6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer."

Transkript

1 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø er, er 3,2 for danske lønmodtagere generelt, men hele 6,4 for FOAs medlemmer. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser også, at der bl.a. er sket en stigning siden 2012 i antallet af FOA-medlemmer, der arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. Hovedkonklusioner: FOAs medlemmer vurderer deres arbejde mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. I en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vurderede danske lønmodtagere gennemsnitligt, at deres fysiske arbejdsmiljø var 3,2, mens FOA-medlemmer gennemsnitligt vurderer det til 6,4 på en skala, hvor 0 er minimalt fysisk hårdt og 10 er maksimalt fysisk hårdt. 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at der er mange tunge løft eller forflytninger på deres arbejde. Det er en lille stigning i forhold til en lignende arbejdsmiljøundersøgelse fra ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. Halvdelen af FOAs medlemmer vurderer, at der i deres arbejde er mange gentagne og ensidige bevægelser. I Kost- og Servicesektoren er det knap 8 ud af 10 medlemmer. 5 ud af 6 medlemmer står op/går meget i deres arbejde; især i Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren, hvor 9 ud af 10 medlemmer står op/går meget i deres arbejde. 5 ud af 10 af FOAs medlemmer oplever, at der nogle gange er så meget støj på deres arbejde, at de må hæve stemmen for at tale med andre. I 2012 gjaldt det for 4 ud af 10 medlemmer. 3 ud af 4 medlemmer fra Pædagogisk Sektor oplever dette. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Cæcilie Saul Tlf Helene Louise Munk Fog Tlf

2 Fysisk arbejdsmiljø 2 FOA-medlemmer har et hårdere fysisk arbejdsmiljø end danske lønmodtagere generelt Medlemmerne har vurderet, hvor fysisk hårdt de opfatter deres arbejde på en skala fra 0 til 10, hvor 0 angiver, at de ikke opfattede deres arbejde som fysisk hårdt, og 10, at de opfattede deres arbejde som maksimalt fysisk hårdt. Samme spørgsmål er stillet i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) arbejdsmiljø- og helbredsundersøgelse fra Sammenlignes svarene fra de to undersøgelser ses, at mens danske lønmodtagere i gennemsnit vurderer deres fysiske arbejdsmiljø til 3,28, så er gennemsnittet for FOAs medlemmer 6,39. Se tabel 1. Af tabel 1 ses også, at kvindelige FOA-medlemmer vuderer deres arbejde som værende lidt mere fysisk hårdt end mandlige FOA-medlemmer. Den gennemsnitlige vurdering for kvindelige FOA-medlemmer er 6,5, mens den for mandlige FOA-medlemmer er 5,8. Forskellene er dog ikke statistisk sikre. I tallene fra NFA s undersøgelse ses en forskel på kvinder og mænds vurdering af det fysiske arbejdsmiljø hvor mændene i højere grad end kvinderne opfatter deres arbejde som fysisk hårdt. Kønsforskellen i NFA s tal er statistisk sikker. Tabel 1: Vurdering af fysisk arbejdsmiljø fordelt på køn. Opdelt på FOA-medlemmer og danske lønmodtagere generelt (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 1 ) Køn (FOA-data) Vurdering af fysisk arbejdsmiljø Antal personer Kvinde (FOA) 6, Mand (FOA) 5, FOA i alt 6, Køn (NFA- data) Vurdering af fysisk arbejdsmiljø Antal personer Kvinde (NFA) 3, Mand (NFA) 3, NFA i alt 3, Af tabellen fremgår det, at FOA-medlemmer generelt vurderer deres arbejdsmiljø hårdere end den gennemsnitlige danske lønmodtager. Danske lønmodtagere vurderer generelt deres fysiske arbejdsmiljø til 3,28, mens FOAs medlemmer vurderer det til næsten dobbelt så højt 6,

3 Fysisk arbejdsmiljø 3 2 ud af 3 medlemmer har mange tunge løft eller forflytninger i deres arbejde 32 procent af medlemmerne er helt enige, og 36 procent af medlemmerne er delvist enige i udsagnet: Der er mange tunge løft/der er mange forflytninger i mit arbejde. Dermed vurderer 2 ud af 3 (68 %) af FOAs medlemmer, at der er mange tunge løft og/eller forflytninger på deres arbejde (se figur 1 næste side). Figur 1. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit arbejdsmiljø? Der er mange tunge løft i mit arbejde/der er mange forflytninger i mit arbejde. Fordelt på data fra 2012 og % 29% 14% % 36% 14% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar 2015: 2.312, 2012: Medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren er blevet spurgt om forflytninger, medlemmerne i de øvrige sektorer om tunge løft. Pga. afrundinger summerer procentangivelserne i søjlerne ikke til 100 procent. Sammenlignet med 2012 er der samlet set flere medlemmer nu, der er helt eller delvist eninge i, at der er mange tunge løft eller forflytninger i deres arbejde. Forskellene er statistisk sikre. Medlemmer, der har oplevet fyringer inden for det seneste år, oplever i højere grad, at der er mange tunge løft eller forflytninger i deres arbejde, end medlemmer, der ikke har oplevet fyringer. Det viser figur 2 på næste side. 55 procent af de adspurgte medlemmer har oplevet fyringer inden for det seneste år. Heraf er 72 procent helt eller delvist enige i, at der er mange tunge løft eller forflytninger i deres arbejde. Det samme gælder kun for 62 procent af dem, der ikke har oplevet fyringer. Forskellen er statistisk sikker og viser med andre ord, at medlemmer, der har oplevet fyringer inden for det seneste år i højere grad oplever tunge løft og forflytninger i forhold til medlemmer, der ikke har oplevet fyringer.

4 Fysisk arbejdsmiljø 4 Figur 2. Der er mange tunge løft/forflytninger i mit arbejde. Fordelt på, om man har oplevet fyringer det seneste år. Har oplevet fyringer (1.270) 36% 36% 12% 16% Har ikke oplevet fyringer (1.040) 27% 35% 16% 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Der er mange tunge løft/forflytninger i mit arbejde Antal svar i alt: 2.310

5 Fysisk arbejdsmiljø 5 Social- og Sundhedssektoren er den sektor, hvor flest medlemmer oplever mange tunge løft (forflytninger) Af figur 3 ses svarene om tunge løft og forflytninger fordelt på sektor. Af figuren fremgår det, at andelen af medlemmer, der har mange tunge løft eller forflytninger i deres arbejde, er størst i Socialog Sundhedssektoren, hvor 7 ud af 10 (71 %) er helt eller delvist enige. Dernæst kommer medlemmer af Pædagogisk Sektor med 64 procent, Kost- og Servicesektoren med 64 procent og Teknik- og Servicesektoren med 53 procent. Figur 3. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Der er mange tunge løft i mit arbejde/der er mange forflytninger i mit arbejde. Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren 18% 45% 15% 0% Pædagogisk Sektor 25% 39% 16% 20% Social- og Sundhedssektoren 38% 33% 1 17% Teknik- og Servicesektoren 16% 37% 23% 23% I alt 32% 36% 14% 18% Antal svar: (Kost- og Servicesektoren: 137, Pædagogisk Sektor: 660, Social- og Sundhedssektoren: 1.398, Teknik- og Servicesektoren 108 og 4 medlemmer uden sektor, der er medtaget i i alt. Pga. afrundinger summer procenterne ikke til 100 procent for alle sektorer. Det er også undersøgt, hvilke arbejdssteder hvor flest medlemmer oplever mange tunge løft/mange forflytninger i deres arbejde. Medlemmernes svar fremgår af figur 4 næste side.

6 Fysisk arbejdsmiljø 6 Figur 4. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Der er mange tunge løft i mit arbejde/der er mange forflytninger i mit arbejde. Fordelt på arbejdssted. I hjemmeplejen (349) 78% 2 På et plejehjem/plejecenter (617) 85% 15% På en skole/rådhus/forvaltning (95) 5 49% I en daginstitution/sfo (279) 57% 43% I dagplejen (250) 86% 14% På hospital/sygehus (229) 62% 38% I psykiatrien (187) 2 78% På specialområdet (108) 5 48% I alt 69% 3 Enig Uenig Ved ikke Antal observationer: Af figuren fremgår kun arbejdssteder, hvor der i undersøgelsen var svar fra mindst 70 medlemmer. Antal medlemmer på hvert arbejdssted fremgår af tallet i parentes bag arbejdsstedet. Pga. afrundinger summerer alle arbejdssteder ikke til 100 procent. Enig-kategorien er konstrueret ud fra svar-kategorierne Helt enig og Delvist enig, Uenig-kategorien er konstrueret ud fra svar-kategorierne Delvist uenig og Helt uenig. Figur 4 viser, at medlemmer, der arbejder på et plejehjem/plejecenter eller i dagplejen, er de medlemmer, hvor flest er enige i, at der er mange tunge løft/mange forflytninger i deres arbejde. Det gælder for 5 ud af 6 medlemmer, der er ansat på disse arbejdssteder 2. Til sammenligning gælder det kun for 2 ud af 10 (21 %), der arbejder i psykiatrien, som dermed er det arbejdssted, hvor færrest er enige i, at der er mange tunge løft/mange forflytninger på deres arbejde. Også i Social- og Sundhedssektoren oplever medlemmerne i højere grad, at der er mange tunge løft eller forflytninger, hvis de har oplevet fyringer inden for det seneste år. Det viser figur 5 på næste side. 2 Kategorien På et plejehjem/plejecenter dækker også over medlemmer, der arbejder på et aktivitetscenter, På en skole/rådhus/forvaltning dækker ikke over medlemmer, der arbejder i SFO, I psykiatrien dækker over medlemmer, der arbejder i behandlings- eller distriktspsykiatrien og i socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud og lignende, På specialområdet dækker over medlemmer, der arbejder i specialområdet på handikapinstitutioner, døgninstitutioner, specialskoler og lignende. Det gælder for hver gang et spørgsmål er fordelt på arbejdssted i notatet.

7 Fysisk arbejdsmiljø 7 I Social- og Sundhedssektoren har 54 procent af medlemmerne oplevet fyringer inden for det seneste år. Heraf er 75 procent helt eller delvist enige i, at der er mange tunge løft eller forflytninger i deres arbejde, mens det kun gælder 67 procent blandt dem, der ikke har oplevet fyringer. Forskellen er statistisk sikker. Figur 5. Der er mange tunge løst/forflytninger i mit arbejde. Fordelt på om, man har oplevet fyringer det seneste år. Har oplevet fyringer (748) 42% 33% 1 14% Har ikke oplevet fyringer (650) 34% 33% 12% 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Der er mange tunge løft/forflytninger i mit arbejde Antal svar i alt: Kun besvarelser fra Social- og Sundhedssektoren

8 Fysisk arbejdsmiljø 8 I forbindelse med undersøgelsen om tunge løft og mange forflytninger i medlemmernes arbejde er der også fundet en sammenhæng i forhold til, om medlemmerne inden for det seneste år har været sygemeldt pga. fysisk belastning i jobbet (figur 6). Figur 6. Har du inden for det seneste år været sygemeldt af nogle af følgende årsager? Ja, pga. fysisk belastning i jobbet (fx løft). Fordelt på Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Der er mange tunge løft i mit arbejde/der er mange forflytninger i mit arbejde. Helt enig 20% 80% Delvist enig 10% 90% Delvist uenig 10% 90% Helt uenig 3% 97% I alt 12% 88% Været sygemeldt pga. fysisk belastning i jobbet inden for det seneste år Ikke været sygemeldt pga. fysisk belastning i jobbet inden for det seneste år Antal svar: Af figur 6 fremgår det, at medlemmer, der er helt enige i, at der er mange tunge løft i deres arbejde/der er mange forflytninger i deres arbejde, er de medlemmer, hvor flest inden for det seneste år har været sygemeldt pga. fysisk belastning i jobbet. Det gælder for 1 ud af 5 (20 %). Kun 3 procent, af de medlemmer, der er helt uenige i, at der er mange tunge løft/mange forflytninger i deres arbejde, har været sygemeldt pga. fysisk belastning i jobbet inden for det seneste år. Sammenhængen findes også hos Social- og Sundhedssektoren (figur 7). De medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, der er helt enige i, at der er mange tunge løft og forflytninger i deres job, er også dem, der har været mest sygemeldt - nemlig 19 procent. Det samme gælder kun for 3 procent af dem, der er helt uenige. Forskellen er statistisk sikker.

9 Fysisk arbejdsmiljø 9 Figur 7. Har du ingen for det sidste år været sygemeldt pga. fysisk belastning i jobbet? Fordelt på Der er mange tunge løft/forflytninger i mit arbejde. Helt enig (429) 19% 8 Delvist enig (404) 1 89% Delvist uenig (138) 14% 86% Helt uenig (236) 3% 98% I alt (1.398) 13% 87% Har været sygemeldt pga. fysisk belastning i jobbet inden for det seneste år Har ikke været sygemeldt pga. fysisk belastning i jobbet inden for det seneste år Antal svar i parentes.

10 Fysisk arbejdsmiljø 10 3 ud af 5 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger Af figur 8 fremgår medlemmernes vurdering af, hvorvidt de er enige eller uenige i, at de arbejder meget i bøjede eller forvredne arbejdsstillinger. 1 ud af 5 medlemmer (20 %) var helt enige, mens 2 ud af 5 (39 %) svarede, at de var delvist enige. Dermed vurderer 3 ud af 5 medlemmer (59 %), at de arbejder meget i bøjede eller forvredne arbejdsstillinger. Figur 8. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Jeg arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I 2010, 2012 og % 30% 33% 29% % 32% 24% 26% 0% % 39% 2 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar 2015: 2.311, 2012: 1.615, 2010: Pga. afrundinger summer årene ikke til 100 procent.

11 Fysisk arbejdsmiljø 11 Stigning i antallet af medlemmer, der arbejder meget i bøjede og forvredne stillinger Figur 8 ovenfor viser ligeledes, at der har været en stigning i andelen af medlemmer, der vurderer, at de arbejder i meget bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I 2010 var 38 procent helt eller delvist enige. Fra 2012 til 2015 er andelen af medlemmer, der vurderer at de arbejder meget i bøjede og forvredne stillinge,r steget fra 51 til 59 procent. Stigningen er statistisk sikker. For at undersøge om der er bestemte grupper af FOAs medlemmer, der arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger, er medlemmerne blevet opdelt på sektor. Opdelingen er vist i figur 9. Figur 9. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Jeg arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren 17% 44% 17% Pædagogisk Sektor 24% 4 20% 15% Social- og Sundhedssektoren 18% 39% 20% Teknik- og Servicesektoren 13% 27% 3 29% I alt 20% 39% 2 20% Antal svar: (Kost- og Servicesektoren: 137, Pædagogisk Sektor: 660, Social- og Sundhedssektoren: 1398, Teknik- og Servicesektoren: 108 og 4 medlemmer uden sektor, der er medtaget i i alt) Pga. afrundinger summerer procenterne ikke til 100 procent for alle sektorer. Af figur 9 fremgår det, at Pædagogisk Sektor er den sektor, hvor flest medlemmer er helt eller delvist enige i, at de arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. Det gælder 2 ud af 3 medlemmer (65 %). 57 procent af medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren er enige i, at de arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. De faggrupper, der især angiver, at de arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger, er portører, dagplejere og hjemmehjælpere, hvor over 70 procent er helt eller delvist enige i, at de arbejder meget i disse stillinger (figur ikke vist).

12 Fysisk arbejdsmiljø 12 Mere end halvdelen af FOAs medlemmer har mange gentagne og ensidige arbejdsstillinger Medlemmerne blev også bedt om at tage stilling til, hvor enige eller uenige de var i, at deres arbejde havde mange gentagne og ensidige bevægelser. Af figur 10 fremgår det, at 54 procent af medlemmerne vurderer, at der er mange gentagne og ensidige bevægelser i deres arbejde, fordelt på 22 procent, der er helt enige i udsagnet og 32 procent, der er delvist enige i udsagnet. 23 procent er delvist uenige, 22 procent helt uenige, og 1 procent svarer Ved ikke. Svarene fremgår af figur 10 sammen med svarene fra år 2010 og Figur 10. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Mit arbejde har mange gentagne og ensidige bevægelser. I 2010, 2012 og % 30% 34% 27% % 32% 20% 28% % 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar 2015: 2.310, 2012: 1.614, 2010: Pga. afrundinger summerer alle årene ikke til 100 procent. Af figur 10 ses også, at der er sket en stigning af antallet af medlemmer, der vurderer, at deres arbejde har mange gentagne og ensidige bevægelser. Stigningen er mest markant fra år 2010 til år 2012, med en stigning fra 7 til 19 procent. Fra 2012 til 2015 har der været en ændring på 3 procentpoint, fra 19 procent til 22 procent, i forhold til medlemmer, der er helt enige i udsagnet. Stigningerne er statistisk sikre.

13 Fysisk arbejdsmiljø 13 Kost- og Servicesektoren har markant flere medlemmer, der har mange gentagne og ensidige arbejdsbevægelser Figur 11 viser en oversigt over svarene om gentagne og ensidige bevægelser fordelt på sektor. Af figuren ses, at Kost- og Servicesektoren med 77 procent er den sektor, hvor flest vurderer, at der er mange gentagne og ensidige bevægelser i deres arbejde. Det samme gælder lidt over halvdelen (54 %) af medlemmerne, der arbejder i Pædagogisk Sektor og Social- og Sundhedssektoren. Teknik- og Servicesektoren er den sektor, hvor færrest (35 %) vurderer, at deres arbejde har mange gentagne og ensidige bevægelser. Figur 11. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Mit arbejde har mange gentagne og ensidige bevægelser. Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren 35% 42% 12% 1 0% Pædagogisk Sektor 32% 23% 23% Social- og Sundhedssektoren 32% 24% 2 Teknik- og Servicesektoren 1 24% 23% 4 I alt 32% 23% Antal svar: (Kost- og Servicesektoren: 137, Pædagogisk Sektor: 660, Social- og Sundhedssektoren: 1399, Teknik- og Servicesektoren: 108 og 4 medlemmer uden sektor, der er medtaget i i alt). Pga. afrundinger summer procenterne ikke til 100 procent for alle sektorer.

14 Fysisk arbejdsmiljø procent af FOAs medlemmer står og går meget i deres arbejde Medlemmerne blev bedt om at tage stilling til følgende udsagn: Jeg står op/går meget i mit arbejde. 6 ud af 10 medlemmer (58 %) er helt enige i udsagnet, mens 3 ud af 10 medlemmer (28 %) er delvist enige. Dermed vurderer mere end 8 ud af 10 (86 %) af FOAs medlemmer, at de står op/går meget i deres arbejde. Svarene fremgår af figur 12. Figur 12. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Jeg står op/går meget i mit arbejde. I 2012 og % 29% 9% 8% 0% % 28% 9% 5% 0% Antal svar 2015: 2.311, 2012: Af figur 12 fremgår det også, at der 2012 til 2015 har været en stigning i andelen af medlemmer, der er helt enige i, at de står op/går meget på deres arbejde. Stigningen er statistisk sikker. Samtidig har der fra undersøgelsen i 2012 til undersøgelsen i 2015 været et fald i antallet af medlemmer, der er helt uenige i, at de står op/går meget på deres arbejde. Faldet er ligeledes statistisk sikkert. Figur 13 på næste side viser medlemmernes svar om, hvorvidt de vurderer, at de står op/går meget på deres arbejde, fordelt på sektor. I Kost- og Servicesektoren er det hele 71 procent, der er helt enige i, at de står eller går meget i deres arbejde. Blandt medlemmerne i Pædagogisk Sektor er det kun 39 procent, der er helt enige i, at de står og går meget i deres arbejde. Lægger man svarkategorierne Helt enig og Delvist enig sammen, er det 8 ud af 10 medlemmer eller flere fra alle sektorer, der mener, at de står og/eller går meget i deres arbejde.

15 Fysisk arbejdsmiljø 15 Figur 13. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Jeg står op/går meget i mit arbejde. Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren 7 19% 4% 6% 0% Pædagogisk Sektor 39% 4 15% 5% Social- og Sundhedssektoren 66% 23% 6% 4% 0% Teknik- og Servicesektoren 56% 28% 1 5% 0% I alt 58% 28% 9% 5% 0% Antal svar: (Kost- og Servicesektoren: 139, Pædagogisk Sektor: 660, Social- og Sundhedssektoren: 1399, Teknik- og Servicesektoren: 108 og 4 medlemmer uden sektor, der er medtaget i i alt.) Pga. afrundinger summerer procenterne ikke til 100 procent for alle sektorer. For at undersøge, hvorvidt bestemte grupper af FOAs medlemmer oftere oplever, at de står op/går meget i deres arbejde, er svarene på dette spørgsmål blevet fordelt på arbejdssted. Svarene fremgår af figur 14 (næste side).

16 Fysisk arbejdsmiljø 16 Figur 14. Hvor arbejder du? Hvis du arbejder flere steder, så vælg det sted, hvor du arbejder flest timer om ugen. Fordelt på Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Jeg står op/går meget i mit arbejde. I hjemmeplejen (349) 92% 8% På et plejehjem/plejecenter (617) 96% 4% På en skole/rådhus/forvaltning (95) 78% 23% I en daginstitution/sfo (279) 87% 13% I dagplejen (250) 72% 27% På hospital/sygehus (229) 9 9% I psykiatrien (187) 69% 3 På specialområdet (108) 83% 17% I alt 87% 13% Enig Uenig Ved ikke Antal svar: Pga. afrundinger summer alle arbejdsstederne ikke til 100 procent. Enig-kategorien er konstrueret ud fra svar-kategorierne Helt enig og Delvist enig, Uenig-kategorien er konstrueret ud fra svar-kategorierne Delvist uenig og Helt uenig. Der fremgår kun arbejdssteder, hvor der i undersøgelsen var over 30 medlemmer, der placerede sig inden for disse arbejdssteder. Af figur 14 fremgår det, at medlemmer, der arbejder på et plejehjem/plejecenter er mest enige i, at de står op/går meget på deres job. Det gælder for hele 97 procent af disse medlemmer. 9 ud af 10 medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen (92 %), på et hospital/sygehus (91 %) og på et genoptræningstilbud eller rehabiliteringscenter (91 %) er enige i, at de står op/går meget i deres arbejde. Psykiatrien og dagplejen er de arbejdssteder, hvor færrest er enige i, at de står op/går meget i deres arbejde. Fra disse arbejdssteder er 7 ud af 10 medlemmer enige i udsagnet.

17 Fysisk arbejdsmiljø 17 Stigning i andelen af medlemmer, der oplever støj på arbejdspladsen Af figur 15 fremgår det, at i 2015 er 22 procent af medlemmerne er helt enige i, at der nogle gange er så meget støj på deres arbejde, at man må hæve stemmen, når man skal tale med andre. 27 procent er delvist enige, mens 22 procent svarer, at de er delvist uenige, og 28 procent, at de er helt uenige. 1 procent svarer Ved ikke. Dermed oplever halvdelen af medlemmerne, at der nogle gange er så meget støj på deres arbejde, at man må hæve stemmen for at tale med andre. I 2012 oplevede 41 procent af medlemmerne, at de nogle gange måtte hæve stemmen på grund af støj, og i 2010 var tallet kun 30 %. Stigningerne er statistisk sikre. Der er særligt sket en stigning i andelen af medlemmer, der svarer Helt enig. Figur 15. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Der er nogle gange så meget støj på mit arbejde, at man må hæve stemmen, når man skal tale med andre. I 2010, 2012 og % 34% 35% % 25% 36% % 28% Antal svar 2015: 2.311, 2012: For at undersøge, om bestemte grupper af FOAs medlemmer er særligt udsatte for støj, er medlemmerne blevet opdelt på den sektor, som de arbejder indenfor. Opdelingen ses af figur 16 (næste side).

18 Fysisk arbejdsmiljø 18 Medlemmerne i Pædagogisk Sektor er særligt udsat for støj Figur 16 viser, at især medlemmer fra Pædagogisk Sektor oplever, at der nogle gange er så meget støj på deres arbejde, at de må hæve stemmen, når de skal tale med andre. 42 procent af medlemmerne fra Pædagogisk sektor er helt enige i udsagnet, og 31 procent er delvist enige. Dermed gælder det for over 7 ud af 10 medlemmer (73 %) fra Pædagogisk Sektor, at der nogle gange er så meget støj på deres arbejde, at man må hæve stemmen, når man skal tale med andre. I Social- og Sundhedssektoren oplever knap 4 ud af 10 (38 %) medlemmer, at der nogle gange er så meget støj på deres arbejde, at de må hæve stemmen, når de skal tale med andre. I Kost- og Serviceog Teknik og Servicesektoren er det knap 5 ud af 10 (hhv. 47 % og 46 %), der oplever dette. Forskellene mellem sektorerne er statistisk sikre. Figur 16. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Der er nogle gange så meget støj på mit arbejde, at man må hæve stemmen, når man skal tale med andre. Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren 13% 34% 17% 33% 2% Pædagogisk Sektor 42% 3 15% 1 Social- og Sundhedssektoren 14% 24% 25% 36% Teknik- og Servicesektoren 19% 27% 24% 29% 2% I alt 27% 28% Antal observationer: (Kost- og Servicesektoren: 139, Pædagogisk Sektor: 660, Social- og Sundhedssektoren: 1399, Teknik- og Servicesektoren: 108 og 4 medlemmer uden sektor, der er medtaget i i alt). Pga. afrundinger summer procenterne ikke til 100 procent for alle sektorer. Det er også undersøgt, om bestemte arbejdssteder er mere udsat for støj end andre. Svarene er vist i figur 17 (næste side). Af figuren ses, at det særligt er medlemmer, der arbejder i daginstitution/sfo, der oplever et højt støjniveau. På dette arbejdssted er det knap 9 ud af 10 (87 %), der nogle gange oplever så meget støj, at de må hæve stemmen for at tale med andre. Andelen er markant lavere for medlemmer, der arbejder i dagplejen (61 %), i ældreplejen (32-4), på hospitaler og sygehuse (42 %) og i psykiatrien (41 %).

19 Fysisk arbejdsmiljø 19 Figur 17. Hvor arbejder du? Hvis du arbejder flere steder, så vælg det sted, hvor du arbejder flest timer om ugen. Fordelt på Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål om dit fysiske arbejdsmiljø? Der er nogle gange så meget støj på mit arbejde, at man må hæve stemmen, når man skal tale med andre. I hjemmeplejen (349) 4 57% 2% På et plejehjem/plejecenter (617) 32% 67% På en skole/rådhus/forvaltning (95) 56% 44% I en daginstitution/sfo (279) 87% 13% I dagplejen (250) 6 38% På hospital/sygehus (229) 42% 57% I psykiatrien (187) 4 59% På specialområdet (108) 60% 39% 2% I alt 50% 50% Enig Uenig Ved ikke Antal observationer: Der fremgår kun arbejdssteder, hvor der i undersøgelsen var over 70 medlemmer, der placerede sig inden for disse arbejdssteder. Pga. afrundinger summer alle arbejdsstederne ikke til 100 procent. Enig-kategorien er konstrueret ud fra svar-kategorierne Helt enig og Delvist enig, Uenig-kategorien er konstrueret ud fra svar-kategorierne Delvist uenig og Helt uenig.

20 Fysisk arbejdsmiljø 20 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført fra april Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Spørgsmålene er stillet til medlemmer fra alle sektorer. Der blev udsendt én påmindelse i dataindsamlingsperioden. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er FOAs erhvervsaktive medlemmer (populationen). Da det kun er et udsnit af FOAs erhvervsaktive medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser af data forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der trækkes frem i notaterne om arbejdsmiljø er testet statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 %. Hermed kan vi med minimum 95 % sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre sammenhænge og forskelle og ikke blot tilfældigheder. I tilfælde, hvor det kun er specifikke sammenhænge og forskelle i figurer, der er statistisk sikre, er det angivet i figurnoter og tekst. Antal besvarelser og svarprocent I alt blev alle erhvervsaktive medlemmer i FOAs medlemspanel inviteret til at deltage i undersøgelsen. Blandt disse viste 122 adresser sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var medlemmer, svarende til 55 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 52 procent svarede på alle spørgsmål, mens 3 procent afgav nogle svar. Repræsentativitet og vægtning af data Medlemspanelet er ikke fuldstændigt repræsentativt for FOAs medlemsgruppe, og dertil er der ikke de samme svarprocenter blandt alle medlemsgrupper. I forhold til alder er især de yngre aldersgrupper i undersøgelsen underrepræsenteret i forhold til FOAs erhvervsaktive medlemmer, og det samme gælder for medlemmer i Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren. Det har vi forsøgt at tage højde for ved at vægte data for sektor og alder, så fordelingen i stikprøven svarer til fordelingen blandt FOAs erhvervsaktive medlemmer. Aldersvægtningen er lavet ud fra følgende aldersgrupper: under 40 år, år, år, år, år og over 60 år. I beregningen af sektorvægte er der set bort fra medlemmer uden sektor. De få medlemmer i stikprøven uden sektor har blot vægten 1.

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Temaer op til OK december 2014

Temaer op til OK december 2014 11. december 2014 Temaer op til OK15 FOA har i perioden 21. november til 1. december 2014 gennemført en undersøgelse blandt de erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt yderligere 3.000 tilfældigt

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid 13. januar 2017 FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid Hver femte deltidsansatte medlem af FOA ønsker at gå op i tid. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt medlemmer i job

Læs mere

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen 7. november 2014 Velfærdsteknologi FOA har i perioden den 11. til 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen om velfærdsteknologi. Spørgsmålene blev

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Nye sundhedsopgaver i kommunerne

Nye sundhedsopgaver i kommunerne 1. juli 2016 Nye sundhedsopgaver i kommunerne Mere end halvdelen af FOAs medlemmer, som er ansat i det nære sundhedsvæsen, har inden for de seneste to år modtaget nye opgavetyper, og langt størstedelen

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere