Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004"

Transkript

1 Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Forbedret formidling, øget markedsføringsindsats, større ekstern finansiering af udstillingsvirksomheden og en meget stor arkæologisk aktivitet var blandt hovedoverskrifterne for Kulturhistorisk Museums virksomhed i et 2004, som blev et meget travlt år på museet. Ikke mindst de tre meget store særudstillinger, som blev afviklet i museets særudstillingslokale: Grosens Randersbilleder, Fortidens skatte og Danske dronninger krævede en meget stor arbejdsindsats. Udstillingerne var alle overordentlig kostbare at lave, men de var samtidig også meget velbesøgte. Derfor oplevede Kulturhistorisk Museum i 2004 også en fremgang i besøgstallet på ikke mindre end 20%. Blandt Kulturhistorisk Museums klenodier er alterkalken fra Sct. Mortens Kirke. Alterkalken er fremstillet i Horsens i Kalken var udstillet på den ene af årets store særudstillinger, Fortidens skatte. 1

2 Kulturhistorisk Museum i tal 2004 Åbningstider Årlige åbningstimer: Kulturhistorisk Museum Kejsergaarden Randers Lokalhistoriske Arkiv Besøgstal Antal besøgende: I alt Museumsgæster i alt Kulturhistorisk Museum Kejsergaarden Randers Lokalhistoriske Arkiv Antal besøgende på arkæologiske udgravninger Antal besøgende ved foredrag, byvandringer og arrangementer med fremmede arrangører og museets medarbejdere som aktører Programsatte formidlingsaktiviteter Antal særudstillinger på museet i Kulturhuset og på Kejsergaarden 14 7 Foredrag afholdt på museet 16 9 Forestillinger i museumsbiografen Håndværksarrangementer på Kejsergaarden 7 7 Arkæologiske kursusrækker for museets publikum 0 2 Offentlige omvisninger i museets udstillinger Offentlige byvandringer 13 7 Offentlige omvisninger i byens kirker m.m. 3 3 Busudflugter og andre ture for museets publikum 1 3 Teaterforestillinger 13 1 Klubaktiviteter Arrangementer i museets klub for børn, Hugin og Munin 8 7 Medlemmer i museets klub for børn, Hugin og Munin Arrangementer i Museumsklub Randers 10 6 Medlemmer i Museumsklub Randers Arrangementer med Randersegnens Amatørarkæologer Skoletjeneste, omvisninger, foredrag m.m. Omvisninger og byvandringer for skoleklasser udført af museets skoletjenester Årlige nyhedsbreve fra museets skoletjeneste 1 1 Afholdte lærerkurser 0 4 Foredrag holdt af museets og arkivets medarbejdere uden for huset Omvisninger og byvandringer for grupper udført af museets medarbejdere Emnekasser udlånt til kommunens områdecentre Gamle Randersfilm udlånt til områdecentre 0 14 Udlån af museumsgenstande 47 6 Publikationer Bøger og kataloger udgivet af Kulturhistorisk Museums forlag 3 2 Artikler skrevet af museets medarbejdere i faglige tidsskrifter o.l. 4 5 Bøger skrevet af museets medarbejdere, udgivet af andre 0 1 Artikler skrevet af arkivets og museets medarbejdere i Randers Amtsavis

3 Faglige forespørgsler Medarbejdernes besvarelse af faglige spørgsmål: Historiske Arkæologiske Arkivalske Besøgende på Kulturhistorisk Museums hjemmeside Presseomtale Presseomtaler i trykte medier Presseomtale i elektroniske medier Undersøgelses- dokumentations- og registreringsvirksomhed Arkæologiske udgravninger Arkæologiske forundersøgelser Arkæologiske besigtigelser og kontroller Lokalplaner behandlet Byggesager, behandlet Ca Antal kirkegårde, hvor der er foretaget registrering af gravminder eller provstesyn 5 3 Museumsgenstande fra historisk tid registreret i museets elektroniske registreringssystem Museumsgenstande fra arkæologiske udgravninger registreret Arkæologiske anlæg registreret Arkivfonds registreret på arkivet Ny afleveringer registreret på arkivet Registrering og scanning af fotos på arkivet Ca Ca Bevaringsvirksomhed Egne museumsgenstande konserveret i museets konserveringsværksted Timer anvendt til konserveringsopgaver under amtskonserveringsordningen Genstande konserveret for private rekvirenter 6 5 Personale og økonomi Normerede årsværk 18,5 18,5 Fastansatte medarbejdere Beskæftigede i arbejdsmarkedsordninger Balance kr Driftstilskud Randers Kommune kr Ordinært statstilskud kr Betaling, arkæologiske udgravninger kr Øvrige statslige tilskud kr Tilskud Århus Amt kr Betaling Århus Amts konserveringsordning og Kulturarvsstyrelsen konservering kr Tilskud fra private og fonde kr

4 Samlinger, arkiver, bibliotek Indsamling af museumsgenstande og arkivalier I forbindelse med museets historiske undersøgelser i 2004 er der kun planlagt og indsamlet genstande og arkivalier i forbindelse med undersøgelsen Virkeligheden, der overhalede fantasien - En undersøgelse af Vestas Wind Systems A/S. Herudover er indkommet genstande ved såkaldt passiv indsamling. Disse genstande er dog nøje vurderet af museets faglige personale, før de blev indlemmet i museets samlinger. De passivt indsamlede genstande udfylder derfor huller i samlingerne, og de opfylder de kriterier, der er fastlagt i museets indsamlingspolitik. Den største samling af genstande kom i 2004 fra det netop lukkede Svane Apotek. Med lukningen af Svaneapoteket afsluttedes 173 års apotekshistorie Fra Svaneapoteket er også indsamlet arkivalier til Randers Lokalhistoriske Arkiv, som i øvrigt har modtaget arkivalier fra blandt andre Jysk Kaffekompagni, Det norsk-svenske konsulat, Hein og Sønner samt den jødiske Hartogsohn-familie. Fra Folkekirkeligt Radioudvalg er modtaget et stort antal radioudsendelser. Fra Randers Vejerbod er modtaget en stor deponering af arkivalier. Registrering I museets historiske samling blev der i 2004 fortsat registreret i Dansk MuseumsIndex, mens der ventes på en konvertering til det nye fællesmuseale system, Regin museumsgenstande blev registret i 2004, heraf er 323 nyerhvervelser, mens resten er overførsel af registreringsoplysninger fra protokoller og registreringskort. Det drejer sig om oplysninger om museets møbelsamling, samlingen af bygningstømmer, samlingen af bødkerværktøj og samlingen af handskemagerværktøj. Der er bevidst arbejdet med at højne kvaliteten af museets registreringer i form af faste standarder og uddybende genstandsoplysningerne for derved også at lette søgemulighederne for brugerne af registreringsprogrammet. På museets fjernmagasin er der i 2004 foretaget en gennemgang af og oprydning af samlingen. 4

5 I forhold til registrering af museets arkæologiske sager og genstande, blev der i 2004 fortsat arbejdet på at udvikle en ny platform (Microsoft SQL-server 2000) til sagsstyring/registrering. Flere og flere af museets udgravningsplaner bliver behandlet digitalt. I alt blev der registreret godt 2000 arkæologiske museumsgenstande. I efteråret 2004 er der etableret mulighed for i magasinet at foretage digital fotodokumentation af museumsgenstande. Bibliotek Museets bogsamling er efter at Randersegnens Biblioteker har opsagt en aftale om at registrering af museets tilvækst ikke blevet registreret løbende gennem de sidste år. Det betyder, at overblikket over samlingen efterhånden er ved at forsvinde. Skønsmæssig kan det dog anslås, at samlingen rummer ca bind. Knap halvdelen af bestanden er tidsskrifter og årbøger. Årets tilvækst har været ca. 500 bind. Museet abonnerer på 42 tidsskrifter og årbøger. Hertil kommer en hel del årbøger som følge af bogudvekslingsaftaler med andre museer. Museets undersøgelser og forskning Arkæologi 2004 blev ligesom de foregående år travlt for Kulturhistorisk Museums arkæologer. Der blev foruden et større antal besigtigelser af lokalplanområder, råstofindvindingsområder, ledningsanlæg, skovrejsningsområder og læhegnsbeplantninger - gennemført 15 forundersøgelser og 14 egentlige undersøgelser. Det var lidt færre end året før, men til gengæld var undersøgelserne i 2004 større end i Et af museets store mål på det arkæologiske område var i 2004 at få det mangeårige store efterslæb vedrørende udgravningsberetninger bragt ud af verden. Der blev i årets løb arbejdet hårdt på sagen, og det lykkedes at bringe efterslæbet ned på kun fire sager. I løbet af året blev der afsluttet udgravningsberetninger på 68 sager. Samlet set udførte Kulturhistorisk Museum arkæologi for kr. i Heraf betalt Kulturarvsstyrelsen 18%, private bygherrer betalte 29%, 49% blev betalt af kommuner, mens andre offentlige myndigheder betalte 4%. Af større undersøgelser kan nævnes: Ødekirkegården ved Tjærby Undersøgelserne på den middelalderlige kirkegård ved Tjærby, der har stået på i en årrække, blev fortsat i 2004 med en bevilling fra Kulturarvsstyrelsen. Der blev i et ca. 80 m² stort område undersøgt 67 grave. Gravene lå i helt op til fem lag over hinanden. De 21 af gravene var uden bevarede skeletdele. Af de resterende 46 kunne armstillingen, der er et vigtigt dateringsgrundlag, erkendes i 19 tilfælde. Af ældste type - armstilling A - var der fem grave, type B kunne erkendes i 11 grave, type C i én grav, og af den yngste - type D - var der to grave. Af sikre barnegrave var der 30. I to grave lå der jernspænder ved hoften på skelettet. I syv grave var der sikre kistespor. Undersøgelserne vil, hvis der bliver bevilget midler til dem, blive fortsat i Middelalderhus i Randers midtby I forbindelse med et større byggeri i Randers midtby, ved Brødregade og Rådhusstræde, hvor der skulle etableres en elevatorskakt, blev der foretaget en undersøgelse. 5

6 Fund som smedeskæl og bronzedråber vidner om smedning og bronzestøbning på arealet. Af et hus, der er dendrokronologisk dateret til begyndelsen af 1400-tallet, blev der fundet syldsten og fodrem og en udvendig brolægning. Boreprøver foretaget på området viste, at der på stedet er i alt fire meter kulturlag. Grave og landsby fra jernalder ved Hadsten En undersøgelse af et ca m² stort areal nær Hadsten afslørede spor fra tre forhistoriske perioder. Fra førromersk jernalder (500f.Kr. 0) blev der registreret et mindre antal stærkt nedpløjede brandgrave. Fra ældre romersk jernalder (0-200 e.kr.) en ligeledes temmelig stærkt nedpløjet, men absolut undersøgelsesværdig, jordfæstegrav. Hovedelementet på området var dele af en landsby fra ældre germansk jernalder ( e.kr.) med to gårde bestående af i hvert fald fem huse, der i flere tilfælde er blevet ombygget. Omkring gårdene var der fragmentariske spor efter hegnsforløb. Desuden blev der fundet fem brønde, hvoraf flere havde en velbevaret foring af risfletværk. Der er blevet udtaget prøver til såvel kulstof-14 datering samt prøver til makrofossile undersøgelser. Jernaldergrave ved Nørbæk Næsten 10 års undersøgelser af en jernaldergravplads ved Nørbæk blev afsluttet i I 2004 blev der undersøgt en usædvanlig stor jordfæstegrav på 1,5 meters bredde og 4,2 meters længde. Graven var omgivet af en ramme af store sten og fint brolagt i bunden med flade sten. Graven rummede flere lerkar, tandemalje fra et større dyr, en jernkam og to glasperler. Graven kan dateres til yngre romersk jernalder (ca e. Kr.). I alt er der på gravpladsen undersøgt 20 jordfæstegrave. Af disse kan én dateres til ældre romersk jernalder (ca e. Kr.) otte til yngre romersk jernalder, seks til ældre germansk jernalder (ca e. Kr.) og én til yngre germansk jernalder (ca e.kr.). Møntskat fra Hald ½ kg sølvskat fundet i en roemark ved Hald 6

7 Den mest omtalte undersøgelse, i såvel de trykte som i de elektroniske medier, var udgravningen af en møntskat i efteråret. Sagen startede i foråret hvor en landmand fra Hald kom ind på museet med en stor skinnende sølvmønt slået under kurfyrste Christian d. I af Sachsen i Mønten havde han et par dage forinden fundet under roehakning. Ved en efterfølgende detektorundersøgelse mellem roerækkerne omkring fundstedet blev der fundet yderligere tre sølvmønter og en sølvske. En egentlig arkæologisk undersøgelse af området blev gennemført i samarbejde mellem museets arkæologer og historikere i efteråret, da landmanden havde fjernet roerne fra marken. Gennem et par kolde og forblæste dage i november blev et mindre område af marken omhyggeligt skiftevis detektorafsøgt og maskinafskrællet for et tyndt lag jord. Herved kom resten af skatten for dagens lys. I alt fremkom der 14 sølvmønter præget i perioden og én sølvske. Selve nedgravningsstedet for skatten blev også fundet. Tre af mønterne lå i en lille stabel i en lille spidsbundet grube gravet ned i undergrunden. Tekstilrester under den nederste mønt i stablen viser at skatten har været lagt ned i en stofpose. Skatten er sandsynligvis nedlagt i 1627 i forbindelse med Albrecht von Wallensteins besættelse af Jylland, efter at Christian IV i 1625 var gået ind i 30-års krigen. De fremmede tropper plyndrede og brandbeskattede den lokale befolkning, som derfor gemte deres mønter og sølvtøj under gulve, i moser og på marker for at vente på, at faren drev over. Men soldaterne og de epidemier, der fulgte i kølvandet på de fremmede hære, var farligt bekendtskab. Det skete, at sølvets ejere døde, så mønterne, skeerne, bægrene eller kanderne forblev gemt. På Randersegnen er der hidtil kun fundet to lignende skatte. På landsplan kendes der godt 100 lignende skattefund. Mønterne og skeen er danefæ og vil i foråret 2005 blive afleveret til Nationalmuseet. Offermose ved Fuglsøgård Undersøgelsen af tørveskær og ofringer i Fuglsøgårds Mose, der blev indledt i 2002, fortsatte i 2004 for at afgrænse det område, hvor jernalderbønder i tiden før Kristi fødsel havde været aktive. Skønsmæssigt udgør det i 2002 undersøgte område % af det samlede jernaldertørvegravningsområde. I årets løb er der med finansiering fra Kulturarvsstyrelsen arbejdet videre med de naturvidenskabelige undersøgelser på lokaliteten. Det zoologiske materiale fra ofringerne er blevet undersøgt af Anne Birgitte Gotfredsen, Zoologisk Museum. Hesten har været det dominerende offerdyr - dog kun i form af nedlagte hestehoveder, resten har man nok fortæret som en del af ceremonien. Får/ged er også velrepræsenteret, ligesom der er fundet okseknogler og et mindre stykke af et svinekranium. Hovedparten af træmaterialet er vendt tilbage fra frysetørring på Moesgård Museums konserveringsafdeling, ligesom træsorterne - i den udstrækning det er muligt - er blevet bestemt. Ligeledes med bevilling fra Kulturarvsstyrelsen er der gennem hele året er arbejdet med udgravning, stabilisering og sammensætning af de mange keramikfund fra undersøgelsen. Jernalderbebyggelse i Fløjstrup Bakker Som led i museets projekt "Hørning sogn fra stenalder til middelalder" er der i Fløjstrup Bakker i samarbejde med medlemmer af foreningen Randersegnens Amatørarkæologer undersøgt et areal på godt m², hvor der er registreret en halv snes langhuse, en del hegnsforløb og enkelte affaldsgruber. Bebyggelsen kan dateres til yngre førromersk jernalder og ældre romersk jernalder, dvs. perioden fra ca. 100 før til 100 efter Kristi fødsel. Mellem dette område og gravhøjen Møllehøj, der blev undersøgt i 2003, er foretaget en prøvegravning, fordi ejeren ønsker at plante skov på arealet. Herved afsløredes, at bopladsområdet også strækker sig ind i det kommende skovrejsningsområde. Det samlede areal af jernalderbebyggelsen er ca. 100 x 300 m. 7

8 Bronzesmykker og guldgubbe fra Moeskær På Stavnsagerlokaliteten ved Moeskær er der også i år lavet detektorafsøgninger, som har resulteret i mere end 50 metalfund dateret til yngre jernalder og middelalder. Denne gris af bronze, som tidligere er fundet på Stavnsagerlokaliteten, stammer fra tidlig vikingetid. Den har måske sammenhæng med dyrkelsen af kærlighedsgudinden Freja Blandt disse fund er mange spændende bronzesmykker, men årets fund er med sikkerhed et brudstykke af en guldgubbe, et lille stykke guldblik præget med et mandshoved. Guldgubber er sjældne uden for Bornholm og Fyn, og det er først det tredje stykke fundet i Jylland. Dateringen er årene efter Kristi fødsel, funktionen er ukendt. De mange metalfund kombineret med de øvrige undersøgelsesresultater fra Stavnsager antyder, at bosættelsen her har haft en overordnet betydning for området. Bebyggelse fra jernalder og vikingetid ved Hornslet Ved udgravning forud for byggeri tæt ved den totalundersøgte ældre jernaldersboplads Vendehøj ved Hornslet blev der undersøgt en bebyggelse fra yngre jernalder/vikingetid samt en gravhøj med to fundtomme jordfæstegrave, formodentlig fra yngre stenalder eller bronzealder. Bebyggelsen fra vikingetid, der allerede blev påtruffet ved prøvegravninger i december 2003, består foreløbig af seks huse, 17 grubehuse, syv hegn og tre brønde. Bebyggelsessporene udgør dele af i alt tre gårdsanlæg, hvoraf to gårde tilnærmelsesvis er totalundersøgte, mens kun det sydøstligste hjørne af den sidste gård er undersøgt. Flertallet af grubehuse ligger uden for gårdenes hegn. Grubehusene har i øvrigt vist sig at rumme meget forskellige funktioner: De fleste har tilsyneladende været vævehytter, men i hvert fald ét har fungeret som smedje, da vi her fandt resterne af essen, og et andet har tilsyneladende været røgeri i hvert fald indeholdt det resterne af en stor ovn. Hustomt og urnegrav fra bronzealder ved Allingåbro Ved en undersøgelse af Ådalen i Allingåbro forud for en byggemodning blev der på et areal på 3100 m 2 afdækket en hustomt fra ældre bronzealder med aktivitetsområde med affalds- og kogestensgruber i nærheden. I umiddelbar nærhed af hustomten blev der ligeledes fundet en urnegrav fra yngste bronzealder. Ud over fundene fra bronzealderen blev der udgravet bopladsspor fra overgangen mellem jægerstenalder og bondestenalder primært i form af ildsteder og gruber. 8

9 Nyere tid Gennem mere end et tiår har Kulturhistorisk Museum gennemført en bevidst satsning på undersøgelse og dokumentation af byens håndværks- og industrihistorie. I 2004 gennemførte museet to større industrihistoriske undersøgelser finansieret af midler fra Kulturarvsstyrelsen: Virkeligheden, der overhalede fantasien - En undersøgelse af Vestas Wind Systems A/S og Industriens udvikling og industriminderne i Århus Amt. Museet havde yderligere planlagt en arkivalsk undersøgelse af Randers Handskefabrik i perioden Det lykkedes dog ikke at opnå bevilling til denne undersøgelse, og den blev derfor ikke gennemført. Virkeligheden, der overhalede fantasien - En undersøgelse af Vestas Wind Systems A/S Undersøgelsen blev gjort mulig ved en bevilling på kr. fra Kulturarvsstyrelsen og blev gennemført i samarbejde med Ringkøbing Museum. Undersøgelsen lå i forlængelse af den undersøgelse, Kulturhistorisk Museum i 2000 gennemførte omkring vindmøllefabrikken NEG Micon i Randers. Ønsket var at give den oprindelige undersøgelse et nationalt perspektiv ved at lave en tilsvarende undersøgelse af den anden store vindmøllevirksomhed i Danmark, Vestas. Inden undersøgelsen blev iværksat, blev de to vindmølleproducenter dog fusioneret. Hovedkvarteret for den nye store vindmølleproducent, Vestas, blev placeret i Randers, mens Vestas produktionsafdelinger ikke blev flyttet. Projektet beskriver Vestas' historiske udvikling fra de første forsøg med at producere vindmøller i 1979 til virksomhedens nuværende dominans på verdensmarkedet. Undersøgelsen koncentrerer sig først og fremmest om Vestas udvikling før fusionen med NEG Micon. Både Vestas betydning lokalt og nationalt er belyst i undersøgelsen, og der er lavet en sammenligning med NEG Micon og den danske vindmølleindustris udvikling som helhed. Resultaterne af undersøgelsen vil blive publiceret i Kulturhistorisk Museum Randers Årbog 2004 og i FRAM, årbogen fra Ringkøbing Amts Museer Projektet vil ligeledes resultere i foredrag på Kulturhistorisk Museum og på Ringkøbing Museum. Industriens udvikling og industriminderne i Århus Amt Undersøgelsen blev gjort mulig med en bevilling fra Kulturarvsstyrelsen på kr Projektet er gennemført i samarbejde med de øvrige kulturhistoriske lokalmuseer i Århus Amt: Djurslands Museum, Ebeltoft Museum, Århus Bymuseum, Silkeborg Museum, Skanderborg Museum og Odder Museum. Endvidere blev der samarbejdet med Kulturmiljørådet for Århus Amt og Arkitektskolen i Århus. Formålet med projektet var at undersøge hovedlinierne i udviklingen i den østjyske industri i perioden og på denne baggrund at udpege de vigtigste og mest karakteristiske industriminder i Århus Amt. Undersøgelsen vil kunne bruges i det videre arbejde med industrikulturen i Århus Amt både i Kulturarvsstyrelsens arbejde og i arbejdet på de enkelte museer i Århus Amt. Undersøgelsen forventes at resultere i en artikel i et relevant fagtidsskrift og i Kulturhistorisk Museums Årbog. 9

10 Blandt de industriminder i Århus Amt, der er udpeget som bevaringsværdige, er Thor i Randers Fotodokumentation I årets løb er der i mindre omfang blevet lavet fotodokumentation af markante ændringer af det randrusianske bybillede. Det gælder blandt andet den tidligere valsemølle Olympia, missionshuset Saron, Polar Vask, Svane Apoteket, Rådhustræde 4 og Brødregade 6. Museets formidling Publikum Kulturhistorisk Museum havde i alt gæster i Deraf kom i Kulturhuset og på Håndværksmuseet Kejsergaarden. Hertil kommer knap 1100 gæster, der besøgte Randers Lokalhistoriske Arkiv. Næsten en tredjedel af museets besøgende var børn. Flest børn kom der på Håndværksmuseet Kejsergaarden, hvor over halvdelen af de besøgende var børn. Publikumsundersøgelser viser, at over halvdelen af museets besøgende kommer fra Randers, mens resten fordeler sig mellem regionen og det øvrige Danmark. Tæt ved 10% af gæsterne kommer fra Århusområdet. Sammenlignet med 2003 er der tale om en stigning i besøgstallet på 20%. Stigningen må først og fremmest tilskrives et stort antal særudstillinger af høj kvalitet kombineret med en ekstraordinær markedsføringsindsats. Det faktiske antal brugere af museet er dog langt højere, end besøgstallene antyder. Et meget stort antal mennesker deltager i de arrangementer, byvandringer, foredrag og omvisninger på arkæologiske udgravninger, der gennemføres af arkivets og museets medarbejdere uden for Kulturhusets og Kejsergaardens mure, og i hundredvis søger oplysning på museum og arkiv via telefon, breve og s. Atter andre anvender museets hjemmeside til at søge oplysninger, og rigtig mange offentlige myndigheder benytter sig af museets ekspertise i forbindelse med f.eks. 10

11 planlægningsarbejde. Samlet er Kulturhistorisk Museum i løbet af et år i kontakt med op mod brugere Kulturhistorisk Museum, museumsgæster Særudstillinger I 2004 blev der lagt særlig mange kræfter i at tilrettelægge et varieret særudstillingsprogram, der skulle kunne appellere til de lokalhistorisk og arkæologisk interesserede museumsgæster og samtidig ville byde på noget mere spektakulært. Alt i alt blev der vist 14 større og mindre særudstillinger, heraf to på Håndværksmuseet Kejsergaarden og resten i Kulturhuset: Nyerhvervelser 2003 Nye genstande i museets samlinger. Kulturhuset. 13/01 22/02 50 år bag kameraet Kaj Grosens Randersbilleder Mennesker, begivenheder og byens rum set gennem pressefotograf Kaj Grosens objektiv. Kulturhuset. 31/01 11/04 Smed mens jernet er varmt! Ord og vendinger fra håndværkets verden Mange ord og vendinger kan føres tilbage til håndværkernes værksteder. På udstillingen kunne man blandt andet se, hvorfor man skal smede mens jernet er varmt, og hvad det var, der gik i fisk hos bogtrykkeren. Håndværksmuseet Kejsergaarden. 28/02 31/12 Fortidens skatte Danefæ og andre fornemme museumsgenstande fra hele det østjyske område mellem Horsens Fjord og Mariager Fjord. Fund fra Danmarks oldtid, middelalder og renæssance, som normalt ikke kan ses uden for hovedstaden. Kulturhuset. 6/05 19/09 11

12 De skød papegøjen Randers borgerlige Skydeselskabs fuglekongetavler Randers borgerlige Skydeselskab fuglekongetavler fra 1854 og frem - en farverig Randershistorie gennem 150 år. Håndværksmuseet Kejsergaarden. 29/05 31/12 Danske dronninger brud, hustru og frue Særudstilling om de kvinder, der stod bag de danske konger gennem mere end 300 år. Udstillingen viste genstande fra De Danske Kongers Kronologiske Samlinger og Nationalmuseet, som for første gang vistes uden for København. Kulturhuset. 9/10/04-2/1/05 Kulturarv - hva' er det? Unges bud på, hvad der er dansk kulturarv. Udstillingen var en del af et fælles kulturarvsprojekt tilrettelagt af institutionerne i Kulturhuset for byens gymnasie-, HF- og handelsskoleelever. Kulturhuset. 23/9-31/10/04 Katrine Fruelunds guldmedaljer Miniudstilling af håndboldspillerens guldmedaljer fra OL. Kulturhuset. 14/09-19/09. Sølvskatten fra Hald Miniudstilling med den nyfundne skat af sølvdalere fra 1600-tallet. Kulturhuset. 18/11 31/12 Landmandsforsamlinger i Randers Miniudstilling om de to landmandsforsamlinger i Randers i 1800-tallet. Kulturhuset. April til september. Detektorfund Miniudstilling om detektorfund i Århus Amt. I samarbejde med amtets øvrige arkæologiske museer. Kulturhuset. November Jens Otto Krag Miniudstilling i anledning af Jens Otto Krags 90 års fødselsdag den 15. september. Kulturhuset. Gamle danske juletraditioner Små udstillinger om julehøjtidens traditioner. Kulturhuset. 1/12 31/12/04 Børnenes julekrybber En smuk og sjov udstilling af julekrybber fremstillet af skoleelever fra byens og omegnens skoler. Kulturhuset 1/12-19/12/04 12

13 Permanente udstillinger Kulturhistorisk Museum færdiggjorde i løbet af 2004 et forslag til fornyelse af Håndværksmuseet Kejsergaarden. Det skete efter en lang proces, hvor samtlige de frivillige medarbejdere, der er knyttet til museet, blev inddraget for at kortlægge deres ønsker og behov til deres fremtidige arbejdsplads. Forslaget, der også omfatter et økonomisk overslag, blev forelagt Kulturelt udvalg til orientering og blev efterfølgende henvist til budgetforhandlingerne. Der blev ikke bevilget midler til projektet, som blev lagt i skuffen til budgetforhandlingerne for I Kulturhistorisk Museum i Kulturhuset blev arbejdet med at projektere en ny middelalderudstilling sat i gang med nedsættelsen af den projektgruppe, der skal arbejde med udstillingen, som forventes åbnet i begyndelsen af Foredrag I alt blev der i løbet af året afholdt 16 offentlige foredrag på Kulturhistorisk Museum, seks i forårssæsonen og 10 i efterårssæsonen. Emnerne strakte sig fra årets arkæologiske resultater over lokal industrihistorie til det danske kongehus historie. Film Også i 2004 var museumsbiografen flittigt brugt. Såvel forårssæson som efterårssæson bød på et program med lokalhistoriske film fra Randers. I alt 23 søndagsforestillinger blev det til. I RandersUgen lagde museumsbiografen rum til en lille festival af film fra Bollywood, den indiske filmindustri. I løbet af året benyttede knap 2000 tilskuere sig af tilbudene i museets biograf. Byvandringer og kulturture Kulturhistorisk Museums erklærede mål om at møde publikum uden for museets mure blev i 2004 fulgt op med ni programsatte byvandringer, fem kirkegårdsvandringer, tre kirkeomvisninger, en kulturhistorisk bustur langs Gudenåen og tre gange åbent hus på arkæologiske udgravninger. Hertil kommer, at der i sommermånederne blev arrangeret fem byvandringer på tysk, samtidig med at det var muligt for udenlandske grupper at bestille byvandringer på både engelsk og tysk. Ferieaktiviteter Prinsesser og en enkelt prins til Prinse- og prinsessedag 13

14 I skolernes ferier er det efterhånden en indgroet tradition, at Kulturhistorisk Museum byder på særlige arrangementer for børn. Arrangementerne tilrettelægges af museets skoletjeneste. I 2004 kunne børnene i vinterferien og i efterårsferien prøve at være håndværker for en dag på Håndværksmuseet Kejsergaarden. I sommerferien var det prinse- og prinsesserollen, man kunne få lov at prøve på museet i Kulturhuset. Børne- og juniorklubben, Hugin og Munin Kulturhistorisk Museums børneklub er i fortsat vækst og havde ved udgangen af medlemmer. Der blev i løbet af året afviklet otte arrangementer i klubben. Museumsklub Randers Kulturhistorisk Museums fordelsklub for voksne, Museumsklub Randers, havde med udgangen af medlemmer. Der blev i løbet af året afviklet 10 arrangementer, som udelukkende var for klubmedlemmer. Publikationer Museets egen udgivelsesvirksomhed bestod i 2004 af tre bøger: niende årgang af vores årbog, et udstillingskatalog til udstillingen Fortidens skatte og bogen Randersbilleder, som udkom i forbindelse med åbningen af udstillingen 50 år bag kameraet Kaj Grosens Randersbilleder. Museets og arkivets medarbejdere har næsten hver uge leveret en artikel om lokalhistoriske emner til Randers Amtsavis. I en række forskellige populære og videnskabelige sammenhænge har en del af museets medarbejdere skrevet om emner relateret til museets virksomhed. Andre formidlingsaktiviteter Museumsformidling er langt mere end udstillinger, omvisninger og foredrag. Kulturhistorisk Museum gennemfører i løbet af et år en lang række formidlingstiltag, som med forskellige temaer, virkemidler og samarbejdspartnere henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen. I 2004 var museet for eksempel involveret i Tøjhushavekvarterets festival Kvarter i 12 gennem et projekt, hvor der fra kvarteret blev samlet erindrings- og interviewmateriale ind, som igen blev formidlet tilbage til kvarterets beboere gennem foredrag, informationsplancher, radioudsendelse og artikler. Sammen med de øvrige institutioner i Kulturhuset arrangerede Kulturhistorisk Museum i lighed med de foregående tre år en åbent hus-dag, Kulturhusdagen, hvor alle byens borgere på byens fødselsdag, 8. marts, blev inviteret til fejre dagen med et stort og ganske gratis program med fokus på vores fælles kulturarv. De tre kulturarvsinstitutioner i Kulturhuset tog med projektet Kulturarv, hva er det? fat på en opgave, som umiddelbart så vanskelig ud, nemlig at engagere unge mennesker i noget så abstrakt som en debat om, hvad kulturarven egentlig er for en størrelse. 14

15 Et par hundrede unge deltog i projektet Kulturarv, hva er det? Det viste sig dog, at det slet ikke var så vanskeligt at engagere den randrusianske ungdom i deres kulturelle baggrund. Op mod 200 unge deltog i projektet, som kulminerede med en stor konference på Værket og et stort udstillingsprojekt på alle tre etager i Kulturhuset. På Håndværksmuseet Kejsergaarden blev der afholdt en husflidsdag i samarbejde med Randers og Omegns Husflidsforening, en motorcykeldag i samarbejde med Randers og Omegns Nimbusklub, og yderligere fire håndværksdage med særligt fokus på et eller flere håndværksfag. I julemåneden var der et arrangement med særligt fokus på halmarbejde. Skoletjenesten Kulturhistorisk Museums skoletjeneste gennemførte i 2004 i alt 241 arrangementer primært for folkeskolens elever. Heraf var en stor del traditionelle omvisninger i udstillingerne, men skoletjenesten var også sammen med Folkekirkens Skoletjeneste arrangør af en række juleforestillinger i Sct. Mortens Kirke. I alt gæster blev betjent af museets skoletjeneste. Heraf var børn. Skoletjenestens tilbud blev formidlet til skolerne via et trykt katalog, som blev distribueret til områdets skoler. Hertil kommer, at der blev udgivet et særligt juleprogram, og at museets formidlere medvirkede ved et introduktionsarrangement for nye lærere i Randers kommune. Markedsføring I 2004 blev der brugt en lang række ekstraressourcer til markedsføring. To dyre særudstillinger med enestående genstande hjemlånt fra København krævede, at der blev slået ekstra kraftigt på prtrommen ved hjælp af blandt andet annoncering i aviser og radio og bannere ved indfaldsvejene. For at ramme områdets turister i sommersæsonen tilrettelagde museets formidlingsfunktion en række arrangementer i sommerperioden og producerede en brochure (oplag: ) med tekster på dansk, engelsk og tysk. Brochuren blev omdelt af professionelle distributører og kom således ude til sommerhuse, hoteller, campingpladser, turistinformationer, motorvejsrastepladser og mange andre centrale turiststeder i et geografisk område mellem Ålborg og Odder. Derudover fortsatte museet annonceringen i fællesfolderen Oplev dit Jylland, et brochuresamarbejde af over 20 museer og turistattraktioner fra Skagen til Silkeborg. Brochuren udkom i et oplag på eksemplarer, 15

16 blev omdelt lokalt og var ligeledes tilgængeligt i særlige folderstativer mange steder, der plejer at blive opsøgt af turister. I disse folderstativer var der også anbragt museets eget brochuremateriale. I forbindelse med EVACS europamesterskabet i veteranatletik blev der gennemført en særlig målrettet indsats. Der blev annonceret i den officielle programfolder, og turistbureauet stod for distributionen af 6000 sommerprogrammer i forbindelse med arrangementet. Alle deltagere fik personligt udleveret en pose med brochurer fra Randers, heriblandt også museets sommerprogram. Resultatet af den ekstra markedsføringsindsat over for turisterne var dog skuffende. Den regelmæssigt tilbagevendende nedgang i besøgstallet i sommerperioden, som har stået på igennem de sidste mindst 15 år, kunne også iagttages i I forbindelse med særudstillingen Danske Dronninger blev gennemført en ekstraordinær markedsføringsindsats i Århusområdet. Museets undersøgelse af publikums postnumre i udstillingsperioden viste, at 9% af de besøgende kom fra Århus og nærmeste omegn. Der har været besøgende på museets hjemmeside. Dette er en stigning på 60 % i forhold til Mest besøgte sider var startsiden, informationssiderne og arkivets sider. Den mest downloadede fil var skoletjenestens katalog 2004/2005. De besøgende kom fra i alt 69 lande i hele verden, også fra eksotiske steder som bl.a. Iran, Kuwait, Kina og Peru. Hjemmesiden er blevet opdateret mindst to gange om ugen. Presseomtalen af Kulturhistorisk Museum og museets aktiviteter i først og fremmest de trykte medier giver følgende billede: Presseklip aviser/blade 2003 og 2004: Avis eller tidsskrift Omtale 2003 Omtale 2004 Jyllands Posten 5 7 Jyllands Posten Randers JP Århus 2 Kristeligt Dagblad 1 8 Århus Stiftstidende 15 9 Amtsavisen Din Avis Nordjyske Stiftstidende 1 Jyske Vestkysten 1 Dagblad Struer 1 Viborg Stifts Folkeblad 1 Bornholms Tidende 1 Thisted Dagblad 1 Skive Folkeblad 1 Gudenå Avis 1 Ude & Hjemme 1 Folkeblad Djursland 1 1 Samsø Posten 1 B.T. 1 Berlingske Tidende 3 1 Politiken 1 2 Metro Express 2 1 Metro Århus 2 Urban 2 Urban Vest 2 16

17 Urban Midtvest 2 Urban Århus 1 Urban Fyn 1 Urban Nordjylland 1 Hadsten Avis 1 Lokalavisen Rougsø Sønderhald 1 1 Midtjyllands Avis 1 3 Vorup-Kristrup Ugeavis 1 Hobro avis 1 Folkeskolen 1 Djursland Posten 2 Lokalavisen Djursland 1 Mariager Avis 1 Aktuel grafisk information 1 BG- Bank plus magasin 1 Pensionistavisen 1 Kalundborg Folkeblad 1 1 Ringkjøbing Amts Dagblad 2 Holbæk Amts Venstreblad 2 Ugeblad Søndag 2 Industriens Dagblad 1 10 Minutter- Nordjydske 1 Familie Journalen 1 Hjemmet 1 Se og Hør 1 Antik og Auktion 1 Randers Socialdemokraten 1 Sparekassen Kronjylland 1 Garantblad Eltra 1 Danske Kommuner 1 Refleks 1 2 Danske Museer 2 3 I alt Hertil kommer, at udstillingen Danske Dronninger fik omtale i tyske lokalblade med et oplag på tilsammen eksemplarer. Landsdækkende tv-dækning i den bedste sendetid fik Kulturhistorisk Museum, da Danmarks Radio i løbet af året fem gange brugte museet som kulisse til optagelse af udsendelsen Hvad er det værd?. To udsendelser blev til i De Buhlske Stuer (sendt i september og oktober), to udsendelser blev produceret på Kejsergaarden (sendt i marts), og en udsendelse sendte fra særudstillingen Danske dronninger. På regionalt plan er det værd at bemærke, at museets medarbejdere tre gange medvirkede i Østjyllands Radios serie Hvad forsker de i. Omtalen i radio og tv fordeler sig således: 17

18 Medie Antal udsendelser DR 1 5 TV 2 Østjylland 9 TV Danmark 9 Østjyllands Radio 12 Radio Randers 2 Radio ABC 1 Radio Rønde 1 Radio Silkeborg 1 Museets konserverings- og bevaringsarbejde I Kulturhistorisk Museums egen samling blev der især gennemført konserveringsarbejde i forbindelse med en lang række arkæologiske udgravninger og i forbindelse med klargøring af museumsgenstande til udstilling. Der blev dog også ydet en betydelig konserveringsindsats omkring Kulturhistorisk Museums store møntsamling. Det forebyggende arbejde havde i 2004 i lighed med tidligere år - en høj prioritet. Museets samlinger i magasin og udstilling er løbende blevet tilset og vurderet, der er foretaget ændringer i museets permanente udstillinger, og der er gennemført en løbende rengøring i samlingerne. Museets konserveringsafdeling har i 2004 gennemført en række faglige udviklingsprojekter: Der er arbejdet med at udvikle metoder og ny viden omkring marmorkonservering med henblik på at tilbyde kirkerne i vores område konservering af bevaringsværdige marmorgravsten. Der er desuden taget hul på en undersøgelse af forskellige materialers arkivholdbarhed, og museets konservatorer har været engagerede i netværksarbejde omkring museumsmagasiner med henblik på det forestående arbejde med etablere et fællesmagasin for museerne i Østjylland. Indtægtsdækket konserveringsarbejde Kulturhistorisk Museum har i 2004 udført indtægtsdækket konserveringsarbejde under amtskonserveringsordningen, der administreres af Århus Amts Museumsråd, og i forbindelse med arkæologiske udgravninger, hvor der er opnået finansiering fra Kulturarvsstyrelsen. Hertil kommer rådgivning og konservering for private rekvirenter eller museer uden for amtskonserveringsordningen, bl.a. Ålborg Historiske Museum, Virring Kirke og seks private kunder. Sidstnævnte kategori af indtægtsdækkede opgaver forventes at vokse i Amtskonserveringsordningen er blevet gennemgribende fornyet i 2004 med ikrafttræden fra 1. januar Fornyelsen vil blandt andet medføre, at der skal udføres flere timers brugerbetalt amtskonservering på Kulturhistorisk Museum. Museets personale Faste medarbejdere Jørgen Smidt-Jensen, cand. mag., museumsleder Ernst Stidsing, cand. mag., souschef, museumsinspektør, arkæologi Claus Kjeld Jensen, ph.d., museumsinspektør, arkæologi Broder Berg, cand. mag., museumsinspektør, formidling Hanne Schaumburg Sørensen, cand. mag., museumsinspektør, nyere tid Tina Knudsen Jensen, cand. mag., arkivar 18

19 Lone Pedersen, ledende konservator Anne Rostgaard Nielsen, konserveringstekniker Nedim Gruhonjic, konserveringsassistent Ole Birch Nielsen, udstillingsarkitekt Hans Grundsøe, fotograf Carl Poulsen, registrator Reno Fiedel, museumsassistent Anna Lise Varberg, overassistent Lene Revsbech Svendsen, overassistent John Jensen, overassistent Inger Marie Hyldgård, cand. phil. museumsformidler Helle Lebahn Bentzen, cand. mag., museumsformidler Jan Schifter Rasmussen, cand. scient. assistent, uden for normering Niels T. Andersen, cand. mag., assistent, uden for normering Ingelise Damm Petersen, receptionist, uden for normering Ingelise Majgaard Jørgensen, receptionist Sys Mathiesen, rengøringsassistent Lis Olsen, rengøringsassistent Projektansatte i kortere eller længere perioder Christoph Briese, mag. art. Ragna Stidsing, cand. mag. Lene Sørensen, cand. mag. Liis Bekric, konserveringsmedhjælper Mette Bjerrum, cand. mag. Carsten Korthauer, konserveringstekniker AnneTrine Larsen, ph.d. Eva Schmidt, cand. mag. Stine Vestergaard Lauersen, mag. Art. Mikkel Thomsen, cand. mag. Mikkel Kjeldsen, cand. mag. Ansatte i arbejdsmarkedsordninger Lene Pedersen Kirsten Bruun Duelund Jannie Dyrborg Birgit Svarre Engberg Jette Naldahl Thomsen Pietta Phoebe Reimer Lilli Ørligur Jørgen Petersen Knud Erik Krogh Andersen Mette Hou Meldgaard Andersen Sigrid Jakobsen Birgit Lanng Gitte Iversen Sisse Stochholm Maibrit Hansen

20 Frands Jacobsen Irene Eriksen Lone Askholm Annette Estrup Petersen Ruth Judith Nielsen Christine Krüger Hansen Jeanne Didriksen Lissa Sørensen Bodil Laursen Lene Nielsen Anita Klebæk Kaj Hansen Kaj Larsen Hardy Bach Bente Koldborg Hertil kommer, at 18 arkæologistuderende har været beskæftiget ved arkæologiske udgravninger i løbet af året. Lokaler, inventar og materiel m.v. Udstillingslokaler Museets udstillingslokaler har ikke gennemgået større forandringer i 2004 Magasiner Kulturhistorisk Museums magasiner har gennem en længere årrække været fyldt til bristepunktet. Derfor har museet gennem efterhånden flere år været primus motor i arbejdet for at etablere et fælles magasin for museerne i Århus Amt. I 2004 faldt en stor del af økonomien omkring fællesmagasinet på plads. Århus Amt har tidligere bevilget et rente- og afdragsfrit lån på 7 mill. kr. til projektet, og i 2004 sikredes tilskud til magasinet på 1 mill. kr. fra Kulturministeriets Provinspulje og på 1 mill. kr. fra Kulturarvsstyrelsen. Hertil kommer, at Århus Amt bevilgede kr. årligt i driftsstøtte til magasinet. Arbejdet med at opføre magasinbygningerne forventes påbegyndt i Arbejds- og administrationslokaler Der blev ikke gennemført større renoveringsarbejder i museets arbejdslokaler i Arbejdsmiljø og sikkerhed I slutningen af 2004 gennemførte Kulturhistorisk Museum sin fjerde APV-gennemgang. På grundlag af gennemgangen er udarbejdet Arbejdsmiljøplan I begyndelsen af 2004 afsluttedes den tredje gennemgang af museets skærmarbejdspladser, som i det store hele udgør det ergonomiske arbejdsmiljø. Indeklimaet i Kulturhuset har gennem rigtig mange år været museets største arbejdsmiljøproblem. I foråret 2004 foranledigende Kulturhistorisk Museum derfor, at der i samarbejde med Kulturhusets øvrige institutioner blev der udarbejdet en indeklimarapport for Kulturhuset, med særligt fokus på de to museers indeklima. Indeklimarapporten er blevet videreformidlet til og drøftet med Kulturel 20

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 274.000 246.000 208.000 Berlingske 292.000 247.000 232.000 Ekstra

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 + og 2. kvartal + 3. kvartal 2012. Søndagsaviser

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder?

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? 1 Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 59 Bygherre: Viborg kommune ISBN:

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013 De nye læsertal for 2. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2012 samt 1. halvår 2013 sammenlignet med 2. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Vi har i 2011 udgivet 3 udgaver af LFA-Nyt i maj, september og december.

Vi har i 2011 udgivet 3 udgaver af LFA-Nyt i maj, september og december. Årsberetning LFA 2011 Forord Nu er der gået et år siden jeg efter opfordring overtog formandsposten, pr. 26. marts 2011. Når jeg føler efter, må jeg indrømme, at der har været rigtig mange ting at tage

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003

Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003 Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003 Arktisk Institut blev som en privat selvejende institution stiftet i 1954 ved Kgl. Resolution efter at en kreds bestående af universitetsfolk, aktive danske arktiske

Læs mere

Hvad er brugerundersøgelsen blevet brugt til

Hvad er brugerundersøgelsen blevet brugt til Hvor er brugertilfredsundersøgelsen gennemført? Hvem er blevet spurgt i undersøgelsen? Hvad er brugerundersøgelsen blevet brugt til Er de blevet offentliggjor t og hvor? Hvilket redskab er anvendt? (eks.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2015 Bygherrerapport nr. 81 Bygherre: Jens og Jacob Adler Jensen ISBN 978-87-92778-40-6 2 Indledning

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere