Pengeoverførsel Gavebeskatning Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Chefkonsulent Jørn O. Dysted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pengeoverførsel Gavebeskatning Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Chefkonsulent Jørn O. Dysted"

Transkript

1 Pengeoverførsel og Gavebeskatning Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Chefkonsulent Jørn O. Dysted

2 Generelle forudsætninger for kurset Kurset handler om pengeoverførsler og relationen til gavebeskatning (penge mellem fysiske personer og deres afkom) Ikke ret meget om værdiansættelser (danske kroner værdiansættes ikke) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 2

3 En typisk sagsgang (pengeoverførsel) SKAT Kontrolmateriale Materialeindkaldelse Forslag til ansættelse Nyt forslag Afgørelse og opkrævning Klage (NB nye regler) Afgiftspligtig Opklarende spørgsmål Forhandling Forhandling Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 3

4 Pengeoverførsel Skatteretlig kvalifikation

5 Statsskatteloven 4 Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.eks.: Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 5

6 Indkomst efter Statsskattelovens 4 Samlede årsindtægter fra ind- og udland i penge eller formuegoder, eksempelvis fra: Landbrug Handel Industri Udleje Lønning Gaver Understøttelse, uden for gavetilfælde (bortset fra børns underhold i givers hjem (KL 5 4 og BAL 24 1 ) Renter og udbytte De fleste bestemmelser gælder både personer og selskaber. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 6

7 Ikke indkomst efter Statsskattelovens 5 Til indkomsten henregnes eksempelvis ikke: Gaver der falder under BAL Arv Forsikring Lån Kapitalforbrug Bestemmelserne gælder både personer og selskaber Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 7

8 Pengeoverførsel, ej gave Eksempler på overførsler der ikke er gaver: Lån Kompensationskrav (papirløse samlevende) Underhold i ht. Lov, men ikke aftalte bestemte ydelser (beløb/løbetid) Dødsgaver (det er arv) Arv (overførsel i live er gaver, efter død er arv) Givers betaling af gaveafgift Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 8

9 Kvalifikation af indkomst Husk om statsskattelovens 4: Det skatteretlige indkomstbegreb er meget bredt Alt der har økonomisk værdi kan være skattepligtig indkomst Der er ingen betingelser knyttet til: Erhvervelsesmåden Indtægtskilden eller Fremtrædelsesformen (bortset fra gaver) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 9

10 Indkomst efter Statsskatteloven, skematisk Indkomst/formuefremgang Skattepligtig indkomst? Skattefri formuefremgang? Gaver, husk gavmildhed! (ikke retlig forpligtelse, eller med retlig forpligtelse) Erhvervsindkomst, lønning, leje etc. Renter, understøttelse etc. Arv, forsikring, lån, kapitalforbrug etc. Gaver, skattepligtige Afgiftspligtige gaver Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 10

11 Ikke indkomst efter Statsskattelovens 5 Specielt om lån i gavemiljø: Lån til nærtstående kan blive anset for en gave, hvis låntager ikke kan forventes at være i stand til at tilbagebetale det modtagne beløb. I tvivlstilfælde henses til, om der foreligger de for lån sædvanlige karakteristika, eksempelvis gældseller pantebreve, betaling af renter eller afdrag, opførelse i selvangivelser som hhv. lån og tilgodehavende eller lignende forhold Lærebog om indkomstskat 14. udgave s. 387 Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 11

12 Ikke indkomst efter Statsskattelovens 5 Specielt om anfordringslån Praksis synes kritikløst og ikke udfordret at acceptere, at mellemværender der indeholder et anfordringsvilkår, kan sættes til kurs 100, uden hensyn til vilkår og debitors betalingsevne. Altså ingen gavebeskatning af overkurs. Den juridiske vejledning (C.A.6.1.7) indeholder dog en passus om, at anfordringslån er lån der kan opsiges med en frist på højest 14 dage (hvorefter må forventes fuld indfrielse (min tilføjelse)) Se TfS. 2012, 611 Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 12

13 Bevisbyrde Hvem har bevisbyrden? Skattemyndighederne har bevisbyrden for indkomsterne. Byrden falder dog over på skatteyderen, når han bestrider at der er skattepligt. Skatteyderen har bevisbyrden for fradrag Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 13

14 Bevisbyrde Domstolenes bevisbedømmelse er fri, med hensyn til hvilke beviser der tillægges vægt og hvilken vægt der lægges på de forskellige beviser. Bevisbyrden lægges på den der har nemmest ved at skaffe beviserne (tit skatteyderen). Processuel skadevirkning (RpL ). Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 14

15 Bevisbyrde I praksis kan bevisbyrdefordelingen se sådan ud: Gavemiljø Skatteyder skal bevise at der ikke foreligger gavmildhed Gavmildhed? Ikke gavemiljø Skattemyndighederne skal bevise at der foreligger gavmildhed Der er formodning for gavmildhed i gavemiljø/interessefællesskab Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 15

16 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde En højesteretsdom fra 2011 (SKM HR) slog tre ting fast, nemlig: 1. Tilstedeværelsen af et påstået familielån fra fader i Tyskland skulle bevises af skatteyderen. 2. Løftes bevisbyrden ikke forhøjes indkomsten 3. Ved negativt privatforbrug forhøjes den skattepligtige indkomst Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 16

17 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Flere domme behandler emnet, fx: SKM BR (TfS 2012, 156 ) (Retten finder det ikke godtgjort at skatteyderen har forpligtet sig til at tilbagebetale et lån på kr. til en skolekammerat og til sin mor) SKM HR (TfS 2008, 1426.H) (Et større beløb, der løbende var blevet indsat på et ægtepars bankkonti skulle beskattes, da de ikke havde bevist, at det stammede fra beskattede midler) SKM VLR (TfS 2007, 1019.V) (Skatteyderen havde ikke bevist, at et større beløb som han havde fået udbetalt var depositum eller lån. Indkomsten blev derfor forhøjet) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 17

18 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Flere domme (.fortsat) SKM LSR (TfS 2006, 927.LSR) (LSR udtalte at alle indkomster som hovedregel er skattepligtige og de konkrete indkomster kunne ikke karakteriseres som vennetjenester, da de indgik i et systematisk regnskab over ydelser, en timebank) SKM HR (TfS 2004, 804.H) (Retten slog fast at det ikke var godtgjort, at der ved overførsel til et dansk selskab var stiftet en ubetinget tilbagebetalingsforpligtelse, derfor beskatning som driftstilskud) SKM VLR (TfS 2003, 482.V) (Retten slog fast, at sagsøgeren har en skærpet bevisbyrde for at der foreligger et lån, når de som kærester/venner befinder sig i et gavemiljø. Gældsbrev først underskrevet da myndighederne begyndte at undersøge sagen. Overførslerne betragtet som skattepligtige gaver) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 18

19 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Flere domme (.fortsat) J. nr (LSR) (Landsskatteretten slog fast, at klageren var skattepligtig af hævninger på 2 kreditkort, som et selskab, der havde adresse hos ham havde stillet til rådighed. Da klageren ikke havde stillet oplysninger om selskaberne til rådighed blev han beskattet (processuel skadevirkning) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 19

20 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Se andre interessante sager: SKM VLR, SKM BR, SKM BR, SKM BR, SKM BR, SKM BR, SKM BR, SKM BR SKM BR, SKM BR SKM BR, TfS 2011, 33 SKM LSR (TfS 2011, 177) (Indbragt), SKM BR, LSR LSR, , , SKM HR, SKM HR Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 20

21 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Konklusion Retterne lægger vægt på: 1. at det bevises eller godtgøres (af skatteyderne), at der er en retlig pligt til fx at tilbagebetale eller forrente, hvis der fx påstås et lån i stedet for en indkomst. Skriftlig dokumentation kræves. 2. at forholdene bestyrkes ved objektive kendsgerninger 3. at dokumenter er udarbejdet inden transaktionen gennemføres. Ikke efterrationaliseringer 4. at efterfølgende transaktioner (renter afdrag mv.) kan tillægges vægt ved bedømmelse af forholdets realitet Bevisbyrden er på parterne i transaktionen og der er skærpede krav til beviset, når de befinder sig i gavemiljø. Kravene til beviser er ret strenge. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 21

22 Gaver Civilretligt

23 Gaver, definition En gave er: En hel eller delvis vederlagsfri formuefordel givet som udslag af gavmildhed. Arveforskud og afkaldsvederlag er også gave efter loven (også udenfor boafgiftsloven) Begrebet gave er ikke defineret i skattelovgivningen, men hovedsageligt adopteret fra civilretten. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 23

24 Gaver, definition Gaveløftet: Det er en betingelse for at der foreligger en retskraftig gave at: 1) Modtager kender til løftet 2) Modtager accepterer gaven Rene bogholderimæssige dispositioner anerkendes i reglen ikke som gavedisposition, hvis ikke gaven realiseres snarest, og dermed kommer til kundskab At gøre en god forretning er ikke det samme som at modtage en gave, men kan være det Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 24

25 Gaver, definition Gaven er blevet til og kan beskattes når: 1) Den er blevet overført, eller bindende lovet 2) Den kan kvalificeres som gave, dvs. at den er et udslag af giverens gavmildhed og ikke opfylder en retspligt Der er en stærk formodning for gaveoverdragelse mellem personerne i 22 (BAL), men det er ikke en regel Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 25

26 Gaver, definition Det kan ikke aftales at en overdragelse skatteretligt skal behandles som en gave Og på den anden side Kan det ikke aftales at noget skatteretligt ikke skal behandles som en gave. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 26

27 Afgiftspligtig indkomst Gaver, beskatning og praksis

28 Gaver, beskatning HR: Gaver er efter SL skattepligtig indkomst og de er positivt nævnt i loven. U: Gaveafgiftspligtige gaver er undtaget fra indkomstskattepligt Det vil sige at alle skattepligtige i udgangspunktet er skattepligtige af gaver Som skattepligtige kan nævnes: søskende, ubeslægtede, selskaber, papirløse samlevende etc. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 28

29 Gaver, beskatning U: Fra indkomstskattepligten i ht. SL undtages personer der beskattes med gaveafgift efter (BAL) dvs. Afkom, stedbørn, stedbørns afkom, afdøde børns eller stedbørns efterlevende ægtefælle, forældre, bofæller (evt. tidl. 2 år) og plejebørn (5 år) (15%/ kr.) Barns eller stedbarns ægtefælle (15%/ kr.) Stedforældre, bedsteforældre (36,25%/ kr.) Ægtefæller, der ikke er fraseparerede (eller skilt) (0%/0 kr.). NB ved forbeholdt udbytte (15%/58.700) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 29

30 Gaver, beskatning Eksempler på afgiftspligtige gaver: Pengeoverførsler fra fx forældre Overdragelse af formuegoder Afdrag på lån der ikke er virkeligt ydede Arveforskud/arveafkaldsvederlag Overdragelse af værdipapirer Bankkonti stillet til rådighed Eftergivelse af gæld (skyldners betalingsevne) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 30

31 Gaver, beskatning Eksempler på indkomstskattepligtige gaver: Pengeoverførsler fra fx søskende eller ikke samboende partnere (- kompensationskrav) Overdragelse af formuegoder Afdrag på lån der ikke er virkeligt ydede Arveforskud/arveafkaldsvederlag uden for BAL Overdragelse af værdipapirer Bankkonti stillet til rådighed Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 31

32 Gaver, værdi Gaver fastsættes til deres handelsværdi Formodning (men ikke regel): Uafhængige parter har modstridende interesser og aftaler derfor reelle værdier Afhængige parter, eller parter uden modstående interesser aftaler ikke reelle værdier Udenlandsk valuta omregnes til danske kroner på tidspunktet for gavens modtagelse Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 32

33 Gaver, skattefri Eksempler på skatte- og afgiftsfri gaver: Lejlighedsgaver (fødselsdag, bryllup etc.). Gaven må dog ikke overstige et naturligt niveau. Således ikke adgang for velstående til at give større gaver Indsamlede gaver, ved modtagerens sygdom, skader ulykker etc. Hæderspriser, fx Nobelprisen Gevinster og dusører, fx danefæ/-kræ Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 33

34 Gaver, specielle forhold Udbetaling af kompensationskrav til tidligere partner er ikke skattepligt HVIS der er et krav. Gaver mellem personer med fælles bopæl skal gives mens bopælen består, ellers kan der ikke beregnes gaveafgift. NB plejehjemsanbringelse. Et gavetilsagn på gave i rater beskattes på én gang, hvis den samlede ydelse ligger fast mht. beløb eller løbetid, fx en bankkonto eller et eftergivet gældsbrev. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 34

35 Gaver, specielle forhold Løbende ydelser beskattes i takt med at ydelsen forfalder Renter af gæld der som gave eller arveforskud er påtaget overfor livsarvinger m.fl. kan ikke fradrages Løbende ubestemte ydelser beskattes som personlig indkomst, også til gaveafgiftskredsen Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 35

36 Gaver, forældelse af gaveafgift Gaver modtaget til og med 31. december 2012 Muligheden for at ændre værdiansættelsen ved gaveafgiftsberegningen forældes efter en frist på 3 måneder fra anmeldelsens modtagelse Forældelse hvor der ikke foreligger suspenderende omstændigheder indtræder efter 3 år Selvom forældelsen er suspenderet forældes krav under alle omstændigheder absolut efter 10 år Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 36

37 Gaver, forældelse af gaveafgift Gaver modtaget 1. januar 2013 og senere Muligheden for at ændre værdiansættelsen ved gaveafgiftsberegningen forældes efter en frist på 6 måneder fra anmeldelsens modtagelse og fristen løber først fra det tidspunkt hvor told- og skatteforvaltningen har det nødvendige oplysninger til værdiansættelsen Mulighed for SKAT for at foretage skønsmæssig ansættelse af en gaves værdi Øvrig forældelse som foregående planche Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 37

38 Gaver, subjektiv afgiftspligt Gaveafgiftspligt indtræder hvis giver, modtager eller begge har hjemting (oftest bopæl) i Danmark. Beskatning efter SL forudsætter skattepligt for modtager til DK Er der af samme gave betalt afgift/skat i udlandet gives nedslag i den danske afgift. Beskatningsretten kan i DBO være tillagt givers bopælsstat. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 38

39 Gaver, subjektiv skattepligt Indkomstskattepligt af gave indtræder hvis modtager er skattepligtig til Danmark. Er der af samme gave betalt skat i udlandet gives nedslag i den danske skat efter loven eller DBO. Beskatningsretten kan i DBO være fordelt mellem aftalestaterne. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 39

40 Gaver, subjektiv afgiftspligt arv og gave DBO mellem Danmark og: 1. Italien (1966) A/- 2. Schweiz (1973) A/- 3. USA (1983) A/G 4. Norden (1989) minus Sverige A/G 5. Tyskland (1995) A/G Lempelse via eksemption og kredit. A=arv G=Gave Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 40

41 Indgåede aftaler om bistand Danmark har indgået aftale med følgende udvalgte lande om bistand: Caymanøerne, ingen aftale De britiske Jomfruøer, ingen aftale Estland, art Frankrig, (opsagt) Grækenland, art. 26 Grønland, art. 26 Italien, art. 27 Jamaica, art. 27 Letland, art. 27 Luxembourg, art Malta, art. 27 Nederlandene, art. 27 Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 41

42 Indgåede aftaler om bistand Danmark har indgået aftale med følgende udvalgte lande om bistand fortsat: Polen, art. 25 Portugal, art. 26 San Marino, aftale om oplysninger Schweiz, art. 27 Spanien, (opsagt) Storbritannien, art. 25 Thailand, art. 27 Tyrkiet, art Tyskland, art USA, art Østrig, art. 27 Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 42

43 Gaver, formaliteter Gaver mellem ægtefæller skal gives ved ægtepagt for at få gyldighed, også mellem dem. Gaver kan omstødes Ægtefæller råder over hver deres bodel, ikke fællesboet TfS 2006, 154, TfS 2006, 119, JUS 2006, 4 (min kones navn) Konstaterbare omstændigheder må pege på, eller ligefrem bevise, at midlerne er overført som gave, til den påståede modtager fx: Barn (skærpede formkrav, børn giver ikke gaver til værgen) Se senere - skatteskønnet Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 43

44 Gaver, formaliteter En person kan påtage sig at videreformidle gave; men der er skærpede krav til dokumentation for givers vilje til at give, fx barnebarn Hver modtager har bundfradrag, ikke familien Gave fra en ægtefælle skal komme fra hende/hans bodel. Givere skal bevise at gaven kommer fra begge. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 44

45 Gaver, administrativt Giver og modtager har begge pligt til at anmelde afgiftspligtige gaver. Det er strafbart at lade være. Indkomstskattepligtige gaver selvangives af modtager, som anden personlig indkomst. Giver har ikke oplysningspligt. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 45

46 Gaver, straffebestemmelser Der kan pålægges straf for urigtig eller manglende anmeldelse af gaver. BAL kap. 10. Ransagning kan ske i sager om overtrædelse af bestemmelserne i BAL i ht. Retsplejeloven For indkomstskattepligtige gaver anvendes skattekontrollovens bestemmelser. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 46

47 Gaver, litteratur Du kan finde ud af mere ved at: Læse Den Juriske Vejledning (C.A.6) Læse litteraturoversigten i Skattekartoteket (MAGNUS) kapitel 30, 31 og 32 Skatteretten 1, 5. udgave, Jan Pedersen m.fl. (Thomson), s. 404 ff. Lærebog om indkomstskat, Aage Michelsen m.fl (Jurist- og Økonomforbundet), s. 381 ff. Spørge SKAT Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 47

48 Skatteskønnet Indkomst og gaver

49 Skatteskønnet, gaveafgift Mulighed for skatteskøn (gaver modtaget senest ): Gaveanmeldelsen efter BAL 26 skal foreligge, ellers må den inddrives (anerkendelsessøgsmål) Afgiftspligtig gave kan ikke ansættes skønsmæssigt eller ved taksation Når gaveanmeldelse foreligger kan der foretages visse skøn i forbindelse med værdiansættelsen Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 49

50 Skatteskønnet, gaveafgift Mulighed for skatteskøn (gaver modtaget fra ): Gaveanmeldelsen efter BAL 26 skal foreligge, eller må inddrives ved anerkendelsessøgsmål Afgiftspligtig gave kan ansættes skønsmæssigt eller ved taksation Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 50

51 Dokumentation og skatteskøn Ikke tilstrækkelig dokumentation: Oplysninger om tilgodehavende ikke bestyrket på objektivt grundlag Oplysninger og erklæring om lån, ikke bestyrket af objektive kendsgerninger, såsom pengestrømme, bankoverførsler eller kreditors erklæring Efterudarbejdet bekræftelse på aftale om lån og renter Privatforbrugsopgørelse uden dokumentation for bankindsætninger Manglende kvitteringer og købekontrakter for salg af indbo. Ikke dokumenterbare erklæringer Løs opgørelse af spilleindtægter Betydeligt rum for myndighedernes skøn, når der er mangelfuld dokumentation. Skærpet bevisbyrde ved interessefællesskab (se efterfølgende afgørelser) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 51

52 Dokumentation Dokumentation bedømt: Lejekontrakter opsigelser LSR Boopgørelse (ok), manglende bestyrkelse på objektive grundlag LSR Manglende objektive kendsgerninger og kontoudtog TfS Ø Erklæring om lån (efterudarbejdet) TfS H Indsat på konti fælles kasse bankfejl TfS H Politirapport, hælervarer designermøbler TfS H Lånedokument TfS H Efterfølgende udarbejdet dokument kontoudtog TfS Ø Manglende kasserapport ikke dokumentation for lån (i.f.a dokumenter/bankoverførsler) TfS Ø Ikke lånedokument eller bankoverførsel TfS V Erklæring fra fader om lån TfS H Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 52

53 Dokumentation Dokumentation bedømt (fortsat ): Vidneforklaring ikke underbygget TfS H Modstridende forklaringer og erklæringer TfS Ø Forklaringer og dokumenter udarbejdet efter kreditors død TfS H Kvittering udstedt flere år efter salg og uden nærmere angivelse TfS Ø Papirer på lån, erklæringer og vidneforklaring TfS Ø og Ø Udarbejdet spilleregnskab og vidner/erklæringer TfS Ø Erklæring fra afdød om lån TfS Ø Kontoudtog fra bank (medhold) UfR H Udateret dokument udfærdiget til bevisførelse/bekræftelse off. Kontor i udland TfS Ø Rekonstrueret liste TfS Ø Ubekræftede oplysninger om købere, ikke kvitteringer og lignende. Malerier stadig til sikkerhed for banklån TfS V Ufuldstændige oplysninger om lån og pengeoverførsler TfS V Regnskab, kasseregnskab, bankcheck (medhold) TfS Ø Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 53

54 Særlig skattemæssig dokumentation Skattekontrolloven, væsentligst: Enhver skattepligtig, 1 Bogføringspligtige tillige 3 (mindstekrav) Ejerskab af et selskab på mindst 25% eller stemmeret på mindst 50% skal oplyses med selvangivelsen 3 A Oplysningspligt efter opfordring, fx 6 B, 6 C, 8 C og 8 D Oplysningspligt uden opfordring, fx 7 G og 9 B Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 54

55 Afrunding og spørgsmål

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Juni 2015 Vejleder: Anders Nørgaard Laursen. Beskatning af gaver. Antal anslag uden mellemrum: 126.

Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Juni 2015 Vejleder: Anders Nørgaard Laursen. Beskatning af gaver. Antal anslag uden mellemrum: 126. Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Aarhus BSS Juni 2015 Forfatter: Anne Meiner Gammeljord Vejleder: Anders Nørgaard Laursen Beskatning af gaver Antal anslag uden mellemrum: 126.484 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27.

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 27. november 2013 Skattepligtens ophør ved fraflytning 1. Indledning Ved afgørelsen af, hvorvidt en fysisk person er ubegrænset skattepligtig

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Beskatning af indtægter fra Norge

Beskatning af indtægter fra Norge Page 1 of 11 Beskatning af indtægter fra Norge Dokumentets dato 02 okt 2009 Dato for 22 dec 2009 08:50 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2009.809.LSR Landsskatteretten Sagsnummer 07-03580 + 08-02738

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar.

Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar. Dansk Skattevidenskabelig Forening. Torsdag d. 23. jan. 2014 kl. 18.00. SKAT; Østbanegade 123, 2100 København Ø. Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar. Emnets relevans og aktualitet.

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Det skatteretlige familiebegreb - hvornår er man i familie med hinanden inden for skatteretten?

Det skatteretlige familiebegreb - hvornår er man i familie med hinanden inden for skatteretten? Det skatteretlige familiebegreb - hvornår er man i familie med hinanden inden for skatteretten? af lektor Susanne Pedersen 1. Indledning En familiekreds bliver almindeligvis opfattet som det, man inden

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

http://advokatgruppen.lu/arveret/

http://advokatgruppen.lu/arveret/ Arveret i Luxembourg http://advokatgruppen.lu/arveret/ INDHOLD IPR Ugifte Personer Ugifte Samlevende Gifte Personer Gaver Arveafgift Testamente Formaliteter IPR: Hvilket lands lov skal anvendes? Domicilprincippet:

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere