43.01 O.13 46/2013 Side 1. Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "43.01 O.13 46/2013 Side 1. Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber"

Transkript

1 Side 1 Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber KL Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet Løn Grundhonorar, vagtbetaling og timeløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Resultatløn Arbejdstid Vagttjeneste Udrykninger Øvelser og kurser Ferie Sygdom Tilskadekomst Arbejdstøj Vikariater Opsigelse Faglig strid mv Øvrige ansættelsesvilkår Ikrafttræden og opsigelse Side 2 Protokollat 1 - Individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan Formål Individuel udviklingsplan og opfølgning Drøftelse Protokollat 2 - Aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder Bilag A - Vejledende bilag om Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00)... 16

3 1. Hvem er omfattet Overenskomsten omfatter deltidsbeskæftiget, honoraraflønnet a) menigt brandpersonale, eller b) holdledere, som er ansat i Side 3 1. KL s forhandlingsområde bortset fra Københavns og Frederiksberg kommuner, 2. virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv. om løn- og ansættelsesforhold. Ved holdledere forstås normalt brandpersonale med holdlederuddannelse. Brandpersonalet skal 1. gennemgå den uddannelse og deltage i de øvelser, der følger af beredskabsloven, samt 2. deltage i kurser, som findes nødvendige for bestridelse af gerningen. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende helbredsattest. De med lægeundersøgelsen forbundne udgifter betales af beredskabet. 2. Løn Indsatsledere er ikke omfattet af denne overenskomst. Lønnen består af 4 elementer: 1. Grundhonorar, jf. 3, 2. Funktionsløn, jf. 4, 3. Kvalifikationsløn, jf. 5 og 4. Resultatløn, jf. 6. Ansatte i henhold til denne overenskomst er omfattet af: 1. Fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område (09.07) 2. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (09.20) og 3. Aftale om gennemsnitsløngaranti (09.21). Fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område indeholder bl.a. bestemmelser om forhandlingssystemet, rets- og interessetvister, opsigelse og

4 ophør af aftaler om funktions- og kvalifikationsløn. Lønnen udbetales månedsvis bagud Side 4 3. Grundhonorar, vagtbetaling og timeløn Grundhonorar ydes for de funktioner, som en ansat er i stand til at varetage, når pågældende er nyuddannet/nyansat/uerfaren. a) Fast årligt grundhonorar Pr. 1. april 2013 Pr. 1. januar 2014 Menigt brandpersonale kr. []5.621 kr. Holdledere kr kr. Holdledere med ansvar for at varetage teknisk ledelse på skadestedet kr kr.[] Forudsætningen for ydelse af honorar til holdledere med ansvar for at varetage teknisk ledelse på skadestedet er, at kommunen finder, at den pågældende har de fornødne kompetencer hertil, og at der gøres brug heraf i væsentligt omfang i udrykningssammenhæng til aflastning af indsatslederen i kommunen. b) Vagtbetaling For vagtforpligtelse efter den udarbejdede vagtplan, jf. 8, stk. 1, ydes: Hverdage Lør-/søn- og helligdage Menigt brandpersonale 73,83 kr. 197,40 kr. Holdledere 88,60 kr. 234,32 kr. Vagtbetalingen er i princippet en betaling for en vagtforpligtelse, der strækker sig over et døgn = 24 timer. Hvis en medarbejder, der i øvrigt er kommunalt ansat, efter aftale kun står til disposition for beredskabet i dagtimerne (indenfor normal arbejdstid), kan der ikke ydes vagtbetaling efter denne bestemmelse. c) Timelønninger For deltagelse i sikkerhedsvagter, brandudrykninger mv. og øvelser mv. jf. 8-10, ydes flg. timeløn: Menigt brandpersonale Holdledere Pr. 1. april ,14 kr. 144,13 kr. Alle beløb er angivet i 31/ niveau.

5 Side 5 4. Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundhonoraret og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområde), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens grundhonorar. For personale med ambulancebehandleruddannelsen niveau I, ydes et årligt tillæg på kr. (31/ niveau), hvor pågældende udnytter uddannelsen i det daglige arbejde. Der forhandles i øvrigt tillæg og vilkår til ambulanceførere - med og uden ambulancebehandleruddannelsen. For brandpersonale, der udføre tjeneste i tidsrummet kl skal der lokalt indgås aftale om funktionsløn. Stk. 4 Funktionsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. Funktionsløn ydes som kronetillæg. Funktionsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte Funktionsløn er en varig eller en midlertidig løndel. Midlertidige lønforbedringer omfatter: a) tidsbegrænsede aftaler b) aftaler, hvor lønforbedringen er knyttet til en betingelse, og hvor det af parterne kan konstateres, om betingelsen fortsat er opfyldt. Vejledende kriterier for funktionsløn: Bredde i opgavevaretagelsen. Smudsigt og genefyldt arbejde. Undervisningsfunktion. 5. Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn ydes ud over grundhonorar og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af den ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn ydes som tillæg. Kvalifikationsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte.

6 Side 6 Kvalifikationsløn er en varig løndel for den enkelte ansatte, medmindre andet særligt aftales. Vejledende kriterier for kvalifikationsløn; Kreativitet. Erfaring. Specialviden. 6. Resultatløn Resultatløn ydes ud over grundhonorar og en eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af medarbejdere og enkelte medarbejdere. Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg. Det er ikke en forudsætning for at indgå aftale om anvendelse af resultatløn, at den indsats der honoreres på forhånd er målsat. Resultatløn kan fx også gives i form af en individuel eller kollektiv bonuslignende ordning. 7. Arbejdstid Arbejdstiden efter nærværende overenskomst kan opgøres med baggrund i det antal timer, hvori brandpersonalet faktisk deltager i udrykning til brand, uheld med farlige stoffer mv., jf. 9, gør tjeneste som sikkerhedsvagt, jf. 8, stk. 4, og deltager i beordrede øvelser og kurser, jf Vagttjeneste Brandpersonalet har pligt til at deltage i vagttjeneste efter de af beredskabschefen eller beredskabskommissionen fastsatte regler herom. Ændringer i den tilrettelagte vagtordning skal drøftes med de ansatte og gennemføres med 3 måneders varsel, medmindre der lokalt er enighed om, at ændringen kan sættes i kraft med et kortere varsel. Er en ansat forhindret i at deltage i den fastlagte vagtordning eller vagtforpligtelse, kan der ikke ske honorering efter overenskomstens 3, stk. 2 pkt. b, uanset at den pågældende er opført på vagtlisten. Hvis en ansat er forhindret i at påtage sig de i stk. 1 og 2 nævnte tjenester, skal pågældende straks underrette den vagthavende herom. Som lovligt forfald regnes kun varslet ferie, sygdom og beordret arbejde ved heltidsbeskæftigelsen.

7 Side 7 Ved varslet ferie forstås som hovedregel ferie, der meddeles beredskabschefen senest 1 måned før feriens afholdelse, jf. ferieaftalen. Stk. 4 Brandpersonalet har endvidere pligt til at deltage ved sikkerhedsvagter, herunder vagter i teatre, foreningslokaler og lignende. Udpegning til disse vagter sker ved beredskabschefens foranstaltning. For deltagelse i sikkerhedsvagter mv. ydes timelønnen, jf. 3, stk. 2, pkt. c, til menigt brandpersonale og holdledere altid for mindst 3 timer. Sikkerhedsvagter skal normalt varsles senest 48 timer forud. Stk. 5 Sikkerhedsvagter, der aflyses mindre end 48 timer forud for den varslede sikkerhedsvagts begyndelse, honoreres med betaling for 3 timer. 9. Udrykninger For deltagelse i udrykninger til brand, uheld med farlige stoffer mv., herunder beordret beredskabsvagt på stationen, brandvagt og efterslukning, ydes timeløn iht. 3, stk. 2, pkt. c. Ved tilkald til udrykninger og fremmøde inden for det fastsatte tidspunkt ydes betaling for mindst 2 timer pr. gang. For fremmøde ved alarmering, der ikke bevirker deltagelse i udrykning, ydes alene betaling for 1 time. Bestemmelsen er alene gældende for brandpersonale, der møder for sent efter gældende instruks, evt. lokalaftale, eller som møder uden at være forpligtet efter vagtplanen. 10. Øvelser og kurser Øvelser afholdes så vidt muligt uden for normal arbejdstid. For deltagelse heri ydes timeløn efter 3, stk. 2 pkt. c. For deltagelse i beordrede kurser og øvelser udenfor den pågældendes normale arbejdstid samt for stationstjeneste uden forbindelse med alarmering, ydes til såvel menigt brandpersonale som holdledere den gældende timeløn til menigt brandpersonale. Ved deltagelse i beordrede kurser afholdes de forbundne udgifter af beredskabet. Ved kurser, der afholdes indenfor den ansattes normale arbejdstid, ydes erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste efter bestemmelserne for kommunalbestyrelsesmedlemmer.

8 Side 8 Ved kurser udenfor pågældendes normale arbejdstid ydes timebetaling efter 3, stk. 2, pkt. c, for maksimalt 8 timer pr. dag. Stk. 4 Ansatte, som gennemfører den samlede brandmandsuddannelse på i alt 5 uger udenfor normal arbejdstid, ydes betaling for i alt 185 timer, uanset hvorledes uddannelsen tilrettelægges. 11. Ferie Hvis varigheden af brandmandsuddannelsen varierer eller konkret er anderledes kan der være tale om et andet timetal. Der ydes 1,95% i særlig feriegodtgørelse af de udbetalte faste årlige honorarer samt feriegodtgørelse med 12½% af de udbetalte vagt- og timelønninger. 12. Sygdom Deltidsbeskæftiget brandpersonale oppebærer løn under sygdom svarende til lønnen efter 3, 4, 5 og 8, når det forud var tilrette- eller planlagt. Opmærksomheden henledes på, at udbetaling af supplerende dagpenge ved sygdom evt. kan finde sted efter bestemmelserne i dagpengeloven. 13. Tilskadekomst Ulykkesforsikring Ansættelsesmyndigheden forpligter sig til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring med en dækningssum på kr. ved død og 100% invaliditet. Forsikringen er et supplement til lov om forsikring mod følger af arbejdsskade og omfatter de ulykkestilfælde, der måtte ske under pågældendes arbejde som brandpersonale, og som henhører under denne lov. Dækningssummen reguleres hvert år pr. 1. januar i overensstemmelse med prisudviklingen. Supplementsydelse mv. a) Personale, der i deres hovederhverv er timelønnet. Ved tilskadekomst i beredskabets tjeneste er dette brandpersonale berettiget til en supplementsydelse i indtil 26 uger. Supplementsydelsen udgør forskellen mellem den gennemsnitlige ugentlige lønindtægt hos arbejdsgiveren i de sidste 4 uger før tilskadekomstens indtræden og de af hovedarbejdsgiveren/sygesikringen udbetalte dagpengebeløb. I øvrigt følges bestemmelserne i lov om dagpenge ved sygdom, fødsel eller adoption.

9 Side 9 Ansættelsesmyndigheden refunderer endvidere hovedarbejdsgiveren dennes dagpengeudgifter i "arbejdsgiverperioden" til en medarbejder, der er fraværende på grund af tilskadekomst i beredskabets tjeneste. b) Personale, der i deres hovederhverv er ansat efter Funktionærlovens regler. Ved tilskadekomst i beredskabets tjeneste vil dette brandpersonale normalt være berettiget til fuld løn under sygdom fra hovedarbejdsgiveren. Ansættelsesmyndigheden refunderer hovedarbejdsgiveren dennes aktuelle lønudgift i indtil 26 uger til en medarbejder, der er fraværende på grund af tilskadekomst i beredskabets tjeneste. Hvis forudsætningen om fuld løn under sygdom i den ovenfor anførte periode på 26 uger ikke måtte holde, betales der til dette brandpersonale en supplementsydelse efter tilsvarende regler som for brandpersonale, der i deres hovederhverv er timelønnet. c) Personale, der er selvstændig erhvervsdrivende. 1. Ved tilskadekomst i beredskabets tjeneste gives der selvstændigt erhvervsdrivende sygeløn med dagpengelovens maksimale sats i indtil 26 uger. 2. Hvis den pågældende kan dokumentere et indtægtstab, der ligger ud over den i pkt. 1 gældende sats, kan der herudover gives supplerende sygeløn op til den gældende timesats, jf. 3, stk. 2, pkt. c, dog maksimalt for 37 timer pr. uge. Ad pkt. b): Ved ansættelsesmyndighedens refusion af hovedarbejdsgiverens aktuelle lønudgift i indtil 26 uger, modregnes eventuel udbetalt dagpengerefusion. 14. Arbejdstøj Ved ansættelsen udleveres beskyttelsesudstyr mv. efter gældende lovgivning. Herudover udleveres alarmeringsudstyr og uniformsgenstande i overensstemmelse med gældende lokale instruks. Ved en ansats fratræden skal det udleverede udstyr leveres tilbage. 15. Vikariater Brandpersonale, som har gennemgået den fornødne uddannelse, kan vikariere i stillinger som heltidsbeskæftiget beredskabspersonale. Ved sådanne vikariater, der ikke kan være dele af en døgnvagt, betales de pågældende timeløn og tillæg efter den til enhver tid gældende overenskomst for heltidsbeskæftiget beredskabspersonale. Hvis en ansat i øvrigt fungerer midlertidigt i en højere stilling, aflønnes pågældende altid efter de for denne stilling gældende regler.

10 Side 10 Det forudsættes, at den ansatte har den fornødne uddannelse, der kræves i den højere stilling, jf. de for tjenestemænd gældende funktionsregler, dog uden "karenstid". Bestemmelsen finder fx anvendelse ved en ansats funktion som holdleder eller en holdleders funktion som indsatsleder. 16. Opsigelse Brandpersonalet ansættes med et gensidigt opsigelsesvarsel på 3 måneder, dog bortset fra den i stk. 2 nævnte prøvetid, hvori opsigelse kan ske fra dag til dag. De første 6 måneder betragtes som gensidig prøvetid. Hvis en ansat skifter bopæl eller arbejdsplads, og dette efter beredskabschefens eller beredskabskommissionens vurdering medfører, at pågældende ikke i tilstrækkelig grad kan opfylde betingelserne for fremmøde ved ildebrand, betragtes ansættelsen som ophørt fra tidspunktet for flytningen, medmindre andet aftales. Stk. 4 Ved udeblivelse fra øvelser eller brande mv. uden lovligt anmeldt forfald, kan der i gentagelsestilfælde ske bortvisning. Stk. 5 Ved udgangen af det år, hvor den ansatte fylder 65 år, skal pågældende normalt afgå fra stillingen. Når det efter beredskabschefens eller beredskabskommissionens vurdering skønnes forsvarligt, kan der dog dispenseres fra denne bestemmelse. 17. Faglig strid mv. Hovedaftalen mellem Landsklubben for deltidsansatte brandfolk og KL er gældende for behandling af sager om faglig strid og overenskomstbrud. 18. Øvrige ansættelsesvilkår. Generelle ansættelsesvilkår Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00) gælder efter deres indhold. Aftalerne er oplistet i Bilag A.. Udviklingsplan Den ansatte er omfattet af supplerende aftale om individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan, jf. Protokollat Ikrafttræden og opsigelse Overenskomsten gælder fra 1. april 2013, hvor intet andet er anført. Overenskomsten kan skriftligt opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2015.

11 Side 11 Indtil der indgås ny overenskomst fastsættes lønnen efter den Aftale om lønninger til kommunalt ansatte, der gælder ved opsigelsen af overenskomsten. København, den 4. november 2013 For KL Michael Ziegler Jakob Reinholt For Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Karsten Andersen

12 Side 12 Protokollat 1 - Individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan Aftale om kompetenceudvikling indgået mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere er gældende for ansatte omfattet af denne overenskomst. I tilknytning til aftalen er aftalt følgende for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber. Der henvises til vejledning om Aftale om individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan, som er her: Der henvises endvidere til 1. Formål Formålet med denne aftale er at styrke indsatsen omkring den enkelte medarbejders kompetenceudvikling, herunder specielt at sikre medarbejdernes forudsætninger for en effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet og for at sikre og forbedre arbejdspladsens og den enkeltes udviklingsmuligheder. Aftalen skal sikre udviklingsmuligheder for alle ansatte, både medarbejdere og ledere. Kompetencer er ikke statiske, og der er derfor i hele ansættelsesforholdet behov for, at den enkelte medarbejders kompetencer vedligeholdes og udbygges. Den løbende kompetenceudvikling består af faglig efter- og videreuddannelse (fx kompetencegivende uddannelser, som er arbejdsmæssigt relevante) og kompetenceudvikling i bredere forstand. Kompetenceudvikling indgår som et naturligt element i den enkelte ansættelsesmyndigheds personalepolitik. 2. Individuel udviklingsplan og opfølgning Der skal udarbejdes en skriftlig udviklingsplan for den enkelte medarbejder. Udviklingsplanen udarbejdes i dialog mellem medarbejder og ledelse. Udviklingsplanen indeholder målsætninger for medarbejderens udvikling på kortere og længere sigt. Udviklingsplanen kan omfatte konkrete aktiviteter, der iværksættes for at nå målene. Det forudsættes, at det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsplanen gennemføres. Med henblik på at kvalificere dialogen om den enkelte medarbejders udviklingsplan kan der udarbejdes en oversigt over relevante kompetenceudviklingsinitiativer, herunder en oversigt over relevant efter- og videreuddannelse for faggruppen. I forbindelse med udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner kan der peges på muligheden for at få foretaget realkompetencevurdering, der indebærer en konkret vurdering af den enkeltes muligheder for merit eller lignende i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Der følges op på udviklingsplanen årligt. Opfølgningen kan medføre en justering af udviklingsplanen.

13 Side 13 Der foretages særlig opfølgning for ansatte, som har været fraværende fra arbejdspladsen i en periode, fx på grund af barsel, længerevarende sygdom eller lignende. 3. Drøftelse Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan drøfte ansættelsesmyndighedens politik på kompetenceudviklingsområdet, jf. 4 i Aftale om kompetenceudvikling. Endvidere kan SU/MED-udvalget bl.a. drøftesammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling, jf. 6 i Aftale om kompetenceudvikling. Ansættelsesmyndigheden og organisationens (lokale) repræsentant drøfter tilrettelæggelsen af udarbejdelsen af udviklingsplanerne. De lokale parter gør status over udarbejdelse af planer og drøfter erfaringerne med anvendelsen af disse. Denne status sker så vidt muligt årligt, dog mindst én gang i overenskomstperioden. Hvis der ikke efter lokale drøftelser er opnået et for begge parter tilfredsstillende resultat, og en af parterne finder, at årsagen er, at den anden part ikke efterlever aftalen,, kan hver af parterne anmode overenskomstparterne om at bistå ved en fornyet lokal drøftelse. København, den 4. november 2013 For KL Michael Ziegler Jakob Reinholt For Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Karsten Andersen

14 Side 14 Protokollat 2 - Aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder Parterne er enige om, at der mellem ansættelsesmyndigheden og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation kan indgås aftale om, at ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan indgå aftale om nedgang i kontantløn for at modtage personalegoder. Aftalen kan angå såvel nedgang i de centralt aftalte løndele som nedgang i de lokalt aftalte løndele. Lønafledte ydelser (som fx pension og feriegodtgørelse) beregnes på grundlag af bruttolønnen, dvs. den enkeltes aflønning forud for det løntræk, der finder sted som følge af aftalen mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte. Parterne er enige om, at hidtidig kommunal praksis vedrørende tiltag om trivsel og sundhed mv. (Aftale om trivsel og sundhed) samt uddannelse og kompetenceudvikling ikke påvirkes af aftalen, ligesom aftalen ikke ændrer arbejdsgivers praksis for at stille de arbejdsredskaber, der er nødvendige for arbejdets udførelse til rådighed for medarbejderen. Krav om indgåelse af individuelle aftaler om nedgang i kontantløn kan ikke gøres til en forudsætning for ansættelsen. Efter beslutning i Kommunernes Lønningsnævn kan den enkelte kommune indgå aftaler om nedgang i kontantløn for personalegoder efter følgende retningslinjer og i det nævnte omfang: 1. Aftalerne må kun vedrøre skattebegunstigede personalegoder og skal være overensstemmende med skattelovgivningen. 2. Kommunen skal som arbejdsgiver have en saglig interesse i ydelsen af det personalegode, der er genstand for aftalen. 3. Adgangen er begrænset til at omfatte følgende kategorier af personalegoder: a) Multimedier Ordninger der har en arbejdsmæssig relevans med henblik på at fremme effektiviteten og fleksibiliteten i opgaveløsningen, herunder at understøtte dialogen og kommunikationen mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. (fx datakommunikation, bredbånd, telefon, mobiltelefon). b) Sundhedsordninger Ordninger der tilbydes som led i en generel personalepolitik og har til formål at fremme en forebyggende og helbredende indsats i forhold til medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø med henblik på at opnå effekter som fx øget trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet. (fx massage, fysioterapi, kiropraktor, rygestopkurser, kostvejledning, psykologhjælp, helbredsvurdering, zoneterapi). Specifikt vedr. sundhedsordninger kan der ikke etableres ordninger for medarbejdere, omfattet af kommunale overenskomster, i form af nedgang i kontantløn, hvor den konkrete ordning betyder, at disse medarbejdere får en fortrinsadgang til offentlige ydelser eller tilsva-

15 Side 15 rende ydelser udbudt af private udbydere. Dette betyder, at almindelige regler om visitation skal følges. c) Befordring Ordninger der har til formål at understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, hvor arbejdspladsens geografiske placering og/eller medarbejderes bopælsstatus vil kunne virke hæmmende herfor. (fx parkeringsplads/-kort, offentlig transport (bus, tog, fly), brobizz/ færge-abonnement). d) Øvrige Ordninger der understøtter medarbejdernes mulighed for konkret og/eller mere generelt at kunne varetage sit arbejde. (fx aviser/tidsskrifter, uddannelser, coaching - hvis erhvervsmæssigt relevant). Protokollatet kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Lokale og individuelle aftaler efter dette protokollat fortsætter efter protokollatets opsigelse uændret, til de bortfalder eller opsiges i henhold til bestemmelsen herom i de lokale og/eller individuelle aftaler, idet parterne forudsætter, at sådanne aftaler indeholder en bestemmelse om opsigelse. Organisationen har tilkendegivet, at protokollatet er indgået på grundlag af Kommunernes Lønningsnævns beslutning om, hvad der er adgang til at indgå aftale om jf. pkt. 3 a-d i ovenstående bemærkning. KL har tilkendegivet, at organisationen orienteres om evt. ændringer heri, således at organisationen gives mulighed for at opsige protokollatet jf. protokollatets opsigelsesbestemmelse. Opsiges protokollatet, kan der ikke i opsigelsesperioden indgås nye lokale eller individuelle aftaler om emner ud over det i pkt. 3 a-d nævnte. København, den 4. november 2013 For KL Michael Ziegler Jakob Reinholt For Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Karsten Andersen

16 Side 16 Bilag A - Vejledende bilag om Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00) (Nummerering henviser til protokollatets numre numre i parentes henviser til KL s overenskomstnr.) Nr. Aftale og nr. Omfatter honorarlønnede? 1 Ansættelsesbreve (04.11) Ja 2 Lønninger (04.30) Ja 3 Løngaranti for ansatte omfattet af opgave- og strukturreformen Ja (04.32) og Løngaranti for ansatte i jobcentre (04.33) 4 Beskæftigelsesanciennitet (04.40) Ja 5 Midlertidig tjeneste i højere stilling (funktion) (04.51) Ja 6 Lønberegning/lønfradrag (04.38) Ja 7 Åremålsansættelse (04.50) Ja 8 Supplerende pension (23.10) Nej 9 Opsamlingsordningen (26.01) Nej 10 Gruppeliv (23.11) Ja 11 Tilrettelæggelse af arbejdstid (04.81) Ja 12 Decentrale arbejdstidsaftaler (04.82) Ja 13 Deltidsarbejde (04.83) Ja 14 Deltidsansattes adgang til højere tjenestetid (04.85) Ja 15 Tidsbegrænset ansættelse (04.84) Ja 16 Merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid Ja (21.52) 17 Konvertering af ulempetillæg (04.86) Ja 18 Tele- og hjemmearbejde (04.87) Ja 19 Ferie (05.12) Ja 20 Barsel mv. (05.13) og barselsudligning (05.14) Ja 21 Tjenestefrihed uden løn (05.15) Ja 22 Seniorpolitik (05.21) Ja 23 Integrations- og oplæringsstillinger (05.25) Ja 24 Befordringsgodtgørelse og rejseforsikring (05.71) Ja 25 Kompetenceudvikling (05.31) Ja 26 Socialt kapitel (05.41) Ja 27 Virksomhedsoverenskomster (05.51) Ja 28 Retstvistaftalen (05.61) Ja 29 Aftale om kontrolforanstaltninger (05.65) Ja 30 SU og tillidsrepræsentanter (05.80) Ja 31 MED og tillidsrepræsentanter (05.86) Ja 32 Aftale om trivsel og sundhed (05.35) Ja 33 Statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger (04.39) Ja Bemærkning til nr. 30 og 31 Tillidsrepræsentantbeskyttelsen gælder ikke ved afskedigelse efter overenskomstens 16, stk. 3, 4 og 5. Ved en tillidsrepræsentant forstås en af og blandt de deltidsansatte brandfolk valgt person, som har til opgave at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold, og som repræsenterer det deltidsansatte brandmandspersonale overfor ledelsen Valget af tillidsrepræsentant sker efter regler fastsat af Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (LFDB).

17 Side 17 Valget af tillidsrepræsentant anmeldes inden for en måned af LFDB skriftligt overfor ledelsen. Ledelsen er berettiget til overfor LFDB at gøre indsigelse mod valget, når dette sker inden 3 uger efter anmeldelsen. Tillidsrepræsentanten er ikke berettiget til frihed med løn i forbindelse med varetagelse af hvervet som tillidsrepræsentant.

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund 33.03 Side

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere