STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN"

Transkript

1 STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING UDDANNELSENS FORMÅL UDDANNELSES VARIGHED UDDANNELSENS TITEL ADGANGSKRAV UDDANNELSENS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE, STRUKTUR OG INDHOLD Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens struktur AFGANGSPROJEKT Læringsmål for afgangsprojektet Udarbejdelse af afgangsprojekt Indstilling til afgangsprojekt ved manglende ECTS-point UDDANNELSENS PÆDAGOGISKE TILRETTELÆGGELSE Undervisnings- og arbejdsformer Evaluering PRØVER OG BEDØMMELSE Frist for tilmelding Sygdom Formalia ved skriftlig fremstilling MERIT CENSORKORPS STUDIEVEJLEDNING KLAGER OG DISPENSATION OVERGANGSORDNINGER RETSGRUNDLAG BILAG 1 OBLIGATORISKE MODULER Modul Ob1: Projektledelse i mediebranchen (10 ECTS) Modul Ob2: Forretningsforståelse (10 ECTS) Modul Ob3: Markedsføring & Salg (10 ECTS) BILAG 2 VALGFRIE MODULER INDEN FOR UDDANNELSENS FAGLIGE OMRÅDE Vf1) Grafisk produktion (10 ECTS) Vf2) Styr virksomhedens økonomi (5ECTS) Vf3) Personalejura, kontraktforhold, ophavsret og markedsføringsloven (10 ECTS) Vf4) Reklamestrategier (5 ECTS) Vf5) Præsentation og argumentation i mundtlige og skriftlige genrer (5 ECTS) Vf6) Praktisk proces (5 ECTS) BILAG 3 FORMÅLSBESKRIVELSE AF DE INDLEDENDE KURSER

3 1. Indledning Akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om akademiuddannelser fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Uddannelsen hører under fagområde for medie- og kommunikation i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Styrelsen for Videregående Uddannelser til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af Akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen: - Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Studieordningen har virkning fra 19. august Uddannelsens formål Formålet med akademiuddannelsen Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen er at videreuddanne og (op)kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne arbejde i en professionspraksis ud fra grundlæggende projektledelsesværktøjer knyttet til løsning af specifikke medierelaterede opgaver og problemstillinger. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. 3. Uddannelses varighed Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). 3

4 ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudium, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prøver og andre bedømmelser. 4. Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen og den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Project Management within the Media and Communication Business, jf. bekendtgørelse for videregående voksenuddannelser, bilag Adgangskrav Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Nogle faglige moduler forudsætter bestemte faglige forudsætninger i forhold til grundlæggende softwarekendskab. Det fremgår af fagbeskrivelserne af de enkelte moduler, hvilke faglige forudsætninger, der knytter sig til det enkelte fagmodul. Indledende kurser Det anbefales, at studerende, der ikke har faglige forudsætninger inden for brug af softwareprogrammer knyttet til de enkelte fagmoduler, følger et eller flere af de indledende kurser. Der henvises til fagmodulbeskrivelserne (bilag 1 og bilag 2) for en beskrivelse af de faglige forudsætninger. Den studerende kan vælge at følge et indledende kursus inden optag, før start på modulerne eller sideløbende med modulerne. De indledende kurser sigter mod at forbedre grundlaget for at gennemføre de enkelte moduler For formålsbeskrivelse af de indledende kurser henvises til bilag 3. 4

5 De indledende kurser udbydes i henhold til 18 i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som den studerende skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede har viden om anvendt teori og metode inden for tids- og projektplanlægning, prisfastsættelse, projektstyring, for - og efterkalkulation, gruppepsykologi, projektevaluering, kravspecifikation og tilbud, anvendt teori og metode inden for forretningsmodeller, økonomiske mål og nøgletal, økonomiske styringssystemer i relation til projektlederrollen, anvendt teori og metode inden for markedsforståelse, segmentering, markedsstrategi, produktudvikling, salgsteknikker og kundeforståelse. Færdigheder Den uddannede kan ud fra konkrete metoder selvstændigt: gennemføre en tidsplanlægning fra start til slut af et konkret medieprojekt, prisfastsætte og kalkulere et konkret medieprojekt på baggrund af kravspecifikationer og tilbud knyttet til et konkret medieprojekt, styre og nedbryde et konkret medieprojekt i forhold til milepæle og delprocesser, projektlede gruppen effektivt i forhold til gruppepsykologiske problemstillinger, afrunde og evaluere et givent medieprojekt, udarbejde forretningsmodeller for en medievirksomhed ud fra en projektledervinkel, økonomistyre konkrete medieprojekter via økonomiske styringsværktøjer herunder budgettering, økonomiske mål, økonomiske tidsplaner og nøgletal, selvstændigt udarbejde et økonomisk styringssystem til generelle medieprojekter, udarbejde en situationsanalyse for en virksomhed/organisation med henblik på at opstille og argumentere for en markedsførings-og salgsstrategi, argumentere for sammenhængende/integreret markedsføringsindsats over for udvalgte kundesegmenter, analysere et produkt/serviceydelses egenskaber, fordele og udbytte i forbindelse med salgsarbejdet i specifikke kundesegmenter, anvende de mest optimale salgsteknikker tilpasset konkrete produkter/serviceydelser i specifikke kundesegmenter. Kompetencer Den uddannede kan selvstændigt vurdere en gennemført tidsplanlægning af et konkret medieprojekt, selvstændigt anvende en konkret udarbejdet forretningsmodel knyttet til et medieprojekt, indgå i et samarbejde med andre projektinteressenter i projektledersammenhænge, 5

6 tilrettelægge og sikre gennemførelse af nødvendige og tilstrækkelige analyser med henblik på at optimere en markedsførings- og salgsindsats, udarbejde løsninger på baggrund af udvalgte segmenters og enkelte kunders individuelle behov, deltage i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser af et medieprojekt, varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i en struktureret sammenhæng i relation til det valgte faglige områdes praksis, i en struktureret sammenhæng identificere og udvikle egen praksis for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer. 6.2 Uddannelsens struktur Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, på i alt 30 ECTS-point, som konstituerer uddannelsen, og et antal valgfrie moduler på 5 eller 10-ECTS point samt et afgangsprojekt på 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Som valgfrie moduler kan den studerende vælge moduler fra andre fagområder. Disse valgfrie moduler kan højst udgøre 15 ECTSpoints. De obligatoriske moduler og valgmoduler skal gennemføres og bestås før prøven i afgangsprojektet. Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt. Nedenfor er oversigt over akademiuddannelsens struktur. Struktur for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen Obligatoriske moduler 30 ECTS-point Projektledelse i mediebranchen (10 ECTS) Forretningsforståelse (10 ECTS) Markedsføring & Salg (10 ECTS) Valgmoduler 20 ECTS-point Grafisk produktion (10 ECTS) Personalejura, kontraktforhold, ophavsret og markedsføringsloven (10 ECTS) Styr virksomhedens økonomi (5 ECTS) Fælles valgmoduler (med akademiuddannelsen i Kreativitet & Design) Reklamestrategier (5 ECTS) Præsentation og argumentation i mundtlige og skriftlige genrer (5 ECTS) Praktisk proces (5 ECTS) Afgangsprojekt 10 ECTS 6

7 Obligatoriske moduler jf. bilag 1 Uddannelsens obligatoriske moduler omfatter i alt 30 ECTS-point. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. Valgfrie moduler jf. bilag 2 Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 20 ECTS-point. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område henvises til bilag 2. Den studerende kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point. Institutionen vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område. Især kan moduler inden for ledelse og det merkantile fagområde være relevante som valgmoduler. Afgangsprojekt Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages. Institutionen godkender emnet. Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS-point er bestået. 7. Afgangsprojekt 7.1 Læringsmål for afgangsprojektet Afgangsprojektet danner afslutningen på Akademiuddannelsen i Projektledelse. Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået. Fokus er således analyse, vurdering og håndtering af problemer inden for det valgte faglige områdes praksis gennem anvendelse af centrale teorier og metoder. Omfang 10 ECTS-point Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering: Viden og forståelse har udviklingsorienteret viden om teori, metode og praksis inden for det valgte faglige område, 7

8 har forståelse af praksis og de vigtigste anvendte teorier og metoder og kan forstå anvendelsen af disse inden for det valgte faglige område, kan reflektere over praksis og de vigtigste anvendte teorier og metoder og kan forstå anvendelsen af disse inden for det valgte faglige område. Færdigheder kan anvende centrale metoder og redskaber til at indsamle og analysere informationer inden for det valgte faglige område med anvendelse af relevant/e metode/r, kan anvende centrale metoder og redskaber til at dokumentere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger, løsninger og muligheder, der er relateret til det valgte faglige område, kan formidle faglige så vel som praksisnære problemstillinger og handlemuligheder for relevante samarbejdspartnere og/eller brugere. Kompetencer skal kunne deltage i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser, skal kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i en struktureret sammenhæng i relation til det valgte faglige områdes praksis, skal i en struktureret sammenhæng kunne identificere og udvikle egen praksis for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer. Der tilbydes undervisning i mindre omfang i relation til afgangsprojektet. Indhold og omfang bestemmes af den enkelte uddannelsesinstitution. Bedømmelse Individuel bedømmelse med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 7.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt I afgangsprojektet skal den studerende demonstrere teoretisk og praktisk viden om et kundskabsområde inden for Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen, samt om metoder til undersøgelse, analyse og beskrivelse af dette kundskabsområde. Formålet med afgangsprojekt er, at det skal sikre, at den studerende har opnået uddannelsens samlede læringsmål. Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper af maks. to deltagere. Afgangsprojektet består af en selvstændig løsning af en kompleks problemstilling inden for projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen. Projektet har til formål at prøve den studerende i det pensum og de moduler, som uddannelsens indhold har udgjort. Dette sker ved at demonstrere evnen til at vurdere og kombinere den opnåede viden. Afgangsprojektet omfatter tre dele: 1. Medierelevant problemstilling 2. Skriftlig projektrapport + supplerende dokumentation 3. Mundtlig eksamen Medierelevant problemstilling Det er op til den studerende selv at vælge en selvvalgt empirisk medierelevant problemstilling, med forankring i en virksomhed eller organisation for derigennem selv at specificere afgangsprojektets tema og mål. Opgavens emne/problematik skal godkendes af 8

9 vejleder knyttet til afgangsprojektet, der tilser, at projektets tema, kompleksitet og omfang honorerer de krav, der stilles til en afsluttende eksamensopgave. Skriftlig projektrapport Der skal udarbejdes en skriftlig rapport på grundlag af akademiske principper. Projektrapporten skal indeholde følgende: Relevant og præcis problemformulering, inddragelse af relevante metoder, teori og modeller som understøtter problemstillingen, inddragelse af empiri, analyse, diskussion og konklusion. Omfang og aflevering Den skriftlige refleksionsrapport. Ved individuelle projekter skal rapporten være på minimum A4 sider (á 2400 enheder), jf. afsnit 9.2. Ved gruppeprojekter skal rapporten være på cirka A4 sider (á 2400 enheder), jf. afsnit 9.2. I forhold til omfanget af antal bilag er der ingen begrænsninger dog skal væsentligt indhold udelukkende fremgå i projektrapporten. Mundtlig eksamen Den mundtlige del består i individuel fremlæggelse og forsvar af projektrapporten. Den mundtlige eksamen varer ved individuel eksamination 45 min. inkl. votering og ved gruppeeksamination 60 min. inkl. votering. Hvis afgangsprojektet er løst som gruppe, foregår den mundtlige eksamen i gruppe. Alle hjælpemidler er tilladt, jf. afsnit 9. Vejledning I forbindelse med afgangsprojektet har den studerende ret til individuel, faglig vejledning. Den studerende vil modtage i alt 2,5 timers individuel vejledning undervejs i forløbet. Det kan foregå som møde, telefonsamtale, mail og/eller gennemlæsning af den studerendes tekst. Gruppeprojekter vil modtage i alt 3,5 times fælles vejledning. Studerende får tildelt en vejleder på baggrund af deres hovedemne og emnebeskrivelse. Studerende er velkomne til selv at foreslå en vejleder blandt underviserne på uddannelsen, men højskolen kan ikke love, at alle studerende får opfyldt deres ønske. Der er undervisning i et mindre omfang i relation til afgangsprojektet. Hvis det ikke er muligt at etablere et afgangsprojekthold, arrangeres i stedet individuel vejledning for den enkelte. Bedømmelse Individuel bedømmelse med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Afgangsprojektet bedømmes ud fra tre dimensioner: 1. Medierelevant problemstilling 2. Skriftlig projektrapport + supplerende dokumentation 3. Mundtlig eksamen I henhold til eksamensbekendtgørelsen, skal der ved bedømmelsen af eksamenspræstationen i afgangsprojektet desuden lægges vægt på eksaminandens formulerings- og staveevne, hvis eksamenspræstationen er affattet på dansk. 9

10 For prøver og eksamen gælder i øvrigt reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. 7.3 Indstilling til afgangsprojekt ved manglende ECTS-point Afsnittet er relevant for tidligere mediefagskursister, som har bestået moduler efter den tidligere medielinje udbudt frem til på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. > 5 ECTS-point eller mere Hvis den studerende mangler fra 5 ECTS- point og opefter i forhold til at opfylde kravene om at blive indstillet til afgangsprojektet, skal de manglende ECTS-point opnås ved at tage et eller flere valgfagsmoduler på uddannelsen. Tillæg af valgfaget/valgfagene er afsæt for afgangsprojektet og svarer til 5 ECTS-point eller mere afhængigt af hvor mange point den studerende mangler for at opnå 60 ECTS-point. < 4 ECTS-point eller mindre Hvis den studerende mangler op til 4 ECTS-point eller mindre i forhold til at opfylde kravene om at blive indstillet til afgangsprojektet, skal de manglende ECTS- point opnås ved udvidelse af afgangsprojektet, hvor den studerende skal udarbejde en særlig synopsis. Synopsen er afsæt for afgangsprojektet og svarer til 0,50, 1, 2, 3 eller 4 ECTS-point afhængigt af, hvor mange point den studerende mangler for at opnå 60 ECTS-point. En synopsis i forbindelse med afgangsprojektet skal i kondenseret form indeholde metodiske og teoretiske overvejelser samt foreløbige konklusioner som knytter sig til problemstillingen i det forestående afgangsprojekt. Længden af synopsen reguleres efter om det er 0,5, 1, 2, 3 eller 4 ECTS point, den studerende mangler for at opnå uddannelsens 60 ECTS-points. Synopsen skal godkendes af vejleder og skal efterfølgende integreres i selve afgangsprojektet. 0,5 ECTS-point er svarende til 0,5 x 2400 enheder/anslag 1 ECTS-point er svarende til 1 x 2400 enheder/anslag 2 ECTS-point er svarende til 2 x 2400 enheder/anslag 3 ECTS-point er svarende til 3 x 2400 enheder/anslag 4 ECTS-point er svarende til 4 x 2400 enheder/anslag 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1 Undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsen vægter samspillet mellem den studerendes praksiserfaringer, teoriinddragelser og praksisbearbejdning. Dermed gives den studerende mulighed for at udvikle viden, færdigheder og kompetencer i samspillet mellem udviklingsviden, forskningsviden og praksisviden. Tilrettelæggelsen af studiet og de anvendte pædagogiske metoder skal ses i lyset af uddannelsens formål. Dette kommer til udtryk i forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på aktiv inddragelse af den studerendes erhvervserfaring og kompetence. Undervisnings- og arbejdsformer kan bl.a. omfatte: Forelæsninger, casemateriale, øvelser, holdundervisning, e-learning, projektarbejde, vejledning, selvstudier, gæsteforelæsning, virksomhedsbesøg, opgaveløsning. 10

11 8.2 Evaluering Uddannelsens moduler evalueres i henhold til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles systematik for arbejdet med kvalitetssikring- og udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring og anvendes til løbende udvikling af uddannelsen. 9. Prøver og bedømmelse Hvert modul og det afsluttende projekt afsluttes med en prøve med bedømmelse efter karakterskalaen i Karakterskalabekendtgørelsen. Karakteren gives normalt umiddelbart efter den mundtlige eksamination; ved skriftlige prøver på et af uddannelsesinstitutionen fastsat og udmeldt tidspunkt. Karakterskala Alle prøver bedømmes med en karakter i henhold til 7-trinsskalaen, jf. karakterskalabekendtgørelsen. Alle moduler i akademiuddannelsen afsluttes hver med en prøve med individuel bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det fremgår af bilagene 1 og 2, hvilke moduler, der bedømmes ved ekstern prøve. Bedømmelse Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget af institutionen. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af eksaminator og af en eller flere censorer, der er beskikket af Uddannelsesministeriet. Opfyldelse af deltagelsespligt samt aflevering af opgaver/projekter Der er ikke mødepligt til undervisningen eller krav om aflevering af opgaver/projekter inden eksamen. Det er den studerendes ansvar at opfylde de læringsmål, som er fastsat for modulet. Bedømmelsen ved eksamen vurderer graden af målopfyldelse. Anvendelse af hjælpemidler Anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, er tilladte i forbindelse med udarbejdelse af bedømmelsesgrundlag og fremlæggelse til mundtlig prøve. Eksaminanden er selv ansvarlig for at hjælpemidlerne er til stede, og at de virker. Institutionen kan af kapacitetsmæssige hensyn fastsætte begrænsning i adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler. For prøver og eksamen gælder i øvrigt reglerne i Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser og Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. 9.1.Frist for tilmelding Når en studerende er tilmeldt et modul, er den studerende samtidig tilmeldt eksamen og også automatisk tilmeldt reeksamen, hvis ordinær eksamen ikke tages eller dumpes. En studerende kan højst indstille sig til den samme eksamen tre gange. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold. 11

12 9.2 Sygdom Ved sygdom ved eksamen kontaktes Danmarks Medie- og Journalisthøjskole hurtigst muligt og senest om morgenen den dag eksamen finder sted. Lægeerklæring skal være Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i hænde senest 3 hverdage efter eksamensdato. Ved sygemelding skal den studerende selv tilmelde sig sygeeksamen. Sygeeksamen afholdes på en af uddannelsesadministrationen offentliggjort dato inden for et semester efter den oprindelige eksamensdato. 9.3 Formalia ved skriftlig fremstilling Ved en normalside forstås en side med 2400 typeenheder i gennemsnit pr. side, inklusiv mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste og litteraturliste ved skriftlige produkter indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst af bedømmerne. 10. Merit Der kan gives merit for moduler, når den studerende har opnået tilsvarende kvalifikationer ved at bestå uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en konkret faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. Der gives endvidere merit for moduler, når den studerende efter en individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til de berørte moduler. Der kan ikke gives merit for afgangsprojektet. Mediefag, udbudt af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Der kan opnås merit for beståede mediefagsmoduler, der svarer til fagmodulerne på akademiuddannelsen. Der indsendes en meritansøgning til institutionen, hvori det angives, hvilke fag den studerende har gennemført og ønsker meritgodkendelse af. Afgangsprojekt Særligt gælder det for afgangsprojektet, at der ikke kan gives merit for afgangsprojektet på en videregående voksenuddannelse, dette gælder uanset om den studerende har bestået et afgangsprojekt fra en anden videregående uddannelse (fx en bachelor- eller kandidatuddannelse) inden for samme faglige område som en videregående voksenuddannelse, eller nært beslægtede uddannelser. Ansøgning om meritoverførsel Ansøgning om overførsel af merit fra mediefag eller andre uddannelser til akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kræver skriftlig ansøgning. Meritansøgningen sendes til: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att. Uddannelsesadministrationen Olof Palmes Allé Århus N 12

13 Eller mail: Meritansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse Dokumentation (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, osv.) Angivelse af, hvilke fag der ønskes meritgodkendt Ansøgningen behandles af studieadministrationen i samarbejde med de relevante faglige undervisere på de respektive uddannelser. Afslag på merit kan indbringes for Kvalifikationsnævnet. Klagefristen er 4 uger. Klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet, men sendes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 11. Censorkorps Akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen benytter det af VUS godkendte censorkorps for fagområdet Medie og kommunikation. 12. Studievejledning Studievejledning skal støtte den studerende i uddannelsesforløbet fra valg af uddannelse til gennemførelse af uddannelse. Hensigten med studievejledning er at hjælpe den studerende til at skabe gennemsigtighed i uddannelsen og øge muligheden for at træffe begrundede valg i forhold til egen læring og trivsel. 13. Klager og dispensation Klager over prøver indgives til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole inden for en frist af 14 dage efter, at bedømmelsen af prøven er meddelt. Klager behandles i øvrigt efter reglerne i Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Klager over øvrige forhold indgives til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Se Klage- og ankereglerne for yderligere information: Dispensation Institutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det er begrundet i særlige forhold. Ansøgning om dispensation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kræver skriftlig ansøgning, der sendes til: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att. Uddannelsesadministrationen, Efter- og videreuddannelsen Olof Palmes Allé Århus N Eller mail: Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse Dokumentation (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, osv.) 13

14 Angivelse af, hvad der søges dispensation for Ansøgningen behandles af studieadministrationen i samarbejde med de relevante faglige undervisere på de respektive uddannelser 14. Overgangsordninger Studerende, der har gennemført et eller flere moduler efter de hidtidige regler om uddannelsen, kan afslutte uddannelsen efter disse tidligere regler, hvis den enkelte institutions forhold tillader det, eller afslutte uddannelsen efter denne studieordning. 15. Retsgrundlag Studieordningens retsgrundlag udgøres af: 1) Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser) 2) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne 3) Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 4) Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 5) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 6) Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne Retsgrundlaget kan læses på adressen 14

15 Bilag 1 Obligatoriske moduler Bilag 1 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Modul Ob1: Projektledelse i mediebranchen (10 ECTS) Formålet med Projektledelse i mediebranchen er at gøre den studerende i stand til at udarbejde grundlæggende projektstyringsplaner i både online (hovedsagelig webproduktion) og offline (hovedsagelig trykproduktion) produktionsmiljøer. Den studerende skal kunne nedbryde et projekt i konkrete delmål samt være i stand til undervejs og efterfølgende at styre og følge op på projekterne. Den studerende erhverver sig viden om kravspecifikation/tilbud, sammensætning af projektteam, projektstyring, kundekontakt og projektopfølgning. Den studerende erhverver sig viden og kompetencer, der sikrer forståelse for at kunne omsætte teorier til praktiske processer med henblik på at kunne sammensætte og processtyre det givne projekt og temaet omkring dette bedst muligt. Samt begrunde de trufne valg i forbindelse hermed. Indhold tids-og projektplanlægning prisfastsættelse projektstyring for-og efterkalkulation gruppepsykologi projektafslutning og læring kravspecifikation/tilbud Viden Den uddannede har viden om anvendt teori og metode inden for tids- og projektplanlægning, prisfastsættelse, projektstyring, for - og efterkalkulation, gruppepsykologi, projektevaluering, kravspecifikation og tilbud. Færdigheder Den uddannede kan ud fra konkrete metoder selvstændigt: gennemføre en tidsplanlægning fra start til slut af et konkret medieprojekt, prisfastsætte og kalkulere et konkret medieprojekt på baggrund af kravspecifikationer og tilbud knyttet til et konkret medieprojekt, styre og nedbryde et konkret medieprojekt i forhold til milepæle og delprocesser, projektlede gruppen effektivt i forhold til gruppepsykologiske problemstillinger, afrunde og evaluere et givent medieprojekt. Kompetencer Den uddannede kan selvstændigt vurdere en gennemført tidsplanlægning af et konkret medieprojekt, indgå i et samarbejde med andre projektinteressenter i projektledersammenhænge, varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i en struktureret sammenhæng i relation til det valgte faglige områdes praksis, 15

16 i en struktureret sammenhæng identificere og udvikle egen praksis for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer. Eksamensform: Kombinationsprøve En kombinationsprøve defineres som en mundtlig prøve kombineret med et produkt, som indgår i bedømmelsen. Mundtlig prøve kombineret med praktisk produkt og skriftlig opgave Et praktisk produkt defineres som fx kvalitets- og styringsmodeller, WBS, en procesoutlining eller lignende. En skriftlig opgave er en sammenhængende tekst, der udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Den studerende udarbejder et praktisk produkt og en skriftlig opgave som grundlag for prøven. Praktisk produkt, skriftlig opgave og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. Omfang af skriftlig opgave (10 ECTS-point) Maks. 12 sider (á 2400 anslag pr. side) for 1 studerende. Maks. 18 sider (á 2400 anslag pr. side) for 2 studerende Bedømmelse: Individuel bedømmelse med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Faglige forudsætninger Krav til softwarekendskab knyttet til fagmodulet kan ses under de aktuelle moduler på akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen: Modul Ob2: Forretningsforståelse (10 ECTS) Formålet med Forretningsforståelse er at gøre den studerende i stand til at forstå en medievirksomhed/organisations givne forretningsgrundlag, samt tilpasse og optimere dette set i forhold til projektledervinklen. Den studerende erhverver sig viden om grundlæggende økonomiske nøgletal, timesagsstyringssystem, økonomiske styringsværktøjer samt økonomiske tidsplaner. Den studerende erhverver sig viden og kompetencer, der sikrer forståelse for at kunne omsætte teorier til praktiske processer med henblik på at kunne opstille et konkret økonomisk styringssystem tilpasset det konkrete medieprojekt. Samt begrunde de trufne valg i forbindelse hermed. Indhold: forretningsmodeller forretningsmodeller set i forhold til projektlederen økonomiske mål og nøgletal udarbejdelse af et økonomisk styringssystem 16

17 Viden Den uddannede har viden om anvendt teori og metode inden for forretningsmodeller, økonomiske mål og nøgletal, økonomiske styringssystemer i relation til projektlederrollen. Færdigheder Den uddannede kan ud fra konkrete metoder selvstændigt: udarbejde forretningsmodeller for en medievirksomhed ud fra en projektledervinkel, økonomistyre konkrete medieprojekter via økonomiske styringsværktøjer herunder budgettering, økonomiske mål, økonomiske tidsplaner og nøgletal, selvstændigt udarbejde et økonomisk styringssystem til generelle medieprojekter. Kompetencer Den uddannede kan selvstændigt anvende en konkret udarbejdet forretningsmodel knyttet til et medieprojekt, deltage i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser af et medieprojekt, varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i en struktureret sammenhæng i relation til det valgte faglige områdes praksis, sikre tidsforbruget i generelle medieprojekter via økonomiske tidsplaner, selvstændigt anvende en konkret udarbejdet forretningsmodel knyttet til et medieprojekt. Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med skriftlig opgave En skriftlig opgave er en sammenhængende tekst, der udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Den studerende udarbejder en skriftlig opgave som grundlag for prøven. Skriftlig opgave og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. Omfang af Skriftlig opgave (10 ECTS-point) Maks. 20 sider (á 2400 anslag pr. side) for 1 studerende. Maks. 30 sider (á 2400 anslag pr. side) for 1 studerende. Bedømmelse: Individuel bedømmelse med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Faglige forudsætninger Krav til softwarekendskab knyttet til fagmodulet kan ses under de aktuelle moduler på akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen: 17

18 Modul Ob3: Markedsføring & Salg (10 ECTS) Formålet med Markedsføring & Salg er at kvalificere den studerende til at kunne forstå og anvende markedsførings og salgsmodeller til brug for tilrettelæggelse og gennemførelse af markedsførings- og salgsaktiviteter set ud fra en projektlederkontekst. Den studerende erhverver sig viden og kompetencer, der sikrer forståelse for metoder og teknikker knyttet til branchepraksis med henblik på at stimulere afsætning af produkter og tjenesteydelser eller ændringer af adfærd (offentlige myndigheder). Indhold: markedsforståelse segmentering markedsstrategi produktudvikling salgsteknikker/kundeforståelse Viden Den uddannede har viden om anvendt teori og metode inden for markedsforståelse, segmentering, markedsstrategi, produktudvikling, salgsteknikker og kundeforståelse. Færdigheder Den uddannede kan udarbejde en situationsanalyse for en virksomhed/organisation med henblik på at opstille og argumentere for en markedsførings-og salgsstrategi, argumentere for sammenhængende/integreret markedsføringsindsats over for udvalgte kundesegmenter, analysere et produkt/serviceydelses egenskaber, fordele og udbytte i forbindelse med salgsarbejdet i specifikke kundesegmenter, anvende de mest optimale salgsteknikker tilpasset konkrete produkter/serviceydelser i specifikke kundesegmenter. Kompetencer Den uddannede kan tilrettelægge og sikre gennemførelse af nødvendige og tilstrækkelige analyser med henblik på at optimere en markedsførings- og salgsindsats, udarbejde løsninger på baggrund af udvalgte segmenters og enkelte kunders individuelle behov, anvende de mest optimale salgsteknikker tilpasset konkrete produkter/serviceydelser i specifikke kundesegmenter. Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med skriftlig opgave En skriftlig opgave er en sammenhængende tekst, der udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Den studerende udarbejder en skriftlig opgave som grundlag for prøven. Skriftlig opgave og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. 18

19 Omfang af Skriftlig opgave (10 ECTS-point) Maks. 20 sider (á 2400 anslag pr. side) for 1 studerende. Maks. 30 sider (á 2400 anslag pr. side) for 2 studerende. Bedømmelse: Individuel bedømmelse med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Faglige forudsætninger Krav til softwarekendskab knyttet til fagmodulet kan ses under de aktuelle moduler på akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen: 19

20 Bilag 2 Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Bilag 2 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler. Vf1) Grafisk produktion (10 ECTS) Formålet med Grafisk produktion er at give den studerende et overblik over processerne for trykt massekommunikation, så den studerende bliver i stand til at kommunikere med branchens fagfolk og opstille kravspecifikationer til grafiske produktioner. Den studerende erhverver kendskab til farvestyring, prepress, tryk, færdiggørelse og kvalitetsstyring. Den studerende erhverver sig viden og kompetencer, der sikrer forståelse for at kunne omsætte teorier til praktiske processer med henblik på at kunne styre en tryksagsindkøbsproces, hvor der opstilles kravspecifikationer og efterfølgende kontrollere om leverancen lever op til aftalegrundlaget. Indhold: farvestyring prepress postpress /færdiggørelse kvalitetsstyring Viden Den uddannede har viden om anvendt teori og metode inden for ISC-profiler i forbindelse med farvestyringskonvertering, kvalitetssikring af postpress produktioner, valg af relevante prepress trykmetoder, postpress/færdiggørelsesmetode til et givent produkt, internationale standarder og kvalitetskontrollering. Færdigheder Den uddannede kan ud fra konkrete metoder selvstændigt: danne sig et overblik over komplicerede processer i forbindelse med en tryksagsproduktion, sikre samlet overblik over alle procesled for at kunne bestille og håndtere en tryksagsproduktion, behandle og kvalitetssikre en tryksagsproduktion med tilfredsstillende resultat fra start til slut, anvende de rigtige ISC-profiler i forbindelse med farvestyringskonvertering, sikre postpress produktionen så at den digitale trykfil er kvalitetsmæssigt i orden set i forhold til den valgte trykmetode, vælge den rigtige prepress trykmetoder til det pågældende produkt, vælge den rigtige postpress/færdiggørelsesmetode til det valgte produkt, kvalitetskontrollere, at det færdige produkt lever op til internationale standarder, samt spore og forebygge evt. fejl. 20

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere