Pengeoverførsel Gavebeskatning Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Chefkonsulent Jørn O. Dysted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pengeoverførsel Gavebeskatning Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Chefkonsulent Jørn O. Dysted"

Transkript

1 Pengeoverførsel og Gavebeskatning Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Chefkonsulent Jørn O. Dysted

2 Generelle forudsætninger for kurset Kurset handler om pengeoverførsler og relationen til gavebeskatning (penge mellem fysiske personer og deres afkom) Ikke ret meget om værdiansættelser (danske kroner værdiansættes ikke) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 2

3 En typisk sagsgang (pengeoverførsel) SKAT Kontrolmateriale Materialeindkaldelse Forslag til ansættelse Nyt forslag Afgørelse og opkrævning Klage (NB nye regler) Afgiftspligtig Opklarende spørgsmål Forhandling Forhandling Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 3

4 Pengeoverførsel Skatteretlig kvalifikation

5 Statsskatteloven 4 Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.eks.: Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 5

6 Indkomst efter Statsskattelovens 4 Samlede årsindtægter fra ind- og udland i penge eller formuegoder, eksempelvis fra: Landbrug Handel Industri Udleje Lønning Gaver Understøttelse, uden for gavetilfælde (bortset fra børns underhold i givers hjem (KL 5 4 og BAL 24 1 ) Renter og udbytte De fleste bestemmelser gælder både personer og selskaber. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 6

7 Ikke indkomst efter Statsskattelovens 5 Til indkomsten henregnes eksempelvis ikke: Gaver der falder under BAL Arv Forsikring Lån Kapitalforbrug Bestemmelserne gælder både personer og selskaber Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 7

8 Pengeoverførsel, ej gave Eksempler på overførsler der ikke er gaver: Lån Kompensationskrav (papirløse samlevende) Underhold i ht. Lov, men ikke aftalte bestemte ydelser (beløb/løbetid) Dødsgaver (det er arv) Arv (overførsel i live er gaver, efter død er arv) Givers betaling af gaveafgift Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 8

9 Kvalifikation af indkomst Husk om statsskattelovens 4: Det skatteretlige indkomstbegreb er meget bredt Alt der har økonomisk værdi kan være skattepligtig indkomst Der er ingen betingelser knyttet til: Erhvervelsesmåden Indtægtskilden eller Fremtrædelsesformen (bortset fra gaver) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 9

10 Indkomst efter Statsskatteloven, skematisk Indkomst/formuefremgang Skattepligtig indkomst? Skattefri formuefremgang? Gaver, husk gavmildhed! (ikke retlig forpligtelse, eller med retlig forpligtelse) Erhvervsindkomst, lønning, leje etc. Renter, understøttelse etc. Arv, forsikring, lån, kapitalforbrug etc. Gaver, skattepligtige Afgiftspligtige gaver Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 10

11 Ikke indkomst efter Statsskattelovens 5 Specielt om lån i gavemiljø: Lån til nærtstående kan blive anset for en gave, hvis låntager ikke kan forventes at være i stand til at tilbagebetale det modtagne beløb. I tvivlstilfælde henses til, om der foreligger de for lån sædvanlige karakteristika, eksempelvis gældseller pantebreve, betaling af renter eller afdrag, opførelse i selvangivelser som hhv. lån og tilgodehavende eller lignende forhold Lærebog om indkomstskat 14. udgave s. 387 Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 11

12 Ikke indkomst efter Statsskattelovens 5 Specielt om anfordringslån Praksis synes kritikløst og ikke udfordret at acceptere, at mellemværender der indeholder et anfordringsvilkår, kan sættes til kurs 100, uden hensyn til vilkår og debitors betalingsevne. Altså ingen gavebeskatning af overkurs. Den juridiske vejledning (C.A.6.1.7) indeholder dog en passus om, at anfordringslån er lån der kan opsiges med en frist på højest 14 dage (hvorefter må forventes fuld indfrielse (min tilføjelse)) Se TfS. 2012, 611 Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 12

13 Bevisbyrde Hvem har bevisbyrden? Skattemyndighederne har bevisbyrden for indkomsterne. Byrden falder dog over på skatteyderen, når han bestrider at der er skattepligt. Skatteyderen har bevisbyrden for fradrag Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 13

14 Bevisbyrde Domstolenes bevisbedømmelse er fri, med hensyn til hvilke beviser der tillægges vægt og hvilken vægt der lægges på de forskellige beviser. Bevisbyrden lægges på den der har nemmest ved at skaffe beviserne (tit skatteyderen). Processuel skadevirkning (RpL ). Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 14

15 Bevisbyrde I praksis kan bevisbyrdefordelingen se sådan ud: Gavemiljø Skatteyder skal bevise at der ikke foreligger gavmildhed Gavmildhed? Ikke gavemiljø Skattemyndighederne skal bevise at der foreligger gavmildhed Der er formodning for gavmildhed i gavemiljø/interessefællesskab Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 15

16 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde En højesteretsdom fra 2011 (SKM HR) slog tre ting fast, nemlig: 1. Tilstedeværelsen af et påstået familielån fra fader i Tyskland skulle bevises af skatteyderen. 2. Løftes bevisbyrden ikke forhøjes indkomsten 3. Ved negativt privatforbrug forhøjes den skattepligtige indkomst Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 16

17 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Flere domme behandler emnet, fx: SKM BR (TfS 2012, 156 ) (Retten finder det ikke godtgjort at skatteyderen har forpligtet sig til at tilbagebetale et lån på kr. til en skolekammerat og til sin mor) SKM HR (TfS 2008, 1426.H) (Et større beløb, der løbende var blevet indsat på et ægtepars bankkonti skulle beskattes, da de ikke havde bevist, at det stammede fra beskattede midler) SKM VLR (TfS 2007, 1019.V) (Skatteyderen havde ikke bevist, at et større beløb som han havde fået udbetalt var depositum eller lån. Indkomsten blev derfor forhøjet) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 17

18 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Flere domme (.fortsat) SKM LSR (TfS 2006, 927.LSR) (LSR udtalte at alle indkomster som hovedregel er skattepligtige og de konkrete indkomster kunne ikke karakteriseres som vennetjenester, da de indgik i et systematisk regnskab over ydelser, en timebank) SKM HR (TfS 2004, 804.H) (Retten slog fast at det ikke var godtgjort, at der ved overførsel til et dansk selskab var stiftet en ubetinget tilbagebetalingsforpligtelse, derfor beskatning som driftstilskud) SKM VLR (TfS 2003, 482.V) (Retten slog fast, at sagsøgeren har en skærpet bevisbyrde for at der foreligger et lån, når de som kærester/venner befinder sig i et gavemiljø. Gældsbrev først underskrevet da myndighederne begyndte at undersøge sagen. Overførslerne betragtet som skattepligtige gaver) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 18

19 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Flere domme (.fortsat) J. nr (LSR) (Landsskatteretten slog fast, at klageren var skattepligtig af hævninger på 2 kreditkort, som et selskab, der havde adresse hos ham havde stillet til rådighed. Da klageren ikke havde stillet oplysninger om selskaberne til rådighed blev han beskattet (processuel skadevirkning) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 19

20 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Se andre interessante sager: SKM VLR, SKM BR, SKM BR, SKM BR, SKM BR, SKM BR, SKM BR, SKM BR SKM BR, SKM BR SKM BR, TfS 2011, 33 SKM LSR (TfS 2011, 177) (Indbragt), SKM BR, LSR LSR, , , SKM HR, SKM HR Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 20

21 Praksis om kvalifikation og bevisbyrde Konklusion Retterne lægger vægt på: 1. at det bevises eller godtgøres (af skatteyderne), at der er en retlig pligt til fx at tilbagebetale eller forrente, hvis der fx påstås et lån i stedet for en indkomst. Skriftlig dokumentation kræves. 2. at forholdene bestyrkes ved objektive kendsgerninger 3. at dokumenter er udarbejdet inden transaktionen gennemføres. Ikke efterrationaliseringer 4. at efterfølgende transaktioner (renter afdrag mv.) kan tillægges vægt ved bedømmelse af forholdets realitet Bevisbyrden er på parterne i transaktionen og der er skærpede krav til beviset, når de befinder sig i gavemiljø. Kravene til beviser er ret strenge. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 21

22 Gaver Civilretligt

23 Gaver, definition En gave er: En hel eller delvis vederlagsfri formuefordel givet som udslag af gavmildhed. Arveforskud og afkaldsvederlag er også gave efter loven (også udenfor boafgiftsloven) Begrebet gave er ikke defineret i skattelovgivningen, men hovedsageligt adopteret fra civilretten. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 23

24 Gaver, definition Gaveløftet: Det er en betingelse for at der foreligger en retskraftig gave at: 1) Modtager kender til løftet 2) Modtager accepterer gaven Rene bogholderimæssige dispositioner anerkendes i reglen ikke som gavedisposition, hvis ikke gaven realiseres snarest, og dermed kommer til kundskab At gøre en god forretning er ikke det samme som at modtage en gave, men kan være det Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 24

25 Gaver, definition Gaven er blevet til og kan beskattes når: 1) Den er blevet overført, eller bindende lovet 2) Den kan kvalificeres som gave, dvs. at den er et udslag af giverens gavmildhed og ikke opfylder en retspligt Der er en stærk formodning for gaveoverdragelse mellem personerne i 22 (BAL), men det er ikke en regel Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 25

26 Gaver, definition Det kan ikke aftales at en overdragelse skatteretligt skal behandles som en gave Og på den anden side Kan det ikke aftales at noget skatteretligt ikke skal behandles som en gave. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 26

27 Afgiftspligtig indkomst Gaver, beskatning og praksis

28 Gaver, beskatning HR: Gaver er efter SL skattepligtig indkomst og de er positivt nævnt i loven. U: Gaveafgiftspligtige gaver er undtaget fra indkomstskattepligt Det vil sige at alle skattepligtige i udgangspunktet er skattepligtige af gaver Som skattepligtige kan nævnes: søskende, ubeslægtede, selskaber, papirløse samlevende etc. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 28

29 Gaver, beskatning U: Fra indkomstskattepligten i ht. SL undtages personer der beskattes med gaveafgift efter (BAL) dvs. Afkom, stedbørn, stedbørns afkom, afdøde børns eller stedbørns efterlevende ægtefælle, forældre, bofæller (evt. tidl. 2 år) og plejebørn (5 år) (15%/ kr.) Barns eller stedbarns ægtefælle (15%/ kr.) Stedforældre, bedsteforældre (36,25%/ kr.) Ægtefæller, der ikke er fraseparerede (eller skilt) (0%/0 kr.). NB ved forbeholdt udbytte (15%/58.700) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 29

30 Gaver, beskatning Eksempler på afgiftspligtige gaver: Pengeoverførsler fra fx forældre Overdragelse af formuegoder Afdrag på lån der ikke er virkeligt ydede Arveforskud/arveafkaldsvederlag Overdragelse af værdipapirer Bankkonti stillet til rådighed Eftergivelse af gæld (skyldners betalingsevne) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 30

31 Gaver, beskatning Eksempler på indkomstskattepligtige gaver: Pengeoverførsler fra fx søskende eller ikke samboende partnere (- kompensationskrav) Overdragelse af formuegoder Afdrag på lån der ikke er virkeligt ydede Arveforskud/arveafkaldsvederlag uden for BAL Overdragelse af værdipapirer Bankkonti stillet til rådighed Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 31

32 Gaver, værdi Gaver fastsættes til deres handelsværdi Formodning (men ikke regel): Uafhængige parter har modstridende interesser og aftaler derfor reelle værdier Afhængige parter, eller parter uden modstående interesser aftaler ikke reelle værdier Udenlandsk valuta omregnes til danske kroner på tidspunktet for gavens modtagelse Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 32

33 Gaver, skattefri Eksempler på skatte- og afgiftsfri gaver: Lejlighedsgaver (fødselsdag, bryllup etc.). Gaven må dog ikke overstige et naturligt niveau. Således ikke adgang for velstående til at give større gaver Indsamlede gaver, ved modtagerens sygdom, skader ulykker etc. Hæderspriser, fx Nobelprisen Gevinster og dusører, fx danefæ/-kræ Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 33

34 Gaver, specielle forhold Udbetaling af kompensationskrav til tidligere partner er ikke skattepligt HVIS der er et krav. Gaver mellem personer med fælles bopæl skal gives mens bopælen består, ellers kan der ikke beregnes gaveafgift. NB plejehjemsanbringelse. Et gavetilsagn på gave i rater beskattes på én gang, hvis den samlede ydelse ligger fast mht. beløb eller løbetid, fx en bankkonto eller et eftergivet gældsbrev. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 34

35 Gaver, specielle forhold Løbende ydelser beskattes i takt med at ydelsen forfalder Renter af gæld der som gave eller arveforskud er påtaget overfor livsarvinger m.fl. kan ikke fradrages Løbende ubestemte ydelser beskattes som personlig indkomst, også til gaveafgiftskredsen Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 35

36 Gaver, forældelse af gaveafgift Gaver modtaget til og med 31. december 2012 Muligheden for at ændre værdiansættelsen ved gaveafgiftsberegningen forældes efter en frist på 3 måneder fra anmeldelsens modtagelse Forældelse hvor der ikke foreligger suspenderende omstændigheder indtræder efter 3 år Selvom forældelsen er suspenderet forældes krav under alle omstændigheder absolut efter 10 år Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 36

37 Gaver, forældelse af gaveafgift Gaver modtaget 1. januar 2013 og senere Muligheden for at ændre værdiansættelsen ved gaveafgiftsberegningen forældes efter en frist på 6 måneder fra anmeldelsens modtagelse og fristen løber først fra det tidspunkt hvor told- og skatteforvaltningen har det nødvendige oplysninger til værdiansættelsen Mulighed for SKAT for at foretage skønsmæssig ansættelse af en gaves værdi Øvrig forældelse som foregående planche Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 37

38 Gaver, subjektiv afgiftspligt Gaveafgiftspligt indtræder hvis giver, modtager eller begge har hjemting (oftest bopæl) i Danmark. Beskatning efter SL forudsætter skattepligt for modtager til DK Er der af samme gave betalt afgift/skat i udlandet gives nedslag i den danske afgift. Beskatningsretten kan i DBO være tillagt givers bopælsstat. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 38

39 Gaver, subjektiv skattepligt Indkomstskattepligt af gave indtræder hvis modtager er skattepligtig til Danmark. Er der af samme gave betalt skat i udlandet gives nedslag i den danske skat efter loven eller DBO. Beskatningsretten kan i DBO være fordelt mellem aftalestaterne. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 39

40 Gaver, subjektiv afgiftspligt arv og gave DBO mellem Danmark og: 1. Italien (1966) A/- 2. Schweiz (1973) A/- 3. USA (1983) A/G 4. Norden (1989) minus Sverige A/G 5. Tyskland (1995) A/G Lempelse via eksemption og kredit. A=arv G=Gave Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 40

41 Indgåede aftaler om bistand Danmark har indgået aftale med følgende udvalgte lande om bistand: Caymanøerne, ingen aftale De britiske Jomfruøer, ingen aftale Estland, art Frankrig, (opsagt) Grækenland, art. 26 Grønland, art. 26 Italien, art. 27 Jamaica, art. 27 Letland, art. 27 Luxembourg, art Malta, art. 27 Nederlandene, art. 27 Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 41

42 Indgåede aftaler om bistand Danmark har indgået aftale med følgende udvalgte lande om bistand fortsat: Polen, art. 25 Portugal, art. 26 San Marino, aftale om oplysninger Schweiz, art. 27 Spanien, (opsagt) Storbritannien, art. 25 Thailand, art. 27 Tyrkiet, art Tyskland, art USA, art Østrig, art. 27 Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 42

43 Gaver, formaliteter Gaver mellem ægtefæller skal gives ved ægtepagt for at få gyldighed, også mellem dem. Gaver kan omstødes Ægtefæller råder over hver deres bodel, ikke fællesboet TfS 2006, 154, TfS 2006, 119, JUS 2006, 4 (min kones navn) Konstaterbare omstændigheder må pege på, eller ligefrem bevise, at midlerne er overført som gave, til den påståede modtager fx: Barn (skærpede formkrav, børn giver ikke gaver til værgen) Se senere - skatteskønnet Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 43

44 Gaver, formaliteter En person kan påtage sig at videreformidle gave; men der er skærpede krav til dokumentation for givers vilje til at give, fx barnebarn Hver modtager har bundfradrag, ikke familien Gave fra en ægtefælle skal komme fra hende/hans bodel. Givere skal bevise at gaven kommer fra begge. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 44

45 Gaver, administrativt Giver og modtager har begge pligt til at anmelde afgiftspligtige gaver. Det er strafbart at lade være. Indkomstskattepligtige gaver selvangives af modtager, som anden personlig indkomst. Giver har ikke oplysningspligt. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 45

46 Gaver, straffebestemmelser Der kan pålægges straf for urigtig eller manglende anmeldelse af gaver. BAL kap. 10. Ransagning kan ske i sager om overtrædelse af bestemmelserne i BAL i ht. Retsplejeloven For indkomstskattepligtige gaver anvendes skattekontrollovens bestemmelser. Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 46

47 Gaver, litteratur Du kan finde ud af mere ved at: Læse Den Juriske Vejledning (C.A.6) Læse litteraturoversigten i Skattekartoteket (MAGNUS) kapitel 30, 31 og 32 Skatteretten 1, 5. udgave, Jan Pedersen m.fl. (Thomson), s. 404 ff. Lærebog om indkomstskat, Aage Michelsen m.fl (Jurist- og Økonomforbundet), s. 381 ff. Spørge SKAT Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 47

48 Skatteskønnet Indkomst og gaver

49 Skatteskønnet, gaveafgift Mulighed for skatteskøn (gaver modtaget senest ): Gaveanmeldelsen efter BAL 26 skal foreligge, ellers må den inddrives (anerkendelsessøgsmål) Afgiftspligtig gave kan ikke ansættes skønsmæssigt eller ved taksation Når gaveanmeldelse foreligger kan der foretages visse skøn i forbindelse med værdiansættelsen Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 49

50 Skatteskønnet, gaveafgift Mulighed for skatteskøn (gaver modtaget fra ): Gaveanmeldelsen efter BAL 26 skal foreligge, eller må inddrives ved anerkendelsessøgsmål Afgiftspligtig gave kan ansættes skønsmæssigt eller ved taksation Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 50

51 Dokumentation og skatteskøn Ikke tilstrækkelig dokumentation: Oplysninger om tilgodehavende ikke bestyrket på objektivt grundlag Oplysninger og erklæring om lån, ikke bestyrket af objektive kendsgerninger, såsom pengestrømme, bankoverførsler eller kreditors erklæring Efterudarbejdet bekræftelse på aftale om lån og renter Privatforbrugsopgørelse uden dokumentation for bankindsætninger Manglende kvitteringer og købekontrakter for salg af indbo. Ikke dokumenterbare erklæringer Løs opgørelse af spilleindtægter Betydeligt rum for myndighedernes skøn, når der er mangelfuld dokumentation. Skærpet bevisbyrde ved interessefællesskab (se efterfølgende afgørelser) Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 51

52 Dokumentation Dokumentation bedømt: Lejekontrakter opsigelser LSR Boopgørelse (ok), manglende bestyrkelse på objektive grundlag LSR Manglende objektive kendsgerninger og kontoudtog TfS Ø Erklæring om lån (efterudarbejdet) TfS H Indsat på konti fælles kasse bankfejl TfS H Politirapport, hælervarer designermøbler TfS H Lånedokument TfS H Efterfølgende udarbejdet dokument kontoudtog TfS Ø Manglende kasserapport ikke dokumentation for lån (i.f.a dokumenter/bankoverførsler) TfS Ø Ikke lånedokument eller bankoverførsel TfS V Erklæring fra fader om lån TfS H Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 52

53 Dokumentation Dokumentation bedømt (fortsat ): Vidneforklaring ikke underbygget TfS H Modstridende forklaringer og erklæringer TfS Ø Forklaringer og dokumenter udarbejdet efter kreditors død TfS H Kvittering udstedt flere år efter salg og uden nærmere angivelse TfS Ø Papirer på lån, erklæringer og vidneforklaring TfS Ø og Ø Udarbejdet spilleregnskab og vidner/erklæringer TfS Ø Erklæring fra afdød om lån TfS Ø Kontoudtog fra bank (medhold) UfR H Udateret dokument udfærdiget til bevisførelse/bekræftelse off. Kontor i udland TfS Ø Rekonstrueret liste TfS Ø Ubekræftede oplysninger om købere, ikke kvitteringer og lignende. Malerier stadig til sikkerhed for banklån TfS V Ufuldstændige oplysninger om lån og pengeoverførsler TfS V Regnskab, kasseregnskab, bankcheck (medhold) TfS Ø Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 53

54 Særlig skattemæssig dokumentation Skattekontrolloven, væsentligst: Enhver skattepligtig, 1 Bogføringspligtige tillige 3 (mindstekrav) Ejerskab af et selskab på mindst 25% eller stemmeret på mindst 50% skal oplyses med selvangivelsen 3 A Oplysningspligt efter opfordring, fx 6 B, 6 C, 8 C og 8 D Oplysningspligt uden opfordring, fx 7 G og 9 B Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning 54

55 Afrunding og spørgsmål

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjælpe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Beskatning af ugifte samlevende

Beskatning af ugifte samlevende - 1 Beskatning af ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Op gennem 1960 erne blev papirløse samlevende udsat for en hård behandling af skattemyndighederne. Var der eksempelvis

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Hævninger fra udenlandske konti

Hævninger fra udenlandske konti - 1 Hævninger fra udenlandske konti Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter bogføringsloven skal den bogføringspligtige opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

Gaveoverdragelse af aktier til trust udskillelse fra givers formuesfære TfS 42869

Gaveoverdragelse af aktier til trust udskillelse fra givers formuesfære TfS 42869 1 Gaveoverdragelse af aktier til trust udskillelse fra givers formuesfære TfS 42869 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fandt ved en dom af 28/9 2010, at en faders overdragelse

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Lån eller gave i familieforhold

Lån eller gave i familieforhold - 1 Lån eller gave i familieforhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De skattemæssige konsekvenser ved udlån i familieforhold, typisk lån fra forældre til børn, har stor praktisk betydning.

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR - 1 Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM2011.197.SR og SKM2011.201.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet konkluderede ved to bindende svar af 22/3 2011, at køberetsaftaler

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen. Bo- og gaveafgift. 5. udgave. Under medvirken af Philip Noes

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen. Bo- og gaveafgift. 5. udgave. Under medvirken af Philip Noes Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen Bo- og gaveafgift 5. udgave Under medvirken af Philip Noes Niels-Jørgen Kaj Petersen og Bue Skammelsen Bo- og gaveafgift 5. udgave / 1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

Beskatning af afkast af gaver til børn

Beskatning af afkast af gaver til børn - 1 Beskatning af afkast af gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I skattelovgivningen er der fastsat særlige regler om beskatning af børns indtægter. Reglerne medfører bl.a., at

Læs mere

Skatteret 1 - Omprøve august 2014. Vejledende besvarelse

Skatteret 1 - Omprøve august 2014. Vejledende besvarelse Skatteret 1 - Omprøve august 2014 Vejledende besvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Arveforskuddet Det bør af besvarelsen fremgå, at arveforskud sidestilles med gaver, jf. BAL 22, stk. 3. Der skal derfor som

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes - 1 Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mit spørgsmål er af skattemæssigt karakter:

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten. Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen

Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten. Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skattesag ctr. skattestraffesag SKAT træffer afgørelse i tusindvis af

Læs mere

Vejledende besvarelse opgave 1

Vejledende besvarelse opgave 1 1 Vejledende besvarelse opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning Anders Avn Besvarelsen må indeholde en begrundet redegørelse for beskatningen af den modtagne erstatning på grundlag af SL 4-5. Det bør angives,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 sommerhusreglen udlæg fra dødsbo og efterfølgende salg dokumentation for erhvervelse og anvendelse af helårsbolig som sommerhusejendom SKM2013.380.BR Af advokat (L)

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær - 1 Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selskab og hovedaktionær er to forskellige enheder. Både i det civile liv og i skatteretten

Læs mere

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR - 1 Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 18. juni 2013 Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret 1. spørgsmål Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der

Læs mere

Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/ , B

Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/ , B - 1 Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/11 2014, B-228-14. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I en sag om udlodningsbeskatning

Læs mere

Skatteretlige overraskelser for ugifte samlevende

Skatteretlige overraskelser for ugifte samlevende Skatteretlige overraskelser for ugifte samlevende af Inge Langhave Jeppesen 1. Indledning»Ja«siger vi til hinanden, når vi indgår ægteskab, 1 og med det ja lever vi ikke kun op til en tradition. Vi siger

Læs mere

Rettevejledning omprøve E 2008

Rettevejledning omprøve E 2008 1 Rettevejledning omprøve E 2008 Opgave 1 Maleriet: Det bør diskuteres, om maleriet kan anses for en skattefri lejlighedsgave for Anders Anker, eller om der i stedet er tale om en skattepligtig gave omfattet

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Nye regler om nedsættelse bo-/gaveafgift, ved familieoverdragelse af erhvervsvirksomheder

Nye regler om nedsættelse bo-/gaveafgift, ved familieoverdragelse af erhvervsvirksomheder Nye regler om nedsættelse bo-/gaveafgift, ved familieoverdragelse af erhvervsvirksomheder Af Clemen Nørr Olsen, Skatterådgiver Telefon: 7436 5025, Mobil: 6120 4821, Email: cno@landbosyd.dk Folketinget

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Rettevejledning omprøve F 2008

Rettevejledning omprøve F 2008 Rettevejledning omprøve F 2008 Spørgsmål 1.1 Studierejsen Spørgsmålet lægger op til en diskussion af, hvorvidt de ansatte i 3 x A skal beskattes som følge af deltagelsen i studierejsen til San Francisco.

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dødsboer og gaver

Bekendtgørelse af lov om dødsboer og gaver LBK nr 327 af 02/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-512-0049 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1354 af 21/12/2012

Læs mere

Familielån lånebeløb anset som én samlet gave ydet på tidspunktet for udlånet Landsskatterettens kendelse af 23/2 2017, jr. nr.

Familielån lånebeløb anset som én samlet gave ydet på tidspunktet for udlånet Landsskatterettens kendelse af 23/2 2017, jr. nr. - 1 Familielån lånebeløb anset som én samlet gave ydet på tidspunktet for udlånet Landsskatterettens kendelse af 23/2 2017, jr. nr. 15-1996140 Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Lejlighedsgaver ugifte samlevende - SKM ØLR

Lejlighedsgaver ugifte samlevende - SKM ØLR - 1 06.11.2014-41 Lejlighedsgaver 20141007 TC/BD Lejlighedsgaver ugifte samlevende - SKM2014.410.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i SKM2014.410.ØLR

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

Skattesag ctr. skattestraffesag

Skattesag ctr. skattestraffesag Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skattesag ctr. skattestraffesag SKAT træffer afgørelse i tusindvis af

Læs mere

Arv fra amerikansk trust SKM SR

Arv fra amerikansk trust SKM SR - 1 Arv fra amerikansk trust SKM2011.739.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 25/10 2011, at en formueoverførsel fra en amerikansk trust måtte anses

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis. Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014

Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis. Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014 Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014 2 Indledning Stigende interesse for og fokus på bestemmelsen i praksis Ganske mange offentliggjorte

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling - 1 Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom fra Østre Landsret kaster lys på beskatningen, når ugifte samlevende

Læs mere

Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Juni 2015 Vejleder: Anders Nørgaard Laursen. Beskatning af gaver. Antal anslag uden mellemrum: 126.

Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Juni 2015 Vejleder: Anders Nørgaard Laursen. Beskatning af gaver. Antal anslag uden mellemrum: 126. Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Aarhus BSS Juni 2015 Forfatter: Anne Meiner Gammeljord Vejleder: Anders Nørgaard Laursen Beskatning af gaver Antal anslag uden mellemrum: 126.484 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Boafgift - behandling af passivpost vedrørende udlæg til ægtefælle i forhold til beregning af boafgift for afgiftspligtige arvinger - Højesterets kendelse af 25/8 2015, sag 240/2014. Af advokat (L)

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Aktionærlån - ejendomsoverdragelse mellem selskab og aktionær - ændring af værdiansættelsen - skatteforbehold - Landsskatterettens kendelse af SKM 2015.795 SR. Hvor langt rækker et skatteforbehold.

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Non-recourse lån. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Non-recourse lån. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Non-recourse lån Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Non-recourse lån ved investering i aktier Eksempel: Der ydes et lån på non-recourse vilkår til brug for investering i aktier og med pant

Læs mere