Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009"

Transkript

1 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger

2 Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Redaktion: Ola Jørgensen, Klartekst Grafisk design: Karen Krarup Foto: Stig Stasig og Scanpix Tryk: Profiprint ISBN: ISBN: pdf

3 Muligheder for økonomisk støtte Offentlige arbejdsgivere kan få tilskud til deltagerbetalingen for ledere, der tager et eller flere moduler på den nye masteruddannelse. Tilskuddet er i 2009 fastsat til kr. per ECTS. Et modul på 5 ECTS udløser således et tilskud på i alt kr. Tilskud udbetales til kommuner, regioner og de enkelte ministerområder, når udgiften er afholdt. Der er til formålet afsat i alt ca. 70 mio. kr. for perioden Den enkelte kommune, region eller det enkelte ministerområde får hvert år besked om, hvor stort et tilskud der er reserveret til pågældende myndighed. Læs mere om muligheder og vilkår for tilskud på Personalestyrelsens hjemmeside, under Ledelse/Lederudvikling. Introduktion Fra 2009 får ledere i den offentlige sektor en helt ny mulighed for at uddanne sig på højt niveau. Da optages de første hold studerende på en helt ny masteruddannelse i offentlig ledelse, specielt udviklet til at matche de krav, der stilles til fremtidens offentlige ledere. Masteruddannelsen er blevet til, fordi regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked gerne vil forbedre offentlige lederes mulighed for på én gang at styrke deres ledelsesfaglige viden og deres personlige lederskab. Uddannelsen er i samarbejde med landets førende ledelsesfaglige miljøer tilrettelagt, så den har en masteruddannelses høje faglige niveau og samtidig kan følges fleksibelt og parallelt med et krævende lederjob. Ledere kan erhverve mastergraden efter to års deltidsstudier, men kan også fordele modulerne over op til seks år eller nøjes med at følge afgrænsede dele af det samlede forløb. Der er defineret et fælles formål og visse faste rammer for den nye fleksible masteruddannelse. Inden for disse grænser har to forskellige konsortier designet hver deres variant af uddannelsen: Et østkonsortium: CBS og Københavns Universitet med udbud i København og Aalborg (i samarbejde med Aalborg Universitet). Et vestkonsortium: Syddansk Universitet og Aarhus Universitet med udbud i København, Odense og Århus. Dette hæfte giver en kort introduktion til den nye masteruddannelses formål, fordele, indhold og opbygning. Desuden præsenterer de to konsortier hovedlinjerne i deres varianter og informerer om tilmelding og andre praktiske forhold. Generelle oplysninger om den nye fleksible masteruddannelse kan fås ved henvendelse til Personalestyrelsen eller en af de andre organisationer, der står bag initiativet. Man kan også læse mere om uddannelsen på disse organisationers og de involverede uddannelsesinstitutioners hjemmesider.

4 Hvorfor tage e n fle ksibel m aste ruddannelse? Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke blot kunne levere og dokumentere høj kvalitet og effektivitet i såvel myndighedsopgaver som service til borgerne. Man skal også gøre sin organisation til så attraktiv en arbejdsplads, at medarbejdere trives og yder deres bedste, og det bliver muligt at tiltrække nye på et arbejdsmarked med hård kamp om hoveder og hænder. I den situation oplever mange ledere et behov for at styrke både deres ledelsesfaglige viden og deres personlige lederskab. Det er netop denne teoretiske refleksion over hverdagens praksis og egne udviklingsmuligheder, en masteruddannelse kan tilbyde. Samtidig vil en sådan uddannelse styrke mange lederes karriereperspektiv. Dels vil de blive bedre til at løfte både nuværende og fremtidige ledelsesudfordringer. Dels styrker de i kraft af uddannelsen deres personlige netværk blandt ledere på tværs af den offentlige sektor. Den nye masteruddannelses kvaliteter Den nye fleksible masteruddannelse har blandt andet følgende kendetegn: Målrettet offentlige lederes fælles ledelsesudfordringer Uddannelsen er designet ud fra de fælles udfordringer og vilkår for ledelse, der gælder i nutidens og fremtidens offentlige sektor. Det betyder samtidig, at uddannelsen ikke er afgrænset til ledelse inden for særlige sektorer eller fag. En forskningsbaseret lederuddannelse Uddannelsen er forankret i veletablerede og aktive forskningsmiljøer, hvilket sikrer, at undervisningen er ajour med de nyeste tendenser og erkendelser på ledelsesfeltet. Begge varianter af den nye masteruddannelse er akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Aktive forskere og erfarne konsulenter underviser Forankringen i forskningsmiljøerne betyder, at man som deltager møder undervisere, der til daglig forsker i ledelse i den offentlige sektor. For at styrke især udviklingen af deltagernes personlige lederskab involverer uddannelsen også erfarne organisations-, ledelses- og proceskonsulenter. Integrerer deltagernes praksis og erfaringer Det er et pædagogisk grundprincip i uddannelsen, at undervisningen tager afsæt i deltagernes egne erfaringer og anvender ledelsesteorier til at udfordre og udvikle deres praksis. Kombinerer ledelsesfaglig viden og personlig udvikling Personlige og sociale kompetencer spiller en vigtig rolle i alle ledelsesfunktioner. Derfor indgår udvikling af deltagernes personlige lederskab som en integreret del af masteruddannelsen. Her suppleres den forskningsmæssige viden af kompetence fra erfarne konsulenter.

5 Mange muligheder for fleksibilitet Bag udviklingen af den nye uddannelse ligger et udtalt ønske om at give deltagerne en høj grad af fleksibilitet i den måde, de tilrettelægger deres uddannelsesforløb på. Det gælder blandt andet følgende valgmuligheder: Varighed: Den fulde masteruddannelse er normeret til minimum to års deltidsstudier, men kan fordeles fleksibelt over op til seks år. Dermed bliver det muligt for flere at følge uddannelsen parallelt med deres lederjob. Omfang: Man opnår mastergraden ved at følge et samlet forløb, men de fleste moduler bliver udbudt som afrundede enkeltforløb, som der gives merit for. Det betyder, at man som leder kan vælge ud fra egne behov og interesser. Rækkefølge: Der er en indre logik og progression i det samlede masterforløb, som deltagerne bliver vejledt ud fra. Men bindingerne er ikke strammere, end at de fleste moduler kan tages i valgfri rækkefølge eller gennemføres selvstændigt. Profil: Den samlede masteruddannelse består af såvel obligatoriske som valgfrie moduler. De valgfrie moduler udgør cirka en tredjedel af uddannelsen og giver deltagerne mulighed for at tone deres uddannelse ud fra fx personlig baggrund, fag, niveau, ledelsesmæssigt fokus eller særlige ledelsesudfordringer. Afslutning: Eksisterende masteruddannelser afsluttes typisk med en masterafhandling. Den nye fleksible masteruddannelse giver herudover to valgmuligheder, der begge er mere direkte forbundet med lederens aktuelle udfordringer: at udvikle et strategisk projekt eller et ledelsesudviklingsprojekt i egen organisation. Merit: Det er muligt for deltagerne at få godskrevet studieaktiviteter, der er gennemført i andet regi. Det kan fx være moduler taget hos det andet konsortium eller andre forløb, der svarer til det faglige indhold og niveau på masteruddannelsen. Merit gives efter institutionernes sædvanlige praksis.

6 Uddannelsens indhold og hovedlinjer Formål og udbytte Formålet med uddannelsen er at kvalificere, udvikle og udfordre offentlige ledere, så de bliver endnu bedre til at udøve professionel ledelse under de særlige vilkår, der gælder i den offentlige sektor. Uddannelsen skal styrke deltagernes evne til at reflektere over og udvikle deres ledelsespraksis, så de løbende kan: tilpasse deres praksis til de skiftende ledelsesudfordringer, de møder i deres job som ledere bidrage til at forny den offentlige sektors måde at løse sine opgaver på til gavn for både medarbejdere, borgere og brugere. Den samlede uddannelse sigter efter at gøre deltagerne bedre til: at tænke og handle ud fra et strategisk perspektiv at formulere visioner og omsætte dem til konkrete mål at involvere andre aktører konstruktivt via dialog og feedback at styrke tillid og samarbejde i og uden for organisationen at motivere, udvikle og udfordre medarbejderne at bedømme situationer og udspil ud fra en værdisynsvinkel at håndtere modsatrettede behov at udvise professionel og personlig integritet også under pres. Målgruppe Den fleksible masteruddannelse henvender sig til alle ledere i stat, regioner og kommuner uanset faglig sektor. Adgangskravene til uddannelsen er: Uddannelse: Mindst en relevant uddannelse på diplom-, bachelor- eller kandidatniveau. Ansøgere kan også optages, hvis de ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Erfaring: Mindst to års relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar. Der lægges vægt på, at ansøgerens erhvervserfaring som helhed er relevant for uddannelsen. Uddannelsens form og indhold De to varianter af den fleksible masteruddannelse er bygget lidt forskelligt op, ligesom der er forskel på de enkeltmoduler, de to konsortier udbyder. På side 8-11 præsenteres hovedtrækkene i hver variant, der dog også har en lang række fælles træk: Omfang: Den samlede masteruddannelses omfang svarer til ét års fuldtidsstudier for almindelige studerende (60 ECTS). Da masteruddannelser næsten altid tages som deltidsstudier, skal de 60 ECTS fordeles over mindst to år, men kan spredes over op til seks år.

7 Både obligatoriske og valgfrie moduler: Halvdelen af masteruddannelsen (30 ECTS) består af obligatoriske moduler. Den anden halvdel er delt mellem valgfrie moduler (18 ECTS) og et afgangs-/masterprojekt (12 ECTS). Der skal typisk være mindst 18 deltagere for at oprette et fag, og som hovedregel er der højst 40 deltagere på et fag. De obligatoriske moduler: Uddannelsens obligatoriske moduler behandler en række generelle ledelsesfaglige temaer som fx personaleledelse, kommunikation, organisationspsykologi, det personlige lederskab, strategi og styring, ledelse i politisk styrede systemer samt udvikling, forandring og innovation. De valgfrie moduler: Deltagerne har i kraft af de valgfrie moduler mulighed for at tone deres uddannelse ud fra særlige interesser og behov. Det kan fx være motivation og incitamenter, nye offentlige organisationsformer, systemisk ledelsesudvikling, den europæiske udfordring, judicialiseringen af den offentlige sektor eller offentlige værdier og demokratisk etik. Personligt lederskab: Uddannelsen omfatter et personligt udviklingsforløb, der tager afsæt i deltagernes individuelle situation og behov - fx gennem en 360 -evaluering. Styrkelsen af det personlige lederskab foregår dels i særligt tilrettelagte aktiviteter, dels integreret i de ledelsesfaglige moduler. Afsluttende masterprojekt: For at opnå mastergraden skal uddannelsen afsluttes af et masterprojekt. Det kan enten have form som en traditionel akademisk afhandling, et strategisk projekt eller et ledelsesudviklingsprojekt.

8 D e to u d by d e r e a f d e n f le k s i b le m a ste ru d da n n e lse Østkonsortiet Ansvarlige institutioner Københavns Universitet, Institut for Statskundskab. Copenhagen Business School, CBS Executive. Samarbejdspartnere Aalborg Universitet (AAU) og konsulenthusene Attractor, Mannaz og Right Management. Uddannelsessteder Uddannelsen bliver udbudt både i København og i Aalborg. Studieaktiviteterne planlægges som internater/eksternater på kursussteder eller som undervisning på CBS, KU og AAU. Forskningsmiljøer og lærerkræfter Uddannelsen er forskningsmæssigt forankret i tre miljøer: CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi CBS, International Center for Business and Politics Københavns Universitet, Institut for Statskundskab Aalborg Universitet, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning og Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi. Faglig profil Uddannelsen sigter på at uddanne refleksive praktikere, som: har teoretisk/analytisk kompetence på højt niveau kan anvende denne kompetence på praktiske ledelsesudfordringer kan tænke og handle strategisk og normativt reflekteret inden for en politisk offentlig kontekst. Uddannelsen anvender en læringscentreret pædagogik, der gør problem, projekt og person til omdrejningspunkter for refleksion og lederudvikling. Uddannelsens opbygning Den samlede uddannelse består af følgende elementer: Ledelsesfagligt grundforløb (5 ECTS) Introducerer til lederskabets forskellige aspekter og særligt den offentlige leders udfordringer i en politisk styret kontekst. Efter en prøve lægges der en personlig udviklingsplan for hver deltager og dannes udviklingsgrupper. Personligt udviklingsforløb (5 ECTS) Omsætter ny faglig indsigt fra øvrige moduler til personlig udvikling og handlemuligheder i deltagernes hverdag som ledere. Deltagerne fungerer her i udviklingsgrupperne fra ledelsesfagligt grundforløb. Blandt lærerkræfterne kan nævnes: Carsten Greve, Hanne Foss Hansen, Lotte Jensen, Torben Beck Jørgensen, Ole Fogh Kirkeby, Dorthe Pedersen, Reinhard Stelter og Niels Thyge Thygesen, Peter Kragh Jespersen, Kenneth Jørgensen og Heidi Salomonsen. Konsortiet trækker på erfaringer fra udbud af Danmarks første masteruddannelse i offentlig ledelse, Master of Public Administration (MPA), med over 800 dimittender siden begyndelsen i Obligatoriske ledelsesfaglige moduler (4 x 5 ECTS) Bibringer deltagerne viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale ledelsesopgaver. Deltagerne skal i løbet af uddannelsen vælge fire af følgende seks moduler: Strategisk ledelse, Offentlig styring, Forandringsledelse, Kommunikation, Personaleledelse og Det personlige lederskab. Valgfrie moduler (3-6 ECTS pr. modul - i alt 18 ECTS) Giver deltagerne mulighed for at uddybe de obligatoriske ledelsesfaglige moduler og for at specialisere sig.

9 Masterprojekt (12 ECTS) Træner deltagerne i at beskrive, analysere, bearbejde og afrapportere en eller flere komplekse problemstillinger på et højt fagligt niveau. Skrives individuelt eller i grupper af to understøttet af metodeworkshops og projektvejledning. Uddannelsen som helhed og de fleste moduler har også et internationalt perspektiv, der blandt andet kan indgå som udlandsophold, sommerskole, udenlandske undervisere og samarbejde med internationale partnere. Pris Et samlet masterforløb koster kr., ekskl. internat/ eksternat, materialer og transport. Prisen for enkeltmoduler varierer mellem kr. og kr. Bemærk, at arbejdsgivere har mulighed for at søge tilskud til deltagerbetalingen (se side 3). Yderligere oplysninger Programdirektør Kristoffer Brix Bertelsen, CBS Executive, / Titel Master i offentlig ledelse. I daglig tale anvendes den engelske betegnelse Master of Public Governance og forkortelsen MPG. Studiestart September 2009 med mulighed for at starte i et af de efterfølgende semestre. Informationsmøder og tilmelding Til studiestart 1. september 2009 er tilmeldingsfristen 1. maj 2009, og ansøgere får senest 15. juni besked, om de er optaget. Ansøgningsfrist til næste studiestart er 1. november Potentielle interesserede opfordres til at møde frem til de to konsortiers fælles informationsmøder, der annonceres på uddannelsens hjemmeside. Fuldmægtig Thomas Chr. Mortensen, KU Kompetenceenheden, / Se også uddannelsens hjemmeside I dag står offentlige ledere over for kontante krav til både performance og personligt lederskab. På den nye masteruddannelse vil vi gerne klæde lederne ordentligt på til at løse deres komplekse opgave både reflekteret og handlekraftigt. Professor Carsten Greve, CBS. Studieleder for den fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse.

10 D e to u d by d e r e a f d e n f le k s i b le m a ste ru d da n n e lse studievejledning. Målet er at afstemme uddannelsesforløbet med deltagernes personlige udvikling. Vestkonsortiet Ansvarlige institutioner Syddansk Universitet (koordinator) Aarhus Universitet Samarbejdspartnere Konsulenthusene Ankerhus og Udviklingskonsulenterne. Uddannelsessteder Uddannelsen udbydes i Odense og Århus samt i København. Forskningsmiljøer og lærerkræfter Konsortiet dækker alle samfundsvidenskabelige grunddiscipliner, som er relevante for en uddannelse i offentlig ledelse: jura, organisationsteori, psykologi, statskundskab og økonomi. Begge universiteter trækker desuden på stærke erhvervsøkonomiske miljøer. Samlet set har konsortiet en lang tradition for at efteruddanne offentlige ledere. Blandt andet har Syddansk Universitet med succes siden 1996 udbudt en Master of Public Management (MPM). Blandt lærerkræfterne kan nævnes: Jørgen Grønnegaard Christensen, Kurt Klaudi Klausen, Hans Jeppe Jeppesen, Poul Erik Mouritzen, Peter Jensen og Michael Rosholm. Faglig profil Uddannelsen fokuserer særligt på offentlig ledelse i en politisk kontekst, ledelse mellem drift og forandring, relationer i organisationer samt på det personlige lederskab. Det sker ud fra en pædagogisk filosofi, hvor alle fag er forankret i praksisnær forskning, hvor der lægges vægt på såvel fleksibilitet som progression i uddannelsesforløbet, og hvori der indgår løbende Uddannelsens opbygning Inden deltagerne begynder på en fuld masteruddannelse, gennemgår de en 360 -evaluering. Derefter sammensættes en individuel læringsportefølje, som ajourføres løbende studiet igennem. Den samlede uddannelse består af følgende elementer: A. Ledelsesfaglige grundmoduler (10 ECTS) Der skal vælges mindst to af følgende moduler: Den offentlige virksomheds politiske og institutionelle rammer, Den offentlige sektors økonomi, Organisationsteori og strategisk ledelse, Organisations- og ledelsespsykologi. B. Generiske ledelsesmoduler (10 ECTS) Der skal vælges mindst to moduler inden for en række emneområder, der ligger i forlængelse af grundmodulerne. Det kan fx være nye offentlige organisationsformer, budgetanalyse, informations- og regnskabssystemer, personaleledelse, motivation og incitamenter, arbejdsorganisering og gruppeprocesser, forhandlingsteknik og anvendt politologi. C. Det personlige lederskab (10 ECTS) Et integreret forløb, der har til formål at udvikle ledernes personlige og relationelle kompetencer herunder evnen til at håndtere konflikter, skabe gode vilkår for trivsel samt styre forandringsprocesser. Forløbet udvikles og gennemføres i samspil med eksterne konsulenter. D. Valgfrie moduler (i alt 18 ECTS) Et antal valgfrie moduler fra modulgrupperne A-C, der giver deltagerne mulighed for at uddybe temaer fra de øvrige moduler og for at specialisere sig.

11 Masterprojekt (12 ECTS) Masterprojektet skrives traditionelt som en skriftlig afhandling enten individuelt eller i grupper af to. Der vil være mulighed for at gennemføre masterprojektet på alternative måder. Forløbet understøttes af en tilknyttet vejleder. Pris Et samlet masterforløb koster kr. ekskl. undervisningsmaterialer, 360 -evaluering, transport, hotel mv. Prisen for enkeltfag (5 ECTS) er kr. Der tages forbehold for prisændringer. Titel Master i offentlig ledelse (Master of Public Governance). Studiestart 1. september Næste mulighed: 1. februar Informationsmøder og tilmelding Ansøgning til studiestart 1. september 2009 skal sendes til Syddansk Universitet senest 1. maj Ansøgningsskema findes på uddannelsens hjemmeside. Ansøgere får senest 15. juni besked, om de er optaget. Ansøgningsfrist til næste studiestart er 1. november Potentielle interesserede opfordres til at møde frem til de to konsortiers fælles informationsmøder, der annonceres på uddannelsens hjemmeside. Bemærk, at arbejdsgivere har mulighed for at søge tilskud til deltagerbetalingen (se side 3). Yderligere oplysninger Britta Løck Worm, mastersekretariatet, Syddansk Universitet, / Se også uddannelsens hjemmeside Alle offentlige ledere står over for store krav og betydelige strategiske udfordringer. Derfor skal ledelsen i den offentlige sektor gøres endnu mere professionel, og det kan den nye masteruddannelse i offentlig ledelse bidrage til. Professor Kurt Klaudi Klausen, Syddansk Universitet. Underviser på den fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse.

12 Ny fle ksibel m aste ruddannelse Som led i kvalitetsreformen blev regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC enige om at etablere en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse med start i Trepartsaftalen slår fast, at uddannelsen skal: være forskningsbaseret kunne gennemføres over en længere periode end traditionelle masteruddannelser have fokus på at udvikle ledernes praksis og ikke alene deres teoretiske ballast. Dette hæfte giver en kort introduktion til den nye masteruddannelses formål, fordele, indhold og opbygning. Masteruddannelsen udbydes af to konsortier, der hver præsenterer deres variant af uddannelsen.

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

MASTER i. offentlig ledelse

MASTER i. offentlig ledelse E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i offentlig ledelse for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse 2 Din vej til kommandobroen 3 Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske

Læs mere

Master of Public Governance

Master of Public Governance Præsentation af den fleksible master i offentlig ledelse ved Dialogforums møde den 27 maj 2009 Carsten Greve, professor mso og studieleder, CBS Den offentlige sektor er forandret In the past 20 years governments

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Status på trepartsinitiativerne om ledelse. v/ afdelingschef Søren Thorup, KL og v/direktør Lisbeth Lollike, Personalestyrelsen

Status på trepartsinitiativerne om ledelse. v/ afdelingschef Søren Thorup, KL og v/direktør Lisbeth Lollike, Personalestyrelsen Status på trepartsinitiativerne om ledelse v/ afdelingschef Søren Thorup, KL og v/direktør Lisbeth Lollike, Personalestyrelsen Program Mål med ledelsesreformen Ledernetværk Lederevaluering LUS Den ny fleksibel

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

FLEKSIBEL MASTER I OFFENTLIG LEDELSE. mpg er et samarbejde mellem copenhagen business school og københavns universitet.

FLEKSIBEL MASTER I OFFENTLIG LEDELSE. mpg er et samarbejde mellem copenhagen business school og københavns universitet. FLEKSIBEL MASTER I OFFENTLIG LEDELSE mpg er et samarbejde mellem copenhagen business school og københavns universitet www.mpg-flex.dk 1 POSITIONEN FOR OFFENTLIG LEDELSE ER STYRKET Den offentlige sektor

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Muligheder for økonomisk støtte Offentlige arbejdsgivere kan få tilskud til deltagerbetalingen for ledere,

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

leksibel aster i ffentlig edelse Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Aarhus BSS, Aarhus Universitet Syddansk Universitet

leksibel aster i ffentlig edelse Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Aarhus BSS, Aarhus Universitet Syddansk Universitet leksibel aster i ffentlig edelse Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Aarhus BSS, Aarhus Universitet Syddansk Universitet Undervisningen understøtter mit daglige arbejde. I det offentlige

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Efterårssemester 2016 Ansøgningsfrist senest 1. maj 2016 København, april 2016 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende Ansøgningsskemaet

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

EFTERUDDANNELSE. MASTER i. gymnasiepædagogik. didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE

EFTERUDDANNELSE. MASTER i. gymnasiepædagogik. didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE EFTERUDDANNELSE MASTER i gymnasiepædagogik didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE Fokus på de gymnasiale uddannelser Masteruddannelsen i gymnasiepædagogik er den første og eneste masteruddannelse,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Efterårssemester 2017 Ansøgningsfrist senest 1. maj 2017 København, april 2017 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende Ansøgningsskemaet

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsfrist 1. maj 2014 København, efterår 2014 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende Ansøgningsskemaet til MPG er præget

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsfrist 1. november 2015 København, forår 2016 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende Ansøgningsskemaet til MPG er

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsfrist 1. november 2014 København, forår 2015 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende Ansøgningsskemaet til MPG er

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsfrist 1. maj 2015 København, efterår 2015 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende Ansøgningsskemaet til MPG er præget

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Forårssemester 2018 Ansøgningsfrist senest 1. november 2017 København, oktober 2017 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Semesterbeskrivelse for MPG uddannelsen ved Aalborg Universitet foråret 2016 Oplysninger om semesteret: MPG uddannelsens opbygning:

Semesterbeskrivelse for MPG uddannelsen ved Aalborg Universitet foråret 2016 Oplysninger om semesteret: MPG uddannelsens opbygning: J. nr. 2016-439-0006 Oplysninger om semesteret: Skole: Skolen for Statskundskab. Studienævn: MPG uddannelsens studienævn er placeret på CBS med to medlemmer fra MPG Aalborg: Studieleder i Aalborg Morten

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011328 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 , februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5 8000

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Efterårssemester 2018 Ansøgningsfrist senest 1. maj 2018 København, april 2018 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende På MPG

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009.

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009. Notat Til: Til: Kopi til: Personalestyregruppen Drøftelse Den 15. januar 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Følgende tiltag skal planlægges

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Forårssemester 2017 Ansøgningsfrist senest 1. november 2016 København, oktober 2016 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2018 Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2 AAU EXECUTIVE / MBA Kompetente medarbejdere sikrer virksomhedens fremtidige indtjening En vigtig faktor for at sikre vores

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet

okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet CERTIFICERET PROGRAM Bliv en haj til erhvervsudvikling Den offentlige indsats for at fremme

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi

Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi Leadership Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudvikling skal være strategisk og praksisnær. Den skal skabe sammenhængskraft og merværdi for Region Nordjylland. Styrende elementer

Læs mere

INDHOLD DERFOR EN LÆGEFAGLIG LEDERUDDANNELSE FOR OVERLÆGER. Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3

INDHOLD DERFOR EN LÆGEFAGLIG LEDERUDDANNELSE FOR OVERLÆGER. Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 INDHOLD DERFOR EN LÆGEFAGLIG LEDERUDDANNELSE FOR OVERLÆGER Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op 5 Lægefaglig ledelse og lederidentitet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

MASTER of. Public Management

MASTER of. Public Management Efteruddannelse MASTER of Public Management forskningsbaseret efteruddannelse Blik for strategisk ledelse 3 Filosofien bag Master of Public Management er, at ledere, for at kunne skabe succes på længere

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Ansøgningsskema for igangværende studerende

Ansøgningsskema for igangværende studerende Ansøgningsskema for igangværende studerende Ansøgningsfrist 1. november 2015 København, forår 2016 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for igangværende studerende Ansøgningsskemaet

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Ansøgningsskema for igangværende studerende

Ansøgningsskema for igangværende studerende Ansøgningsskema for igangværende studerende Efterårssemester 2017 Ansøgningsfrist senest 1. maj 2017 København, april 2017 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for igangværende

Læs mere

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier MASTER Deutschland heute - moderne tysklandsstudier Master i Deutschland heute Er Angela Merkel stadig kansler og den vestlige verdens mest magtfulde kvinde efter det tyske valg til september? Hvordan

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere