Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009"

Transkript

1 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger

2 Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Redaktion: Ola Jørgensen, Klartekst Grafisk design: Karen Krarup Foto: Stig Stasig og Scanpix Tryk: Profiprint ISBN: ISBN: pdf

3 Muligheder for økonomisk støtte Offentlige arbejdsgivere kan få tilskud til deltagerbetalingen for ledere, der tager et eller flere moduler på den nye masteruddannelse. Tilskuddet er i 2009 fastsat til kr. per ECTS. Et modul på 5 ECTS udløser således et tilskud på i alt kr. Tilskud udbetales til kommuner, regioner og de enkelte ministerområder, når udgiften er afholdt. Der er til formålet afsat i alt ca. 70 mio. kr. for perioden Den enkelte kommune, region eller det enkelte ministerområde får hvert år besked om, hvor stort et tilskud der er reserveret til pågældende myndighed. Læs mere om muligheder og vilkår for tilskud på Personalestyrelsens hjemmeside, under Ledelse/Lederudvikling. Introduktion Fra 2009 får ledere i den offentlige sektor en helt ny mulighed for at uddanne sig på højt niveau. Da optages de første hold studerende på en helt ny masteruddannelse i offentlig ledelse, specielt udviklet til at matche de krav, der stilles til fremtidens offentlige ledere. Masteruddannelsen er blevet til, fordi regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked gerne vil forbedre offentlige lederes mulighed for på én gang at styrke deres ledelsesfaglige viden og deres personlige lederskab. Uddannelsen er i samarbejde med landets førende ledelsesfaglige miljøer tilrettelagt, så den har en masteruddannelses høje faglige niveau og samtidig kan følges fleksibelt og parallelt med et krævende lederjob. Ledere kan erhverve mastergraden efter to års deltidsstudier, men kan også fordele modulerne over op til seks år eller nøjes med at følge afgrænsede dele af det samlede forløb. Der er defineret et fælles formål og visse faste rammer for den nye fleksible masteruddannelse. Inden for disse grænser har to forskellige konsortier designet hver deres variant af uddannelsen: Et østkonsortium: CBS og Københavns Universitet med udbud i København og Aalborg (i samarbejde med Aalborg Universitet). Et vestkonsortium: Syddansk Universitet og Aarhus Universitet med udbud i København, Odense og Århus. Dette hæfte giver en kort introduktion til den nye masteruddannelses formål, fordele, indhold og opbygning. Desuden præsenterer de to konsortier hovedlinjerne i deres varianter og informerer om tilmelding og andre praktiske forhold. Generelle oplysninger om den nye fleksible masteruddannelse kan fås ved henvendelse til Personalestyrelsen eller en af de andre organisationer, der står bag initiativet. Man kan også læse mere om uddannelsen på disse organisationers og de involverede uddannelsesinstitutioners hjemmesider.

4 Hvorfor tage e n fle ksibel m aste ruddannelse? Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke blot kunne levere og dokumentere høj kvalitet og effektivitet i såvel myndighedsopgaver som service til borgerne. Man skal også gøre sin organisation til så attraktiv en arbejdsplads, at medarbejdere trives og yder deres bedste, og det bliver muligt at tiltrække nye på et arbejdsmarked med hård kamp om hoveder og hænder. I den situation oplever mange ledere et behov for at styrke både deres ledelsesfaglige viden og deres personlige lederskab. Det er netop denne teoretiske refleksion over hverdagens praksis og egne udviklingsmuligheder, en masteruddannelse kan tilbyde. Samtidig vil en sådan uddannelse styrke mange lederes karriereperspektiv. Dels vil de blive bedre til at løfte både nuværende og fremtidige ledelsesudfordringer. Dels styrker de i kraft af uddannelsen deres personlige netværk blandt ledere på tværs af den offentlige sektor. Den nye masteruddannelses kvaliteter Den nye fleksible masteruddannelse har blandt andet følgende kendetegn: Målrettet offentlige lederes fælles ledelsesudfordringer Uddannelsen er designet ud fra de fælles udfordringer og vilkår for ledelse, der gælder i nutidens og fremtidens offentlige sektor. Det betyder samtidig, at uddannelsen ikke er afgrænset til ledelse inden for særlige sektorer eller fag. En forskningsbaseret lederuddannelse Uddannelsen er forankret i veletablerede og aktive forskningsmiljøer, hvilket sikrer, at undervisningen er ajour med de nyeste tendenser og erkendelser på ledelsesfeltet. Begge varianter af den nye masteruddannelse er akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Aktive forskere og erfarne konsulenter underviser Forankringen i forskningsmiljøerne betyder, at man som deltager møder undervisere, der til daglig forsker i ledelse i den offentlige sektor. For at styrke især udviklingen af deltagernes personlige lederskab involverer uddannelsen også erfarne organisations-, ledelses- og proceskonsulenter. Integrerer deltagernes praksis og erfaringer Det er et pædagogisk grundprincip i uddannelsen, at undervisningen tager afsæt i deltagernes egne erfaringer og anvender ledelsesteorier til at udfordre og udvikle deres praksis. Kombinerer ledelsesfaglig viden og personlig udvikling Personlige og sociale kompetencer spiller en vigtig rolle i alle ledelsesfunktioner. Derfor indgår udvikling af deltagernes personlige lederskab som en integreret del af masteruddannelsen. Her suppleres den forskningsmæssige viden af kompetence fra erfarne konsulenter.

5 Mange muligheder for fleksibilitet Bag udviklingen af den nye uddannelse ligger et udtalt ønske om at give deltagerne en høj grad af fleksibilitet i den måde, de tilrettelægger deres uddannelsesforløb på. Det gælder blandt andet følgende valgmuligheder: Varighed: Den fulde masteruddannelse er normeret til minimum to års deltidsstudier, men kan fordeles fleksibelt over op til seks år. Dermed bliver det muligt for flere at følge uddannelsen parallelt med deres lederjob. Omfang: Man opnår mastergraden ved at følge et samlet forløb, men de fleste moduler bliver udbudt som afrundede enkeltforløb, som der gives merit for. Det betyder, at man som leder kan vælge ud fra egne behov og interesser. Rækkefølge: Der er en indre logik og progression i det samlede masterforløb, som deltagerne bliver vejledt ud fra. Men bindingerne er ikke strammere, end at de fleste moduler kan tages i valgfri rækkefølge eller gennemføres selvstændigt. Profil: Den samlede masteruddannelse består af såvel obligatoriske som valgfrie moduler. De valgfrie moduler udgør cirka en tredjedel af uddannelsen og giver deltagerne mulighed for at tone deres uddannelse ud fra fx personlig baggrund, fag, niveau, ledelsesmæssigt fokus eller særlige ledelsesudfordringer. Afslutning: Eksisterende masteruddannelser afsluttes typisk med en masterafhandling. Den nye fleksible masteruddannelse giver herudover to valgmuligheder, der begge er mere direkte forbundet med lederens aktuelle udfordringer: at udvikle et strategisk projekt eller et ledelsesudviklingsprojekt i egen organisation. Merit: Det er muligt for deltagerne at få godskrevet studieaktiviteter, der er gennemført i andet regi. Det kan fx være moduler taget hos det andet konsortium eller andre forløb, der svarer til det faglige indhold og niveau på masteruddannelsen. Merit gives efter institutionernes sædvanlige praksis.

6 Uddannelsens indhold og hovedlinjer Formål og udbytte Formålet med uddannelsen er at kvalificere, udvikle og udfordre offentlige ledere, så de bliver endnu bedre til at udøve professionel ledelse under de særlige vilkår, der gælder i den offentlige sektor. Uddannelsen skal styrke deltagernes evne til at reflektere over og udvikle deres ledelsespraksis, så de løbende kan: tilpasse deres praksis til de skiftende ledelsesudfordringer, de møder i deres job som ledere bidrage til at forny den offentlige sektors måde at løse sine opgaver på til gavn for både medarbejdere, borgere og brugere. Den samlede uddannelse sigter efter at gøre deltagerne bedre til: at tænke og handle ud fra et strategisk perspektiv at formulere visioner og omsætte dem til konkrete mål at involvere andre aktører konstruktivt via dialog og feedback at styrke tillid og samarbejde i og uden for organisationen at motivere, udvikle og udfordre medarbejderne at bedømme situationer og udspil ud fra en værdisynsvinkel at håndtere modsatrettede behov at udvise professionel og personlig integritet også under pres. Målgruppe Den fleksible masteruddannelse henvender sig til alle ledere i stat, regioner og kommuner uanset faglig sektor. Adgangskravene til uddannelsen er: Uddannelse: Mindst en relevant uddannelse på diplom-, bachelor- eller kandidatniveau. Ansøgere kan også optages, hvis de ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Erfaring: Mindst to års relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar. Der lægges vægt på, at ansøgerens erhvervserfaring som helhed er relevant for uddannelsen. Uddannelsens form og indhold De to varianter af den fleksible masteruddannelse er bygget lidt forskelligt op, ligesom der er forskel på de enkeltmoduler, de to konsortier udbyder. På side 8-11 præsenteres hovedtrækkene i hver variant, der dog også har en lang række fælles træk: Omfang: Den samlede masteruddannelses omfang svarer til ét års fuldtidsstudier for almindelige studerende (60 ECTS). Da masteruddannelser næsten altid tages som deltidsstudier, skal de 60 ECTS fordeles over mindst to år, men kan spredes over op til seks år.

7 Både obligatoriske og valgfrie moduler: Halvdelen af masteruddannelsen (30 ECTS) består af obligatoriske moduler. Den anden halvdel er delt mellem valgfrie moduler (18 ECTS) og et afgangs-/masterprojekt (12 ECTS). Der skal typisk være mindst 18 deltagere for at oprette et fag, og som hovedregel er der højst 40 deltagere på et fag. De obligatoriske moduler: Uddannelsens obligatoriske moduler behandler en række generelle ledelsesfaglige temaer som fx personaleledelse, kommunikation, organisationspsykologi, det personlige lederskab, strategi og styring, ledelse i politisk styrede systemer samt udvikling, forandring og innovation. De valgfrie moduler: Deltagerne har i kraft af de valgfrie moduler mulighed for at tone deres uddannelse ud fra særlige interesser og behov. Det kan fx være motivation og incitamenter, nye offentlige organisationsformer, systemisk ledelsesudvikling, den europæiske udfordring, judicialiseringen af den offentlige sektor eller offentlige værdier og demokratisk etik. Personligt lederskab: Uddannelsen omfatter et personligt udviklingsforløb, der tager afsæt i deltagernes individuelle situation og behov - fx gennem en 360 -evaluering. Styrkelsen af det personlige lederskab foregår dels i særligt tilrettelagte aktiviteter, dels integreret i de ledelsesfaglige moduler. Afsluttende masterprojekt: For at opnå mastergraden skal uddannelsen afsluttes af et masterprojekt. Det kan enten have form som en traditionel akademisk afhandling, et strategisk projekt eller et ledelsesudviklingsprojekt.

8 D e to u d by d e r e a f d e n f le k s i b le m a ste ru d da n n e lse Østkonsortiet Ansvarlige institutioner Københavns Universitet, Institut for Statskundskab. Copenhagen Business School, CBS Executive. Samarbejdspartnere Aalborg Universitet (AAU) og konsulenthusene Attractor, Mannaz og Right Management. Uddannelsessteder Uddannelsen bliver udbudt både i København og i Aalborg. Studieaktiviteterne planlægges som internater/eksternater på kursussteder eller som undervisning på CBS, KU og AAU. Forskningsmiljøer og lærerkræfter Uddannelsen er forskningsmæssigt forankret i tre miljøer: CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi CBS, International Center for Business and Politics Københavns Universitet, Institut for Statskundskab Aalborg Universitet, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning og Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi. Faglig profil Uddannelsen sigter på at uddanne refleksive praktikere, som: har teoretisk/analytisk kompetence på højt niveau kan anvende denne kompetence på praktiske ledelsesudfordringer kan tænke og handle strategisk og normativt reflekteret inden for en politisk offentlig kontekst. Uddannelsen anvender en læringscentreret pædagogik, der gør problem, projekt og person til omdrejningspunkter for refleksion og lederudvikling. Uddannelsens opbygning Den samlede uddannelse består af følgende elementer: Ledelsesfagligt grundforløb (5 ECTS) Introducerer til lederskabets forskellige aspekter og særligt den offentlige leders udfordringer i en politisk styret kontekst. Efter en prøve lægges der en personlig udviklingsplan for hver deltager og dannes udviklingsgrupper. Personligt udviklingsforløb (5 ECTS) Omsætter ny faglig indsigt fra øvrige moduler til personlig udvikling og handlemuligheder i deltagernes hverdag som ledere. Deltagerne fungerer her i udviklingsgrupperne fra ledelsesfagligt grundforløb. Blandt lærerkræfterne kan nævnes: Carsten Greve, Hanne Foss Hansen, Lotte Jensen, Torben Beck Jørgensen, Ole Fogh Kirkeby, Dorthe Pedersen, Reinhard Stelter og Niels Thyge Thygesen, Peter Kragh Jespersen, Kenneth Jørgensen og Heidi Salomonsen. Konsortiet trækker på erfaringer fra udbud af Danmarks første masteruddannelse i offentlig ledelse, Master of Public Administration (MPA), med over 800 dimittender siden begyndelsen i Obligatoriske ledelsesfaglige moduler (4 x 5 ECTS) Bibringer deltagerne viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale ledelsesopgaver. Deltagerne skal i løbet af uddannelsen vælge fire af følgende seks moduler: Strategisk ledelse, Offentlig styring, Forandringsledelse, Kommunikation, Personaleledelse og Det personlige lederskab. Valgfrie moduler (3-6 ECTS pr. modul - i alt 18 ECTS) Giver deltagerne mulighed for at uddybe de obligatoriske ledelsesfaglige moduler og for at specialisere sig.

9 Masterprojekt (12 ECTS) Træner deltagerne i at beskrive, analysere, bearbejde og afrapportere en eller flere komplekse problemstillinger på et højt fagligt niveau. Skrives individuelt eller i grupper af to understøttet af metodeworkshops og projektvejledning. Uddannelsen som helhed og de fleste moduler har også et internationalt perspektiv, der blandt andet kan indgå som udlandsophold, sommerskole, udenlandske undervisere og samarbejde med internationale partnere. Pris Et samlet masterforløb koster kr., ekskl. internat/ eksternat, materialer og transport. Prisen for enkeltmoduler varierer mellem kr. og kr. Bemærk, at arbejdsgivere har mulighed for at søge tilskud til deltagerbetalingen (se side 3). Yderligere oplysninger Programdirektør Kristoffer Brix Bertelsen, CBS Executive, / Titel Master i offentlig ledelse. I daglig tale anvendes den engelske betegnelse Master of Public Governance og forkortelsen MPG. Studiestart September 2009 med mulighed for at starte i et af de efterfølgende semestre. Informationsmøder og tilmelding Til studiestart 1. september 2009 er tilmeldingsfristen 1. maj 2009, og ansøgere får senest 15. juni besked, om de er optaget. Ansøgningsfrist til næste studiestart er 1. november Potentielle interesserede opfordres til at møde frem til de to konsortiers fælles informationsmøder, der annonceres på uddannelsens hjemmeside. Fuldmægtig Thomas Chr. Mortensen, KU Kompetenceenheden, / Se også uddannelsens hjemmeside I dag står offentlige ledere over for kontante krav til både performance og personligt lederskab. På den nye masteruddannelse vil vi gerne klæde lederne ordentligt på til at løse deres komplekse opgave både reflekteret og handlekraftigt. Professor Carsten Greve, CBS. Studieleder for den fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse.

10 D e to u d by d e r e a f d e n f le k s i b le m a ste ru d da n n e lse studievejledning. Målet er at afstemme uddannelsesforløbet med deltagernes personlige udvikling. Vestkonsortiet Ansvarlige institutioner Syddansk Universitet (koordinator) Aarhus Universitet Samarbejdspartnere Konsulenthusene Ankerhus og Udviklingskonsulenterne. Uddannelsessteder Uddannelsen udbydes i Odense og Århus samt i København. Forskningsmiljøer og lærerkræfter Konsortiet dækker alle samfundsvidenskabelige grunddiscipliner, som er relevante for en uddannelse i offentlig ledelse: jura, organisationsteori, psykologi, statskundskab og økonomi. Begge universiteter trækker desuden på stærke erhvervsøkonomiske miljøer. Samlet set har konsortiet en lang tradition for at efteruddanne offentlige ledere. Blandt andet har Syddansk Universitet med succes siden 1996 udbudt en Master of Public Management (MPM). Blandt lærerkræfterne kan nævnes: Jørgen Grønnegaard Christensen, Kurt Klaudi Klausen, Hans Jeppe Jeppesen, Poul Erik Mouritzen, Peter Jensen og Michael Rosholm. Faglig profil Uddannelsen fokuserer særligt på offentlig ledelse i en politisk kontekst, ledelse mellem drift og forandring, relationer i organisationer samt på det personlige lederskab. Det sker ud fra en pædagogisk filosofi, hvor alle fag er forankret i praksisnær forskning, hvor der lægges vægt på såvel fleksibilitet som progression i uddannelsesforløbet, og hvori der indgår løbende Uddannelsens opbygning Inden deltagerne begynder på en fuld masteruddannelse, gennemgår de en 360 -evaluering. Derefter sammensættes en individuel læringsportefølje, som ajourføres løbende studiet igennem. Den samlede uddannelse består af følgende elementer: A. Ledelsesfaglige grundmoduler (10 ECTS) Der skal vælges mindst to af følgende moduler: Den offentlige virksomheds politiske og institutionelle rammer, Den offentlige sektors økonomi, Organisationsteori og strategisk ledelse, Organisations- og ledelsespsykologi. B. Generiske ledelsesmoduler (10 ECTS) Der skal vælges mindst to moduler inden for en række emneområder, der ligger i forlængelse af grundmodulerne. Det kan fx være nye offentlige organisationsformer, budgetanalyse, informations- og regnskabssystemer, personaleledelse, motivation og incitamenter, arbejdsorganisering og gruppeprocesser, forhandlingsteknik og anvendt politologi. C. Det personlige lederskab (10 ECTS) Et integreret forløb, der har til formål at udvikle ledernes personlige og relationelle kompetencer herunder evnen til at håndtere konflikter, skabe gode vilkår for trivsel samt styre forandringsprocesser. Forløbet udvikles og gennemføres i samspil med eksterne konsulenter. D. Valgfrie moduler (i alt 18 ECTS) Et antal valgfrie moduler fra modulgrupperne A-C, der giver deltagerne mulighed for at uddybe temaer fra de øvrige moduler og for at specialisere sig.

11 Masterprojekt (12 ECTS) Masterprojektet skrives traditionelt som en skriftlig afhandling enten individuelt eller i grupper af to. Der vil være mulighed for at gennemføre masterprojektet på alternative måder. Forløbet understøttes af en tilknyttet vejleder. Pris Et samlet masterforløb koster kr. ekskl. undervisningsmaterialer, 360 -evaluering, transport, hotel mv. Prisen for enkeltfag (5 ECTS) er kr. Der tages forbehold for prisændringer. Titel Master i offentlig ledelse (Master of Public Governance). Studiestart 1. september Næste mulighed: 1. februar Informationsmøder og tilmelding Ansøgning til studiestart 1. september 2009 skal sendes til Syddansk Universitet senest 1. maj Ansøgningsskema findes på uddannelsens hjemmeside. Ansøgere får senest 15. juni besked, om de er optaget. Ansøgningsfrist til næste studiestart er 1. november Potentielle interesserede opfordres til at møde frem til de to konsortiers fælles informationsmøder, der annonceres på uddannelsens hjemmeside. Bemærk, at arbejdsgivere har mulighed for at søge tilskud til deltagerbetalingen (se side 3). Yderligere oplysninger Britta Løck Worm, mastersekretariatet, Syddansk Universitet, / Se også uddannelsens hjemmeside Alle offentlige ledere står over for store krav og betydelige strategiske udfordringer. Derfor skal ledelsen i den offentlige sektor gøres endnu mere professionel, og det kan den nye masteruddannelse i offentlig ledelse bidrage til. Professor Kurt Klaudi Klausen, Syddansk Universitet. Underviser på den fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse.

12 Ny fle ksibel m aste ruddannelse Som led i kvalitetsreformen blev regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC enige om at etablere en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse med start i Trepartsaftalen slår fast, at uddannelsen skal: være forskningsbaseret kunne gennemføres over en længere periode end traditionelle masteruddannelser have fokus på at udvikle ledernes praksis og ikke alene deres teoretiske ballast. Dette hæfte giver en kort introduktion til den nye masteruddannelses formål, fordele, indhold og opbygning. Masteruddannelsen udbydes af to konsortier, der hver præsenterer deres variant af uddannelsen.

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE 4 7 16 18 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 FORORD 06 DET VIDENSKABELIGE MILJØ OG ARBEJDSMILJØET 07 TRE CENTRALE

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere