Udkast til ny handicappolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til ny handicappolitik"

Transkript

1 Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer, at vi alle engagerer os. Rødovre Kommune vil være landets bedste kommune for borgere med handicap. I 2014 blev vi kåret som Danmarksmester i sociale indsatser af Socialpædagogernes Landsforening, hvor vi lå suverænt nr. 1 en førsteplads vi ikke fik for ingenting! Vi prioriterer området højt, har gode rammer og mange solide tilbud, der virker. Dem skal vi holde fast i og udvikle. Det er muligt, fordi vi i Rødovre tør, kan og vil. Vores vision er, at borgere med handicap skal have lige muligheder i livet. Selvom vi alle har forskellige vilkår, er det vigtigt, at vi har lige muligheder for at skabe os en god hverdag. Vi vil arbejde for, at borgere med handicap kan tage beslutninger om eget liv og få den nødvendige støtte til dette. Det er vigtigt, at vi skaber sammenhæng i tilbuddene. Det er med til at sikre lige muligheder. Mennesker er forskellige, og vi skal finde fleksible og holdbare løsninger i et tillidsfuldt samarbejde mellem borger, pårørende og fagperson. Det er samtidig vigtigt, at støtten gives tidligt, så vi forebygger, at vanskeligheder vokser sig store. Der er både plads til og brug for alle i det fællesskab, som vores lokalsamfund udgør. Når vi deltager i sociale fællesskaber, oplever vi at være en ligeværdig del af samfundet. Med Kommunalbestyrelsens vision for velfærdsfornyelse Sammen om Rødovre understreger vi, at fællesskab er en bærende kraft i vores lokalsamfund. Vores fællesskaber skal styrkes ved, at vi i endnu højere grad mødes på tværs af forskelligheder, hvad enten det er på arbejdspladsen, på uddannelsen eller i foreningerne. I Rødovre skal det være let for mennesker med handicap at deltage i samfundslivet, og omgivelserne skal være tilgængelige og trygge. I takt med at samfundet bliver digitaliseret, og velfærdsteknologiske hjælpemidler er tilgængelige, vil vi have fokus på, at alle kan være med. Velfærdsteknologi kan gøre en forskel i borgernes liv i forhold til dagligdagens gøremål og er med til at fremme selvstændigheden. Vi ønsker med handicappolitikken at skabe dialog om de vilkår og betingelser, som mennesker med handicap lever med i Rødovre. Samtidig er politikken et fælles grundlag for alle medarbejdere i Rødovre Kommune. Handicappolitikken skal ses i samspil med Rødovre Kommunes øvrige politikker, for eksempel Børne- og Ungepolitikken, Sundhedspolitikken og Udsattepolitikken. Udviklingen af handicappolitikken har været en spændende og lærerig proces, hvor mange borgere, foreninger, politikere og medarbejdere har bidraget. Vi vil gerne sige en stor tak til jer alle. Jeres værdifulde bidrag har endnu en gang bekræftet os i, at vi har et stærkt fællesskab med dybt engagerede medborgere og medarbejdere. Erik Nielsen Borgmester Britt Jensen Formand for Social- og Sundhedsudvalget Side 1 af 9

2 Hvem handler politikken om? Denne politik favner bredt og handler om børn, unge, voksne og ældre med fysisk, intellektuel, sensorisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Mennesker med en funktionsnedsættelse lever vidt forskellige liv - som far eller mor, onkel eller tante, kæreste, studerende, gartner eller kvantefysiker. Fællesnævneren er, at de kan møde forhindringer i forhold til at deltage i samfundslivet. Vi følger FN s Handicapkonventions definition af, at personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel og/eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det samfundsrelaterede handicapbegreb understreger, at handicappet opstår i mødet med det omgivende samfund og de forhindringer, der findes her. Der er fokus på omgivelserne frem for personen, og i takt med at omgivelserne udvikler sig, gør handicappet det også. Handicapbegrebet er således dynamisk og kan ændre sig over tid. Men én ting er et idealsamfund, hvor omgivelserne er indrettet, så funktionsnedsættelser ikke er et handicap en anden ting er virkeligheden. Her kan være svært at kompensere fuldt ud, og derfor vil mennesker med funktionsnedsættelser i forskellige situationer opleve begrænsninger og dermed handicap. I politikken bruges mennesker med handicap som den gængse betegnelse for mennesker med en fysisk, psykisk, intellektuel og/eller sensorisk funktionsnedsættelse. Side 2 af 9

3 Tilgange og værdier FN s Handicapkonvention er et centralt grundlag for Rødovre Kommunes arbejde. Konventionen skal sikre grundlæggende menneskerettigheder for mennesker med alle slags handicap. Handicapkonventionen indeholder mål om, at samfundet skal fjerne forhindringer, så personer med handicap får samme muligheder som andre. Konventionen fastlægger forskellige rettigheder som for eksempel lige ret til uddannelse og arbejde, ret til at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter, ret til indflydelse, ret til at bo, hvor man ønsker og med hvem man ønsker, og med den støtte, man har behov for. Handicapkonventionen sætter sammen med dansk lovgivning og de danske grundprincipper på handicapområdet rammen for, hvilke mål vi skal leve op til for at sikre, at personer med handicap har de samme muligheder som alle andre. Handicappolitikken tager udgangspunkt i disse tilgange og værdier: Vi behandler alle lige men ikke ens Vi ser alle mennesker som ligeværdige. Mennesker er forskellige og kræver derfor forskellige tilgange og tilbud. Den konkrete og individuelle vurdering er hjørnestenen i samarbejdet mellem borger og fagperson om at finde fleksible løsninger. Vi har positive forventninger til alle Det er vigtigt at have positive forventninger til alle. Det påvirker motivation og læring og er en væsentlig drivkraft for udvikling. Forventningerne skal samtidig være realistiske. Det kræver en løbende dialog mellem borger og fagperson at have og fastholde positive og realistiske forventninger. Vi finder holdbare løsninger I Rødovre er vi gode til at finde løsninger sammen. Det kræver en åben dialog og fagpersoner, der er gode til at lytte. Løsningerne skal være holdbare og give mening for den enkelte borger. Vi vil derudover sætte fokus på, at de rammer, der definerer samarbejdet, er konkrete og forståelige. Vi har fokus på habilitering Den habiliterende indsats er vigtig, for den sigter mod at bevare og styrke mennesker med handicaps evner og funktionsniveau. Ved at opnå den bedst mulige funktionsevne har personer med handicap bedre forudsætninger for at kunne leve et selvstændigt liv. Side 3 af 9

4 Vision Rødovre Kommune vil være landets bedste kommune for borgere med handicap. Vores vision er: Alle borgere i Rødovre har lige muligheder i livet. For at realisere visionen arbejder vi med fire strategimål: 1) Et ligeværdigt liv 2) Sammenhæng skaber tryghed 3) Stærke lokale fællesskaber 4) Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger Side 4 af 9

5 Strategimål 1 - Et ligeværdigt liv Vi vil arbejde for lige muligheder for alle Ligeværd er den bærende værdi i handicappolitikken. Personer med handicap skal have de samme muligheder som alle andre for at skabe sig en god hverdag med uddannelse, arbejde, familie, venner og fritidsinteresser. Vi skal sikre, at det er muligt for mennesker med handicap at nyde denne rettighed og deltage i lokalsamfundet. Vi vil styrke den enkeltes mulighed for at tage beslutninger og få den nødvendige støtte til dette. Det gælder særligt for personer med et psykisk handicap, som kan have svært ved at træffe egne beslutninger om hverdagen. Og det gælder uanset alder. Børn og unge med handicap skal kunne udtrykke deres holdninger til eget liv. Vi støtter derfor op om barnets selvstændiggørelse ved overgangen fra barn til voksen, som er vigtig for alle unge handicap eller ej. Vi har positive og realistiske forventninger til alle Uanset vores udfordringer har vi alle evner, som kan komme i spil og udvikles. Vi sætter derfor fokus på evner, potentiale og drømme. Samtidig er det vigtigt at have forventninger. Det påvirker motivation og læring og er med til at udvikle os. Vi har tydelige og positive forventninger til alle. Det er vigtigt, at forventningerne også er realistiske med respekt for, at den enkelte person bedst kender sine egne behov og begrænsninger. Vi finder fleksible løsninger, der giver mening for den enkelte For at behandle alle mennesker lige skal der være forskel på støtte og hjælp: Forskellige mennesker kræver forskellige tilgange. Det er vigtigt at finde fleksible løsninger, som er holdbare og giver mening for den enkelte. Nogle personer kan føle sig stemplet på grund af deres handicap. Her er det afgørende at se på det hele menneske frem for handicappet. Vi vil bevare, udvikle og styrke borgere med handicaps kompetencer og funktionsniveau Mennesker med medfødt eller erhvervet handicap har forskellige behov for støtte til at bevare, udvikle og styrke deres evner og funktionsniveau. Vi vil fokusere på den habiliterende indsats og så vidt muligt sikre, at kompetencer og funktionsniveau ikke forringes eller går tabt. Ved at opnå den bedst mulige funktionsevne har personer med handicap bedre forudsætninger for at kunne leve et selvstændigt liv. Side 5 af 9

6 Strategimål 2 - Sammenhæng skaber tryghed Vi vil styrke sammenhæng i tilbuddene Det er vigtigt, at vi har sammenhæng i vores tilbud. Det er med til at sikre lige muligheder, og derfor vil vi styrke koordineringen på tværs af fagområder. Gennem tættere samarbejde kan vi udnytte rammer og redskaber endnu bedre og mere effektivt. Ligesom vi i et tæt samarbejde skal sikre enighed om mål og aktiviteter. Ens verden forandrer sig markant, når man går fra at være barn til at være voksen, eller man kommer ud for en ulykke eller bliver syg. I disse situationer vil der være særligt behov for støtte. Her er det vigtigt at skabe en tryg overgang og et sammenhængende forløb. Vi vil arbejde for, at den gamle og den nye verden hænger sammen. Vi vil arbejde for, at der er tillid og åbenhed i samarbejdet mellem borgere, pårørende og fagpersoner Vi har fokus på borgerens situation, og vi tager borgerens oplevelser alvorligt. Mennesker er forskellige, og løsningerne skal derfor baseres på konkrete og individuelle vurderinger. Det kræver tillid og åbenhed i samarbejdet og tydelige forventninger til hinanden. Et godt samarbejde forudsætter også, at borgerne har tillid til, at fagpersonerne har den fornødne faglige viden og kompetencer. Vi vil have fokus på, at medarbejdere er opdaterede på metoder og ny viden. Nogle mennesker med handicap kan ikke selv overskue valgmuligheder og konsekvenser, og her spiller de pårørende en afgørende rolle. Vi betragter de pårørende som betydningsfulde samarbejdsparter med unik erfaring og viden. Mange pårørende yder en stor indsats, og vi vil støtte op om familiernes forhold. Vi yder grundig rådgivning og vejledning om rettigheder og muligheder til forældre til børn med handicap, så familien får den bedst mulige dagligdag. Vi vil altid i det omfang borgeren ønsker det inddrage de pårørende i indsatsen. På den måde finder vi holdbare løsninger. Vi vil styrke den tidlige tværfaglige indsats og sætte fokus på tidlig helhedsorienteret udredning Vi vil styrke den tidlige, tværfaglige indsats, for jo tidligere der sættes ind, jo større en forskel kan vi gøre. Ved at reagere hurtigt på begyndende problemer, forebygger vi, at vanskelighederne vokser sig store. Samtidig er det afgørende, at de forskellige fagområder kommer på banen og arbejder tæt sammen. En tidlig, tværfaglig indsats er med til at øge livskvaliteten for personer med handicap og deres pårørende. Vi vil sætte fokus på tidlig helhedsorienteret udredning af børn og unge med handicap. Der skal ydes en hurtig og effektiv hjælp, så vi bedst muligt støtter op om barnets og den unges udvikling. Side 6 af 9

7 Strategimål 3 - Stærke lokale fællesskaber Vi vil styrke mulighederne for, at alle borgere kan tage ansvar for eget liv og deltage i lokalsamfundet I Rødovre er fællesskabet vores fundament og en bærende kraft. Vi vil styrke fællesskaberne i vores lokalsamfund, så alle har lige muligheder for at bidrage, engagere sig og være aktive medborgere. Medborgerskab er at tage ansvar for eget liv efter bedste evne og aktivt bidrage til samfundets udvikling. Mennesker med handicap kan have særlige udfordringer, når det kommer til at deltage i fællesskaber og være en del af forskellige netværk. Et handicap må ikke være en forhindring for at være medborger. Vi vil arbejde for, at flere borgere med handicap kan tage en uddannelse og have et arbejdsliv Mennesker med handicap oplever ofte, at vejen til et aktivt arbejdsliv føles som et forhindringsløb. Derfor er andelen af personer med handicap i beskæftigelse meget lavere end personer uden handicap. Alle borgere skal have lige muligheder for at tage en uddannelse og være en del af en arbejdsplads, hvis det er en realistisk mulighed. Vores arbejdsmarked skal være åbent, inkluderende og fleksibelt, så flere får mulighed for at forsørge sig selv gennem et meningsfuldt arbejde. De fleste mennesker trives i et uddannelses- eller arbejdsfællesskab, hvor man dagligt har kontakt med andre mennesker. Vi vil arbejde for at nedbryde fordomme og synliggøre mangfoldigheden i lokalsamfundet Mennesker med handicap mødes ikke altid med samme respekt som mennesker uden handicap. Mange bliver mødt med fordomme eller bliver stemplet af samfundet. Vi arbejder for at nedbryde fordomme, flytte holdninger og sikre ligeværdigheden. Mennesker med handicap er en naturlig del af mangfoldigheden i Rødovre, og her vil vi som kommune gå forrest ved at synliggøre dette. Vi vil øge mulighederne for, at mennesker med handicap kan deltage i en bred vifte af foreningstilbud I Rødovre har vi et rigt foreningsliv med gode muligheder for at yde en frivillig indsats og få venskaber for livet. Når vi deltager i foreningsfællesskaber og frivilligt arbejde, føler vi os som en ligeværdig del af lokalsamfundet. Et godt netværk øger desuden den enkeltes selvstændighed og livskvalitet. Personer med handicap er primært aktive inden for foreninger og organisationer tilknyttet handicapområdet, selvom mange ønsker at være frivillige og deltage i det brede foreningsliv på samme måde som alle andre. Vi vil øge mulighederne for, at mennesker med handicap kan deltage i fællesskaber, hvor handicappet ikke er det fælles udgangspunkt. Vi opfordrer derfor foreningslivet til at være nysgerrige og åbne sig endnu mere for nye medlemmer. Side 7 af 9

8 Strategimål 4 - Tilgængelige omgivelser og teknologiske muligheder Vi vil arbejde for tilgængelige og trygge omgivelser I Rødovre skal det være let for mennesker med handicap at deltage i alle dele af samfundslivet. Vi skal indrette vores lokalsamfund på en måde, så omgivelserne ikke opleves som en hindring for at færdes og leve et aktivt liv. Her spiller tilgængelighed en stor rolle. Tilgængelighed handler om lige muligheder for at deltage i samfundets aktiviteter og er en basal forudsætning for at kunne leve et selvstændigt liv. I Rødovre skal vores omgivelser være tilgængelige, anvendelige og trygge, så borgeren på egen hånd kan bevæge sig fra et sted til et andet og undervejs tilegne sig nødvendig information. Det giver tryghed. Rødovre Kommunes bygninger skal være fremkommelige for enhver, så mødet med kommunen foregår i ligeværdige rammer. Vi vil have en alsidig boligmasse med handicapegnede boliger Det er afgørende at have en tryg og passende bolig tilpasset forskellige behov. De, der foretrækker at bo sammen med andre, skal i vid udstrækning have mulighed for at vælge dette. En alsidig boligmasse udtrykker respekt for forskellighed. Derfor skal vi så vidt muligt have handicapegnede boliger til de behov, som opstår gennem livet: Ungdomsboliger, bofællesskaber, singleboliger, familieboliger og ældreboliger. Vi vil støtte op om, at borgere med handicap kan benytte digitale løsninger Tilgængelighed handler om andet end fysiske rammer og hjælpemidler. I takt med at samfundet bliver digitaliseret, er det vigtigt at tænke i digital tilgængelighed. Digitale løsninger i det offentlige erstatter på nogle områder den personlige betjening og papirbaserede henvendelse. Digitalisering rummer mange gode muligheder for, at personer med handicap kan kommunikere og tilegne sig informationer, men det er en forudsætning, at digitaliseringen er tilgængelig. Vi vil støtte op om, at borgere med handicap kan benytte de digitale løsninger. Digitale løsninger kan øge mulighederne for selv at kunne klare forskellige opgaver og gøre kontakten med det offentlige mere fleksibel. Personer, der ikke har adgang til digital kommunikation, skal have mulighed for alternativer, når de skal i kontakt med kommunen. Vi vil støtte personer med handicap til at kunne bruge velfærdsteknologiske løsninger Velfærdsteknologiske hjælpemidler kan fremme livskvaliteten og selvstændigheden hos alle. Velfærdsteknologiske hjælpemidler kan kompensere for funktionsnedsættelser og bevare eller udvikle den enkeltes evner. Samtidig kan hjælpemidler og velfærdsteknologi understøtte mange af de rutineopgaver, som i dag udføres af pårørende og kommunens medarbejdere. For at teknologien kan gøre en forskel, skal vi støtte personer med handicap til selvstændigt at kunne anvende teknonologierne. Først og fremmest skal vi synliggøre de mange muligheder for, hvordan velfærdsteknologien kan bruges i hverdagen. Side 8 af 9

9 En levende handicappolitik Handicappolitikken skal omsættes til handlinger, der gør en forskel for borgere i Rødovre, som har et handicap, og deres pårørende. Der udarbejdes en toårig handleplan med beskrivelse af indsatser for, hvordan vi når strategimålene, og der gøres årlig status på indsatserne. Når handleplanen omsættes til konkrete indsatser, skal både borgere, medarbejdere og andre aktører inddrages for at skabe ejerskab og forankring af indsatserne. Handicaprådet er en vigtig samarbejdspart i udarbejdelse af handleplanen og gennemførelse af de konkrete indsatser og aktiviteter. Med Handicaprådet har Kommunalbestyrelsen et vigtigt forum for dialog og sparring. Rådet har kontakt til et bredt bagland af forskellige tilbud, aktiviteter, handicaporganisationer og handicapgrupper, som har stor viden om og erfaringer med, hvordan vi konkret kan fremme lige muligheder og et liv på egne præmisser. Side 9 af 9

Rødovre Kommunes handicappolitik

Rødovre Kommunes handicappolitik Forord Rødovre Kommunes handicappolitik Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter Rødovre Kommune endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik UDKAST Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 6 Værdigrundlag... 7 Fokusområder... 8 Værdighed... 9 Sociale fællesskaber... 11

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Handicappolitik December 2015 BRØNDBY KOMMUNE

Handicappolitik December 2015 BRØNDBY KOMMUNE Handicappolitik December 2015 BRØNDBY KOMMUNE Indhold Forord Forord 2 Formål 3 Målgruppe 3 Centrale principper 4 Mission og vision 6 Handicappolitikkens handleplan 7 Indsatsområde 1-5: 1) Tilgængelighed

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Socialt Lederforum 29. marts 2012 Delforedrag - Salon 22 Birgitte Kofod Olsen Menneskerettighedsrådgiver, PhD Før man har rettigheder, kan

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Esbjerg Kommunes. Handicappolitik. Esbjerg Kommunes Handicappolitik

Esbjerg Kommunes. Handicappolitik. Esbjerg Kommunes Handicappolitik Esbjerg Kommunes Handicappolitik Esbjerg Kommunes Handicappolitik 1 2 Esbjerg Kommunes Handicappolitik Handicappolitik på forkant med udviklingen Handicappolitikken er ledelinje for fremtidens indsats

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik. 1 Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik. 1 Handicap- og Psykiatripolitik Handicap- og Psykiatripolitik 1 Handicap- og Psykiatripolitik Handicap- og Psykiatripolitik Selvbestemmelse, medbestemmelse og brugerinddragelse er nøgleordene i Næstved Kommunes Handicap- og Psykiatripolitik,

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Handicaprådets Handleplan

Handicaprådets Handleplan SOLRØD KOMMUNE HANDICAPRÅDET Handicaprådets Handleplan Valgperiode 2005-2009 Valgperiode 2005-2009 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDNING OG BAGGRUND.... 2 FORMÅL OG MÅLSÆTNING... 2

Læs mere

2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2013 HANDICAPPOLITIK 2015 2013 HANDICAPPOLITIK 2015 Indhold FORORD 05 1. INDLEDNING 06 2. HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

Handicapbegrebet i dag

Handicapbegrebet i dag Handicapbegrebet i dag Elisabeth Kampmann sociolog www.elisabethkampmann.dk Det medicinske handicapbegreb Klinisk perspektiv med fokus på den enkeltes defekt eller funktionsnedsættelse Funktionsnedsættelsen

Læs mere

Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015

Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015 Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015 Dette kommissorium erstatter kommissorium udarbejdet i efteråret 2011. Formål Vi ønsker med udarbejdelse af denne handicappolitik at skabe øget

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere