Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj august årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. august 2013 64. årgang"

Transkript

1 2 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 august årgang

2 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris Næstformand samt Hegn og Hæk: Dennis Møller-Andersen ( Ahornparken 8 mobil: Hørsholm Sommerhus: Bellisvej 10 Kasserer: Gerd Espenhain Bøwig ( Hjortevej 42, 3630 Jægerspris mobil: Bestyrelsesmedlemmer: Sekretær: Susan Lenz ( Hannelundsvej 18, mobil: Rungsted Kyst Sommerhus: Fjordstien 2 Fællesarealer: Bjarne Steenstrup ( Kirketorvet 5 01 tv., 2820 Gentofte mobil Sommerhus: Hjortevej 70 Dræn: Henvendelse kan ske til Ivar Juhl Veje: Stig Rasmussen ( Tranevænget 12, st.tv. mobil: Brøndby Sommerhus: Strandvej 92 Hanne Kramp ( Danas Plads 12, 1.tv. mobil: Frederiksberg Sommerhus: Fjordstien 16 BÅDELAUG Hornsved Bådelaug Syd (v/hjortevej) Formand: Keld Droob Gl. Kulhusvej 96, 3630 Jægerspris ( Hornsved Bådelaug Nord (v/fjordslugten) Formand: Jan Steffen Amagerbrogade th., 2300 København S Sommer: Strandvej 84 FREDERIKSSUND KOMMUNE Rådhuset: Torvet 1, 3600 Frederikssund ( Hjemmeside: Vand- & Tømningsordningen: Frederikssund Forsyning ( Marbækvej 2, 3600 Frederikssund Skorstensfejermester: Søren Bryde, Kirkevænget 9, Jægerspris ( Håndkøbsudsalg: Dagli`Brugsen, Kulhuse ( Dong Energy: ( Kundeservice, Nesa Alle 1, 2820 Gentofte Nærmeste politimyndighed: Frederikssund Politistation Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund ( 114 Alarmering: Ambulance, brand eller politi ( 112 Jægerspris lægecenter: Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris ( Vagthavende læge (akut) ( Lægevagten ( Akuttelefonen ( 1813 HORNSVED BLADET Udsendes gratis til alle foreningens medlemmer og vejbidragsydere. Andre kan tegne årsabonnement på bladet ved at henvende sig til foreningens kasserer. Prisen udgør for tiden kr. 75,- for 1 blad. HJEMMESIDE CVR INFORMATIONSUDVALGET Ansvarshavende: Iver Juhl Redaktør & annoncer: Gerd Bøwig Web-master: Lars Mann Pedersen DEADLINE Redaktionen af Hornsved Bladet nr afsluttes 1. februar PRODUKTION Cebra 2 ApS

3 Hornsved Bladet 3 Beskæring af hække langs rabatterne iflg. Frederikssund Kommune anvisninger Kan ses i affaldsguiden for Medlemmer i Hornsved Grundejerforening skal lige som alle andre følge Frederikssund Kommunes anvisninger. Bemærk rabatterne i foreningen er vej som ikke er asfalteres. Indhold i dette nr. Beskæring af hække... side 3 Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening... side 6 Information fra redaktøren... side 15 Genbrugspladsen og storskrald... side 18 Generalforsamling i side 20

4 4 Hornsved Bladet li-ha. Hasse skifter navn til LI-HA Glarmesteren - større udvalg men samme adresse Nørhaven 2, 3630 Jægerspris Tlf Mobil Hjemmeside. Social & Sundhedsass. li-ha Glarmesteren Hasse er kommet tilbage til Jægerspris med større service. v/lisbeth &Hasse li-ha. Glarmesteren Hus- & Have- Service Lisbeth. Bil Hasse. Bil Har deres Sommerhus været udlejet, og skal gøres rent, eller skal deres spa-bad renses, og gøres klar til næste udlejning, skal der skovles sne, mens det er udlejet kan vi også klare dette, eller hvis der skal aflæses strøm eller vand efter udlejning, levering eller afhentning af nøgler. Opsyn af sommerhus samt akut hjælp, hvis der går en Mail. com Hjemmeside. rude i stykker. Om sommeren kan vi også klare græsslåning samt hækklipning, Hvis der er behov for det tilbyder vi også personlig pleje til ældre. Samt indkøb.

5 Hornsved Bladet 5 Snedker/tømrerfirma A-Byg v/ HENRIK ANDERSEN Vindskeder Tagrender Terrasser udestuer Ombygning eller tilbygning Ring for uforbindende tilbud Biltlf Rågevej Jægerspris Værksted: Bautahøjvej 9

6 6 Hornsved Bladet Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 26. maj 2013 Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen og deres poster. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen kunne foreslå Erik Rasmussen som dirigent, og han blev valgt med akklamation. Erik Rasmussen takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt, samt at alle valgberettigede havde modtaget en stemmeseddel. Forklarede indledningsvis, at vedtægterne er som de er trykt i bladet og de sidste rettelser fra sidste års generalforsamling er med, selvom datoen ikke er opdateret. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til dagsordenen. 2. Valg af referent Sekretæren i bestyrelsen, Suzan Lenz blev valgt som referent. 3. Nedsættelse af stemmeudvalg Erik Rasmussen kunne derpå starte generalforsamlingen og opdele salen til stemmetællere. Susanne Drøse og Liselotte Beering meldte sig som stemmetællere. 4. Bestyrelsens beretning Dirigenten gav herefter ordet til formanden, Iver Juhl, til bestyrelsens beretning. Iver Juhl forklarede om opdeling af beretningen mellem formand og de enkelte udvalgsformænd og startede sin egen beretning: Formanden Iver Juhl Også i år har bestyrelsen valgt at opdele beretningen, således at de enkelte udvalgsformænd aflægger beretning inden for de enkelte områder. I min indledning vil jeg nærmere orientere om overordnede forhold, som har været styrende for bestyrelsens virke siden generalforsamlingen i Foreningens medlemmer består af pligtige medlemmer, hvis medlemskab fremgår af lyste deklarationer. Her ud over har nogle vejbidragydere valgt at indmelde sig i foreningen. Yderligere har nogle få meldt sig ind i foreningen uden at være pligtige eller være vejbidragydere. Vi har siden sidste generalforsamling noteret et fald i medlemskredsen. Det er et udtryk for, at nogle af de ikke pligtige medlemmer har valgt at udtræde af Hornsved Grundejerforening. Enkelte af disse er ført tilbage som vejbidragydere, og en enkelt eller to er udtrådt uden yderligere, idet disse ikke har en forpligtelse i forhold til Hornsved Grundejerforening. Den samlede medlemstilbagegang er under 1 procent, og hovedparten skal fortsat udrede et vejbidrag, hvorfor medlemsnedgangen ikke har nævneværdig betydning i forhold til budget og dermed fastsættelse af kontingentet. Jeg nævner forholdet, fordi nogle måske vil bemærke i forbindelse med gennemgang af regnskab, at der er færre medlemmer, hvor man kunne have forventet et uændret antal medlemmer, idet køber indtræder i stedet for sælger. Siden sidste års generalforsamling har foreningen mistet penge i forbindelse med inkasso sager. Selvom vi vinder de anlagte sager, overstiger omkostninger for vores advokat det salær, som retten giver. Vi har også prøvet en sag, hvor grundejeren var afgået ved døden, og vores krav trods det var fremsendt til adressen ikke blev udredt. Da vores advokat rejste sagen i fogedretten,

7 Hornsved Bladet 7 modtog vi henvendelse fra boets kurator. Bestyrelsen valgte at indgå forlig, således at vi afholdte sagens omkostninger. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen oplevet, at grundejerne forsat stiller større krav til vedligeholdelse, og får man ikke ret, rejses sagerne. Yderligere modtager bestyrelsen flere og flere klager over de afgørelser, som bestyrelsen træffer, primært i relation til vedligeholdelse af dræn, men der er også eksempler på klager over opkrævning af kontingent mv. Konsekvensen har været 2 vandsyn samt inkassosager, hvor foreningens advokat har ydet bistand. Bestyrelsesmedlemmernes behandling af disse sager, herunder den voksende korrespondance, har medført, at bestyrelsesarbejdet er vokset betydeligt, siden jeg indtrådte i bestyrelsen. Grundejerne skal være opmærksomme på, at de med den ene hånd giver bestyrelsesmedlemmerne mandat inden for råderummet i budgettet, og samtidigt med den anden hånd kræver løsninger, der ikke økonomisk kan holdes inden for rammerne. Det, at kræve mere ind, end man egentligt vil yde gennem kontingent, hænger ikke sammen, og jeg har forståelse for, at bestyrelsesmedlemmerne melder fra. De mange sager og omfattende korrespondancer stiller andre og voksende krav til bestyrelsesmedlemmerne, og det er vanskeligt at rekruttere. Et eksempel herpå er den vakante suppleant stilling som kasserer- og revisorsuppleant. Vi har en kvalificeret bestyrelse, men det kan blive svært at fastholde bestyrelsesmedlemmerne og rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer, der har et øget overskud af tid og nødvendige kompetencer. På et møde mellem Frederikssund Kommune og bestyrelsen, repræsenteret af formand og sekretær, blev der enighed om, at i sager vedr. klager over vedligehold af dræn og vej vil bestyrelsen blive indkaldt, og vil blive anset som part i sagen. Derfor kan bestyrelsen forsat varetage medlemmernes interesse, men måtte denne varetagelse medføre udgifter, der ikke kan holdes inden for budgettet, er det de grundejere, hvis grunde grænser til dræn eller vej, der må betale. Regler for vedligehold af dræn og veje, samt afholdelse af udgifter herfor er kompliceret i Hornsved Grundejerforening. Området er beskrevet i foreningens vedtægter, privatvejloven og vandløbsloven, og i kendelser inden for vedligehold af dræn og vej. De medlemmer, der påstår, at bestyrelsen ikke kender lovgivningen og gør gældende, at vi blot udskyder afgørelser til Frederikssund Kommune afgiver kendelse, hvorefter vi afholder udgifterne, tager fejl. Det har været en forholdsvis sej kamp at blive part i sagen, hvor kommunen jf. f.eks. vandløbslovens bestemmelser vil tilpligte bredejerne at afholde udgifterne. Vær opmærksom på, at kommunen IKKE kan tilpligte en forening til at afholde udgifter til vedligehold, idet dette ikke er hjelmet i loven. Kommunen er ikke bundet af foreningens vedtægter eller de lyste deklarationer. Derfor vil kommunen som udgangspunkt tilpligte bredejerne til at betale. Her ud over findes der kendelser af 1961 og 1964, der tilpligter Hornsved Grundejerforenings bestyrelses vejudvalg, at tilse dræn og fordele omkostninger efter en fordelingsnøgle. Det gælder alene for drænene omkring Skolevej og Bellisvej. Vedligeholdelse af foreningens veje er reguleret i privatvej lovgivningen samt i kendelse af 1966 der fastsætter vejbidragydernes pligt til at udrede et vejbidrag. Endelig er der det særkende i modsatsætning til andre sommerhusområder at vores private veje er omfattet af privatvej lovens afsnit vedr. veje i byerne. Såfremt der gennemføres et vejsyn, som følge af en påstand om dårligt vedligeholdte veje, vil Frederiksund Kommune tilpligte de grundejere, hvis grunde ligger ud til det den vej det handler om, at betale for vedligehold.

8 8 Hornsved Bladet Drænformanden v/iver Som jeg har omtalt, kan det voksende pres på bestyrelsesmedlemmerne blive af en karakter, så disse fratræder posten. Niels Christian har flere gange kørt den lange vej fra helårsadressen og hertil, for at søge at holde drænene funktionsduelige. Niels Christian har i forbindelse med sin fratræden fra bestyrelsen tilkendegivet: Jeg har brugt uhørlig meget tid, men det er helt tydeligt, at det er mig der skal Rodskæres. Niels Christian udtrådte af bestyrelsen første maj, hvor jeg indtrådte som fg. Drænformand. Jeg har fået en god overlevering af Niels Christian, som jeg har brugt i forbindelse med denne beretning. Niels Christian og undertegnede har indfundet sig gang, der har været rettet henvendelse. Drænene er spulet, og hvor der har været behov, er der rodfræset. Niels Christian har fastholdt principperne om vedligehold efter behov, for derigennem at søge at nedbringe omkostningerne til vedligehold af dræn. Ved en gennemgang af de fakturaer jeg har fået i overlevering er der noget der tyder på, at der er problemer de samme steder. Forholdet må følges gennem en optegnelse og såfremt der er steder, der klart er mere vedligeholdelseskrævende, må bestyrelsen drøfte en plan for en prioriteret vedligehold. Jeg har bemærket i forbindelse med eftersyn af drænene, at der nogle steder er tilsluttet medbenyttelse, eller der er en anden rørføring, end der fremgår af drænkortet. Medbenyttelse er drøftet med Frederiksund Kommune. Kun i særlige tilfælde vil medbenyttelse blive godkendt, da drænenes kapacitet er fuldt ud udnyttet. Skal en medbenyttelse godkendes, skal der fremsendes en ansøgning. Dette sker elektronisk, med anvendelse af ansøgningsblanket der findes på Frederikssund Kommunes Hjemmeside. Der er 3 særlige forhold, jeg vil omtale mere specifikt. For det første er det skybruddet 19. juli Her kunne foreningens dræn ikke følge med de vandmængder, der faldt. Samtidigt løb store mængder af vand fra vejene ind på grundene. Som konsekvens af de store vandmængder har Frederikssund beredskab været ude og pumpe vand fra Skolevej til en nærliggende sø. Der var ikke afvanding (dræn) fra denne sø, hvorfor vandspejlet her blev forhøjet. For at undgå at dette sker fremover, har jeg aftalt med Frederiksund Kommune, at beredskabet kontakter drænformanden og aftaler, hvorledes regnvand vil kunne afledes. For det andet er der vandsyn vedr. drænledningen på Tjørnevej. I forbindelse med Tjørnevej fandt kommunen, at drænene ikke var vedligeholdt i tilstrækkeligt grad, bl.a. var der jord og sand i brøndene, bl.a. fordi regnvand kunne trænge ind i brøndene. Yderligere var 2 tilslutninger som privat medbenyttelse ikke korrekt udført. Her vil der også kunne trække sand ned i brøndene. Fremover vil bestyrelsen sikre, at der ikke må være sand i brøndene, og at disse ikke underløbes af regnvand. For det tredje er der vandsyn vedr. grøften på Markstien. Her har kommunen skiftet holdning, idet der forud for vandsynet var en besigtigelse, hvor kommunen tilkendegav, at der for nærværende ikke var behov for oprensning eller grødeskæring. På grund af medlemmernes stadigt større problemer med vand har kommunen efterfølgende valgt at gennemføre et egentligt vandsyn. Udkommet af dette blev, at grøften skulle oprenses. Det fremgår af kendelsen, at ejeren af Skovsøgård skal bestille en entreprenør. Udgiften deles mellem Hornsved Grundejerforenings medlemmer langs grøften og Skovsøgård. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at medlemmernes udgifter afholdes af foreningens kasse. Niels Christian har tidligere rykket ejeren af Skovsøgård for iværksættelse, og sagen er efterfølgende sendt frem til Frederiksund Kommune, idet ejeren af Skovsøgård ikke som det fremgår af kendelsen har bestilt en entreprenør.

9 Hornsved Bladet 9 Vejformandens beretning v/stig Rasmussen Jeg har nu deltaget i bestyrelsesarbej det i et år, og jeg har fået en rigtig god modtagelse i bestyrelsen. Alle har været meget behjælpelige med de sager og problemstillinger, som jeg ikke havde kendskab til. Jeg er også blevet godt modtaget af de grundejere, jeg har været i kontakt med. Udgangspunktet for mit arbejde som vejformand har været en vedligeholdelsesplan, som er blevet udarbejdet i samarbejde med Pankas i Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet i en prioriteret rækkefølge, så asfalteringen af veje foretages efter behov, dog under skyldig hensyntagen til beliggenhed. Det vil sige, at vejene bliver asfaltereret inden for samme område samtidig. Det som vedligeholdelsesplanen ikke indeholder er grusvejene. Det er klart, at grusvejene også skal vedligeholdes, og flere grundejere har været meget flinke til at ringe til mig og gøre opmærksom på disse forhold. Da jeg begyndte mit arbejde sidste år, kontaktede jeg selvfølgelig Pankas for at sætte arbejdet i gang. Til min store overraskelse fik jeg at vide, at arbejdet for 2012 var bestilt. Jeg blev desværre nød til at reducere antallet af veje, som skulle asfalteres i 2012, der var simpelthen ikke økonomi til at få alle de ønskede veje asfalteret. Når en vej er asfalteret, skal kanterne til rabatten rettes til. Dette arbejde bliver selvfølgelig udført efter asfalteringen, men der kan godt gå lidt tid, da det ikke er Pankas der har den entreprise, men Peder Grønne. I 2012 blev følgende veje asfalteret: Harevej, Rågevej, Markstien, Hejrevej, Rosenvej til Ørnevej, Gøgevej, Kornvej til Markstien og Ørnevej. Samtidig er grusvejen Hejre Sidevej og stykket Hjortevej 70 til 74 blevet repareret, og jeg har selv repareret et hul på Isefjordsvej sammen med en tidligere kollega. Det var Pilevej og Damvej der blev valgt fra i 2012, men de er blevet asfalteret i år sammen med Mosestien, Fyrrevej og Fyrresidevej. Når arbejdet allerede er udført, er det for at undgå skolernes sommerferie, hvor der er mange flere familier i området. Så er der truffet aftale om, at grusvejene Tværvej og Rævevej bliver rettet op i år. Det er klart, at når vi ikke asfalterer efter vedligeholdelsesplanen, som aftalt med Pankas, så får vi et efterslæb. Men det er min opfattelse, at vi ikke skal bruge flere penge end vedtaget i budgettet, da vi så enten skal have en stor kontingentstigning eller også dræne vores kasse totalt. Det, sammenholdt med min opfattelse af, at vores veje ikke er i så dårlig stand gør, at det vil være forsvarligt at reparere veje i takt med, at vi har pengene. Jeg håber at generalforsamlingen er enig i denne vurdering. Hegn & Hæk v/dennis Møller-Andersen Foråret er efter lang tids venten endelig nået frem til os her i Kulhuse, og med sommeren lige om hjørnet holder vi vores årlige generalforsamling, hvor vi får endevendt året der gik med både gode og dårlige nyheder. For Hegn og Hæk.s vedkommende indvarsler det også den travleste tid på året. Træer og buske har det med at vokse, og de spørger ikke os grundejere om, i hvilken retning de vil vokse, og hvor høje de vil blive, og det er her, udvalget for Hegn og Hæk kommer ind i billedet. Der satses på, at den første Hegn & Hæk kørsel, tidligere Servitutkørsel vil ske i løbet af juni måned, hvor træer og buske har vokset sig store og brede, og vel vidende at foråret i år kom sent, så er de måske ikke helt så langt fremme som sædvanlig. Hegn og Hækudvalget tror på, at hver enkelt grundejer er i stand til at vurdere, hvor-

10 10 Hornsved Bladet når der skal klippes og skæres, men derfor tager udvalget alligevel en tur rundt i grundejerforeningens område, det kunne jo være, at en grundejer ikke har været i sit hus længe, eller simpelthen har overset den store busk, der står på hjørnet, og som tager oversigten i vejkrydset eller det høje græs i rabatten, så få det nu klippet og beskåret, alt pynter. Ved Hegn og Hæk-kørslen i 2012 blev der efter første kørsel udsendt 102 breve, og ved anden kørsel blev der kun udsendt 29 breve, hvilket tyder på, at mange måske bare skal have et lille skub for at komme i gang med slåmaskinen, hækklipperen og grensaksen. Hvis alle grundejere ville se kritisk på deres bevoksning, vil det spare udvalget for meget arbejde og grundejerforeningen mange penge i porto, hvert brev koster kr. 6,- i porto som B-post, så gang lige det med de udsendte 131 breve, i alt 786 kr. det er dog trods alt en udgift for grundejerforeningens kasse, og penge der kunne bruges andre steder, ligesom der også er en arbejdsindsats forbundet med udsendelse af de mange breve. Som nævnt i beretningen på generalforsamlingen 2010 er det pr. 1. januar 2010 ved lov bestemt, at det er totalt forbudt at afbrænde affald, også i tønde, på de enkelte parceller. Dette forbud skal tages alvorligt, hvilket følgende sandfærdige historie bekræfter. En grundejer afbrændte haveaffald i stor stil i sin have, hvilket forpestede en række omkringliggende parceller med ildelugtende røg. Dette blev påtalt af en anden grundejer over for den pågældende grundejer, der var ligeglad og fortsatte afbrændingen, selv om han blev oplyst om, at der ville blive ringet efter brandvæsenet. Der blev herefter ringet til Frederikssund/ Halsnæs brandvæsen, der kom til stede og slukkede affaldsbålet. Lederen af udrykningskøretøjerne oplyste, at man selvfølgelig tog anmeldelserne alvorligt, og anden gang, der havde været udrykning til en ejendom omkring affaldsafbrænding, ville det af brandmyndigheden blive anmeldt til politiet, hvilket ville medføre en bøde. Den korrekte fremgangsmåde er, at man oplyser den pågældende om, at hans afbrænding er ulovlig. Slukker han ikke sit affaldsbål, ringer man til Frederikssund/Halsnæs Brandvæsen, tlf Vær opmærksom på, at uden for åbningstiden skal man vente til talemeddelelsen er færdig. I talemeddelelsen gives der to valgmuligheder. Tryk 1 for vagthavende og forklar ham, hvad det drejer sig om. Vær dog opmærksom på, at madlavning på bål er tilladt. Der skal være et bålsted og der SKAL anvendes RENT BRÆNDE ikke haveaffald. Jfr. Vedtægterne for Hornsved Grundejerforening 12, stk. 14, har ethvert medlem af Hornsved Grundejerforening påtaleret med hensyn til ordensreglementet og de i 12 nævnte punkter. Der har været en del sager omkring rabatterne langs vores veje. Det kan i den forbindelse oplyses, at vejene tilhører Grundejerforeningen, ligesom de tilstødende rabatter. Det er dog således, at rabatterne ud for hver parcel skal vedligeholdes af grundejeren, med bl.a. græsslåning. Der er en del eksempler i området, hvor den enkelte grundejer benytter rabatten som oplagsplads for store sten helt ud til asfalten, ligesom der et enkelt sted er gravet gennem rabatten ud til asfalten, tilsyneladende med den hensigt at der skulle laves en indkørsel, der aldrig er blevet til noget, men udgravningen er der stadig. Hvis en trafikant i den anledning kommer til skade, vil den enkelte grundejer blive gjort erstatningspligtig.

11 Hornsved Bladet 11 Det er også konstateret, at nogle grundejere benytter rabatten som privat losseplads for gamle udtjente hvidevarer, madrasser, gamle brædder o.s.v. Dette kan selvfølgelig ikke accepteres og må bringes til ophør. Selvfølgelig må det stå der op til afhentning af storskrald, men ikke i månedsvis før afhentning. Alt det jeg her har fremført, kan af nogle opfattes som negativt, og det forstår jeg godt, men det er positivt ment, og er kun sagt for at påpege nogle ting, der kan gøres bedre i foreningens område, så det er en glæde at se på de velholdte områder. Med dette vil jeg ønske alle en god sommer i Kulhuse. Fællesarealer v/bjarne Steenstrup Ved Hjortevej er der udført reparation af hegn. Der vil snarest blive opsat et skraldestativ. Affaldet er blevet fjernet og et skilt, der opfordrer strandgæsterne til at tage deres affald med hjem, er opsat. Indtil videre lader det til at virke. Senere i år vil der blive udarbejdet en plan, for hvorledes bevoksningen skal reguleres for at opfylde lovens krav. Ved Højen slåes græsset snarest. Ved Vibevej slåes rabatten, mens resten af arealet afventer afblomstring af diverse fredede blomster. Ved Fjordslugten opsættes et indkøbt askebæger. Trappeopbygningen bliver inspiceret senere på året. Der er oplysning om en strandet båd på foreningens areal, og det vil blive besigtiget og taget hånd om i sommerens løb. Forsamlingens kommentarer til beretningen Dirigenten takkede for beretningerne og indledte diskussionen med at opfordre forsamlingen til at kommentere indlæggene. Oda Bruun, Skolevej 14, spurgte ind til beredskab omkring afledning af vand til sø. Iver Juhl svarede, at beredskabet i den givne situation havde pumpet vandet til en sø for enden af Skolevej, hvor det ikke kunne løbe fra. Redegjorde for vandets forløb ud til udløbet ved Vibevej. Søen ved Skolevej havde flow på overløbstidspunktet. Thor Hansen (TH), Rågevej 12, forklarede om grøfter til Skovsøen i hans område. Alt vand løber i Postrenden til Roskilde Fjord. TH vil gerne vide, hvem man henvender sig til, når Postrenden er stoppet. Iver Juhl svarede, at man ved problemer som bestyrelsen ikke løser, kan henvende sig til Frederikssund Kommune. Den ene side af grøften ved Markstien støder op til Skovsøgård. Der har været besigtigelse og vandsyn og efterfølgende en kendelse, der har pålagt oprensning. Kommunen har nedklassificeret renden til et privat fællesløb. Ejerne har fået besked om at skulle betale, og de har protesteret. Iver Juhl vil på denne opfordring fra generalforsamlingen på ny rette henvendelse til Kommunen. Leif Ove Hansen, Isefjordvej 3, havde kommentarer til en afskalning ud for hans grund. Stig Rasmussen forklarede, at han er opmærksom på huller i Isefjordvej og det er med i de kommende planer. Helle Bidstrup, Poppelvej 2, har også klumper i asfalten og bløde rabatter. Spørger om man selv må lægge grus på; hvordan skal ejerne forholde sig. Stig Rasmussen svarede, at han ikke umiddelbart havde et svar og vil komme ned og besigtige. Egen gruspålægning ude på vejene kan være et problem. Erling Kristensen, Søvej 7, kommenterede på Hæk og Hegn. Naboerne passer ikke deres grund. Dennis Møller-Andersen svarede: Rabatter er vi meget opmærksomme på. Grundejerforeningen har ikke hjemmel til at lade grundene slå for matriklens regning; kan kun opfordre og skrive til ejerne. Bent Jensen, Valmuevej 3, spurgte til fjernelse af en båd ved Fjordslugten, Bjarne vil besigtige sammen med den øvrige bestyrelse. Peter Kramp, Fjordstien 16, spurgte ind til tonen overfor bestyrelsen foranlediget af

12 12 Hornsved Bladet beretningens omtale af drænformanden fratrædelse. Fandt det uacceptabelt, hvis bestyrelsesmedlemmerne blev behandlet dårligt af grundejerne, når de udførte deres hverv. Beretningen blev herefter godkendt. Efter en kort pause genoptog dirigenten mødet og gav ordet til kasserer Gerd Bøwig. 5. Godkendelse af regnskab for 2012 Kassererens beretning Driftsregnskabet Driftsregnskabet ser lidt anderledes ud for året 2012, jeg har sat driftsregnskabet for 2011 ved siden af, således at det er mere overskueligt at samenligne indeværende år med foregående års regnskab. Administrationskontoen udviser et overskud på kr ,00. På indtægtssiden har vi modtaget ca. kr. 4000,00 mere i gebyr ved for sent indbetaling af kontingent, der er ligeledes et lille overskud på rente ved for sen indbetaling, ja og så har vi fået ca mere i renteindtægt på foreningens indestående i bank. På udgiftssiden er der en lille stigning i honorar til bestyrelsen og en større udgiftsstigning på Internet og mobiltelefoni. Dette skyldes at kassereren får dækket sine faktiske udgifter til Internet og får mindre i honorar. Der er blevet brugt mindre på kontorartikler og porto. Der har været en stigning på advokatudgifterne på kr ,00 som skyldes, at foreningen har haft en del tunge sager, hvor restancen har dækket flere år, og man kan aldrig vide når en inkassosag startes op, hvor lang tid den tager, ej heller hvad den endelige udgift løber op på. Hornsved Bladet udviser et lille overskud på kr ,00. Annonceindtægten er faldet med kr ,00, da 3 annoncører har valgt at stoppe med at annoncere i Hornsved Bladet. Trykning af selve bladet er steget med kr ,00. Vedligeholdelseskontoen er splittet op i tre grupper, Veje, Dræn og Fællesarealer. Det betyder, at hvert udvalg har sit eget budget og regnskab. Dræn kommer ud af 2012 med et overskud på kr ,00. Fællesarealerne kommer ud af 2012 med et underskud på kr ,00, som skyldes ekstra udgift til fjernelse af vildtvoksne hybenbukse og fjernelse af en båd på stranden. Veje kommer ud af 2012 med et underskud på kr ,00. Balancen Som det ses i balancen havde foreningen et lille tilgodehavende på restancer af kontingent på kr ,00 ved årets udgang. Det er historisk lavt i forhold til tidligere år. Foreningen har 3 bankkonti, foreningen har en rentegarantikonto i Jyske Bank som giver 1,75% i rente og er bundet frem til september Som det kan ses havde foreningen en samlet likvid formue på kr ,00 ved årets udgang. Afslutning 2012 er tredje år med opkrævning af kontingent via PBS, det er forløbet rigtigt godt, dog kunne jeg godt ønske mig, at flere vil tilmelde sig Betalingsservice, og til de som betaler via girokort at overholde betalingsfristen, det er jo til glæde for alle medlemmer, at kontingent bliver indbetalt til tiden og bestyrelsen kan udføre de vedligeholdelsesopgaver som de skal. Cirka halvdelen af foreningens medlemmer har tilmeldt sig PBS og resten betaler via det fremsendte girokort. Tilmelding til PBS kan ske via foreningens hjemmeside. Husk ved flytning eller salg af jeres sommerhus at melde flytning til kassereren, det kan godt være lidt af en gættekonkurrence at

13 Hornsved Bladet 13 finde de nye adresser. I fremtiden vil der blive pålagt et gebyr på kr. 75,00 for indhentelse af den nye adresse. Gebyret trådte i kraft d. 15. maj 2013, og blev lagt ud på hjemmesiden på datoen. I forbindelse med rykning for manglende betaling af kontingent er den mest brugte undskyldning, at man ikke har modtaget girokortet, den duer ikke, jeg har f.eks. i år modtaget 6 girokort retur, og det står slet ikke mål med dem, som bruger denne undskyldning. Dirigenten anmodede herefter forsamlingen om at komme med kommentarer. Finn Regil, Strandvej 29, opfordrede til betalingsgebyr for de, der ikke er på PBS for at begrænse udgiften til rykkere og sikre at kontingenterne indløber. Finn Nielsen, Bakkevej 3, spurgte til en udgiftspost diverse. Kasserer og vejformand redegjorde for, at det drejede sig om grusbelægning Hjortevej og Hejre Sidevej. Regnskabet blev herefter godkendt, som ligeledes er godkendt af revisorerne. 6. Forelæggelse af budget for 2014 Administration: Forventet overskud kr Der er hensat til advokatomkostninger vedrørende tab på kontingent på kr Der er hensat kr til PBS. Honorar: Det samlet honorar i 2014 forventes at blive ca. kr ,00 incl. alle bestyrelsesmedlemmer og kørsel. Honorar for udvalgene er splittet op under hver enkelte grupper, men er med i de ,00. Hornsved Bladet: Der forventes et underskud på bladet i 2014 på kr Det er blevet dyrere at få trykt bladet og forsendelsen er ligeledes blevet dyrere. Vedligeholdelse: Ændringen for opstilling af budget for vedligeholdelse slår igennem i 2013 og dermed også i Da beløbene i selve kontingentet er øremærket til de forskellige udvalg, er jeg af den opfattelse at hvert udvalg skal udvise både indtægter og udgifter og belastes særskilt med honorar og kørsel. Dræn: Der er forventet kontingent indbetaling til vedligeholdelse af dræn på ,00 og rammen bør ikke overskrides. Veje: Der er forventet kontingent indbetaling til vedligeholdelse af veje på ,00 og rammen bør ikke overskrides. Fællesarealerne: Der er forventet kontingent indbetaling til vedligeholdelse af fællesarealerne på ,00 og rammen bør ikke overskrides. Forudsætning for budget for 2014 I bladet kan ses hvordan kontingentet sammensættes. Der forventes uden kontingent stigning, at foreningens formue ved udgangen af 2014 er på kr ,00. Kontingentstigning i 2014: Bestyrelse indstiller at kontingentet stiger med kr. 50,00, som øremærkes til vejene. Der var ikke enighed i bestyrelsen om stigningen, så derfor var der afstemning med 6 for og 1 imod. Kontingent indbetalinger: Der er en del af foreningens medlemmer som har to ejendomme, jeg vil gerne henstille, at man indbetaler kontingent på det girokort, som passer til ejendommen. Diskussion af budget Erling Kristensen, Søvej 7, spurgte til honorarerne og kassereren redegjorde. Budgettet blev herefter godkendt. 7. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 50 kr. således at kontingentet for kommende år kunne være 1010 kr. Blev vedtaget med akklamation.

14 14 Hornsved Bladet 8. Indkomne forslag Dirigenten henviste til side 14 i Hornsved Bladet, hvor de rettidigt indkomne forslag er trykt. Det første var bestyrelsens forslag til reduktion af antallet af udgivne blade til 1 årligt. Det er en vedtægtsændring til 9 stk.12. Gerd Bøwig uddybede forslaget. Erik Rasmussen, Lærkevej 7, udtrykte, at han er ked af, at bladet reduceres mere og mere. Syntes at et blad giver mere sammenhold. Det er et vigtigt kommunikations middel. Alt bør ikke være på Internet. Thor Hansen, Rågevej 7, havde samme bekymring. Var for forslaget, men lidt i tvivl. Peter Kramp, Fjordstien 16, bemærkede, at der er 1000 medlemmer i foreningen og 39 tilstede ved generalforsamlingen. Tænkte om bladet er med til at holde interessen fanget for at møde til generalforsamlingen og været engageret i foreningen. Foreslog flere delberetninger fra bestyrelsen i årets løb. Formanden Iver Juhl svarede, at hans erfaring er, at bladet som kommunikation til aktuelle spørgsmål er uegnet pga forsinkelsen under udgivelse. Syntes hjemmesiden er mere egnet til hurtig kommunikation. Hurtige udmeldinger fra Kommunens side er også mere egnede som hjemmeside kommunikation, idet der lægges links på siden. Hjemmesiden har rigtig mange hits. Forklarede at forslaget ville give en besparelse. Henrik Pedersen, Hejrevej 17, syntes, hjemmesiden er god til kommunikation. Det giver også mulighed for direkte til bestyrelsens medlemmer. Syntes det er godt at spare på bladudgivelserne. Dirigenten forklarede, at vedtagelsen ikke ville give budgetændring her og nu. Herefter blev der stemt. 35 af 39 stemte for bestyrelsens forslag, som således blev vedtaget. Derefter blev Oda Bruuns tre forslag behandlet. Pkt.1. Det drejer sig om søen ved Gransangervej. Forslaget blev læst højt og uddybet af forslagsstilleren. Dirigenten forklarede, at forslaget ville have budgetmæssig konsekvens. Forslagsstilleren, Oda Bruun, uddybede forslaget og forklarede om de oversvømmelses problemer, der havde været. Ville gerne have iværksat en undersøgelse ved et firma med viden på området. Iver Juhl sagde, at bestyrelsen havde behandlet forslaget. Det er ikke lykkedes at dokumentere, at forbedret dræn kan give besparelser på vej, idet Skolevej ikke har været beskadiget af vandet. Oda Bruun mente, at noget måtte være galt. Iver Juhl forklarede, at han ville kontakte en kyndig i dræn, som er medlem af grundejerforeningen, og behandle sagen yderligere. Vil sammen med vedkommende og Oda Bruun besigtige stedet for en nærmere afklaring. Lise Fog, Skolevej 18, havde ikke observeret, at der havde været højere vandstand i søerne ved regnskyld. Især ikke søen ved Skolevej som er med i forslaget. Søen ved Gransangervej har Lise Fog heller ikke observeret med høj vandstand, nærmere udtørret. Oppumpning til søen uden afløb vil blot flytte et problem. Erik Fick, Plantagevej 18, opfordrer til at bestyrelsen tager sig af problemet. Finn Regil, Strandvej 29, kunne ikke se, at forslaget havde noget med vedtægter at gøre. Niels Vrist, Egestien 2, syntes ikke det havde noget med vedtægtsændring at gøre. Efter diskussionen blev forslaget konstateret ikke at være en vedtægtsændring og Oda Bruun trak forslaget. Pkt.2. Drejer sig om en vedtægtsændring omkring udvidelse af drænnettet, så det følger behovet i området. Iver Juhl forklarede, at konsekvensen ville tilpligtige foreningen til fremover at udvide dræn og udgifterne kunne blive uoverskuelige. Drænomlægninger ville kræ-

15 Hornsved Bladet 15 A.B.H. Glas & Tømrermester ApS l Termoruder l Døre/Vinduer l Lav-energiglas l Forsikringsskader l Tilbygninger/Tage Uforpligtende tilbud gives Smedeengens VVS Skansevej 1, Kulhuse, 3630 Jægerspris Kontor: Tlf Aut. gas-, vand- og sanitetsmester Jens Christensen Kulhusevej 186, 3630 Jægerspris Tlf Mobil Mobil Information fra redaktøren: Vedr. Hornsved Bladet Som det kan læses i referatet fra generalforsamlingen d. 26. maj 2013, blev det vedtaget, at Hornsved Bladet fra og med 2014 kun vil udkomme 1 gang om året. Det betyder, at referatet ikke vil blive bragt i Hornsved Bladet i fremtiden, det referat som kan læse i dette nummer er altså sidste gang. I fremtiden kan det læses på foreningens hjemmeside, www. hornsved-grundejer.dk og for at være sikker på, at man ved hvornår det ligger klar, kan man tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden, og så modtage en mail når der bliver lagt nye informationer ud på hjemmesiden. HUSK at datoen for forslag m.m. til bestyrelsen er ikke er ændret, alle forsalg skal stadigvæk være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar før afholdelse af generalforsamlingen. Klimavenligt byggeri Varmepumper Pillefyr og ovne Outrup Vinduer og døre Tilbygning / Renovering Garager og udestuer Tag og isolering Køkken og bad Læs mere Mobil:

16 16 Hornsved Bladet ve ingeniørmæssig assistance og dertil udførelsen. Dertil skal projekterne gennem kommunen og godkendes i henhold til gældende lov. Bestyrelsen har drøftet forslaget og på den omtalte baggrund anbefaledes, at man ikke vedtog forslaget. Thor Hansen, Rågevej 12, har selv tidligere villet have et dræn. Mente den enkelte grundejer selv burde betale. Oda Bruun trak på denne baggrund forslaget. Pkt.3. Drejer sig om udarbejdelse af liste over foreningens medlemmer så alle frit kan kontakte hinanden ved problemer. Forslagsstilleren kunne som eksempel anføre hærværk, oversvømmelse med mere, så man kunne assistere hinanden som nabohjælp. Iver Juhl roste forslaget som en fin tanke og syntes, at det ville være godt, at man kunne hjælpe hinanden i særlige situationer. Dog, forklarede Iver Juhl, vil Persondataloven forhindre at bestyrelsen udgiver denne liste. Opfordrer til at naboerne indbyrdes udarbejder lister. Dirigenten konstaterede, at forslaget var i strid med lovgivningen, og der kunne derfor ikke stemmes om dette forslag. 9. Valg til bestyrelsen Næstformand Dennis Møller-Andersen var på valg og genopstillede og blev genvalgt med akklamation. Kasserer Gerd Bøwig var på valg og genopstillede og blev genvalgt med akklamation. Bestyrelsesmedlem Bjarne Steenstrup var på valg og genopstillede og blev genvalgt med akklamation. Suppleant Hanne Kramp opstillede til valg til bestyrelsen og blev valgt med akklamation. Finn Regil Christensen, Strandvej 29, stillede op som revisor. Har tidligere været revisor på Store Rørbæk Vandværk og i anden grundejerforening og blev valgt med akklamation. Helle Bidstrup, Poppelvej 2, stillede op som bestyrelsessuppleant og blev valgt med akklamation. Henning Hansen, Gammel Kulhusvej 137, stillede op som revisor-/kasserersuppleant og blev valgt med akklamation. 10. Eventuelt Der kom en mindre diskussion om at overholde tiderne for græsslåning og anden støjende adfærd. Eva Andersen, Damvej 15, opfordrede til almindeligt hensyn til sine naboer. Finn Nielsen, Bakkevej 3, opfordrede til at give en hånd til bestyrelsen for den store indsats, der bliver lagt i bestyrelsesarbejdet til gode for alle grundejerforeningens medlemmer. Forsamlingen klappede. Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen, idet han gav ordet til formanden. Iver Juhl rundede af, takkede for de roser, der var faldet til bestyrelsen under generalforsamlingen og ønskede alle en god sommer. Referent Suzan Lenz Næste generalforsamling er 27. april 2014 på Bautahøj kongrescenter. 7. juni 2013 Erik Rasmussen, dirigent Suzan Lenz, sekretær

17 GlarmesterFrederikssundAnn_Layout Hornsved 1 12/03/ Bladet Side 1 17 Glarmester Hasses Eftf. A/S Jægerspris Glarmester A/S Autoruder Stenslagsrep. Butiksruder Energiruder Sikringsruder Forsatsruder Spejle Indbrudssikring Forsikringsskader Glassalg Affugtere Drivhusglas Akut hjælp efter indbrud og glasskader! Husk vi har DØGNVAGT på Mød os på schlæger.dk * Træfældning * Topkapning * Beskæring * Flishugning * Rodfræsning * Minigraver Skovbruger Frans Fagus Larsen

18 18 Hornsved Bladet Genbrugspladser Efter sammenlægning af kommunerne har Frederikssund Kommune 3 genbrugspladser Genbrugs- og Modtagepladsen Nørhaven 8, 3630 Jægerspris Åbningstiderne: Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Åbent påskesøndag og pinsesøndag. Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Frederikssund Genbrugsplads Strandvangen 17, 3600 Frederikssund Åbningstiderne: Alle dage Åben påskesøndag og pinsesøndag. Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, Grund lovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Skibby Genbrugsstation Bronzeager 5, 4050 Skibby Åbningstiderne: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag og Onsdag lukket. Lørdag Lukket alle søn- og helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Genbrugsbutikken har åbent fredag og lørdag fra HUSK der må kun anvendes klare sække på genbrugspladserne. Storskrald Der er storskralds afhentning 4 gange i 2013 Uge 12 sidste tilmeldingsfrist onsdag d. 13. marts Uge 25 sidste tilmeldingsfrist onsdag d. 12. juni Uge 34 sidste tilmeldingsfrist onsdag d. 14. august Uge 44 sidste tilmeldingsfrist onsdag d. 23. oktober For at få afhentet storskrald skal affaldet tilmeldes senest onsdag i ugen før afhentningsdatoen på eller på telefon , mandag og onsdag 9-15, torsdag og fredag Fristen ses ovenfor. Hvis ikke man tilmelder sig, bliver storskraldet ikke afhentet. Uddrag fra hæftet AFFALDGUIDE 2013 som udgives af Frederikssund Kommune Storskrald henstilles let tilgængeligt ved skel til offentlig/privat vej og umiddelbart ved ejendommens indgang. Storskraldet må tidligst stilles frem weekenden før og senest om mandagen kl i den uge, hvor indsamlingen begynder.

19 Hornsved Bladet 19

20 Adresseændring Denne blanket sendes til grundejerforeningens kasserer Gerd Bøwig, Hjortevej 42, 3630 Jægerspris eller på mail Sommerhusadresse: Nuværende ejer: Flyttet til: Solgt pr. / 2013 Ny ejer: Adresse: Generalforsamling i 2014 Der afholdelse ordinær generalforsamling i Hornsved Grundejerforening søndag d. 27. april 2014 kl på Bautahøj Kursuscenter, Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris. Forsalg der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar Indkaldelse til generalforsamlingen og årsregnskab udsendes med Hornsved Bladet i Opmærksomheden henledes på foreningens vedtægter, hvor der i 10 står: Dersom strejke og/eller lockout bevirker, at indkaldelse til generalforsamlingen ikke når medlemmerne rettidig, anses en tidligere meddelelse om generalforsamlingens afholdelse for fyldestgørende. Det bemærkes, at sager der er sat på dagsorden, ikke kan sætte under afstemning. Cebra Reklamebureau

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. marts 2013 64. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. marts 2013 64. årgang 1 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 marts 2013 64. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. april 2012 63. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. april 2012 63. årgang 1 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 april 2012 63. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 FEBRUAR ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 FEBRUAR ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 FEBRUAR 2016 67. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 Referat af Ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 I Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje. Der var fremmødt 22 stemmeberettigede grundejere til

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 21. september 2016 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Præsteloddens Grundejerforening

Præsteloddens Grundejerforening Referat: Ordinær generalforsamling Søndag den 17. juni 2012, kl. 10.00. Sognegården, Melbyvej 101 Til stede var 16 stemmeberettigede medlemmer og her udover var der en fuldmagt. bød velkommen og straks

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 12. april 2015 kl. 9.30 på Restaurant Nordvest, Havnevej 20, Havnsø, 4591 Føllenslev Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2012 63. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2012 63. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2012 63. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere