Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 145 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 145 Folketinget"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 145 Folketinget Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Tredjeinstansbevilling til en del af en sag) 1 I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 29. oktober 2009, som ændret ved 1 i lov nr af 16. december 2009 og 2 i lov nr. 73 af 26. januar 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 371, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: Hvis særlige grunde taler for det, kan tilladelsen begrænses til en del af det krav, som sagen angår, eller, hvor sagen omfatter flere krav eller spørgsmål, til et af disse. 2. I 392, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.: Hvis særlige grunde taler for det, kan en tilladelse til at kære til Højesteret som 3. instans begrænses til en del af sagen. 3. I 585, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: Hvis særlige grunde taler for det, kan tilladelsen begrænses til en del af sagen. 4. I 665, stk. 1, 3. pkt., ændres 2. pkt. til: 2. og 3. pkt.. 5. I 932, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: Tilladelsen kan begrænses til en del af sagen, herunder med hensyn til de grunde, hvorpå anken kan støttes, jf. 933, stk. 2, hvis særlige grunde taler for det. 6. I 973 indsættes efter 2. pkt.: Tilladelsen kan begrænses til en del af sagen, hvis særlige grunde taler for det og lov nr af 16. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 254, 2. pkt., ændres 2. pkt. til: 2. og 3. pkt.. 3 I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 3. december 2007, som ændret senest ved 5 i lov nr. 501 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring: , stk. 1, 3. pkt., affattes således: Retsplejelovens 392, stk. 2, pkt., finder tilsvarende anvendelse. 4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Loven finder anvendelse, når ansøgning om tredjeinstansbevilling indgives til Procesbevillingsnævnet efter lovens ikrafttræden. 5 Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Stk. 2. Lovens 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Stk. 3. Lovens 3 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de færøske forhold tilsiger. 2 I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, som ændret ved 14 i lov nr af 19. december Justitsmin., j.nr AA005350

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 2. Gældende ret 3. Fremmed ret 3.1. Norge 3.2. Sverige 3.3. Finland 4. Lovforslagets udformning 4.1. Procesbevillingsnævnets henvendelse 4.2. Justitsministeriets overvejelser Anke i civile sager Anke i straffesager Kære 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder mv. 11. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget går ud på at indføre mulighed for, at Procesbevillingsnævnet kan begrænse en tilladelse til at appellere en landsretsafgørelse til Højesteret som 3. instans til en del af sagen i tilfælde, hvor det kun er den pågældende del af sagen, som har principiel karakter, eller for straffesagers vedkommende hvor der kun foreligger særlige grunde i øvrigt i forhold til den pågældende del af sagen. Forslaget sigter mod at fremme, at Højesterets arbejde i endnu højere grad kan koncentreres om kerneopgaven for landets øverste domstol, nemlig at sikre retsenheden og at træffe afgørelse om spørgsmål af generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen (principielle sager mv.) eller om andre spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig rækkevidde. 2. Gældende ret Procesbevillingsnævnet behandler blandt andet ansøgninger om meddelelse af tredjeinstansbevilling efter regler i retsplejeloven og anden lovgivning, jf. retsplejelovens 22, stk. 1. Procesbevillingsnævnets kompetence til at meddele tredjeinstansbevilling omfatter anke og kære til Højesteret af landsretternes afgørelser i 2. instans, der som udgangspunkt ikke kan appelleres uden sådan tilladelse. Procesbevillingsnævnet kan meddele tredjeinstansbevilling i civile sager, hvis sagen er af principiel karakter, og i straffesager, hvis sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler for det, jf. retsplejelovens 371, 391, stk. 3, 392, stk. 2, 585, 932 og 973. Retsplejeloven indeholder ikke regler om delvis tredjeinstansbevilling, dvs. om tilladelse til at anke eller kære en afgørelse med hensyn til visse af de krav eller spørgsmål, som sagen omhandler, og Højesteret har i en kendelse gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 side 2790 udtalt, at der efter retsplejelovens 371, stk. 1, ikke er hjemmel til at begrænse en anketilladelse til at angå en del af landsrettens dom. Det må antages, at tilsvarende gælder retsplejelovens øvrige bestemmelser om tredjeinstansbevillinger. Særligt med hensyn til straffesager bemærkes, at den ankende skal angive ankegrunden eller ankegrundene efter retsplejelovens regler om anke i straffesager. Hvis den ankede dom angår flere lovovertrædelser, kan den ankende endvidere begrænse anken til kun at angå én eller flere af disse. Det er fastslået i retspraksis, at begrænsningen af ankesagen til bestemte ankegrunde og i givet fald bestemte lovovertrædelser finder anvendelse, hvis anklagemyndigheden i en ansøgning om tredjeinstansbevilling alene har påberåbt sig én ankegrund eller alene har henvist til én blandt flere pådømte lovovertrædelser, og at dette gælder, selv om Procesbevillingsnævnets tredjeinstansbevilling er generelt formuleret, jf. Højesterets afgørelse gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2005 side 205. Det må antages, at tilsvarende gælder for tiltaltes ansøgning om tredjeinstansbevilling. En sådan

3 3 begrænsning hindrer imidlertid ikke, at modparten anker hele sagen, jf. retsplejelovens Fremmed ret I både Norge, Sverige og Finland gælder, at appel til den øverste domstol i en række tilfælde kun kan ske med særlig tilladelse. Tilladelsen gives i givet fald af den øverste domstol, idet der i disse lande ikke findes en uafhængig myndighed svarende til Procesbevillingsnævnet i Danmark. Tilladelsen kan i modsætning til i Danmark begrænses til en del af sagen Norge I Norge kan domme kun appelleres til Højesteret (Høyesterett) med tilladelse fra Højesterets Ankeudvalg. Tvistelovens 30-4 bestemmer for civile sagers vedkommende, at tilladelse skal gives, når anken gælder spørgsmål, som har betydning uden for den foreliggende sag, eller det af andre grunde er særligt vigtigt at få sagen afgjort i Højesteret. Tilladelsen kan begrænses til enkelte krav og til enkelte ankegrunde, herunder til nærmere påberåbte fejl i retsanvendelsen, sagsbehandlingen eller det faktiske afgørelsesgrundlag. Straffeproceslovens 323 bestemmer for straffesagers vedkommende tilsvarende, at tilladelse skal gives, når anken gælder spørgsmål, som har betydning uden for den foreliggende sag, eller det af andre grunde er særligt vigtigt at få sagen prøvet i Højesteret. Tilladelsen kan begrænses til en del af sagen. Kendelser og beslutninger i civile sager kan efter tvistelovens 30-6 kun appelleres til Højesteret som 3. instans, når (a) sagen afvises, fordi sagen ikke hører under domstolene, eller fordi sagen er retskraftigt afgjort, (b) appellen angår sagsbehandlingen ved landsretten (lagmannsretten), (c) appellen angår den generelle retlige forståelse af en skreven retsregel eller (d) appellen angår en afgørelse om vidnefritagelse for massemedier. Endvidere kan Højesteret efter tvistelovens 30-5 nægte at realitetsbehandle en sådan appel, hvis appellen ikke rejser spørgsmål uden for den foreliggende sag, og heller ikke andre hensyn taler for, at appellen bør prøves, eller hvis appellen i det væsentlige rejser omfattende bevisspørgsmål. En nægtelse kan begrænses til en del af sagen. Stort set tilsvarende regler gælder efter straffeproceslovens 388 om appel af kendelser og beslutninger i straffesager til Højesteret som 3. instans Sverige I Sverige kan appel til Højesteret (Högsta domstolen) som udgangspunkt kun ske med tilladelse fra Højesteret. Retsplejelovens kapitel bestemmer, at tilladelse kan gives, hvis det er vigtigt for ledelsen af retsanvendelsen, at appellen prøves af Højesteret, eller der findes særlige grunde til en sådan prøvelse. Tilladelsen kan i medfør af kapitel begrænses til at gælde et bestemt spørgsmål i sagen, hvis prøvelse er af vægt for ledelsen af retsanvendelsen, eller en bestemt del af sagen. Tilsvarende bestemmelser fremgår af forvaltningsprocesloven om appel til den øverste forvaltningsdomstol (Regeringsrätten) Finland I Finland kan appel til Højesteret (Högsta domstolen) som 3. instans kun ske med tilladelse fra Højesteret. Retsplejelovens kapitel 30 3 bestemmer, at tilladelse kan gives, hvis det af hensyn til retsanvendelsen i andre lignende sager eller af hensyn til en ensartet retsanvendelse er væsentligt, at sagen prøves af Højesteret, eller hvis der foreligger særlige grunde. Tilladelsen kan begrænses til at gælde en del af afgørelsen eller et spørgsmål, hvis afgørelse er nødvendigt for at styre retsanvendelsen, eller i øvrigt under hensyn til grundlaget for tilladelsen.tilsvarende bestemmelser fremgår af forvaltningsprocesloven om appel til den øverste forvaltningsdomstol (Högsta forvaltningsdomstolen), når appeltilladelse i medfør af særlig lovbestemmelse undtagelsesvis er påkrævet. (I modsætning til den almindelige finske Højesteret (og den svenske øverste forvaltningsdomstol) er den finske øverste forvaltningsdomstol den almindelige 2. instans, og appel kræver som udgangspunkt ikke særlig tilladelse). 4. Lovforslagets udformning 4.1. Procesbevillingsnævnets henvendelse Procesbevillingsnævnet har i en henvendelse til Justitsministeriet anbefalet, at der søges gennemført en lovændring, så der bliver mulighed for at begrænse en tilladelse til appel til alene at angå en del af en sag. Procesbevillingsnævnet anfører, at forslaget skal ses i lyset af domstolsreformen, hvorefter Højesterets rolle er begrænset til behandling af principielle sager og i straffesager tillige, hvor der foreligger særlige grunde. Det ligger efter Procesbevillingsnævnets opfattelse i naturlig forlængelse heraf, at der i sager, hvor der i ansøgningen om appeltilladelse er rejst flere spørgsmål, og hvor kun et af spørgsmålene kan begrunde, at der meddeles tilladelse til appel, gives mulighed for at begrænse bevillingen til alene at omfatte dette spørgsmål. Procesbevillingsnævnet anfører, at man efter det oplyste har gode erfaringer med denne ordning i Norge, Sverige og Finland. Som eksempler nævner Procesbevillingsnævnet straffesager, hvor det principielle spørgsmål alene angår

4 4 udvisning, eller hvor alene strafudmålingen kan begrunde bevilling. I civile sager angår sagen måske flere krav, og kun et af kravene rejser et principielt spørgsmål, og det samme kan være tilfældet i sager med flere parter Justitsministeriets overvejelser I det følgende omtales først anke i henholdsvis civile sager (pkt ) og straffesager (pkt ), derefter behandles kære (pkt ) Anke i civile sager Ved politi- og domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 og trådte i kraft den 1. januar 2007, blev der blandt andet gennemført en ændring af instansordningen i civile sager, således at civile sager nu som udgangspunkt altid behandles ved byretten i 1. instans. Hvis sagen er af principiel karakter, kan byretten dog efter anmodning fra en part henvise sagen til behandling ved landsretten i 1. instans, jf. retsplejelovens 226. Om Højesterets rolle i instansordningen anføres følgende i forarbejderne til politi- og domstolsreformen, jf. Folketingstidende , tillæg A, side 5259: Højesterets centrale opgaver er at sikre retsenheden i landet og at træffe afgørelse i sager, som rejser spørgsmål af generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller i øvrigt er af væsentlig samfundsmæssig rækkevidde. Derimod bør den øverste domstols ressourcer [ ] som udgangspunkt ikke benyttes til at behandle sager, hvis udfald i det væsentlige afhænger af bevismæssige vurderinger, eller som angår retsanvendelse på områder, hvor de principielle retsspørgsmål allerede er afklaret. [ ] Højesterets arbejdsform [er] også [ ] mindre egnet til afklaring af bevisspørgsmål, idet bevisumiddelbarhed (dvs. princippet om, at bevisførelse, f.eks. i form af parts- og vidneforklaringer, sker umiddelbart for den dømmende ret) spiller en ringe rolle ved Højesteret. Justitsministeriet finder, at det vil stemme med målene med politi- og domstolsreformen at give Procesbevillingsnævnet mulighed for i sager, som i øvrigt skønnes egnede hertil, at begrænse en tilladelse til anke til Højesteret til de krav eller spørgsmål i sagen, som er af principiel karakter. Justitsministeriet foreslår derfor for det første, at en anketilladelse kan begrænses til ét eller flere krav i sagen. Til illustration kan nævnes følgende eksempel: A får ved byretten tilkendt kr. fra B for afskedigelse i strid med ligebehandlingsloven og kr. for mangelfuldt ansættelsesbevis. B anker til landsretten, og A nedlægger for landsretten bl.a. påstand om forhøjelse af godtgørelsen for mangelfuldt ansættelsesbevis. Landsretten stadfæster med hensyn til de kr. og forhøjer til kr. for mangelfuldt ansættelsesbevis. A får tredjeinstansbevilling og anker til Højesteret med påstand om yderligere forhøjelse af de kr. for mangelfuldt ansættelsesbevis. B nedlægger herefter for Højesteret påstand om frifindelse for kravet efter ligebehandlingsloven, og om at B skal betale kr. for mangelfuldt ansættelsesbevis. Efter gældende ret skal B s påstande for Højesteret begge realitetsbehandles, jf. Højesterets afgørelse gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 side Efter lovforslaget vil Procesbevillingsnævnet f.eks. kunne begrænse en anketilladelse til Højesteret til kun at angå kravet efter ansættelsesbevisloven, hvis kun dette krav rejser spørgsmål af principiel karakter, og B vil i så fald ikke kunne nedlægge påstand om ændring af landsrettens dom vedrørende ligebehandlingsloven. Justitsministeriet foreslår for det andet, at en anketilladelse kan begrænses til ét eller flere andre spørgsmål i sagen. Ved afgørelsen herom vil Procesbevillingsnævnet kunne inddrage, om der i givet fald vil være risiko for, at sagen alene som følge af den pågældende begrænsning kan blive hjemvist til fornyet behandling ved landsretten, idet en begrænsning af anketilladelsen i så fald normalt vil være uhensigtsmæssig Det foreslås at udforme ordningen således, at Procesbevillingsnævnet både efter ansøgning og af egen drift kan begrænse en anke til Højesteret til en del af sagen. Hvis anketilladelsen er begrænset til et eller flere af de krav, som er påkendt ved landsrettens dom, vil en modpart, der ikke selvstændigt har søgt og fået tredjeinstansbevilling, alene have adgang til at fremsætte indsigelser mod det pågældende krav samt til at fremsætte konnekse modkrav, dvs. modkrav, der udspringer af det samme forhold, som hovedkravet støttes på. Hvis tilladelsen er begrænset til et eller flere af de spørgsmål, som er påkendt ved landsrettens dom, vil modparten alene have adgang til at fremsætte påstande og anbringender, som vedrører det pågældende spørgsmål. Begge parter vil kunne nedlægge påstand om ændring af landsretsdommens bestemmelse om sagsomkostninger uden særlige begrænsninger, idet sagsomkostninger fastsættes samlet for hele sagen. Af samme grund vil der heller ikke være nogen begrænsninger med hensyn til de anbringender, som parterne kan anføre til støtte for en

5 5 påstand om ændring af landsrettens afgørelse om sagsomkostninger. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1 og 4, og 2 og bemærkningerne hertil Anke i straffesager Ved politi- og domstolsreformen blev der med virkning fra den 1. januar 2008 gennemført en nævningereform, som blandt andet indebærer, at Højesteret ikke længere behandler nævningesager som 2. instans, men derimod efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet som 3. instans. Herom anføres blandt andet følgende i forarbejderne til politi- og domstolsreformen, jf. Folketingstidende , tillæg A, side 5305: Den foreslåede ordning indebærer således også på straffesagsområdet, at Højesteret kan koncentrere sig om det, der er kerneopgaven for landets øverste domstol, nemlig at sikre retsenheden og at træffe afgørelse i sager, som rejser spørgsmål af generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen (principielle sager mv.), eller i øvrigt rejser spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig rækkevidde. Justitsministeriet finder, at det også for straffesagernes vedkommende vil stemme med målene med politi- og domstolsreformen at give Procesbevillingsnævnet mulighed for i sager, som i øvrigt skønnes egnede hertil, at begrænse en tilladelse til anke til Højesteret til en del af sagen i tilfælde, hvor der kun med hensyn til en del af sagen foreligger principielle spørgsmål eller særlige grunde i øvrigt Anke til Højesteret i straffesager kan støttes på, at der er begået rettergangsfejl, at sanktionen ikke står i passende forhold til lovovertrædelsen, eller at loven er anvendt urigtigt, jf. retsplejelovens 933, stk. 2, jf. 912, stk. 1, nr Anke til Højesteret kan ikke støttes på, at skyldsspørgsmålet er urigtigt afgjort som følge af fejlagtig bedømmelse af beviserne i sagen. Justitsministeriet finder, at en anketilladelse til Højesteret skal kunne begrænses såvel til en eller flere ankegrunde som til et eller flere delspørgsmål med hensyn til en ankegrund. Der vil således efter forslaget være mulighed for at begrænse en anketilladelse til spørgsmålet om sanktionsfastsættelsen eller til et delspørgsmål med hensyn til sanktionsfastsættelsen, eksempelvis spørgsmål om udvisning, rettighedsfrakendelse eller konfiskation. Justitsministeriet finder endvidere, at en anketilladelse skal kunne begrænses til spørgsmålet om rettergangsfejl eller til en eller flere nærmere angivne rettergangsfejl. Endelig bør der være mulighed for at begrænse en anketilladelse til spørgsmålet om lovanvendelsen eller til et delspørgsmål med hensyn til lovanvendelsen, eksempelvis spørgsmål om forældelse eller nødværge, suppleret med en bestemmelse om, at Højesteret ud over spørgsmålet om lovanvendelsen også kan tage stilling til strafudmålingen, hvis Højesteret ændrer landsrettens afgørelse om lovanvendelsen. Justitsministeriet finder, at en anketilladelse til Højesteret også skal kunne begrænses på den måde, at anken kun omfatter en eller flere af de lovovertrædelser, der er pådømt ved landsrettens dom. Der vil efter forslaget være mulighed for, at Procesbevillingsnævnet kan kombinere en sådan begrænsning af anken med en begrænsning til at angå lovanvendelsen (idet sanktionsfastsættelsen sker samlet for alle lovovertrædelserne) suppleret med en bestemmelse om, at Højesteret ud over spørgsmålet om lovanvendelsen også kan tage stilling til strafudmålingen, hvis Højesteret ændrer landsrettens afgørelse om lovanvendelsen Det foreslås også for så vidt angår straffesager at udforme ordningen således, at Procesbevillingsnævnet både efter ansøgning og af egen drift kan begrænse en anke til Højesteret til en del af sagen. Hvis en anketilladelse begrænses til en del af sagen i medfør af den foreslåede bestemmelse, vil en modpart, der ikke selv har fået anketilladelse, kun kunne modanke for så vidt angår denne del. Modparten vil således heller ikke i medfør af retsplejelovens 936, stk. 1, jf. 926, efter ankefristens udløb kunne påstå ophævelse og hjemvisning på grund af rettergangsfejl, eller med Højesterets tilladelse udvide sin anke til at støttes på forhold, der falder uden for anketilladelsen. Lovforslaget vil ikke berøre Højesterets muligheder for af egen drift at inddrage andre spørgsmål i ankesagen, selv om Procesbevillingsnævnet har begrænset en tilladelse til at anke til Højesteret til at angå en del af sagen, jf. retsplejelovens 936, stk. 1, jf. 927 (som ikke foreslås ændret). Sagsomkostningsspørgsmål vil kunne prøves af Højesteret uden begrænsning, jf. herved retsplejelovens 1013, idet sagsomkostningerne fastsættes samlet for hele sagen. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 5, og bemærkningerne hertil Kære Kære anvendes som hovedregel ved appel af kendelser og beslutninger, der som altovervejende hovedregel angår en afgrænset problemstilling, og endvidere behandles kæresager normalt på skriftligt grundlag. Det vil derfor formentlig kun i meget få tilfælde være aktuelt at begrænse en kæretilladelse til en del af sagen, men der

6 6 vil dog kunne forekomme kæresager, som rejser flere og efter omstændighederne også mere komplicerede eller omfattende spørgsmål, f.eks. i sager om fogedforbud. Det foreslås derfor, at Procesbevillingsnævnet i både civile sager og straffesager skal kunne begrænse en tilladelse til at kære en landsretskendelse til Højesteret som 3. instans til en del af sagen. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 2, 3 og 6, og 3 og bemærkningerne hertil. Forslaget omfatter ikke kære af landsretsdomme i civile sager, hvorved landsretten som ankeinstans har afvist sagen, fordi den ikke er indbragt for rette domstol eller ikke rettidigt er indbragt for domstolene eller ankeretten, jf. retsplejelovens 391, stk. 3. Der er ikke behov for at lade disse tilfælde være omfattet af ordningen, idet sådanne kæresager altid vil angå en snævert afgrænset problemstilling. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Den foreslåede mulighed for at begrænse en tilladelse til appel til Højesteret til en del af sagen forventes at blive anvendt i forholdsvis få tilfælde, og lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvener for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder mv. Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Højesteret, Østre og Vestre Landsret, samtlige byretter, Procesbevillingsnævnet, Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Foreningen af Offentlige Anklagere, Politiforbundet i Danmark, Advokatrådet, Danske Advokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Institut for Menneskerettigheder, Retspolitisk Forening og Retssikkerhedsfonden. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet af betydning. 11. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, Ingen af betydning Ingen kommuner og regioner Administrative konsekvenser for Ingen af betydning Ingen stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen af betydning Ingen af betydning Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen af betydning Ingen af betydning Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

7 7 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 ( 371, stk. 1) Til 1 (retsplejeloven) Det foreslås, at Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke en landsretsdom i en civil sag til Højesteret kan begrænses til en del af det krav, som sagen angår, eller, hvor sagen omfatter flere krav eller spørgsmål, til et (eller flere) af disse. Forslaget om, på hvilken måde en begrænsning til en del af sagen kan ske, svarer til de muligheder, retsplejelovens 253 giver for at opdele behandlingen og afgørelsen af en sag. En anketilladelse kan således begrænses til en del af et krav, til et eller flere krav eller til et eller flere spørgsmål. Efter forslaget kan en anketilladelse begrænses til en del af sagen, hvis særlige grunde taler for det. Udgangspunktet er således, at en anketilladelse omfatter hele sagen. Procesbevillingsnævnets vurdering af, om der foreligger særlige grunde, vil navnlig bero på, om kun visse krav eller spørgsmål i sagen findes at være af principiel karakter, og i givet fald om de principielle dele af sagen skønnes at kunne udskilles og afgøres særskilt af Højesteret på en måde, som er hensigtsmæssig for parterne og retten. Procesbevillingsnævnet kan inddrage parternes synspunkter ved afgørelsen af, om en anketilladelse skal begrænses til en del af sagen, og i givet fald af, hvordan begrænsningen nærmere skal ske, og parterne vil således have mulighed for at fremsætte deres synspunkter i ansøgningen om tredjeinstansbevilling henholdsvis en eventuel udtalelse fra modparten. Nævnet er ikke bundet af parternes synspunkter. Hvis Procesbevillingsnævnet begrænser en anketilladelse til en del af sagen, skal nævnet angive begrænsningen så præcist som muligt i tilladelsen. Det vil bero på sagens konkrete omstændigheder, hvor meget der vil være behov for at angive. Hvis Procesbevillingsnævnet begrænser en anketilladelse til en del af sagen, kan parterne både ansøgeren og modparten under ankesagen kun fremsætte påstande og anbringender, som angår den del af sagen, der er omfattet af anketilladelsen. Hvis Procesbevillingsnævnet har begrænset en anketilladelse til et krav i sagen, omfatter tilladelsen også konnekse modkrav, dvs. modkrav, der udspringer af det samme forhold, som hovedkravet støttes på, og tilladelsen kan ikke begrænses til ikke at omfatte konnekse modkrav. Selv om Procesbevillingsnævnet har begrænset en anketilladelse til en del af sagen, kan begge parter uden begrænsninger få prøvet landsretsdommens bestemmelse om sagsomkostninger i sin helhed. Reglerne om Højesterets behandling af ankesager ændres i øvrigt ikke, herunder reglerne om Højesterets mulighed for at afsige ny realitetsdom, jf. retsplejelovens 369, stk. 1. Hvis Højesteret i en konkret sag finder, at landsrettens dom skal ændres, men at det nødvendige grundlag for, at Højesteret kan afsige ny realitetsdom ikke er til stede, skal der således ske hjemvisning til landsretten. Retsplejeloven indeholder i kapitel 43 a og 43 b særlige regler om behandlingen af sager om prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse og af beslutning om adoption uden samtykke. Disse kapitler henviser i 475, stk. 3, og 475 i, stk. 3, blandt andet til retsplejelovens 371, stk. 1, 2. pkt., hvorefter der kan meddeles anketilladelse til Højesteret som 3. instans, hvis sagen er af principiel karakter. Som følge af disse sagers særlige karakter, hvor retten blandt andet udøver officialvirksomhed (dvs. at retten har ansvaret for sagens oplysning), vil det næppe være hensigtsmæssigt at begrænse en anke til Højesteret til enkelte krav eller spørgsmål. De nævnte henvisninger foreslås derfor ikke ændret, og den foreslåede nye regel i 371, stk. 1, 3. pkt., vil således ikke finde anvendelse i disse sager. Retsplejelovens kapitel 58 indeholder særlige regler om behandlingen af tvister i sager om skifte af fællesbo mv., og konkurslovens kapitel 31 indeholder særlige regler om behandlingen af tvister i sager om konkurs mv. Disse kapitler henviser for så vidt angår anke til Højesteret som 3. instans til blandt andet retsplejelovens 371, stk. 1, 2. pkt. Selv om disse sager har en særlig karakter, kan det ikke udelukkes, at der kan være tilfælde, hvor det vil være hensigtsmæssigt at begrænse en tredjeinstansbevilling til en del af sagen. Det foreslås derfor, at den foreslåede nye regel i retsplejelovens 371, stk. 1, 3. pkt., skal finde tilsvarende anvendelse i disse sager, jf. lovforslagets 1, nr. 4, og 2. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige Til nr. 2 ( 392, stk. 2) Det foreslås, at Procesbevillingsnævnets tilladelse til at kære en landsretskendelse i en civil sag til Højesteret som 3. instans kan begrænses til en del af sagen. Procesbevillingsnævnet kan efter forslaget begrænse tilla-

8 8 delsen til en del af sagen, hvis særlige grunde taler for det. Forslaget omfatter kun kære til Højesteret som 3. instans, dvs. kære af en landsrets afgørelse af en appel af en byrets afgørelse. Da sådanne landsretskendelser som altovervejende hovedregel vil angå en afgrænset problemstilling, vil det formentlig kun være aktuelt at anvende muligheden for at begrænse kæretilladelsen til en del af sagen i meget få tilfælde. 1, nr. 1. Retsplejelovens kapitel 58 indeholder særlige regler om behandlingen af tvister i sager om skifte af fællesbo mv., og konkurslovens kapitel 31 indeholder særlige regler om behandlingen af tvister i sager om konkurs mv. Retsplejelovens 665, stk. 3, og konkurslovens 254 henviser for så vidt angår kære til Højesteret som 3. instans til retsplejelovens 392, stk. 2, og den foreslåede nye regel om muligheden for at begrænse en tredjeinstansbevilling til en del af sagen finder således tilsvarende anvendelse i disse sager. Straffuldbyrdelseslovens kapitel 22 indeholder særlige regler om prøvelse af visse administrative afgørelser om straffuldbyrdelse. Straffuldbyrdelseslovens 121 fastsætter, at Procesbevillingsnævnet kan give tilladelse til kære til Højesteret, hvis sagen er af principiel karakter, og henviser for så vidt angår behandlingen af spørgsmålet om kæretilladelse til retsplejelovens 392, stk. 2, 3. og 4. pkt. (om ansøgningsfrist). Den foreslåede ændring af retsplejelovens 392, stk. 2, indebærer, at der indsættes et nyt 3. pkt. om tredjeinstansbevilling til en del af en sag, og at de hidtidige 3. og 4. pkt. bliver 4. og 5. pkt. Forslaget nødvendiggør derfor en ændring af henvisningen i straffuldbyrdelseslovens 121 til retsplejelovens 392, stk. 2, 3. og 4. pkt., jf. lovforslagets 3. Justitsministeriet finder, at den foreslåede mulighed for at begrænse en kæretilladelse til en del af en sag også bør gælde sager efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 22. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige Til nr. 3 ( 585, stk. 1) Det foreslås, at Procesbevillingsnævnets tilladelse til at kære en landsrets afgørelse i et fogedkæremål til Højesteret kan begrænses til en del af sagen. Procesbevillingsnævnet kan efter forslaget begrænse tilladelsen til en del af sagen, hvis særlige grunde taler for det. Da de fleste fogedkæremål angår en afgrænset problemstilling, vil det formentlig kun være aktuelt at anvende muligheden for at begrænse kæretilladelsen til en del af sagen i få tilfælde, eksempelvis efter omstændighederne i visse sager om fogedforbud. 1, nr. 1, samt til pkt i lovforslagets almindelige Til nr. 4 ( 665, stk. 1) Retsplejelovens 665, stk. 1, angår anke til Højesteret af landsretternes domme i ankesager om skifte af fællesbo mv. Bestemmelsen henviser blandt andet til 371, stk. 1, 2. pkt., om, at Procesbevillingsnævnet kan tillade en sådan anke, hvis sagen har principiel karakter. Det foreslås, at der i 665, stk. 1, tilføjes en henvisning til 371, stk. 1, 3. pkt., som foreslås indsat ved lovforslagets 1, nr. 1. Forslaget indebærer, at muligheden for at begrænse en anketilladelse til en del af sagen også vil gælde i sager om skifte af fællesbo mv. 1, nr. 1, og til pkt i lovforslagets almindelige Til nr. 5 ( 932, stk. 1) Det foreslås, at Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke en landsretsdom i en straffesag til Højesteret kan begrænses til en del af sagen, herunder med hensyn til de grunde, hvorpå anken støttes, jf. retsplejelovens 933, stk. 2. Procesbevillingsnævnet kan efter forslaget begrænse tilladelsen til en del af sagen, hvis særlige grunde taler for det. En anketilladelse kan efter forslaget begrænses til en eller flere af de lovovertrædelser, som er pådømt ved landsrettens dom, eller til en bestemt ankegrund eller delspørgsmål med hensyn til en ankegrund. De ankegrunde, der er tale om, fremgår af retsplejelovens 933, stk. 2, som henviser til 912, stk. 1, nr. 1-3, om, at der er begået rettergangsfejl, at sanktionen ikke står i passende forhold til lovovertrædelsen, eller at loven er anvendt urigtigt. Hvis Procesbevillingsnævnet begrænser en anketilladelse til en del af sagen, kan parterne både ansøgeren og modparten under ankesagen kun påberåbe sig de ankegrunde eller dele heraf, der er omfattet af anketilladelsen. Tilsvarende gælder, hvis anketilladelsen er begrænset til visse lovovertrædelser. Procesbevillingsnævnets anketilladelse lægger således også rammerne for en eventuel modanke i medfør af retsplejelovens 933, stk. 1, jf. 905, stk. 1. Modparten kan således heller ikke i medfør af retsplejelovens 936, stk. 1, jf. 926, efter ankefristens udløb påstå ophævelse

9 9 og hjemvisning på grund af rettergangsfejl henholdsvis med Højesterets tilladelse udvide sin anke til at støttes på forhold, der falder uden for anketilladelsen. Hvis modparten ønsker at anke i videre omfang, må denne selvstændigt søge anketilladelse hos Procesbevillingsnævnet. Sagsomkostningsspørgsmål vil dog altid kunne prøves af Højesteret uden begrænsning, jf. retsplejelovens 1013, og det gælder også med hensyn til en del af sagen, som ikke er omfattet af anketilladelsen. Endvidere indskrænker Procesbevillingsnævnets begrænsning af en anketilladelse til en del af sagen ikke Højesterets muligheder for at tage spørgsmål op af egen drift. Højesteret vil således altid have mulighed for at anvende reglerne herom i retsplejelovens 936, stk. 1, jf. 927, på hele sagen. Reglerne om Højesterets behandling af ankesager foreslås i øvrigt ikke ændret, herunder reglerne om Højesterets mulighed for at afsige ny realitetsdom, jf. retsplejelovens 936, stk. 1, jf. 928 og 929. Hvis Højesteret i en konkret sag finder, at landsrettens dom skal ændres, men at det nødvendige grundlag for, at Højesteret kan afsige ny realitetsdom ikke er til stede, skal der således ske hjemvisning til landsretten. 1, nr. 1, samt til pkt i lovforslagets almindelige Til nr. 6 ( 973) Det foreslås, at Procesbevillingsnævnets tilladelse til at kære en landsrets afgørelse i et straffekæremål til Højesteret kan begrænses til en del af sagen. Procesbevillingsnævnet kan efter forslaget begrænse tilladelsen til en del af sagen, hvis særlige grunde taler for det. Da så godt som alle straffekæremål angår en afgrænset problemstilling, vil det formentlig kun være aktuelt at anvende muligheden for at begrænse kæretilladelsen til en del af sagen i meget få tilfælde. 1, nr. 1, samt til pkt i lovforslagets almindelige Til nr. 1 ( 254) Til 2 (konkursloven) Konkurslovens 254 angår anke til Højesteret af landsretternes domme i ankesager om konkurs mv. Bestemmelsen henviser blandt andet til retsplejelovens 371, stk. 1, 2. pkt., om, at Procesbevillingsnævnet kan tillade en sådan anke, hvis sagen har principiel karakter. Det foreslås, at der i konkurslovens 254 tilføjes en henvisning til retsplejelovens 371, stk. 1, 3. pkt., som foreslås indsat ved lovforslagets 1, nr. 1. Forslaget indebærer, at muligheden for at begrænse en anketilladelse til en del af sagen også vil gælde i sager om konkurs mv. 1, nr. 1, og til pkt i lovforslagets almindelige Til nr. 1 ( 121, stk. 1) Til 3 (straffuldbyrdelsesloven) Straffuldbyrdelseslovens 121 angår kære til Højesteret af landsretternes kendelser i kæresager om prøvelse af visse administrative afgørelser om straffuldbyrdelse (straffetidsberegning, disciplinærstraf i form af strafcelle i mere end 7 dage, nægtelse af prøveløsladelse, genindsættelse af en prøveløsladt mv.). Bestemmelsen fastsætter, at Procesbevillingsnævnet kan give tilladelse til kære til Højesteret, hvis sagen er af principiel karakter, og henviser for så vidt angår behandlingen af spørgsmålet om kæretilladelse til retsplejelovens 392, stk. 2, 3. og 4. pkt. (om ansøgningsfrist). Lovforslagets 1, nr. 2, indebærer, at der i retsplejelovens 392, stk. 2, indsættes et nyt 3. pkt. om tredjeinstansbevilling til en del af en sag, og at de hidtidige 3. og 4. pkt. bliver 4. og 5. pkt. Det foreslås, at henvisningen i straffuldbyrdelseslovens 121, stk. 1, 3. pkt. (der samtidig foreslås ændret redaktionelt), ændres til en henvisning til retsplejelovens 392, stk. 2, pkt. Forslaget indebærer, at den foreslåede mulighed for at begrænse en kæretilladelse til en del af sagen også vil gælde i sager omfattet af straffuldbyrdelseslovens , nr. 2, og til pkt i lovforslagets almindelige Til 4 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2010 og finder anvendelse, når ansøgning om tredjeinstansbevilling indgives til Procesbevillingsnævnet efter lovens ikrafttræden. Det betyder, at de foreslåede regler i retsplejeloven om, at Procesbevillingsnævnet kan begrænse en tilladelse til at appellere til Højesteret til en del af sagen, finder anvendelse, når ansøgningen om tredjeinstansbevilling indgives til Procesbevillingsnævnet den 1. juli 2010 eller senere. Dette gælder, uanset om den

10 10 afgørelse, som der søges om tilladelse til at appellere, er truffet før den 1. juli Til 5 Bestemmelsen angår lovens territoriale gyldighed.

11 11 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 29. oktober 2009, som ændret ved 1 i lov nr af 16. december 2009 og 2 i lov nr. 73 af 26. januar 2010, foretages følgende ændringer: 371. Domme, der er afsagt af en landsret som 2. instans, kan ikke ankes. Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til prøvelse i 3. instans, hvis sagen er af principiel karakter. Stk Kendelser og beslutninger, der afsiges af en landsret eller af Sø- og Handelsretten efter reglerne i 253 i en sag, der behandles af retten som 1. instans, kan kæres til Højesteret, såfremt Højesteret tillader det, jf. 253, stk. 4. Stk. 2. I andre tilfælde kan landsrettens eller Sø- og Handelsrettens kendelser og beslutninger kæres til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Sådan tilladelse kan gives, hvis kæren vedrører spørgsmål af principiel karakter. Ansøgning om kæretilladelse skal indgives til nævnet inden 2 uger efter, at afgørelsen er truffet. Procesbevillingsnævnet kan dog undtagelsesvis give tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet Landsrettens afgørelse i en kæresag kan ikke kæres. Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til kære, hvis kæren vedrører spørgsmål af principiel karakter. Stk I 371, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: Hvis særlige grunde taler for det, kan tilladelsen begrænses til en del af det krav, som sagen angår, eller, hvor sagen omfatter flere krav eller spørgsmål, til et af disse. 2. I 392, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.: Hvis særlige grunde taler for det, kan en tilladelse til at kære til Højesteret som 3. instans begrænses til en del af sagen. 3. I 585, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: Hvis særlige grunde taler for det, kan tilladelsen begrænses til en del af sagen.

12 Når en i henhold til 662 iværksat anke har fundet sin afgørelse ved landsret, kan der i reglen ikke ske yderligere anke til Højesteret. Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til anke. Bestemmelserne i 371, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Stk Landsrettens domme i straffesager kan kun ankes med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Sådan tilladelse kan meddeles, hvis sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Stk Landsrettens afgørelse i en kæresag kan kun kæres til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Sådan tilladelse kan meddeles, hvis kæremålet angår spørgsmål af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Reglerne i 968 a, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. 4. I 665, stk. 1, 3. pkt., ændres 2. pkt. til: 2. og 3. pkt.. 5. I 932, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: Tilladelsen kan begrænses til en del af sagen, herunder med hensyn til de grunde, hvorpå anken kan støttes, jf. 933, stk. 2, hvis særlige grunde taler for det. 6. I 973 indsættes efter 2. pkt.: Tilladelsen kan begrænses til en del af sagen, hvis særlige grunde taler for det. 2 I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, som ændret ved 14 i lov nr af 19. december 2008 og lov nr af 16. december 2009, foretages følgende ændring: 254. Procesbevillingsnævnet kan tillade, at landsrettens afgørelse indbringes for Højesteret. Retsplejelovens 371, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, samt 392, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. 1. I 254, 2. pkt., ændres 2. pkt. til: 2. og 3. pkt.. 3 I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 3. december 2007, som ændret senest ved 5 i lov nr. 501 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring: , stk. 1, 3. pkt., affattes således:

13 Kendelser, der er afsagt af landsretten, kan ikke kæres. Procesbevillingsnævnet kan dog give tilladelse til kære, hvis sagen er af principiel karakter. Ved behandlingen af spørgsmålet om kæretilladelse til Højesteret finder reglerne i retsplejelovens 392, stk. 2, 3. og 4. pkt., tilsvarende anvendelse. Stk Retsplejelovens 392, stk. 2, pkt., finder tilsvarende anvendelse. 4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Loven finder anvendelse, når ansøgning om tredjeinstansbevilling indgives til Procesbevillingsnævnet efter lovens ikrafttræden. 5 Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Stk. 2. Lovens 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Stk. 3. Lovens 3 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de færøske forhold tilsiger.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 108 Folketinget Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til

Forslag. Lovforslag nr. L 108 Folketinget Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag.

2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. 2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1902-0276 Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2. I kapitel 6, 12, stk. 4, ændres»justitsministeriet«til:»procesbevillingsnævnet«.

2. I kapitel 6, 12, stk. 4, ændres»justitsministeriet«til:»procesbevillingsnævnet«. Lov nr. 1082 af 20. december 1995 om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov om rettens pleje i Grønland og forskellige andre lovbestemmelser om procesbevillinger (Ændringer som følge af oprettelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 213/2011 Lars-Emil Johansen (advokat Ole Spiermann, beskikket) for Puisi A/S under konkurs Sag 216/2011 Nikolaj Ludvigsen (advokat Claus V. Seidelin-Prip,

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Justitsministeriet Civilafdelingen

Justitsministeriet Civilafdelingen Justitsministeriet Civilafdelingen jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 1 M O B I L 4 1 2 3 8 8 6 1 M E N N E S K E R E T.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET september 2016 - 2 1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Procesbevillinger GADJURA. Ole Dybdahl Hans Kardel. Under medvirken af Susanne Gamberg Hanne Liibeck Johansen Kristine Queitsch

Procesbevillinger GADJURA. Ole Dybdahl Hans Kardel. Under medvirken af Susanne Gamberg Hanne Liibeck Johansen Kristine Queitsch Procesbevillinger Ole Dybdahl Hans Kardel Under medvirken af Susanne Gamberg Hanne Liibeck Johansen Kristine Queitsch GADJURA Forord 5 Kapitel 1 Procesbevillingsnævnets oprettelse, sammensætning m.v....

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Højesteret og domstolsreformen

Højesteret og domstolsreformen Den 4. februar 2010 HR j.nr. HR-2010-24-10 Højesteret og domstolsreformen Domstolsreformen Henlæggelsen af nævningesagerne til byretterne og den ændrede instansordning for civile sager, hvorefter landsretterne

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0545 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Notat fra Underudvalget om sagstilgangen til Højesteret

Notat fra Underudvalget om sagstilgangen til Højesteret Underudvalget om sagstilgangen til Højesteret Dato: 27. marts 2013 Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Dok.: 702543 Notat fra Underudvalget om sagstilgangen til Højesteret 1. Indledning 1.1. Underudvalgets

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Appeltilladelser i civile sager Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser. Af sekretariatschef Hanne Kjærulff

Appeltilladelser i civile sager Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser. Af sekretariatschef Hanne Kjærulff ff Appeltilladelser i civile sager Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser Af sekretariatschef Hanne Kjærulff Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 1.1 Kriterier for at meddele appeltilladelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

Retsplejelovens 389 a en ny regel om kærebegrænsning af byrettens afgørelser under en civil sags hovedforhandling eller forberedelse

Retsplejelovens 389 a en ny regel om kærebegrænsning af byrettens afgørelser under en civil sags hovedforhandling eller forberedelse Retsplejelovens 389 a en ny regel om kærebegrænsning af byrettens afgørelser under en civil sags hovedforhandling eller forberedelse Af sekretariatschef Hanne Kjærulff og specialkonsulent Kristian Porsager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Af Thomas Rørdam AUGUST 2002 TILLÆG TIL ADVOKATEN 7-8/2002 RIV UD OG GEM! 1. Indledning I 1998 udarbejdede jeg efter drøftelse med Højesteret og Rigsadvokaten

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 47 Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2012.

Forslag. Til lovforslag nr. L 47 Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2012. Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2012 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter LOV nr 1867 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-4000-0187 Senere ændringer til forskriften LBK nr 390 af 25/04/2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven 2013/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-960-0023 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere