MAKRO 2 STRUKTUREL LEDIGHED. Arbejdsløshed = Kompetitivt (løntagende) overudbud af arbejdskraft. Hvorfor falder (real-) lønningerne ikke bare?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKRO 2 STRUKTUREL LEDIGHED. Arbejdsløshed = Kompetitivt (løntagende) overudbud af arbejdskraft. Hvorfor falder (real-) lønningerne ikke bare?"

Transkript

1 STRUKTUREL LEDIGHED MAKRO 2 2. årsprøve Forelæsning 10 Kapitel 13 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f09/makro Arbejdsløshed = Kompetitivt (løntagende) overudbud af arbejdskraft. Hvorfor falder (real-) lønningerne ikke bare? 1. Kortsigtet, nominel lønstivhed forklarer konjunkturarbejdsløshed. Det tager tid for de nominelle lønninger at tilpasse sig efter stød. I mellemperioden behøver arbejdsmarkedet ikke cleare. Inden tilpasningen er færdig, kan nye stød være kommet til. 2. Langsigtet, real lønstivhed forklarer strukturarbejdsløshed: Arbejdsløshed af en vis størrelse giver ikke pres nedad på reallønningerne, hvorfor sameksistens af en vis ledighed og fuldt tilpassede lønninger og priser er muligt. Men hvordan det? Nu: En ny form for langsigtet, real lønstivhed: Fagforeninger. Her: Et tørt syn på fagforeninger, alene som lønforhandlere...

2 FAGFORENINGS-MODELLER På det enkelte arbejdsmarked er der mange arbejdere og mange virksomheder og homogen type arbejdskraft osv., men... Alle arbejderne er samlet i en fagforening, og den sætter reallønnen i overensstemmelse med medlemmernes interesser. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft ved den pågældende realløn, bestemmer beskæftigelsen. EN SIMPEL PARTIEL LIGEVÆGTSMODEL N arbejdere, udbyder hver én enhed arbejdskraft uelastisk. Efterspørgselskurve for arbejdskraft: L d (w) = zw ε, hvor ε>1, og z>0 er efterspørgsels/udbudsstød. Hvis en arbejder ikke får arbejde på det betragtede arbejdsmarked, får han forventet indkomst v, outside option eller normalindkomst, afspejler mix af understøttelse, alternativ beskæftigelse osv., eksogen for nu. Dette kan resultere i arbejdsløshed. Nogle arbejdsløse ville arbejde ved gældende og endda lavere lønninger, og ved lavere lønninger ville virksomhederne gerne ansætte flere. - Hvordan kan det være i arbejdstagersidens interesse, at fagforeningen sætter lønnen så højt? - Hvordan kan fagforeningen holde sammen? (Kartelproblemet).

3 DET KOMPETITIVE TILFÆLDE FAGFORENINGENS MÅLSÆTNING Antagelse: L d (w) skærer den lodrette linje ud for N over v (det interessante tilfælde). Betyder: Hvis der var fuldkommen konkurrence, så ville lønnen w c opfylde w c >v: Den kompetitive løn w c ville være givet ved L d (w) =zw ε = N: µ w c z 1/ε =, N og der ville være fuld beskæftigelse L c = N. NB. Under ovenstående rimelige Antagelse, og hvis arbejdsmarkedet var kompetitivt, så ville skift i z påvirke reallønnnen, ikke beskæftigelsen. Passer dårligt med stylized facts om konjunkturcykler! Hvis det betragtede arbejdsmarked ikke er kompetitivt, men med fagforeningsbestemt realløn? For w>w c,vill = L d (w), og der vil være N L d (w) arbejdsløse: N L d (w) N for w w c, u(w) = 0 ellers. Antagelse: I enhver periode, hvor arbejdsløshedprocenten er u, har alle arbejdere individuel ledighedsrisiko u. Betyder: Hvis lønnen er w i en periode, så er hver arbejders forventede indkomst (ex ante) i perioden: Ω(w) [ u(w)] w + u(w)v, og dette er også hver arbejders gennemsnitlige indkomst over det lange sigt, hvis arbejdsløsheden bliver ved med at være u(w).

4 Det er derfor i alle medlemmers ex ante eller langsigtede interesse, at: Fagforeningen sætter w for at maksimere Ω(w). 1) Kan (som vi skal se) indebære arbejdsløshed, w >w c og L d (w ) <N. Der vil være arbejdsløse, hvis kortsigtede interesse det er at underbyde w. Hvordan kan w så være i alles interesse? Den er i alles ex ante eller langsigtede interesse (hvis underbydning betyder, at fagforeningen bryder sammen, og lønnen bliver w c ). 2) Kartel-problemet: Hvordan kan fagforeningen holde sammen? Hvis den kan, er det fordi, medlemmerne indser, at sådan varetages deres langsigtede interesser bedst. En enkelt kan slippe af sted med at underbyde, uden fagforeningen bryder sammen, men hvis det breder sig, er den færdig. Medlemmerne har kollektiv interesse i commitment til ikke at underbyde. Løsningen w til max Ω(w) [ u(w)] w + u(w)v opfylder enten w = w c eller w >w c. Det sidste er en indre løsning. For w w c : Ω(w) = Ld (w) N w + N Ld (w) v N = 1 N (w v)ld (w)+v. En indre løsning er et w,som maksimerer (w v)l d (w) og opfylder w >w c. Bemærk, at (w v)l d (w)/n er den individuelle indkomsts forventede overskud ift. outside option, altså den økonomiske rente ved at stå i fagforening, og følgelig er (w v)l d (w) den samlede fagforeningsrente. 3) Fagforeningens mål er afledt fra medlemmernes interesser!

5 FAGFORENINGSLIGEVÆGTEN Max (w v)l d (w) traditionelt profit-max-problem for monopolist med konstant stykomkostning v, og isoelastisk efterspørgsels-kurve L d (w) =zw ε. For indre løsning w >w c gælder derfor: w = ε ε 1 v>v og L = z µ ε ε 1 v ε. Betingelsen for en indre løsning, w >w c µ ε z 1/ε ε 1 v>. N Opfyldt for v eller N stor nok (eller for z lille nok). En indre løsning er en mulighed! I en indre løsning er der arbejdsløshed: Hvis w således bestemt er >w c, er løsningen indre. L = L d (w ) <L d (w c )=N. Dvs. i den partielle arbejdsmarkedsmodel med monopolfagforening er ligevægt med arbejdsløshed og fuldt tilpasset løn en mulighed, men ikke en nødvendighed.

6 MODELLENS IMPLIKATIONER 1. Mulighed for arbejdsløshed i ligevægt med tilpasset realløn. Hvorfor? En løn over den markedsclearende kan være i arbejdernes langsigtede (eller ex-ante-) interesse. Er dette ufrivillig ledighed? 2. For en indre løsning, w = ε ε 1 v og L = z µ ε ε 1 v ε, gælder, at skift i z ikke påvirker w, men de påvirker L. Arbejdsmarkedet kan altså være sådan, at hvis det fungerede kompetitivt, ville støddet z kun påvirke w, mens med fagforeningsbestemt løn, vil støddet z kun påvirke L. Fagforeningsmodellen kan bidrage til at forklare et stylized fact om konjunkturbevægelser. EN MAKROMODEL MED FAGFORENINGER Modelramme med monopolistisk konkurrence: Der er n forskellige produkter, i =1,...,n: µ Pi σ Y D(P i )= P n, σ > 1. P = P (P 1,...,P n ) er prisindeks, Y er BNP, σ er priselasticitet. For hvert produkt er der én virksomhed, som sætter prisen P i. Hver virksomhed har produktionsfunktion: Y i = L i. Arbejdskraft købes hos de N i arbejdere, der i den betragtede periode er tilknyttet fagforeningen for sektor i. Industrifagforeninger. Fagforeningen sætter W i,mentagern i og P, Y og n for givne. Arbejderne ikke permanent tilknyttede én fagforening, men kan vandre mellem perioderne.

7 PRIS- OG LØN-BESTEMMELSE I HVER SEKTOR Da Y i = L i bliver realprofit ivirksomhedi: Π i = P µ iy i W i L i Pi = Y i P P W i = Y i (p i w i ) P Π i = p σ Y i n (p i w i ). Virksomhed i tager w i for givet og sætter p i (sætter P i, så der givet P opstår p i = P i /P ), der maksimerer Π i. Dette er det sædvanlige profitmax-problem med isoelastisk efterspørgselskurve osv.: p i = σ σ 1 w i m p w i. Med p i således fastsat bliver output og beskæftigelse i virksomhed i: Y i = L i =(m p w i ) σ Y n Ld (w i ). Fagforeningen i sektor i er altså konfronteret med efterspørgselskurve for arbejdskraft: L d (w i )=(m p w i ) σ Y n. Vælger w i, der maksimerer det repræsentative medlems forventede indkomst: Ω(w i ) Ld (w i ) w i + N i L d (w i ) v = (w i v) L d (w i ) +v, N i N i hvor v er outside option set fra arbejdsmarkedet i sektor i. (Ω i er kun forventet indkomst så længe L d (w i ) <N i, men denne betigelse er opfyldt i makroøkonomisk ligevægt). Fagforeningen maksimerer (w i v) L d (w i ), fagforeningsrenten. Igen det sædvanlige problem: w i = σ σ 1 v mw v>v. N i

8 LØNKURVEN Normalindkomsten, eller outside option, set fra sektor i: v = ub +(1 u)w, Højere u giver mindre markup, dvs. faldende smh. u, w: Lønkurven. Eller stigende smh. e, w: Højeree større v højere w i for at sikre samme fagforeningsrente større lønpres. hvor w er generelt lønniveau, u økonomiens arbejdsløshedsprocent, og b arbejdsløsheds-understøttelsen. Da v er den samme set fra alle sektorer, sætter alle fagforeninger samme w i,såw i = w: w = σ [ub +(1 u)w] σ 1 w = 1 σu 1 b = 1 σ(1 e) 1 b. (WS) Lønnen er en markup over b. (σu > 1 vil være opfyldt i makroøkonomisk ligevægt). Højere b skifter lønkurven opad. Højere σ skifter lønkurven nedad.

9 PRISKURVEN MAKROØKONOMISK LIGEVÆGT Hver virksomhed i sætter prisen så: p i = P i P = mp w i. w = 1 σu 1 b = 1 σ(1 e) 1 b (WS) w i = w i alle sektorer alle P i ens P i /P = 1 1=m p w, når alle priser er i overenstemmelse med virksomhedernes prisfastsættelse. Priskurven: w = 1 m p (PS) w = 1 mp. (PS) Større σ (mindre m p ) skifter priskurven opad.

10 w = 1 σu 1 b = 1 σ(1 e) 1 b (WS) w = 1 m p (PS) KONKLUSIONER/STRUKTURPOLITIK Der er nødvendigvis en vis arbejdsløshed i den samlede makroøkonomiske ligevægt med fuldt tilpassede priser og lønninger. Når w =1/m p sættes ind i lønkurven fås: u = e = σ( mp b) 1 σ( m p b) 1 σ( m p b) = 1 m w m w 1 ( mp b). Dvs. u afhænger kun af m p og m w (dvs. σ) ogb. Fagforeningenhjembringerkunenøkonomiskrentehvis w i >v=(1 u)w + ub, men i ligevægt gælder også w i = w. Meget lav u betyder v meget tæt på w og derfor pres for højere lønninger. Først når de højere lønninger har skabt en vis arbejdsløshed er ligevægt med w>vmulig. BNP er udbudsbestemt. Bestemmelse af N i : Arbitrage sikrer N i = N for alle i.

11 u 1 = σ( m p b) = 1 m w m w 1 ( mp b). Højere arbejdsløshedsunderstøttelse betyder højere strukturel ledighed idennemodel.arbejdsmarkedspolitik. Mere market power for fagforeningerne på arbejdsmarkederne (lavere løn-elasticitet σ i arbejds-efterspørgslen) betyder højere strukturel ledighed. Arbejdsmarkedspolitik. Mere market power for virksomhederne på outputmarkederne (lavere pris-elasticitet σ i output-efterspørgslen) betyderhøjerestrukturelledighed. Konkurrencepolitik.

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

International økonomi

International økonomi J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 1 Kapitel 9 International økonomi 1. International handel og komparative fordele Den økonomiske videnskab har interesseret sig for

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked

Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked Af Niels Westergård-Nielsen, Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus og IZA, Bonn. Dansk og europæisk arbejdsmarked står over

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Teknisk note nr. 9. Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed. Rockwool Fondens Forskningsenhed

Teknisk note nr. 9. Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed. Rockwool Fondens Forskningsenhed Teknisk note nr. 9 Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed Noten er udarbejdet af Daniel le Maire Christian Scheuer Rockwool Fondens Forskningsenhed København 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere