(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats"

Transkript

1 Feltskema til vandhuller Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand Andel I pct. A Relativ upåvirket vandhul med naturligt udviklet dyre- og planteliv B Vandhul præget af eutrofiering, tilgroning og/eller udtørring O Uspecificeret vandhul Beskrivelse af vandhul (fx undertyper), og omgivende arealer Opfylder 3 krav dokumentations cirkel Trusler Andet Søens vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) Arealandel med åbent vand Arealandel med undervandsplanter/submers vegetation Arealandel med flydebladsvegetation Arealandel med sumpvegetation under 50 cm Arealandel med sumpvegetation over 50 cm Arealandel med vedplanter (kronedække) 1-1 Arealandel med forekomst af invasive arter 1-1 Bredzonen (3m fra søbred) (angiv kategori 1-5) Arealandel af bredzone med græsning/høslæt Arealandel af bredzone med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader) 1-1 Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet Positive strukturer Omgivet af naturarealer eller bred udyrket bræmme Padder til stede Alsidigt dyre- og planteliv Udbredt forekomst af submers vegetation Negative strukturer Tilskudsfodring Udpræget tilgroning med dunhammer, tagrør, pil el.lign. Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m. Stejle brinker (>1:3) Vandets klarhed og dybde (angiv kategori) Vandets klarhed Klart/ naturligt brunt, ret klart/få partikler, ingen/behagelig lugt svag/ behagelig lugt Vanddybde, gennemsnit i dybeste område mindre end 0,5 m, 0,5-1,0 m, udtørrer udtørrer ofte sjældent fuldstændigt noget grumset, evt. med svag rådlugt 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt ret grumset og ildelugtende 1,5-2,0 m, kun mindre udtørring uigennemsigtig og ildelugtende over 2,0 m, meget svag udtørring Beskriv kort nuværende plejeindsats Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (1: mindre 2:betydelig 3:omfattende) Afbrænding/tørveskrælning Øge afgræsning Bekæmpe invasive arter Slåning/høslet Mindske afgræsning Nedsætte eutrofiering Rørskær Hæve vandstand Ophøre gødskning Ryde vedplanter Ophøre dræning Ophøre tilskudsfodring Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats Registreringsskema til naturarealer, ver side 1

2 Feltskema til vandhuller Artsregistrering Lokalitetsnavn Hele arealet Dok. cirkel Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID UTM-koordinater for 5 m cirkel X: Y: Typiske arter fra vandhul Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationscirkel: angiv fund med X Karplanter smådyr Padder andemad, kors- (R) rørhvene, eng- () bænkebidder, vand- butsnudet frø andemad, liden (R) sideskærm () (Asellus aquaticus) spidssnudet frø andemad, stor (R*) siv, glanskapslet (F*) børsteorm (Limnodrilus sp.) grøn frø andemad, tyk (R) siv, liden (F*) børsteorm (Naididae indet.) springfrø blærerod, liden (F*) siv, lyse- (F) børsteorm klokkefrø brøndsel, nikkende (R*) siv, tudse- () (Stylaria lacustris) løgfrø bukkeblad (F*) skeblad, vejbred- (R*) børsteorm løvfrø dueurt, kær- (*) skjolddrager, almindelig (R) (Tubificidae indet.) latterfrø dueurt, lådden (R) skræppe, vand- (R) bugsvømmer dunhammer, bredbladet () snerre, kær- (*) (Corixidae indet.) skrubtudse dunhammer, smalbladet () sødgræs, høj (R) dansemyg (Cricotopus sp.) grønbroget tudse el, rød- () sødgræs, manna- () dansemyg (glyptotendipes) strandtudse engkarse (*) søpryd, almindelig (**) dansemyg (Microtendipes) fladstjerne, kær- (*) star, kær- () dansemyg (Parachironomus lille vandsalamander fladstjerne, sump- (R*) star, næb- (F*) arcuatus) stor vandsalamander forglemmigej, sump- (*) star, top- (*) dansemyg, grøn bjergsalamander fredløs, almindelig () strandbo (F**) (Tanytarsus) fredløs, dusk- (*) sumpkarse (*) døgnflue (Caenis horaria frøbid (R*) sumpskærm, svømm. (*) farvevandnymfe, stor- fisk hestehale (*) sumpstrå, alm. (*) (Ischnura elegans) aborre hornblad, tornfrøet (R*) sumpstrå, mangest. (F**) mosaikguldsmed, blå brasen hvene, hunde- (F*) sværtevæld () (Aeshna cyanea) gedde hvene, kryb svovlrod, kær- (*) mosaikguldsmed, brun grundling iris, gul (*) tagrør () (Aeshna grandis) hundestejle, ni-pigget kabbeleje, eng- (*) tidsel, kær- (*) mosesnegl, alm. hundestejle, tre-pigget kærmysse (F*) tusindblad, aks- (R*) (Lymnaea peregra) karpe kæruld, smalbladet (F*) vandaks, aflangbladet (F**) rygsvømmer karudse kattehale () vandaks, børstebladet (R) (Notonecta glauca) rudskalle kogleaks, blågrøn () vandaks, butbladet (*) skjoldbruskigle skalle kogleaks, skov- (*) vandaks, kruset (Helobdella stagnalis) skrubbe kogleaks, sø- () vandaks, liden (*) skøjteløbere (Gerris sp.) suder kragefod (F*) vandaks, spinkel (*) vandnymfe, alm. ørred mjødurt, almindelig () vandaks, svømmende (R) (Enallagma cyathigerum) ål mynte, vand- () vandaks, vejbred- (F**) ærtemusling (Pisidium sp.) nælde, stor (R#) vandkarse (*) natskygge, bittersød (R) vandnavle (F*) padderok, dynd- (*) vandpest () pil, femhannet (*) vandranunkel, alm. (R*) pil, grå- (#) vandranunkel, kredsbl. (R*) pil, øret (F) vandranunkel, storblom. (R*) Mosser og alger pileurt, vand- () vandrøllike (*) pindsvineknop, enkelt () vandstjerne, fladfrugtet (R*) kildemos (Fontinalis) pindsvineknop, grenet () vandstjerne, smalbladet (*) seglmos, art af pindsvineknop, spæd (F**) ærenpris, lancetbladet (R*) stjerneløv, flydende ranunkel, kær- (*) ærenpris, smalbladet (*) tørvemos (Sphagnum) ranunkel, langbladet (*) ærenpris, vand- (R*) kransnålalge (Chara m.fl.) ranunkel, lav (R) åkande, gul () ranunkel, tigger- (R) åkande, hvid () R: fortrinsvis næringsrig bund, F: fortrinsvis næringsfattig bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart Registreringsskema til naturarealer, ver side 2

3 Feltskema til mose Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand Andel I pct. A Relativ upåvirket moseareal med typisk udviklede naturtyper B Moseareal præget af eutrofiering, tilgroning og/eller udtørring O Uspecificeret moseareal Beskrivelse af arealet (fx undertyper) Opfylder 3 krav dokumentations cirkel Trusler Andet Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) Arealandel uden vegetationsdække Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm Arealandel med græs/urtevegetation cm Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm Arealandel med dværgbuske Arealandel med vedplanter (kronedække) 1-1 Arealandel med forekomst af invasive arter 1-1 Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) Arealandel med græsning/høslæt Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader) 1-1 Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet Positive strukturer Lysåben, sphagnumrig Lav, artsrig urte- og mosvegetation Fugtig, +/- vanddækket bund m mosrig flora Negative strukturer Udtørret, ingen aktiv tørvedannelse Tilgroet med buske og træer Tilgroet med høje, næringskrævende urter/tagrør Hydrologi (angiv kategori) Afvanding og vandindvinding Ingen afvanding. Afvanding Intakt og veludviklet forekommer. Dominans fugtigbundsvegetation af fugtigbundsplanter Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter udbredte. Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter spredt forekommende Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter sjældne Beskriv kort nuværende plejeindsats Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (1: mindre 2:betydelig 3:omfattende) Afbrænding/tørveskrælning Øge afgræsning Bekæmpe invasive arter Slåning/høslet Mindske afgræsning Nedsætte eutrofiering Rørskær Hæve vandstand Ophøre gødskning Ryde vedplanter Ophøre dræning Ophøre tilskudsfodring Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats Registreringsskema til naturarealer, ver side 3

4 Feltskema til mose Artsregistrering Lokalitetsnavn Hele arealet Dok. cirkel Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID UTM-koordinater for 5 m cirkel X: Y: Typiske arter fra mose Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationscirkel: angiv fund med X andemad, liden () kæruld, smalbladet (S*) star, knippe- (K) Aulacomnium palustre (S*) angelik, skov- (*) kæruld, tue- (S*) star, knold- (*) Plagiomnium elatum () baldrian, krybende (*) kørvel, vild (K#) star, krognæb- (**) Cratoneuron filicinum (K*) baldrian, tvebo (**) leverurt (**) star, kær- (K) blåtop (S) mangeløv, smalbladet (S*) star, nikkende (K*) brunelle, almindelig (*) mjødurt, almindelig () star, næb- (*) bukkeblad (S*) mynte, vand- () star, stiv (K) bunke, bølget (S) Mælkebøtte, fandens (K#) star, stjerne- (S*) bunke, mose- () Natskygge, bittersød (K) star, sylt- (K*) djævelsbid (S**) nellikerod, eng- (*) star, top- (*) draphavre (K#) næbfrø, hvid (S**) star, toradet () dueurt, dunet (K*) nælde, stor (K#) star, trindstænglet (S*) dueurt, kær- (*) padderok, ager- (#) sumpkarse (*) dueurt, lådden (K#) padderok, dynd- (S*) sumpstrå, almindelig (K*) dunhammer, bredbladet () padderok, dynd- (*) sumpstrå, enskællet (K*) engkarse (*) padderok, kær- (*) svingel, eng- () engkarse coll. (K*) perikon, vinget (*) svingel, rød () fladbælg, gul () pil, femhannet (S*) svingel, strand- (K) fladstjerne, græsbladet (*) pil, grå- (#) svovlrod, kær- (S*) fladstjerne, kær- (*) pil, krybende (S*) sværtevæld (K) fladstjerne, sump- (*) pil, øret (S) syre, almindelig () fløjlsgræs () pileurt, vand- () sødgræs, butblomstret (K) forglemmigej, eng- (*) pors, mose- (S*) sødgræs, høj () forglemmigej, sump- (*) potentil, krybende (K) sødgræs, manna- () fredløs, almindelig () rajgræs, almindelig (K#) tagrør (K) fredløs, dusk- (S*) ranunkel, bidende () tandbælg (S**) frytle, mangeblomstret (S*) ranunkel, kær- (*) tidsel, ager- (K#) frøstjerne, gul (K*) ranunkel, lav (#) tidsel, horse- (K#) fyr, skov- (S) ranunkel, tigger- (K) tidsel, kær- (*) galtetand, kær- (*) rapgræs coll., eng- (K) tidsel, kål- (K) gifttyde (*) rapgræs, almindelig (#) tormentil (S**) gran, rød- (S#) rapgræs, eng- () tranebær (S*) gulaks, vellugtende (S*) revling (S*) trehage, kær- (*) gøgeurt, kødfarvet (*) rosmarinlyng (S*) trehage, strand- (K**) gøgeurt, maj- (*) rottehale, eng- () troldurt, eng- (**) gåsepotentil (K) rævehale, eng- () trævlekrone (*) harril (K*) rævehale, knæbøjet (K) tusindfryd (#) hedelyng (S*) røllike, almindelig () vandkarse (*) hjertegræs (**) røllike, nyse- (S) vandnavle (*) hjortetrøst, hamp- (K) rørgræs (K) vejbred, glat (K#) hullæbe, sump- (**) rørhvene, eng- (S) vejbred, lancet- () hvene, almindelig (S) Sideskærm () vibefedt (**) hvene, hunde- (S*) siv, blågrå (K*) vikke, muse- (*) hvene, kryb- () siv, butblomstret (K*) viol, eng- (S*) hvene, stortoppet (K) siv, glanskapslet (*) viol, eng- (S*) høgeskæg, kær- (*) siv, knop- () ærenpris, tykbladet (K*) hønsetarm, almindelig () siv, lyse- () Sphagnum fallax (S#) iris, gul (K*) skjolddrager, almindelig (K) Sphagnum fimbriatum (S#) kabbeleje, eng- (*) skræppe, kruset (K#) Sphagnum palustre (S#) kamgræs, almindelig (*) skræppe, nøgle- (K*) Sphagnum cuspidatum (S*) kattehale (K) skræppe, vand- () Aulacomnium palustre (S*) klokkelyng (S*) snerle, gærde- (K) Sphagnum magellanic. (S**) kløver, hvid- () snerre, burre- (K#) Sphagnum rubellum (S**) kløver, rød- () snerre, kær- (*) Calliergonella cuspidata (*) kogleaks, blågrøn (K) snerre, sump- (*) Brachythecium rutabul. (K) kogleaks, fladtrykt (K*) soldug, rundbladet (S**) Plagiomnium ellipticum (*) kogleaks, skov- (*) star, almindelig (*) Brachythecium rivulare (K*) korsknap (K) star, blågrøn (*) Climacium dendroides (S*) kragefod (S*) star, grå (S*) Rhytidiadelphus squarros. () kvik, almindelig (K#) star, hare- (S*) Bryum pseudotriquetru. (**) kællingetand, sump- (*) star, håret (K) Campylium stellatum (**) K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund, #: problem-/invasiv art, *: positivart **: særlig værdifuld positivart Registreringsskema til naturarealer, ver side 4

5 Feltskema til fersk eng Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand Andel I pct. A Relativ upåvirket engareal med typisk udviklede naturtyper B Engareal præget af eutrofiering, tilgroning og/eller udtørring O Uspecificeret engareal Beskrivelse af arealet (fx undertyper) Opfylder 3 krav dokumentations cirkel Trusler Andet Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) Arealandel uden vegetationsdække Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm Arealandel med græs/urtevegetation cm Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm Arealandel med dværgbuske Arealandel med vedplanter (kronedække) 1-1 Arealandel med forekomst af invasive arter 1-1 Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) Arealandel med græsning/høslæt Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader) 1-1 Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet Positive strukturer Naturlig fugtig bund Velafgræsset/slået vegetation rig på bredbl. urter Tuet ujævn vegetation Vinterafgræsning Negative strukturer Udpræget brug af tilskudsfodring Tilgroet med høje stauder og krat Omsået med kulturgræsser/-kløver Dybe kørespor og tegn på jordbehandling Hydrologi (angiv kategori) Afvanding og vandindvinding Ingen afvanding. Afvanding Intakt og veludviklet forekommer. Dominans fugtigbundsvegetation af fugtigbundsplanter Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter udbredte. Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter spredt forekommende Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter sjældne Beskriv kort nuværende plejeindsats Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (1: mindre 2:betydelig 3:omfattende) Afbrænding/tørveskrælning Øge afgræsning Bekæmpe invasive arter Slåning/høslet Mindske afgræsning Nedsætte eutrofiering Rørskær Hæve vandstand Ophøre gødskning Ryde vedplanter Ophøre dræning Ophøre tilskudsfodring Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats Registreringsskema til naturarealer, ver side 5

6 Feltskema til fersk eng Artsregistrering Lokalitetsnavn Hele arealet Dok. cirkel Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID UTM-koordinater for 5 m cirkel X: Y: Typiske arter fra fersk eng Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationscirkel: angiv fund med X angelik, skov- (*) kamgræs, almindelig (T*) siv, glanskapslet (*) ærenpris, tveskægget (T) Aulacomnium palustre (F*) kattehale () siv, knop- () baldrian, krybende (*) katteskæg (*) siv, liden (F*) baldrian, tvebo (**) klokke, liden (T*) siv, lyse- () benbræk (F*) klokkelyng (F*) siv, tråd- (F*) blåtop () kløver, hvid- (T) siv, tudse- (F) borst, høst- (T) kløver, rød- (T) skjolddrager, almindelig (F) Brachythecium rutabulum () knopurt, almindelig (T*) skræppe, butbladet (T#) brunelle, almindelig (*) kogleaks, skov- (*) skræppe, kruset (#) bukkeblad (F*) kogleaks, tue- (F**) skræppe, vand- (F) bunke, bølget () kongepen, almindelig (T) snerre, burre- (T#) bunke, mose- () korsknap (T) snerre, gul (T*) bølle, mose- (*) kragefod (F*) snerre, kær- (F*) Calliergonella cuspidata (F*) kvik, almindelig (T#) snerre, lyng- (T*) Campylium stellatum (F**) kællingetand, sump- (*) snerre, sump- (*) djævelsbid (**) kærbregne (F*) snerre, trenervet (T*) draphavre (T#) kæruld, smalbladet (F*) star, almindelig (*) dueurt, dunet (F*) kæruld, tue- (*) star, blågrøn (*) dueurt, kær- (*) kørvel, vild (T#) star, dværg- (F*) dueurt, lådden (#) leverurt (**) star, grå (F*) dunhammer, bredbladet (F) læbeløs, krybende (*) star, hare- (*) enghavre, dunet (T*) mangeløv, smalbladet (F*) star, hirse- (*) engkarse (F*) mjødurt, almindelig () star, håret (T) engkarse coll. (*) mynte, vand- () star, krognæb- (F**) ensian, klokke- (F*) Mælkebøtte, fandens (T#) star, kær- () fladbælg, gul () nellikerod, eng- (*) star, næb- (F*) fladstjerne, græsbladet (T*) nælde, stor (#) star, pille- (T*) fladstjerne, kær- (F*) padderok, ager- (T) star, sand- (T*) fløjlsgræs () padderok, dynd- (F*) star, skede- (**) forglemmigej, eng- (F*) padderok, kær- (*) star, stiv (F) forglemmigej, sump- (F*) perikon, kantet (T) star, stjerne- (*) fredløs, almindelig (F) perikon, prikbladet (T) star, top- (F*) fredløs, dusk- (F*) perikon, vinget (F*) star, toradet () frytle, mangeblomstret (*) pil, femhannet (F*) star, tråd- (F*) frytle, mark- (T*) pil, grå- (F#) sumpstrå, almindelig (F*) frøstjerne, gul (F*) pil, krybende (*) svingel, eng- (T) galtetand, kær- (*) pil, øret (F) svingel, fåre- (T*) gederams (#) pileurt, bidende () svingel, strand- (T) gran, rød- (F#) pileurt, vand- () svovlrod, kær- (F*) gråris () pors, mose- (F*) sværtevæld (F) gulaks, vellugtende (*) potentil, krybende (T) syre, almindelig () gøgeurt, kødfarvet (*) rajgræs, almindelig (T#) sødgræs, manna- (F) gøgeurt, maj- (*) ranunkel, bidende (T) tagrør () gøgeurt, plettet (F*) ranunkel, kær- (F*) tandbælg (**) gåsepotentil () ranunkel, lav (#) tidsel, ager- (T#) hedelyng (*) rapgræs coll., eng- (T) tidsel, horse- (T#) hestegræs, krybende (T) rapgræs, almindelig (#) tidsel, kær- (*) hindbær (#) rapgræs, eng- () tidsel, kål- () hjertegræs (**) revling (*) tormentil (**) hjortetrøst, hamp- () Rhytidiadelphus squarros. () tranebær (F*) hundegræs, almindelig (T) rottehale, eng- (T) trehage, kær- (F*) hvene, almindelig (T) rævehale, eng- () trævlekrone (F*) hvene, hunde- (F*) rævehale, knæbøjet () tusindfryd (T#) hvene, kryb- () røllike, almindelig (T) tyttebær (*) hvene, stortoppet (T) røllike, nyse- () vandnavle (F*) høgeurt, håret (T*) rørgræs () vejbred, glat (T#) høgeurt, lancetbladet (*) rørhvene, eng- (F) vejbred, lancet- (T) hønsetarm, almindelig (T) Scleropodium purum () vibefedt (F**) hør, vild (*) seline (*) vikke, muse- (*) iris, gul (F*) siv, butblomstret (*) viol, eng- (F*) kabbeleje, eng- (*) siv, børste- (*) ærenpris, smalbladet (F*) F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #: problem-/invasiv art, *: positivart **: særlig værdifuld positivart Registreringsskema til naturarealer, ver side 6

7 Feltskema til strandeng Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand Andel I pct. A Relativ upåvirket strandengsareal med typisk udviklede naturtyper B Strandengsareal præget af eutrofiering, tilgroning og/eller udtørring O Uspecificeret strandengsareal Beskrivelse af arealet (fx undertyper) Opfylder 3 krav dokumentations cirkel Trusler Andet Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) Arealandel uden vegetationsdække Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm Arealandel med græs/urtevegetation cm Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm Arealandel med dværgbuske Arealandel med vedplanter (kronedække) 1-1 Arealandel med forekomst af invasive arter 1-1 Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) Arealandel med græsning/høslæt Arealandel med negative påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader) 1-1 Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet Positive strukturer Lodannelser/ strandvolde Store fritliggende sten Tydelig zonering pga oversvømmelser m saltvand Aktiv marskdannelse med blød, optrådt bund Negative strukturer Udtørret uden zonering Tilgroet med tagrør/ pilekrat Forekomst af diger og høfder Hydrologi og kystsikring (angiv kategori) Kystsikring Ingen kystsikring Udprægede tegn på dynamik Tydelige tegn på Kun svage tegn på Ingen tegn på Beskriv kort nuværende plejeindsats Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (1: mindre 2:betydelig 3:omfattende) Afbrænding/tørveskrælning Øge afgræsning Bekæmpe invasive arter Slåning/høslet Mindske afgræsning Nedsætte eutrofiering Rørskær Hæve vandstand Ophøre gødskning Ryde vedplanter Ophøre dræning Ophøre tilskudsfodring Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats Registreringsskema til naturarealer, ver side 7

8 Feltskema til strandeng Artsregistrering Lokalitetsnavn Hele arealet Dok. cirkel Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID UTM-koordinater for 5 m cirkel X: Y: Typiske arter fra strandeng Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationscirkel: angiv fund med X alant, soløje- (**) kløver, jordbær- () siv, klæg- (*) vejbred, glat (#) annelgræs, slap (S*) kløver, rød- (F) siv, knop- (F) vejbred, lancet- (F) annelgræs, strand- (S*) knopurt, almindelig (F*) siv, lyse- (F) vejbred, strand- (S*) annelgræs, udspærret (S) kogleaks, blågrøn () siv, strand- (S*) vikke, muse- (*) bede, strand- (S*) kogleaks, fladtrykt (*) siv, tudse- () vikke, smalbladet () blæresmælde () kogleaks, fåblomstret (**) skarntyde () blåtop (F) kogleaks, rødbrun (*) skræppe, kruset () borst, høst- () kogleaks, strand- (S) skræppe, strand- (*) bynke, grå- (#) kokleare, dansk (S*) slangetunge (*) Calliergonella cuspidata (F*) kokleare, engelsk (S*) sneglebælg, humle- (F) djævelsbid (F**) kokleare, læge- (S*) snerle, gærde- () dueurt, kær- (F*) kongepen, almindelig () snerre, burre- (#) engelskgræs, strand- (S*) krageklo, mark- (F*) snerre, gul (*) engkarse coll. (F*) krageklo, strand- (*) snerre, kær- (F*) firling, almindelig (F) kvan, strand- (*) snerre, sump- (F*) firling, knude- (*) kveller (S*) spidshale (S**) firling, strand- (S*) kvik, almindelig () star, almindelig (F*) fladbælg, gul (F) kvik, hybrid- (S) star, blågrøn (F*) fladstjerne, græsbladet (F*) kvik, stiv (S*) star, dværg- (*) fløjlsgræs () kællingetand, almindelig (*) star, fjernakset (*) forglemmigej, sump- (*) kællingetand, smalbladet (*) star, hare- (F*) fredløs, almindelig (F) kællingetand, sump- (F*) star, hirse- (F*) frytle, mangeblomstret (F*) kæruld, smalbladet (F*) star, håret (F) frytle, mark- (F*) kørvel, vild (#) star, sand- (*) fuglegræs, almindelig (#) loppeurt, strand- (F*) star, sylt- (*) galtetand, kær- (F*) marehalm () star, toradet (F) gulerod () mynte, vand- (F) star, udspilet (S**) gøgeurt, kødfarvet (F*) mælde, spyd- (S) strandarve (S*) gøgeurt, maj- (F*) mælde, stilk- (S*) strandasters (S*) gåsefod, drue- (S*) mælde, strand- (S) strandgåsefod (S*) gåsefod, rød (S*) mælde, svine- () strandkamille (S*) gåsepotentil () mælkebøtte coll., eng- () strandmalurt (S*) harril (S*) Mælkebøtte, fandens (#) sumpkarse (F*) hedelyng (F*) natskygge, bittersød (F) sumpstrå, almindelig (*) hestehale (F*) nælde, stor (F#) sumpstrå, enskællet (*) hindebæger, lav (S**) pileurt, vand- (F) svinemælk, ager- () hindebæger, tætblomst (S**) potentil, krybende (F) svinemælk, almindelig () hindeknæ, kødet (S*) rajgræs, almindelig (#) svinemælk, kær- () hindeknæ, vingefrøet (S*) ranunkel, bidende (F) svinemælk, ru- (#) hjertegræs (F**) ranunkel, knold- (F*) svingel, fåre- (F*) hjortetrøst, hamp- (F) ranunkel, kær- (F*) svingel, rød (S) hundesalat (*) ranunkel, lav (F#) svingel, strand- () hvene, almindelig () ranunkel, stivhåret (*) sværtevæld (F) hvene, kryb- (S) ranunkel, tigger- () syre, almindelig (F) hvene, stortoppet () rapgræs coll., eng- () tagrør () hvidtjørn, éngriflet (F) rapgræs, blågrøn () tandbælg (F**) hønsetarm, almindelig () rapgræs, eng- () tangurt, håret (S**) hønsetarm, femhannet (*) rapgræs, enårig (F#) tidsel, ager- () hør, vild (F*) rejnfan () tidsel, horse- (#) iris, gul (F*) Rhytidiadelphus squarros. () tormentil (F**) kabbeleje, eng- (F*) rose, rynket (#) torskemund, almindelig () kamgræs, almindelig (F*) rævehale, knæbøjet () trehage, kær- (*) kamille, lugtløs (S) rødtop, mark- () trehage, strand- (S**) karse, strand- (S) rødtop, sommer- () trævlekrone (F*) katteskæg (F*) røllike, almindelig () tusindfryd (F#) kilebæger, stilket (S**) rørhvene, bjerg- () tusindgylden, liden (*) kilebæger, stilkløs (S*) samel (**) tusindgylden, mark- (*) klaseskærm, eng- (*) sandkryb (S*) tusindgylden, strand- (*) kløver, fin (F) selleri, vild (S**) vandnavle (F*) kløver, gul (F) siv, fladstrået (*) vejbred, eng- (S*) kløver, hvid- () siv, glanskapslet (*) vejbred, fliget (S) S: meget saltpåvirkede arealer F: mindre saltpåvirkede arealer, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart Registreringsskema til naturarealer, ver side 8

9 Feltskema til hede Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand Andel I pct. A Relativ upåvirket hedeareal med typisk udviklede naturtyper B Hedeareal præget af eutrofiering, tilgroning og/eller udtørring O Uspecificeret hedeareal Arealtype (fx undertyper) Opfylder 3 krav dokumentations cirkel Trusler Andet Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) Arealandel uden vegetationsdække Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm Arealandel med græs/urtevegetation cm Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm Arealandel med dværgbuske Arealandel med vedplanter (kronedække) 1-1 Arealandel med forekomst af invasive arter 1-1 Afgræsning/drift (angiv kategori 1-5) Arealandel med græsning/høslæt Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader) 1-1 Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)) 1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet Positive strukturer Aldersvariation i hedelyng Dominans af dværgbuske Udbredte forekomster af rensdyrlav Negative strukturer Gamle, udgåede lyngpartier uden regeneration Dominans af græs, herunder blåtop Bunden dækket af Stjerne-bredribbe (invasiv mos) Forekomst af nåletræer Hydrologi (angiv kategori) Afvanding og vandindvinding Ingen afvanding. Afvanding Intakt og veludviklet forekommer. Dominans fugtigbundsvegetation af fugtigbundsplanter Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter udbredte. Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter spredt forekommende Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter sjældne Beskriv kort nuværende plejeindsats Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (1: mindre 2:betydelig 3:omfattende) Afbrænding/tørveskrælning Øge afgræsning Bekæmpe invasive arter Slåning/høslet Mindske afgræsning Nedsætte eutrofiering Rørskær Hæve vandstand Ophøre gødskning Ryde vedplanter Ophøre dræning Ophøre tilskudsfodring Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats Registreringsskema til naturarealer, ver side 9

10 Feltskema til hede Artsregistrering Lokalitetsnavn Hele arealet Dok. cirkel Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID UTM-koordinater for 5 m cirkel X: Y: Registreringsskema til naturarealer, ver side 10 Typiske arter fra hede Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationscirkel: angiv fund med X Aulacomnium palustre (F*) Hypnum cupressiforme (*) slåen (T) benbræk (F*) Hypnum jutlandicum (*) snerre, gul (T*) blåbær (*) høgeurt coll., almindelig (*) snerre, lyng- (*) blåhat (T*) høgeurt, håret (T*) soldug, liden (F**) blåmunke (T*) høgeurt, smalbladet (T*) soldug, rundbladet (F**) blåtop (F#) hønsebær, svensk (**) Sphagnum cuspidatum (F*) borst, høst- () hønsetarm, almindelig (T) Sphagnum fallax (F*) brandbæger, skov- (T) hønsetarm, femhannet (T*) Sphagnum fimbriatum (F) bunke, bølget () katteskæg (*) Sphagnum magellan. (F**) bunke, mose- () klokke, liden (T*) Sphagnum palustre (F*) bynke, mark- (T) klokkelyng (F*) Sphagnum rubellum (F**) bævreasp () kløver, bugtet (T*) star, almindelig (F*) bølle, mose- (F*) kløver, hare- (T) star, grå (F*) Campylopus pyriformis (*) kløver, hvid- (#) star, hirse- (F*) Cladonia ciliata (*) kogleaks, tue- (F**) star, næb- (F*) Cladonia portentosa (*) kohvede, almindelig (*) star, pigget (*) Dicranum polysetum (*) kongepen, almindelig (T) star, pille- (*) Dicranum scoparium (*) kragefod (F*) star, sand- (T*) djævelsbid (**) krageklo, mark- (T*) star, stjerne- (F*) draphavre (T#) kvik, almindelig (T#) stedmoderblomst, alm. (T) dunhammer, bredbladet (F) kællingetand, almi.(t*) sumpstrå, almindelig (F*) eg, almindelig () kæruld, smalbladet (F*) svingel, fåre- (T*) eg, vinter- () kæruld, tue- (F*) svingel, rød () ene (*) Leucobryum glaucum (F*) syre, almindelig () engelskgræs, vej- () majblomst (*) tagrør (F) engelsød, almindelig (T*) mangeløv, almindelig (*) tandbælg (**) enghavre, almindelig (T**) mangeløv, bredbladet (*) tidsel, kær- (*) ensian, klokke- (F*) mangeløv, smalbladet (F*) tjærenellike (T*) fladbælg, krat- (*) melbærris, hede- (**) tormentil (**) fladstjerne, græsbladet (T*) mælkeurt, almindelig (T**) torskemund, almindelig (T) flipkrave (T*) nellike, bakke- (T*) tranebær (F*) fløjlsgræs () næbfrø, hvid (F**) tuekogleaks, vestlig (**) frytle, håret (*) perikon, prikbladet (T) tyttebær (*) frytle, mangeblomstret (*) perikon, smuk (T*) tørst () frytle, mark- (T*) pil, grå- (F#) vandnavle (F*) fyr, bjerg- (#) pil, krybende (*) vejbred, glat (T#) fyr, klit- (F#) pil, øret (F) vejbred, lancet- (T) fyr, skov- () pimpinelle, almindelig (T*) vejbred, strand- (*) gedeblad, almindelig () Pleurozium schreberi () viol, eng- (F*) gederams (#) Polytrichum commune (*) viol, hunde- (T**) gran, hvid- (#) pors, mose- (F*) visse, engelsk (*) gran, rød- (#) rajgræs, almindelig (#) ærenpris, læge- (T*) gran, sitka- (#) rapgræs, almindelig (#) ærenpris, tveskægget (T) gråris (F) revling (*) ørnebregne (#) gulaks, vellugtende (T*) Rhytidiadelphus squarros. () guldblomme (**) rose, æble- (T) gyldenris, almindelig (T*) rosmarinlyng (F*) gyvel (T#) rødknæ (T) gyvel, vertikal form (T#) røllike, almindelig (T) gøgeurt, plettet (F*) røn, selje- (#) hedelyng (*) rørhvene, bjerg- (T) hestegræs, krybende () sandskæg (T*) hindbær (#) Scleropodium purum () hjælme, sand- (T) siv, børste- (F*) hvene, almindelig (T) siv, glanskapslet (F*) hvene, hunde- (F*) siv, knop- (F) hvene, kryb- () siv, liden (F*) hvene, sand- (T*) siv, lyse- () hvidtjørn, almindelig (T*) siv, tråd- (F*) hvidtjørn, éngriflet (T) skorsonér, lav (*) Hylocomium splendens () skovstjerne (*) F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #: problemart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart

11 Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand Andel I pct. A Relativ upåvirket overdrevsareal med typisk udviklede naturtyper B Overdrevsareal præget af eutrofiering, tilgroning og/eller udtørring O Uspecificeret overdrevsareal Beskrivelse af arealet (fx undertyper) Opfylder 3 krav dokumentations cirkel Trusler Andet Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) Arealandel uden vegetationsdække Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm Arealandel med græs/urtevegetation cm Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm Arealandel med dværgbuske Arealandel med vedplanter (kronedække) 1-1 Arealandel med forekomst af invasive arter 1-1 Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) Arealandel med græsning/høslæt Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader) 1-1 Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet Positive strukturer Store fritliggende sten, evt højryggede agre Urterig vegetation med mange rosetplanter Stejle uopdyrkelige skrænter Nedbidte træer og buske med fodpose Negative strukturer Ingen tegn på græsningsaktivitet (hegn, kokasser...) Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation Udstrakt anvendelse af tilskudsfodring Omsået med kulturgræsser/-kløver Hydrologi og kystsikring (angiv kategori) Kystsikring Ingen kystsikring Udprægede tegn på dynamik Tydelige tegn på Kun svage tegn på Ingen tegn på Beskriv kort nuværende plejeindsats Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (1: mindre 2:betydelig 3:omfattende) Afbrænding/tørveskrælning Øge afgræsning Bekæmpe invasive arter Slåning/høslet Mindske afgræsning Nedsætte eutrofiering Rørskær Hæve vandstand Ophøre gødskning Ryde vedplanter Ophøre dræning Ophøre tilskudsfodring Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats Registreringsskema til naturarealer, ver side 11

12 Feltskema til overdrev Artsregistrering Lokalitetsnavn Hele arealet Dok. cirkel Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID UTM-koordinater for 5 m cirkel X: Y: Typiske arter fra overdrev Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationscirkel: angiv fund med X agermåne, almindelig (K) katteskæg (S*) siv, lyse- (S) ahorn () klokke, liden (*) skabiose, due- (K**) bakketidsel (K*) kløver, bugtet (*) skjaller, liden (*) blæresmælde (K) kløver, fin () skræppe, kruset (#) blåbær (S*) kløver, gul () slåen () blåhat (*) kløver, hare- () sneglebælg, humle- (K) blåmunke (S*) kløver, hvid- (#) snerle, ager- (K) blåtop (S) kløver, rød- () snerre, burre- (K#) Borst, høst- () knopurt, almindelig (K*) snerre, gul (*) brandbæger, eng- () knopurt, stor (K*) snerre, hvid () brunelle, almindelig (*) kodriver, hulkravet (K*) snerre, lyng- (S*) bunke, bølget (S) kongepen, almindelig (S) star, almindelig (S*) bunke, mose- (S) krageklo, mark- (K*) star, blågrøn (*) bynke, grå- (K#) kvik, almindelig (#) star, hare- (S*) bynke, mark- () kællingetand, almindelig (*) star, hirse- (S*) Camptothecium lutes. (K*) kørvel, vild (K#) star, håret () coll., brombær () limurt, nikkende (K*) star, pigget (*) Dicranum scoparium (S*) løg, sand- (K*) star, pille- (S*) djævelsbid (S**) løg, vild (K*) star, sand- (S*) draphavre (K#) markarve (K) star, spidskapslet () dværgbunke, tidlig (S*) merian (K**) star, vår- (**) dværgbunke, udspærret (*) mjødurt, knoldet (K**) stenbræk, kornet (*) eg, almindelig (S) Mælkebøtte, fandens (#) stenurt, bidende (K*) ene (S*) mælkebøtteslægten () storkenæb, blodrød (K**) engelskgræs, strand- (*) mælkeurt, almindelig (**) storkenæb, blød (#) engelskgræs, vej- () nellike, bakke- (*) svingel, bakke- (*) enghavre, almindelig (**) nellikerod, feber- (K) svingel, eng- () enghavre, dunet (K*) nælde, stor (#) svingel, fåre- (S*) fladbælg, gul () okseøje, hvid (K) svingel, rød () fladbælg, krat- (S*) padderok, ager- () svingel, strand- (K) fladstjerne, græsbladet (*) perikon, kantet () syre, almindelig () flipkrave (S*) perikon, prikbladet () syre, dusk- () fløjlsgræs () pil, krybende (S*) tandbælg (S**) frytle, mangeblomstret (S*) pimpinelle, almindelig (*) tidsel, ager- (#) frytle, mark- (*) Pleurozium schreberi (S) tidsel, horse- (K#) gederams (S#) potentil, krybende (K) tidsel, kær- (S*) gulaks, vellugtende (*) potentil, mat (K**) tidsel, lav (K**) gulerod (K) potentil, sølv- () timian, bredbladet (K**) gyldenris, almindelig (S*) rajgræs, almindelig (#) timian, smalbladet (**) gyvel (S#) randfrø, hvas (K) tjærenellike (*) gåsepotentil () ranunkel, bidende () tormentil (S**) hedelyng (S*) ranunkel, knold- (*) torskemund, almindelig () hejre, blød () ranunkel, lav (#) tusindfryd (#) hestegræs, krybende (S) rapgræs coll., eng- () vejbred, dunet (K*) hindbær (S#) rapgræs, almindelig (#) vejbred, glat (#) hjertegræs (**) rapgræs, eng- () vejbred, lancet- () hundegræs, almindelig () rapgræs, enårig (#) vikke, muse- (*) hvene, almindelig (S) rapgræs, fladstrået (K) vikke, smalbladet () hvene, kryb- () rejnfan (K#) vikke, tofrøet (#) hvene, sand- (S*) Rhytidiadelphus squarr. (S) viol, hunde- (S**) hvidtjørn, almindelig (*) rose, blågrøn () viol, håret (K*) hvidtjørn, éngriflet () rose, glat hunde- (K) visse, engelsk (S*) Hypnum cupressiforme (S*) rottehale, eng- () voldtimian (K*) høgeurt, håret (*) rottehale, glat (K**) ærenpris, læge- (S*) høgeurt, smalbladet (S*) rottehale, knold- (K*) ærenpris, mark- () hønsetarm, almindelig () rundbælg (*) ærenpris, tveskægget () hønsetarm, femhannet (*) rødknæ (S) hør, vild (K*) røllike, almindelig () jordbær, bakke- (K*) rørhvene, bjerg- (S) kalkkarse, stivhåret (K*) Scleropodium purum () kamgræs, almindelig (*) siv, knop- (S) K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart Registreringsskema til naturarealer, ver side 12

13 Feltskema til klit Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand Andel I pct. A Relativ upåvirket klitareal med typisk udviklede naturtyper B Klitareal præget af eutrofiering, tilgroning og/eller udtørring O Uspecificeret klitareal Beskrivelse af arealtype (fx undertyper) Opfylder 3 krav dokumentations cirkel Trusler Andet Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) Arealandel uden vegetationsdække Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm Arealandel med græs/urtevegetation cm Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm Arealandel med dværgbuske Arealandel med vedplanter (kronedække) 1-1 Arealandel med forekomst af invasive arter 1-1 Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) Arealandel med græsning/høslæt Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader) 1-1 Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet Positive strukturer Fri dynamik med tydelig zonering af vind- og saltpåvirkn. Udbredte forekomster af rensdyrlav o.a. laver Ingen forekomst af nåletræer Ingen tegn på kraftig færdsel Negative strukturer Kystsikret med udplantet hjælme/gran/fyr Tilgroet med rynket rose Bunden dækket af Stjerne-bredribbe (invasiv mos) Kraftig slid fra færdsel i sammenhæng. vegetation Hydrologi og kystsikring (angiv kategori) Kystsikring Ingen kystsikring Udprægede tegn på dynamik Tydelige tegn på Kun svage tegn på Ingen tegn på Beskriv kort nuværende plejeindsats Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (1: mindre 2:betydelig 3:omfattende) Afbrænding/tørveskrælning Øge afgræsning Bekæmpe invasive arter Slåning/høslet Mindske afgræsning Nedsætte eutrofiering Rørskær Hæve vandstand Ophøre gødskning Ryde vedplanter Ophøre dræning Ophøre tilskudsfodring Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats Registreringsskema til naturarealer, ver side 13

14 Feltskema til klit Artsregistrering Lokalitetsnavn Basis el udvidet registrering Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID UTM-koordinater for 5 m cirkel X: Y: Typiske arter fra klit Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationscirkel: angiv fund med X blåmunke (S*) kamgræs, almindelig (*) siv, glanskapslet (*) blåtop (S) kattehale () siv, klit- (S*) borst, høst- () katteskæg (S*) siv, knop- (S) Brachythecium albicans (K*) klokke, liden (*) siv, liden (S*) brunelle, almindelig (*) klokkelyng (S*) siv, lyse- (S) bunke, bølget (S) kløver, gul (K) siv, sand- (S*) bunke, mose- () kløver, hare- (K) siv, tråd- (S*) bynke, grå- (K) kobjælde, nikkende (*) skjaller, liden (*) bynke, mark- (K) kongepen, almindelig (S) skræppe, kruset (K) bølle, mose- (S*) kragefod (*) snerre, gul (*) Calliergonella cuspidata (*) krageklo, mark- (K*) snerre, hvid (K) Ceratodon purpureus () kvik, almindelig (K) snerre, kær- (*) Cladonia ciliata (S*) kællingetand, almindelig (*) snerre, lyng- (S*) Cladonia portentosa (S*) kæruld, smalbladet (S*) soldug, rundbladet (S**) Dicranum scoparium (S*) kørvel, vild (K#) star, almindelig (S*) djævelsbid (S**) limurt, nikkende (K*) star, blågrøn (*) draphavre (K#) løg, sand- (K*) star, grå (S*) dueurt, kær- (*) mandstro, strand- (K**) star, hirse- (S*) dværgbunke, tidlig (*) mangeløv, smalbladet (S*) star, pille- (S*) eg, almindelig (S) marehalm (K) star, sand- (S*) ene (S*) markarve (K) star, stjerne- (S*) engelskgræs, strand- (*) mynte, vand- (K) star, toradet (K) engelskgræs, vej- () Mælkebøtte, fandens (K#) stedmoderblomst, klit- (*) engelsød, almindelig (S*) mælkeurt, almindelig (**) stenurt, bidende (K*) enghavre, almindelig (**) natskygge, bittersød (K) storkenæb, blodrød (K**) evighedsblomst, gul (*) nellike, bakke- (K*) strandarve (K*) firling, knude- (K*) nælde, stor (K#) sumpstrå, almindelig (K*) fladbælg, gul () padderok, ager- () svinemælk, ager- (K) fladbælg, strand- (K**) pil, grå- (#) svingel, bakke- (*) fladstjerne, græsbladet (*) pil, krybende (S*) svingel, fåre- (*) flipkrave (S*) pil, spyd- (K*) svingel, klit- (*) fløjlsgræs () pil, øret (S) svingel, rød () fredløs, almindelig (K) pileurt, vand- (K) sværtevæld () frytle, mangeblomstret (S*) pimpinelle, almindelig (K*) Syntrichia ruraliformis (K**) frytle, mark- (*) Pleurozium schreberi (S) syre, almindelig () frøstjerne, sand- (*) pors, mose- (S*) tagrør (K) fyr, bjerg- (S#) rajgræs, almindelig (K#) tandbælg (S**) fyr, skov- (S#) ranunkel, bidende () tidsel, ager- (K#) gedeblad, almindelig (S) ranunkel, knold- (K*) tidsel, kær- (*) gederams (#) ranunkel, kær- (*) timian, smalbladet (**) gråris (S) ranunkel, lav (K#) tormentil (S**) gulaks, vellugtende (*) rapgræs coll., eng- (K) torskemund, almindelig (K) gyldenris, almindelig (*) rapgræs, almindelig () tranebær (S*) gyvel (S#) rapgræs, eng- () troldurt, mose- (S**) gåsepotentil (K) rapgræs, enårig (#) trævlekrone (*) havtorn () rejnfan (K#) tyttebær (S*) hedelyng (S*) revling (S*) vandnavle (*) hejre, blød (K) Rhytidiadelphus squarros. () vejbred, lancet- () hjertegræs (**) rose, glat hunde- (K) vejbred, strand- (*) hjælme, sand- () rose, klit- (*) vikke, muse- (*) hvene, almindelig (S) rose, rynket (K#) vikke, smalbladet () hvene, hunde- (S*) rottehale, sand- (K**) vikke, tofrøet (K#) hvene, kryb- (K) rundbælg (K*) vikke, vår- (*) Hypnum cupressiforme (*) rødknæ () viol, eng- (S*) Hypnum jutlandicum (S*) røllike, almindelig () viol, hunde- (S**) høgeurt, håret (*) røllike, nyse- () visse, engelsk (S*) høgeurt, smalbladet (S*) rørhvene, bjerg- (S) ærenpris, læge- (*) hønsetarm, almindelig () rørhvene, eng- () ærenpris, tveskægget (K) hønsetarm, femhannet (*) sandskæg (S*) iris, gul (K*) sct. hansurt, almindelig (K*) kambunke, klit- (**) siv, børste- (S*) K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund, #: problem-/invasiv art, *: positivart **: særlig værdifuld positivart Registreringsskema til naturarealer, ver side 14

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori Fugle Kilde isfugl Danmarks Miljøportal Insekter Kilde Artskategori Dukatsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Markperlemorsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Grøn køllesværmer www.fugleognatur.dk

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Feltskema til overdrev Basis af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Område-ID Delområde-ID Sagsnummer Naturarealets sammensætning kode Arealtype Andel i pct.

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV Stednavn: Tjæreborg Dato: 20140922 Inventør: Peter Witt StedID: 136e energinet.dk NJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV eskrivelse: Fersk eng langs den øvre kant af strandengen.

Læs mere

Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato

Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato NBL 3 HGL 7 Ja Nej Ja Nej Bemærkninger Hovednaturtype Arealandel i pct. Grundighed:

Læs mere

Skov 72 - Tranum Plantage

Skov 72 - Tranum Plantage Skov 72 - Tranum Plantage Tranum Plantage rummer ca. 1350 hektar hede, 180 hektar mose, 85 hektar eng, 60 hektar klit, 52 hektar strandbred, 25 hektar sø og 6 hektar overdrev, i alt 1758 hektar med særligt

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

Skov 311 Helgenæs Syd

Skov 311 Helgenæs Syd Skov 311 Helgenæs Syd Arealerne ved Klæbjerg/Slettervang og Sletterhage (lok. 1 og 2) ligger i habitatområde nr. 47, mens arealerne ved Ellemandsbjerg (lok. 3) ligger udenfor habitatområdet. Det er Skov-

Læs mere

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge Skov 301 Mols Bjerge Af særligt beskyttede naturarealer i Mols Bjerge findes især overdrev og hede, eng, naturlige krat med bl.a. ene og naturskov af ældre eg og bøg mfl. Desuden mindre arealer med mose,

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

BILAG 4 HISTORISKE KORT

BILAG 4 HISTORISKE KORT BILAG 4 HISTORISKE KORT A0006--PGE.docx BILAG 5 - NEDBØRSSTATISTIK A0006--PGE.docx Kolding Kommune Nedbørsstatistik for Apotekerengens opland Apotekerengen Gennemsnitsnedbør 96-990 Station 2330DK - Brakker

Læs mere

N03. Den tekniske anvisning for kortlægningen af terrestriske naturtyper beskriver følgende elementer:

N03. Den tekniske anvisning for kortlægningen af terrestriske naturtyper beskriver følgende elementer: Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, AU-DMU Titel: Kortlægning af terrestriske naturtyper Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Jesper Fredshavn, Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Skov 92 Fosdal Plantage

Skov 92 Fosdal Plantage Skov 92 Fosdal Plantage 1. Drevelsig og Rødland heder med mellemliggende egekrat 1730ab, 1731ef (HED 19.9 ha, MOS 1.3 ha, EG 1.9 ha) i alt 23.1 ha. Rødland Hede (371e) er åben med spredte ener og dværgbuskdomineret

Læs mere

Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn

Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn Fig. 1. Det græssede areal efter klaplågen, foto CC. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2016 1 Indledning En stor del af Røsnæs kyster er udpeget

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

Skov 22 - Bunken Plantage

Skov 22 - Bunken Plantage Skov 22 - Bunken Plantage Bunken Plantage rummer 540 hektar med beskyttede naturtyper, hvilket svarer til ca. 39 % af dens samlede areal. Naturarealet er fordelt på ca. 344 hektar klithede, 111 hektar

Læs mere

Floraen på Tissøs nordøstlige bred. Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal

Floraen på Tissøs nordøstlige bred. Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal Floraen på Tissøs nordøstlige bred Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2016 1 Indledning Vi har besøgt den del af Tissøs nordøstlige bred,

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Bredden af Tissø syd for Li. Fuglede. I mellemgrunden ses en stor bevoksning af Kalmus. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Bente Rands Mortensen 5. marts 2014 Sags nr. EMN-2014-00387 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 og godkendelse efter 20 til modernisering

Læs mere

Stålorm Grøn køllesværmer Rødlistet Okkergul bladmåler Purpurmåler

Stålorm  Grøn køllesværmer  Rødlistet Okkergul bladmåler  Purpurmåler Fugle Kilde Artskategori Hedelærke www.fugleognatur.dk Grå fluesnapper www.fugleognatur.dk Hvepsevåge www.fugleognatur.dk Bilag I-art Grønspætte www.fugleognatur.dk Insekter Kilde Artskategori Skovskarnbasse

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk Tekst: Anna Bodil Hald I Sverige skilter man med artsrige vejkanter. Vejforkant slået

Læs mere

Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å

Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Resultater... 3 Udregnede Ellerberg-gennemsnit og målte parametre...

Læs mere

Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger

Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger Jesper Fredshavn Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger FOTO: JESPER FREDSHAVN Gode resultater kræver god planlægning Kortlægning Dokumentation Målopfyldelse Tilstandsvurdering Behovsanalyse

Læs mere

%LODJI + MNYDOLWHWVN\VWRYHUGUHYXGWLO DWWHJDWN\VWHQLXQGHUV JHOVHVRPUnGHWIRU3LORWSURMHNW 1DWLRQDOSDUN RQJHUQHV1RUGVM OODQG Artens : A: i hele landet. : relativt almindelig lokalt, men i landet som hel. V:

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013.

Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013. Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013. Lokalitet 1, Flade Sø øst. Rigkær (7230) indenfor kanal/bred grøft. Relativ tør med karakter af tidvis våd eng (6410). Mange bidende ranunkler. Lavtvoksende,

Læs mere

Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen

Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen og faunaundersøgelse i Smørmosen - En gennemgang af flora og fauna i området og dets småsøer 2012 Sø 649 Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium juli 2012 Konsulenter: Mikkel Stener Petersen.

Læs mere

NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA. v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg

NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA. v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg 31 sider 29 sider 25 sider 29 sider 29 sider 35 sider 21 sider 19 sider 37 sider NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg Indholdsfortegnelse Forord... 4 Opbygning af

Læs mere

Botanisk kortlægning af Åmosen

Botanisk kortlægning af Åmosen Lokalitet : Verup Mose (Bodal Mose) 43 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype Fredningsstatus østligste del af Verup Mose Areal i ha 0.0 16/06/2006 Af : gca Kort : 1413 II NØ fugtig eng med spredt

Læs mere

7. Stanghede Afd. 1209ab, 1213ab, 1214ab, 1215abc (HED ha, KRT 12.2 ha, EG 0.9 ha), i alt ha

7. Stanghede Afd. 1209ab, 1213ab, 1214ab, 1215abc (HED ha, KRT 12.2 ha, EG 0.9 ha), i alt ha Lokaliteterne 7 12 hører under Skov 403 Stanghede og omfatter hede på Stanghede og i Dollerup Bakker/Ravnsbjerg, moseområdet Gelbæk Kær og naturskov i Troldeslugten, i skovstrækningen syd herfor og ved

Læs mere

Tidvis våd eng. Tidvis våd eng med klokkeensian, klokkelyng og hirse-star. Foto: Peter Wind, DMU.

Tidvis våd eng. Tidvis våd eng med klokkeensian, klokkelyng og hirse-star. Foto: Peter Wind, DMU. Den tidvis våde eng finder man typisk i lavninger i hedeområder, ved kanten af søer og vandløb, hvor vandstanden er høj i dele af året, i kanten af moser og på landsiden af strandenge. Plantesamfundet

Læs mere

Biologiske registreringer i ledningstraché på Amager og Stamholmen 2017

Biologiske registreringer i ledningstraché på Amager og Stamholmen 2017 Biologiske registreringer i ledningstraché på Amager og Stamholmen 2017 Arbejdsnotat udarbejdet for Energinet af AGLAJA, august 2017. Feltarbejde og afrapportering: Eigil Plöger Indhold Stamholmen... 3

Læs mere

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 Hovedparten af distrikt 7 (omr. 7/1-7/32) ligger i Viborg Amt og er beskrevet i bind 8. Thyholm ligger i Rinkjøbing Amt og er medtaget her. Thyholm er velundersøgt

Læs mere

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 163: Kystskrænter ved Arnager Bugt

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 163: Kystskrænter ved Arnager Bugt NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 163: Kystskrænter ved Arnager Bugt Kystskrænterne fra luften Luftfoto fra 2004, DDO, COWI Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af området...3 2. Udpegningsgrundlaget...4

Læs mere

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev Mikkel Bornø Clausen, NST Storstrøm AFSLUTNINGSSEMINAR den 9-10. september 2013 Historien Natura2000- område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds

Læs mere

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata Appendiks 2 Feltbesigtigelsesdata I det følgende ses de feltbesigtigelsesdata, som har indsamlet i uge 41, oktober 21. De indsamlede data skal ses som supplement til kommunens 3- registreringer fra medio

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Hængesæk. Hængesæk med kærmysse ved dystrof sø nord for Salten Langsø. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Hængesæk. Hængesæk med kærmysse ved dystrof sø nord for Salten Langsø. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. kenes fællestræk er, at de er dannet flydende i vandskorpen af søer og vandhuller. Efterhånden danner hængesækken et tykt tørvelag, der kun gynger eller skælver lidt, når man går på den. Langt de fleste

Læs mere

Blomsterne i din natur

Blomsterne i din natur NATUR, MILJØ OG TRAFIK Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang af hver enkel ejendom i området omkring Diesebjerg Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang for hver enkelt ejendom i området omkring

Læs mere

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger.

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Arbejdsdokument udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm af AGLAJA, juni 2009. Indhold Sammenfatning...3

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. December 2009. Projektetresumé

Læs mere

Forsøg: Gravhøjspleje med medvindsafbrænding

Forsøg: Gravhøjspleje med medvindsafbrænding Forsøg: Gravhøjspleje med medvindsafbrænding Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug ApS og Hans Henrik Bruun, Københavns Universitet Januar 2015 Støttet af Aage V. Jensen Naturfond Gravhøje: Små og isolerede

Læs mere

Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej

Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej A. Arealbeskrivelse og udpegninger Området er ryddet og hegnet til afgræsning i sommeren 2013. Området er

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til kabelanlæg Idomlund-Hogager

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til kabelanlæg Idomlund-Hogager Side 1/8 VESTJYSKE NET SERVICE A/S Ydunsvej 35 7400 Herning Att. Finn Møller xfm@vestjyskenet.dk Dato: 21-06-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-12-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.:

Læs mere

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 213: Randkløve Skår

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 213: Randkløve Skår NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 213: Randkløve Skår Kysten ved Randkløve Skår fra luften Luftfoto fra 2004, DDO, COWI Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af området... 3 2. Udpegningsgrundlaget...

Læs mere

Besigtigelse af 3-arealer

Besigtigelse af 3-arealer Besigtigelse af 3-arealer Jesper Fredshavn Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet /..1 En generel metode til vurdering af naturtilstand Hvor der er behov for en vurdering af tilstand og udvikling

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Tissø, søbredden med bl.a. Pil. Foto: CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 1 Indledning Vi har besøgt Tissøs nordlige bred mange gange fra

Læs mere

Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj Del 2. Værløse

Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj Del 2. Værløse Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj 2012. Del 2. Værløse www.natlan.dk Analyser af vejkanter i Furesø Kommune - maj 2012. Værløse Side 1 Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj 2012. Værløse

Læs mere

Skov 14 Hvidbjerg Plantage

Skov 14 Hvidbjerg Plantage Skov 14 Hvidbjerg Plantage De store, åbne klitheder i Hvidbjerg Plantages nordlige og vestlige del er omfattet af særlige plejeplaner for hhv. Stenbjerg-Hvidbjerg Hede og Lyngby-Lodbjerg Hede. Her omtales

Læs mere

Omfartsvej ved Lille Skensved

Omfartsvej ved Lille Skensved Omfartsvej ved Lille Skensved Biologiske værdier registrering vurdering anbefaling Omfartsvej ved Lille Skensved Biologiske værdier registrering vurdering anbefaling Rapport udarbejdet for Roskilde Amt

Læs mere

TMC - Natur og Miljø

TMC - Natur og Miljø NOTAT TMC - Natur og Miljø 29-11-2016 Notat om naturen i Hedeland for Greve, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner Bidrag til program for parallelopdrag om udvikling af Hedeland Naturpark Hedelands naturpotentiale

Læs mere

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus.

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus. Plantesamfundet fugtig eng dækker over drænede og moderat næringsbelastede enge, hvor der med års mellemrum foretages omlægning og isåning af kulturgræsser og kløver. Vegetationen er præget af meget almindelige

Læs mere

Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj Del 1. Farum

Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj Del 1. Farum Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj 2012. Del 1. Farum www.natlan.dk Analyser af vejkanter i Furesø Kommune - maj 2012. Farum Side 1 Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj 2012. Farum Opgave:

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Dispensation til biloplag på beskyttet natur

Dispensation til biloplag på beskyttet natur Frank Nielsen Højby Autoophug A/S Nygårdsvej 54 B Tinghulevej 5 B Nygård Tinghulerne 4500 Nykøbing Sj. 4573 Højby Sendt til: hoejby@autoophug.org og hojbyautogen@mail.tele.dk Den 12. februar 2015 Dispensation

Læs mere

FLORAUNDERSØGELSE PÅ VESTVOLDEN I RØDOVRE KOMMUNE 2005

FLORAUNDERSØGELSE PÅ VESTVOLDEN I RØDOVRE KOMMUNE 2005 Flora- og Faunagruppen i Rødovre V/ Agenda 21-gruppen i Rødovre og Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite i Rødovre FLORAUNDERSØGELSE PÅ VESTVOLDEN I RØDOVRE KOMMUNE 2005 Forord Denne rapport beskriver

Læs mere

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI.

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI. Lokalitet : Lundsminde 51/55_Syd_1 Øst for Åbøl. 2/7/29 Af : mav, bo Eng, å, mose, skov 1. Rummer kulturminder Åen 6 m *,5 m. Strømhastighed er ca. 4 m/s. Vandet er lidt plumret med grødeåer af vandpest,

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv.

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv. )U VOHY0RVH6NRYQU.RUWQU *HQHUHOW Frøslev Mose ligger langs den dansk-tyske grænse fra 1920. Ved magelæg, tilkøb og jordfordeling er distriktets arealer vokset fra ca. 15 ha først i 1980 erne til i dag

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører:

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Denne fredning er endnu ikke endeligt afgjort! Mens sagen er under behandling, må man ikke foretage sig noget, som er i strid med de foreslåede fredningsbestemmelser

Læs mere

Stilling-Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen

Stilling-Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen Fredningsforslag i Skanderborg og Aarhus Kommuner Stilling-Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 15. april 2016 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej By, Erhverv og Natur Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011-2016 DRIFT- G PLEJEPLAN FOR OVERDREV VED KONG VOLMERSVEJ 2 Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011 2016

Læs mere

Bilag 4, Mygblomst. Mygblomst en orkidé med et langt liv

Bilag 4, Mygblomst. Mygblomst en orkidé med et langt liv Bilag 4, Mygblomst Mygblomst en orkidé med et langt liv Mygblomst er en lavtvoksende gulgrøn, flerårig orkidé, som kan blive op til 20 cm høj. Den har en underjordisk knold - en såkaldt pseudobulbil eller

Læs mere

Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest

Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest Stort asketræ i Hestehave Skov. Foto: PF Indledning Denne rapport indeholder en kort sammenfatning af turen med NaturSydVest til Nationalpark

Læs mere

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler NOVANA-feltguide Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler AGLAJA v. Gunvor Asbjerg & Eigil Plöger NOVANA-feltguide til vandløbsnære arealer Feltguiden indeholder hovedparten af de græsser,

Læs mere

Grf. Klitrosebugten KLITROSEBUGTEN BERETNING MAJ 2015

Grf. Klitrosebugten KLITROSEBUGTEN BERETNING MAJ 2015 Grf. Klitrosebugten 1 Årets aktiviteter 5 bestyrelsesmøder 5 møder i naturplejegruppen 1 årligt møde med bestyrelserne fra naboforeningerne 1 møde med deltagelse af foreningerne langs Gnibenvej + det løse!

Læs mere

Bilag: Naturbesigtigelse

Bilag: Naturbesigtigelse POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 04-08-2015 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-7-15 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Naturkvalitetsplan

Naturkvalitetsplan Teknik og Miljø 2011 Naturkvalitetsplan 2010-2014 Naturkvalitetsplan 2009-2013 Fotos på forside: Nikkende Kobjælde (Foto: Knud H. Larsen) Stor kobbersneppe ved Borreby 2009 (Foto: Knud H. Larsen) Grønbroget

Læs mere

NOTAT. Miljø. Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads

NOTAT. Miljø. Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 02-10-2014 2014-8337 2014-130975 Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads På baggrund af, at Vandværket Lyngen har ansøgt om tilladelse

Læs mere

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt.

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt. ene er karakteriseret ved en græs-, star- og sivdomineret vegetation på vandmættede, moderat sure levesteder med en lav tilgængelighed af næringsstoffer. Man kan sige, at fattigkærene udgør en restgruppe

Læs mere

Beskyttede ferske enge: Vegetation, påvirkninger, pleje, naturplanlægning

Beskyttede ferske enge: Vegetation, påvirkninger, pleje, naturplanlægning Beskyttede ferske enge: Vegetation, påvirkninger, pleje, naturplanlægning Skov- og Naturstyrelsen 2006 Beskyttede ferske enge: Vegetation, påvirkninger, pleje, naturplanlægning Redaktion: Tine Skafte Nielsen,

Læs mere

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose.

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose. Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb Mail: jet@bibbo.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 15.01.2016

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose Du har søgt om tilladelse til rydning af træer og oprykning af rødder på matr. nr. 1e og 1ab, Møbjerg, Sdr.

Læs mere

FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009

FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009 FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009 1 INDLEDNING Ørnebjerg er en fredet, stenstrøet og til dels kratbevokset overdrevsbakke beliggende små 2 km nordøst for Buerup, som er en landsby nordøst

Læs mere

Floraen på kyst og strandoverdrev ved Kystvejen, Kalundborg

Floraen på kyst og strandoverdrev ved Kystvejen, Kalundborg Floraen på kyst og strandoverdrev ved Kystvejen, Kalundborg Blomstrende Hedelyng. Kystvejen i baggrunden. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen August 2016 1 Indledning I Kalundborg mellem fjorden

Læs mere

Dispensation til oprensning af kanaler og Van der Kühles Sø i Aldershvile Slotspark

Dispensation til oprensning af kanaler og Van der Kühles Sø i Aldershvile Slotspark Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 21 E-mail: natur@gladsaxe.dk Byplan og Landskab Gladsaxe Kommune 11. januar 2017 Dispensation til oprensning af kanaler og Van der

Læs mere

Evidensbaseret metode til evaluering af forvaltningstiltag. Djursmodellen

Evidensbaseret metode til evaluering af forvaltningstiltag. Djursmodellen Evidensbaseret metode til evaluering af forvaltningstiltag Djursmodellen Erik Aude Lennarth Skov Espersen Notat 2017-07 1. Kolofon Forfattere: Erik Aude og Lennarth Skov Espersen Rekvirent: Syddjurs Kommune

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

Naturforholdene i fire områder ved Hjøllund og Bredlund i Silkeborg Kommune 2012

Naturforholdene i fire områder ved Hjøllund og Bredlund i Silkeborg Kommune 2012 Naturforholdene i fire områder ved Hjøllund og Bredlund i Silkeborg Kommune 2012 Orbicon, december 2012 Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Leif Pedersen Telefon

Læs mere

Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse. v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion

Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse. v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion Enkeltbetaling, Krydsoverensstemmelse & naturbeskyttelse Kombination af EB og miljøstøtte til

Læs mere

Randers Naturpleje- og Kogræsserforening

Randers Naturpleje- og Kogræsserforening Randers Naturpleje- og Kogræsserforening Botaniske registreringer 2010, forvaltningsplan og opfølgning på plejen sensommer 2011 1/23 Randers Naturpleje- og Kogræsserforening Botaniske registreringer 2010,

Læs mere

Naturkvalitet for Jensen og Sørensens Plantage

Naturkvalitet for Jensen og Sørensens Plantage Naturkvalitet for Jensen og Sørensens Plantage Naturforvaltning 2012 Cecilie Grønlund Clausen, Johanne Damgaard, Lærke Heimdal Holm, Kathrine Høyrup, Jacob Krogh Keldsen, Mia Mouridsen, Trine Sofie Nielsen,

Læs mere

Moser og enge. Højtstående grundvand

Moser og enge. Højtstående grundvand Moser og enge Enge kan være meget artsrige biotoper, mens moser ofte er fattigkær og har få forskellige arter. Her er tale om biotoper i tilbagegang på grund af bl.a. dræning. Moser og enge kan underinddeles,

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

Vurdering af naturtilstand på 3-arealer

Vurdering af naturtilstand på 3-arealer Vurdering af naturtilstand på 3-arealer Jesper Fredshavn Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet /..1 sklasser 5 kvalitetsklasser for tilstand og målsætning I Høj naturtilstand, tæt på det i dag

Læs mere