Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail"

Transkript

1 Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms slutbrugere 1 Indledning Telia har anmodet om at tage stilling til, hvorvidt TDC har været berettiget til at opkræve transitbetaling for aflevering af trafik til Fullrate A/S (herefter Fullrate) efter TDC s opkøb af selskabet. Telia har endvidere anmodet om at tage stilling til, hvorvidt TDC efter opkøbet af A+ Telecom A/S (herefter A+ Telecom) kan kræve, at trafikken udveksles på en anden lokalitet end den nuværende for, at Telia kan kræve, at prisen herfor er den regulerede termineringspris (lokaltakst). 2 Afgørelse træffer i medfør af 76, stk. 1, i teleloven 1 følgende afgørelse: Aflevering af opkaldstrafik til Fullrates VoIP-slutkunder er ikke omfattet af s afgørelse af 18. januar 2006 over for TDC på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 9). Trafikken er heller ikke reguleret i medfør af transportmarkedet (marked 10), der blev dereguleret ved s afgørelse af 18. januar 2008 med virkning den 18. september december 2010 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Sebastian Yann Dines og Laila Jensen Telefon Telefax E-post Sagsnr. Dok nr. Side 1/10 Idet VoIP-trafik ikke er omfattet af og dermed ikke reguleret på de nævnte markeder, har TDC ikke handlet i strid med telelovgivningen ved at opkræve transitafgift i forbindelse med aflevering af trafik til Fullrates VoIPslutkunder. TDC skal i medfør af markedsafgørelsen på marked 9 give Telia adgang til at aflevere trafikken til A+ Telecoms PSTN- og ISDN-slutkunder på lokalcentralen på Hørskætten til regulerede termineringspriser. 3 Sagens faktiske omstændigheder Baggrunden for sagen er, at TDC i 2009 opkøbte selskaberne Fullrate og A+ Telecom. 1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer.

2 Telia betalte forinden opkøbet transitafgift til TDC, som transporterede trafikken frem til Fullrate, hvor trafikken blev termineret. Telia forventede efter TDC s opkøb, at selskabet ikke længere skulle betale transit i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrate, idet Telia forventede, at trafikken skulle udveksles på samme vis som øvrig trafik til TDC s slutbrugere, dvs. på de allerede eksisterende udvekslingspunkter. Telia mener, at TDC efter opkøbet uberettiget har opkrævet transitafgift i forbindelse med aflevering af trafik til Fullrates slutkunder. Telia har efterfølgende etableret en direkte forbindelse til Fullrate, hvorefter selskabet alene betaler en reguleret termineringspris (lokaltakst) til TDC. Ifølge oplysninger fra TDC har Fullrate alene slutbrugere tilkoblet VoIPplatformen. Problemstillingen i forhold til Fullrate er derfor alene relevant i forhold til VoIP-trafik. For så vidt angår A+ Telecom har Telia siden 2005 haft en direkte forbindelse til A+ Telecom, hvorfor Telia ikke har betalt en separat transitafgift til TDC eller andre. Den direkte forbindelse går til Sydvestvej i Glostrup, hvor Telia afleverer trafikken. Herfra fremfører A+ Telecom trafikken til lokalcentralen på Hørskætten. Side 2/10 Selv om trafikken ifølge parternes aftale skal afleveres på A+ Telecoms lokalcentral på Hørskætten, har Glostrup i praksis været udvekslingspunktet for begge parters trafik. I den tidligere aftale med A+ Telecom, som stadig er gældende mellem parterne, har Telia betalt en pris for trafik afleveret til A+ Telecom, som var højere end den regulerede termineringspris, der gælder for TDC i henhold til afgørelse af 18. januar 2006 på marked 9. Ifølge TDC har der ikke i aftalen med A+ Telecom været sondret mellem transit- og termineringspris. Telia betaler stadig den kommercielt forhandlede pris for aflevering af trafik til A+ Telecoms slutkunder, men ønsker aflevering af trafik til regulerede termineringspriser. Udvekslingspunktet skal dog stadig være i Glostrup. TDC er indstillet på at tilbyde aflevering til regulerede termineringspriser under forudsætning af, at Telia afleverer trafikken på lokalcentralen på Hørskætten. Stykket mellem Glostrup og Hørskætten anses af TDC for at være en transitstrækning. Telia mener derimod, at selskabet er berettiget til at aflevere trafikken i Glostrup og få terminering til A+ Telecoms slutkunder til regulerede priser. Telia er således uenig med TDC i, at selskabet skal betale transit for at få trafikken transporteret fra Glostrup til Hørskætten. Ifølge sagens oplysninger har A+ Telecom kun én lokalcentral, som er placeret på Hørskætten. Glostrup er ifølge parterne et krydsfelt/transportlokation. A+ Telecom har ifølge TDC både VoIP-, PSTN- og ISDN-kunder. 4 Begrundelse skal indledningsvis bemærke, at Fullrate og A+ Telecom fra tidspunktet for opkøbet er blevet koncernforbundne med TDC 2. Det betyder, at Fullrate og A+ Telecom er blevet underlagt samme regulering som TDC, hvorfor 2 Jf. telelovens 84 d, stk. 2, 2. pkt. Koncerner anses som samlede økonomiske og juridiske enheder, medmindre særlige forhold taler imod dette.

3 de forpligtelser, der er pålagt over for TDC med afgørelsen af 18. januar 2006 på marked 9, også gælder for de koncernforbundne selskaber. skal samtidig bemærke, at transportmarkedet (marked 10) er dereguleret 3. Det betyder, at alle former for samtrafik i form af taletelefoni og opkaldsbaseret adgang til internettet på op til 128 kbit/s (foretaget på PSTN og ISDN), der produceres på strækninger mellem centraler i telenettene, og uanset hvilke typer af telenet og teknologier, der anvendes (fiber, FWA, lejede kredsløb etc.) ikke er reguleret. Det faktum, at transportmarkedet er dereguleret betyder med andre ord, at transport (transit) af PSTN og ISDN prisfastsættes på kommercielle vilkår. Transport af VoIP, der ikke har været omfattet af marked 10, fastsættes ligeledes på kommercielle vilkår. Reguleringen kan illustreres med nedenstående figur: Side 3/10 I det følgende vil problemstillingerne blive behandlet nærmere. Fullrate TDC s opkrævning af transit har i den konkrete sag en direkte indflydelse på Telias forhold, idet Telia for at minimere udgifterne til terminering af trafik til Fullrates slutbrugere, har etableret en direkte forbindelse til selskabets samtrafiklokalitet. Spørgsmålet er, om Telia efter TDC s opkøb af Fullrate skal betale transit til TDC, når VoIP-trafikken skal afleveres til Fullrates slutkunder, idet Telia gør gældende, at selskabet efter opkøbet har ret til at aflevere trafikken på eksisterende udvekslingspunkter. Det er i den forbindelse relevant først at tage stilling til, om trafikken, der afleveres til Fullrates slutbrugere, er omfattet af engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 9). Telia har den 22. april 2010 oplyst, at transittrafik via TDC, der skal termineres i Fullrates net, afleveres i SS7-format 4. SS7-format anvendes af Telia til udveksling af trafik, uanset om det er trafik til PSTN-, ISDN- eller VoIP-slutbrugere. Transittrafik via TDC, der skal termineres i Fullrates net, afleveres således efter det oplyste til Fullrate som PSTN-trafik og konverteres til VoIP-trafik af Fullrate. 3 har ved afgørelse af 18. januar 2008 med virkning den 18. september 2008 tilbagerullet reguleringen på engrosmarkedet for transporttjenester (marked 10). 4 For at kunne foretage telefonopkald via det offentlige telefonnet (PSTN) anvendes et sæt af protokoller for telefonsignalering kaldet Signal System nr. 7 (SS7).

4 Det fremgår af afgørelsen på marked 9, at markedet omfatter: terminering i individuelle offentlige telenet (fastnet) af taletelefoni og opkaldsbaseret adgang til internettet på op til 128 kbit/s foretaget på PSTN eller ISDN - dvs. den terminerende opkaldstrafik, som produceres på strækningen fra samtrafikpunktet i lokalcentralen tættest på slutbrugeren frem til liniekortet (den lokale terminering i centralen/termineringen i lokalcentralen). [ITog Telestyrelsens fremhævning.] Det fremgår således af markedsafgørelsen, at VoIP-trafik ikke er omfattet af marked 9. Om der er tale om VoIP-trafik afhænger af hvilken trafik, der produceres i samtrafikpunktet på lokalcentralen og frem til slutkundens linjekort. Dermed er det afgørende ikke hvilken trafik, der afleveres på centralen, men derimod hvilken trafik der termineres til slutkunden. I den konkrete sag er der tale om, at den afleverede trafik til Fullrates slutkunder i samtrafikpunktet konverteres til VoIP-trafik. Dette medfører, at den terminerende opkaldstrafik er VoIP-trafik. Side 4/10 På baggrund af ovenstående finder ikke, at TDC har handlet i strid med telelovgivningen ved at opkræve en betaling for transit ved aflevering af trafik til Fullrates VoIP-slutkunder. Dette skyldes, at VoIP-trafik ikke er omfattet af marked 9, og at engrosmarkedet for transporttjenester (marked 10) er dereguleret. Der er således tale om et produkt, der ikke er omfattet af og dermed ikke reguleret af styrelsens markedsafgørelser. skal bemærke, at styrelsen i udkast til markedsafgørelse af 10. november 2010 på engrosmarkedet for fastnetterminering har lagt op til at udvide marked 3 (tidligere marked 9), således at markedet for fastnetterminering også kommer til at omfatte adgang til managed VoB 5. Denne udvidelse af adgangsforpligtelsen er ikke endelig, hvorfor markedsafgørelsen af 18. januar 2006 på marked 9 fortsat er gældende. Telia har i forbindelse med høringen over udkast til afgørelse anmodet IT- og Telestyrelsen om at tage stilling til, hvilke forhold der vil være gældende i forhold til TDC s transitopkrævning under den nye markedsafgrænsning. skal hertil bemærke, at idet styrelsen endnu ikke har truffet afgørelse på marked 3, vil styrelsen ikke på nuværende tidspunkt kunne tage stilling til, hvordan problemstillingen omkring TDC s transitbetaling vil skulle løses i det tilfælde, hvor VoIP er omfattet af engrosmarkedet for fastnetterminering. A+ Telecom I forhold til A+ Telecom er spørgsmålet, om TDC kan kræve, at trafikken udveksles på en anden lokalitet end den nuværende for, at Telia kan kræve, at prisen herfor er den regulerede termineringspris (lokaltakst). 5 Managed VoB-telefoni er bl.a. karakteriseret ved, at slutbrugere kan både modtage og foretage opkald, og have et 8-cifret telefonnummer fra den danske nummerplan. Endvidere vil niveauet for lydkvalitet, stabilitet og tilgængelighed være på højde med hvad der opleves for slutbrugere med et PSTN-abonnement. I praksis udelukkes dermed en række computerbaserede tjenester som eksempelvis Skype.

5 TDC er på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 9) pålagt at imødekomme alle rimelige anmodninger om at give adgang til aflevering af trafik med henblik på terminering i TDC s net. Det er s opfattelse, at markedsafgørelsen ikke indeholder et forbud mod, at TDC inden for rammerne af markedsafgørelsens forpligtelser kan udvide antallet af udvekslingspunkter i forbindelse med opkøb af virksomheder, herunder overtagelse af samtrafiklokaliteter. Ifølge afgørelsen på marked 9 trækkes grænsen mellem termineringsmarkedet og det mellemcentrale net ved det nærmeste udvekslingspunkt set fra den kaldte slutbruger. Telia vil i medfør af afgørelsen på marked 9 være berettiget til at få adgang til aflevering af PSTN- og ISDN-trafik til regulerede termineringspriser, under forudsætning af at der er tale om trafik omfattet af marked 9. Dvs. at Telia skal aflevere trafikken på et udvekslingspunkt (lokalcentral), som er en del af termineringsmarkedet. I henhold til afgørelsen på marked 9 indebærer dette, at PSTN- og ISDN-trafikken skal afleveres på det udvekslingspunkt (lokalcentralen), der ligger nærmest den kaldte slutbruger. Side 5/10 Såfremt Telia afleverer trafikken på et udvekslingspunkt, som i stedet er en del af det mellemcentrale net (transitcentral), forhandles priserne på kommercielle vilkår, idet markedet for transporttjenester (marked 10) er dereguleret. Det fremgår af oplysningerne i nærværende sag, at trafikken fremføres til lokalcentralen på Hørskætten, hvor trafikken termineres, og at alle A+ Telecoms slutkunder er tilkoblet lokalcentralen på Hørskætten. Glostrup er ifølge parterne et krydsfelt/transportlokalitet, hvorfra trafikken fremføres til Hørskætten. På baggrund af ovenstående finder, at lokalcentralen på Hørskætten må anses for at være det første sted i nettet (set fra slutbrugeren), hvor trafikken til/fra slutbrugeren kan kobles (udveksles mellem udbydere), og som dermed er omfattet af TDC s adgangsforpligtelse på marked 9. Hørskætten er desuden det punkt, der er angivet som udvekslingspunkt i parternes aftale. Ovenstående indebærer, at TDC i medfør af afgørelsen på marked 9 skal give adgang til, at Telia kan aflevere trafikken til A+ Telecoms PSTN- og ISDNslutkunder i lokalcentralen på Hørskætten til regulerede termineringspriser. Det bemærkes, at TDC ikke har anfægtet at vil tilbyde aflevering af PSTN- og ISDN-trafik til A+ Telecoms slutkunder til regulerede termineringspriser for trafik, der afleveres på lokalcentralen på Hørskætten. I nærværende sag har parterne indgået en kommerciel aftale om udveksling af trafik mellem Telia og A+ Telecom. Styrelsen skal bemærke, at såfremt Telia ønsker adgang til udveksling af trafik til A+ Telecoms slutbrugere, der rækker ud over ovenstående, falder dette uden for TDC s forpligtelser i medfør af telereguleringen. 5 Parternes anbringender Telias anbringender Telia har før TDC s opkøb af Fullrate ikke haft nogle direkte forbindelse til Fullrate og har derfor betalt transit til TDC for at sende opkald i transit til Fullrate.

6 Transittrafik via TDC, der skal termineres i Fullrates net, afleveres (både før og efter opkøb) til Fullrate som PSTN-trafik og konverteres til VoIP-trafik af Fullrate. Telia har oplyst, at trafik til TDC s VoIP-slutbrugere afleveres i fire regionale samtrafikpunkter til lokaltakst. Ved TDC s opkøb af Fullrate overtog TDC Fullrates lokaliteter m.v., hvilket betød, at Fullrate blev underlagt den for TDC gældende regulering. Telia forventede efter TDC s opkøb af Fullrate, at selskabet ikke længere skulle betale transit til TDC, og at trafik til Fullrates slutbrugere skulle udveksles på samme vis som øvrig trafik til TDC s VoIP-slutbrugere på de allerede eksisterende udvekslingspunkter. Telia har efterfølgende fået etableret en direkte forbindelse til Fullrate. Forinden har selskabet betalt transitomkostninger til TDC i en længere periode. Telia ønsker, at tager stilling til, hvorvidt TDC efter opkøbet har været berettiget til at opkræve transitbetaling for trafik, der skulle termineres til Fullrates slutbrugere. Det er Telias opfattelse, at prisen for terminering af trafik til Fullrates slutbrugere efter opkøbet skulle have været den regulerede termineringspris, som gælder for TDC. Side 6/10 For så vidt angår A+ Telecom har Telia oplyst, at Telia har haft en direkte forbindelse til A+ Telecom siden 2005, som går til Sydvestvej i Glostrup. Problemstillingen består i, at ifølge parternes aftale skal trafikken afleveres på Hørskætten i Taastrup. Den afleverede trafik fra Telia til A+ Telecom ender imidlertid på Sydvestvej i Glostrup. Telia bringer således trafikken til Sydvestvej i Glostrup, hvorefter A+ Telecom bringer trafikken videre til Hørskætten, hvor trafikken termineres. Telia ønsker, at skal tage stilling til, hvorvidt TDC kan kræve, at Telias trafikudveksling med A+ Telecom skal omlægges fra Glostrup til Hørskætten for at undgå, at A+ Telecom kan kræve en højere afleveringspris fra Telia end den regulerede termineringspris. Telia har i forbindelse med høring over udkast til afgørelse af 20. oktober 2010 oplyst, at selskabet ikke har betalt særskilt transit for aflevering af trafik til A+ Telecom. Telia har endvidere anført, at det ikke er muligt for selskabet at afgøre, om der er tale om terminering til PSTN- eller VoIP-slutbrugere, hvorfor styrelsen anmodes om at tilkendegive, hvordan afgørelsen skal efterleves i praksis. Telia har endvidere anmodet styrelsen om at tage stilling til, hvilke forhold, der vil være gældende vedrørende TDC s opkrævning for transit i forbindelse med terminering af opkaldstrafik til henholdsvis Fullrate og A+ Telecom under den nye markedsafgrænsning. I forbindelse med s høring af TDC om, hvilke platforme selskaberne A+ Telecom og Fullrate anvender, har Telia på baggrund af TDC s bemærkninger fremsendt yderligere bemærkninger til. På baggrund af Telias bemærkninger fandt behov for på et telefonmøde den 2. december 2010 med Telia at få belyst problemstillingen omkring A+ Telecom yderligere.

7 Telia har oplyst, at Telia ifølge parternes aftale har kunnet aflevere trafikken på Glostrup og betale den i aftalen anførte samlede pris for terminering af trafik hos A+ Telecom. Den samlede pris i parternes aftale er højere end den regulerede termineringspris, der gælder for TDC. Det har gjort sig gældende inden A+ Telecom blev opkøbt af TDC og gør sig gældende i dag. Telia betaler stadigvæk terminering til de gamle priser, idet selskabet afventer s afgørelse. A+ Telecom har tilbudt terminering til regulerede priser. Telia ønsker at betale den regulerede termineringspris til TDC for trafik, der skal termineres til A+ Telecoms slutkunder. Det er Telias opfattelse, at det kun er trafik, der afleveres på Hørskætten, som ifølge TDC er til regulerede termineringspriser. A+ Telecom har ifølge Telia en én lokalcentral, som ligger på Hørskætten. Telia tror, at Glostrup er et krydsfelt. TDC s anbringender TDC har over for anført, at Telia i det væsentlige anmoder styrelsen om at tage stilling til hvilken prissætning, der skulle have været gældende såfremt Telia havde indgået og oprettet direkte samtrafikforbindelser til de samtrafikpunkter hos Fullrate og A+ Telecom, der er omfattet af marked 9. Side 7/10 TDC konstaterer videre, at i det omfang Telia ikke har udvekslet trafik på de anførte samtrafikpunkter, er der tale om et teoretisk spørgsmål, som IT- og Telestyrelsen ikke kan tage stilling til. Telias aflevering af trafik på andre punkter end de nævnte samtrafikpunkter er ikke omfattet af markedsafgørelsen på marked 9 og ifølge selskabet uden for s kompetence. TDC har i forbindelse med det af Telia rejste spørgsmål vedrørende hvilke samtrafikpriser, der skulle være gældende mellem A+ Telecom og Telia, anført, at TDC har tilbudt Telia at indgå en samtrafikaftale baseret på det standardtilbud, som selskabet har anmeldt til. TDC har videre oplyst, at Telia har valgt ikke at indgå aftale om A+ Telecom på baggrund af standardtilbuddet, idet Telia ikke har ønsket at ændre den eksisterende aftale med A+ Telecom. TDC har i forbindelse med høring over udkast til afgørelse oplyst, at selskabet har opfyldt selskabets forpligtelse vedrørende Fullrate og A+ Telecom ved at tilbyde terminering til regulerede priser, forudsat at trafikken bliver afleveret på lokalcentralen eller tilsvarende punkt (VoIP). TDC har endvidere oplyst, at Dansk Kabel TV (tidligere A+ Telecom) har slutbrugere som enten er tilkoblet via PSTN-, ISDN eller VoIP-tilslutninger. For Fullrates vedkommende er alle slutbrugere tilkoblet via en VoIP-tilslutning. TDC har på et telefonmøde med oplyst, at aftalen, som Telia indgik med A+ Telecom inden opkøbet, ikke sondrer mellem transit- eller termineringsafgift. Telia har således kunne aflevere trafikken i Glostrup og betale den i aftalen anførte samlede pris, som er højere end den regulerede termineringspris. Aftalen er stadig gældende mellem parterne. Da parterne afventer IT- og Telestyrelsens afgørelse, er trafikafregningen foregået uforandret. Der er tale om en kommerciel aftale. TDC har endvidere oplyst, at A+ Telecom har én lokalcentral, og at denne er placeret på Hørskætten. Alle A+ Telecoms PSTN- og ISDN-kunder er tilsluttet den

8 pågældende lokalcentral (A+ Telecom har dog langt overvejende ISDN 30- kunder). A+ Telecoms slutkunder er ikke blevet flyttet efter opkøbet, men er stadig tilkoblet lokalcentralen på Hørskætten. Glostrup er en transportlokalitet. 5 Klagevejledning s afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K, tlf.: , En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at IT- og Telestyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen Side 8/10 Laila Jensen

9 Bilag 1: Lovgrundlag I medfør af 76, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (teleloven) kan behandle sager om overholdelse af lovens afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af en klage. Det fremgår af telelovens 76, at: kan behandle sager om overholdelse af denne lovs afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af en klage. Stk. 2. fører tilsyn med og træffer afgørelse i sager om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller - tjenesters, tredjemænds som nævnt i 56, stk. 5, og 58, stk. 5, og ejere af elektroniske kommunikationsnets overholdelse af 1) 41, stk. 2, 56, stk. 1 og 2, 57, stk. 1 og 3, 58, stk. 1 og 2, 64, 72, stk. 2, 74, stk. 1 og 3, 76 a, 82, stk. 1 og 2, og 2) regler udstedt med hjemmel i 50, 56, stk. 3 og 4, 57, stk. 4 og 5, 58, stk. 3 og 4, og 82, stk. 3. Side 9/10 Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 2 kan indgå påbud om overholdelse af de i stk. 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. s afgørelser efter denne lov og regler fastsat i medfør heraf skal være objektive, transparente, forholdsmæssige og ikkediskriminerende. Endvidere fremgår det, af telelovens 84d, stk. 2, 3. punktum, at: Koncerner anses som samlede økonomiske og juridiske enheder, medmindre særlige forhold taler imod dette. Markedsafgørelse Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 9). traf den 18. januar 2006 afgørelse på markedet i henhold til telelovens 51. TDC er i medfør af telelovens 84 d udpeget som udbyder med en stærk markedsposition på det i denne sammenhæng relevante engrosmarked. TDC er som følge heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens 51 blandt andet pålagt nedenstående forpligtelse på engrosmarkedet: Forpligtelse om priskontrol [ ] vurderer, at LRAIC-prisfastsættelsesmetoden som udgangspunkt skal finde anvendelse på samtrafikproduktet terminering af trafik. Endvidere fremgår det af markedsafgørelsen af 18. januar 2006, at engrosmarkedet for fastnetterminering, er defineret ud fra følgende:

10 [ ] afgrænser i medfør af telelovens 84 b engrosmarkeder for fastnetterminering således, at de omfatter terminering i individuelle offentlige telenet (fastnet) af taletelefoni og opkaldsbaseret adgang til internettet på op til 128 kbit/s foretaget på PSTN eller ISDN - dvs. den terminerende opkaldstrafik, som produceres på strækningen fra samtrafikpunktet i lokalcentralen tættest på slutbrugeren frem til liniekortet (den lokale terminering i centralen/termineringen i lokalcentralen). har ved afgørelse af 18. januar 2008 med virkning den 18. september 2008 tilbagerullet reguleringen på engrosmarkedet for transporttjenester (marked 10). Side 10/10

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. TDC A/S regulering@tdc.dk Telenor A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC A/S prissætning af ydelsen fall back 1

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud.

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud. TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København K Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Indledning

Læs mere

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse efter telelovens 76 om klage fra Cybercity over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3)

Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) 18. december 2013 /camped Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) Erhvervsstyrelsen har i perioden den

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 har modtaget TDC s brev af 24. januar 2008, hvori selskabet i henhold til s brev

Læs mere

Afgørelse om klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere termineringstakster

Afgørelse om klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere termineringstakster TDC A/S Juridisk afdeling Nørregade 21 0900 København C Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse om klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia.

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia. Notat s høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutning (marked 1), engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) og engrosmarkedet for fastnetterminering (marked

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse TDC A/S regulering@tdc.dk Cybercity A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse Cybercity har ved brev af 8. maj

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

2. EU-Kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet

2. EU-Kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet Bilag 8 Høringsnotat af 18. november 2005 vedr. udkast af 5. april 2005 til afgørelse til TDC A/S, TeliaSonera Danmark A/S, Tele2 A/S, Sonofon Holding A/S, Consorte Danmark A/S og Colt Telecom på engrosmarkedet

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Tele2 A/S Gl. Køge landevej 55 2500 Valby Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b Tele2 A/S (Tele2)

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S Hørskætten 3 2630 Taastrup Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S anmodede med brev af 8. juni 2004

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles C(2013) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: + 45 3546 6001 Kære Betina Hagerup Vedr.: Kommissionens

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter Cybercity

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald.

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald. Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Bedste praksis 3-afgørelse af priser for terminering af taletrafik i Barablus

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast;

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast; UDKAST TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Ovengaden neden vandet 7 1414 København K Udkast til afgørelse vedr. anmodning fra Cybercity om adgang til regulerede multikanal og multicast

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet. TeliaSonera Danmark A/S Ejby Industrivej 135 2600 Glostrup TeliaSoneras priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning]

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] 10. september 2013 MARKEDSAFGØRELSE 1 Forord Det følger

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.12.2013 C(2013) 8912 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Betina Hagerup Direktør Fax + 45 3546 6001 Kære Betina Hagerup

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Hi3G s priser for terminering af trafik har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af

Læs mere

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet IT- & Telestyrelsen 12. maj 2011 Indhold > 1 MARKEDSAFGØRELSE...4 2 KLAGEVEJLEDNING...6 3 INTRODUKTION...7

Læs mere

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen.

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen. Høringsnotat s høringsnotat af 1. juli 2010 for høring over udkast til analyser af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 30. oktober 2009 en høring af

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB)

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 9. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) Indledning TDC er

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 12. december /joboos Fremsendes alene via email Korrektion af visse maksimale netadgangspriser fastsat i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse (fastnet) Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

IT- og Telestyrelsens iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning

IT- og Telestyrelsens iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om ændring af TDC's standardtilbud på Samhusning s iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning Med brev af 28. april 2004

Læs mere

Telia Danmark Telenor ACN Danmark Sininn.dk Universal Telecom TeleNordic. Fremsendes alene pr. .

Telia Danmark Telenor ACN Danmark Sininn.dk Universal Telecom TeleNordic. Fremsendes alene pr.  . Telia Danmark Telenor ACN Danmark Sininn.dk Universal Telecom TeleNordic 9. marts 2012 Fremsendes alene pr. e-mail. Afgørelse vedrørende TDC's varslede ophør med at udbyde fast operatørforvalg til selskabets

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TDC s GSMmobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TDC s GSMmobilnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC's priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af trafik

Læs mere

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a.

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a. Vejledning Hørings- og notifikationsprocedurer i forbindelse med s markedsundersøgelser 1 Indledning Med den telelovgivning, der trådte i kraft den 25. maj 2011, blev s hørings- og notifikationsprocedurer

Læs mere

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet IT- og Telestyrelsen Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BAGGRUND...3 METODE...4 HISTORIK...5

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere