EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER"

Transkript

1 EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende nye regler, der trådte i kraft pr (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb, som har tilknyttet en eller flere prøver, vil tilmeldingen til undervisningen medføre tilmelding til prøve, jf. Eksamensbekendtgørelsens 27, stk. 1. Det er den studerendes pligt at kontrollere, at tilmeldinger til prøver er korrekte. Kontrol af egne tilmeldinger sker via studerendes selvbetjening senest umiddelbart før afmeldingsfristen udløb. Det betyder, at du skal være meget opmærksom på 1. at du i nogle fag automatisk vil blive tilmeldt eksamen. Listen finder du nedenfor. 2. at du i de fleste fag selv skal tilmelde dig eksamen. Listen finder du nedenfor. o 0 o Automatisk tilmelding til eksamen: Den automatiske tilmelding til eksamen vil kunne ses på studenterselvbetjeningen fra den 1. marts Der er i forårssemestret 2010 automatisk tilmelding til følgende fag: seminar A, klinisk psykologi, kandidatuddannelsen *) almenpsykologisk seminar, kandidatuddannelsen *) tværfagligt seminar, kandidatuddannelsen *) Studerende, der har udsat seminaropgave i arbejds- og organisationspsykologi eller pædagogisk psykologi, skal selv tilmelde sig eksamen. *) Studerende, der har fået tilladelse til at udsætte aflevering af seminaropgave et eller flere semestre, skal selv tilmelde sig eksamen. Du skal selv tilmelde dig eksamen: Tilmelding skal ske i perioden marts 2010 via studenterselvbetjeningsportalen på adressen - password kan rekvireres på Studieforvaltningen. PC til formålet er placeret udenfor Studieadministrationen. Se også 1

2 Der kræves eksamenstilmelding til følgende fag: Bacheloruddannelsen og sidefagsuddannelsen social- og personlighedspsykologi kognitions- og indlæringspsykologi fysiologisk psykologi (Bachelor studieordning 2007) biologisk psykologi udviklingspsykologi klinisk psykologi klinisk psykologi, voksne (Bachelor studieordning 2007) klinisk psykologi, børn og unge (Bachelor studieordning 2007) arbejds- og organisationspsykologi statistik forskningsmetode A pædagogisk psykologi fordybelsesaktiviteter opgaveseminarer psykiatri bachelorprojekt Kandidatuddannelsen grundfag A og B teori-praksis seminarer Test- og undersøgelsesmetode Forskningsmetode II OBS: Studerende, der har fået tilladelse til at udsætte aflevering af seminaropgave et eller flere semestre, skal selv tilmelde sig eksamen. Af planlægningsmæssige hensyn er det nødvendigt, at de fastsatte frister for eksamenstilmelding overholdes. Studienævnet gør derfor opmærksom på, at studerende, der 2. gang melder sig for sent til eksamen, ikke skal forvente at få dispensation med mindre, der foreligger særlige omstændigheder. Psykologiformidling: Tilmelding til eksamen sker administrativt samtidig med registrering af resultatet. Interventionsmetode: Tilmelding til eksamen sker administrativt samtidig med registrering af resultatet. Praktik: Tilmelding til eksamen sker administrativt samtidig med registrering af resultatet. For specialet gælder særlige regler: 2

3 Afleveringsfristen fastsættes i forbindelse med kontraktindgåelse. Se Desuden bedes blanketten Tilmelding til aflevering af speciale indleveret til Studieadministrationen. senest 1 måned før det planlagte afleveringstidspunkt. Se EKSAMENSAFMELDING Fag, der bestås ved eksamensopgave (eventuelt kombineret med deltagelse): Afmelding fra eksamen (inkl. sygeeksamen og omeksamen) skal som hovedregel ske senest 1 uge (ugedagen) før eksamens afholdelse/eksamens startdato/fristen for aflevering opgave. Afmelding sker via universitetets studenterselvbetjeningsportal på adressen PC til formålet er placeret udenfor Studieadministrationen. Ved for sen afmelding fra eksamen eller udeblivelse fra eksamen registreres den studerende med et brugt eksamensforsøg. Fristerne for forårssemestret 2010 meddeles ved særligt opslag ultimo marts Se også Fag, der bestås ved deltagelse : Afmeldingsfrist: 1. maj UDLEVERING AF EKSAMENSSPØRGSMÅL Med mindre andet er anført vil eksamensspørgsmålene til fagene 27-timers eksamen i 4-dages eksamen social- og personlighedspsykologi kognitions- og indlæringspsykologi udviklingspsykologi klinisk psykologi (klinisk psykologi, børn og klinisk psykologi, voksne, Bachelor Studieordning 2007) arbejds- og organisationspsykologi pædagogisk psykologi 3

4 ugeeksamen i grundfag A, klinisk psykologi grundfag B, arbejds- og organisationspsykologi grundfag B, pædagogisk psykologi kunne downloades fra det angivne tidspunkt på Herudover vil der være mulighed for i begrænset omfang at afhente eksamensspørgsmålene uden for Studieadministrationen. AFLEVERING AF EKSAMENSOPGAVER Alle eksamensopgaver besvares under årskort nummer og navn. Opgaven skal afleveres hæftet eller indbundet (ikke ringbind), så det sikres, at opgaven bevares intakt. Opgaveerklæring Der skal indsættes opgaveerklæring i alle eksamensopgaver. Se Afleveringsfrister, generelt Generelle regler: Se Afleveringsfrister sommereksamen, juni 2010: Se nedenfor. Postforsendelse Se Omeksamen for gruppeopgaver m/ individuel bedømmelse Se Udsættelse af aflevering af kandidatuddannelsens seminaropgaver til senere eksamenstermin Se 4

5 FAGENES EKSAMENSTERMINER Bemærk, at der pr trådte nye syge-/omeksamensregler i kraft, jf. Bekendtgørelse nr. 865 af 5. juli 2007 om ændring af bekendtgørelsen om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), 18, stk. 1 og 4. Der skelnes nu mellem ordinære eksamensterminer (eksamen, der ligger i umiddelbar fortsættelse af undervisningen) og opsamlingseksaminer. Oversigt over eksamensmuligheder De 4 eksamenskategorier: ordinær eksamen er placeret i samme semester, som undervisningen har fundet sted sygeeksamen tilbydes i samme eksamenstermin som den ordinære eksamen omeksamen tilbydes i samme eksamenstermin som den ordinære eksamen opsamlingseksamen tilbydes i den følgende eksamenstermin der er ikke mulighed for syge-/omeksamen i forbindelse med opsamlingseksamen Studieordningerne kan ses på hjemmesiden på under de respektive uddannelser. Reglerne finder du i studieordningerne under hvert enkelt fag, medens du i den følgende skematiske oversigt kan se, hvor ofte du har mulighed for at gå til eksamen i det enkelte fag. betyder, at der afholdes eksamen i december eller januar og for de ordinære eksaminers vedkommende med syge-/omeksamen i februar sommer betyder, at der afholdes eksamen i maj eller juni (for enkelte fag i april) og for de ordinære eksaminers vedkommende med syge-/omeksamen i august. Fag Social- og personlighedspsykologi Studieintroduktion 1. årsprøve Ordinær eksamen Sygeeksamen Omeksamen Opsamlingseksamen sommer som 6-timers som 6-timers afløsningsopgave efter ansøgning sommer afløsningsopgave efter ansøgning Psykologiens filosofi afløsningsopgave efter ansøgning Kognitions- og indlæringspsykologi 1. årsprøve Fysiologisk psykologi (Bachelor studieordning 2007) og sommer og sommer som 6-timers og sommer som 6-timers sommer sommer sommer - Biologisk psykologi sommer sommer sommer

6 Fag Ordinær Sygeeksamen Omeksamen Opsamlingseksamen eksamen Psykiatri sommer sommer sommer - Udviklingspsykologi som 6-timers som 6-timers sommer Klinisk psykologi sommer Klinisk psykologi, voksne (Bachelor studieordning 2007) sommer Klinisk psykologi, børn (Bachelor studieordning 2007) sommer Arbejds- og sommer sommer sommer organisationspsykologi Forskningsmetode A sommer sommer sommer - udsættelse efter ansøgning Statistik sommer sommer sommer - Forskningsmetode B - udsættelse efter ansøgning Pædagogisk psykologi sommer Fordybelsesaktivitet og sommer Psykologiformidling sommer sommer afløsningsopgave efter ansøgning Opgaveseminar sommer og Bacheloropgave sommer og sommer og udsættelse efter ansøgning sommer og - Grundfag A, klinisk sommer Grundfag B, sommer sommer sommer AO og Pædagogisk Test- og undersøgelsesmetode og sommer og sommer og sommer - udsættelse efter ansøgning Interventionsmetode og sommer

7 Fag Ordinær eksamen Sygeeksamen Omeksamen Opsamlingseksamen Forskningsmetode II og sommer Valgfrie seminarer Praktik Teori-praksis seminar Speciale og sommer og sommer udsættelse efter ansøgning individuelt særligt regelsæt og sommer og sommer udsættelse efter ansøgning individuelt særligt regelsæt og sommer under forudsætning af aftale med seminarlærer og sommer - EKSAMENSDATOER/AFLEVERINGSFRISTER Bacheloruddannelsen/Sidefag Social- og personlighedspsykologi opsamlingseksamen: 27-timers eksamen Frigivelse af spørgsmål: 17. maj 2010, kl Opgaveaflevering: 18. maj kl Kognitions- og indlæringspsykologi ordinær eksamen: 27-timers eksamen Frigivelse af spørgsmål: 2. juni 2010, kl Opgaveaflevering: 3. juni 2010, kl Der afholdes syge-/omeksamen i august måned. Dato vil blive meddelt ved opslag *). Udviklingspsykologi opsamlingseksamen: 27-timers eksamen Frigivelse af spørgsmål: 10. maj 2009, kl Opgaveaflevering: 11. maj 2009, kl Klinisk psykologi (Klinisk, børn og Klinisk, voksne for Bachelor Studieordning 2007) - opsamlingseksamen: 4-dages eksamen Frigivelse af spørgsmål: 14. juni 2010, kl Opgaveaflevering: 17. juni 2010, kl Antal eksemplarer: 2 7

8 De studerende, der mangler at tage enten klinisk, børn eller klinisk, voksne skal aflevere onsdag d. 16. juni kl Arbejds- og organisationspsykologi ordinær eksamen: 4-dages eksamen Udlevering af eksamensspørgsmål: 18. maj 2010 kl Opgaveaflevering: 21. maj 2010 kl Antal eksemplarer: 2 Der afholdes syge-/omeksamen i august måned. Dato vil blive meddelt ved opslag *). Pædagogisk psykologi opsamlingseksamen: 4-dages eksamen Udlevering af eksamensspørgsmål: 17. maj 2010, kl Opgaveaflevering: 20. maj 2010, kl Antal eksemplarer: 2 Biologisk psykologi - ordinær eksamen: Eksamensdato for haleksamen vil blive meddelt ved særskilt opslag. Der afholdes syge-/omeksamen i august måned. Dato vil blive meddelt ved opslag *) Statistik ordinær eksamen: Eksamensdato for haleksamen vil blive meddelt ved særskilt opslag. Der afholdes syge-/omeksamen i august måned. Dato vil blive meddelt ved opslag *) Forskningsmetode A - ordinær eksamen: 8. maj 2010, kl Antal eksemplarer: 2 Sygdom til eksamen: se særligt afsnit. Omeksamen: Frist for tilmelding til omeksamen: Tilmelding til omeksamen sker ved opgaveafleveringen. Afleveringsfrist for opgaven er: Vil blive meddelt ved opslag. Regler for omeksamen for gruppeopgave m/ individuel bedømmelse: Se Studiehåndbogen på Bachelorprojekt ordinær eksamen: 1. juni 2010, kl

9 Sygdom til eksamen: se særligt afsnit. Omeksamen: Tilmeldingsfrist: Se særligt afsnit. Afleveringsfrist for opgaven er: 15. august 2010, kl *) Datoerne for syge-/omeksamen vil blive meddelt, når vi får datoerne for de skriftlige haleksaminer fra eksamenskontoret, idet datoerne for 27-timers eksaminerne og ugeeksamen skal afpasses efter datoerne for haleksaminerne, så der ikke sker uheldige sammenfald. Kandidatuddannelsen/Sidefag Grundfag A Klinisk psykologi opsamlingseksamen: Ugeeksamen Udlevering af eksamensspørgsmål: 19. april 2010, kl Opgaveaflevering: 26. april 2010, kl Grundfag B, arbejds-. og organisationspsykologi ordinær eksamen: Ugeeksamen Udlevering af eksamensspørgsmål: 19. maj 2010, kl Opgaveaflevering: 26. maj 2010, kl Der afholdes syge-/omeksamen i august måned. Dato vil blive meddelt ved opslag *) Grundfag B, pædagogisk psykologi ordinær eksamen: Ugeeksamen Udlevering af eksamensspørgsmål: 10. maj 2010, kl Opgaveaflevering: 17. maj 2010, kl Der afholdes syge-/omeksamen i august måned. Dato vil blive meddelt ved opslag *) *) Datoerne for syge-/omeksamen vil blive meddelt, når vi får datoerne for de skriftlige haleksaminer fra eksamenskontoret, idet datoerne for 27-timers eksaminerne og ugeeksamen skal afpasses efter datoerne for haleksaminerne, så der ikke sker uheldige sammenfald. 9

10 Valgfrie seminarer ordinær eksamen 1. juni 2010, kl Sygdom til eksamen: se særligt afsnit. Omeksamen: Afleveringsfrist for opgaven er: 16. august 2010, kl Aflevering af opgave senere eksamenstermin opsamlingseksamen: Se Studiehåndbogen på Undersøgelsesrapport, Test- og undersøgelsesmetode ordinær eksamen 8. juni 2010, kl Antal eksemplarer: 2 Sygdom til eksamen: se særligt afsnit Omeksamen: Frist for tilmelding til omeksamen: Tilmelding til omeksamen sker ved opgaveafleveringen. Afleveringsfrist for opgaven er: Vil blive meddelt ved opslag. Case rapport, Teori-praksis ordinær eksamen 8. juni 2010, kl Antal eksemplarer: 2 Sygdom til eksamen: se særligt afsnit Omeksamen: Frist for tilmelding til omeksamen: Tilmelding til omeksamen sker ved opgaveafleveringen. Afleveringsfrist for opgaven er: Vil blive meddelt ved opslag. Speciale ordinær eksamen Løbende aflevering. Afleveringsfristen fastsættes i forbindelse med kontraktindgåelse. Antal eksemplarer: 4 Vedr. sygdom til eksamen: se specialereglerne. Vedr. nyt eksamensforsøg: se specialereglerne. Blanketten Tilmelding til aflevring bedes indleveret til Studieadministrationen senest 1 måned før det planlagte afleveringstidspunkt. 10

11 DISPENSATIONSMULIGHEDER En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet samt forsynet med den nødvendige dokumentation (husk også at underskrive ansøgningen). Ansøgninger om dispensation i forbindelse med eksamen skal være Studienævnet i hænde senest ved eksamenstilmeldingsperiodens udløb. Ekstra tid til eksamen Særlige eksamensvilkår Se Studerende med børn Se Tilladelse til ordbøger. Se CENSURERINGSPERIODE Censureringsperiode: juni Censureringsplan offentliggøres ved opslag 16. juni 2010, og kan fra samme tidspunkt ses på intranettet. Følgende opgaver censureres i ovennævnte censureringsperiode i juni bachelorprojekt grundfag A og grundfag B kandidatuddannelsens seminaropgaver Der vil i censureringsplanen blive afsat tid til, at den studerende i tilknytning til voteringen kan modtage feedback på opgaven samt få oplyst karakteren. Opgaven tilbageleveres ikke. Karakterfastsættelsen for opgaverne i social- og personlighedspsykologi, kognitions- og indlæringspsykologi samt udviklingspsykologi sker før ovennævnte censureringsperiode. Samtlige karakterer vil kunne ses på selvbetjeningen fra den 24. juni 2010, kl Studerende, hvis opgave har fået bedømmelsen ikke bestået, og som ønsker feedback, skal henvende sig i den periode, der er meddelt i censureringsplanen. Opgaven tilbageleveres ikke. Censureringstidspunkt for specialet fastsættes efter aftale mellem vejleder, censor, den studerende og studieadministrationen. For alle øvrige opgaver gælder, at tidspunkt for offentliggørelse af karakter samt tidspunkter for feedback meddeles ved opslag. 11

12 FEEDBACK Studerende, der ønsker feedback, skal meddele dette ved afkrydsning i det relevante felt på den obligatoriske opgaveerklæring. Feedback er et tilbud til den studerende, og det skal understreges, at ønsker den studerende at modtage feedback på sin opgave, skal vedkommende møde frem på det offentliggjorte tidspunkt. Feedbacken er en vejledningspræget dialog med den studerende og kan i sagens natur ikke modtages via stedfortræder el.lign. Der kan ikke tilbydes feedback efterfølgende pr. telefon eller . Der tilbydes feedback på bachelorprojektet, opgaver i kandidatuddannelsens grundfag og seminarer samt specialer. For alle andre fags vedkommende gives feedback på pgaver. Ved feedbacken på disse opgaver medvirker kun eksaminator. Feedback tidspunkter for eksternt censurerede opgaver vil fremgå af censureringsplanen. Feedback tidspunkter for internt eksaminerede opgaver vil blive meddelt ved opslag. Tidspunkt for feedback på specialet vil blive meddelt pr. brev/mail. KARAKTEROPSLAG Karakteren/bedømmelsen inddateres direkte og vil derefter kunne ses på selvbetjeningen. Klagefristen er jf. bekendtgørelsens 38 senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort, dog tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen. Eventuelle supplerende oplysninger vil fremgå af opslaget vedr. bedømmelsens offentliggørelse. SYGEEKSAMEN Vedr. regler og procedurer se Aarhus Universitets regler om eksamen Det er i eksamensoversigten ovenfor oplyst, om der afholdes sygeeksamen i faget. For de skriftlige haleksaminer gælder følgende regelsæt: Ansøgning om sygeeksamen skal være vedlagt dokumentation i form af lægeerklæring. Ansøgningen indsendes til Studieadministrationen. Frist: 5. juli, I følgende tilfælde er der mulighed for at gå til sygeeksamen: Hvis sygdom gør det umuligt for den studerende at påbegynde eksamensperioden. Hvis sygdom indtræder undervejs i eksamensperioden, således at det ikke er muligt for den studerende at gennemføre forløbet. Lægeerklæringen skal dække eksamensperioden og være udstedt i eksamensperioden eller snarest muligt derefter. 12

13 Alle studerende, der opfylder betingelserne for deltagelse i sygeeksamen og som har søgt rettidigt, vil blive tilmeldt eksamen af studieadministrationen. Tilmeldingen vil kunne ses på selvbetjeningen snarest efter tilmeldingsfristens udløb. Eksamensdatoer og oplysning om eksamenslokaler vil kunne ses på hjemmesiden fra den 5. juli. For 27-timers eksaminerne gælder følgende regelsæt: Ansøgning om sygeeksamen skal være vedlagt dokumentation i form af lægeerklæring. Ansøgningen indsendes til Studieadministrationen. Frist: 5. juli, I følgende tilfælde er der mulighed for at gå til sygeeksamen: Hvis sygdom gør det umuligt for den studerende at påbegynde eksamensperioden. Hvis sygdom indtræder undervejs i eksamensperioden, således at det ikke er muligt for den studerende at gennemføre forløbet. Lægeerklæringen skal dække eksamensperioden og være udstedt i eksamensperioden eller snarest muligt derefter. Alle studerende, der opfylder betingelserne for deltagelse i sygeeksamen og som har søgt rettidigt, vil blive tilmeldt eksamen af studieadministrationen. Tilmeldingen vil kunne ses på selvbetjeningen snarest efter tilmeldingsfristens udløb. Eksamensdatoer vil kunne ses på hjemmesiden fra den 3. juli. For ugeeksamen gælder følgende regelsæt: Ansøgning om sygeeksamen skal være vedlagt dokumentation i form af lægeerklæring. Ansøgningen indsendes til Studieadministrationen. Frist: 5. juli, I følgende tilfælde er der mulighed for at gå til sygeeksamen: Hvis sygdom gør det umuligt for den studerende at påbegynde eksamensperioden Hvis sygdom indtræder undervejs i eksamensperioden, så det ikke er muligt for den studerende at gennemføre forløbet. I begge tilfælde kræves dokumentation i form af lægeerklæring. Lægeerklæringen skal dække eksamensperioden og være udstedt i eksamensperioden eller snarest muligt derefter. Alle studerende, der opfylder betingelserne for deltagelse i sygeeksamen og som har søgt rettidigt, vil blive tilmeldt eksamen af studieadministrationen. Tilmeldingen vil kunne ses på selvbetjeningen snarest efter tilmeldingsfristens udløb. Eksamensdatoer vil kunne ses på hjemmesiden fra den 5. juli. For hjemmeopgaverne i nedennævnte fag gælder følgende regelsæt: Forskningsmetode A Bachelorprojekt Seminaropgaver, kandidatuddannelsen Test- og undersøgelsesmetode 13

14 Teori-praksis seminar Ved sygdom og andre særlige omstændigheder i måneden op til opgavens aflevering kan der søges om udsættelse af afleveringsfristen. Udsættelsens omfang beror på en individuel vurdering, men der gives stort set aldrig mere end 1 uge. Ansøgningen skal være studieadministrationen i hænde senest ved afleveringsfristens udløb, og ansøgningen skal dokumenteres i form af en lægeerklæring. OMEKSAMEN Det er i eksamensoversigten ovenfor oplyst, om der afholdes omeksamen i faget. Med mindre andet er meddelt ved de enkelte fag i fagoversigten ovenfor er frist for tilmelding til omeksamen: 5. juli, Tilmeldingen skal indtil andet meddeles ske ved skriftlig henvendelse til studieadministrationen. Alle studerende, der opfylder betingelserne for deltagelse i omeksamen og som har tilmeldt sig rettidigt, vil blive tilmeldt eksamen af studieadministrationen. Tilmeldingen vil kunne ses på selvbetjeningen snarest efter tilmeldingsfristens udløb. Eksamensdatoer og oplysning om eksamenslokaler (haleksamen) vil kunne ses på hjemmesiden fra den 5. juli. Såfremt det bliver muligt at tilmelde sig omeksamen via studenterselvbetjeningen, vil dette blive meddelt ved opslag. Forudsætning for deltagelse i omeksamen i nedennævnte fag er følgende: Bacheloruddannelsen: Kognitions- og indlæringspsykologi Fysiologisk psykologi Biologisk psykologi Arbejds- og organisationspsykologi Statistik Psykiatri Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder/bedømmelsen ikke bestået til den ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt eksamensforsøg i august. Forskningsmetode A Studerende, der opnår bedømmelsen ikke bestået til den ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt eksamensforsøg i august. 14

15 Bachelorprojekt Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt eksamensforsøg i august. Kandidatuddannelsen: Grundfag B, arbejds- og organisationspsykologi, kandidatuddannelsen Grundfag B, pædagogisk psykologi, kandidatuddannelsen Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt eksamensforsøg i august. Seminaropgaver, kandidatuddannelsen Forudsætning for aflevering af opgave er, at deltagelseskravet er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages faget om. Studerende, der opnår bedømmelsen ikke bestået til den ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt eksamensforsøg i august. Test- og undersøgelsesmetode Teori-praksis rapporter Forudsætning for aflevering af skriftlig opgave er, at deltagelseskravet er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages faget om. Studerende, der opnår bedømmelsen ikke bestået til den ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt eksamensforsøg i august. 15

EKSAMEN FORÅRET 2011 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN FORÅRET 2011 REGLER OG FRISTER EKSAMEN FORÅRET 2011 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende nye regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende nye regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

EKSAMEN EFTERÅRET 2009 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN EFTERÅRET 2009 REGLER OG FRISTER EKSAMEN EFTERÅRET 2009 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

ORIENTERING OG RÅD OM EKSAMEN I SP, KI & U

ORIENTERING OG RÅD OM EKSAMEN I SP, KI & U ORIENTERING OG RÅD OM EKSAMEN I SP, KI & U Nærværende notat blev oprindeligt udfærdiget af den social- og personlighedspsykologiske faggruppe (SP) og blev efterfølgende tiltrådt af faggrupperne for Kognitions-

Læs mere

Eksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2011/12 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Mødetiden til skriftlige prøver er mellem kl. 8.30

Læs mere

NYE STUDIEORDNINGER pr. 1. september 2007

NYE STUDIEORDNINGER pr. 1. september 2007 NYE STUDIEORDNINGER Pr. 1. september 2007 træder den nye karakterbekendtgørelse i kraft, og universiteterne overgår til 7-trins-skalaen. Studieordningerne er i denne anledning blevet revideret, og alle

Læs mere

Eksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 31. januar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Referat fra møde i Det psykologiske Studienævn tirsdag den 15. maj 2007, kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat fra møde i Det psykologiske Studienævn tirsdag den 15. maj 2007, kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat fra møde i Det psykologiske Studienævn tirsdag den 15. maj 2007, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik

Læs mere

Reeksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen

Reeksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen Reeksamensplan vinter 2011/12 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Mødetiden til skriftlige prøver er mellem kl. 8.30

Læs mere

Foreløbig reeksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig reeksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig reeksamensplan sommer 2010 (Ret til ændringer forbeholdes) BA-uddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de skriftlige eksaminer

Læs mere

Referat fra ordinærmøde i Det Psykologiske Studienævn Onsdag den 13. april 2011, kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat fra ordinærmøde i Det Psykologiske Studienævn Onsdag den 13. april 2011, kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN AARHUS UNIVERSITET Referat fra ordinærmøde i Det Psykologiske Studienævn Onsdag den 13. april 2011, kl. 9.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Tilstede: Afbud: Fra adm.: Observatør:

Læs mere

Eksamensplan sommer 10. BA-uddannelsen

Eksamensplan sommer 10. BA-uddannelsen Eksamensplan sommer 10 (Ret til ændringer forbeholdes) BA-uddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de oplyses på selvbetjeningen under Status

Læs mere

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Reeksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 10. februar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag September 2017 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet pr. 1. februar 2017.

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet pr. 1. februar 2017. Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab Fibigerstræde 5 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 29-06-2017 Sagsnr.: 2016-441-00002

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag September 2009 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2014

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2014 Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2014 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING SIDEFAG I SAMFUNDSFAG 1. OVERSIGT OVER

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer BA-uddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de oplyses på selvbetjeningen

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori 3. semester Hold 2012 Eksamenskatalog 3. semester... Error! Bookmark not defined.

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Referat fra møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 6. december 2007, kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat fra møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 6. december 2007, kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat fra møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 6. december 2007, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik

Læs mere

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2015

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2015 Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2015 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING SIDEFAG I SAMFUNDSFAG 1. OVERSIGT OVER

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2012 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de oplyses på Instituttets

Læs mere

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 27. marts 2008 kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 27. marts 2008 kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 27. marts 2008 kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Henrik Høgh-Olesen, Dion

Læs mere

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 15. marts 2007, kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 15. marts 2007, kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 15. marts 2007, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I geoteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I geoteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I geoteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOTEKNOLOGI Geoteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geoteknologi. Herer

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende)

Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende) August 2002 Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende) Denne projektvejledning omfatter: 1. Projekttyper 2. Antal deltagere i projektgruppe 3. Hvad skal

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

Reeksamensplan sommer Bacheloruddannelsen

Reeksamensplan sommer Bacheloruddannelsen Reeksamensplan sommer (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 13. maj Retningslinjer Bacheloruddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de skriftlige

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013

EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013 EKSAMENSORDNING Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet 3. Maj 2013 Eksamensordning Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg

Læs mere

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Offentlig politik og Økonomi September 2016

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Offentlig politik og Økonomi September 2016 Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Offentlig politik og Økonomi September 2016 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING BACHELORUDDANNELSERNE

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Marketing Management 2015/2016

AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Marketing Management 2015/2016 AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Marketing Management 2015/2016 Semesterstart: I efteråret 2015 starter alle hold i uge 35-36 I foråret 2016 starter 2. semester i uge 5-6. På 4. semester skrives det

Læs mere

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 23. oktober 2008, kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 23. oktober 2008, kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 23. oktober 2008, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

PSYKOLOGI M/ ERHVERVSØKONOMI SOM HOVEDFAG

PSYKOLOGI M/ ERHVERVSØKONOMI SOM HOVEDFAG SIDEFAGSUDDANNELSEN I PSYKOLOGI M/ ERHVERVSØKONOMI SOM HOVEDFAG Studieordning, Opdateret maj 2004 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Århus C Tlf. 8942 4900,

Læs mere

Eksamensplan vinter 2013/14. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2013/14. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2013/14 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 13. januar 2014 BA-uddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. HD 1. del, 2016/2017

AKTIVITETSKALENDER. HD 1. del, 2016/2017 AKTIVITETSKALENDER HD 1. del, 2016/ Semesterstart: Eksamenstilmelding: Undervisningstilmelding: Eksamen: Syge- og reeksamen: I efteråret 2016 starter undervisningen på alle hold i uge 35. I foråret starter

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2018)

Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2018) Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2018-19 (September 2018) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Den Juridiske Skoles retningslinjer for dispensationer fra eksamensreglerne (særlige vilkår)

Den Juridiske Skoles retningslinjer for dispensationer fra eksamensreglerne (særlige vilkår) Den Juridiske Skoles retningslinjer for dispensationer fra eksamensreglerne (særlige vilkår) 1 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sikre høj kvalitet, lige betingelser for de studerende til

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2013 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de skriftlige oplyses på

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. HD 1. del, 2016/2017

AKTIVITETSKALENDER. HD 1. del, 2016/2017 AKTIVITETSKALENDER HD 1. del, 2016/ Semesterstart: Eksamenstilmelding: Undervisningstilmelding: Eksamen: Syge- og reeksamen: I efteråret 2016 starter undervisningen på alle hold i uge 35. I foråret starter

Læs mere

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen Eksamensplan sommer 2015 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 10. juni 2015 Retningslinjer Bacheloruddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2012 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2018 Udarbejdet 17.8.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

Vejledning til specialeaftalemodulet i WEBAROS / DELFI

Vejledning til specialeaftalemodulet i WEBAROS / DELFI Specialeaftalemodul v.2.0 (13-12-2010) 1 Vejledning til specialeaftalemodulet i WEBAROS / DELFI Introduktion Specialeaftalemodulet anvendes til registrering af specialeaftaler og tilmelding af specialer

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Eksamensplan vinter 2014/15. Bacheloruddannelsen

Eksamensplan vinter 2014/15. Bacheloruddannelsen Eksamensplan vinter 2014/15 (Ret til ændringer forbeholdes) Bacheloruddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de skriftlige oplyses på Instituttets

Læs mere

EKSAMEN. Syddansk Universitet MAJ 20055

EKSAMEN. Syddansk Universitet MAJ 20055 EKSAMEN MAJ 20055 Forord Rammerne for afvikling af eksamen på er fastsat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i henhold til bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (BEK nr.

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.) Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.) Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side

Læs mere

STUDIEVEJLEDNING KANDIDATUDDANNELSERNE. Studievejledning. for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag.

STUDIEVEJLEDNING KANDIDATUDDANNELSERNE. Studievejledning. for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag. Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2009 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet INDHOLD STUDIEVEJLEDNING KANDIDATUDDANNELSERNE

Læs mere

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 17/18 Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om eksamen... 3 1.1 Ministeriets krav om tilsynsførende ved alle online eksaminationer... 3 1.2 Indstilling til

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 25. september 2008, kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 25. september 2008, kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 25. september 2008, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik

Læs mere

Studieordning HA 2010

Studieordning HA 2010 Studieordning HA 2010 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING... 4 KVALIFIKATIONSMÅL...

Læs mere

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende)

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) EKSAMENSREGLER Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) Dette dokument indeholder de overordnede eksamensregler for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensregler er indskrevet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi AARHUS UNIVERSITET Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 10.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 314 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2011 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen Eksamensplan sommer 2014 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 12 juni 2014 Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. Bacheloruddannelsen 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 16. marts 2006, kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 16. marts 2006, kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 16. marts 2006, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik

Læs mere

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedureansvarlig sektion SKT (Skolechef, uddannelsesleder, studieadministrator) Formål Resume af proceduren Proceduren sikrer, at eksaminer planlægges

Læs mere

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2014 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2018)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2018) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2018-19 (September 2018) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt. Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt. Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense Anne Petersen og Jette Rasmussen Redigeret februar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2015 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere