Ta springet til fremtidens fibernetforbindelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ta springet til fremtidens fibernetforbindelse"

Transkript

1

2 Velkommen som kunde hos SYD ENERGI Hvad er dine rettigheder og forpligtelser som kunde hos SYD ENERGI? Det kan du få svar på i denne folder om dine aftalevilkår. Her giver vi dig et overblik over de betingelser, der gælder for SYD ENERGIs abonnementsaftaler om internet, telefoni og tv. Under Fælles vilkår kan du læse om de generelle betingelser, der til enhver tid gælder for alle aftaler om abonnementer indgået mellem dig og SYD ENERGI. Under Særlige vilkår kan du læse om specifikke betingelser for de enkelte produkter, du abonnerer på. Disse betingelser er et tillæg til de Fælles vilkår. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med vores fiberbaserede bredbånd, og vi både håber og tror, du bliver glad for samarbejdet. 2

3 Fælles vilkår 1. Abonnementsaftalen 1.1. Produkterne side Internet side Telefoni side TV side Aftalen side Abonnenten side Parterne side Indholdet side Indgåelsen side Generelt side Vilkårene side Fortrydelse side Aftalens tilblivelse side Interesse side Installationsaftalen side Tillægsaftaler side Oplysningerne side Ordrebekræftelsen side 7 2. Fiberens vej til abonnenten 2.1. Gravearbejdet side Installationen side Nettermineringspunktet side Elforsyning side Tilslutningsboksen side SYD ENERGIs besøg side Reparationer side Individuelle ønsker side Tilslutningen side Kabler side Tilsluttet udstyr side Ansvar side Teknikerhjælp side Leveringstidspunkt side 8 3. Udstyr og installationer 3.1. Ejendomsret side Tilbagelevering side Erstatningsansvar side 9 3

4 4. Økonomi 4.1. Prisliste side Introduktionspriser side Husstande side Lejligheder i boligforeninger side Betaling side Opkrævning side PBS side Ændring af opkrævningsinterval side Én samlet faktura side Manglende betaling side Sikkerhedsstillelse side Abonnentens forhold 5.1. Ændringer side Flytning side Overdragelse side Afbrydelse af tilslutningen side Opsigelse side Uopsigelighedsperiode side Opsigelsen side Ændring af priser og vilkår side Opgørelse side SYD ENERGIs forhold 6.1. Driftsikkerhed og ændringer side Afhjælpning af fejl side Erstatningsansvar side Afslag i abonnement side Ændring af priser og vilkår side Opsigelse side Tvister og klager side Ikrafttrædelse side Særlige vilkår Internettjenesten side Særlige vilkår Telefonitjenesten side Særlige vilkår TV-tjenesten side 27 4

5 Fælles vilkår 1. Abonnementsaftalen 1.1. Produkterne Disse aftalevilkår gælder for aftaler om abonnement for følgende produkter med tilhørende tjenester, der udbydes af SYD ENERGI Bredbånd A/S (herefter blot benævnt SYD ENERGI): Internet Abonnenten får adgang til at surfe på internettet med en garanteret båndbredde i både download og upload (en symmetrisk forbindelse). Hastigheden afhænger af abonnementet. Alle abonnementer giver adgang til en række ekstratjenester, herunder adresser, fast IP-adresse, webmail, egen hjemmeside og firewall. Desuden får abonnenten mulighed for at styre alle tjenesterne fra en personlig webportal Telefoni Abonnenten får adgang til IP telefoni (bredbåndstelefoni) ved at etablere en eller flere telefonforbindelser via SYD ENERGIs netværk. I abonnementet er der inkluderet en række ekstra services TV Abonnenten får adgang til analogt TV og/eller IP TV. Antallet af tv-kanaler afhænger af hvilken tv-programpakke, abonnenten vælger. I alle tv-pakker er der inkluderet et antal radioprogrammer. Det kræver en digital SetTop boks at benytte IP TV. Med IP TV får abonnenten adgang til en række integrerede tjenester som fx diverse tv-sprogpakker og Video On Demand (online videoforretning) Aftalen Abonnenten Med abonnenten forstås den person (inkl. husstand), der er anført i ordrebekræftelsen Parterne Parterne i de indgåede aftaler om abonnement på internet, telefoni og tv er abonnenten og SYD ENERGI Bredbånd A/S (CVR-nr ) Indholdet Aftalen består af SYD ENERGIs ordrebekræftelse, installationsaftalen, eventuelle tillægsaftaler for telefoni og tv samt de gældende aftalevilkår og prislister Indgåelsen SYD ENERGIs skriftlige ordrebekræftelse til abonnenten danner grundlag for indgåelse af aftalen. 5

6 For at indgå en abonnementsaftale med SYD ENERGI skal abonnenten være myndig. Når der indgås en aftale, kan SYD ENERGI foretage en kreditvurdering af kunden ved at indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre. På baggrund af vurderingen forbeholder SYD ENERGI sig ret til at afvise en aftale med kunden Generelt De produkter og tjenester, som aftalen omfatter, benævnes i det følgende som internettjenesten, telefonitjenesten og tv-tjenesten, eller under ét som tjenesterne. Abonnenten er i alle henseender forpligtet til at overholde SYD ENERGIs aftalevilkår, herunder hæfter abonnenten for betaling af de ydelser, der bliver leveret i henhold til aftalen Vilkårene De Fælles vilkår gælder for alle indgåede aftaler om abonnement, mens de Særlige vilkår derudover gælder for de enkelte tjenester, som abonnenten har indgået aftale med SYD ENERGI om Fortrydelse Abonnenter har fortrydelsesret efter reglerne i forbrugeraftaleloven. Abonnenten har ret til at fortryde den underskrevne aftale indtil 14 dage efter, at abonnenten har modtaget ordrebekræftelsen fra SYD ENERGI. Fortrydelse skal meddeles skriftligt til SYD ENERGI. Fortrydelsesretten falder bort, når abonnenten tager tjenesten i brug. Også selvom det sker i fortrydelsesperioden Aftalens tilblivelse Interesse Ud fra interessen i de enkelte områder tager SYD ENERGI beslutning om, hvor netværket først skal udbygges. Selve udbygningen sker ved at nedgrave fiberkabel eller etablere forbindelsen på anden vis Installationsaftalen Når SYD ENERGI beslutter sig for at begynde i et nyt område, får de beboere, der har vist interesse for tilslutning til netværket, tilsendt en installationsaftale sammen med kundevilkår og prisliste. Abonnenten udfylder og sender installationsaftalen til SYD ENERGI. Det fremgår af installationsaftalen, at abonnenten bestiller fremføring af fiberkabel til boligen (installationsadressen) for at blive sluttet til netværket. På installationsaftalen bestiller abonnenten også det ønskede abonnement på internettjenesten. 6

7 Abonnenten kan i installationsaftalen anføre en anden adresse end installationsadressen, hvortil regningerne skal sendes ( Betaleradresse. ). Ikke desto mindre er det til enhver tid abonnenten og ikke betaleren, der har ansvaret for, at regningerne bliver betalt rettidigt. I installationsaftalen kan abonnenten endvidere tilmelde betalingen til PBS (Pengeinstitutternes BetalingsService.) Tillægsaftaler Hvis abonnenten ønsker at tegne abonnement på telefonitjenesten og/eller tv-tjenesten, kræver det, at abonnenten udfylder og sender særskilte tillægsaftaler til SYD ENERGI Oplysningerne De oplysninger, abonnenten afgiver i aftalerne, registrerer SYD ENERGI registrerer som grundlag for abonnementsforholdet. Abonnenten har pligt til straks at informere SYD ENERGI om enhver ændring i forhold til de registrerede oplysninger. SYD ENERGI kan afkræve abonnenten dokumentation for rigtigheden af oplysningerne i aftalen Ordrebekræftelsen Det fremgår af ordrebekræftelsen fra SYD ENERGI, hvilke tjenester abonnementsaftalen omfatter. Desuden får abonnenten oplyst et forventet tidspunkt for SYD ENERGIs levering af tjenesten. Dette bygger på en konkret vurdering af arbejdets omfang. Der tages forbehold for, at det oplyste leveringstidspunkt i visse tilfælde ikke kan overholdes på grund af forsinkelser i gravearbejdet eller force majeure, jf. punkt 6.3 E. 2. Fiberens vej til abonnenten 2.1. Gravearbejdet I områder, hvor det er nødvendigt at grave fiberkabel ned, bliver etableringen foretaget efter nærmere aftale. Når gravearbejdet er slut, bliver det opgravede areal reetableret, så det i videst muligt omfang svarer til arealets udseende og beskaffenhed, før der blev gravet. Hvis abonnenten på et senere tidspunkt skal grave på sin matrikel, er abonnenten forpligtet til forinden at kontakte SYD ENERGI for at få at vide, hvor fiberkablerne ligger Installationen Nettermineringspunktet SYD ENERGI sørger for abonnentens tilslutning til netværket. Det sker ved etablering af et såkaldt nettermineringspunkt. Det er nettermineringspunktet, der udgør grænsen for SYD ENERGIs ansvar. 7

8 Elforsyning Det er abonnentens ansvar at sørge for den nødvendige elforsyning til nettermineringspunktet, og abonnenten afholder selv eventuelle udgifter hertil Tilslutningsboksen SYD ENERGI sætter en tilslutningsboks op, hvorfra kablerne til computer, telefon, anlæg, SetTop boks og tv m.v. skal gå ud. Tilslutningsboksen stilles til rådighed for abonnenten SYD ENERGIs besøg Abonnenten får besked om, hvornår SYD ENERGI kommer på besøg for at lave installationerne. Abonnenten skal sørge for, at SYD ENERGI har uhindret adgang til boligen på det aftalte tidspunkt for installationen. Sker det ikke, er SYD ENERGI berettiget til at opkræve særskilt timebetaling og eventuelt kørselspenge for at dække de omkostninger, der har været forbundet med SYD ENERGIs forgæves besøg Reparationer Abonnenten afholder udgifterne til reparationer af bygninger som fx maling, pudsning og tapetsering, efter SYD ENERGIs arbejde med tilslutningen Individuelle ønsker Hvis abonnenten har andre ønsker til, hvor fiberkablet skal indføres til boligen og/eller hvor nettermineringspunktet skal placeres, kan abonnenten indhente et tilbud på dette hos SYD ENERGI Tilslutningen Kabler Abonnenten skal selv købe kabler og sørge for at trække dem rundt i boligen fra tilslutningsboksen og til de enkelte apparater, jf. pkt Abonnenten betaler selv alle udgifter i forbindelse med tilslutningen af udstyr, men får vejledning til arbejdet af SYD ENERGI Tilsluttet udstyr Abonnenten er ansvarlig for, at udstyr, der sluttes til med undtagelse af det udstyr SYD ENERGI leverer er godkendt i overensstemmelse med gældende regler og specifikationer Ansvar Det er abonnentens ansvar, at tilslutningen er korrekt, så tjenesterne fra SYD ENERGI virker. SYD ENERGI er uden ansvar for, om abonnentens eventuelle interne telenet virker, efter abonnenten har sluttet udstyret til. 8

9 Teknikerhjælp Hvis abonnenten har behov for teknikerhjælp, kan SYD ENERGI henvise til en ekstern tekniker. Abonnenten afregner selv betaling direkte med teknikeren Leveringstidspunkt SYD ENERGI kontakter abonnenten, når forbindelsen til netværket er etableret (leveringstidspunktet). 3. Udstyr og installationer 3.1. Ejendomsret Alle installationer (kabler, ledninger, stik m.m.) til og med det nettermineringspunkt, som SYD ENERGI har etableret, tilhører SYD ENERGI. Hvis abonnenten har fået stillet udstyr til rådighed (tilslutningsboks, en lejet SetTop boks, trådløst tastatur m.v.), er dette udstyr ligeledes SYD ENERGIs ejendom. Abonnenten kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) SYD ENERGIs udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse Tilbagelevering Ved aftalens ophør er abonnenten forpligtet til at returnere det udstyr, der tilhører SYD ENERGI, jf. punkt 3.1, og som er blevet stillet til rådighed for abonnenten. Tilbagelevering skal ske senest 14 dage efter, at forbindelsen til tjenesten er blevet afbrudt. Hvis udstyret ikke bliver leveret tilbage inden for tidsfristen, er abonnenten forpligtet til yde fuld erstatning til SYD ENERGI. Tilslutningsboksen følger installationsadressen. Den kan derfor efter aftale med SYD ENERGI overgives til en ny abonnent på installationsadressen ved flytning, jf. punkt 5.2., eller ved overdragelse, jf. punkt 5.3. Defekt udstyr skal abonnenten sende til SYD ENERGI. Alle udgifter til forsendelse påhviler abonnenten Erstatningsansvar Abonnenten skal følge råd og instruktioner om behandling, brug og vedligeholdelse af SYD ENERGIs udstyr. Abonnenten bærer risikoen for eventuelt tab af eller skade på udstyr fra det tidspunkt, det leveres, indtil det er tilbage i SYD ENERGIs varetægt. Abonnenten, dennes husstand eller nogen, som abonnenten har ansvar for, er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig for skader på SYD ENERGIs udstyr og 9

10 installationer på installationsadressen. Abonnenten skal erstatte SYD ENERGIs tab i forbindelse med den slags skader. SYD ENERGIs udstyr skal være omfattet af abonnentens indboforsikring ved skader, tyveri med videre. 4. Økonomi 4.1. Prisliste SYD ENERGI fastsætter prisen for ydelserne i abonnementsaftalen. Priserne fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, der kan rekvireres ved henvendelse til SYD ENERGI. SYD ENERGI er berettiget til at opkræve beløb hos abonnenten for tilslutning, oprettelse, abonnement og forbrug. Hertil kommer bidrag for installation, beløb for leje samt særlige afgifter og gebyrer for engangsydelser og tillægsydelser med videre Introduktionspriser Husstande Introduktionspriser for tilslutning til SYD ENERGIs netværk i henhold til prislisten er kun gældende, hvis tilkoblingen på installationsadressen sker som en del af det samlede gravearbejde i beboerens område. Når gravemaskinerne har passeret beboerens matrikel, er tilbuddet om en fast introduktionspris faldet bort. Tilslutning og oprettelse herefter sker i henhold til et nyt tilbud fra SYD ENERGI Lejligheder i boligforeninger Ved oprettelse af abonnement på internettjenesten efter kabling af ejendommen, bliver beboeren opkrævet for et teknikerbesøg i henhold til gældende prisliste Betaling Opkrævning Beløb for tilslutning og oprettelse opkræves af SYD ENERGI umiddelbart efter, at aftalen er indgået. Abonnementsbeløb bliver opkrævet månedligt forud fra og med tidspunktet for levering af tjenesten. Forbrugsafhængige beløb og øvrige betalinger i henhold til abonnementsaftalen bliver opkrævet månedsvis bagud på den førstkommende faktura. Tekniske eller driftsmæssige problemer kan dog forsinke opkrævningen af visse beløb, så de først fremgår af en senere faktura PBS SYD ENERGI fakturerer abonnenten månedligt og fortrinsvis via PBS. Hvis abonnenten ikke ønsker at betale over PBS, kan SYD ENERGI opkræve et særskilt gebyr til at dække administrationen forbundet med at sende girokort til abonnenten. Betaling sker i danske kroner. 10

11 Ændring af opkrævningsinterval SYD ENERGI kan ved indgåelsen af aftalen eller på et senere tidspunkt ændre intervallet for opkrævninger. For eksempel kan betalingen kræves straks, hvis der er grund til at tro, at abonnenten ikke kan eller vil betale rettidigt. I følgende situationer kan SYD ENERGI ændre intervallet for opkrævning eller kræve betaling straks: A. Abonnenten har gentagne gange misligholdt sin forpligtelse til at betale i henhold til abonnementsaftalen. B. Abonnenten er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. C. Tilslutning til SYD ENERGIs netværk anvendes til formidling af trafik for andre eller benyttes fast af flere i forening. D. Abonnentens forbrug af telefonitjenesten skønnes at være væsentligt større end tilsvarende abonnenters gennemsnitforbrug eller udviser meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere. Når grundlaget for det ændrede interval for opkrævning er væk, kan abonnenten som udgangspunkt bede om, at intervallet ændres til det oprindelige. Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til punkt A: Så kan abonnenten bede om at intervallet ændres til det sædvanlige, når abonnenten har betalt sin gæld til SYD ENERGI, og der i det følgende år ikke har været grund til at opretholde det ændrede interval for opkrævning. Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til punkt B: Så kan abonnenten bede om at intervallet ændres til det sædvanlige, når der i en periode på et år ikke på ny har været grund til at ændre intervallet for opkrævning. SYD ENERGI kan, når aftalen indgås eller senere, kræve forudbetaling af abonnementsbeløb for den aftalte uopsigelighedsperiode Én samlet faktura På én og samme faktura kan SYD ENERGI opkræve betaling for andre abonnementer, der udbydes af SYD ENERGI koncernen, og som kunden har indgået en abonnementsaftale om. Når SYD ENERGI udbetaler tilgodehavender for forsyningspligtige ydelser til abonnenten, er SYD ENERGI berettiget til forinden at modregne eventuelle restancer, der vedrører abonnentens indgåede aftaler om SYD ENERGIs fiberbaserede bredbånd. Hvis abonnenten kun betaler noget af en regning, der omfatter flere krav, uden at angive, hvad betalingen drejer sig om, afskrives betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav. Forud går dog krav, der vedrører forsyningspligtydelser Manglende betaling Hvis betaling ikke sker inden tidsfristen udløber, sender SYD ENERGI et skriftligt ryk- 11

12 kerbrev, der informerer om, at tjenesten bliver afbrudt, hvis ikke betalingen finder sted inden for en nærmere angiven tidsfrist. SYD ENERGI er berettiget til at opkræve et gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. Ved forsinket betaling er SYD ENERGI i henhold til rentelovens bestemmelser endvidere berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristen udløb, og indtil betaling sker Sikkerhedsstillelse Hvis SYD ENERGI ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt har grund til at antage, at abonnenten ikke vil betale rettidigt, er SYD ENERGI berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af SYD ENERGI. SYD ENERGI kan blandt andet stille krav om sikkerhedsstillelse i følgende situationer: A. Abonnenten har misligholdt sin pligt til at betale i henhold til abonnementsaftalen. B. Abonnementsaftalen overdrages til tredjemand. C. Abonnenten er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. D. Abonnenten, der ønsker at oprette et abonnement, tilhører en husstande, hvor forbindelsen til SYD ENERGIs tjeneste er blevet afbrudt på grund af misligholdelse. Abonnenten skal have tilhørt den anden abonnents husstand i den periode, hvor restancen er opstået, og skal fortsat tilhøre denne husstand. E. Abonnentens forbrug af telefonitjenesten skønnes væsentligt at overstige tilsvarende abonnenters gennemsnitsforbrug af tjenesten eller udviser meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere. F. Tilslutning til SYD ENERGIs netværk anvendes til formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening. Ved sikkerhedsstillelse i henhold til punkt A kan SYD ENERGI fastsætte sikkerheden til et beløb svarende til det dobbelte af det beløb, abonnenten er i restance med, dog mindst kr. Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til punkt A, ophører abonnentens forpligtelse til at stille sikkerhed, når abonnenten har betalt sin gæld, og der i en periode på et år efter gældens indfrielse ikke har været anledning for SYD ENERGI til at søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen. Ved sikkerhedsstillelse i henhold til punkt B, C, D, E og F kan SYD ENERGI fastsætte sikkerheden til et beløb svarende til, hvad SYD ENERGI forventer at fakturere abonnenten i 6 måneder, dog mindst kr. Abonnentens forpligtelse til at stille sikkerhed ophører som udgangspunkt, når det forhold, der lå til grund for sikkerhedsstillelsen, ikke længere er aktuelt. Når abonnentens forpligtelse til at stille sikkerhed stopper, frigives sikkerhedsstillelsen af SYD ENERGI efter begæring fra abonnenten. 12

13 Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til punkt D og E, ophører abonnentens forpligtelse til at stille sikkerhed, når der i en periode på et år efter sikkerhedsstillelsen ikke har været anledning for SYD ENERGI til at søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen. Abonnenten afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke over for abonnenten. 5. Abonnentens forhold 5.1. Ændringer Hvis abonnenten vil ændre i abonnementet, efter at aftalen er indgået, herunder ændre abonnementet på internettjenesten, kan det ske ved henvendelse til SYD ENERGI, som sender en bekræftelse på ændringen pr. post eller . Abonnenten kan også selv foretage de ønskede ændringer online ved at logge ind på den personlige web-portal på adressen Abonnenten får en bekræftelse på den ændring, der er foretaget Flytning Abonnenten har pligt til straks at give SYD ENERGI besked om flytning, jf. pkt Hvis abonnenten flytter fra installationsadressen, betragtes det i enhver henseende som om, abonnementsaftalen er sagt op. Flytter abonnenten til en anden adresse, som SYD ENERGI dækker med netværket, kan abonnenten indgå en ny abonnementsaftale. Så modregnes abonnementet, så abonnenten ikke betaler dobbelt abonnementsbeløb i overgangsperioden. Abonnenten bliver opkrævet et gebyr for flytning af abonnementet, jf. pkt Overdragelse Abonnenten kan med SYD ENERGIs samtykke overdrage abonnementsaftalen til en ny abonnent. SYD ENERGI kan forlange, at både den nuværende og den fremtidige abonnent skriftligt tiltræder overdragelsen. Den nuværende og den nye abonnent aftaler tidspunktet for overdragelsen. På det tidspunkt opgøres SYD ENERGIs mellemværende med den nuværende abonnent. Den fremtidige abonnent hæfter i henhold til abonnementsaftalen for alle betalingsforpligtelser efter overdragelsestidspunktet. SYD ENERGI er berettiget til at opkræve den nye abonnent et gebyr for overdragelsen. Gebyret følger den gældende prisliste. Den hidtidige abonnent hæfter naturligvis til og med det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted Afbrydelse af tilslutningen Hvis abonnenten i væsentlig grad undlader at overholde sine forpligtelser i henhold til 13

14 abonnementsaftalen, er SYD ENERGI berettiget til at afbryde abonnentens forbindelse til tjenesterne. Følgende forhold anses bl.a. som væsentlig misligholdelse: A. Abonnenten undlader rettidigt at opfylde SYD ENERGIs krav om sikkerhedsstillelse. B. Opkrævning af tilslutnings- og oprettelsesbeløb betales ikke rettidigt. C. Opkrævning af abonnements- og forbrugsbeløb samt øvrige beløb betales ikke, selv om SYD ENERGI har sendt et rykkerbrev. D. Abonnenten afgiver urigtige oplysninger eller fortæller ikke SYD ENERGI om adresseændring. E. Selv om SYD ENERGI kræver det, undlader abonnenten at træffe foranstaltninger, der kan afhjælpe forstyrrelser, afbrydelser eller lignende af trafikken i SYD ENERGIs netværk. F. Selv om SYD ENERGI kræver det, undlader abonnenten at frakoble tilsluttet udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til tilslutning til SYD ENERGIs netværk. G. Selv om SYD ENERGI kræver det, undlader abonnenten at afbryde tilslutning af udstyr eller interne net, der på grund af fejl forstyrrer SYD ENERGIs netværk. H. SYD ENERGI afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning m.v. I. Uden aftale med SYD ENENRGI bruges abonnementet til formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører abonnentens husstand. Og det ophører ikke, selv om SYD ENERGI påtaler det. J. Abonnenten portscanner andre computere på internettet eller forsøger at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer, tilsluttet internettet (hacking). K. Abonnenten er med til at sprede virus. L. Abonnenten spreder s, som er uønskede for modtageren (spam, kædebreve eller lignende). M. Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende. N. Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IPadresser eller headerinformation. O. Abonnenten overtræder gentagne gange de uskrevne regler for god skik på internettet. Afbrydelse af abonnentens forbindelse i henhold til punkt A, B og C kan kun ske for de forbindelser, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling. 14

15 Hvis abonnenten retter op på det, der førte til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, vil SYD ENERGI snarest muligt åbne forbindelsen igen. Hvis abonnenten ikke retter op på det forhold, der førte til afbrydelsen, kan SYD ENERGI opsige abonnementsaftalen uden varsel. En abonnent, der har misligholdt abonnementsaftalen væsentligt ved ikke at betale forfalden gæld, kan ikke indgå en ny aftale med SYD ENERGI, før gælden er betalt. SYD ENERGI kan opkræve et gebyr for lukning af forbindelsen og for eventuelt at åbne den igen, jf. pkt Opsigelse Uopsigelighedsperiode En aftale om abonnement er uopsigelig i seks måneder fra aftalens indgåelse, dog således at aftalen tidligst kan ophøre efter seks måneder fra det tidspunkt, hvor abonnentens bolig er tilsluttet fibernettet (leveringstidspunktet) Opsigelsen Abonnenten kan opsige en aftale om abonnement med en måneds skriftlig varsel til den første i en måned. Det vil sige løbende måned + 30 dage. En aftale kan tidligst ophøre fra og med uopsigelighedsperiodens udløb, jf. pkt SYD ENERGI bekræfter skriftligt over for abonnenten, hvornår aftalen ophører Ændring af priser og vilkår SYD ENERGI kan ændre disse aftalevilkår med et varsel på én måned. Abonnenten har herefter mulighed for at opsige abonnementsaftalen med et varsel på minimum 14 dage, dog senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, herunder ændringer, der udelukkende er til fordel for abonnenten, kan ikke begrunde en opsigelse af abonnementet i uopsigelighedsperioden Opgørelse SYD ENERGI opgør parternes mellemværende på det tidspunkt, hvor aftalen udløber og refunderer eller opkræver et eventuelt differencebeløb. 6. SYD ENERGIs forhold 6.1 Driftsikkerhed og ændringer SYD ENERGI har ret til at lave nødvendige ændringer af SYD ENERGIs netværk for at sikre, at driften er tilfredsstillende eller for at leve op til krav fra myndighederne. SYD ENERGI bestræber sig på at informere abonnenten om ændringer med passende varsel, hvis SYD ENERGI skønner, at ændringen har væsentlig betydning for abonnentens brug af tjenesterne. 15

16 Internettjenestens tekniske egenskaber samt internettets særlige karakter betyder, at der kan være udsving i kommunikationshastigheden via internettjenesten. SYD ENERGI forbeholder sig i særlige tilfælde retten til midlertidigt at begrænse mulighederne for at bruge internettjenesten på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold Afhjælpning af fejl SYD ENERGI retter fejl i egne anlæg og installationer. Abonnenten kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til SYD ENERGIs Servicecenter. Hvis abonnenten beder om hjælp til at få rettet en fejl, som viser sig at kunne henføres til fejl eller mangler i abonnentens eget udstyr, abonnentens mangelfulde installering af udstyret eller abonnentens fejlagtige brug af tilslutningen, er abonnenten forpligtet til at dække SYD ENERGIs udgifter til fejlsøgning i henhold til gældende takster, jf. pkt Erstatningsansvar SYD ENERGI er efter dansk rets almindelige regler ansvarlig for tab som følge af handlinger eller undladelser, forårsaget af SYD ENERGI eller nogen, SYD ENERGI har ansvaret for. SYD ENERGI er dog ikke ansvarlig for erstatning i følgende tilfælde: A. Ved tab der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer i SYD ENERGIs netværk i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, jf. pkt Medmindre SYD ENERGI har forsømt at begrænse ulemperne herved. B. For indirekte tab (tabt avance, produktionstab, tab som følge af at internettjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab fordi en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes o. lign.), medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. C. For tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til abonnenten eller som følge af abonnentens tab af personlige data eller installeret software. D. For tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnentens data og/eller systemer. E. Ved force majeure. Dvs. hvis den manglende levering eller afbrydelse skyldes forhold uden for SYD ENERGIs kontrol, herunder blandt andet lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout - også strejke og lockout blandt SYD ENERGIs egne medarbejdere. F. Ved ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod SYD ENERGI som følge af abonnentens brug af tjenesterne. 16

17 6.4. Afslag i abonnement Opstår der fejl i SYD ENERGIs netværk, som afbryder abonnentens forbindelse og/eller adgang til internettjenesten, telefonitjenesten eller den samlede tv-programforsyning, giver SYD ENERGI efter henvendelse fra abonnenten et forholdsmæssigt afslag i abonnementsbeløbet for den pågældende periode. Det er dog en forudsætning, at abonnenten - efter tjenesten er sat i drift - har været uden forbindelse, telefon eller tv i samlet mere end 2 døgn, og at afslaget udgør mindst 25 kr. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsbeløb, jf. dog pkt SYD ENERGI yder ikke afslag i abonnementsprisen for en periode, hvor tjenesterne er afbrudt, fordi abonnenten har installeret udstyret forkert, jf. pkt , eller ved afbrydelse af tilslutningen, fordi abonnenten har misligholdt aftalen, jf. pkt Ændring af priser og vilkår Ved ændring af priser og vilkår underretter SYD ENERGI abonnenten skriftligt for eksempel pr. eller i forbindelse med opkrævning. Der henvises i øvrigt til punkt Opsigelse Hvis SYD ENERGI stopper med at udbyde internettjenesten, kan aftalen eller dele af den opsiges med mindst 3 måneders varsel. For så vidt angår tillægstjenesterne (telefonitjenesten og tv-tjenesten), er opsigelsesvarslet fra SYD ENERGIs side dog kun 1 måned Tvister og klager I tilfælde af en tvist mellem abonnenten og SYD ENERGI om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan abonnenten klage til SYD ENERGIs kundeservice. SYD ENERGIs afgørelse kan herefter indbringes for Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 København S., tlf Hvis Forbrugerstyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle den indbragte klage, vil nævnet så vidt muligt sende klagen videre til rette myndighed. Tvister kan i øvrigt indbringes for de almindelige domstole af begge parter efter gældende regler Ikrafttrædelse Disse aftalevilkår træder i kraft den 30. august

18 Særlige vilkår 7. Internettjenesten 7.1. Kodeord side Behandling af kundeoplysninger side Hjemmesider og adresser side Adfærd på internettet side Informationer side Utilsigtet brug side Publicering side Indhold side Ophavsret side Hacking, virus, spam m.v. side Handel side Lagring og drift side SYD ENERGIs rettigheder side Fraskrivelse af ansvar side 21 18

19 7. Internettjenesten 7.1. Kodeord Ved oprettelse af abonnement på internettjenesten får abonnenten et kundenummer og et kodeord. De gør det muligt at logge på den personlige web-portal, hvorfra abonnenten blandt andet får adgang til sin elektroniske postkasse og til at oprette og styre sin egen hjemmeside. Kundenummer og kodeord er personlige oplysninger og må ikke gives videre til tredjemand. Abonnenten er ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres under kodeordet og bærer ansvaret, hvis andre misbruger det. Abonnenten skal med det samme informere SYD ENERGI om eventuel uautoriseret brug af kodeordet Behandling af kundeoplysninger SYD ENERGI registrerer forbrugs- og regningsdata med henblik på eventuel opkrævning for abonnentens forbrug af internetadgang via SYD ENERGIs net. Forbrugs- og regningsdata omfatter bl.a. IP-adresse, størrelsen af den overførte mængde data målt i Megabytes (MB) samt registrering af tidsforbruget Hjemmesider og adresser De hjemmeside- og adresser, der hostes via SYD ENERGI, tilhører SYD ENERGI og stilles kun til abonnentens rådighed så længe abonnementsaftalen løber, med mindre andet er aftalt. Abonnentens data fra eventuelle hjemmesider og elektroniske postkasser slettes 10 dage efter afbrydelse af kundens forbindelse til SYD ENERGIs internettjeneste, jf. pkt Medmindre forbindelsen eller adgangen åbnes igen forinden. SYD ENERGI kan herefter ikke genetablere data, som er slettet, eller reservere abonnentens hjemmeside- og adresser. Abonnenten må ikke overskride lagerkapaciteten og eventuelle grænser for overført trafikmængde m.v. for hjemmesider og s Adfærd på internettet Informationer SYD ENERGI kontrollerer ikke og har ikke ansvar for de informationer, der stilles til abonnentens rådighed ved adgang til internettet. Det omfatter blandt andet informationer fra hjemmesider, s, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper Utilsigtet brug Abonnenten løber ved at downloade materiale fra internettet eller ved at åbne vedhæftede filer i modtagne s en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. 19

20 Det har SYD ENERGI ikke indflydelse på og kan ikke drages til ansvar for skader og tab på grund af det Publicering Abonnenten har selv ansvaret for alle informationer, som abonnenten stiller til rådighed for andre via internettjenesten Indhold SYD ENERGIs internettjeneste må ikke anvendes til at uploade, offentliggøre, e eller på anden vis overføre indhold, som er ulovligt, skadeligt, injurierende, udtrykker had, er racistisk, etnisk eller religiøst forkasteligt. Hvis abonnenten overtræder forbuddet, kan SYD ENERGI uden varsel lukke for den pågældende hjemmeside eller mailadresse Ophavsret Hvis abonnenten bruger kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke, kan det være en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af den slags værker kan for eksempel ske ved distribution eller downloading. Det er abonnentens ansvar, at brugen af værkerne sker med tilstrækkeligt samtykke fra dem, der har rettighederne Hacking, virus, spam m.v. Abonnenten må ikke portscanne andre computere på internettet eller forsøge at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer, tilsluttet internettet (hacking.) Abonnenten må heller ikke være med til at sprede virus og s, som modtageren ikke vil have (spam, kædebreve eller lignende). Abonnenten må ikke slette eller forfalske transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller headerinformation, eller overtræde de uskrevne regler for god skik på internettet Handel I forbindelse med abonnentens handel på internettet eller ved abonnentens erhvervelse af netydelser fra tredjemand, har SYD ENERGI intet ansvar for abonnentens eller tredjemands indbyrdes mellemværende Lagring og drift SYD ENERGI kan opstille generelle procedurer og begrænsninger i forbindelse med brug af SYD ENERGIs internettjeneste, herunder: (defineret af SYD ENERGI) ENERGI SYD ENERGIs tjenester. 20

21 7.6. SYD ENERGIs rettigheder SYD ENERGI forbeholder sig ret til efter eget skøn at afvise eller flytte indhold, som udbydes via SYD ENERGIs internettjeneste. SYD ENERGI kan kategorisere de udbudte hjemmesideservere, så abonnentens hjemmesider med særligt indhold, herunder for eksempel erotik, kan henvises til den relevante server Fraskrivelse af ansvar SYD ENERGI er uden ansvar og holdes skadesløs for ethvert krav fra abonnenten eller tredjepart, der måtte opstå som følge af: riode, jf. dog pkt bejdsparters servere. 21

22 Særlige vilkår 8. Telefonitjenesten 8.1. Telefonnummeret side Nummerportering side Tildeling af nummer og optagelse i telefonbog side Opsigelse af specialaftaler side Afbrydelse af monopolskillepunkt side Forbehold side Frit operatørvalg side Ekstra services side Banke På side Nummervisning side Skjult nummer side Viderestilling side Vækning side Nummerspærring side Telefonsvarer side Kvalitets- og serviceniveau side Tilslutning af kundens udstyr og interne net side Telefoner side Mærkning side Forstyrrelser side Fejl i udstyr og net side Behandling af kundeoplysninger side Priser og regning side Opkalds- og regningsdata side Prisoplysning side Specifikation af regning side Regningsstatus side 26 22

23 8. Telefonitjenesten 8.1. Telefonnummeret Nummerportering Abonnenten kan få flyttet sit telefonnummer fra den nuværende teleoperatør til SYD ENERGI. Det er SYD ENERGI, der sørger for overflytningen (også kaldet en nummerportering) Tildeling af nummer og optagelse i telefonbog SYD ENERGI giver abonnenten et telefonnummer for hver forbindelse til tjenesten. Abonnenten kan vælge at få hemmeligt eller udeladt nummer. SYD ENERGI kan opkræve et gebyr for hemmeligholdelse eller udeladelse af oplysninger. Ved hemmeligt nummer bliver abonnenten optaget i telefonbogen med navn og adresse, men telefonnummeret vil ikke være oplyst. Abonnentens nummer bliver ikke oplyst ved forespørgsel på Oplysningen (118). Ved udeladt nummer bliver abonnenten ikke optaget i telefonbogen. Ved forespørgsel på Oplysningen vil hverken navn, adresse eller telefonnummer blive oplyst. SYD ENERGI kan i ganske særlige tilfælde uden ansvar ændre telefonnummeret, hvis det er nødvendigt af tekniske eller driftmæssige grunde. Abonnenten får besked om ændringen med længst muligt varsel. Abonnenten kan normalt bede om at få et nyt nummer. SYD ENERGI kan opkræve et gebyr for det Opsigelse af specialaftaler Hvis abonnenten har ISDN, ADSL eller lignende aftaler hos sin nuværende teleoperatør, skal abonnenten undersøge, om der til telefonabonnementet er knyttet et undernummer. Er der det, skal abonnenten opsige nummeret, før SYD ENERGI kan nummerportere hovednummeret. Hvis abonnenten har DUET/Favorit eller lignende aftaler, skal abonnenten selv opsige dem. De fleste aftaler har en måneds opsigelse. Hvis aftalerne ikke er opsagt, kan SYD ENERGI ikke overtage abonnentens telefonnummer Afbrydelse af monopolskillepunktet SYD ENERGI kan mod betaling tilbyde abonnenten, at en tekniker slutter alle installationsadressens eksisterende telefonstik til SYD ENERGIs netværk og samtidig afbryder monopolskillepunktet. Hvis forbindelsen til TDCs offentlige telenet ikke kobles fra, vil forbindelsen til SYD ENER- GIs netværk ikke fungere i abonnentens telefonstik. 23

24 8.2. Forbehold Frit operatørvalg Abonnenten kan ikke bruge andre udbydere af teletjenester end SYD ENERGI til opkaldene fra abonnentens telefonforbindelse Ekstra services De nævnte ekstra services er med i prisen på abonnementet Banke På Hvis der kommer nye opkald, mens abonnenten taler i telefon, kan abonnenten få besked om det som et lydsignal fra telefonen Nummervisning Abonnenten har fra abonnementets begyndelse nummervisning, men det kan abonnenten vælge at slå fra igen via web-portalen eller ved at kontakte SYD ENERGI. Med nummervisning får abonnenten mulighed for på et display at få vist nummeret på den, der ringer op. Det kræver, at det er teknisk muligt, og at den der ringer ikke har blokeret for nummervisning Skjult nummer Abonnenten har mulighed for at skjule sit telefonnummer, når abonnenten ringer til andre. Opkald til alarmtjenesten 112 vil dog altid blive vist Viderestilling Abonnenten har mulighed for at stille alle opkald, opkald ved optaget eller opkald ved intet svar videre til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer efter kundens valg Vækning Abonnenten kan bestille vækning på et tidspunkt, bestemt af abonnenten Nummerspærring Abonnenten kan få spærret sin telefonforbindelse. Der kan laves spærring for udgående opkald til bestemte numre, generelt (Danmark og udland) eller alene for opkald til udlandet. En spærring forhindrer dog ikke opkald til alarmtjenesten 112. Abonnenten kan med øjeblikkelig virkning lave og ophæve en spærring Telefonsvarer Beskederne kan aflyttes på det telefonnummer, der oplyses af SYD ENERGI i forbindelse med oprettelsen. Abonnenten kan få sendt indtalte beskeder til en adresse. Beskederne sendes som en lydfil, der kan afspilles i for eksempel Windows Media Player Kvalitets- og serviceniveau Abonnementer omfattet af SYD ENERGIs telefonitjeneste følger de minimumskrav til kvaliteten af tjenesten, som IT- og Telestyrelsen har fastsat. 24

25 8.5. Tilslutning af kundens udstyr og interne net Telefoner Abonnenten kan bruge almindelige, analoge eller trådløse telefoner til IP telefoni. Man kan ikke bruge telefoner med drejeskive eller ISDN-telefoner Mærkning Abonnenten skal sikre, at udstyr, der sluttes til SYD ENERGIs netværk, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr m.v. Samtidig skal abonnenten sikre, at udstyret kan sluttes til SYD ENERGIs netværk, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål Forstyrrelser Abonnenten skal sikre, at forbindelsen til SYD ENERGIs netværk bruges, så der ikke sker forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i netværket. Skulle det alligevel ske, skal abonnenten straks træffe foranstaltninger imod det, for eksempel ved at regulere ankommende og afgående trafikmængder eller abonnere på yderligere forbindelser til SYD ENERGIs netværk Fejl i udstyr og net Hvis udstyr eller interne net (telenet til eget brug,) sluttet til SYD ENERGIs netværk, giver anledning til forstyrrelser i netværket på grund af fejl eller lignende, skal abonnenten straks afbryde tilslutningen. Sker det ikke, kan SYD ENERGI uden varsel afbryde abonnentens forbindelse til netværket, jf. punkt 5.4. E Behandling af kundeoplysninger SYD ENERGI er forpligtet til at videregive de nummeroplysningsdata, som er registreret i nummeroplysningsdatabasen til alle, der ønsker det. Det kan være til adressebureauer, til udbydere af nummeroplysningstjenester eller til telefonbøger. Nummeroplysningsdata, som abonnenten har krævet holdt hemmeligt (hemmeligt eller udeladt nummer), videregives ikke til tredjemand. Videregivelse af nummeroplysningsdata kan dog altid finde sted til alarmtjenesten 112, til politiet og til andre udbydere af telenet eller teletjenester i signaleringsøjemed. SYD ENERGI offentliggør og videregiver i øvrigt ikke andre nummeroplysningsdata end navn, stilling, adresse og telefonnummer, medmindre abonnenten udtrykkeligt har givet samtykke til det. Abonnenten har i henhold til lov om Det Centrale Personregister (CPR) ret til at anmode sin bopælskommune om at markere i CPR, at den pågældende beder om at blive fri for henvendelser i markedsføringsøjemed. Markeringen beskytter abonnenten mod markedsføring fra tredjemand, som har indhentet nummeroplysningsdata. 25

26 8.7. Priser og regning Opkalds- og regningsdata SYD ENERGI registrerer opkalds- og regningsdata med henblik på at kunne opkræve den korrekte betaling for abonnentens forbrug af tjenesten. Opkalds- og regningsdata omfatter blandt andet abonnentens eget nummer, det kaldte nummer, datoen for samtalen samt hvornår samtalen begyndte og hvor længe den varede Prisoplysning Abonnenten har til enhver tid mulighed for at ringe til SYD ENERGI og få oplysning om prisen for opkald til danske telefonnumre, dog bortset fra prisen for opkald til overtakserede indholds- og informationstjenester. SYD ENERGI kan opkræve betaling for brug af prisoplysningen Specifikation af regning Regningen fra SYD ENERGI er opdelt i opkald inden for Danmark, mobilopkald, udlandsopkald samt øvrige, specificerede ydelser (en takstopdelt regning). Kunden kan på den personlige web-portal se den specificerede regning med oplysning om alle fakturerede kald, herunder oplysning om dato, klokkeslæt, kaldt nummer, samtalens varighed og pris. En specificeret regning er sorteret efter opkaldstidspunkter Regningsstatus Kunden har på den personlige web-portal mulighed for at få oplyst samtaleforbrugets størrelse siden sidste regning. 26

27 Særlige vilkår 9. TV-tjenesten 9.1. Anvendelse af programmer side Programudbud og ændring side Skift af programpakker side Information side Regulering af prisen side Tv-tjenesten 9.1. Anvendelse af programmer Offentlig forevisning eller erhvervsmæssig brug af de leverede radio- og TV-programmer er ikke tilladt uden særlig aftale med SYD ENERGI. Sker det alligevel, kan SYD ENERGI øjeblikkeligt afbryde forsyningen af programmer, jf. pkt. 5.4., og rette eventuelle krav om erstatning mod abonnenten Programudbud og ændring SYD ENERGI kan ændre programpakkernes sammensætning og antallet af kanaler/programmer med forbehold for de begrænsninger, som følger af gældende lovgivning. Det sker normalt med 1 måneds varsel via TV-portalen og SYD ENERGIs hjemmeside, www. sydenergi.dk. SYD ENERGI kan dog straks lave en sådan ændring, hvis det er nødvendigt på grund af forhold, som SYD ENERGI ikke har indflydelse på Skift af programpakker Abonnenten kan skifte fra en programpakke til en anden via web-portalen eller ved at kontakte SYD ENERGIs kundeservice. SYD ENERGI kan opkræve et gebyr, hvis abonnenten skifter programpakke Information SYD ENERGI informerer løbende på TV-portalen og hjemmesiden om ændringer i programmerne, nye tjenester, væsentlige fejl på nettet med videre Regulering af prisen SYD ENERGI kan regulere abonnementsprisen. Det skal ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel, dog så en stigning tidligst kan træde i kraft fra og med den næste regningsperiode. Moms, andre offentlige afgifter og afgifter til rettighedsorganisationer, herunder COPY- DAN og KODA, følger egne reguleringsnormer, så stigninger eller fald i de afgifter med videre medfører tilsvarende ændringer i abonnementsafgiften. 27

28 SYD ENERGI Ravnevej Esbjerg Ø Telefon

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT Velkommen 2 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 3 Kontaktoplysninger 16 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. November 2016

1. Abonnementsaftalen. November 2016 Abonnementsvilkår for TDC Bredbånd: TDC Erhverv Bredbånd, DSL TDC Erhverv Bredbånd, Coax TDC Erhverv Fiber TDC Erhverv Fiber Plus Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd, DSL November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. Juli 2017

1. Abonnementsaftalen. Juli 2017 Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd: Bredbånd, Fiber (YouSee Bredbånd via fiber) Bredbånd, Coax (YouSee Bredbånd via kabel-tv-stik) Bredbånd, DSL (YouSee Bredbånd via telefonstik) Juli 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Telefoni, Internet, TV Gældende pr. 15. maj 2007 Indhold 1.Kort præsentation af abonnementsvilkår hos ComX Networks A/S 2. Tilslutning til ComX og fortrydelsesret 3. Forudsætninger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC

Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Juni 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Juni 2015 1. Abonnementsaftalen xdsl eller Fiber (herefter

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Februar 2015 2 Indhold Abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste.... 4 1. Abonnementsaftalen... 4 2. Forudsætning om xdsl eller fiber... 4 3. Registrering

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. Juni 2016

1. Abonnementsaftalen. Juni 2016 Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd: Bredbånd, Fiber (YouSee Bredbånd via fiber) Bredbånd, Coax (YouSee Bredbånd via kabel-tv-net) Bredbånd, DSL (YouSee Bredbånd via telefonnet) Juni 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester Version 01.01.2017 Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N CVR nr. 36403527 Tlf. 88 30 30 80 stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester 1. Aftalens parter Parterne

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Februar 2014 1 2 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med TDC om TDC Bredbånd og Fastnet. Vilkårene

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Oktober 2015 Indhold Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester 1. Aftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Oktober 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Kort præsentation af Vilkår for DANSK KABEL TV's tjenester På de næste sider

Læs mere

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk Aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet

Læs mere

Erhverv. Almindelige betingelser

Erhverv. Almindelige betingelser Erhverv Almindelige betingelser tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT 1.1. Nærværende Almindelige Betingelser gælder for ALTIBOX levering af bredbåndstjenester og ydelser

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere