Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 26

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Pensionatet Per Bjørns Vej 20A 3100 Hornbæk Tlf.: Hjemmeside: (forsorgshjem/herberg) 18 til 70 år (forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) Pladser i alt: til 70 år (alkoholmisbrug, misbrug af opioider) 18 til 70 år (hjemløshed) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lars Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 26

3 *Samlet vurdering: Denne tilsynsrapport omhandler ét anmeldt tilsynsbesøg den 8. september 2014 og indbefatter alene udvalgt tema. Det belyste tema vil indgå i den samlede regodkendelse i Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Socialstyrelsens Kvalitetsmodel er generisk, hvorfor emner med lille eller ingen relevans, for ethvert tilbud udløser laveste score. Der er således ikke nødvendigvis tale om retvisende sammenhæng mellem de faktiske forhold og den opnåede score. Pensionatet er normeret til 10 hjemløse borgere i alderen år, som udover hjemløshed desuden kan være præget af misbrug af alkohol og stoffer samt forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse. Tilbuddets faglige målsætning er, at borgerne får en egnet bolig, som passer til deres behov og som borgeren er i stand til at fastholde. Tilbuddets faglige tilgang er anerkendende, relationspædagogiske og resurseorienteret med fokus på empowerment. Tilbuddets metoder er jeg-støttende samtaler. Det er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper. Socialtilsynet konkluderer endvidere, at de beskrevne faglige tilgang og metoder til en vis grad er integreret i en fælles praksis. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets indsats kun i sjældent grad tager udgangspunkt i en social handleplan efter SEL 141, men at der i samarbejde med borgerne opstilles individuelle opholdsplaner med mål og delmål for borgernes ophold på tilbuddet. Side 3 af 26

4 Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet dokumenterer den pædagogiske praksis i form af opholdsplaner og dagbogsnotater, men at der ikke foreligger evaluering af resultater til løbende brug for egen læring og forbering af indsatsen. Socialtilsynet konkluderer, at der som udgangspunkt er en faglig tilgang og praksis på tilbuddet som understøtter, at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt, men at tilbuddets husregler kan være i modstrid med Grundlovens 71 og Lov om Social Service, Vejledning nr. 8 af 15/02/2011. Socialtilsynet konkluderer, at borgerne gennemgående trives på tilbuddet, men at indsatsen i forhold til tilbuddets målgruppen kan fordre flere resurser end der aktuelt er tilført tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets målgruppe ikke er omfattet af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse, samt at der ikke foretages magtanvendelser på tilbuddet. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet har udarbejdet en overordnet tilgang omkring overgreb, men at indholdet i denne kun sporadisk kendes af personalet. På den baggrund vurderer tilsynet, at der i princippet kan forekomme overgreb mod borgerne i tilbuddet, men at interview med ledelse, medarbejdere og borgere ikke tyder på dette. Socialtilsynet vurderer endvidere, at der er en vis opmærksomhed fra personalets side omkring overgreb, idet målgruppen af personalet opfattes som værende i risiko for overgreb.. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Side 4 af 26

5 Opmærksomhedspunkter: Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse i samarbejde med Helsingør Kommune analyserer og vurderer, om borgerne i forhold til deres behov har grundlæggende har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Dette er ikke et tema i dette driftorienterede tilsyn, men vil indgå som tema i den kommende regodkendelse af tilbuddet, senest i Det beskrives af leder og personale, at man er bekendt med indhold og konklusion i Socialministerets rapport vedr. hjemløsestrategien, herunder anbefaling om central casemanager i de ofte meget komplekse problematikker, som kendetegner tilbuddets målgruppe. Socialtilsynet anbefale, at tilbuddets ledelse i samarbejde med Helsingør Kommunes Socialforvaltning tager initiativ til at drøfte, hvoledes der kan etableres centrale casemanagers i forhold til tilbuddets brugere. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets interne husregler revurderes med udgangspunkt i forhold til Grundloven 71 og Lov om Social Service, Vejledning nr 8 af 15/02/2011. Samtidig anbefales det at indføre praksis til at gøre tilbuddets daglige forvaltning af husreglerne mere forståelige for den enkelte beboer. Socialtilsynet anbefaler, at personalet tydeliggør anvendelsen af lokalerne i tilbuddet for at skabe forståelse blandt borgerne om, hvorledes især køkken og aktivitetsrum i kælderen kan benyttes. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet følger op på regler og procedure omkring magtanvendelse og at dette implementeres i personalegruppen. Side 5 af 26

6 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn Oplysninger vedr. medarbejderomsætning Liste over beboere Liste over medarbejderkompetencer Notat vedr. brugerinddragelse Ydelsebeskrivelse for botilbud i Helsingør Kommune Notat vedr. resultatdokumentation Eksempel på dokumentation af 1 borger Indsats vedr. APV Ydelsesbeskrivelse af tilbuddet Helsingør Kommunes hjemmeside Tilbudsportalen - Samspil mellem medarbejdere. - Samspil mellem ledelse og medarbejdere. - Samspil mellem beboere under interview beboergrupper i tilbuddet. - Åbningsmøde med daglig leder og 2 medarbejdere. - Interview med 2 medarbejdere. - Interview med 3 borgere. - Interview med daglig leder. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 6 af 26

7 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Per Bjørns Vej 20A, 3100 Hornbæk Lars Thomsen Marianne Daugaard Jensen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Tema 3, kriterium 3-7 Side 7 af 26

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 26

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2,8 Af tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det, at målgruppen omfatter 10 hjemløse borgere i alderen år, som desuden kan være præget af misbrug af alkohol og stoffer. Det beskrives, at målgruppen desuden omfatter borgere med forandret Det beskrives af leder og personale, at man er bekendt med indhold og konklusion i Socialministerets rapport vedr. hjemløsestrategien, herunder anbefaling om central casemanager i de ofte meget komplekse problematikker, som kendetegner tilbuddets målgruppe. Side 9 af 26

10 virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse. På Tilbudsportalen beskrives det. at den faglige målsætning er, at borgerne får en egnet bolig, som passer til deres behov, og som borgerne er i stand til at fastholde. Tilbudets faglige tilgang nævnes at være anerkendende, relationspædagogisk og resurseorienteret med fokus på empowerment. Tilbudets metoder er jeg-støttende samtaler. Det er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Socialtilsynet vurderer endvidere, at de beskreve faglige tilgang og metoder til en vis grad er integreret i en fælles praksis. Socialtilsynet vurderer, at der udarbejdes individuelle planer for den enkelte borgers ophold på tilbuddet, men Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse i samarbejde med Helsingør Kommunes Socialforvaltning tager initiativ til at drøfte, hvoledes der kan etableres centrale casemanagers i forhold til tilbuddets brugere. I forlængelse heraf anbefaler Socialtilsynet, at tilbuddets ledelse i samarbejde med Helsingør Kommune analyserer og vurderer, om borgerne i forhold til deres behov har grundlæggende har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Dette er ikke et tema i dette driftorienterede tilsyn, men vil indgå som tema i den kommende regodkendelse af tilbuddet, senest i Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets interne husregler revurderes med udgangspunkt i forhold til Grundloven 71 og Lov om Social Service, Vejledning nr 8 af 15/02/2011. Samtidig anbefales det at indføre praksis til at gøre tilbuddets daglige forvaltning af husreglerne mere forståelige for den enkelte beboer. Socialtilsynet anbefaler, at personalet tydeliggør anvendelsen af lokalerne i tilbuddet for at skabe forståelse blandt borgerne om, hvorledes især køkken og aktivitetsrum i kælderen kan benyttes. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet følger op på regler og procedure omkring magtanvendelse og at dette implementeres i personalegruppen. Side 10 af 26

11 at dette ikke sker på baggrund af en social handleplan i forhold til SEL 141, idet der meget sjældent foreligger en sådan. Endvidere vurderer Socialtilsynet, at borgerne inviteres til at være med til at opstille mål og delmål for opholdet på tilbuddet, men at borgerne ikke altid føler sig inddraget. Socialtilsynet vurderer på den baggrund, at tilbuddets ledelse bør tage initiativ til en dialog med Helsingør Kommunes Socialforvaltning for at sikre, at der tilbuddets målgruppe i højere grad bliver tilbudt en individuel handleplan i henhold til SEL 141 for at give tilbuddet mulighed for at opstille endnu klarere mål og delmål for den enkelte borgers ophold på tilbuddet. Dette med henblik på at gøre indsatsen endnu bedre samt skabe mulighed for at tilbuddet i højere grad kan vurdere resultaterne på baggrund af mål stillet af borgerens kommune. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en systematisk og struktureret tilgang til at dokumentere mål, indsats, praksis, men at der ikke foreligger evaluering af resultater i forhold til den enkelte borger til løbende brug for egen læring og forbering af indsatsen. Socialtilsynet vurderer, at der som udgangspunkt er en faglig tilgang og praksis på tilbuddet som understøtter, at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt. Side 11 af 26

12 Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddets beskrevne husregler kan være i modstrid med Grundloven 71 og Lov om Social Service, Vejledning nr 8 af 15/02/2011, Socialtilsynet vurderer, at borgerne gennemgående trives på tilbuddet, men at der også er tale om en målgruppe, som er meget præget af deres omsorgssituation. Socialtilsynet vurderer på den baggrund, at der kan være tale om, at indsatsen i forhold til tilbuddets målgruppe fordrer flere resurser end der aktuelt er tilført tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets målgruppe ikke er omfattet af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse, samt at der ikke foretages magtanvendelser på tilbuddet. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet har udarbejdet en overordnet tilgang omkring overgreb, men at indholdet i denne kun sporadisk kendes af personalet. På den baggrund vurderer tilsynet, at der i princippet kan forekomme overgreb mod borgerne på tilbuddet, men at interview med ledelse, medarbejdere og borgere ikke tyder på dette. Socialtilsynet vurderer endvidere, at der er en vis opmærksomhed fra personalets side omkring overgreb, idet målgruppen af personalet opfattes som værende i risiko for overgreb. Side 12 af 26

13 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Socialtilsynet vurderer, at de beskrevne faglige tilgange og metoder til en vis grad er integreret i en fælles samlet praksis, men at denne ikke er drøftet igennem længere tid, og at der derfor kan være en tendens til, at medarbejdernes metodiske tilgang beror på personlige overvejelser hos den enkelte medarbejderog ikke på en struktureret og systematisk faglig tilgang. Socialtilsynet bemærker, at leder og personalet vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at rette fokus at få det fælles udgangspunkt evalueret og nedskrevet. Socialtilsynet vurderer, at der sjældent foreligger en handleplan i henhold til SEL 141 for borgerens ophold på tilbuddet, og at det ofte er personalet på tilbuddet, som agerer som central casemanager i forhold til den enkelte borgers ofte meget komplekse situation. Socialtilsynet er pmærksomme på at dette kan betyde, at der ikke nødvendigvis er en handleplan for borgeren i forbindelse med fraflytning, og at en samlet koordinering af indsatsen ikke finder sted. Socialtilsynet vurderer på baggrund af interview, at der ikke nedvendigvis er defineret klare og konkrete mål for borgerens ophold fra kommunens side, hvilket gør det vanskeligt at dokumentere positive resultater for tilbuddets indsats. Socialtilsynet er opmærksomme på, at tilbuddets ledelse og personale selv beskriver det uhensigtsmæssige i denne situation, og at der henvises til manglende resurser i Helsingør Kommunes Socialforvaltning. Socialtilsynet vurderer, at der udarbejdes individuelle planer for den enkelte borgers ophold på tilbuddet, men at det ikke altid er tydeligt for borgerne, hvordan de inddrages i processen. Socialtilsynet er opmærksomme på, at tilbuddet har søgt om midler til at udvikle nye tiltag for målgruppen i form af "Housing First", og at tilbuddets leder og medarbejdere er bekendte med Socialministeriets hjemløsestrategi fra Side 13 af 26

14 2013 samt konklusionerne i rapporten herom. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad opfyldt) Af tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det, at målgruppen omfatter 10 hjemløse borgere i alderen år, som desuden kan være præget af misbrug af alkohol og stoffer. Det beskrives, at målgruppen desunden omfatter borgere med forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse. På Tilbudsportalen beskrives. at den faglige målsærning er at borgeren får en egnet bolig, som passer til deres behov, og som borgeren er i stand til at fastholde. Tilbudets faglige nævnes at være anerkendende, relationspædagogisk og resurseorienteret med fokus på empowermenttilgang. Tilbudets metoder er jeg-støttende samtaler. Lederen beskriver i interview, at udgangspunktet for målgruppen er hjemløse mellem 18-70, som vurderes at have tilstrækkelig resurser til at kunne trives og fungere uden døgndækning. Lederen giver udtryk for, at der ikke er et overordnet krav, om at borgerne er i behandling for enten psykisk sygdom eller misbrug. Lederen definerer i interview, at borgerne efter hendes mening får den hjælp på tilbuddet, som de har behov for i forhold til deres problemer. Lederen beskriver, at borgerne typisk bor på tilbuddet mellem 6 og 12 måneder. Lederen udtaler i interview, at tilbuddets faglige tilgang er relationspædagogik, og metoderne er motiverende samtale og jeg-støttende samtale. Lederen nævner, at tilbuddets faglige tilgang og metode ikke er direkte beskrevet i form af instruktion til personalet, men der er en forventning om, at medarbejderne forholder sig til den faglige tilgang og forstår at bruge de udmeldte metoder. Medarbejderne betegner målgruppen som 10 hjemløse mellem 18-70, men at man er fleksibel i forhold til også at kunne rumme misbrugere og psykisk syge. Det beskrives, at det er lederen, som visiterer til tilbuddet. Personalet giver i interview udtryk for, at målgruppen aktuelt er præget af, at der er 4 kvinder på tilbuddet, hvilket er usædvanligt. Det omtales, at der er flere unge end tidligere, som henvender sig for at få plads på tilbuddet. Personalet giver i den forbindelse udtryk for, at de unge selv siger fra overfor tilbuddet ved visitationssamtalen, og altså ikke ender med at blive Side 14 af 26

15 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug 3 (i middel grad opfyldt) indskrevet i tilbuddet. Personalet beskriver, at målgruppen er meget bred, og at husets normering også er med til at afgrænse målgruppen, idet der ikke er personale på stedet i ret mange timer. Af hensyn til borgerne skal det overvejes meget grundigt ved visitering, om den pågældende borger kan indgå i fællesskabet. Personalet beskriver, at der er ikke et overordnet krav om at være i relevant behandling for misbrug eller psykisk sygdom, men at det italesættes sammen med borgeren ved visitation. Personalet nævner, at det i den forbindelse kan det være et problem, hvis der er tale om borgere med væsentligt misbrug, som måske finansieres ved salg af stoffer. Personalet giver udtryk for, at en del af borgerne i tilbuddet har et aktivt forbrug af alkohol og stoffer, men at tilbuddet efter deres mening ikke er præget af misbrug generelt. Personalet giver i interview udtryk for at være opmærksom på Socialministeriets hjemløsestrategi og der er søgt om midler til iværksættelse af nye tiltag for målgruppen i form af "Housing first" med udgangspunkt i konklusionen i den afsluttende rapport omkring Hjemløsestrategien. Den faglige tilgang beskrives af personalet som relationspædagogik med udgangspunkt i kontaktpædagogrollen, og metoderne er primært individuelle med udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer. Det omtales, at der er en beskrivelse af tilbuddets metoder og faglige tilgang, men at den ikke er blevet gennemgået i længere tid. Begge medarbejdere giver udtryk for, at udgangspunktet for den faglige indsats er at stille sig til rådighed for borgerne og lave relevante aktiviteter sammen med dem, når det er muligt. Borgerne giver i interview udtryk for at tilhøre tilbuddets målgruppe. Dog nævner en borger, at han ikke mener at tilhører målgruppen, men at han er blevet tvunget af kommunen til at tage imod tilbuddet, mens en anden borger giver udtryk for at føle sig placeret på tilbuddet, da der ikke er andre tilbud til hende i Helsingør Kommune. Lederen beskriver i interview, at der ifølge kvalitetsstandard fra Helsingør Kommune, at der i dialog med den enkelte borger skal udarbejdes en opholdsplan. Planen skal indholde individuelle mål for borgerens ophold på tilbuddet. Lederen udtaler, at hun italesætter overfor medarbejderne, at der skal laves opholdsplaner på alle borgere, og at der i dagligdagen skal dokumenteres i de enkelte Side 15 af 26

16 for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 2 (i lav grad opfyldt) sager omkring den daglige indsats. Lederen omtaler, at der ikke er en konkret evalueringsproces omkring den enkelte sag og indsatsen heri, men at der er personalemøde en gang om måneden, hvor udviklingen omkring den enkelte borgers sag gennemgås. Personalet beskriver, at der er udarbejdet opholdsplan på alle borgerne. Opholdsplanen dokumenteres i journalsystem Bosted. Opholdsplanen er bygget op omkring klare mål og delmål omkring borgerens ophold på tilbuddet. Der følges op på opholdsplanen via samtaler med den enkelte borger som udgangspunkt en gang om måneden. Personalet beskriver, at der er fastlagte personalemøder en gang hver 14. dag, hvor alle borgernes sager drøftes, og hvor der aftales videre forløb. Der er ikke en konkret og strultureret evalueringsproces. En borger giver udtryk for, at der ikke er blevet lavet en opholdsplan for opholdet på tilbuddet, en anden at planen ikke er en direkte plan, men mere nogle spørgsmål, som der arbejdes med. Der fremvises under tilsynsbesøget skemaer, som personalet bruger til at samle op og strukturere indholdet i samtaler med borgerne. Det beskrives, at de to medarbejdere bruger to forskellige skemaer, men at der snarest bliver tale om et skema. Socialtilsynet kan under tilsynsbesøg konstatere, at der er udarbejdet skemaer på to borgere, udvalgt ved stikprøve. Lederen beskriver, at når borgerne flytter ind på tilbuddet, er deres sager typisk ukendte. På den baggrund skaber personalet kontakten til kommunen for at få udarbejdet SEL handleplan. Lederen omtaler, at der netop er udarbejdet en beskrivelse af procedurer omkring indflytning på tilbuddet, således at der er sikkerhed for et ens flow i sagerne. Lederen beskriver, at sagerne ofte er meget komplekse, og at borgerne ofte ikke tilbydes SEL plan, idet denne del ligger hos myndigheden. Det omtales også, at der på grund af omstruktureringer i Socialforvaltningen har været en lang periode med manglende resurser hos myndigheden, hvilket også har afstedkommet en vis træghed omkring sagsbehandling vedr. den enkelte borger. Personalet omtaler, at der ganske sjældent er udarbejdet handleplaner i forhold til SEL 141. Medarbejderne beskriver, at der er en særlig struktur omkring indflytning, hvor personalet tager kontakt med hhv. socialforvaltning og jobcenter for at skabe kontakt og sikre, at der bliver udarbejdet Side 16 af 26

17 handleplaner omkring den enkelte borger. Personalet beskriver, at der ikke altid er formuleret mål for opholdet, men at personalet altid opsætter mål i samarbejde med borgerne, og at man på den baggrund ser positive resultater i form af f.eks. at borgerne kommer i beskæftigelse, får en bolig etc. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at der som udgangspunkt er en faglig tilgang og praksis på tilbuddet, som understøtter, at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på, at inddrage borgerne i beslutninger vedrørende borgeren selv og hverdagen i tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at der er faste møder for borgerne en gang om måneden, hvor de har indflydelse på beslutninger. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets husregler i højere grad bør tage udgangspunkt i Grundloven 71 og Lov om Social Service, Vejledning nr 8 af 15/02/2011, selvom Socialtilsynet er opmærksom på, at husreglerne er udarbejdet i overensstemmelse med tilbuddets anerkendende tilgang. Socialtilsynet er i den forbindelse særligt opmærksom på formuleret krav gående på, at tilbuddet kan administrere borgerens økonomi i tilfælde af, at borgeren er på kontakthjælp. Socialtilsynet vurderer, at den daglige forvaltning af tilbuddets husregler kan misforståes af borgerne i tilbuddet. Socialtilsynet lægger borgernes udtalelser til grund for denne vurdering. Side 17 af 26

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 3 (i middel grad opfyldt) Indikator 04.b: Borgerne har 3 (i middel indflydelse på beslutninger grad opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Lederen giver i interview udtryk for, at der ikke er en overordnet nedskrevet tilgang eller værdi omkring anerkendelse af den enkelte borger, men at tilbuddets faglige tilgang er anerkendende. Lederen beskriver, at hun italesætter i hverdagen, at borgerne skal høres, respekteres og anerkendes. Lederen omtaler, at tilbuddets husregler, som blandt andet omtaler administration af borgernes midler for at sikre indbetaling af husleje. Anerkendelsen kan i den forbindelse være at sikre, at borgeren ikke kommer i en situation, hvor en i forvejen kaotisk situation omkring økonomi bliver yderligere forværret, mens man bor på tilbuddet. Borgerne giver udtryk for, at der er en god omgangstone fra personalet side, og at de bliver hørt, respekteret og anerkendt. Det beskrives også, at tilbuddets personale gennemgående er gode til at lytte og få tingene til at fungere. Personalet beskriver, at der er et fast møde en gang om måneden, og langt de fleste borgere deltager i møderne. Mødernes indhold dokumenteres igennem fast dagsorden og der skrives referat af møderne. Desuden drøftes referaterne med borgerne med henblik på at skabe opmærksomhed omkring udvikling i de enkelte punkter. Borgerne beskriver, at der er beboermøde en gang om måneden, og de omtaler, at alle emner kan drøftes ved beboermøderne. Det omtales, at borgerne altid forsøger at prioritere møderne, og at personalet støtter op omrking mødernes afholdes og gennemførelse. Borgerne giver udtryk for, at de fælles husregler bliver fortolket på en sådan måde, at de ikke er ens for alle borgerne. Det nævnes som eksempel, at man ikke må have husdyr, men at der alligevel er en borger, som har en hund. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at borgerne gennemgående trives på tilbuddet. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at der er tale om en målgruppe med mange udfordringer, og at det kan være vanskeligt, at sikre at alle borgeres trivsel. Det er Socialtilsynets vurdering, at beboerne på tilbuddet aktuelt har udviklet en kultur, hvor man forsøger Side 18 af 26

19 at passe på hinanden. Det er Socialtilsynets vurdering, at denne kultur kan være skrøbelig og midlertidig og at beboerne til stadighed bør støttes op af personalet evt. i form af en udvidelse af personalets tilstedeværelse på tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet støtter op om borgernes adgang til relevante sundhedsydelser, og at dette dokumenteres som en del af den individuelle opholdsplan. Det vurderes, at personalet understøtter borgernes mulighed for læge, tandlæge og andre sundhedsydelser. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at borgerne giver udtryk for, at det er vanskeligt at opnå samtaler med distrikspsykiater eller psykolog. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets normering gør det vanskeligt for personalet at igangsætte og gennemføre aktiviteter, som i væsentlig grad understøtter et særligt fokus på borgernes mentale og fysiske sundhed og trivsel. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddet selv er ansvarlig for visitation til tilbuddet og dermed også en overordnet sikring af, at der ikke optages borgere på tilbuddet, som ikke tilhører den definerede målgruppe. Socialtilsynet vurderer dog, at målgruppen som helhed er præget af, at deres mentale og fysiske sundhed og trivsel er truet, hvorfor der bør være resurser til at understøtte fokus og pædagogisk indsats omkring dette område på tilbuddet. Side 19 af 26

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 3 (i middel grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) 2 (i lav grad opfyldt) Personalet beskriver i interview, at på trods af borgernes komplekse problemstillinger, så vurderes borgerne til at trives i tilbuddet. Personalet lægger til grund for deres vurdering, at de observerer en trivsel mellem borgerne på stedet, samt at borgerne synes glade og smiler meget. Det omtales fra personalet at de finder, at der er en generel god stemning i huset og en positiv dialog mellem personale og borgere. Borgerne giver udtryk for, at der ofte er meget uro på tilbuddet, og at der er en meget høj husleje og fællesudgifter på stedet. Borgerne beskriver, at de generelt er i en situation, hvor de ikke selv har valgt at bo på stedet, men at de indbyders skaber en god stemning. Borgerne nævner, at husets fysiske rammer er vedligeholdt dårligt, og at rengøringen ikke er særlig god. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at de fysiske rammer fremstår nedslidte, men ikke beskidte. Personalet beskriver i interview, at fokus på borgernes sundhed er en del af den individuelle opholdsplan. Det omtales, at borgerne understøttes i at kontakte læge, tandlæge og andre sundhedsydelser, og at borgerne i særlige situationer kan blive transporteret og ledesaget af personalet. Personalet nævner, at der endvidere er fokus på borgere med psykisk sygdom igennem samarbejde med et lokalt samværs- og aktivitetstilbud, hvor flere af tilbuddets borgere kommer. Borgerne beskriver, at personalet understøtter dem i at komme til læge og tandlæge, men at de ikke får den nødvendige støtte fra distrikspsykiater eller samtaler med psykolog. Personalet beskriver i interview, at opholdsplanen er et redskab for den enkelte medarbejder til at kunne iværksætte aktiviteter, samtaler eller lignende med udgangspunkt i den enkelte borgers situation, herunder fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed. Personalet forklarer, at der er et dagligt tilbud om at komme med på gåtur, samt at der udleveres vitaminpiller. Der er desuden tilbud om knækbrød og ssunde morgenmadsprodukter, og en gang om ugen er der tilbud om et større sundt morgenmad. Personalet giver udtryk for, at denne indsats er, hvad der umiddelbart er mulighed for i den daglige pædagogiske praksis med udgangspunkt i personalenormeringen. Side 20 af 26

21 Borgerne giver udtryk for, at de har mulighed for at deltage i fælles gåture, og at de kan få fælles morgenmåltid. Borgerne beskriver, at det ellers er op til dem selv, hvis de vil spise sundt eller deltage i aktiviteter, idet der ikke personaleresurser til at igangsætte dette. Borgerne giver udtryk for, at der er fælles køkken og aktivitetsrum i tilbuddets kælderetage, men at det kun kan bruges, når der er personale til stedet. Tilsynet er efter tilsynsbesøget blevet oplyst om, at det pågældende lokale ikke alene hører til tilbuddet, men er et lokale, som alle kommunens borgere kan bruge. Derfor gælder der særlige regler om brugen af lokalet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gennem den pædagogiske tilgang undgår magtanvendelser. Socialtilsynet konstaterer, at der er uklarhed blandt personalet om, hvorvidt Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse gælder tilbuddets målgruppe, selv om der forefindes materiale om emnet i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at der ikke dokumenteres eller følges op på magtanvendelser, idet der ikke foretages magtanvendelser på tilbuddet, men at der heller ikke foretages faglige drøftelser eller evalueringer af indsatsen med henblik på at få en fælles faglig tilgang til, hvorfor magtanvendelser undgås i tilbuddet. Side 21 af 26

22 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) 2 (i lav grad opfyldt) Ved interview med leder gives der udtryk for en holdning til, at der ikke foretages magtanvendelser på stedet. Lederen beskriver endvidere, at tilbuddets målgruppe ikke er omfattet af bestemmelserne i Serviceloven om magtanvendelse, men at dette ikke er nærmere defineret i form af instruktser eller procedurer til personalet. Personalet giver i interview udtryk for, at der ikke foretages magtanvendelser på tilbuddet, idet man ikke ønsker at foretage magtanvendelser med udgangspunkt i tilbuddets faglige tilgang. Personalet beskriver, at de vil tilkalde politiet, hvis der opstår situationer, som de ikke kan håndtere pædagogisk. Personalet udtrykker usikkerhed om, hvorvidt målgruppen er omfattet af bestemmelserne i Serviceloven om magtanvendelse. Borgerne omtaler i interview, at de ikke har observeret magtanvendelser og at der efter deres vurdering ikke forekommer magtanvendelser i tilbuddet Leder og personale giver i interview udtryk for, at der ikke foretages magtanvendelser i tilbuddet, og at der derfor heller ikke er en særlig procedure omkring dokumentation og opfølgning på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Medarbejderne giver udtryk for, at de ikke er instrueret særligt omking bestemmelserne i Serviceloven vedr. magtanvendelse, men at der forefindes materiale om magtanvendelse på tilbuddet. Dette forevises Socialtilsynet under tilsynsbesøget. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ikke har et særligt fokus rettet mod overgreb, men at overgrebsproblematikken alligevel er en del af den pædagogiske praksis, idet leder og personale har en fælles forståelse af, at tilbuddets målgruppe er i risiko for overgreb. Socialtilsynet lægger til grund for vurderingen, at der er udarbejdet en overordnet beskrivelse vedr. overgreb, men at denne kun sporadisk er kendt af medarbejderne, og at der i interview ikke kan gives eksempler fra den pædagogiske praksis, hvor der har været arbejdet konkret med overgrebsproblematik. Side 22 af 26

23 Socialtilsynet vurderer, at der er en særlig opmærkomhed fra tilbuddets side på muligheden for at der kan forekomme overgreb, når der bor både kvinder og mænd i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 3 (i middel grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) Personalet definerer i interview overgreb som situationer, hvor en person tvinger andre til at gøre noget, som de ikke har lyst til. Det kan være borgerne imellem, borgerne mod personalet eller personalet mod borgerne. Personalet giver udtryk for at være opmærksom på, at borgerne generelt er i risiko for overgreb, og derfor er der en bevisthed omkring dette i dagligdagen. Personalet giver i interview eksempler fra den pædagogiske praksis omkring fokus på overgreb. Personalet udtrykker endvidere, at der er et særligt fokus på at forebygge seksuelle overgreb, idet der er en større søgning af kvinder til tilbuddet end tidligere. Borgerne giver i interview udtryk for, at der efter deres mening ikke forekommer overgreb på tilbuddet, og at både borgere og personale er gode til at passe på hinanden i hverdagen.borgerne beskriver, at det ikke er problematisk, at der bor både mænd og kvinder i tilbuddet, mere en naturlig ting. En kvindelig borger giver udtryk for, at hun ikke oplever forsøg på seksuelle tilnærmelser eller overgreb. Det nævnes i interview, at at personalet ikke går ind på borgernes værelser, hvis de ikke er hjemme. Borgerne beskriver, at der er en del regler i tilbuddet, men at de anses for nødvendige for at stedet skal fungere. Socialtilsynet har ved dokumentgennemgang konstateret, at der er udarbejdet husregler for tilbuddet samt ambulanceplan for medarbejderne, men ikke for borgerne. Personalet beskriver i interview, at de anser husreglerne for nødvendige, og at man godt kan bo på tilbuddet uden at skrive under på husreglerne. Personalet omtaler, at det er yderst sjældent, at en borger ikke ønsker at skrive under på husreglerne, og at der som regel er en forståelse af, at reglerne er til for at sikre alle borgernes trivlsel i tilbuddet. Der forevises under tilsynet en overordnet beskrivelse vedr. overgreb, som medarbejderne giver udtryk for at kende sporadisk. Side 23 af 26

24 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Tema *Kompetencer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Tema *Økonomi Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Tema *Fysiske rammer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Side 24 af 26

25 Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 25 af 26

26 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud - Ejendomsudgifter ,00 Lønomkostninger ,00 Lønomkostninger, fast personale ,00 Omkostninger, særlig ekspertise - Omkostninger, kompetenceudvikling ,00 Omkostninger, leder ,00 Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Personaleomsætning 25,00 Sygefravær 2,00 Revisionspåtegning Ja Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 110. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 I alt 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 26 af 26

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie 19-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere