Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004"

Transkript

1 Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Forbedret formidling, øget markedsføringsindsats, større ekstern finansiering af udstillingsvirksomheden og en meget stor arkæologisk aktivitet var blandt hovedoverskrifterne for Kulturhistorisk Museums virksomhed i et 2004, som blev et meget travlt år på museet. Ikke mindst de tre meget store særudstillinger, som blev afviklet i museets særudstillingslokale: Grosens Randersbilleder, Fortidens skatte og Danske dronninger krævede en meget stor arbejdsindsats. Udstillingerne var alle overordentlig kostbare at lave, men de var samtidig også meget velbesøgte. Derfor oplevede Kulturhistorisk Museum i 2004 også en fremgang i besøgstallet på ikke mindre end 20%. Blandt Kulturhistorisk Museums klenodier er alterkalken fra Sct. Mortens Kirke. Alterkalken er fremstillet i Horsens i Kalken var udstillet på den ene af årets store særudstillinger, Fortidens skatte. 1

2 Kulturhistorisk Museum i tal 2004 Åbningstider Årlige åbningstimer: Kulturhistorisk Museum Kejsergaarden Randers Lokalhistoriske Arkiv Besøgstal Antal besøgende: I alt Museumsgæster i alt Kulturhistorisk Museum Kejsergaarden Randers Lokalhistoriske Arkiv Antal besøgende på arkæologiske udgravninger Antal besøgende ved foredrag, byvandringer og arrangementer med fremmede arrangører og museets medarbejdere som aktører Programsatte formidlingsaktiviteter Antal særudstillinger på museet i Kulturhuset og på Kejsergaarden 14 7 Foredrag afholdt på museet 16 9 Forestillinger i museumsbiografen Håndværksarrangementer på Kejsergaarden 7 7 Arkæologiske kursusrækker for museets publikum 0 2 Offentlige omvisninger i museets udstillinger Offentlige byvandringer 13 7 Offentlige omvisninger i byens kirker m.m. 3 3 Busudflugter og andre ture for museets publikum 1 3 Teaterforestillinger 13 1 Klubaktiviteter Arrangementer i museets klub for børn, Hugin og Munin 8 7 Medlemmer i museets klub for børn, Hugin og Munin Arrangementer i Museumsklub Randers 10 6 Medlemmer i Museumsklub Randers Arrangementer med Randersegnens Amatørarkæologer Skoletjeneste, omvisninger, foredrag m.m. Omvisninger og byvandringer for skoleklasser udført af museets skoletjenester Årlige nyhedsbreve fra museets skoletjeneste 1 1 Afholdte lærerkurser 0 4 Foredrag holdt af museets og arkivets medarbejdere uden for huset Omvisninger og byvandringer for grupper udført af museets medarbejdere Emnekasser udlånt til kommunens områdecentre Gamle Randersfilm udlånt til områdecentre 0 14 Udlån af museumsgenstande 47 6 Publikationer Bøger og kataloger udgivet af Kulturhistorisk Museums forlag 3 2 Artikler skrevet af museets medarbejdere i faglige tidsskrifter o.l. 4 5 Bøger skrevet af museets medarbejdere, udgivet af andre 0 1 Artikler skrevet af arkivets og museets medarbejdere i Randers Amtsavis

3 Faglige forespørgsler Medarbejdernes besvarelse af faglige spørgsmål: Historiske Arkæologiske Arkivalske Besøgende på Kulturhistorisk Museums hjemmeside Presseomtale Presseomtaler i trykte medier Presseomtale i elektroniske medier Undersøgelses- dokumentations- og registreringsvirksomhed Arkæologiske udgravninger Arkæologiske forundersøgelser Arkæologiske besigtigelser og kontroller Lokalplaner behandlet Byggesager, behandlet Ca Antal kirkegårde, hvor der er foretaget registrering af gravminder eller provstesyn 5 3 Museumsgenstande fra historisk tid registreret i museets elektroniske registreringssystem Museumsgenstande fra arkæologiske udgravninger registreret Arkæologiske anlæg registreret Arkivfonds registreret på arkivet Ny afleveringer registreret på arkivet Registrering og scanning af fotos på arkivet Ca Ca Bevaringsvirksomhed Egne museumsgenstande konserveret i museets konserveringsværksted Timer anvendt til konserveringsopgaver under amtskonserveringsordningen Genstande konserveret for private rekvirenter 6 5 Personale og økonomi Normerede årsværk 18,5 18,5 Fastansatte medarbejdere Beskæftigede i arbejdsmarkedsordninger Balance kr Driftstilskud Randers Kommune kr Ordinært statstilskud kr Betaling, arkæologiske udgravninger kr Øvrige statslige tilskud kr Tilskud Århus Amt kr Betaling Århus Amts konserveringsordning og Kulturarvsstyrelsen konservering kr Tilskud fra private og fonde kr

4 Samlinger, arkiver, bibliotek Indsamling af museumsgenstande og arkivalier I forbindelse med museets historiske undersøgelser i 2004 er der kun planlagt og indsamlet genstande og arkivalier i forbindelse med undersøgelsen Virkeligheden, der overhalede fantasien - En undersøgelse af Vestas Wind Systems A/S. Herudover er indkommet genstande ved såkaldt passiv indsamling. Disse genstande er dog nøje vurderet af museets faglige personale, før de blev indlemmet i museets samlinger. De passivt indsamlede genstande udfylder derfor huller i samlingerne, og de opfylder de kriterier, der er fastlagt i museets indsamlingspolitik. Den største samling af genstande kom i 2004 fra det netop lukkede Svane Apotek. Med lukningen af Svaneapoteket afsluttedes 173 års apotekshistorie Fra Svaneapoteket er også indsamlet arkivalier til Randers Lokalhistoriske Arkiv, som i øvrigt har modtaget arkivalier fra blandt andre Jysk Kaffekompagni, Det norsk-svenske konsulat, Hein og Sønner samt den jødiske Hartogsohn-familie. Fra Folkekirkeligt Radioudvalg er modtaget et stort antal radioudsendelser. Fra Randers Vejerbod er modtaget en stor deponering af arkivalier. Registrering I museets historiske samling blev der i 2004 fortsat registreret i Dansk MuseumsIndex, mens der ventes på en konvertering til det nye fællesmuseale system, Regin museumsgenstande blev registret i 2004, heraf er 323 nyerhvervelser, mens resten er overførsel af registreringsoplysninger fra protokoller og registreringskort. Det drejer sig om oplysninger om museets møbelsamling, samlingen af bygningstømmer, samlingen af bødkerværktøj og samlingen af handskemagerværktøj. Der er bevidst arbejdet med at højne kvaliteten af museets registreringer i form af faste standarder og uddybende genstandsoplysningerne for derved også at lette søgemulighederne for brugerne af registreringsprogrammet. På museets fjernmagasin er der i 2004 foretaget en gennemgang af og oprydning af samlingen. 4

5 I forhold til registrering af museets arkæologiske sager og genstande, blev der i 2004 fortsat arbejdet på at udvikle en ny platform (Microsoft SQL-server 2000) til sagsstyring/registrering. Flere og flere af museets udgravningsplaner bliver behandlet digitalt. I alt blev der registreret godt 2000 arkæologiske museumsgenstande. I efteråret 2004 er der etableret mulighed for i magasinet at foretage digital fotodokumentation af museumsgenstande. Bibliotek Museets bogsamling er efter at Randersegnens Biblioteker har opsagt en aftale om at registrering af museets tilvækst ikke blevet registreret løbende gennem de sidste år. Det betyder, at overblikket over samlingen efterhånden er ved at forsvinde. Skønsmæssig kan det dog anslås, at samlingen rummer ca bind. Knap halvdelen af bestanden er tidsskrifter og årbøger. Årets tilvækst har været ca. 500 bind. Museet abonnerer på 42 tidsskrifter og årbøger. Hertil kommer en hel del årbøger som følge af bogudvekslingsaftaler med andre museer. Museets undersøgelser og forskning Arkæologi 2004 blev ligesom de foregående år travlt for Kulturhistorisk Museums arkæologer. Der blev foruden et større antal besigtigelser af lokalplanområder, råstofindvindingsområder, ledningsanlæg, skovrejsningsområder og læhegnsbeplantninger - gennemført 15 forundersøgelser og 14 egentlige undersøgelser. Det var lidt færre end året før, men til gengæld var undersøgelserne i 2004 større end i Et af museets store mål på det arkæologiske område var i 2004 at få det mangeårige store efterslæb vedrørende udgravningsberetninger bragt ud af verden. Der blev i årets løb arbejdet hårdt på sagen, og det lykkedes at bringe efterslæbet ned på kun fire sager. I løbet af året blev der afsluttet udgravningsberetninger på 68 sager. Samlet set udførte Kulturhistorisk Museum arkæologi for kr. i Heraf betalt Kulturarvsstyrelsen 18%, private bygherrer betalte 29%, 49% blev betalt af kommuner, mens andre offentlige myndigheder betalte 4%. Af større undersøgelser kan nævnes: Ødekirkegården ved Tjærby Undersøgelserne på den middelalderlige kirkegård ved Tjærby, der har stået på i en årrække, blev fortsat i 2004 med en bevilling fra Kulturarvsstyrelsen. Der blev i et ca. 80 m² stort område undersøgt 67 grave. Gravene lå i helt op til fem lag over hinanden. De 21 af gravene var uden bevarede skeletdele. Af de resterende 46 kunne armstillingen, der er et vigtigt dateringsgrundlag, erkendes i 19 tilfælde. Af ældste type - armstilling A - var der fem grave, type B kunne erkendes i 11 grave, type C i én grav, og af den yngste - type D - var der to grave. Af sikre barnegrave var der 30. I to grave lå der jernspænder ved hoften på skelettet. I syv grave var der sikre kistespor. Undersøgelserne vil, hvis der bliver bevilget midler til dem, blive fortsat i Middelalderhus i Randers midtby I forbindelse med et større byggeri i Randers midtby, ved Brødregade og Rådhusstræde, hvor der skulle etableres en elevatorskakt, blev der foretaget en undersøgelse. 5

6 Fund som smedeskæl og bronzedråber vidner om smedning og bronzestøbning på arealet. Af et hus, der er dendrokronologisk dateret til begyndelsen af 1400-tallet, blev der fundet syldsten og fodrem og en udvendig brolægning. Boreprøver foretaget på området viste, at der på stedet er i alt fire meter kulturlag. Grave og landsby fra jernalder ved Hadsten En undersøgelse af et ca m² stort areal nær Hadsten afslørede spor fra tre forhistoriske perioder. Fra førromersk jernalder (500f.Kr. 0) blev der registreret et mindre antal stærkt nedpløjede brandgrave. Fra ældre romersk jernalder (0-200 e.kr.) en ligeledes temmelig stærkt nedpløjet, men absolut undersøgelsesværdig, jordfæstegrav. Hovedelementet på området var dele af en landsby fra ældre germansk jernalder ( e.kr.) med to gårde bestående af i hvert fald fem huse, der i flere tilfælde er blevet ombygget. Omkring gårdene var der fragmentariske spor efter hegnsforløb. Desuden blev der fundet fem brønde, hvoraf flere havde en velbevaret foring af risfletværk. Der er blevet udtaget prøver til såvel kulstof-14 datering samt prøver til makrofossile undersøgelser. Jernaldergrave ved Nørbæk Næsten 10 års undersøgelser af en jernaldergravplads ved Nørbæk blev afsluttet i I 2004 blev der undersøgt en usædvanlig stor jordfæstegrav på 1,5 meters bredde og 4,2 meters længde. Graven var omgivet af en ramme af store sten og fint brolagt i bunden med flade sten. Graven rummede flere lerkar, tandemalje fra et større dyr, en jernkam og to glasperler. Graven kan dateres til yngre romersk jernalder (ca e. Kr.). I alt er der på gravpladsen undersøgt 20 jordfæstegrave. Af disse kan én dateres til ældre romersk jernalder (ca e. Kr.) otte til yngre romersk jernalder, seks til ældre germansk jernalder (ca e. Kr.) og én til yngre germansk jernalder (ca e.kr.). Møntskat fra Hald ½ kg sølvskat fundet i en roemark ved Hald 6

7 Den mest omtalte undersøgelse, i såvel de trykte som i de elektroniske medier, var udgravningen af en møntskat i efteråret. Sagen startede i foråret hvor en landmand fra Hald kom ind på museet med en stor skinnende sølvmønt slået under kurfyrste Christian d. I af Sachsen i Mønten havde han et par dage forinden fundet under roehakning. Ved en efterfølgende detektorundersøgelse mellem roerækkerne omkring fundstedet blev der fundet yderligere tre sølvmønter og en sølvske. En egentlig arkæologisk undersøgelse af området blev gennemført i samarbejde mellem museets arkæologer og historikere i efteråret, da landmanden havde fjernet roerne fra marken. Gennem et par kolde og forblæste dage i november blev et mindre område af marken omhyggeligt skiftevis detektorafsøgt og maskinafskrællet for et tyndt lag jord. Herved kom resten af skatten for dagens lys. I alt fremkom der 14 sølvmønter præget i perioden og én sølvske. Selve nedgravningsstedet for skatten blev også fundet. Tre af mønterne lå i en lille stabel i en lille spidsbundet grube gravet ned i undergrunden. Tekstilrester under den nederste mønt i stablen viser at skatten har været lagt ned i en stofpose. Skatten er sandsynligvis nedlagt i 1627 i forbindelse med Albrecht von Wallensteins besættelse af Jylland, efter at Christian IV i 1625 var gået ind i 30-års krigen. De fremmede tropper plyndrede og brandbeskattede den lokale befolkning, som derfor gemte deres mønter og sølvtøj under gulve, i moser og på marker for at vente på, at faren drev over. Men soldaterne og de epidemier, der fulgte i kølvandet på de fremmede hære, var farligt bekendtskab. Det skete, at sølvets ejere døde, så mønterne, skeerne, bægrene eller kanderne forblev gemt. På Randersegnen er der hidtil kun fundet to lignende skatte. På landsplan kendes der godt 100 lignende skattefund. Mønterne og skeen er danefæ og vil i foråret 2005 blive afleveret til Nationalmuseet. Offermose ved Fuglsøgård Undersøgelsen af tørveskær og ofringer i Fuglsøgårds Mose, der blev indledt i 2002, fortsatte i 2004 for at afgrænse det område, hvor jernalderbønder i tiden før Kristi fødsel havde været aktive. Skønsmæssigt udgør det i 2002 undersøgte område % af det samlede jernaldertørvegravningsområde. I årets løb er der med finansiering fra Kulturarvsstyrelsen arbejdet videre med de naturvidenskabelige undersøgelser på lokaliteten. Det zoologiske materiale fra ofringerne er blevet undersøgt af Anne Birgitte Gotfredsen, Zoologisk Museum. Hesten har været det dominerende offerdyr - dog kun i form af nedlagte hestehoveder, resten har man nok fortæret som en del af ceremonien. Får/ged er også velrepræsenteret, ligesom der er fundet okseknogler og et mindre stykke af et svinekranium. Hovedparten af træmaterialet er vendt tilbage fra frysetørring på Moesgård Museums konserveringsafdeling, ligesom træsorterne - i den udstrækning det er muligt - er blevet bestemt. Ligeledes med bevilling fra Kulturarvsstyrelsen er der gennem hele året er arbejdet med udgravning, stabilisering og sammensætning af de mange keramikfund fra undersøgelsen. Jernalderbebyggelse i Fløjstrup Bakker Som led i museets projekt "Hørning sogn fra stenalder til middelalder" er der i Fløjstrup Bakker i samarbejde med medlemmer af foreningen Randersegnens Amatørarkæologer undersøgt et areal på godt m², hvor der er registreret en halv snes langhuse, en del hegnsforløb og enkelte affaldsgruber. Bebyggelsen kan dateres til yngre førromersk jernalder og ældre romersk jernalder, dvs. perioden fra ca. 100 før til 100 efter Kristi fødsel. Mellem dette område og gravhøjen Møllehøj, der blev undersøgt i 2003, er foretaget en prøvegravning, fordi ejeren ønsker at plante skov på arealet. Herved afsløredes, at bopladsområdet også strækker sig ind i det kommende skovrejsningsområde. Det samlede areal af jernalderbebyggelsen er ca. 100 x 300 m. 7

8 Bronzesmykker og guldgubbe fra Moeskær På Stavnsagerlokaliteten ved Moeskær er der også i år lavet detektorafsøgninger, som har resulteret i mere end 50 metalfund dateret til yngre jernalder og middelalder. Denne gris af bronze, som tidligere er fundet på Stavnsagerlokaliteten, stammer fra tidlig vikingetid. Den har måske sammenhæng med dyrkelsen af kærlighedsgudinden Freja Blandt disse fund er mange spændende bronzesmykker, men årets fund er med sikkerhed et brudstykke af en guldgubbe, et lille stykke guldblik præget med et mandshoved. Guldgubber er sjældne uden for Bornholm og Fyn, og det er først det tredje stykke fundet i Jylland. Dateringen er årene efter Kristi fødsel, funktionen er ukendt. De mange metalfund kombineret med de øvrige undersøgelsesresultater fra Stavnsager antyder, at bosættelsen her har haft en overordnet betydning for området. Bebyggelse fra jernalder og vikingetid ved Hornslet Ved udgravning forud for byggeri tæt ved den totalundersøgte ældre jernaldersboplads Vendehøj ved Hornslet blev der undersøgt en bebyggelse fra yngre jernalder/vikingetid samt en gravhøj med to fundtomme jordfæstegrave, formodentlig fra yngre stenalder eller bronzealder. Bebyggelsen fra vikingetid, der allerede blev påtruffet ved prøvegravninger i december 2003, består foreløbig af seks huse, 17 grubehuse, syv hegn og tre brønde. Bebyggelsessporene udgør dele af i alt tre gårdsanlæg, hvoraf to gårde tilnærmelsesvis er totalundersøgte, mens kun det sydøstligste hjørne af den sidste gård er undersøgt. Flertallet af grubehuse ligger uden for gårdenes hegn. Grubehusene har i øvrigt vist sig at rumme meget forskellige funktioner: De fleste har tilsyneladende været vævehytter, men i hvert fald ét har fungeret som smedje, da vi her fandt resterne af essen, og et andet har tilsyneladende været røgeri i hvert fald indeholdt det resterne af en stor ovn. Hustomt og urnegrav fra bronzealder ved Allingåbro Ved en undersøgelse af Ådalen i Allingåbro forud for en byggemodning blev der på et areal på 3100 m 2 afdækket en hustomt fra ældre bronzealder med aktivitetsområde med affalds- og kogestensgruber i nærheden. I umiddelbar nærhed af hustomten blev der ligeledes fundet en urnegrav fra yngste bronzealder. Ud over fundene fra bronzealderen blev der udgravet bopladsspor fra overgangen mellem jægerstenalder og bondestenalder primært i form af ildsteder og gruber. 8

9 Nyere tid Gennem mere end et tiår har Kulturhistorisk Museum gennemført en bevidst satsning på undersøgelse og dokumentation af byens håndværks- og industrihistorie. I 2004 gennemførte museet to større industrihistoriske undersøgelser finansieret af midler fra Kulturarvsstyrelsen: Virkeligheden, der overhalede fantasien - En undersøgelse af Vestas Wind Systems A/S og Industriens udvikling og industriminderne i Århus Amt. Museet havde yderligere planlagt en arkivalsk undersøgelse af Randers Handskefabrik i perioden Det lykkedes dog ikke at opnå bevilling til denne undersøgelse, og den blev derfor ikke gennemført. Virkeligheden, der overhalede fantasien - En undersøgelse af Vestas Wind Systems A/S Undersøgelsen blev gjort mulig ved en bevilling på kr. fra Kulturarvsstyrelsen og blev gennemført i samarbejde med Ringkøbing Museum. Undersøgelsen lå i forlængelse af den undersøgelse, Kulturhistorisk Museum i 2000 gennemførte omkring vindmøllefabrikken NEG Micon i Randers. Ønsket var at give den oprindelige undersøgelse et nationalt perspektiv ved at lave en tilsvarende undersøgelse af den anden store vindmøllevirksomhed i Danmark, Vestas. Inden undersøgelsen blev iværksat, blev de to vindmølleproducenter dog fusioneret. Hovedkvarteret for den nye store vindmølleproducent, Vestas, blev placeret i Randers, mens Vestas produktionsafdelinger ikke blev flyttet. Projektet beskriver Vestas' historiske udvikling fra de første forsøg med at producere vindmøller i 1979 til virksomhedens nuværende dominans på verdensmarkedet. Undersøgelsen koncentrerer sig først og fremmest om Vestas udvikling før fusionen med NEG Micon. Både Vestas betydning lokalt og nationalt er belyst i undersøgelsen, og der er lavet en sammenligning med NEG Micon og den danske vindmølleindustris udvikling som helhed. Resultaterne af undersøgelsen vil blive publiceret i Kulturhistorisk Museum Randers Årbog 2004 og i FRAM, årbogen fra Ringkøbing Amts Museer Projektet vil ligeledes resultere i foredrag på Kulturhistorisk Museum og på Ringkøbing Museum. Industriens udvikling og industriminderne i Århus Amt Undersøgelsen blev gjort mulig med en bevilling fra Kulturarvsstyrelsen på kr Projektet er gennemført i samarbejde med de øvrige kulturhistoriske lokalmuseer i Århus Amt: Djurslands Museum, Ebeltoft Museum, Århus Bymuseum, Silkeborg Museum, Skanderborg Museum og Odder Museum. Endvidere blev der samarbejdet med Kulturmiljørådet for Århus Amt og Arkitektskolen i Århus. Formålet med projektet var at undersøge hovedlinierne i udviklingen i den østjyske industri i perioden og på denne baggrund at udpege de vigtigste og mest karakteristiske industriminder i Århus Amt. Undersøgelsen vil kunne bruges i det videre arbejde med industrikulturen i Århus Amt både i Kulturarvsstyrelsens arbejde og i arbejdet på de enkelte museer i Århus Amt. Undersøgelsen forventes at resultere i en artikel i et relevant fagtidsskrift og i Kulturhistorisk Museums Årbog. 9

10 Blandt de industriminder i Århus Amt, der er udpeget som bevaringsværdige, er Thor i Randers Fotodokumentation I årets løb er der i mindre omfang blevet lavet fotodokumentation af markante ændringer af det randrusianske bybillede. Det gælder blandt andet den tidligere valsemølle Olympia, missionshuset Saron, Polar Vask, Svane Apoteket, Rådhustræde 4 og Brødregade 6. Museets formidling Publikum Kulturhistorisk Museum havde i alt gæster i Deraf kom i Kulturhuset og på Håndværksmuseet Kejsergaarden. Hertil kommer knap 1100 gæster, der besøgte Randers Lokalhistoriske Arkiv. Næsten en tredjedel af museets besøgende var børn. Flest børn kom der på Håndværksmuseet Kejsergaarden, hvor over halvdelen af de besøgende var børn. Publikumsundersøgelser viser, at over halvdelen af museets besøgende kommer fra Randers, mens resten fordeler sig mellem regionen og det øvrige Danmark. Tæt ved 10% af gæsterne kommer fra Århusområdet. Sammenlignet med 2003 er der tale om en stigning i besøgstallet på 20%. Stigningen må først og fremmest tilskrives et stort antal særudstillinger af høj kvalitet kombineret med en ekstraordinær markedsføringsindsats. Det faktiske antal brugere af museet er dog langt højere, end besøgstallene antyder. Et meget stort antal mennesker deltager i de arrangementer, byvandringer, foredrag og omvisninger på arkæologiske udgravninger, der gennemføres af arkivets og museets medarbejdere uden for Kulturhusets og Kejsergaardens mure, og i hundredvis søger oplysning på museum og arkiv via telefon, breve og s. Atter andre anvender museets hjemmeside til at søge oplysninger, og rigtig mange offentlige myndigheder benytter sig af museets ekspertise i forbindelse med f.eks. 10

11 planlægningsarbejde. Samlet er Kulturhistorisk Museum i løbet af et år i kontakt med op mod brugere Kulturhistorisk Museum, museumsgæster Særudstillinger I 2004 blev der lagt særlig mange kræfter i at tilrettelægge et varieret særudstillingsprogram, der skulle kunne appellere til de lokalhistorisk og arkæologisk interesserede museumsgæster og samtidig ville byde på noget mere spektakulært. Alt i alt blev der vist 14 større og mindre særudstillinger, heraf to på Håndværksmuseet Kejsergaarden og resten i Kulturhuset: Nyerhvervelser 2003 Nye genstande i museets samlinger. Kulturhuset. 13/01 22/02 50 år bag kameraet Kaj Grosens Randersbilleder Mennesker, begivenheder og byens rum set gennem pressefotograf Kaj Grosens objektiv. Kulturhuset. 31/01 11/04 Smed mens jernet er varmt! Ord og vendinger fra håndværkets verden Mange ord og vendinger kan føres tilbage til håndværkernes værksteder. På udstillingen kunne man blandt andet se, hvorfor man skal smede mens jernet er varmt, og hvad det var, der gik i fisk hos bogtrykkeren. Håndværksmuseet Kejsergaarden. 28/02 31/12 Fortidens skatte Danefæ og andre fornemme museumsgenstande fra hele det østjyske område mellem Horsens Fjord og Mariager Fjord. Fund fra Danmarks oldtid, middelalder og renæssance, som normalt ikke kan ses uden for hovedstaden. Kulturhuset. 6/05 19/09 11

12 De skød papegøjen Randers borgerlige Skydeselskabs fuglekongetavler Randers borgerlige Skydeselskab fuglekongetavler fra 1854 og frem - en farverig Randershistorie gennem 150 år. Håndværksmuseet Kejsergaarden. 29/05 31/12 Danske dronninger brud, hustru og frue Særudstilling om de kvinder, der stod bag de danske konger gennem mere end 300 år. Udstillingen viste genstande fra De Danske Kongers Kronologiske Samlinger og Nationalmuseet, som for første gang vistes uden for København. Kulturhuset. 9/10/04-2/1/05 Kulturarv - hva' er det? Unges bud på, hvad der er dansk kulturarv. Udstillingen var en del af et fælles kulturarvsprojekt tilrettelagt af institutionerne i Kulturhuset for byens gymnasie-, HF- og handelsskoleelever. Kulturhuset. 23/9-31/10/04 Katrine Fruelunds guldmedaljer Miniudstilling af håndboldspillerens guldmedaljer fra OL. Kulturhuset. 14/09-19/09. Sølvskatten fra Hald Miniudstilling med den nyfundne skat af sølvdalere fra 1600-tallet. Kulturhuset. 18/11 31/12 Landmandsforsamlinger i Randers Miniudstilling om de to landmandsforsamlinger i Randers i 1800-tallet. Kulturhuset. April til september. Detektorfund Miniudstilling om detektorfund i Århus Amt. I samarbejde med amtets øvrige arkæologiske museer. Kulturhuset. November Jens Otto Krag Miniudstilling i anledning af Jens Otto Krags 90 års fødselsdag den 15. september. Kulturhuset. Gamle danske juletraditioner Små udstillinger om julehøjtidens traditioner. Kulturhuset. 1/12 31/12/04 Børnenes julekrybber En smuk og sjov udstilling af julekrybber fremstillet af skoleelever fra byens og omegnens skoler. Kulturhuset 1/12-19/12/04 12

13 Permanente udstillinger Kulturhistorisk Museum færdiggjorde i løbet af 2004 et forslag til fornyelse af Håndværksmuseet Kejsergaarden. Det skete efter en lang proces, hvor samtlige de frivillige medarbejdere, der er knyttet til museet, blev inddraget for at kortlægge deres ønsker og behov til deres fremtidige arbejdsplads. Forslaget, der også omfatter et økonomisk overslag, blev forelagt Kulturelt udvalg til orientering og blev efterfølgende henvist til budgetforhandlingerne. Der blev ikke bevilget midler til projektet, som blev lagt i skuffen til budgetforhandlingerne for I Kulturhistorisk Museum i Kulturhuset blev arbejdet med at projektere en ny middelalderudstilling sat i gang med nedsættelsen af den projektgruppe, der skal arbejde med udstillingen, som forventes åbnet i begyndelsen af Foredrag I alt blev der i løbet af året afholdt 16 offentlige foredrag på Kulturhistorisk Museum, seks i forårssæsonen og 10 i efterårssæsonen. Emnerne strakte sig fra årets arkæologiske resultater over lokal industrihistorie til det danske kongehus historie. Film Også i 2004 var museumsbiografen flittigt brugt. Såvel forårssæson som efterårssæson bød på et program med lokalhistoriske film fra Randers. I alt 23 søndagsforestillinger blev det til. I RandersUgen lagde museumsbiografen rum til en lille festival af film fra Bollywood, den indiske filmindustri. I løbet af året benyttede knap 2000 tilskuere sig af tilbudene i museets biograf. Byvandringer og kulturture Kulturhistorisk Museums erklærede mål om at møde publikum uden for museets mure blev i 2004 fulgt op med ni programsatte byvandringer, fem kirkegårdsvandringer, tre kirkeomvisninger, en kulturhistorisk bustur langs Gudenåen og tre gange åbent hus på arkæologiske udgravninger. Hertil kommer, at der i sommermånederne blev arrangeret fem byvandringer på tysk, samtidig med at det var muligt for udenlandske grupper at bestille byvandringer på både engelsk og tysk. Ferieaktiviteter Prinsesser og en enkelt prins til Prinse- og prinsessedag 13

14 I skolernes ferier er det efterhånden en indgroet tradition, at Kulturhistorisk Museum byder på særlige arrangementer for børn. Arrangementerne tilrettelægges af museets skoletjeneste. I 2004 kunne børnene i vinterferien og i efterårsferien prøve at være håndværker for en dag på Håndværksmuseet Kejsergaarden. I sommerferien var det prinse- og prinsesserollen, man kunne få lov at prøve på museet i Kulturhuset. Børne- og juniorklubben, Hugin og Munin Kulturhistorisk Museums børneklub er i fortsat vækst og havde ved udgangen af medlemmer. Der blev i løbet af året afviklet otte arrangementer i klubben. Museumsklub Randers Kulturhistorisk Museums fordelsklub for voksne, Museumsklub Randers, havde med udgangen af medlemmer. Der blev i løbet af året afviklet 10 arrangementer, som udelukkende var for klubmedlemmer. Publikationer Museets egen udgivelsesvirksomhed bestod i 2004 af tre bøger: niende årgang af vores årbog, et udstillingskatalog til udstillingen Fortidens skatte og bogen Randersbilleder, som udkom i forbindelse med åbningen af udstillingen 50 år bag kameraet Kaj Grosens Randersbilleder. Museets og arkivets medarbejdere har næsten hver uge leveret en artikel om lokalhistoriske emner til Randers Amtsavis. I en række forskellige populære og videnskabelige sammenhænge har en del af museets medarbejdere skrevet om emner relateret til museets virksomhed. Andre formidlingsaktiviteter Museumsformidling er langt mere end udstillinger, omvisninger og foredrag. Kulturhistorisk Museum gennemfører i løbet af et år en lang række formidlingstiltag, som med forskellige temaer, virkemidler og samarbejdspartnere henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen. I 2004 var museet for eksempel involveret i Tøjhushavekvarterets festival Kvarter i 12 gennem et projekt, hvor der fra kvarteret blev samlet erindrings- og interviewmateriale ind, som igen blev formidlet tilbage til kvarterets beboere gennem foredrag, informationsplancher, radioudsendelse og artikler. Sammen med de øvrige institutioner i Kulturhuset arrangerede Kulturhistorisk Museum i lighed med de foregående tre år en åbent hus-dag, Kulturhusdagen, hvor alle byens borgere på byens fødselsdag, 8. marts, blev inviteret til fejre dagen med et stort og ganske gratis program med fokus på vores fælles kulturarv. De tre kulturarvsinstitutioner i Kulturhuset tog med projektet Kulturarv, hva er det? fat på en opgave, som umiddelbart så vanskelig ud, nemlig at engagere unge mennesker i noget så abstrakt som en debat om, hvad kulturarven egentlig er for en størrelse. 14

15 Et par hundrede unge deltog i projektet Kulturarv, hva er det? Det viste sig dog, at det slet ikke var så vanskeligt at engagere den randrusianske ungdom i deres kulturelle baggrund. Op mod 200 unge deltog i projektet, som kulminerede med en stor konference på Værket og et stort udstillingsprojekt på alle tre etager i Kulturhuset. På Håndværksmuseet Kejsergaarden blev der afholdt en husflidsdag i samarbejde med Randers og Omegns Husflidsforening, en motorcykeldag i samarbejde med Randers og Omegns Nimbusklub, og yderligere fire håndværksdage med særligt fokus på et eller flere håndværksfag. I julemåneden var der et arrangement med særligt fokus på halmarbejde. Skoletjenesten Kulturhistorisk Museums skoletjeneste gennemførte i 2004 i alt 241 arrangementer primært for folkeskolens elever. Heraf var en stor del traditionelle omvisninger i udstillingerne, men skoletjenesten var også sammen med Folkekirkens Skoletjeneste arrangør af en række juleforestillinger i Sct. Mortens Kirke. I alt gæster blev betjent af museets skoletjeneste. Heraf var børn. Skoletjenestens tilbud blev formidlet til skolerne via et trykt katalog, som blev distribueret til områdets skoler. Hertil kommer, at der blev udgivet et særligt juleprogram, og at museets formidlere medvirkede ved et introduktionsarrangement for nye lærere i Randers kommune. Markedsføring I 2004 blev der brugt en lang række ekstraressourcer til markedsføring. To dyre særudstillinger med enestående genstande hjemlånt fra København krævede, at der blev slået ekstra kraftigt på prtrommen ved hjælp af blandt andet annoncering i aviser og radio og bannere ved indfaldsvejene. For at ramme områdets turister i sommersæsonen tilrettelagde museets formidlingsfunktion en række arrangementer i sommerperioden og producerede en brochure (oplag: ) med tekster på dansk, engelsk og tysk. Brochuren blev omdelt af professionelle distributører og kom således ude til sommerhuse, hoteller, campingpladser, turistinformationer, motorvejsrastepladser og mange andre centrale turiststeder i et geografisk område mellem Ålborg og Odder. Derudover fortsatte museet annonceringen i fællesfolderen Oplev dit Jylland, et brochuresamarbejde af over 20 museer og turistattraktioner fra Skagen til Silkeborg. Brochuren udkom i et oplag på eksemplarer, 15

16 blev omdelt lokalt og var ligeledes tilgængeligt i særlige folderstativer mange steder, der plejer at blive opsøgt af turister. I disse folderstativer var der også anbragt museets eget brochuremateriale. I forbindelse med EVACS europamesterskabet i veteranatletik blev der gennemført en særlig målrettet indsats. Der blev annonceret i den officielle programfolder, og turistbureauet stod for distributionen af 6000 sommerprogrammer i forbindelse med arrangementet. Alle deltagere fik personligt udleveret en pose med brochurer fra Randers, heriblandt også museets sommerprogram. Resultatet af den ekstra markedsføringsindsat over for turisterne var dog skuffende. Den regelmæssigt tilbagevendende nedgang i besøgstallet i sommerperioden, som har stået på igennem de sidste mindst 15 år, kunne også iagttages i I forbindelse med særudstillingen Danske Dronninger blev gennemført en ekstraordinær markedsføringsindsats i Århusområdet. Museets undersøgelse af publikums postnumre i udstillingsperioden viste, at 9% af de besøgende kom fra Århus og nærmeste omegn. Der har været besøgende på museets hjemmeside. Dette er en stigning på 60 % i forhold til Mest besøgte sider var startsiden, informationssiderne og arkivets sider. Den mest downloadede fil var skoletjenestens katalog 2004/2005. De besøgende kom fra i alt 69 lande i hele verden, også fra eksotiske steder som bl.a. Iran, Kuwait, Kina og Peru. Hjemmesiden er blevet opdateret mindst to gange om ugen. Presseomtalen af Kulturhistorisk Museum og museets aktiviteter i først og fremmest de trykte medier giver følgende billede: Presseklip aviser/blade 2003 og 2004: Avis eller tidsskrift Omtale 2003 Omtale 2004 Jyllands Posten 5 7 Jyllands Posten Randers JP Århus 2 Kristeligt Dagblad 1 8 Århus Stiftstidende 15 9 Amtsavisen Din Avis Nordjyske Stiftstidende 1 Jyske Vestkysten 1 Dagblad Struer 1 Viborg Stifts Folkeblad 1 Bornholms Tidende 1 Thisted Dagblad 1 Skive Folkeblad 1 Gudenå Avis 1 Ude & Hjemme 1 Folkeblad Djursland 1 1 Samsø Posten 1 B.T. 1 Berlingske Tidende 3 1 Politiken 1 2 Metro Express 2 1 Metro Århus 2 Urban 2 Urban Vest 2 16

17 Urban Midtvest 2 Urban Århus 1 Urban Fyn 1 Urban Nordjylland 1 Hadsten Avis 1 Lokalavisen Rougsø Sønderhald 1 1 Midtjyllands Avis 1 3 Vorup-Kristrup Ugeavis 1 Hobro avis 1 Folkeskolen 1 Djursland Posten 2 Lokalavisen Djursland 1 Mariager Avis 1 Aktuel grafisk information 1 BG- Bank plus magasin 1 Pensionistavisen 1 Kalundborg Folkeblad 1 1 Ringkjøbing Amts Dagblad 2 Holbæk Amts Venstreblad 2 Ugeblad Søndag 2 Industriens Dagblad 1 10 Minutter- Nordjydske 1 Familie Journalen 1 Hjemmet 1 Se og Hør 1 Antik og Auktion 1 Randers Socialdemokraten 1 Sparekassen Kronjylland 1 Garantblad Eltra 1 Danske Kommuner 1 Refleks 1 2 Danske Museer 2 3 I alt Hertil kommer, at udstillingen Danske Dronninger fik omtale i tyske lokalblade med et oplag på tilsammen eksemplarer. Landsdækkende tv-dækning i den bedste sendetid fik Kulturhistorisk Museum, da Danmarks Radio i løbet af året fem gange brugte museet som kulisse til optagelse af udsendelsen Hvad er det værd?. To udsendelser blev til i De Buhlske Stuer (sendt i september og oktober), to udsendelser blev produceret på Kejsergaarden (sendt i marts), og en udsendelse sendte fra særudstillingen Danske dronninger. På regionalt plan er det værd at bemærke, at museets medarbejdere tre gange medvirkede i Østjyllands Radios serie Hvad forsker de i. Omtalen i radio og tv fordeler sig således: 17

18 Medie Antal udsendelser DR 1 5 TV 2 Østjylland 9 TV Danmark 9 Østjyllands Radio 12 Radio Randers 2 Radio ABC 1 Radio Rønde 1 Radio Silkeborg 1 Museets konserverings- og bevaringsarbejde I Kulturhistorisk Museums egen samling blev der især gennemført konserveringsarbejde i forbindelse med en lang række arkæologiske udgravninger og i forbindelse med klargøring af museumsgenstande til udstilling. Der blev dog også ydet en betydelig konserveringsindsats omkring Kulturhistorisk Museums store møntsamling. Det forebyggende arbejde havde i 2004 i lighed med tidligere år - en høj prioritet. Museets samlinger i magasin og udstilling er løbende blevet tilset og vurderet, der er foretaget ændringer i museets permanente udstillinger, og der er gennemført en løbende rengøring i samlingerne. Museets konserveringsafdeling har i 2004 gennemført en række faglige udviklingsprojekter: Der er arbejdet med at udvikle metoder og ny viden omkring marmorkonservering med henblik på at tilbyde kirkerne i vores område konservering af bevaringsværdige marmorgravsten. Der er desuden taget hul på en undersøgelse af forskellige materialers arkivholdbarhed, og museets konservatorer har været engagerede i netværksarbejde omkring museumsmagasiner med henblik på det forestående arbejde med etablere et fællesmagasin for museerne i Østjylland. Indtægtsdækket konserveringsarbejde Kulturhistorisk Museum har i 2004 udført indtægtsdækket konserveringsarbejde under amtskonserveringsordningen, der administreres af Århus Amts Museumsråd, og i forbindelse med arkæologiske udgravninger, hvor der er opnået finansiering fra Kulturarvsstyrelsen. Hertil kommer rådgivning og konservering for private rekvirenter eller museer uden for amtskonserveringsordningen, bl.a. Ålborg Historiske Museum, Virring Kirke og seks private kunder. Sidstnævnte kategori af indtægtsdækkede opgaver forventes at vokse i Amtskonserveringsordningen er blevet gennemgribende fornyet i 2004 med ikrafttræden fra 1. januar Fornyelsen vil blandt andet medføre, at der skal udføres flere timers brugerbetalt amtskonservering på Kulturhistorisk Museum. Museets personale Faste medarbejdere Jørgen Smidt-Jensen, cand. mag., museumsleder Ernst Stidsing, cand. mag., souschef, museumsinspektør, arkæologi Claus Kjeld Jensen, ph.d., museumsinspektør, arkæologi Broder Berg, cand. mag., museumsinspektør, formidling Hanne Schaumburg Sørensen, cand. mag., museumsinspektør, nyere tid Tina Knudsen Jensen, cand. mag., arkivar 18

19 Lone Pedersen, ledende konservator Anne Rostgaard Nielsen, konserveringstekniker Nedim Gruhonjic, konserveringsassistent Ole Birch Nielsen, udstillingsarkitekt Hans Grundsøe, fotograf Carl Poulsen, registrator Reno Fiedel, museumsassistent Anna Lise Varberg, overassistent Lene Revsbech Svendsen, overassistent John Jensen, overassistent Inger Marie Hyldgård, cand. phil. museumsformidler Helle Lebahn Bentzen, cand. mag., museumsformidler Jan Schifter Rasmussen, cand. scient. assistent, uden for normering Niels T. Andersen, cand. mag., assistent, uden for normering Ingelise Damm Petersen, receptionist, uden for normering Ingelise Majgaard Jørgensen, receptionist Sys Mathiesen, rengøringsassistent Lis Olsen, rengøringsassistent Projektansatte i kortere eller længere perioder Christoph Briese, mag. art. Ragna Stidsing, cand. mag. Lene Sørensen, cand. mag. Liis Bekric, konserveringsmedhjælper Mette Bjerrum, cand. mag. Carsten Korthauer, konserveringstekniker AnneTrine Larsen, ph.d. Eva Schmidt, cand. mag. Stine Vestergaard Lauersen, mag. Art. Mikkel Thomsen, cand. mag. Mikkel Kjeldsen, cand. mag. Ansatte i arbejdsmarkedsordninger Lene Pedersen Kirsten Bruun Duelund Jannie Dyrborg Birgit Svarre Engberg Jette Naldahl Thomsen Pietta Phoebe Reimer Lilli Ørligur Jørgen Petersen Knud Erik Krogh Andersen Mette Hou Meldgaard Andersen Sigrid Jakobsen Birgit Lanng Gitte Iversen Sisse Stochholm Maibrit Hansen

20 Frands Jacobsen Irene Eriksen Lone Askholm Annette Estrup Petersen Ruth Judith Nielsen Christine Krüger Hansen Jeanne Didriksen Lissa Sørensen Bodil Laursen Lene Nielsen Anita Klebæk Kaj Hansen Kaj Larsen Hardy Bach Bente Koldborg Hertil kommer, at 18 arkæologistuderende har været beskæftiget ved arkæologiske udgravninger i løbet af året. Lokaler, inventar og materiel m.v. Udstillingslokaler Museets udstillingslokaler har ikke gennemgået større forandringer i 2004 Magasiner Kulturhistorisk Museums magasiner har gennem en længere årrække været fyldt til bristepunktet. Derfor har museet gennem efterhånden flere år været primus motor i arbejdet for at etablere et fælles magasin for museerne i Århus Amt. I 2004 faldt en stor del af økonomien omkring fællesmagasinet på plads. Århus Amt har tidligere bevilget et rente- og afdragsfrit lån på 7 mill. kr. til projektet, og i 2004 sikredes tilskud til magasinet på 1 mill. kr. fra Kulturministeriets Provinspulje og på 1 mill. kr. fra Kulturarvsstyrelsen. Hertil kommer, at Århus Amt bevilgede kr. årligt i driftsstøtte til magasinet. Arbejdet med at opføre magasinbygningerne forventes påbegyndt i Arbejds- og administrationslokaler Der blev ikke gennemført større renoveringsarbejder i museets arbejdslokaler i Arbejdsmiljø og sikkerhed I slutningen af 2004 gennemførte Kulturhistorisk Museum sin fjerde APV-gennemgang. På grundlag af gennemgangen er udarbejdet Arbejdsmiljøplan I begyndelsen af 2004 afsluttedes den tredje gennemgang af museets skærmarbejdspladser, som i det store hele udgør det ergonomiske arbejdsmiljø. Indeklimaet i Kulturhuset har gennem rigtig mange år været museets største arbejdsmiljøproblem. I foråret 2004 foranledigende Kulturhistorisk Museum derfor, at der i samarbejde med Kulturhusets øvrige institutioner blev der udarbejdet en indeklimarapport for Kulturhuset, med særligt fokus på de to museers indeklima. Indeklimarapporten er blevet videreformidlet til og drøftet med Kulturel 20

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Åbne biblioteker et kortlægningsprojekt

Åbne biblioteker et kortlægningsprojekt Carl Gustav Johannsen Det Informationsvidenskabelige Akademi 4. januar 2012 Åbne biblioteker et kortlægningsprojekt Hornbæk Bibliotek Lundby Bibliotek 1 Indhold 1 - Forord... 3 Vamdrup Bibliotek... 5 2

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012 Museer og Tal Danskernes museumsvaner 2012 1 Udarbejdet af: Pluss Leadership A/S, Lene Bak. Marts 2013 Udarbejdet for: Organisationen Danske Museer Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Arsberetning 2011. Aalborg Zoo deltager i det internationale samarbejde (EEP) for truede dyrearter. Dyrebare oplevelser

Arsberetning 2011. Aalborg Zoo deltager i det internationale samarbejde (EEP) for truede dyrearter. Dyrebare oplevelser Arsberetning 2011 Aalborg Zoo deltager i det internationale samarbejde (EEP) for truede dyrearter Dyrebare oplevelser Medarbejdere Protektor: Hans Kgl. Højhed Prins Joachim Bestyrelse: Arne B. Schade,

Læs mere

FLERE MÆND. TAK! Forslag til rekruttering og fastholdelse af mandlige medarbejdere i den kommunale pasning, omsorg og pleje

FLERE MÆND. TAK! Forslag til rekruttering og fastholdelse af mandlige medarbejdere i den kommunale pasning, omsorg og pleje FLERE MÆND. TAK! Forslag til rekruttering og fastholdelse af mandlige medarbejdere i den kommunale pasning, omsorg og pleje KL og KTO/FOA - Fag og Arbejde 2009 INDHOLD FORORD: Flere mænd. Tak! Side 4 INDLEDNING:

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere