STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN"

Transkript

1 STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING UDDANNELSENS FORMÅL UDDANNELSES VARIGHED UDDANNELSENS TITEL ADGANGSKRAV UDDANNELSENS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE, STRUKTUR OG INDHOLD Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens struktur AFGANGSPROJEKT Læringsmål for afgangsprojektet Udarbejdelse af afgangsprojekt Indstilling til afgangsprojekt ved manglende ECTS-point UDDANNELSENS PÆDAGOGISKE TILRETTELÆGGELSE Undervisnings- og arbejdsformer Evaluering PRØVER OG BEDØMMELSE Frist for tilmelding Sygdom Formalia ved skriftlig fremstilling MERIT CENSORKORPS STUDIEVEJLEDNING KLAGER OG DISPENSATION OVERGANGSORDNINGER RETSGRUNDLAG BILAG 1 OBLIGATORISKE MODULER Modul Ob1: Projektledelse i mediebranchen (10 ECTS) Modul Ob2: Forretningsforståelse (10 ECTS) Modul Ob3: Markedsføring & Salg (10 ECTS) BILAG 2 VALGFRIE MODULER INDEN FOR UDDANNELSENS FAGLIGE OMRÅDE Vf1) Grafisk produktion (10 ECTS) Vf2) Styr virksomhedens økonomi (5ECTS) Vf3) Personalejura, kontraktforhold, ophavsret og markedsføringsloven (10 ECTS) Vf4) Reklamestrategier (5 ECTS) Vf5) Præsentation og argumentation i mundtlige og skriftlige genrer (5 ECTS) Vf6) Praktisk proces (5 ECTS) BILAG 3 FORMÅLSBESKRIVELSE AF DE INDLEDENDE KURSER

3 1. Indledning Akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om akademiuddannelser fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Uddannelsen hører under fagområde for medie- og kommunikation i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Styrelsen for Videregående Uddannelser til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af Akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen: - Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Studieordningen har virkning fra 19. august Uddannelsens formål Formålet med akademiuddannelsen Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen er at videreuddanne og (op)kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne arbejde i en professionspraksis ud fra grundlæggende projektledelsesværktøjer knyttet til løsning af specifikke medierelaterede opgaver og problemstillinger. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. 3. Uddannelses varighed Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). 3

4 ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudium, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prøver og andre bedømmelser. 4. Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen og den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Project Management within the Media and Communication Business, jf. bekendtgørelse for videregående voksenuddannelser, bilag Adgangskrav Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Nogle faglige moduler forudsætter bestemte faglige forudsætninger i forhold til grundlæggende softwarekendskab. Det fremgår af fagbeskrivelserne af de enkelte moduler, hvilke faglige forudsætninger, der knytter sig til det enkelte fagmodul. Indledende kurser Det anbefales, at studerende, der ikke har faglige forudsætninger inden for brug af softwareprogrammer knyttet til de enkelte fagmoduler, følger et eller flere af de indledende kurser. Der henvises til fagmodulbeskrivelserne (bilag 1 og bilag 2) for en beskrivelse af de faglige forudsætninger. Den studerende kan vælge at følge et indledende kursus inden optag, før start på modulerne eller sideløbende med modulerne. De indledende kurser sigter mod at forbedre grundlaget for at gennemføre de enkelte moduler For formålsbeskrivelse af de indledende kurser henvises til bilag 3. 4

5 De indledende kurser udbydes i henhold til 18 i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som den studerende skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede har viden om anvendt teori og metode inden for tids- og projektplanlægning, prisfastsættelse, projektstyring, for - og efterkalkulation, gruppepsykologi, projektevaluering, kravspecifikation og tilbud, anvendt teori og metode inden for forretningsmodeller, økonomiske mål og nøgletal, økonomiske styringssystemer i relation til projektlederrollen, anvendt teori og metode inden for markedsforståelse, segmentering, markedsstrategi, produktudvikling, salgsteknikker og kundeforståelse. Færdigheder Den uddannede kan ud fra konkrete metoder selvstændigt: gennemføre en tidsplanlægning fra start til slut af et konkret medieprojekt, prisfastsætte og kalkulere et konkret medieprojekt på baggrund af kravspecifikationer og tilbud knyttet til et konkret medieprojekt, styre og nedbryde et konkret medieprojekt i forhold til milepæle og delprocesser, projektlede gruppen effektivt i forhold til gruppepsykologiske problemstillinger, afrunde og evaluere et givent medieprojekt, udarbejde forretningsmodeller for en medievirksomhed ud fra en projektledervinkel, økonomistyre konkrete medieprojekter via økonomiske styringsværktøjer herunder budgettering, økonomiske mål, økonomiske tidsplaner og nøgletal, selvstændigt udarbejde et økonomisk styringssystem til generelle medieprojekter, udarbejde en situationsanalyse for en virksomhed/organisation med henblik på at opstille og argumentere for en markedsførings-og salgsstrategi, argumentere for sammenhængende/integreret markedsføringsindsats over for udvalgte kundesegmenter, analysere et produkt/serviceydelses egenskaber, fordele og udbytte i forbindelse med salgsarbejdet i specifikke kundesegmenter, anvende de mest optimale salgsteknikker tilpasset konkrete produkter/serviceydelser i specifikke kundesegmenter. Kompetencer Den uddannede kan selvstændigt vurdere en gennemført tidsplanlægning af et konkret medieprojekt, selvstændigt anvende en konkret udarbejdet forretningsmodel knyttet til et medieprojekt, indgå i et samarbejde med andre projektinteressenter i projektledersammenhænge, 5

6 tilrettelægge og sikre gennemførelse af nødvendige og tilstrækkelige analyser med henblik på at optimere en markedsførings- og salgsindsats, udarbejde løsninger på baggrund af udvalgte segmenters og enkelte kunders individuelle behov, deltage i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser af et medieprojekt, varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i en struktureret sammenhæng i relation til det valgte faglige områdes praksis, i en struktureret sammenhæng identificere og udvikle egen praksis for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer. 6.2 Uddannelsens struktur Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, på i alt 30 ECTS-point, som konstituerer uddannelsen, og et antal valgfrie moduler på 5 eller 10-ECTS point samt et afgangsprojekt på 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Som valgfrie moduler kan den studerende vælge moduler fra andre fagområder. Disse valgfrie moduler kan højst udgøre 15 ECTSpoints. De obligatoriske moduler og valgmoduler skal gennemføres og bestås før prøven i afgangsprojektet. Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt. Nedenfor er oversigt over akademiuddannelsens struktur. Struktur for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen Obligatoriske moduler 30 ECTS-point Projektledelse i mediebranchen (10 ECTS) Forretningsforståelse (10 ECTS) Markedsføring & Salg (10 ECTS) Valgmoduler 20 ECTS-point Grafisk produktion (10 ECTS) Personalejura, kontraktforhold, ophavsret og markedsføringsloven (10 ECTS) Styr virksomhedens økonomi (5 ECTS) Fælles valgmoduler (med akademiuddannelsen i Kreativitet & Design) Reklamestrategier (5 ECTS) Præsentation og argumentation i mundtlige og skriftlige genrer (5 ECTS) Praktisk proces (5 ECTS) Afgangsprojekt 10 ECTS 6

7 Obligatoriske moduler jf. bilag 1 Uddannelsens obligatoriske moduler omfatter i alt 30 ECTS-point. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. Valgfrie moduler jf. bilag 2 Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 20 ECTS-point. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område henvises til bilag 2. Den studerende kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point. Institutionen vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område. Især kan moduler inden for ledelse og det merkantile fagområde være relevante som valgmoduler. Afgangsprojekt Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages. Institutionen godkender emnet. Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS-point er bestået. 7. Afgangsprojekt 7.1 Læringsmål for afgangsprojektet Afgangsprojektet danner afslutningen på Akademiuddannelsen i Projektledelse. Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået. Fokus er således analyse, vurdering og håndtering af problemer inden for det valgte faglige områdes praksis gennem anvendelse af centrale teorier og metoder. Omfang 10 ECTS-point Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering: Viden og forståelse har udviklingsorienteret viden om teori, metode og praksis inden for det valgte faglige område, 7

8 har forståelse af praksis og de vigtigste anvendte teorier og metoder og kan forstå anvendelsen af disse inden for det valgte faglige område, kan reflektere over praksis og de vigtigste anvendte teorier og metoder og kan forstå anvendelsen af disse inden for det valgte faglige område. Færdigheder kan anvende centrale metoder og redskaber til at indsamle og analysere informationer inden for det valgte faglige område med anvendelse af relevant/e metode/r, kan anvende centrale metoder og redskaber til at dokumentere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger, løsninger og muligheder, der er relateret til det valgte faglige område, kan formidle faglige så vel som praksisnære problemstillinger og handlemuligheder for relevante samarbejdspartnere og/eller brugere. Kompetencer skal kunne deltage i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser, skal kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i en struktureret sammenhæng i relation til det valgte faglige områdes praksis, skal i en struktureret sammenhæng kunne identificere og udvikle egen praksis for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer. Der tilbydes undervisning i mindre omfang i relation til afgangsprojektet. Indhold og omfang bestemmes af den enkelte uddannelsesinstitution. Bedømmelse Individuel bedømmelse med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 7.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt I afgangsprojektet skal den studerende demonstrere teoretisk og praktisk viden om et kundskabsområde inden for Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen, samt om metoder til undersøgelse, analyse og beskrivelse af dette kundskabsområde. Formålet med afgangsprojekt er, at det skal sikre, at den studerende har opnået uddannelsens samlede læringsmål. Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper af maks. to deltagere. Afgangsprojektet består af en selvstændig løsning af en kompleks problemstilling inden for projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen. Projektet har til formål at prøve den studerende i det pensum og de moduler, som uddannelsens indhold har udgjort. Dette sker ved at demonstrere evnen til at vurdere og kombinere den opnåede viden. Afgangsprojektet omfatter tre dele: 1. Medierelevant problemstilling 2. Skriftlig projektrapport + supplerende dokumentation 3. Mundtlig eksamen Medierelevant problemstilling Det er op til den studerende selv at vælge en selvvalgt empirisk medierelevant problemstilling, med forankring i en virksomhed eller organisation for derigennem selv at specificere afgangsprojektets tema og mål. Opgavens emne/problematik skal godkendes af 8

9 vejleder knyttet til afgangsprojektet, der tilser, at projektets tema, kompleksitet og omfang honorerer de krav, der stilles til en afsluttende eksamensopgave. Skriftlig projektrapport Der skal udarbejdes en skriftlig rapport på grundlag af akademiske principper. Projektrapporten skal indeholde følgende: Relevant og præcis problemformulering, inddragelse af relevante metoder, teori og modeller som understøtter problemstillingen, inddragelse af empiri, analyse, diskussion og konklusion. Omfang og aflevering Den skriftlige refleksionsrapport. Ved individuelle projekter skal rapporten være på minimum A4 sider (á 2400 enheder), jf. afsnit 9.2. Ved gruppeprojekter skal rapporten være på cirka A4 sider (á 2400 enheder), jf. afsnit 9.2. I forhold til omfanget af antal bilag er der ingen begrænsninger dog skal væsentligt indhold udelukkende fremgå i projektrapporten. Mundtlig eksamen Den mundtlige del består i individuel fremlæggelse og forsvar af projektrapporten. Den mundtlige eksamen varer ved individuel eksamination 45 min. inkl. votering og ved gruppeeksamination 60 min. inkl. votering. Hvis afgangsprojektet er løst som gruppe, foregår den mundtlige eksamen i gruppe. Alle hjælpemidler er tilladt, jf. afsnit 9. Vejledning I forbindelse med afgangsprojektet har den studerende ret til individuel, faglig vejledning. Den studerende vil modtage i alt 2,5 timers individuel vejledning undervejs i forløbet. Det kan foregå som møde, telefonsamtale, mail og/eller gennemlæsning af den studerendes tekst. Gruppeprojekter vil modtage i alt 3,5 times fælles vejledning. Studerende får tildelt en vejleder på baggrund af deres hovedemne og emnebeskrivelse. Studerende er velkomne til selv at foreslå en vejleder blandt underviserne på uddannelsen, men højskolen kan ikke love, at alle studerende får opfyldt deres ønske. Der er undervisning i et mindre omfang i relation til afgangsprojektet. Hvis det ikke er muligt at etablere et afgangsprojekthold, arrangeres i stedet individuel vejledning for den enkelte. Bedømmelse Individuel bedømmelse med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Afgangsprojektet bedømmes ud fra tre dimensioner: 1. Medierelevant problemstilling 2. Skriftlig projektrapport + supplerende dokumentation 3. Mundtlig eksamen I henhold til eksamensbekendtgørelsen, skal der ved bedømmelsen af eksamenspræstationen i afgangsprojektet desuden lægges vægt på eksaminandens formulerings- og staveevne, hvis eksamenspræstationen er affattet på dansk. 9

10 For prøver og eksamen gælder i øvrigt reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. 7.3 Indstilling til afgangsprojekt ved manglende ECTS-point Afsnittet er relevant for tidligere mediefagskursister, som har bestået moduler efter den tidligere medielinje udbudt frem til på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. > 5 ECTS-point eller mere Hvis den studerende mangler fra 5 ECTS- point og opefter i forhold til at opfylde kravene om at blive indstillet til afgangsprojektet, skal de manglende ECTS-point opnås ved at tage et eller flere valgfagsmoduler på uddannelsen. Tillæg af valgfaget/valgfagene er afsæt for afgangsprojektet og svarer til 5 ECTS-point eller mere afhængigt af hvor mange point den studerende mangler for at opnå 60 ECTS-point. < 4 ECTS-point eller mindre Hvis den studerende mangler op til 4 ECTS-point eller mindre i forhold til at opfylde kravene om at blive indstillet til afgangsprojektet, skal de manglende ECTS- point opnås ved udvidelse af afgangsprojektet, hvor den studerende skal udarbejde en særlig synopsis. Synopsen er afsæt for afgangsprojektet og svarer til 0,50, 1, 2, 3 eller 4 ECTS-point afhængigt af, hvor mange point den studerende mangler for at opnå 60 ECTS-point. En synopsis i forbindelse med afgangsprojektet skal i kondenseret form indeholde metodiske og teoretiske overvejelser samt foreløbige konklusioner som knytter sig til problemstillingen i det forestående afgangsprojekt. Længden af synopsen reguleres efter om det er 0,5, 1, 2, 3 eller 4 ECTS point, den studerende mangler for at opnå uddannelsens 60 ECTS-points. Synopsen skal godkendes af vejleder og skal efterfølgende integreres i selve afgangsprojektet. 0,5 ECTS-point er svarende til 0,5 x 2400 enheder/anslag 1 ECTS-point er svarende til 1 x 2400 enheder/anslag 2 ECTS-point er svarende til 2 x 2400 enheder/anslag 3 ECTS-point er svarende til 3 x 2400 enheder/anslag 4 ECTS-point er svarende til 4 x 2400 enheder/anslag 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1 Undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsen vægter samspillet mellem den studerendes praksiserfaringer, teoriinddragelser og praksisbearbejdning. Dermed gives den studerende mulighed for at udvikle viden, færdigheder og kompetencer i samspillet mellem udviklingsviden, forskningsviden og praksisviden. Tilrettelæggelsen af studiet og de anvendte pædagogiske metoder skal ses i lyset af uddannelsens formål. Dette kommer til udtryk i forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på aktiv inddragelse af den studerendes erhvervserfaring og kompetence. Undervisnings- og arbejdsformer kan bl.a. omfatte: Forelæsninger, casemateriale, øvelser, holdundervisning, e-learning, projektarbejde, vejledning, selvstudier, gæsteforelæsning, virksomhedsbesøg, opgaveløsning. 10

11 8.2 Evaluering Uddannelsens moduler evalueres i henhold til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles systematik for arbejdet med kvalitetssikring- og udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring og anvendes til løbende udvikling af uddannelsen. 9. Prøver og bedømmelse Hvert modul og det afsluttende projekt afsluttes med en prøve med bedømmelse efter karakterskalaen i Karakterskalabekendtgørelsen. Karakteren gives normalt umiddelbart efter den mundtlige eksamination; ved skriftlige prøver på et af uddannelsesinstitutionen fastsat og udmeldt tidspunkt. Karakterskala Alle prøver bedømmes med en karakter i henhold til 7-trinsskalaen, jf. karakterskalabekendtgørelsen. Alle moduler i akademiuddannelsen afsluttes hver med en prøve med individuel bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det fremgår af bilagene 1 og 2, hvilke moduler, der bedømmes ved ekstern prøve. Bedømmelse Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget af institutionen. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af eksaminator og af en eller flere censorer, der er beskikket af Uddannelsesministeriet. Opfyldelse af deltagelsespligt samt aflevering af opgaver/projekter Der er ikke mødepligt til undervisningen eller krav om aflevering af opgaver/projekter inden eksamen. Det er den studerendes ansvar at opfylde de læringsmål, som er fastsat for modulet. Bedømmelsen ved eksamen vurderer graden af målopfyldelse. Anvendelse af hjælpemidler Anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, er tilladte i forbindelse med udarbejdelse af bedømmelsesgrundlag og fremlæggelse til mundtlig prøve. Eksaminanden er selv ansvarlig for at hjælpemidlerne er til stede, og at de virker. Institutionen kan af kapacitetsmæssige hensyn fastsætte begrænsning i adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler. For prøver og eksamen gælder i øvrigt reglerne i Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser og Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. 9.1.Frist for tilmelding Når en studerende er tilmeldt et modul, er den studerende samtidig tilmeldt eksamen og også automatisk tilmeldt reeksamen, hvis ordinær eksamen ikke tages eller dumpes. En studerende kan højst indstille sig til den samme eksamen tre gange. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold. 11

12 9.2 Sygdom Ved sygdom ved eksamen kontaktes Danmarks Medie- og Journalisthøjskole hurtigst muligt og senest om morgenen den dag eksamen finder sted. Lægeerklæring skal være Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i hænde senest 3 hverdage efter eksamensdato. Ved sygemelding skal den studerende selv tilmelde sig sygeeksamen. Sygeeksamen afholdes på en af uddannelsesadministrationen offentliggjort dato inden for et semester efter den oprindelige eksamensdato. 9.3 Formalia ved skriftlig fremstilling Ved en normalside forstås en side med 2400 typeenheder i gennemsnit pr. side, inklusiv mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste og litteraturliste ved skriftlige produkter indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst af bedømmerne. 10. Merit Der kan gives merit for moduler, når den studerende har opnået tilsvarende kvalifikationer ved at bestå uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en konkret faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. Der gives endvidere merit for moduler, når den studerende efter en individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til de berørte moduler. Der kan ikke gives merit for afgangsprojektet. Mediefag, udbudt af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Der kan opnås merit for beståede mediefagsmoduler, der svarer til fagmodulerne på akademiuddannelsen. Der indsendes en meritansøgning til institutionen, hvori det angives, hvilke fag den studerende har gennemført og ønsker meritgodkendelse af. Afgangsprojekt Særligt gælder det for afgangsprojektet, at der ikke kan gives merit for afgangsprojektet på en videregående voksenuddannelse, dette gælder uanset om den studerende har bestået et afgangsprojekt fra en anden videregående uddannelse (fx en bachelor- eller kandidatuddannelse) inden for samme faglige område som en videregående voksenuddannelse, eller nært beslægtede uddannelser. Ansøgning om meritoverførsel Ansøgning om overførsel af merit fra mediefag eller andre uddannelser til akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kræver skriftlig ansøgning. Meritansøgningen sendes til: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att. Uddannelsesadministrationen Olof Palmes Allé Århus N 12

13 Eller mail: Meritansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse Dokumentation (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, osv.) Angivelse af, hvilke fag der ønskes meritgodkendt Ansøgningen behandles af studieadministrationen i samarbejde med de relevante faglige undervisere på de respektive uddannelser. Afslag på merit kan indbringes for Kvalifikationsnævnet. Klagefristen er 4 uger. Klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet, men sendes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 11. Censorkorps Akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen benytter det af VUS godkendte censorkorps for fagområdet Medie og kommunikation. 12. Studievejledning Studievejledning skal støtte den studerende i uddannelsesforløbet fra valg af uddannelse til gennemførelse af uddannelse. Hensigten med studievejledning er at hjælpe den studerende til at skabe gennemsigtighed i uddannelsen og øge muligheden for at træffe begrundede valg i forhold til egen læring og trivsel. 13. Klager og dispensation Klager over prøver indgives til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole inden for en frist af 14 dage efter, at bedømmelsen af prøven er meddelt. Klager behandles i øvrigt efter reglerne i Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Klager over øvrige forhold indgives til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Se Klage- og ankereglerne for yderligere information: Dispensation Institutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det er begrundet i særlige forhold. Ansøgning om dispensation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kræver skriftlig ansøgning, der sendes til: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att. Uddannelsesadministrationen, Efter- og videreuddannelsen Olof Palmes Allé Århus N Eller mail: Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse Dokumentation (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, osv.) 13

14 Angivelse af, hvad der søges dispensation for Ansøgningen behandles af studieadministrationen i samarbejde med de relevante faglige undervisere på de respektive uddannelser 14. Overgangsordninger Studerende, der har gennemført et eller flere moduler efter de hidtidige regler om uddannelsen, kan afslutte uddannelsen efter disse tidligere regler, hvis den enkelte institutions forhold tillader det, eller afslutte uddannelsen efter denne studieordning. 15. Retsgrundlag Studieordningens retsgrundlag udgøres af: 1) Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser) 2) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne 3) Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 4) Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 5) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 6) Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne Retsgrundlaget kan læses på adressen 14

15 Bilag 1 Obligatoriske moduler Bilag 1 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Modul Ob1: Projektledelse i mediebranchen (10 ECTS) Formålet med Projektledelse i mediebranchen er at gøre den studerende i stand til at udarbejde grundlæggende projektstyringsplaner i både online (hovedsagelig webproduktion) og offline (hovedsagelig trykproduktion) produktionsmiljøer. Den studerende skal kunne nedbryde et projekt i konkrete delmål samt være i stand til undervejs og efterfølgende at styre og følge op på projekterne. Den studerende erhverver sig viden om kravspecifikation/tilbud, sammensætning af projektteam, projektstyring, kundekontakt og projektopfølgning. Den studerende erhverver sig viden og kompetencer, der sikrer forståelse for at kunne omsætte teorier til praktiske processer med henblik på at kunne sammensætte og processtyre det givne projekt og temaet omkring dette bedst muligt. Samt begrunde de trufne valg i forbindelse hermed. Indhold tids-og projektplanlægning prisfastsættelse projektstyring for-og efterkalkulation gruppepsykologi projektafslutning og læring kravspecifikation/tilbud Viden Den uddannede har viden om anvendt teori og metode inden for tids- og projektplanlægning, prisfastsættelse, projektstyring, for - og efterkalkulation, gruppepsykologi, projektevaluering, kravspecifikation og tilbud. Færdigheder Den uddannede kan ud fra konkrete metoder selvstændigt: gennemføre en tidsplanlægning fra start til slut af et konkret medieprojekt, prisfastsætte og kalkulere et konkret medieprojekt på baggrund af kravspecifikationer og tilbud knyttet til et konkret medieprojekt, styre og nedbryde et konkret medieprojekt i forhold til milepæle og delprocesser, projektlede gruppen effektivt i forhold til gruppepsykologiske problemstillinger, afrunde og evaluere et givent medieprojekt. Kompetencer Den uddannede kan selvstændigt vurdere en gennemført tidsplanlægning af et konkret medieprojekt, indgå i et samarbejde med andre projektinteressenter i projektledersammenhænge, varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i en struktureret sammenhæng i relation til det valgte faglige områdes praksis, 15

16 i en struktureret sammenhæng identificere og udvikle egen praksis for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer. Eksamensform: Kombinationsprøve En kombinationsprøve defineres som en mundtlig prøve kombineret med et produkt, som indgår i bedømmelsen. Mundtlig prøve kombineret med praktisk produkt og skriftlig opgave Et praktisk produkt defineres som fx kvalitets- og styringsmodeller, WBS, en procesoutlining eller lignende. En skriftlig opgave er en sammenhængende tekst, der udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Den studerende udarbejder et praktisk produkt og en skriftlig opgave som grundlag for prøven. Praktisk produkt, skriftlig opgave og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. Omfang af skriftlig opgave (10 ECTS-point) Maks. 12 sider (á 2400 anslag pr. side) for 1 studerende. Maks. 18 sider (á 2400 anslag pr. side) for 2 studerende Bedømmelse: Individuel bedømmelse med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Faglige forudsætninger Krav til softwarekendskab knyttet til fagmodulet kan ses under de aktuelle moduler på akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen: Modul Ob2: Forretningsforståelse (10 ECTS) Formålet med Forretningsforståelse er at gøre den studerende i stand til at forstå en medievirksomhed/organisations givne forretningsgrundlag, samt tilpasse og optimere dette set i forhold til projektledervinklen. Den studerende erhverver sig viden om grundlæggende økonomiske nøgletal, timesagsstyringssystem, økonomiske styringsværktøjer samt økonomiske tidsplaner. Den studerende erhverver sig viden og kompetencer, der sikrer forståelse for at kunne omsætte teorier til praktiske processer med henblik på at kunne opstille et konkret økonomisk styringssystem tilpasset det konkrete medieprojekt. Samt begrunde de trufne valg i forbindelse hermed. Indhold: forretningsmodeller forretningsmodeller set i forhold til projektlederen økonomiske mål og nøgletal udarbejdelse af et økonomisk styringssystem 16

17 Viden Den uddannede har viden om anvendt teori og metode inden for forretningsmodeller, økonomiske mål og nøgletal, økonomiske styringssystemer i relation til projektlederrollen. Færdigheder Den uddannede kan ud fra konkrete metoder selvstændigt: udarbejde forretningsmodeller for en medievirksomhed ud fra en projektledervinkel, økonomistyre konkrete medieprojekter via økonomiske styringsværktøjer herunder budgettering, økonomiske mål, økonomiske tidsplaner og nøgletal, selvstændigt udarbejde et økonomisk styringssystem til generelle medieprojekter. Kompetencer Den uddannede kan selvstændigt anvende en konkret udarbejdet forretningsmodel knyttet til et medieprojekt, deltage i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser af et medieprojekt, varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i en struktureret sammenhæng i relation til det valgte faglige områdes praksis, sikre tidsforbruget i generelle medieprojekter via økonomiske tidsplaner, selvstændigt anvende en konkret udarbejdet forretningsmodel knyttet til et medieprojekt. Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med skriftlig opgave En skriftlig opgave er en sammenhængende tekst, der udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Den studerende udarbejder en skriftlig opgave som grundlag for prøven. Skriftlig opgave og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. Omfang af Skriftlig opgave (10 ECTS-point) Maks. 20 sider (á 2400 anslag pr. side) for 1 studerende. Maks. 30 sider (á 2400 anslag pr. side) for 1 studerende. Bedømmelse: Individuel bedømmelse med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Faglige forudsætninger Krav til softwarekendskab knyttet til fagmodulet kan ses under de aktuelle moduler på akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen: 17

18 Modul Ob3: Markedsføring & Salg (10 ECTS) Formålet med Markedsføring & Salg er at kvalificere den studerende til at kunne forstå og anvende markedsførings og salgsmodeller til brug for tilrettelæggelse og gennemførelse af markedsførings- og salgsaktiviteter set ud fra en projektlederkontekst. Den studerende erhverver sig viden og kompetencer, der sikrer forståelse for metoder og teknikker knyttet til branchepraksis med henblik på at stimulere afsætning af produkter og tjenesteydelser eller ændringer af adfærd (offentlige myndigheder). Indhold: markedsforståelse segmentering markedsstrategi produktudvikling salgsteknikker/kundeforståelse Viden Den uddannede har viden om anvendt teori og metode inden for markedsforståelse, segmentering, markedsstrategi, produktudvikling, salgsteknikker og kundeforståelse. Færdigheder Den uddannede kan udarbejde en situationsanalyse for en virksomhed/organisation med henblik på at opstille og argumentere for en markedsførings-og salgsstrategi, argumentere for sammenhængende/integreret markedsføringsindsats over for udvalgte kundesegmenter, analysere et produkt/serviceydelses egenskaber, fordele og udbytte i forbindelse med salgsarbejdet i specifikke kundesegmenter, anvende de mest optimale salgsteknikker tilpasset konkrete produkter/serviceydelser i specifikke kundesegmenter. Kompetencer Den uddannede kan tilrettelægge og sikre gennemførelse af nødvendige og tilstrækkelige analyser med henblik på at optimere en markedsførings- og salgsindsats, udarbejde løsninger på baggrund af udvalgte segmenters og enkelte kunders individuelle behov, anvende de mest optimale salgsteknikker tilpasset konkrete produkter/serviceydelser i specifikke kundesegmenter. Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med skriftlig opgave En skriftlig opgave er en sammenhængende tekst, der udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Den studerende udarbejder en skriftlig opgave som grundlag for prøven. Skriftlig opgave og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. 18

19 Omfang af Skriftlig opgave (10 ECTS-point) Maks. 20 sider (á 2400 anslag pr. side) for 1 studerende. Maks. 30 sider (á 2400 anslag pr. side) for 2 studerende. Bedømmelse: Individuel bedømmelse med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Faglige forudsætninger Krav til softwarekendskab knyttet til fagmodulet kan ses under de aktuelle moduler på akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen: 19

20 Bilag 2 Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Bilag 2 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler. Vf1) Grafisk produktion (10 ECTS) Formålet med Grafisk produktion er at give den studerende et overblik over processerne for trykt massekommunikation, så den studerende bliver i stand til at kommunikere med branchens fagfolk og opstille kravspecifikationer til grafiske produktioner. Den studerende erhverver kendskab til farvestyring, prepress, tryk, færdiggørelse og kvalitetsstyring. Den studerende erhverver sig viden og kompetencer, der sikrer forståelse for at kunne omsætte teorier til praktiske processer med henblik på at kunne styre en tryksagsindkøbsproces, hvor der opstilles kravspecifikationer og efterfølgende kontrollere om leverancen lever op til aftalegrundlaget. Indhold: farvestyring prepress postpress /færdiggørelse kvalitetsstyring Viden Den uddannede har viden om anvendt teori og metode inden for ISC-profiler i forbindelse med farvestyringskonvertering, kvalitetssikring af postpress produktioner, valg af relevante prepress trykmetoder, postpress/færdiggørelsesmetode til et givent produkt, internationale standarder og kvalitetskontrollering. Færdigheder Den uddannede kan ud fra konkrete metoder selvstændigt: danne sig et overblik over komplicerede processer i forbindelse med en tryksagsproduktion, sikre samlet overblik over alle procesled for at kunne bestille og håndtere en tryksagsproduktion, behandle og kvalitetssikre en tryksagsproduktion med tilfredsstillende resultat fra start til slut, anvende de rigtige ISC-profiler i forbindelse med farvestyringskonvertering, sikre postpress produktionen så at den digitale trykfil er kvalitetsmæssigt i orden set i forhold til den valgte trykmetode, vælge den rigtige prepress trykmetoder til det pågældende produkt, vælge den rigtige postpress/færdiggørelsesmetode til det valgte produkt, kvalitetskontrollere, at det færdige produkt lever op til internationale standarder, samt spore og forebygge evt. fejl. 20

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmj.dk info@dmjx.dk

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmj.dk info@dmjx.dk Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att: prorektor Lars Poulsen Sendt pr. e-mail: lp@dmj.dk info@dmjx.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbrachen

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2012 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. juni 2012 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2006 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. januar 2006 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Revideret 14.12.2012 januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING for AU i Gastronomi. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for AU i Gastronomi. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for AU i Gastronomi Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12 STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Revideret 30-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012 Studieordning er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 14. februar 2014 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik 1. August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15 Akademiuddannelse i automation og drift STUDIEORDNING 06.15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013 for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Diplomuddannelse i vurdering April 2014. STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering

Diplomuddannelse i vurdering April 2014. STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering Gældende pr. 1. august 2014 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelses varighed... 2 4. Uddannelsens titel... 3 5.

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PSYKOLOGI Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5 og 19.15.10) samt ny uddannelsesretning

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i. Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i. Formidling af kunst og kultur for børn og unge Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge 1. august 2015 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 3 5 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i. Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i. Formidling af kunst og kultur for børn og unge Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge August 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 3 5 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi September 2009 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING. for. Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 17.12.2012 Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2.

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere