Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital"

Transkript

1 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: Projekt nr.: T: E: Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne: Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Notat nr.: 02 Rev.: 1 Fordeling: Petra Freisleben Hækkerup Jakob Villien Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1 Indledning Region Hovedstaden og de fem Nordsjællandske kommuner har et ønske om en ombygning af Hillerød Station, så det bliver muligt at køre gennem stationen med Lokalbanens tog mellem Frederiksværkbanen på sydsiden af stationen og Gribskovbanen og Lille Nord på nordsiden af stationen. Formålet er at skabe mulighed for direkte tog fra bl.a. Helsingør og Helsinge til Favrholm Station ved det kommende Nyt Nordsjællands Hospital. Dette vil betyde at tilgængelighed for såvel ansatte som patienter og besøgende til hospitalet vil blive forbedret med kortere rejsetider og færre skift. I dette notat beskrives resultaterne af en analyse af, hvad en ombygget Hillerød station vil betyde for rejsetid med kollektiv transport til det nye hospital ved Favrholm. Det opgøres hvor store rejsetidsgevinster der vil komme og hvor mange, der vil få glæde af dem, når patienterne og de ansatte overflyttes til det nye sygehus. Analysen fokuserer alene på, hvad ombygningen af Hillerød station med fuld gennemkørsel for lokalbanen betyder for de rejsende til Nyt Hospital Nordsjælland. Der sammenlignes med en situation, hvor der skal skiftes på Hillerød station til enten S-tog eller Frederiksværkbanen for at komme til Favrholm. MOE TETRAPLAN Buddingevej 272 DK-2860 Søborg T: CVR nr.:

2 2 Sammenfatning og konklusion 2.1 Forbedret tilgængelighed og sparet rejsetid Muligheden for at lade togene for lokalbanerne køre igennem Hillerød station til Favrholm vil komme de rejsende fra det nordlige opland til hospitalet til gode. Borgere fra Fredensborg, Helsingør, Gribskov og Hillerød kommuner udgør 53 % af det samlede antal patienter og besøgende til Nyt Hospital Nordsjælland. Ombygningsprojektet har dermed en positiv effekt for et stort antal borgere. Det sparede skift på Hillerød station vil give rejsetidsbesparelser på op til 12 min. hver vej. Det betyder at en ansat vil kunne spare op til 24 min om dagen eller op til 2 timer om ugen ved at kunne køre direkte til den nye station ved hospitalet. Ser man alene på de tre nordlige kommuner: Fredensborg, Helsingør og Gribskov skal omkring patienter og besøgende årligt til og fra det nye hospital ved Favrholm ansatte har bopæl i de tre kommuner og vil få en daglig pendlerrejse til og fra det nye hospital. I analysen er tilgængeligheden til hospitalet udtrykt ved rejsetider med kollektiv trafik fra alle steder i regionen til hospitalet med ankomst en hverdag mellem kl 8 og 9 om morgenen. Beregningerne er lavet for to scenarier: Et basisscenarie med nuværende Hillerød station, men med ny Favrholm station Et ombygningsscenarie, hvor Hillerød station er ombygget med fuld gennemkørsel for lokalbanerne og med ny Favrholm station De beregnede rejsetider for basis- og ombygning scenariet viser, at en ombygning af Hillerød station til fuld gennemkørsel vil give en rejsetidsgevinst i Fredensborg-, Helsingør-, Gribskov- og Hillerød kommune. Rejsetidsbesparelsen afhænger blandt andet af hvor i kommunen man befinder sig og dermed, hvorvidt man i basisscenariet skal ind over Hillerød station og foretage et skift. Generelt set ses de største rejsetidsbesparelser på strækningen fra Kagerup, langs banen op mod Tisvilde. Her ses langs hele banen rejsetidsbesparelser på minutter hver vej. Når den sparede rejsetid gøres op for alle rejsende, som passerer Hillerød station på rejsen mod hospitalet ved Favrholm er der beregnet en besparelse på timer om året. Ca. halvdelen af besparelsen opnås for ansatte og patienter bosat i Helsingør Kommune. Her er der indregnet en rejsetidsbesparelse hver vej. Samlet set vil der være mindst 300 personer, som hver dag året rundt vil transportere sig til det nye hospital ved Favrholm med offentlig transport, hvilket vil betyde en samlet rejsetidsbesparelse på godt 90 timer om dagen, hvis Hillerød station ombygges. Da rejsen med kollektiv transport bliver hurtige uden et skift på Hillerød station, vil der ske en overflytning fra de andre transportformer til kollektiv transport. Når dette indregnes øges den samlede tidsbesparelse for rejser til og fra hospitalet med 9 %. Side 2 af 13

3 Samlet er der som følge af scenariet med fuld gennemkørsel på Hillerød station en samfundsøkonomisk værdi på 3,0 mio. kr. pr år. Hertil kommer en gevinst på 1,26 mio. kr. pr år, som er knyttet til det sparede skift på Hillerød Station. Årligt spares skift på rejserne til hospitalet, hvoraf halvdelen er relateret til pendlernes daglige transport. Den samlede samfundsøkonomiske gevinst for nuværende og kommende kollektiv rejsende til hospitalet i Favrholm er dermed på 4,3 mio. kr. pr. år. Denne opgørelse vedrører alene rejsende til hospitalet. Øvrige rejsende på lokalbanerne gennem Hillerød Station vil også opnå tidsgevinster som følge af det sparede skift. 2.2 Stationsnær lokalisering har betydning Det at Nyt Hospital Nordsjælland bliver placeret stationsnært i Favrholm er i sig selv medvirkende til at flere vil benytte sig af kollektiv transport til hospitalet det være sig pendlere, ambulante patienter og besøgende I forhold til den nuværende placering af Nordsjællands hospital, vil der blive kortere rejsetid med kollektiv trafik fra stort set hele regionen bortset fra dele af Hillerød Kommune, hvor en kollektiv rejse til det nuværende hospital typisk er en ren busrejse og ofte uden skift Gevinsten ved selve flytningen af hospitalet kommer i høj grad de rejsende fra de sydlige og vestlige oplande til gode. Dels spares et skift og en busrejse på det sidste stykke frem til det nuværende hospital, dels fås en kortere togrejse. Gevinsterne for denne gruppe gælder uafhængigt af om Hillerød station ombygges så lokalbanernes tog kan køre igennem til Favrholm. Ombygningen af Hillerød station til fuld gennemkørsel bør ses som en naturlig konsekvens af at Nordsjælland Hospital flyttes til en stationsnær beliggenhed. Samlet vil begge projekter sikre, at der skabes en attraktiv kollektiv trafikbetjening, som kommer alle borgere i regionen til gode når de har et ærinde på det nye hospital. Side 3 af 13

4 Omkring patienter og besøgende skal årligt fra de tre nordlige kommuner, Fredensborg, Helsingør og Gribskov til det nye hospital ved Favrholm ansatte har bopæl i de tre kommuner Når der tages højde for, at det kun er en mindre del af disse, som rejser med kollektiv transport, vil der året rundt dagligt være godt 300 personer som for glæde af ombygningen af Hillerød Station De direkte tog til Favrholm uden skift på Hillerød st. vil give væsentlige rejsetidsbesparelser: o o En borger i eksempelvis Helsingør, Snekkersten, Hornbæk eller Fredensborg vil spare 10 min hver vej på en rejse til hospitalet Det sparede skift på Hillerød St. betyder at rejsende på Gribskovbanen typisk vil spare 12 min hver vej på en rejse til hospitalet Det sparede skift på Hillerød station betyder at en ansat på hospitalet kan spare op til 24 min om dagen eller op til 2 timer om ugen, ved at kunne køre direkte til den nye station ved hospitalet De kortere rejsetider og sparede skift på Hillerød st. betyder, at der vil være flere, som vælger den kollektive trafik når de skal til hospitalet. Erfaringsmæssigt har et sparet skift særlig stor betydning for, hvor mange der vælger at tage toget eller bussen Den samlede besparelse for de rejsende til hospitalet er timer om året eller omkring 100 timer om dagen Tidsbesparelsen kan omregnes til en samfundsøkonomisk gevinst på 4,3 mio. kr. pr år for de rejsende Den stationsnære beliggenhed af det kommende hospital er i sig selv medvirkende til, at flere vil benytte sig af kollektiv transport til hospitalet. I sammenhæng med dette vil ombygningen af Hillerød st. gøre den kollektive trafik væsentlig mere attraktiv for borgerne Ombygningen vil også give rejsetidsbesparelser for øvrige rejsende, som skal på tværs af Nordsjælland. Dette er ikke medtaget i denne analyse. Side 4 af 13

5 3 Metode til kortlægning af tilgængelighed med kollektiv trafik til Nyt Hospital Nordsjælland Tilgængeligheden til det nye hospital er kortlagt ved hjælp af en rejsetidsmodel, som beregner kollektive rejsetider og bilrejsetider til udvalgte punkter. Modellen indeholder alle de aktuelle kollektive køreplaner og det aktuelle vejnet. I modellen tages også højde for til- og frabringertransport til de kollektive linjer. Beregningerne er lavet med udgangspunkt i hovedindgangen til det nye sygehus ved Favrholm St, og der er derfor indregnet gangtid mellem stationen og hospitalet. I den anden ende af rejsen er gangtid fra adresse til stoppested/station indregnet. Der er regnet med en ganghastighed på 5 km/t. 3.1 Ansatte og patienter og besøgende på Nordsjællands Hospital I forbindelse med en tidligere analyse af kollektiv til det nuværende Hillerød Hospital som MOE Tetraplan gennemførte for Region Hovedstaden i 2014, blev der opstillet et datasæt med oplysninger om antal patienter på postnummer og data om de ansatte med bopælsadresser 1. Dette datasæt er anvendt i den aktuelle opgave som grundlag for transportefterspørgsel til det nye Nordsjællands Hospital i Favrholm. Da der sker en sammenlægning af Frederikssund og Hillerød hospitaler, er det forudsat, at alle nuværende ansatte fra Hillerød og Frederikssund hospital flytter med til det nye Nordsjællands Hospital. På tilsvarende vis er alle ambulante patienter og besøgende knyttet til de eksisterende hospitaler flyttet til det nye hospital. 3.2 Det kollektive net Det fremtidige kollektive net er tilpasset, hvad togtrafikken angår, ifølge Banedanmarks oplæg til køreplaner. Det antages, at der er tale om uændret frekvens på S-tog og lokalbaner, så der kun skal etableres ét ekstra vendespor på Favrholm Station. Det anvendte køreplansoplæg er Fuld gennemkørsel, nuværende trafikomfang 2. I scenarieberegningerne er det nuværende bybusnet i Hillerød fastholdt, men regionallinjerne 65E og 375R er omlagt, så de betjener det nye hospital. 3.3 Transportmiddelvalg Data fra Transportvaneundersøgelsen, TU, som blev anvendt i analysen af kollektiv transport til Hillerød Hospital fra 2014 er benyttet til at vurdere transportmiddelfordelingen på rejser til det kommende hospital. 1 Data er udtrukket efter at Helsingør Sygehus var lukket 2 Opgradering af Hillerød station afrapportering, Banedanmark Side 5 af 13

6 4 Resultater af kortlægningen 4.1 Rejsetidskort Tilgængeligheden til hospitalet er udtrykt ved rejsetider med kollektiv trafik fra alle steder i regionen til hospitalet med ankomst en hverdag mellem kl 8 og 9 om morgenen. Beregningerne er lavet for to scenarier: Et basisscenarie med nuværende Hillerød station, men med ny Favrholm station Et ombygningsscenarie, hvor Hillerød station er ombygget med fuld gennemkørsel og med ny Favrholm station De følgende kort viser dels rejsetiden som isokronkort til eller fra Nyt Hospital Nordsjælland fordelt i geografi, dels forskellen i rejsetid mellem de to scenarier fordelt på geografi. Side 6 af 13

7 Figur 1 Rejsetider til Favrholm i basisscenariet uden gennemkørsel på Hillerød Station. Side 7 af 13

8 Figur 2 Rejsetider til Favrholm i ombygningsscenarie med fuld gennemkørsel på Hillerød Station. Side 8 af 13

9 Figur 3 Områder som får en rejsetidsbesparelse i ombygningsscenariet ved fuld gennemkørsel sammenlignet med Basisscenariet. Kortet på Figur 3 optegner det område i regionen hvor borgerne vil få kortere rejsetid til det nye hospital, hvis Hillerød Station ombygges til fuld gennemkørsel. Det gælder store dele af Fredensborg samt Helsingør og Gribskov kommuner. Det sparede skift på Hillerød Station giver rejsetidsbesparelser på typisk 5-10 min. hver vej. De beregnede rejsetider for basis- og ombygning scenariet viser, at en ombygning af Hillerød station til fuld gennemkørsel vil give en rejsetidsgevinst i Fredensborg-, Helsingør-, Gribskov- og Hille- Side 9 af 13

10 rød kommune. Rejsetidsbesparelsen afhænger blandt andet af hvor i kommunen man befinder sig og dermed, hvorvidt man i basis scenariet skal ind over Hillerød station og foretage et skift. Generelt set ses de største rejsetidsbesparelser på strækningen fra Kagerup, langs banen op mod Tisvilde. Her ses langs hele banen rejsetidsbesparelser på minutter. Fra Gribskov kommune var der i 2013 omkring patienter, besøgende og 350 ansatte, der rejste til hospitalerne i Hillerød og Frederikssund. Gribskov kommune er en af de 4 kommuner der overordnet set har stor gavn af ombygningen af Hillerød station, da størstedelen af de rejsende fra Gribskov kommune skal ind over Hillerød station og skifte for at komme til Favrholm st. og videre til Nyt Hospital Nordsjælland. Kan dette gøres uden at skifte vil der være en betydelig rejsetidsbesparelse. Der ses også pæne rejsetidsbesparelser i Helsingør kommune. Kommer man fra Hornbæk vil der eksempelvis være en rejsetidsbesparelse på 10 minutter. I Snekkersten er der ligeledes en rejsetidsbesparelse på 10 minutter. I Helsingør kommune var der i 2013 bosat ca patienter, besøgende og 425 ansatte som rejste til hospitalerne i Hillerød og Frederikssund. Ombygningen af Hillerød station vil give denne gruppe en rejsetidsbesparelse på minimum 5 minutter uanset hvor man er bosat i kommunen. I Fredensborg kommune ses tidsbesparelser for rejser med kollektiv trafik i den nordlige del af kommunen. I Fredensborg by ses en besparelse på 10 minutter. I Fredensborg kommune var der i patienter, besøgende og 200 ansatte, der principielt ville kunne få gavn af besparelsen, så frem t de bor i den nordlige del af kommunen. 4.2 Samlede rejsetidsbesparelser I den følgende opgørelse af de samlede rejsetidsbesparelser er der taget højde for, at ikke alle anvender den kollektive transport. I en analyse fra er det for ture til hospitaler, uden for centralkommunerne i Region Hovedstaden, opgjort en gennemsnitlig kollektiv andel på 11 % for ture til hospitalerne. Denne varierer efter rejseafstand, hvor den kollektive andel er lav på de helt korte ture, men væsentlig højere på de længere. På baggrund af de beregnede rejsetider i Basis- og ombygningsscenariet er den samlede årlige besparelse i timer for patienter, besøgende og ansatte opgjort på bopælskommuner. I opgørelsen af de samlede tidsbesparelser er der taget højde for transportmiddelvalget i de forskellige rejserelationer til hospitalet. Dette er gjort på baggrund af data fra Transportvaneundersøgelsen, TU, hvor der afhængig af afstanden er forskellige transportmiddelvalg for henholdsvis pendlerrejser og øvrige rejser. I Tabel 1 er tidsbesparelser for ansatte, patienter og besøgende, som benytter kollektiv trafik beregnet. I en fremtidig situation, hvor hospitalet er stationsnært vil den kollektive andel af rejserne formentlig blive større end de ovennævnte 11 %, som gælder for hospitaler i Region Hovedstaden uden for Centralkommunerne. Den kollektive andel for rejser til hospitaler i København og Frederiksberg kommuner er på omkring 17 %. Et forsigtigt skøn for det kommende hospital ved Favrholm vil være, at der kan nås en kollektiv andel på op imod samme niveau. 3 Let at komme rundt - Regional tilgængelighed med kollektiv transport, Tetraplan A/S for Region Hovedstaden, Side 10 af 13

11 Der er i tabellerne opgjort rejsetidsbesparelser for personer bosiddende i de tre kommuner, Fredensborg, Helsingør og Gribskov. Der vil også være gevinster for ganske få borgere i Hillerød og Halsnæs Kommuner, som på deres rejse mod hospitalet ved Favrholm kommer i gennem Hillerød Station. Ansatte: Kommune Antal ansatte Minutter/arbejdsdag Timer/år 210 Fredensborg Helsingør Gribskov I alt Patienter: Kommune Antal patienter pr år Minutter/år Timer/år 210 Fredensborg Helsingør Gribskov I alt Besøgende: Kommune Antal besøgende pr år Minutter/år Timer/år 210 Fredensborg Helsingør Gribskov I alt I alt Tabel 1 i årlig rejsetid med kollektiv transport for ansatte, patienter og besøgende opdelt på bopælskommune. Samlet er der 158 pendlere fra de tre kommuner, som i ombygningsscenariet opnår en daglig besparelse på min. Opregnet til et år med 200 arbejdsdage er der tale om ca timer. For de patienter, som har en tidsgevinst giver den tilsvarende beregning en besparelse på timer pr år og for de godt besøgende til indlagte patienter ca timers besparelse pr år. Samlet er der beregnet en besparelse på timer om året. Ca. halvdelen af besparelsen opnås for ansatte og patienter bosat i Helsingør Kommune. 4.3 Ændringer i transportmiddelvalg De færre skift og dermed kortere rejsetider vil givet påvirke transportmiddelvalg for rejser til og fra Nyt Hospital Nordsjælland. Dette er beregnet ud en generel elasticitet, som giver et overslag over hvad rejsetidsgevinsten i en rejserelation betyder for den kollektive andel af ture i den pågældende Side 11 af 13

12 relation. Her anvendes en generel rejsetids elasticitet på 0,41, som betyder at en rejsetidsgevinst på 10 % vil give 4,1 % flere rejsende i relationen. For at værdisætte den gene et skift på en kollektiv rejse giver, er rejsetiden i basis tillagt 3 min ekstra rejsetid for skiftet på Hillerød Station. I Tabel 2 er tidsbesparelser for nye rejsende med kollektiv trafik vist opdelt på ansatte, patienter og besøgende. Ansatte: Kommune Antal ansatte Minutter/arbejdsdag Timer/år 210 Fredensborg Helsingør Gribskov I alt Patienter: Kommune Antal patienter pr år Minutter/år Timer/år 210 Fredensborg Helsingør Gribskov I alt Besøgende: Kommune Antal besøgende pr år Minutter/år Timer/år 210 Fredensborg Helsingør Gribskov I alt I alt Tabel 2 i årlig rejsetid for nye kollektiv rejsende. Henholdsvis ansatte, patienter og besøgende opdelt på bopælskommune. Samlet set beregnes en beskeden stigning i pendling med kollektiv transport til hospitalet på 15 personer, som samlet har en tidsbesparelse på knap timer om året. Samlet patienter og besøgende flytter til kollektiv transport som følge af tidsbesparelsen og det sparede skift. Den samlede tidsbesparelse for rejser til og fra hospitalet øges dermed med 9 % når der tages højde for, at der vil komme flere rejsende som følge af tidsgevinsterne og det sparede skift. 4.4 Samfundsøkonomisk værdi af tidsgevinster De beregnede tidsbesparelser er ved hjælp af de officielle tidsværdier, som indgår i samfundsøkonomiske analyser, omsat til en årlig samfundsøkonomisk gevinst i kr. Side 12 af 13

13 I prissætningen af tidsgevinsten benyttes enhedsprisen for skiftetid for kollektiv rejsende, som i 2016-nivaeu er på 128 kr. pr. time. Hertil kommer en skiftestraf på 9 kr. pr skift. 4 Da det netop er det sparede skift, som giver anledning til tidsgevinsten er der for alle rejser til hospitalet med kollektiv trafik indregnet en gevinst som følge af det sparede skift på 9 kr. pr vej. Gevinsterne for de nye kollektive rejsende er indregnet med den halve værdi af de eksisterende kollektiv rejsende, hvilket er standardmetoden i værdisætning af tidsgevinster i samfundsøkonomiske analyser. Samlet er der som følge af scenariet med fuld gennemkørsel på Hillerød Station en tidsgevinst på timer pr år, som med de relevante tidsværdier vil svarer til en samfundsøkonomisk værdi på 3,0 mio. kr. pr år. Hertil kommer en gevinst på 1,3 mio. kr. pr år, som er knyttet til det sparede skift på Hillerød Station. Årligt spares skift på rejserne til hospitalet, hvoraf halvdelen er relateret til pendlernes daglige transport. Den samlede samfundsøkonomiske gevinst for nuværende og kommende kollektiv rejsende til hospitalet i Favrholm er dermed på 4,3 mio. kr. pr. år. Denne opgørelse vedrører alene rejsende til hospitalet. Øvrige rejsende på lokalbanerne gennem Hillerød Station vil også opnå tidsgevinster som følge af det sparede skift. 4 Transportøkonomiske enhedspriser, DTU Transport, 2016 ( Side 13 af 13

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Udviklingspotentiale i Lokaltog (Region Hovedstaden) - Direkte togbetjening af det nye

Udviklingspotentiale i Lokaltog (Region Hovedstaden) - Direkte togbetjening af det nye Trafikdage i Aalborg 2016 Udviklingspotentiale i Lokaltog (Region Hovedstaden) - Direkte togbetjening af det nye Supersygehus i Hillerød og visionen for de nordsjællandske baner Jakob Skovgaard Villien,

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer Jakob Høj, jah@tetraplan.dk Hans Martin Johansen, hmj@tetraplan.

Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer Jakob Høj, jah@tetraplan.dk Hans Martin Johansen, hmj@tetraplan. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden.

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. marts 2012 Tommy Frost 07 Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025 Indstilling: Det indstilles, At bestyrelsen godkender Visionsplan for Lokalbanen 2012

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

LEKTIVE TRAFIK I NORDSJÆLLAND

LEKTIVE TRAFIK I NORDSJÆLLAND OPGRADERING AF HILLERØD STATION S TYRK DEN KOL- LEKTIVE TRAFIK I NORDSJÆLLAND? December 2015 2 Ombygning af Station Ombygning af Station /3 HILLERØD STATION BAGGRUND spor sammenbygges her Transportministeren

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt HILLERØD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Trafikplanlægger Jane Ildensborg-Hansen, TetraPlan A/S, København (jih@tetraplan.dk) Indledning Banedanmark arbejder pt. på at tilvejebringe

Læs mere

Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland

Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland Notat Dato: 22.10.2016 Projekt nr.: 100-5992 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland Emne: Hovedkonklusioner fra Mobilitetsatlas, Fase 1 1 Indledning Som

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til ungdomsuddannelser

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til ungdomsuddannelser Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til ungdomsuddannelser August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til ungdomsuddannelser August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Realiseringsplan for investeringer i Region Hovedstadens lokalbaner

Realiseringsplan for investeringer i Region Hovedstadens lokalbaner Realiseringsplan for investeringer i Region Hovedstadens lokalbaner Rapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 6 2.1 Formål 6 2.2 Baggrund 7 2.3 Beskrivelse af scenarier

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Kollektiv transport til Hillerød og Hvidovre hospitaler - I lyset af ny hospitalsstruktur

Kollektiv transport til Hillerød og Hvidovre hospitaler - I lyset af ny hospitalsstruktur Bilag 1 - Side -1 af 87 - I lyset af ny hospitalsstruktur September 2014 Bilag 1 - Side -2 af 87 - I lyset af ny hospitalsstruktur September 2014 Dato: 26.09.2014 Notatnummer: 2084251.01 Rev: 4 Udarbejdet

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner. TØF d. 1.10.2015. Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE. lm@tetraplan.

Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner. TØF d. 1.10.2015. Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE. lm@tetraplan. Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner TØF d. 1.10.2015 Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE lm@tetraplan.dk Tilbringertransport Fra et togperspektiv Bus er et vigtigt tilbringertransportmiddel

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler. 1. version

Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler. 1. version Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler 1. version... Indholdet i notatet 1 Baggrund for analysen... 2 2 Analysens fremadrettede anvendelse... 4 3 Analyse: Dekomponering

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 110 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Side 1 af 8 Samrådsspm. L Et faktuelt spørgsmål

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Bedre tilgængelighed Flere passagerer

Bedre tilgængelighed Flere passagerer Bedre tilgængelighed Flere passagerer - Oplandets betydning og muligheden for at bruge det bedre Kristoffer Kejser, DSB S-tog Fagfællebedømt ISSN 1397-3169 1 Èt er en køreplan at forstå Et andet at nå

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Aspekter ved hastigheder over 200 km/t. -Fagnotat, Ringsted Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Aspekter ved hastigheder over 200 km/t. -Fagnotat, Ringsted Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Aspekter ved hastigheder over 200 km/t -Fagnotat, Ringsted Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-70-5 Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND INDLEDNING 3 Indledning Mobilitet: Udfordringer og muligheder De seks nordsjællandske kommuner Frederikssund, Halsnæs,

Læs mere

hjælp af passagerforsinkelsesmodeller Mikkel Thorhauge

hjælp af passagerforsinkelsesmodeller Mikkel Thorhauge Samfundsøkonomiske fordele i køreplaner ved hjælp af passagerforsinkelsesmodeller Dagsorden Intro: Formål & problemformulering Kort om passagerforsinkelsesmodellen ll Problemstillinger vedrørende prissættelse

Læs mere

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 14. november 2017 PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter Hovedbudskaber Der er ca. 16.000 gruppe 2-sikrede patienter i Danmark. Det er 75. pct. færre

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk Projektbeskrivelse 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk 2. Resumé Projektet består i en omlægning af Stationspladsen i Frederiksværk, i et samarbejdsprojekt mellem Halsnæs Kommune,

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia 2. oktober 2012 TØF Korsør Movias Pendlernet Jeppe Gaard, områdechef, Movia 1. Hvorfor? 2. Hvordan? processen 3. Nettet 4. Det videre arbejde Hvorfor et Pendlernet? Staten Hovedparten af væksten i transportarbejdet

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Landstrafikmodellens anvendelse

Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Fra Landstrafikmodel til beslutningsgrundlag Lands- trafikmodel Basis- fremskrivning Scenario- fremskrivning 2

Læs mere

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2013 EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN Med dette notat afrapporteres de trafikmodelberegninger vedr.

Læs mere

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt.

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt. NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme KL og regeringen har aftalt fire markante justeringer af den kommunale medfinansiering Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 29. juni

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne - Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Maj 2012 Forord Dette fagnotat omhandler den samfundsøkonomiske sammenligning af grundløsningerne

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Transportministeriet 1 Indledning, baggrund og konklusion Forfattere: Kristian Kolstrup og Thomas Odgaard Dato: 27.03.2015

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere