Quick guide. Værktøj til screening af potentiel overfladevandstruende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quick guide. Værktøj til screening af potentiel overfladevandstruende"

Transkript

1 Quick guide Værktøj til screening af potentiel overfladevandstruende forureninger

2 Titel: Quick guide Redaktion: Sandra Roost, Orbicon A/S Carsten Juel Andersen, Orbicon A/S Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2014 ISBN nr. [xxxxxx] Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Quick guide

3 Indhold 1. Indledning Oversigtslister Søgning og filtrering Resultatlisten Lokalitetsdetaljer Data vedrørende overfladevand Visning på kort Søgning i kort Bearbejdet screening Justering af parametre i den bearbejdede screening Justering af data vedr. vandløb Justering af data vedr. søer Justering af data vedr. fjord, kyst og havne Beregningskriterier Ordliste Quick guide 3

4 1. Indledning Dette er en quick guide til screeningsværktøjet, som anvendes til at vurdere, om forureningsstof offer, der udvaskess fra forurenet jord, udgør en risiko for at skade overfladevand eller naturområder. n. Værktøjet består af en webapplikation, der er koblet på DK Jord, hvor data hentes fra og efterføl- gende gemmes. Guiden er udelukkende en beskrivelsee i anvendelsen af værktøjet. Såfremt der øn- for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, I forbindelse med regio- nernes vurdering af risikoen over for overfladevand har Miljøstyrelsen udarbejdet vejledningenn Vejledning til screening for jordforureninger, der kann true overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014, som kan nås på skes en uddybende beskrivelse af principperne bag screeningen henvises der til Screeningsprincip Quick guiden er tænkt som en hjælp til regionerne r og skal opfattes som en instruks af værktøjets kunnen. Quick guiden beskriver dels dee generelle funktioner og visninger i værktøjet, samtt hvilke parametre der indgår i screeningen. Bagerst i guiden er der en ordliste med en kort be- undervejs, er disse markeret med skrivelse af de parametre, der indgår i screeningen. Såfremt, der er nyttige tips eller genvejstaster. Det er sagsbehandlere i regionerne, der har adgang till værktøjet. Indhentning af brugeradgangb g kan ske ved henvendelse til Danmarks Miljøportal. Værktøjet er bygget op således, at hver region kun har adgang til egne data og dermed kun mulighed for at redigere i egne data. Miljøstyrelsen har adgang til de landsdækkende data. Adgang til webapplikationen fås via denne adresse: 4 Quick guide

5 2. Oversigtslister Klik her for at se din seneste søgning. Selvomm du har været logget ud af værktøjet, v er din sevil sige nestee søgning fortsat gemt her. Klik her for at se en samlet liste over lokaliteter, der overskrider kvalitetskravene. Det overskridelsesfaktoren er > 1. Lokaliteterne er som udgangspunkt sorteret efter overskridel- be- sesfaktoren, hvor den lokalitet med den højeste overskridelsesfaktor stårr først. Klik her for at se de lokaliteter, hvor du har været inde og oprette samt evt. godkende en arbejdet screening. Det er også her, at du kann få vist de lokaliteter, hvor du d har en bearbejdet screening i kladde. Klik her for at se de seneste screeninger, der er foretaget i din region inden for den seneste uge. Du kan også ændre på datoen, hvis du vil søge på en anden afgrænset periode. Klik her for at se en liste over dee lokaliteter, der ikke vurderes at udgøre en potentiel risiko for nærliggende overfladevand. Listen viser bådee de lokaliteter, hvor der ikke har været enn kritisk branche/stof, uden for afstandskriterierne samt de lokaliteter, hvor der er e beregnet enn opblandet koncentration, der er mindre end kvalitetskravene (overskridelsesfaktoren < 1). Klik her for at komme direkte til kortet, hvor du kan foretage en geografisk søgning påå et område eller søge på en adressee eller lokalitetsnummer. Indtast et lokalitetsnummer og kom direkte til detaljerne for lokaliteten Her kan du se udvalgt statistik for f din region Klik her for at se alle de standardparametre, der ligger til grund for den automatiske a scree- afstandskriterierne, worst case koncentration ner og afstandskriterier. ning. Her kan du bl.a. se, hvilkee modelstoffer, der er koblet på brancherne og aktiviteterne, Quick guide 5

6 3. Søgning og filtrering Du har kun adgang til de lokaliteter, der ligger inden for din region. Du kan k specificeree søg- De ningen til kun at omfatte en enkelt kommunee Du kan også søge direkte på f.eks. et bestemt vandløb ved at indtaste dett præcise navn. anvendte navne i screeningsværktøjet stammer fra vandplanerne og FOT. Der kan forekom- me uoverensstemmelser i forhold navngivninger fra andre kilder. Der kan søges på lokaliteter i forhold til en bestemt afstand til overfladevand. OBS I resultat- ikke nødvendigvis svarer til det overfladevand, som ligger nærmest lokaliteten eller inden for listen vises det resultat for hver lokalitet medd den maksimale overskridelsesfaktor, hvilket den søgte afstand. Dette vil dog fremgå, når du kommer ind på den enkelte lokalitet. Der er mulighed for at gå direkte til kortfunktionen og foretage en geografisk søgning ud fra en polygon eller indtaste en adresse eller lokalitetsnummer. Søgningen kan foretages i forhold til lokaliteternes kortlægningsstatus på V1, V2 eller V1V2 Der kan søges på intervaller for den maksimale overskridelsesfaktor. Her kan du søge på brancher, aktiviteter og de specifikke stoffer. OBS I resultatlisten r vises det resultat for hver lokalitet med den maksimale overskridelsesfaktor, hvilket h ikke nødven- ind på den enkeltee lokalitet. digvis svarer til den søgte branche, aktivitet eller stof. Dettee vil dog fremgå, når du kommer Her kan du søge på, hvorvidt en lokalitet er i kladde eller der foreligger en e godkendt scree- søge på en sagsbehandler. Navnet på sagsbehandleren er login-navnet tildelt af Danmarks Miljøportal. Det er muligt at nulstille alle filtre, så du kan starte forfra. ning. Ligeledes kan du specificere en periode,, hvor den seneste ændring er foretaget samt Du kan også sortere på din søgning i de kolonner, hvor der fremkommerr en blå pil, når mu- antal lokaliteter vises Resultatet af en søgning kan eksporteres til Excel. sen føres henover. For hver gang filtreringen ændres så opdateres listen nedenfor og angivelsen af det samlede 6 Quick guide

7 4. Resultatlisten Denne kolonne viser den maksimale overskridelsesfaktor for den pågældende lokalitett Stamdata for lokaliteten vedr. lokalitetsnummer, kortlægningsstatus, lokalitetsnavn, bran- til cher og aktiviteter. Dataene stammer fra DK Jord. Den angivne branche/ /aktivitet svarer resultatlisten med den maksimale overskridelse for lokaliteten. Kolonnen viser det specifikke stof på resultatlisten for den maksimale overskridelse for den pågældende lokalitet. Stofferne stammer delss fra DK Jord og dels fra beregningskriterierne, se afsnit 10. Navnet på det overfladevand med den maksimale overskridelsesfaktor for den pågældende lokalitet er listet her. Den præcises afstand til det overfladevand med den maksimale overskridelsesfaktor. OBS der kan være overfladevand, derr har en kortere afstand til lokaliteten, men som ikke har den maksimale overskridelse. Status i screeningen, herunder om en lokalitet er godkendt eller i kladde Dato for den seneste screening Her kan der vælges antal lokaliteter, som skall vises på resultatlisten. Derr kan vælges mellem 20, 50 eller 100 lokaliteter pr. side Det er muligt at bladre det de efterfølgende sider. Længst til højre er angivet det totalee antal sider der er for søgningen. Quick guide 7

8 5. Lokalitetsdetaljer Stamdata for den enkelte lokalitet, herunder lokalitetsnummer, navn, kortlægningsstatus, kommune, nedbør og kortlagt areal. a Disse oplysninger går igen uanset omm du ser på enn godog du kendt lokalitet, arbejder i en kladde eller ser detaljerne på et kort. Klik påå Se på kort får en grafisk visning se også afsnit a 7. Samtlige data vedr. brancher ogg aktiviteter fraa DK Jord inkl. de brancherr eller aktiviteter, der ikke indgår i screeningen pga. at a de er vurderet uden risiko Dato for seneste screening. Ved flere screeninger oprettes der et fanebladd for hver screening Dataa vedrørende overfladevandd inden for afstandskriterierne angives over tabellen med re- er sultaterne. Se også afsnit 6 for flere detaljer. Samtlige screeningsresultater for den enkeltee lokalitet, hvor grundlaget for f screeningen angivet med fed (brancher, aktiviteter og stoffer). Grundlaget fremgår også ved at køree musen henover den angivne status før arealet. Underr beregningskriterierne kann du finde mere om grundlaget for den automatiske screening se afsnit 10. Resultatlinjerne sorterer efter højeste overskridelsesfaktor. Ved overskridelse af kvalitetskra- som den maksimale overskridelsesfaktor for lokaliteten øverst under stamdataene. Såfremt der er flere overfladevandselementerr inden for afstandskriterierne angives først det vet angives overskridelsesfaktoren med fed (> > 1). Den højeste overskridelsesfaktor angives med den højeste overskridelsesfaktor. Her kan du oprette en bearbejdet screening se afsnit 8 Resultatet af den seneste screening kan udskrives her. Drejer det sig om en bearbejdett scree- i ning angiver rapporten ligeledes beregningsgrundlaget og hvilke ændringer der er foretaget forhold til den seneste automatiske screening. Klik her for at komme tilbage till oversigtslisten med alle lokaliteter eller vælg en ny lokalitet ved at indtaste et lokalitetsnummer. 8 Quick guide

9 Navn på nærliggende overfladevand, som ligger inden for afstandskriteri ierne for et eller flere af modelstofferne. For nogle vandløb er der angivet et stationsnummer, da det ikke har været muligt at finde en tilgængelig navngivning. Overfladevandstyper hhv. vandløb, søer, fjorde, kyster og havne. Vandløbene er angivet som tre typer ud fra den inddeling, der fremgår i vandplanerne. Den korteste afstand fra kantenn af den kortlagte polygon på lokaliteten til nærliggendee over- For søer er der modelleret en fortynding, hvori fluxen opblandes. I visse søer med lille gennemstrømning kan der ske ophobning af udsivende stof. Såfremt der fladevand. Vandføringen i vandløbene svarer til værdienn for vandløbets medianminimums vandføring. skal tages højde herfor, er der angivet en vandføring for den pågældendee sø, som indgår i beregningen af den opblandede koncentration. For fjorde, havne og kyster angives den modellerede fortynding, som fluxen skal fortyndes i. 6. Dataa vedrørende over rflade- vand Quick guide 9

10 7. Visning på kort Lokalitetens markeres med en orange ramme. Korteste afstand til nærliggendee overfladevand angives med en gul linje. Ved at klikke på de målsatte vandlinjer, kan du se oplysninger vedr. det pågældende p overfladevand samt hvorvidt vandføringen/fortyndingen er en defaultværdi eller en beregnet/målet eller modellerett værdi Signaturforklaring for matrikelkort, målsatte vandlinjer og kortlægningsstatus, som kan vælges til og fra. Valgbare baggrundskort. Der kan zoomes ind og ud. Den aktuelle målestok er vist nederst i venstre hjørne. Hvis du klikker på omkringliggende kortlagtee polygoner får du følgende dialogboks, hvor du kan få vist detaljerne for den valgte lokalitet. Du kan klikke på lokalitetens detaljer for at komme til screeningsresultaterne. Klik her for at komme tilbage till oversigtslisten med alle lokaliteter eller vælg en ny lokalitet ved at indtaste et lokalitetsnummer. 10 Quick guide

11 8. Søgning i kort Du kan enten søge på en adresse eller direktee på lokalitetsnummeret. Klik af og tast enten adresse eller lokalitetsnummer. Du kan vælge lokaliteter inden for f et område ved at klikke her. Klik herefter på kortet og klik for at afsætte et hjørne i polygonen. Du afslutter søgningenn ved at dobbeltklikke, hvorefter du kommer til nedenstående søgeresultat. Resultatet af søgningen vises her, hvor du kann se, hvor mange lokaliteterr søgningen resulte- filter nulstiller du din redee i. Her fremgår det, at søgningen er e på baggrundd af et kortudsnit. Ved at klikke på Fravælg søgning. Quick guide 11

12 9. Bearbejdet screening Når der oprettes en ny bearbejdet screening (se afsnit 5, punkt 7) tilføjes der nogle generelle oplysninger om dato for oprettelse og hvem der har oprettet den. Du skal tage stilling til grundlaget for den bearbejdede screening. Herefter kan du oprette din kladde og gå videre til de justerbare parametre, se Vejledning til screening for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen Undervejs i forbindelse med den bearbejdedee screening vil du altid kunne komme tilbage til de øvrige screeninger på lokaliteten ved at klikke på Se detaljer. Når du har trykkett på Opret kladde kommer du først ind på resultatlisten, som svarer til den seneste forudgående screening. Klik herefter på Parametre forr at justere disse input se afsnit 9.1 Klik på de enkelte overfladevandselementer for at justere disse se afsnit 9.2, 9.3 og 9.4 Vælg enten Godkend kladde når den bearbejdede screening er klar eller Slet kladde, hvis ikke den skal gemmes. 12 Quick guide

13 9.1 Justering af parametre i den bearbejdede screening Du kan ændre afstandskriteriet for det enkelte modelstof op til 500 m. Dette D kan væree i til- af- fælde, hvor f.eks. lokale forhold gør at screeningen skal være mere konservativ, hvorved standen øges. Her kan du ændre koncentrationen for de specifikke stoffer. Du kan enten vælge at ændre arealet for de enkelte stoffer eller du kan taste et areal i input- stof- feltet på den grønne linje, hvorefter alle felterr ovenfor opdateres med samme værdi. Du kan nedsætte infiltrationen ved v at reducere nedbøren. Dette kan gøres for de enkelte fer eller du kan taste en infiltration/nedbør i inputfeltet på den grønne linje, hvorefterr alle felter ovenfor opdateres med samme værdi. Her kan du vælge at få sammenlignet din opblandede koncentration medd korttidskvalitets- for kravet for de enkelte stoffer. Alle chlorerede opløsningsmidler sammenlignes som udgangspunkt medd kvalitetskravet vinylchlorid. Her kan du gå ind og vælge kvalitetskravet for dit specifikkee chlorerede stof i stedet for. Du kan her fravælge nogle af dee parametre, der er grundlaget for screeningen, dvs. brancher, aktiviteter og stoffer. Ved at klikke i valgfeltett i den grønne linje kan du tilvælge/fravæt ælge alle rækker på én gang. Du har mulighed for at tilføje flere stoffer i screeningen. Der kan tilføjes en bemærkning til det valgte stof. Såfremt du er i gang g med en bearbejdet screening på en V2-kortlagt V lokalitet, kan du ikke gemme screeningen, men kun se resultatet i kladde. Du skal her foretage en ny indberetning af stof(ferne) til DK Jord, hvorefter du kan foretage en bearbejdet screening herpå. Et stof kan slettes igen ved at fjerne hakket ud for det tilføjede stof og gemme kladden. Når du gemmer kladden, gennemføres screeningen med de nye parametre og du kommer over på fanebladet med de nye screeningsresus ultater. Quick guide 13

14 9.2 Justering af data vedr. vandløb Såfremt der er konkret viden til spredningsvej eller andet (f.eks. dræn), der d gør at du har brug for at screene på færre/flere stoffer, kan du ændre afstanden til vandløbet her. I parentes er angivet de oprindelige screeningsværdier. Hvis der er opnået en bedre datakvalitet vedrørende vandløbets vandføring kan den ændres her. I parentes er angivet de oprindelige screeningsværdier. Hvis du ønsker at anvende den mere avancerede fortyndingsberegning til vandløbende, skal du vinge af her. Herefter indsætter du parametre, der skal indgå i den avancerede formel, herunder data vedr. vandløbsbredde, -dybde og hældning samt bredden af forureningsfanenn ved udløb till vand- er løbet. Anvendelsenn af den avancerede formel og beskrivelsee af de parametre, der indgår beskrevet i Miljøprojekt nr. 1572, 2014, Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delaf projekt 4, Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde. Det anbefales, at du her indsætter en kommentar vedr. forudsætningerne for ændring standardparametrene. Såfremt du vurderer, at det pågældende vandløb ikke er påvirket af forurening på grund af f.eks. hydrauliske forhold, kan du vinge af herr og vandløbet indgår herefter ikke i screeningen for den aktuelle lokaltet. Du børr samtidig angive en begrundelse for dit fravalg af dettee vand- løb. Når du gemmer kladden foretages der en ny screening på baggrund af dee indtastede data. 14 Quick guide

15 9.3 Justering af data vedr. søer Såfremt der er konkret viden til spredningsvej eller andet (f.eks. dræn), der d gør at du har brug for at screene på færre/flere stoffer, kan du ændre afstanden til søen. I parentes er angivet de oprindelige screeningsværdier. Hvis der er opnået en bedre datakvalitet vedrørende fortyndingsforholdene samt evt. ophob- Såfremt du vurderer, at den pågældende sø ikke er påvirket af forureningg på grund af f.eks. hydrauliske forhold, kan du vinge af her og søen indgår herefter ikke i screeningen for r den ning i søen, kan disse ændres her. I parentes er angivet de oprindelige screeningsværdier. aktuelle lokaltet. Du bør samtidig angive en begrundelse for dit fravalg af denne sø. Når du gemmer kladden foretages der en ny screening på baggrund af dee indtastede data. 9.4 Justering af data vedr. fjord, kyst og havne Såfremt der er konkret viden til spredningsvej eller andet (f.eks. dræn), der d gør at du har brug for at screene på færre/flere stoffer, kan du ændre afstanden til fjorden, kysten k eller havnen. I parentes er angivet de oprindelige screeningsværdier. Hvis der er opnået en bedre datakvalitet vedrørende fortyndingsforholdene kan disse ændres her. I parentes er angivet de oprindelige screeningsværdier. Såfremt du vurderer, at den pågældende fjord, kyst eller havn ikke er påvirket af forurening på grund af f.eks. hydrauliske forhold, kan duu vinge af her og det indgår herefter h ikke i scree- Når du gemmer kladden foretages der en ny screening på baggrund af dee indtastede data. ningen for den aktuelle lokalitet. Du bør samtidig angive en begrundelse for dit fravalg. Quick guide 15

16 10. Beregningskriterier Listerne viser, hvilke modelstoffer, der er koblet på henholdsvis de brancher og de aktiviteter, som skal indgå i screeningsværktøjet. De brancher og aktiviteter, som ikke har fået tilknyttet et stof fremgår ikke af listen. Data stammer fra Miljøprojekt nr. 1564, 2014, Jordforurenin- gers påvirkning af overfladevand, delprojekt 1, Relevante stoflister og relationer til bran- nogle koncentrationer for modelstoffer, der er specifikke for udvalgte brancher. Data stam- mer fra Miljøprojekt nr. 1574, 2014, Jordforureningers påvirkning af overfladevand, Delpro- jekt 3, Relationer mellem stoffer, koncentrationer og fluxe. cher/aktiviteter. Denne liste indeholder worst-case koncentrationer, der er koblet på modelstofferne samt Nedbøren som indgår i fluxberegningen er angivet for hver enkelt kommune. Dette er doku- d, Del- menteret i Miljøprojekt nr. 1573, 2014, Jordforureningers påvirkning af overfladevando projekt 6, Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger. For hvert modelstof er der tilknyttet et afstandskriterium. Dataene stammer fra Miljøprojekt nr. 1565, 2014, Jordforureningers påvirkningg af overfladevand, delprojekt 2, Afstandskriteri- polygoner. Der er foretaget en nddeling fra 1-4, lille forurening til megett stor forurening samt er og fanebredder. Der er koblet et areal på brancher og aktiviteter, som indgår i screeningen på V1-kortlagte en gruppe uden forureningsfane. Dataene stammer fra Miljøprojekt nr. 1565, , Jordforu- reningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 2, Afstandskriterier ogg fanebredder.. For hvert specifikt stof er der tildelt et kvalitetskrav, som vurderes i forhold til den opblande- de koncentration. Tildelingen err dokumenteret i Miljøprojekt nr. 1564, 2014, Jordforurenin- gers påvirkning af overfladevand, delprojekt 1, Relevante stoflister og relationer til bran- cher/aktiviteter. Screening af lossepladser foretages ud fra et defineret udtræk i DK Jord og o specifikke para- 2014, Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand. I screeningsværktøjet indgår en række simplee kodetabeller, nogle af disse lister stammer fra metre. Grundlaget for udtrækket og de udvalgte parametree er dokumenteret i Miljøprojekt, DK Jord og nogle er specifikke for f screeningsværktøjet. I disse lister kan du bl.a. se den totale liste med branche-, aktivitets- og stofkoder, typer af overfladevand mm. Dette har ikkee rele- vans for selve anvendelse af værktøjet. 16 Quick guide

17 11. Ordliste Denne ordliste indeholder nogle af de mest anvendte termer i screeningsværktøjet. For yderligere information henvises der til Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014 og Vejledning til screening for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014, som kan findes på Areal I den automatiske screening foretages beregningerne på baggrund af følgende: - V1-kortlagt: På baggrund af areal knyttet til branche og aktivitet. Der screenes derfor både på branchen og aktiviteten. Der screenes altid på både branche og aktivitet, hvorfor der er to screeningsresultat linjer. Disse to resultater har også ofte forskellige overskridelsesfaktor, da branche og aktivitet har fået tildelt hvert sit areal. - V2-kortlagt: På baggrund af arealet af samtlige kortlagte V2- polygoner på lokaliteten samt på baggrund af det areal der er knyttet til branche og aktivitet tilsvarende som for V1- lokaliteter. - V1 og V2-kortlagt: Her anvendes både arealet knyttet til branche og aktivitet (V1) og summen af arealet af de V2-kortlagte polygoner - Lossepladser: Her anvendes 20 % af arealet af summen af de kortlagte polygoner uanset status. Dog ikke for metaller, hvor der anvendes hele arealet af summen af de kortlagte polygoner. I den bearbejdede screening er der mulighed for at indtaste det eksakte kilderareal uafhængig af branche, aktivitet eller kortlagt areal. OBS: Vær opmærksom på, at for lossepladser anvendes kun 20 % af arealet bortset for metaller, i den automatiske screening. Denne reduktion i arealet sker ikke i den bearbejdede screening, hvor det forventes at der indtastes det eksakte areal, som der skal screenes på. Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, Fortynding i fjord Fortynding i havn Se Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, 2014 Der er foretaget en manuel vurdering af havnene for at vurdere, om de skulle have status af åben eller lukket havn. I de tilfælde, hvor havnen består af flere dele, er der sørget for at de geografiske streger er blevet opdelt, så hver del har kunnet klassificeres. Havnedelene har i første omgang fået påført den fortynding, som beregnet af DHI s modelkørsler for fjorde og åbne kystområder, men er så i beregningen blevet reduceret for den lukkede havnetype. Quick guide 17

18 Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, Fortynding langs kyste Fortynding i sø Se Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, For de målsatte søer, hvor der ikke er modelleret en fortynding er der angivet en defaultværdi på 20 l/s. Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, Infiltration Kvalitetskrav Lossepladser I fluxberegningen indgår infiltrationen. Udgangspunktet for den automatiske screening er nettonedbøren i den pågældende kommune. I forbindelse med den bearbejdede screening vil det være muligt at reducere infiltrationen pga. af f.eks. befæstelse eller andet der kan have indflydelse på den vertikale flux. Se Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, I DK Jord er der defineret et udtræk for, hvordan lossepladser trækkes ind i screeningsværktøjet. Heri indgår bl.a. udvalgte branche og aktiviteter. Grundlaget for udtrækket og de udvalgte parametre er dokumenteret i miljøprojekt Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Lossepladserne får tildelt branchen "Drift af affaldsbehandlingsanlæg og aktiviteten Aktiviteter vedr. jord og affald. Såfremt der er andre brancher, aktiviteter og stoffer i DK Jord, som ikke er en del af lossepladsudtrækket, vil der blive gennemført en screening herpå sideløbende, som vil fremgå af screeningsresultatet. Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, Maksimale overskridelsesfaktor Angiver det resultat for hver lokalitet, der giver den højeste overskridelsesfaktor. I resultatlinjen fremgår det om branchen, aktiviteten eller stoffet er beregningsgrundlaget for denne maksimale overskridelsesfaktor. Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, Modelstoffer Stoffer, der kobles på brancher, aktiviteter og specifikke stoffer således, at der efterfølgende kan allokeres et afstandskriterium og en koncentration. Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, Overskridelsesfaktor Angiver, hvor meget den beregnede opblandede koncentration overskrider det generelle kvalitetskrav. En overskridelsesfaktor > 1 svarer til en overskridelse af det generelle kvalitetskrav. Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, Quick guide

19 Uden for afstandskriteriet Vandføring i sø Angiver, at lokaliteten ligger uden for afstandskriteriet for det specifikke modelstof i forhold til nærliggende overfladevand. I visse søer med lille gennemstrømning kan der ske ophobning af udsivende stof. Vandstrømningen/vandføringen i søen indgår derfor i beregningen af stofkoncentrationen. Data stammer fra Miljøprojekt, Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 5, Fortyndinger i fjorde og søer. Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, Vandføring i vandløb Der anvendes data for medianminimumsvandføringen i screeningsværktøjet. For de vandløbsstrækninger, hvor der ikke eksisterer målte værdier, anvendes defaultværdier ud fra vandløbstypen fra DMU. Dette er dokumenteret i Miljøprojekt nr. 1573, 2014, Jordforureningers påvirkning af overfladevand, Delprojekt 6, Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger. Se endvidere Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand, Miljøstyrelsen, [Tekst - slet ikke næste linje da det indeholder et sektionsskifte - se linjer ved at slå Vis/skjul til] Quick guide 19

20 [Bagside overskrift] [Bagside tekst] Strandgade København K Tlf.: (+45) www. mst.dk

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Jordforureningers påvirkning af overfladevand

Jordforureningers påvirkning af overfladevand Jordforureningers påvirkning af overfladevand Analyse og vurdering af screeningsværktøjets parameterværdier til optimering af regionernes indsats Miljøprojekt nr. 1789, 2015 Titel: Jordforureningers påvirkning

Læs mere

Screening af forureningsrisiko. Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september 2013 John Pedersen / Orbicon

Screening af forureningsrisiko. Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september 2013 John Pedersen / Orbicon Screening af forureningsrisiko Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september John Pedersen / Orbicon Eksempler på geografisk placering 2 Ønsker til i forhold

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6. Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6. Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6 Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger Miljøprojekt nr. 1573, 2014 Titel: Jordforureningers påvirkning

Læs mere

Overfladevand og risikovurdering. EnviNa - TM 19 Årsmøde for jord og grundvand 2014, den 9. oktober 2014 Sandra Roost, Orbicon A/S

Overfladevand og risikovurdering. EnviNa - TM 19 Årsmøde for jord og grundvand 2014, den 9. oktober 2014 Sandra Roost, Orbicon A/S Overfladevand og risikovurdering EnviNa - TM 19 Årsmøde for jord og grundvand 2014, den 9. oktober 2014 Sandra Roost, Orbicon A/S Disposition Screening af lokaliteter Kriterier og parametre i den automatiske

Læs mere

Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand

Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand Screeningsprincip for jordforureninger, der kan true overfladevand Indhold INDLEDNING... 4 Hvad er screening?... 5 Generelt om hvordan en jordforurening kan skade et vandområde... 6 Modelopfattelsen, der

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

Jordforureningers påvirkning af overfladevand

Jordforureningers påvirkning af overfladevand Jordforureningers påvirkning af overfladevand Parametervurdering i forbindelse med screening af overfladevandstruende forureninger Miljøprojekt nr. 1816, 2016 Titel: Parametervurdering i forbindelse med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

JAR Øvelse nr. 8. JAR-Manual, Version 1.0. Indsats i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 8. JAR-Manual, Version 1.0. Indsats i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 8 Indsats i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Version 2.1, april 2015 Øvelse ID: 8 Øvelsesemne: Indsats Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til at udfylde indsatsområderne

Læs mere

Vejledning i brug af dinnatur

Vejledning i brug af dinnatur Vejledning i brug af dinnatur Indhold Formålet med din natur.dk... 2 Adgang og log ind... 2 Oversigtskort... 4 De forskellige kortlag... 5 Oprettelse af et observationsområde... 8 Redigering/ sletning

Læs mere

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 7 Matrikler i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 7 Øvelsesemne: Stamdata for matrikler Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over oplysninger omkring matrikel i

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel Graveforespørgsel Er du graveaktør, fx entreprenør, anlægsgartner m.m. skal du lave en graveforespørgsel i LER, inden du sætter et erhvervsmæssigt gravearbejde i gang. På den måde kommer du i direkte forbindelse

Læs mere

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015 Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske EnviNa 30/9 2015 1 Disposition 1. Indledning (kort) 2. Lovgivning (meget kort) 3. Cases (3-4 stk.) 4. Perspektivering/diskussion 2 1. Indledning

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du

Læs mere

JAR Øvelse nr. 3. JAR-Manual, Version 1.0. GIS-søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 3. JAR-Manual, Version 1.0. GIS-søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 3 GIS-søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 JAR øvelse nr. 3, GIS-søgning Øvelse ID: 3 Øvelsesemne: GIS-søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at fremsøge lokaliteter

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

Opret fase og forureningsomfang

Opret fase og forureningsomfang JAR Øvelse nr. 12 Opret fase og forureningsomfang Regionsvejledning Øvelse ID: 12 Øvelsesemne: Oprettelse af faser og forureningsomfang Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til oprette faser, forureningsomfang

Læs mere

Lossepladser og overfladevand

Lossepladser og overfladevand Lossepladser og overfladevand Nina Tuxen, Sanne Skov Nielsen, Sandra Roost, John Pedersen, Orbicon Trine Korsgaard, Jørn K. Pedersen, Helle Broch, Alice Ulstrup, Region Syddanmark Poul L. Bjerg, Anne T.

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Interesseområ de. Opret interesseområde

Interesseområ de. Opret interesseområde Interesseområ de Som ledningsejer skal du indberette dine interesseområder. Det vil sige, at du skal registrere de arealer, hvor dine ledninger er gravet ned i jorden eller havbunden. Det er gratis at

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort Vejledning i WebKort Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort 1 Indhold Zoom og panorér mm.... 3 Temavælger... 5 Gennemsigtighed (transparents)... 6 Menu-bjælken... 7 Søg... 7 Søg en

Læs mere

Fortynding i søer og fjorde

Fortynding i søer og fjorde Fortynding i søer og fjorde Møde i ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand - 27. nov. 2013 Jørgen Krogsgaard Jensen To projekter: Fortynding i søer og fjorde til screening af effekter af

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 - Af checklisten fremgår, hvad der skal være udfyldt i JAR. Lokalitetslaget - Stamdata Journalnummer Lokalitetsnavn Hovedsagsbehandler Øvrige

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Bilag 1 Definition af udtræk fra databaser Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Definition af udtræk fra databaser

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Vejledning til registreringsnet sygdomme i majs 2015

Vejledning til registreringsnet sygdomme i majs 2015 Vejledning til registreringsnet sygdomme i majs 2015 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning til Rottehullet

Vejledning til Rottehullet Vejledning til Rottehullet Inddatering af giftforbrug og sikringsordninger for bekæmpelsesfirmaer Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort beskrivelse af, hvordan bekæmpelsesfirmaer inddaterer

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Vejledning til søgning af naturdata

Vejledning til søgning af naturdata Vejledning til søgning af naturdata Søgning via Naturdata og Danmarks Arealinformation Fotograf: Kaare Thyregod Madsen Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Denne vejledning beskriver indtastning af afværgefaser i JAR. Der vil desuden komme en kort beskrivelse af undersøgelsesfaser. Hele delen omkring projekt og faseoprettelse

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Visning af rutelag på kort... 4 3 Opret ny rute... 10 3.1 Udpegning

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

3. Bemanding af rekvisitioner (INSTITUTTER)

3. Bemanding af rekvisitioner (INSTITUTTER) 3. Bemanding af rekvisitioner (INSTITUTTER) For at få fremsøgt de aktiviteter, som en skole har tildelt/rekvireret hos et institut skal man ind under menupunktet INSTITUT/BEMANDING/OVERSIGT. Efter valg

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Opslag i Posteringer på bilag

Opslag i Posteringer på bilag Opslag i Posteringer på bilag I funktionaliteten Posteringer på bilag har man adgang til alle bilag/posteringer, der er registreret i Faxe Kommune siden 1. januar 2010. Normalt anvendes Posteringer på

Læs mere

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw er et salgsværktøj, som gør det muligt at præsentere tilbud på vores garderobeløsninger, med tegning og vejledende udsalgspriser, inden for få minutter. Programmet

Læs mere