BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDLEDNING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDLEDNING..."

Transkript

1 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/15 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDHOLD Punkt Side INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING Erklæring om regnskabernes rigtighed Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet BEMÆRKNINGER OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING Regnskabsaflæggelse Gennemførelsen af 2015-budgettet Fællesforetagendet Clean Skys gennemførelse af det flerårige budget under RP Fællesforetagendet Clean Skys gennemførelse af det flerårige budget under Horisont ANDRE FORHOLD Centrale kontroller og overvågningssystemer Strategi for bekæmpelse af svig Revisioner udført af Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) OPFØLGNING AF TIDLIGERE BEMÆRKNINGER Overvågning og rapportering af projekternes forskningsresultater Interessekonflikter BILAG

2 C 473/16 DA Den Europæiske Unions Tidende INDLEDNING 1. Fællesforetagendet med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ om luftfart (fællesforetagendet Clean Sky), der ligger i Bruxelles, blev oprettet i december 2007 ( 1 ) for en periode på 10 år og har fungeret som et uafhængigt organ siden 16. november Den 6. maj 2014 ( 2 ) vedtog Rådet en ny oprettelsesforordning, som ophævede den oprindelige forordning og pålagde fællesforetagendet, herefter kaldet fællesforetagendet Clean Sky 2 ( 3 ), nye opgaver under Horisont 2020 rammeprogrammet for forskning og innovation ( 4 ) og forlængede fællesforetagendets levetid frem til 31. december Målsætningen for fællesforetagendet Clean Sky er at bidrage til færdiggørelsen af forskningsaktiviteter under syvende forskningsrammeprogram ( 5 ) og til at forbedre luftfartsteknologiens miljøpåvirkning, og udvikle en stærk og globalt konkurrencedygtig luftfartsindustri og forsyningskæde i Europa. Målsætningerne for fællesforetagendet Clean Sky 2 hører under søjlen for samfundsmæssige udfordringer i Horisont 2020 intelligent, grøn og integreret transport ( 6 ). 3. De forskningsaktiviteter, fællesforetagendet koordinerer, omfatter a) seks fortsatte teknologiske og demonstrationsfokuserede områder eller»integrerede teknologidemonstratorer«(itd'er) til gennemførelse af syvende forskningsrammeprograms projekter og b) ni nye teknologiske og demonstrationsfokuserede områder til gennemførelse af Horisont projekter: tre integrerede teknologidemonstratorer (ITD'er) tre platforme til demonstration af innovative luftfartøjer (Innovative Aircraft Demonstration Platforms, IADP'er) tre tværgående områder (TA'er), herunder det teknologiske evalueringsværktøj. 4. Medlemmerne af fællesforetagendet under den nye forordning er Den Europæiske Union (EU) repræsenteret ved Kommissionen, de industrielle ledere af ITD'erne/IADP'erne/TA'erne og»centrale partnere«, der udvælges på grundlag af åbne og konkurrenceprægede indkaldelser ( 7 ). De associerede medlemmer i fællesforetagendet Clean Sky under syvende forskningsrammeprogram vil opretholde denne status, indtil deres forskningsaktiviteter og aktioner, der er iværksat i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008, er gennemført. 5. Det maksimale bidrag fra EU til fællesforetagendet Clean Sky under syvende forskningsrammeprogram til dækning af forskningsaktiviteter og administrative omkostninger ( 8 ) var på 800 millioner euro. Andre medlemmer af fællesforetagendet skulle bidrage med ressourcer, der mindst svarede til EU's bidrag med undtagelse af det beløb, der blev bevilget gennem indkaldelser af forslag ( 9 ). ( 1 ) Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky (EUT L 30 af , s. 1). ( 2 ) Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2 (EUT L 169 af , s. 77). ( 3 ) I denne beretning henvises der til»fællesforetagendet Clean Sky 2«, medmindre det er nødvendigt at skelne mellem de to programmer. ( 4 ) Horisont 2020 rammeprogram for forskning og innovation, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 rammeprogram for forskning og innovation ( ) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af , s. 104). ( 5 ) Syvende rammeprogram vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 412 af , s. 1). ( 6 ) En oversigt over fællesforetagendets beføjelser, aktiviteter og disponible ressourcer vises i bilaget til orientering. ( 7 ) Som resultat af den første indkaldelse med henblik på udvælgelse af centrale partnere tilsluttede 76 nye partnere sig programmet i 2015, og Clean Sky 2-programmet havde dermed allerede havde flere medlemmer end Clean Sky (66 associerede medlemmer). I 2015 iværksatte fællesforetagendet en anden indkaldelse med henblik på udvælgelse af centrale partnere. ( 8 ) Fællesforetagendet Clean Skys administrative omkostninger deltes ligeligt mellem på den ene side EU, og på den anden side de øvrige medlemmer, der bidrog med de resterende 50 % kontant. Fællesforetagendets administrative omkostninger måtte ikke overstige 3 % af de samlede kontante bidrag og af naturalydelserne fra medlemmerne og partnerne. ( 9 ) EU's bidrag fordeles som følger: a) Et beløb på højst 400 millioner euro tildeles ITD-lederne, og et beløb på højst 200 millioner euro de associerede medlemmer. ITD-lederne og de associerede medlemmer skal bidrage med ressourcer, der mindst svarer til EU's bidrag b) Der skal afsættes mindst 200 millioner euro til partnere, der udvælges via indkaldelser af konkurrerende forslag.

3 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/17 6. EU's finansielle bidrag til fællesforetagendet Clean Sky 2 under Horisont 2020 udgør højst millioner euro. Lederne og de centrale partnere skal tilføre programmet mindst 2 193,7 millioner euro i private bidrag i løbet af fællesforetagendets levetid ( 10 ), herunder i samme periode bidrage med mindst 965,2 millioner euro til supplerende aktiviteter ( 11 ) ( 12 ). De administrative omkostninger må ikke overstige 78 millioner euro og fordeles ligeligt mellem EU og de private medlemmer af fællesforetagendet. OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN 7. Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, test af transaktioner på fællesforetagendets niveau og en vurdering af centrale kontroller i overvågnings- og kontrolsystemerne, herunder kvalitetskontrol af de efterfølgende revisioner, fællesforetagendet har gennemført hos modtagerne. Dette suppleres med bevis opnået fra relevant arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser. REVISIONSERKLÆRING 8. I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Retten: a) revideret fællesforetagendet Clean Sky 2's årsregnskab, som omfatter årsopgørelsen ( 13 ) og beretningen om budgetgennemførelsen ( 14 ) for det regnskabsår, som afsluttedes den 31. december 2015, og b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet. Ledelsens ansvar 9. Ifølge artikel 16 og 22 i den finansforordningsmodel, der finder anvendelse på fællesforetagendet Clean Sky 2 ( 15 ), har ledelsen ansvaret for at udarbejde et årsregnskab for fællesforetagendet, som giver et retvisende billede, og for, at de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige. a) Ledelsens ansvar med hensyn til fællesforetagendets årsregnskab omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et internt kontrolsystem, som sikrer, at der udarbejdes en årsopgørelse, som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udvælgelse og anvendelse af passende regnskabspraksis på grundlag af de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastsat ( 16 ), og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Den administrerende direktør godkender fællesforetagendets årsregnskab, efter at fællesforetagendets regnskabsfører har udarbejdet det på grundlag af alle tilgængelige oplysninger og skrevet en note, som vedlægges regnskabet, og hvori han bl.a. erklærer, at han har rimelig sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling. ( 10 ) Artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 558/2014. ( 11 ) Supplerende aktiviteter er aktiviteter, der ikke er omfattet af fællesforetagendets arbejdsplan, men bidrager til at nå målsætningerne for det fælles teknologiinitiativ vedrørende Clean Sky, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 558/2014. I overensstemmelse med samme forordnings artikel 4, stk. 4, skal omkostningerne i forbindelse med supplerende aktiviteter attesteres af en uafhængig ekstern revisor og revideres ikke af fællesforetagendet eller noget EU-organ. ( 12 ) I artikel 15, stk. 3, i bilaget til forordning (EU) nr. 558/2014 hedder det:»fællesforetagendet Clean Sky 2's driftsomkostninger dækkes gennem: a) et finansielt bidrag fra Unionen b) bidrag i naturalier fra lederne og de centrale partnere og deres associerede enheder bestående af de omkostninger, som de påføres ved gennemførelsen af indirekte aktioner, med fradrag af bidraget fra fællesforetagendet Clean Sky 2 og alle andre EU-bidrag til disse omkostninger.«( 13 ) Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over ændringer i nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende bemærkninger. ( 14 ) Denne omfatter beretningen om budgetgennemførelsen samt en oversigt over budgetprincipperne og andre forklarende bemærkninger. ( 15 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentligprivate partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 38 af , s. 2). ( 16 ) De regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt, er baseret på de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS), som er udgivet af International Federation of Accountants, og hvor det er relevant på International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) udgivet af International Accounting Standards Board.

4 C 473/18 DA Den Europæiske Unions Tidende b) Ledelsens ansvar med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed og overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et effektivt og produktivt internt kontrolsystem, hvori indgår tilstrækkelig overvågning og passende foranstaltninger, som kan forhindre uregelmæssigheder og besvigelser samt, hvis det er nødvendigt, sikre, at der iværksættes retlige procedurer med henblik på at inddrive uberettiget udbetalte eller anvendte midler. Revisors ansvar 10. Det er Rettens ansvar på grundlag af sin revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet ( 17 ) om årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Retten udfører sin revision i overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om Revision og etiske regler og INTOSAI's internationale standarder for overordnede revisionsorganer (International Standards of Supreme Audit Institutions). Ifølge disse standarder skal Retten planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om fællesforetagendets årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for det, er lovlige og formelt rigtige. 11. Revisionen omfatter udførelse af handlinger med henblik på at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskabet og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om det skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen af disse risici tager revisor både hensyn til den interne kontrol, som skal sikre, at der udarbejdes et retvisende årsregnskab, og til de overvågnings- og kontrolsystemer, der er indført for at sikre de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og udformer revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. Revisionen omfatter også en vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. 12. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for denne revisionserklæring. Erklæring om regnskabernes rigtighed 13. Det er Rettens opfattelse, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet 14. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendet Clean Skys årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2015, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 15. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Rettens erklæring i tvivl. BEMÆRKNINGER OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING Præsentation af regnskabet 16. Det beløb for bidrag i naturalier, der er opført i det endelige regnskab, er baseret på oplysninger fra de andre medlemmer end EU ( 18 ). Af de 47 millioner euro i opgivne bidrag i naturalier i relation til Horisont driftsomkostninger er 19 millioner euro blevet attesteret i overensstemmelse med Rådets forordning, men endnu ikke valideret af bestyrelsen, og 28 millioner euro er hverken attesteret eller valideret ( 19 ). ( 17 ) Artikel 47 i delegeret forordning (EU) nr. 110/2014. ( 18 ) Artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. 558/2014. ( 19 ) Fællesforetagendets endelige årsregnskab, s. 30.

5 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/19 Gennemførelsen af 2015-budgettet 17. Det endelige disponible budget for 2015, omfattede 440,7 millioner euro i forpligtelsesbevillinger og 245,9 millioner euro i betalingsbevillinger. Udnyttelsen af forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne var på henholdsvis 99,5 % og 81 % ( 20 ). Den lavere udnyttelsesgrad for betalingsbevillingerne hænger sammen med forsinkelser i gennemførelsen af Clean Sky 2-programmet (på grund af forsinkelse af undertegnelsen af en betydelig tilskudsaftale med et medlem af fællesforetagendet og af starten på projekter, der var udvalgt på grundlag af indkaldelse af forslag). 18. Af de samlede operationelle forpligtelser på 430,6 millioner euro, der blev indgået i 2015, vedrørte de 226 millioner euro (52,7 %) enkeltforpligtelser indgået på grundlag af afsluttede procedurer for tildeling af tilskud. De resterende 203,5 millioner euro (47,3 %) vedrørte samlede forpligtelser under Horisont 2020 i relation til to indkaldelser med henblik på udvælgelse af centrale partnere og to indkaldelser af forslag, hvor tildelingsprocedurerne stadig var i gang pr. 31. december Fællesforetagendet Clean Skys gennemførelse af det flerårige budget under RP7 19. Ud af den samlede budgetramme på 800 millioner euro til de operationelle og administrative aktiviteter, som EU skal finansiere under RP7, havde fællesforetagendet ultimo 2015 indgået forpligtelser for i alt 756,96 millioner euro (94,6 %) og afholdt betalinger på i alt 740,3 millioner euro (92,5 % af det operationelle rammebeløb). Da fællesforetagendet ikke længere har ret til at iværksætte indkaldelser af forslag under RP7, vil de resterende forpligtelser i det omfang, det er hensigtsmæssigt, blive brugt til tilskudsaftaler med medlemmer (ifølge den finansieringsliste, bestyrelsen har godkendt, og i forhold til gennemførelsen af hvert enkelt ITD som helhed) ( 21 ). EU's kontante bidrag til fællesforetagendets administrative omkostninger var 12,6 millioner euro. 20. De øvrige medlemmers samlede bidrag til operationelle aktiviteter pr. 31. december 2015 var 550,9 million euro, hvoraf 501,6 millioner euro, 91 %, var valideret af bestyrelsen. De resterende beløb, der endnu ikke var valideret, omfattede 37,9 millioner euro fra tidligere år ( ) og 12,6 millioner euro i medlemmernes bidrag i naturalier for De øvrige medlemmers kontante bidrag til fællesforetagendets administrative omkostninger udgjorde 13,5 millioner euro. Fællesforetagendet Clean Skys gennemførelse af det flerårige budget under Horisont Ud af et samlet rammebeløb på millioner euro til de operationelle og administrative aktiviteter, som EU skal finansiere under Horisont 2020, indgik fællesforetagendet operationelle forpligtelser for i alt 436,7 millioner euro og afholdt betalinger på i alt 89,8 millioner euro (20,5 % af de operationelle forpligtelser). Det lave niveau for betalingerne skyldes navnlig forsinkelser i forhandlingerne om tilskudsaftalerne under Horisont EU's kontante bidrag til fællesforetagendets administrative omkostninger var 3,3 millioner euro. 22. Ud af et minimumsrammebeløb på millioner euro for de andre medlemmers bidrag i naturalier og kontanter til dækning af operationelle aktiviteter og administrative omkostninger (bortset fra supplerende aktiviteter) var 47 millioner euro i bidrag i naturalier til operationelle aktiviteter blevet opgivet til fællesforetagendet pr. 31. december De øvrige medlemmers kontante bidrag til fællesforetagendets administrative omkostninger udgjorde 3,5 millioner euro. ANDRE FORHOLD Centrale kontroller og overvågningssystemer 23. Fællesforetagendet Clean Sky 2 har indført procedurer for forudgående kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange og udfører efterfølgende revision af tilskudsmodtagere. Disse kontroller er centrale værktøjer i forbindelse med vurderingen af de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, herunder bidragene i kontanter og naturalier til fællesforetagendet fra andre medlemmer end EU. Restfejlfrekvensen ifølge de efterfølgende revisioner, der oplyses i fællesforetagendet Clean Skys årlige aktivitetsrapport for 2015, var 1,52 % ( 22 ). ( 20 ) Udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne er beregnet eksklusive 17,4 millioner euro i uudnyttede betalingsbevillinger, der ikke var behov for i Medregnes dette beløb i det samlede betalingsbudget, er udnyttelsesgraden 75 %. Jf. fællesforetagendets endelige årsregnskab, s. 58. ( 21 ) Jf. Clean Skys rapport om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2015, s. 22. ( 22 ) Fællesforetagendet Clean Skys årlige aktivitetsrapport, s. 90. De efterfølgende revisioner, der blev udført i 2015, dækkede projekter finansieret af fællesforetagendet under RP7. Revisionsmetoden i forbindelse med Horizon 2020-projekter er fastsat i den fælles strategi for efterfølgende revision på forskningsområdet i forbindelse med Horizon De efterfølgende revisioner vedrørende projekter finansieret af fællesforetagendet under Horizon 2020 vil begynde i 2016.

6 C 473/20 DA Den Europæiske Unions Tidende Strategi for bekæmpelse af svig 24. Ifølge fællesforetagendets finansielle regler skal budgettet gennemføres i overensstemmelse med effektive og produktive standarder for intern kontrol, som indbefatter forebyggelse, afsløring, korrektion og opfølgning af svig og uregelmæssigheder ( 23 ). 25. Efter at Kommissionen i juni 2011 havde vedtaget en strategi for bekæmpelse af svig, blev den første fælles strategi for bekæmpelse af svig på forskningsområdet vedtaget i juli 2012 og ajourført i 2015, så der blev taget hensyn til de ændringer, der var blevet indført med Horisont 2020 ( 24 ). Strategien for bekæmpelse af svig på forskningsområdet omfatter en handlingsplan, der skal gennemføres af de relevante fællesforetagender. 26. Der er allerede indført procedurer for intern kontrol i fællesforetagendet Clean Sky 2 for at give rimelig sikkerhed for, at svig og uregelmæssigheder forebygges og afsløres (forudgående kontrol af betalinger, politik vedrørende interessekonflikter og efterfølgende revision hos tilskudsmodtagere). Fællesforetagendet er i gang med at gennemføre foranstaltningerne i handlingsplanen, såsom at bruge Kommissionens databaser til at identificere udelukkede organisationer eller potentiel dobbeltfinansiering ( 25 ), og følger den aftalte tidsplan. Revisioner udført af Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) 27. I 2015 udførte IAS en revision vedrørende fællesforetagendet Clean Skys formidling af resultaterne af EU-finansieret forskning med fokus på fællesforetagendets processer for overvågning af RP7-projekter. IAS anbefalede forbedringer på en række områder: planlægning af og rapportering om anvendelsen og formidlingen af medlemmernes forskningsresultater under tilskudsaftalerne med medlemmerne, vurdering af de centrale partneres rapportering og udnyttelse af forskningsresultater, resultatovervågning og -rapportering og fællesforetagendet Clean Sky 2's centrale formidling af forskningsresultater og kvalitetskontrol af støttemodtagernes publikationer. IAS anbefalede også, at der blev oprettet et centralt datalager med output af formidlings- og udnyttelsesplaner og rapporterede aktiviteter. Fællesforetagendet har udarbejdet en handlingsplan for at imødekomme anbefalingerne. OPFØLGNING AF TIDLIGERE BEMÆRKNINGER Overvågning og rapportering af projekternes forskningsresultater 28. I overensstemmelse med de regler, der gælder for Horisont 2020 ( 26 ), fremlagde fællesforetagendet Clean Sky i sin årlige aktivitetsrapport specifikke indikatorer for forskningsresultater (resultatindikatorer og indikatorer til overvågning af tværgående spørgsmål) ( 27 ). Interessekonflikter 29. I juli 2015 udsendte Kommissionen retningslinjer for fællesforetagenderne vedrørende regler om interessekonflikter, herunder en fælles model for den erklæring om fravær af interessekonflikter, som fællesforetagendet skal indarbejde i sine procedurer. Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 18. oktober På Revisionsrettens vegne Klaus-Heiner LEHNE Formand ( 23 ) Artikel 12 i de finansielle regler for fællesforetagendet Clean Sky 2. ( 24 ) F.eks. oprettelsen af et fælles støttecenter med en central revisionstjeneste og harmoniserede forretningsprocesser for EU's forskningsorganer og de tilknyttede IT-systemer. ( 25 ) Dette omfatter også en vurdering af anvendelsen af andre finansieringskilder end EU-kilder for at forhindre dobbeltfinansiering. ( 26 ) Artikel 31 i forordning (EU) nr. 1291/2013 og bilag II til Rådets afgørelse 2013/743/EU (EUT L 347 af , s. 965). ( 27 ) Fællesforetagendet Clean Skys årlige aktivitetsrapport, bilag 5, s

7 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/21 BILAG Fællesforetagendet Clean Sky 2 (Bruxelles) Beføjelser og aktiviteter Unionens kompetenceområder i henhold til traktaten (Artikel 187 og 188 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 rammeprogram for forskning og innovation ( ) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af , s. 104). Horisont 2020 sigter mod at opnå en større virkning med hensyn til forskning og innovation ved at kombinere Horisont 2020-midler og midler fra den private sektor i offentlig-private partnerskaber inden for centrale områder, hvor forskning og innovation kan bidrage til EU's overordnede mål om konkurrenceevne, øge private investeringer og hjælpe med at tackle samfundsmæssige udfordringer. Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af Fællesforetagendet Clean Sky 2 (EUT L 169 af , s. 77). Fællesforetagendets beføjelser (Rådets forordning (EU) nr. 558/ 2014) Målsætninger Fællesforetagendet Clean Sky 2 har følgende målsætninger: a) at bidrage til færdiggørelsen af de forskningsaktiviteter, der er iværksat i henhold til forordning (EF) nr. 71/2008, og til gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1291/ 2013, og navnlig udfordringen»intelligent, grøn og integreret transport«i del III Samfundsmæssige udfordringer i afgørelse 2013/743/EU b) at bidrage til at forbedre luftfartsteknologiens miljøpåvirkning, herunder i forbindelse med små luftfartøjer, og udvikle en stærk og globalt konkurrencedygtig luftfartsindustri og forsyningskæde i Europa. Dette bør realiseres ved at fremskynde udviklingen af renere lufttransportteknologier, der hurtigst muligt kan bringes i anvendelse, og navnlig integration, demonstration og validering af teknologier, der kan: i) øge luftfartøjers brændstofeffektivitet og dermed mindske CO 2 -emissionerne med 20 til 30 % i forhold til emissionerne fra luftfartøjer med den seneste teknologi, der sættes i drift fra og med 2014 ii) mindske luftfartøjers NO x - og støjemissioner med 20 til 30 % i forhold til emissionerne fra luftfartøjer med den seneste teknologi, der sættes i drift fra og med Ledelse Fællesforetagendets ledelsesorgan er bestyrelsen, der består af: a) en repræsentant for Kommissionen på Unionens vegne b) en repræsentant for hver leder c) en repræsentant for de centrale partnere pr. ITD d) en repræsentant for de associerede medlemmer pr. ITD e) en repræsentant for de centrale partnere pr. IADP. Bestyrelsens beføjelser/opgaver er fastsat i vedtægternes artikel 8 (bilag I til forordningen om fællesforetagendet). EU har 50 % af stemmerettighederne. Disse stemmerettigheder er udelelige. De øvrige repræsentanter har hver lige mange stemmer. Programkontoret ledes af en administrerende direktør, hvis beføjelser/opgaver er fastsat i vedtægternes artikel 10.

8 C 473/22 DA Den Europæiske Unions Tidende Industrien er direkte repræsenteret i bestyrelsen og gennem fællesforetagendets øvrige organer, som er ITD- og IADP-styringsudvalgene, og hvis beføjelser/opgaver er fastsat i vedtægternes artikel 11. Gruppen af repræsentanter for staterne og det videnskabelige udvalg er også blandt fællesforetagendets organer, men har kun en rådgivende funktion. Fællesforetagendets disponible ressourcer i 2015 Aktiviteter og tjenesteydelser i 2015 Budget euro (forpligtelsesbevillinger) euro (betalingsbevillinger) Ansatte pr. 31. december stillinger i stillingsfortegnelsen (36 midlertidigt ansatte og 6 kontraktansatte), hvoraf 36 stillinger var besat med medarbejdere, som varetager operationelle aktiviteter (21) og blandede opgaver (15), herunder forvaltningsmæssige og finansielle opgaver samt revisions-, kommunikations- og HR-opgaver. Jf. fællesforetagendet Clean Sky 2's årlige aktivitetsrapport for 2015 på eu. Kilde: fællesforetagendet Clean Sky 2.

9 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/23 FÆLLESFORETAGENDETS SVAR 16. Medlemmerne havde meddelt deres skøn inden den 31. januar 2016, men de faktiske erklæringer blev først modtaget senere, da mange af medlemmerne på grund af interne processer finder det vanskeligt at fremlægge de faktiske tal med en så kort tidsfrist. Den 30. september 2016 havde fællesforetagendet modtaget og vurderet hovedparten af medlemmernes finansielle rapporter, som allerede har øget det validerede bidrag i naturalier med 17,4 mio. EUR i forhold til det beløb, der fremgik af det endelige årsregnskab. Alle yderligere validerede bidrag i naturalier, der vedrører operationelle udgifter i forbindelse med Horisont 2020, vil blive fremlagt for bestyrelsen med henblik på en udtalelse inden udgangen af 2016 og vil afspejle de private medlemmers validerede bidrag under nettoaktiverne i det foreløbige årsregnskab for Fællesforetagendet har modtaget revisionsberetningen med resultater og henstillinger fra Kommissionens Interne Revisionstjeneste i januar Indtil august har fællesforetagendet den aftale med IAS, at spørgsmålet om planlægning og rapportering med hensyn til anvendelse og udbredelse af modtagernes forskningsresultater delvist lukkes, og har lagt fristerne for fuldstændig gennemførelse i Foranstaltningen vedrørende resultatovervågning og rapportering er gennemført fuldt ud, og Kommissionens Interne Revisionstjeneste har lukket spørgsmålet. Den centrale udbredelse af forskningsresultater vil være en realitet fra november 2016.

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02)

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) 16.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/7 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) INDHOLD

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING (2016/C 473/04) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING...

BERETNING (2016/C 473/04) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING... C 473/24 DA Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets

Læs mere

BERETNING (2016/C 473/08) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING...

BERETNING (2016/C 473/08) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING... C 473/66 DA Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING (2016/C 449/39)

BERETNING (2016/C 449/39) C 449/208 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EUmedlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender inden for forskning i 2016

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender inden for forskning i 2016 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender inden for forskning i 2016 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 366/167

Den Europæiske Unions Tidende C 366/167 15.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 366/167 BERETNING om årsregnskabet for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) for regnskabsåret 2010, med kontorets svar (2011/C

Læs mere

med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store ITsystemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-lisa) for regnskabsåret 2016 med

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu Beretning om årsregnskabet for Sisnet (kommunikationsnet til udveksling af oplysninger mellem de nationale grænsekontrol-, told- og politimyndigheder) for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for Brændselsceller og Brint for regnskabsåret 2013

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for Brændselsceller og Brint for regnskabsåret 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

INDHOLD INDLEDNING REVISIONSERKLÆRING KOMMENTARER TIL DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

INDHOLD INDLEDNING REVISIONSERKLÆRING KOMMENTARER TIL DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING C 342/22 Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2010 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 med kontorets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.7.2014 C(2014) 5136 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 25.7.2014 om supplerende bestemmelser til forordning (EU) nr. 514/2014 med hensyn til

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2003 I.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 COM(2016) 75 final 2016/0047 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI

BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI ERC-TILSKUDSAFTALE BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR EN UAFHÆNGIG RAPPORT OVER DE FAKTISKE RESULTATER VEDRØRENDE METODOLOGIEN FOR EN ERC-TILSKUDSAFTALE FINANSIERET

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret med instituttets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret med instituttets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 med instituttets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2002

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere