Pengeoverførsel Gavebeskatning Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Chefkonsulent Jørn O. Dysted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pengeoverførsel Gavebeskatning Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Chefkonsulent Jørn O. Dysted"

Transkript

1 Pengeoverførsel og Gavebeskatning Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Chefkonsulent Jørn O. Dysted

2 Generelle forudsætninger for kurset Kurset handler om pengeoverførsler og relationen til gavebeskatning (penge mellem fysiske personer og deres afkom) Ikke ret meget om værdiansættelser (danske kroner værdiansættes ikke) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 2

3 En typisk sagsgang (pengeoverførsel) SKAT Kontrolmateriale Materialeindkaldelse Forslag til ansættelse Nyt forslag Afgørelse og opkrævning Klage (NB nye regler) Afgiftspligtig Opklarende spørgsmål Forhandling Forhandling Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 3

4 Pengeoverførsel Skatteretlig kvalifikation

5 Statsskatteloven 4 Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.eks.: Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 5

6 Indkomst efter Statsskattelovens 4 Samlede årsindtægter fra ind- og udland i penge eller formuegoder, eksempelvis fra: Landbrug Handel Industri Udleje Lønning Gaver Understøttelse, uden for gavetilfælde (bortset fra børns underhold i givers hjem (KL 5 4 og BAL 24 1 ) Renter og udbytte De fleste bestemmelser gælder både personer og selskaber. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 6

7 Ikke indkomst efter Statsskattelovens 5 Til indkomsten henregnes eksempelvis ikke: Gaver der falder under BAL Arv Forsikring Lån Kapitalforbrug Bestemmelserne gælder både personer og selskaber Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 7

8 Pengeoverførsel, ej gave Eksempler på overførsler der ikke er gaver: Lån Kompensationskrav (papirløse samlevende) Underhold i ht. Lov, men ikke aftalte bestemte ydelser (beløb/løbetid) Dødsgaver (det er arv) Arv (overførsel i live er gaver, efter død er arv) Givers betaling af gaveafgift Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 8

9 Kvalifikation af indkomst Husk om statsskattelovens 4: Det skatteretlige indkomstbegreb er meget bredt Alt der har økonomisk værdi kan være skattepligtig indkomst Der er ingen betingelser knyttet til: Erhvervelsesmåden Indtægtskilden eller Fremtrædelsesformen (bortset fra gaver) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 9

10 Indkomst efter Statsskatteloven, skematisk Indkomst/formuefremgang Skattepligtig indkomst? Skattefri formuefremgang? Gaver, husk gavmildhed! (ikke retlig forpligtelse, eller med retlig forpligtelse) Erhvervsindkomst, lønning, leje etc. Renter, understøttelse etc. Arv, forsikring, lån, kapitalforbrug etc. Gaver, skattepligtige Afgiftspligtige gaver Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 10

11 Ikke indkomst efter Statsskattelovens 5 Specielt om lån i gavemiljø: Lån til nærtstående kan blive anset for en gave, hvis låntager ikke kan forventes at være i stand til at tilbagebetale det modtagne beløb. I tvivlstilfælde henses til, om der foreligger de for lån sædvanlige karakteristika, eksempelvis gældseller pantebreve, betaling af renter eller afdrag, opførelse i selvangivelser som hhv. lån og tilgodehavende eller lignende forhold Lærebog om indkomstskat 14. udgave s. 387 Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 11

12 Ikke indkomst efter Statsskattelovens 5 Specielt om anfordringslån Praksis synes kritikløst og ikke udfordret at acceptere, at mellemværender der indeholder et anfordringsvilkår, kan sættes til kurs 100, uden hensyn til vilkår og debitors betalingsevne. Altså ingen gavebeskatning af overkurs. Den juridiske vejledning (C.A.6.1.7) indeholder dog en passus om, at anfordringslån er lån der kan opsiges med en frist på højest 14 dage (hvorefter må forventes fuld indfrielse (min tilføjelse)) Se TfS. 2012, 611 Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 12

13 Bevisbyrde Hvem har bevisbyrden? Skattemyndighederne har bevisbyrden for indkomsterne. Byrden falder dog over på skatteyderen, når han bestrider at der er skattepligt. Skatteyderen har bevisbyrden for fradrag Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 13

14 Bevisbyrde Domstolenes bevisbedømmelse er fri, med hensyn til hvilke beviser der tillægges vægt og hvilken vægt der lægges på de forskellige beviser. Bevisbyrden lægges på den der har nemmest ved at skaffe beviserne (tit skatteyderen). Processuel skadevirkning (RpL ). Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 14

15 Bevisbyrde I praksis kan bevisbyrdefordelingen se sådan ud: Gavemiljø Skatteyder skal bevise at der ikke foreligger gavmildhed Gavmildhed? Ikke gavemiljø Skattemyndighederne skal bevise at der foreligger gavmildhed Der er formodning for gavmildhed i gavemiljø/interessefællesskab Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 15

16 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde En højesteretsdom fra 2011 (SKM HR) slog tre ting fast, nemlig: 1. Tilstedeværelsen af et påstået familielån fra fader i Tyskland skulle bevises af skatteyderen. 2. Løftes bevisbyrden ikke forhøjes indkomsten 3. Ved negativt privatforbrug forhøjes den skattepligtige indkomst Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 16

17 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Flere domme behandler emnet, fx: SKM BR (TfS 2012, 156 ) (Retten finder det ikke godtgjort at skatteyderen har forpligtet sig til at tilbagebetale et lån på kr. til en skolekammerat og til sin mor) SKM HR (TfS 2008, 1426.H) (Et større beløb, der løbende var blevet indsat på et ægtepars bankkonti skulle beskattes, da de ikke havde bevist, at det stammede fra beskattede midler) SKM VLR (TfS 2007, 1019.V) (Skatteyderen havde ikke bevist, at et større beløb som han havde fået udbetalt var depositum eller lån. Indkomsten blev derfor forhøjet) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 17

18 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Flere domme (.fortsat) SKM LSR (TfS 2006, 927.LSR) (LSR udtalte at alle indkomster som hovedregel er skattepligtige og de konkrete indkomster kunne ikke karakteriseres som vennetjenester, da de indgik i et systematisk regnskab over ydelser, en timebank) SKM HR (TfS 2004, 804.H) (Retten slog fast at det ikke var godtgjort, at der ved overførsel til et dansk selskab var stiftet en ubetinget tilbagebetalingsforpligtelse, derfor beskatning som driftstilskud) SKM VLR (TfS 2003, 482.V) (Retten slog fast, at sagsøgeren har en skærpet bevisbyrde for at der foreligger et lån, når de som kærester/venner befinder sig i et gavemiljø. Gældsbrev først underskrevet da myndighederne begyndte at undersøge sagen. Overførslerne betragtet som skattepligtige gaver) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 18

19 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Flere domme (.fortsat) J. nr (LSR) (Landsskatteretten slog fast, at klageren var skattepligtig af hævninger på 2 kreditkort, som et selskab, der havde adresse hos ham havde stillet til rådighed. Da klageren ikke havde stillet oplysninger om selskaberne til rådighed blev han beskattet (processuel skadevirkning) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 19

20 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Se andre interessante sager: SKM VLR, SKM BR, SKM BR, SKM BR, SKM BR, SKM BR, SKM BR, SKM BR SKM BR, SKM BR SKM BR, TfS 2011, 33 SKM LSR (TfS 2011, 177) (Indbragt), SKM BR, LSR LSR, , , SKM HR, SKM HR Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 20

21 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Konklusion Retterne lægger vægt på: 1. at det bevises eller godtgøres (af skatteyderne), at der er en retlig pligt til fx at tilbagebetale eller forrente, hvis der fx påstås et lån i stedet for en indkomst. Skriftlig dokumentation kræves. 2. at forholdene bestyrkes ved objektive kendsgerninger 3. at dokumenter er udarbejdet inden transaktionen gennemføres. Ikke efterrationaliseringer 4. at efterfølgende transaktioner (renter afdrag mv.) kan tillægges vægt ved bedømmelse af forholdets realitet Bevisbyrden er på parterne i transaktionen og der er skærpede krav til beviset, når de befinder sig i gavemiljø. Kravene til beviser er ret strenge. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 21

22 Gaver Civilretligt

23 Gaver, definition En gave er: En hel eller delvis vederlagsfri formuefordel givet som udslag af gavmildhed. Arveforskud og afkaldsvederlag er også gave efter loven (også udenfor boafgiftsloven) Begrebet gave er ikke defineret i skattelovgivningen, men hovedsageligt adopteret fra civilretten. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 23

24 Gaver, definition Gaveløftet: Det er en betingelse for at der foreligger en retskraftig gave at: 1) Modtager kender til løftet 2) Modtager accepterer gaven Rene bogholderimæssige dispositioner anerkendes i reglen ikke som gavedisposition, hvis ikke gaven realiseres snarest, og dermed kommer til kundskab At gøre en god forretning er ikke det samme som at modtage en gave, men kan være det Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 24

25 Gaver, definition Gaven er blevet til og kan beskattes når: 1) Den er blevet overført, eller bindende lovet 2) Den kan kvalificeres som gave, dvs. at den er et udslag af giverens gavmildhed og ikke opfylder en retspligt Der er en stærk formodning for gaveoverdragelse mellem personerne i 22 (BAL), men det er ikke en regel Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 25

26 Gaver, definition Det kan ikke aftales at en overdragelse skatteretligt skal behandles som en gave Og på den anden side Kan det ikke aftales at noget skatteretligt ikke skal behandles som en gave. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 26

27 Afgiftspligtig indkomst Gaver, beskatning og praksis

28 Gaver, beskatning HR: Gaver er efter SL skattepligtig indkomst og de er positivt nævnt i loven. U: Gaveafgiftspligtige gaver er undtaget fra indkomstskattepligt Det vil sige at alle skattepligtige i udgangspunktet er skattepligtige af gaver Som skattepligtige kan nævnes: søskende, ubeslægtede, selskaber, papirløse samlevende etc. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 28

29 Gaver, beskatning U: Fra indkomstskattepligten i ht. SL undtages personer der beskattes med gaveafgift efter (BAL) dvs. Afkom, stedbørn, stedbørns afkom, afdøde børns eller stedbørns efterlevende ægtefælle, forældre, bofæller (evt. tidl. 2 år) og plejebørn (5 år) (15%/ kr.) Barns eller stedbarns ægtefælle (15%/ kr.) Stedforældre, bedsteforældre (36,25%/ kr.) Ægtefæller, der ikke er fraseparerede (eller skilt) (0%/0 kr.). NB ved forbeholdt udbytte (15%/58.700) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 29

30 Gaver, beskatning Eksempler på afgiftspligtige gaver: Pengeoverførsler fra fx forældre Overdragelse af formuegoder Afdrag på lån der ikke er virkeligt ydede Arveforskud/arveafkaldsvederlag Overdragelse af værdipapirer Bankkonti stillet til rådighed Eftergivelse af gæld (skyldners betalingsevne) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 30

31 Gaver, beskatning Eksempler på indkomstskattepligtige gaver: Pengeoverførsler fra fx søskende eller ikke samboende partnere (- kompensationskrav) Overdragelse af formuegoder Afdrag på lån der ikke er virkeligt ydede Arveforskud/arveafkaldsvederlag uden for BAL Overdragelse af værdipapirer Bankkonti stillet til rådighed Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 31

32 Gaver, værdi Gaver fastsættes til deres handelsværdi Formodning (men ikke regel): Uafhængige parter har modstridende interesser og aftaler derfor reelle værdier Afhængige parter, eller parter uden modstående interesser aftaler ikke reelle værdier Udenlandsk valuta omregnes til danske kroner på tidspunktet for gavens modtagelse Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 32

33 Gaver, skattefri Eksempler på skatte- og afgiftsfri gaver: Lejlighedsgaver (fødselsdag, bryllup etc.). Gaven må dog ikke overstige et naturligt niveau. Således ikke adgang for velstående til at give større gaver Indsamlede gaver, ved modtagerens sygdom, skader ulykker etc. Hæderspriser, fx Nobelprisen Gevinster og dusører, fx danefæ/-kræ Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 33

34 Gaver, specielle forhold Udbetaling af kompensationskrav til tidligere partner er ikke skattepligt HVIS der er et krav. Gaver mellem personer med fælles bopæl skal gives mens bopælen består, ellers kan der ikke beregnes gaveafgift. NB plejehjemsanbringelse. Et gavetilsagn på gave i rater beskattes på én gang, hvis den samlede ydelse ligger fast mht. beløb eller løbetid, fx en bankkonto eller et eftergivet gældsbrev. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 34

35 Gaver, specielle forhold Løbende ydelser beskattes i takt med at ydelsen forfalder Renter af gæld der som gave eller arveforskud er påtaget overfor livsarvinger m.fl. kan ikke fradrages Løbende ubestemte ydelser beskattes som personlig indkomst, også til gaveafgiftskredsen Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 35

36 Gaver, forældelse af gaveafgift Gaver modtaget til og med 31. december 2012 Muligheden for at ændre værdiansættelsen ved gaveafgiftsberegningen forældes efter en frist på 3 måneder fra anmeldelsens modtagelse Forældelse hvor der ikke foreligger suspenderende omstændigheder indtræder efter 3 år Selvom forældelsen er suspenderet forældes krav under alle omstændigheder absolut efter 10 år Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 36

37 Gaver, forældelse af gaveafgift Gaver modtaget 1. januar 2013 og senere Muligheden for at ændre værdiansættelsen ved gaveafgiftsberegningen forældes efter en frist på 6 måneder fra anmeldelsens modtagelse og fristen løber først fra det tidspunkt hvor told- og skatteforvaltningen har det nødvendige oplysninger til værdiansættelsen Mulighed for SKAT for at foretage skønsmæssig ansættelse af en gaves værdi Øvrig forældelse som foregående planche Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 37

38 Gaver, subjektiv afgiftspligt Gaveafgiftspligt indtræder hvis giver, modtager eller begge har hjemting (oftest bopæl) i Danmark. Beskatning efter SL forudsætter skattepligt for modtager til DK Er der af samme gave betalt afgift/skat i udlandet gives nedslag i den danske afgift. Beskatningsretten kan i DBO være tillagt givers bopælsstat. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 38

39 Gaver, subjektiv skattepligt Indkomstskattepligt af gave indtræder hvis modtager er skattepligtig til Danmark. Er der af samme gave betalt skat i udlandet gives nedslag i den danske skat efter loven eller DBO. Beskatningsretten kan i DBO være fordelt mellem aftalestaterne. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 39

40 Gaver, subjektiv afgiftspligt arv og gave DBO mellem Danmark og: 1. Italien (1966) A/- 2. Schweiz (1973) A/- 3. USA (1983) A/G 4. Norden (1989) minus Sverige A/G 5. Tyskland (1995) A/G Lempelse via eksemption og kredit. A=arv G=Gave Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 40

41 Indgåede aftaler om bistand Danmark har indgået aftale med følgende udvalgte lande om bistand: Caymanøerne, ingen aftale De britiske Jomfruøer, ingen aftale Estland, art Frankrig, (opsagt) Grækenland, art. 26 Grønland, art. 26 Italien, art. 27 Jamaica, art. 27 Letland, art. 27 Luxembourg, art Malta, art. 27 Nederlandene, art. 27 Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 41

42 Indgåede aftaler om bistand Danmark har indgået aftale med følgende udvalgte lande om bistand fortsat: Polen, art. 25 Portugal, art. 26 San Marino, aftale om oplysninger Schweiz, art. 27 Spanien, (opsagt) Storbritannien, art. 25 Thailand, art. 27 Tyrkiet, art Tyskland, art USA, art Østrig, art. 27 Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 42

43 Gaver, formaliteter Gaver mellem ægtefæller skal gives ved ægtepagt for at få gyldighed, også mellem dem. Gaver kan omstødes Ægtefæller råder over hver deres bodel, ikke fællesboet TfS 2006, 154, TfS 2006, 119, JUS 2006, 4 (min kones navn) Konstaterbare omstændigheder må pege på, eller ligefrem bevise, at midlerne er overført som gave, til den påståede modtager fx: Barn (skærpede formkrav, børn giver ikke gaver til værgen) Se senere - skatteskønnet Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 43

44 Gaver, formaliteter En person kan påtage sig at videreformidle gave; men der er skærpede krav til dokumentation for givers vilje til at give, fx barnebarn Hver modtager har bundfradrag, ikke familien Gave fra en ægtefælle skal komme fra hende/hans bodel. Givere skal bevise at gaven kommer fra begge. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 44

45 Gaver, administrativt Giver og modtager har begge pligt til at anmelde afgiftspligtige gaver. Det er strafbart at lade være. Indkomstskattepligtige gaver selvangives af modtager, som anden personlig indkomst. Giver har ikke oplysningspligt. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 45

46 Gaver, straffebestemmelser Der kan pålægges straf for urigtig eller manglende anmeldelse af gaver. BAL kap. 10. Ransagning kan ske i sager om overtrædelse af bestemmelserne i BAL i ht. Retsplejeloven For indkomstskattepligtige gaver anvendes skattekontrollovens bestemmelser. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 46

47 Gaver, litteratur Du kan finde ud af mere ved at: Læse Den Juriske Vejledning (C.A.6) Læse litteraturoversigten i Skattekartoteket (MAGNUS) kapitel 30, 31 og 32 Skatteretten 1, 5. udgave, Jan Pedersen m.fl. (Thomson), s. 404 ff. Lærebog om indkomstskat, Aage Michelsen m.fl (Jurist- og Økonomforbundet), s. 381 ff. Spørge SKAT Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 47

48 Skatteskønnet Indkomst og gaver

49 Skatteskønnet, gaveafgift Mulighed for skatteskøn (gaver modtaget senest ): Gaveanmeldelsen efter BAL 26 skal foreligge, ellers må den inddrives (anerkendelsessøgsmål) Afgiftspligtig gave kan ikke ansættes skønsmæssigt eller ved taksation Når gaveanmeldelse foreligger kan der foretages visse skøn i forbindelse med værdiansættelsen Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 49

50 Skatteskønnet, gaveafgift Mulighed for skatteskøn (gaver modtaget fra ): Gaveanmeldelsen efter BAL 26 skal foreligge, eller må inddrives ved anerkendelsessøgsmål Afgiftspligtig gave kan ansættes skønsmæssigt eller ved taksation Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 50

51 Dokumentation og skatteskøn Ikke tilstrækkelig dokumentation: Oplysninger om tilgodehavende ikke bestyrket på objektivt grundlag Oplysninger og erklæring om lån, ikke bestyrket af objektive kendsgerninger, såsom pengestrømme, bankoverførsler eller kreditors erklæring Efterudarbejdet bekræftelse på aftale om lån og renter Privatforbrugsopgørelse uden dokumentation for bankindsætninger Manglende kvitteringer og købekontrakter for salg af indbo. Ikke dokumenterbare erklæringer Løs opgørelse af spilleindtægter Betydeligt rum for myndighedernes skøn, når der er mangelfuld dokumentation. Skærpet bevisbyrde ved interessefællesskab (se efterfølgende afgørelser) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 51

52 Dokumentation Dokumentation bedømt: Lejekontrakter opsigelser LSR Boopgørelse (ok), manglende bestyrkelse på objektive grundlag LSR Manglende objektive kendsgerninger og kontoudtog TfS Ø Erklæring om lån (efterudarbejdet) TfS H Indsat på konti fælles kasse bankfejl TfS H Politirapport, hælervarer designermøbler TfS H Lånedokument TfS H Efterfølgende udarbejdet dokument kontoudtog TfS Ø Manglende kasserapport ikke dokumentation for lån (i.f.a dokumenter/bankoverførsler) TfS Ø Ikke lånedokument eller bankoverførsel TfS V Erklæring fra fader om lån TfS H Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 52

53 Dokumentation Dokumentation bedømt (fortsat ): Vidneforklaring ikke underbygget TfS H Modstridende forklaringer og erklæringer TfS Ø Forklaringer og dokumenter udarbejdet efter kreditors død TfS H Kvittering udstedt flere år efter salg og uden nærmere angivelse TfS Ø Papirer på lån, erklæringer og vidneforklaring TfS Ø og Ø Udarbejdet spilleregnskab og vidner/erklæringer TfS Ø Erklæring fra afdød om lån TfS Ø Kontoudtog fra bank (medhold) UfR H Udateret dokument udfærdiget til bevisførelse/bekræftelse off. Kontor i udland TfS Ø Rekonstrueret liste TfS Ø Ubekræftede oplysninger om købere, ikke kvitteringer og lignende. Malerier stadig til sikkerhed for banklån TfS V Ufuldstændige oplysninger om lån og pengeoverførsler TfS V Regnskab, kasseregnskab, bankcheck (medhold) TfS Ø Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 53

54 Særlig skattemæssig dokumentation Skattekontrolloven, væsentligst: Enhver skattepligtig, 1 Bogføringspligtige tillige 3 (mindstekrav) Ejerskab af et selskab på mindst 25% eller stemmeret på mindst 50% skal oplyses med selvangivelsen 3 A Oplysningspligt efter opfordring, fx 6 B, 6 C, 8 C og 8 D Oplysningspligt uden opfordring, fx 7 G og 9 B Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 54

55 Afrunding og spørgsmål

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere