Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle ;"

Transkript

1 REFERAT FRA Kredsgeneralforsamling den 16. februar 2015 kl , i DcH Hadstens Klubhus Solsortevej, 8370 Hadsten Fraværende foreninger: Harlev, Grenå, Tranbjerg, Vejle, Ørsted, Århus, Galten, Hasselager. Bilag 1: Formandens beretning for Bilag 2: Regnskabet for Bilag 3: Budget Bilag 4: Medlemstal, Bilag 5: Økonomisk udvikling Bilag 6: 2-1 Vedtægter for Kreds Valg af dirigent. Ove Porsgaard blev valget og kunne konstaterer, at tidsfristen for modtagelse af liste med forslag til kandidater, til de poster hvortil der foretages valg var blevet overholdt, men at dagsordenen var udsendt én dag for sent. Dagsordenen blev godkendt med bemærkningen om, at tidsfristerne fremover bør overholdes. 2. Formanden aflægger Beretning. gennemgik den udsendte Beretning og kom med uddybende bemærkninger hertil. Vedrørende procedurerne ved adresseændringer skal ændringerne både sendes til Sekretariatet og Kredssekretæren. Der blev endvidere gjort opmærksom på, at Kredsen skal have et eksemplar af vedtægter for hver lokalforening i Kredsen. Skrivelsen som er udarbejdet og udsendt for 10 år siden omkring god opførsel, vil nu på ny blive distribueret rundet. Orientering nr. 78 blev præciseret med, at det er gældende i 4 uger og for alle hunde aktiviteter. I den forbindelse spurgte Linda Lundh fra Skanderborg, om lokalforeningerne bliver orienteret om diskvalifikationssagerne. Hundeførerens lokalforening vil få besked, og skal så se efter at karantænen overholdes. Der vil ske en blokering i DcH on-line. Hvis det er hundebid, der har udløst karantænen vil alle kredsformænd blive orienteret herom. Omkring resultathæfter blev der gjort opmærksom på, at hæfterne har behov for at blive revideret. Forsikringsforhold, orientering nr. 8 og vaccinationsregler, orientering nr. 26 blev i den forbindelse drøftet.. Herefter blev Beretningen godkendt uden bemærkninger.

2 3. Kassereren aflægger regnskab. Kredskassere fremlagde det reviderede årsregnskab for Med bemærkningerne om en medlemsstigning og opstart af grundforløb november På den økonomiske udvikling, gjorde Benny Hede, Odder opmærksom på, at der var byttet om tallene for henholdsvis Himmerlandsgården og Trænergrunduddannelse. Regnskabet vedtaget uden bemærkninger. 4. Indkomne forslag. Forslag til ændring af 2 i vedtægter for kredsråd dobbelt medlemsskab Ny tekst er markeret med rødt 2 Kredsrådet består af en repræsentant for hver lokalforening samt en suppleant for denne, valgt af bestyrelsen. Kredsrådet vælger på den årlige kredsgeneralforsamling et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden er kredsens repræsentant i landsforeningens hovedbestyrelse. Forretningsudvalget udgør kredsens daglige ledelse og varetager kommunikationen med lokalforeningerne, øvrige kredse og hovedbestyrelse. Kredsrådet kan, hvis det finder det formålstjenligt, nedsætte kredsudvalg, der varetager specielle arbejdsopgaver. Hvis sådanne udvalg etableres, kan forretningsudvalget udvides til en bestyrelse, hvor udvalgenes formænd er bestyrelsesmedlemmer. Kredskonsulenten har adgang med taleret til kredsrådsmøderne, samt kredsens medlemmer af landsudvalgene (landsudvalgene betaler selv alle udgifter). Formanden for kredsens dommerudvalg indgår i bestyrelsen (Denne skal godkendes på den årlige kredsgeneralforsamling i ulige år). Formanden for kredsens uddannelsesudvalg indgår i bestyrelsen (vælges på den årlige kredsgeneralforsamling - i lige år). De 2 udvalg består hver af min. 3 og max. 5 personer. Såfremt et medlem af en lokalforening ønsker at være træningsmæssigt tilknyttet en eller flere andre lokalforeninger samtidig, betales der kun for ét medlemskab til Kredsen. Betalingen påhviler den Lokalforening, som medlemmet er indmeldt i først. Forslaget vedtaget og indarbejdes i vedtægterne. 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 80,00kr. Vedtaget.

3 6. Valg af formand. På valg er, Langå, der modtager genvalg. Genvalgt for en periode på 2 år. 7. Valg af kasserer. Udgår vælges i lige år. 8. Valg af sekretær. På valg er Dorthe Dalgaard Nielsen, Vejle, der modtager genvalg. Genvalgt for en periode på 2 år. 9. Valg af næstformand. Udgår vælges i lige år. 10. Valg af Kredens medlem til Landsforeningens ordensudvalg. På valg Anders Westh Lauritsen, Bjerringbro, modtager genvalg. Genvalgt for en periode på 2 år. 11. Valg af bestyrelsesmedlem af initiativfonden. Peder Bo Nielsen, Risskov modtager valg. Genvalgt for en periode på 2 år. 12. Valg af evt. udvalgsformænd til Kredens udvalg. Poul Rohde Nielsen skal godkendes som formand for dommerudvalget. Godkendt. 13. Valg af 2 revisorer. Jørgen Rande, Hadsten, modtager genvalg. Genvalgt for en periode på 2 år. Leo Peer Larsen, Hinnerup, modtager ikke genvalg. Linda Lundh, Skanderborg valgt for en periode på 2 år. 14. Valg af suppleanter for 2 revisorer.

4 1 suppleant Bent Pedersen, Mariager valgt for en periode på 2 år. 2 suppleant Benny Hede, Odder blev valgt for en periode på 2 år. 15. Eventuelt. Drøftelse af DcH logo med schæferhunden og det blå DcH mærke som der blandet andet bruges på DcH bladet samt den tidligere grønne farve på hjemmesiden, som nu er blevet blå. Michael Rode Jensen påpegede, at DcH ikke har ændret logo, det er stadig logo med schæferhunden, der er DcH s logo. Placeringen på DcH publikation og andre skrivelser sker på anbefaling af et professionelt kommunikation selskab Medieudvalget og Hovedbestyrelsen har konsulteret. Forslag til vedtægtsændringer fra Risskov til ordinært Landsmøde, 5 godkendelse af Forretningsfører. Der blev gjort opmærksom på, at der kun er 14 måneder til første møde omkring afholdelse af DM Kredsen mangler 1 Forening eller eventuelt ét par foreninger, som vil arbejde sammen om afholdes af DM. Tilmeldingsformen til konkurrencer først til mølle princippet og fortrinsret for Kredens egen medlemmer blev drøftet. Der blev gjort opmærksom på, at den landsdækkende konkurrence C B A E i Århus den 28. august ikke står på on-line tilmelding. Kredssekretæren gør kluben opmærksom på dette. En Tro og love erklæring som underskrives af medlemmerne på, at hunden er vaccineret samt dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring, var der enighed om, er en praktisk og nem måde for lokalforeningerne at administrerer. Det er nu muligt for det enkelte medlem at bestille beklædning via DcH Butikken. Peder Bo Nielsen orienterede om initiativfondens arbejde og mulighederne for at søge støtte fra fonden samt, at det nu vil blive muligt, at finde adresseoplysninger på Legater og Fonde på Hjemmesiden, hvor der eventuelt er mulighed for at søge om støtte. Kredsbestyrelsen har gjort sig nogle tanker om de fælles Kredsrådsmøder, både hvad angår procedurerne og formen: Ønske om ændring af mødestart kl Forslag om ændring af mødested. Bordet rundt, hvad der lige nu og her rører sig i den enkelte lokalforening. Gerne forslag til punkter til dagsorden fra lokalforeningerne.

5 Ud over det gerne små historier og billeder på Kreds3 Facebook hjemmesiden fra lokalforeningerne. Derpå bordet rundt : Antallet af medlemmer er meget forskellige. De store lokalforeninger har op til 200 medlemmer og de mindre foreninger har ca. 40 medlemmer. Det kan dog generelt siges, at der i de enkelte lokalforeninger uanset størrelse foregår mange forskellige aktiviteter, såsom: Samarbejde med byens turistforening. Skovhold. Rallyhold. Hundehold med Trick. Familiehold. Samarbejde med Land og Fritid Aktiviteter på Byens Torv. Hold med selskabshunde. Medlemsmøder for at lokke medlemmerne til at deltage i det sociale liv i klubben. Hold om formiddagen: For de arbejdsfrie. Åbenhus arrangementer, samt at der i lokalforeningerne generelt uanset størrelse er en stor aktivitet hvad angår hvalpeholdene. En lokalforening havde i hvalpe, der indsluses i klubben løbende med 5 hvalpe ad gangen. En klub har investeret i en sansebane, som er meget populær og bruges flittigt af alle. Om lokalforeningen er stor eller lille, er der generelt brug for flere trænere. Mødedatoer: 10. marts: Kredsrådsmøde. 25. marts møde for nye bestyrelsesmedlemmer 3. juni: Kredsbestyrelsesmøde. 13. september: Uddeling af Kredspokaler. 1. oktober: Kredsbestyrelsesmøde. 7. oktober: Kredsrådsmøde, fastsættelse af konkurrencekalender for november: Kredsbestyrelsesmøde, Hørning Kro

6

7 Formandens Beretning 2014 Kreds3 Kredsbestyrelsen: I 2014 har kreds 3 for første gang afholdt et VIP arrangement, deltagelsen kunne have været større, men det var en succes for dem der deltog. Vi har allerede planlagt VIP arrangement for Bestyrelsen har besluttet at vi vil afholde et møde for nye bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerne. Det er der flere grunde til, her nævnes et par af dem: En hjælp til at komme bedre i gang i den ikke altid overskuelige organisation som DcH er. Hjælpe med til at en større viden om hvor man henvender sig med spørgsmål og problemer. Det skulle også gerne få flere personer til at komme frem med deres mening og bidrage til debatten i kredsen på kredsrådsmøder med videre. Vi har omlagt kredsens tilstedeværelse på Facebook fra en gruppe til en side. Begrundelse for dette er at det giver os (bestyrelsen og udvalg) bedre muligheder for at fremhæve og promovere vores indlæg og initiativer. Der er stadig de samme muligheder for at menige medlemmer og lokalforeninger kan komme med indlæg, foto og andet der viser hvad der rører sig i vores kreds. Og det skal i endelig benytte jer af i større grad. Omlægningen er altså ikke sket for at begrænse medlemmernes muligheder for at komme frem med debat. Det har ikke været et problem hid til og det forventer vi ej heller bliver tilfældet i fremtiden. Det skal bemærkes at officielle henvendelser til bestyrelsen og udvalg skal ske via vores mailadresser, det er fordi vi ellers er bange for at komme til at over se en henvendelse. Stor tak til Lena for hendes arbejde med Facebook siden. Jeg vel sige tak til vores webmaster Kurt Espensen for hans arbejde med at passe kredsens hjemmeside. Uddannelse Uddannelsesudvalget har igen haft hænderne og afholdt mange kurser. Trænergrunduddannelse har taget 40 kursusdag: På grundforløbet har der været 2 hold af 18 personer, hvor det sidste hold stadig er gang i På overbygning: Agility 6, Rally 10, DcH program 15 og familiehunde 15 deltagere. Efteruddannelse har taget 10 kursusdag med følgende antal deltagere: Rally 30, Agility 30 og DcH program 40. Den udvidede weekend for hundefører på Himmerlandsgården blev også afholdt igen med 100 deltager og var en stor succes er godt under vej med 135 tilmeldinger. Udvalget har endvidere afholdt årsmøde for kredsinstruktører og deltaget i fællesmøde med landsforeningens uddannelsesudvalg. Tak til uddannelsesudvalget for deres store arbejde.

8 Dommere Tak til alle de dommere der stiller op og dømmer uge efter uge. Tak til Torben for at hans store arbejde med at passe dommercentralen. Dommerudvalget takker Skanderborg for hjælp ved efteruddannelsen af dommerne i januar og februar 2014, Risskov for hjælp med aspirantuddannelsen juni 2014 og Viborg for afholdelse af Eliteturneringen 2014, vores tak gælder til alle hundefører, sporlæggere, køkkenpersonale og alle andre der har ofret tid på dommerudvalget. Ved DM i Dronninglund havde kredsen 3 dommere med Joan Elgaard Jensen, Henning Stærk og Ove Porsgaard, der var et godt og tilfredsstillende samarbejde med deres meddommer. Kreds 3 har fået 2 nye dommer der kan nu kan dømme i hele DcH programmet, tillykke til Gitte Johansen og Therese Kelstrup Dommerseminar i Bjerringbro i november måned blev der arbejdet på at reducere det nuværende konkurrenceprogram, men der skal ikke ske ændringer i de bestående øvelser. Der er ønsker fra dommermødet i oktober: Når der gives en tilrettevisning på et spor, må sporlæggeren ikke sige at sporet er heromkring, det giver mistillid til sporlæggeren, sporlæggeren skal være sikker, og sige sporet er her, og angive retningen på sporet. Der var også ønske om afmærkning med markeringsbånd af stuedressurarealerne som ved DM, så der ikke kommer uvedkomne personer eller HF ind på stuedressurarealerne, det er meget forstyrrende for hund og hundefører. Der står i konkurrenceprogrammet under punkt 12, i stuedressur skal øvelsesområdet markeres, så der er en udgang og en indgang og et belønningsfelt. Konkurrencer Tak til alle de foreninger der har afholdt konkurrencer i 2014, det er et stort arbejde som alle andre kun kan være dybt taknemlige for. Tak til alle dem der har hjulpet med. Diskvalifikationer har der været for mange af i Der for vil der blive udsendt et hyrdebrev om god opførsel på konkurrencepladsen. Bemærk endvidere ændringer i orientering nr. 78 om konsekvenser af diskvalifikation og udelukkelse. Tillykke til alle de hundefører der deltog i DM i Dronninglund og Nordisk DM i Sydthy. I Rally blev Charlotte Jensen fra Risskov Dansk mester med Lene Lykke Christensen fra Århus på andenpladsen. I IPOSPH (sporhunde) blev Kirsten Nielsen på andenpladsen. Til Nordisk DM blev til en andenplads i spor ved Kirsten Christoffersen fra Vejle og en tredjeplads i Rundering ved Kai Høegh fra Langå. Tillykke med de flotte resultater.

9 Kreds 3 har også haft deltager til internationale mesterskaber. På landsholdet til Nordisk mesterskab havde vi 4 deltagere. Kirsten Christoffersen Vejle i spor Kai Høegh Langå var udtaget i rundering, men meldte fra. Kreds 3 stillede med alle deltagere i Skydd: Dorthe Dalsgaard Neilsen vejle, Michael Thygesen og Martin Vollert begge Langå I skydd. Det blev et nordisk holdmesterskab i Skydd og en individuel andenplads til Michael Thygensen. Flot og stort tillykke. Med venlig hilsen Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 3 Kredsformand

10 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH s formålsparagraf - til stadighed efterleve beslutninger taget af landsforeningens kompetente forsamlinger og udvalg - være opmærksom på muligheden for etablering af nye lokalforeninger i kredsens virkeområde og udtale sig om sådanne før hovedbestyrelsens godkendelse - fastlægge en konkurrenceplan for kredsen - Fastsætte startgebyrets størrelse ved kredskonkurrencer. Gebyret vedtages på et kredsrådsmøde efter indstilling fra kredsbestyrelsen) - foranledige uddannelse af instruktører i overensstemmelse med landsforeningens retningslinjer - foranledige uddannelse af dommeraspiranter - foranledige efteruddannelse af dommere - oprette dommercentral - indstille kandidater til landsforeningens udvalg - bistå lokalforeninger med råd og vejledning - anmelde deltagere til udtagelse til DM 2 Kredsrådets sammensætning Kredsrådet består af en repræsentant for hver lokalforening samt en suppleant for denne, valgt af bestyrelsen. Kredsrådet vælger på den årlige kredsgeneralforsamling et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden er kredsens repræsentant i landsforeningens hovedbestyrelse.

11 Forretningsudvalget udgør kredsens daglige ledelse og varetager kommunikationen med lokalforeningerne, øvrige kredse og hovedbestyrelse. Kredsrådet kan, hvis det finder det formålstjenligt, nedsætte kredsudvalg, der varetager specielle arbejdsopgaver. Hvis sådanne udvalg etableres, kan forretningsudvalget udvides til en bestyrelse, hvor udvalgenes formænd er bestyrelsesmedlemmer. Kredskonsulenten har adgang med taleret til kredsrådsmøderne, samt kredsens medlemmer af landsudvalgene (landsudvalgene betaler selv alle udgifter). Formanden for kredsens dommerudvalg indgår i bestyrelsen (Denne skal godkendes på den årlige kredsgeneralforsamling i ulige år). Formanden for kredsens uddannelsesudvalg indgår i bestyrelsen (vælges på den årlige kredsgeneralforsamling - i lige år). De 2 udvalg består hver af min. 3 og max. 5 personer. Såfremt et medlem af en lokalforening ønsker at være træningsmæssigt tilknyttet en eller flere andre lokalforeninger samtidig, betales der kun for ét medlemskab til Kredsen. Betalingen påhviler den Lokalforening, som medlemmet er indmeldt i først. 3 Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen holder de nødvendige forretningsudvalgsmøder/bestyrelsesmøder mindst et pr. kvartal og indkalder til den årlige kredsgeneralforsamling, der afholdes mellem den 15. februar og 1. marts. Derudover indkaldes til kredsrådsmøder, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller hvis 1/3 af lokalforeningerne måtte ønske det. Kredsbestyrelsen udsender referat af alle møder til samtlige lokalforeninger i kredsen og til hovedbestyrelsen senest 3 uger efter hvert møde. Ved stemmelighed er kredsformandens stemme afgørende. Hvis kredsformanden fratræder eller får varigt forfald i en valgperiode, indtræder næstformanden som konstitueret kredsformand frem til næste ordinære kredsgeneralforsamling, hvor der foretages valg af kredsformand for resten af valgperioden. Kredsbestyrelsen påser at der indenfor de pågældende lokalforeninger, så vidt muligt, udpeges repræsentanter til Friluftrådets kredsrepræsentantskaber i hver kommune i kredsens område. 4 Kredsgeneralforsamlingen Kredsbestyrelsen udsender senest 1.januar i året for kredsgeneralforsamlingen, en liste til lokalforeningerne, hvor de kan komme med forslag til kandidater, til de poster hvortil der foretages valg. Forslag til kandidater samt indkomne forslag, skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 15. januar i året for kredsgeneralforsamlingen.

12 Kandidatliste og evt. indkomne forslag, udsendes sammen med indbydelsen til Kredsgeneralforsamlingen, senest 3 uger før afholdelsen. I samme indbydelse skal også foreligge kredsbestyrelsens forslag til kredskontingent pr. medlem af lokalforeningerne. Adgang til kredsgeneralforsamlingen med tale- og stemmeret har lokalforeningsrepræsentanterne, Kredsformanden, Kredsnæstformanden, Kredskassereren, Kredssekretæren samt formændene for de af Kredsrådet evt. nedsatte udvalg. 1 suppleant for hver lokalforeningsrepræsentant, opstillede kandidater til valgene, kredskonsulenten, alle medlemmer af de af kredsrådet nedsatte udvalg samt kredsens med-lemmer af landsudvalgene (landsudvalgene betaler selv alle udgifter), samt gæster indbudt af kredsbestyrelsen har adgang med taleret. Ekstraordinær kredsgeneralforsamling indkaldes, når mindst halvdelen af lokalforeningerne fremsætter begæring herom, eller når kredsbestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinær kredsgeneralforsamling skal holdes inden 6 uger efter opfordringens modtagelse, dagsorden skal angives og relevante bilag vedlægges, og indkaldelsen sker skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Afstemning foregår efter reglerne i 5.

13 5 Kredsgeneralforsamlingen er i enhver henseende øverste myndighed i kredsen. Nye vedtægter for kredsen kan kun vedtages på kredsgeneralforsamlingen, og kun såfremt de vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer. Dagsorden for kredsgeneralforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag (sidste frist for indsendelse er 15. januar) 5. Fastsættelse af kontingent (forslag skal foreligge fra kredsbestyrelsen) 6. Valg af Formand (I ulige år) 7. Valg af kasserer (I lige år) 8. Valg af sekretær (I ulige år) 9. Valg af næstformand (I lige år) 10. Valg af medlem til Landsforeningens ordensudvalg (I Ulige år) 11. Valg af bestyrelsesmedlem til Initiativfonden, jf. Orientering nr. 29 (I ulige år) 12. Valg og godkendelse af udvalgsformænd til kredsens udvalg (Ifølge 2) 13. Valg af 2 revisorer 14. Valg af suppleanter for 2 revisorer 15. Eventuelt Alle valg er 2-årige. Genvalg kan finde sted. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 1/3 af de tilstedeværende lokalforeninger forlanger det, eller bestyrelsen bestemmer det. Hver lokalforeningsrepræsentant har det antal stemmer, som lokalforeningens størrelse berettiger til pr. 31. december medlemmer giver 2 stemmer medlemmer giver 3 stemmer medlemmer giver 4 stemmer medlemmer giver 5 stemmer medlemmer giver 6 stemmer Alle andre stemmeberettigede (jf. 4) har hver 1 stemme. Hvis der er mere end en kandidat, foretages personvalgene ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer). Blanke og ugyldige stemmesedler tælles ikke med ved opgørelsen). Opstiller kun en kandidat er vedkommende valgt uden afstemning. Opnår en kandidat ikke valg ved første afstemning, foretages en ny bunden afstemning blandt de to kandidater, der opnår flest stemmer ved første afstemning. Får de to kandidater lige mange stemmer, trækkes der lod imellem dem.

14 6 Medlem til landsforeningens ordensudvalg Kredsrådet skal vælge et medlem til DcH s ordensudvalg i henhold til landsforeningens vedtægter 16. Dette medlem skal være en respekteret person i DcH med et bredt kendskab til foreningens virke og forhold. Ordensudvalgsmedlemmet er ikke medlem af kredsbestyrelsen. Ved et medlems forfald i funktionsperioden, vælger Kredsrådet inden 4 uger et nyt medlem. 7 Økonomi Kredsens regnskabsår går fra 1.1. til Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand senest 8 dage før fremlæggelsen på den ordinære generalforsamling. Regnskab, bilag og øvrigt regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år efter godkendelse. Det årlige kontingent pr. medlem i lokalforeningerne fra lokalforeningerne til Kredsrådet, fastsættes hvert år af kredsgeneralforsamlingen, med virkning fra det følgende regnskabsår. Indstilling til kontingentets størrelse skal foreligge fra kredsbestyrelsen. Det årlige kontingent til Kredsrådet, på grundlag af aktuelt medlemstal, betales senest samtidig med kontingent til landsforeningen. Kontingent for lokalforeningsmedlemmer, der ny indmeldes i løbet af året, skal betales straks ved indmeldelsen. Alle hverv under Kredsrådet er ulønnede. Kredsen afholder selv udgifter i forbindelse med kredsens gøremål. Af kredsens midler kan der gives fri rejse og diæter til repræsentation i kredsens og hundesagens interesse. 8 Regioner Hvis Kredsrådet finder det formålstjenligt, kan kredsen opdeles i regioner. I så tilfælde skal regionsrepræsentanterne have sæde i kredsbestyrelsen, som så udvides tilsvarende, men kredsen har stadig kun 1 repræsentation over for landsforeningen og hovedbestyrelsen, nemlig kredsbestyrelsen. 9 Ophør Kredsrådet kan kun nedlægges, hvis det vedtages på DcH s landsmøde med 2/3 flertal (vedtægtsændring). Kredsens virkeområde kan ændres af hovedbestyrelsen efter høring af de berørte kredse og lokalforeninger. Således vedtaget på kredsgeneralforsamling d. 16. februar 2015

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for kreds 4

Vedtægter for kreds 4 Vedtægter for kreds 4 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at: Samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH s

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle ;

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle ; Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle 26 16 96 21; ddn@cdmail.dk Referat fra Kredsgeneralforsamling den 17. februar 2014 kl. 19.30 i DcH

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v / kredskasserer Pia Johnsen Svanevej 8, 8723 Løsning, 2010 4880, kreds3kasserer@rundering.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v / kredskasserer Pia Johnsen Svanevej 8, 8723 Løsning, 2010 4880, kreds3kasserer@rundering. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v / kredskasserer Pia Johnsen Svanevej 8, 8723 Løsning, 2010 4880, kreds3kasserer@rundering.dk REFERAT FRA Kredsgeneralforsamling den 26. februar 2013 kl. 19.30

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Indkaldelse til generalforsamling Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 16. februar, kl i DcH Hadstens klubhus Solsortevej, 8370 Hadsten.

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 16. februar, kl i DcH Hadstens klubhus Solsortevej, 8370 Hadsten. 03-03-2016 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 16. februar, kl. 19.00 i DcH Hadstens klubhus Solsortevej, 8370 Hadsten. Fraværende lokalforeninger: Harlev; Grenaa, Tranbjerg, Nørhald, Hasselager.

Læs mere

Vedtægter for DcH-Brande afd. Januar 2017

Vedtægter for DcH-Brande afd. Januar 2017 Vedtægter for DcH-Brande afd. Januar 2017 DcH-Brande afdelings bestyrelse januar 2016 Formand: Svend Ludvigsen Møllevej 6, Blåhøj 7330 Brande 21 65 21 90 svend35@icloud.com Næstformand: Kasserer: Sekretær:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

VEDTÆGTER for Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening

VEDTÆGTER for Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening VEDTÆGTER for Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening Foreningens navn er Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Fredensborg kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love for Schæferhundeklubben for Danmark revideret den 26.03.2011 Side 1 af 5 VEDTÆGTER for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Referat fra kredsrådsmøde den 13. okotber 2016, kl i DcH Hadstens klubhus Solsortevej, 8370 Hadsten.

Referat fra kredsrådsmøde den 13. okotber 2016, kl i DcH Hadstens klubhus Solsortevej, 8370 Hadsten. Referat fra kredsrådsmøde den 13. okotber 2016, kl. 19.00 i DcH Hadstens klubhus Solsortevej, 8370 Hadsten. Fraværende lokalforeninger: Hammel, Harlev, Grenaa, Tranbjerg, Randers, Ørsted, Århus, Hasselager,

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Østjylland, som er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt. 2 Formål Dansk Skoleidræt har med

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægter for Skole og Forældre København

Vedtægter for Skole og Forældre København Vedtægter for Skole og Forældre København 1. Foreningens navn er Skole og Forældre, København under Landsforeningen Skole og Forældre. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Som medlemmer i Skole

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 11 marts 2015 kl i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Dagsorden

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 11 marts 2015 kl i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Dagsorden Kredsrådsmøde Onsdag d. 11 marts 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Aalborg, Thisted, Øland, Morsø, Frederikshavn, Thyholm og Hadsund. 1: Nyt fra formanden:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Ændringsforslag til KocH s vedtægter revideret 25. januar 2011

Ændringsforslag til KocH s vedtægter revideret 25. januar 2011 Titel: Navneændring 1 Foreningens navn er Kolding og Omegns Civile Hundeførerforening, Kolding. Dens hjemsted er Kolding. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening

Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening 1 Foreningens navn er Vamdrup civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Vamdrup. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen Vedtægter for 1. Formål 1.1 Kredsens formål er, i overensstemmelse med de i "Lov for Brancheafdelingen Trafik & Jernbane" givne regler, at varetage medlemmernes fælles interesser. 2. Medlemmer 2.1 Kredsen

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter. for Odsherred Civile Hundeførerforening. Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE.

Vedtægter. for Odsherred Civile Hundeførerforening. Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE. Vedtægter for Odsherred Civile Hundeførerforening 1 Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE. Foreningen er medlem af landsforeningen DANMARKS CIVILE

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere