Lægesekretærers arbejdsgange og organisering i ortopædkirurgisk ambulatorier i Herning og Holstebro - december 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægesekretærers arbejdsgange og organisering i ortopædkirurgisk ambulatorier i Herning og Holstebro - december 2005"

Transkript

1 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Lægesekretærers arbejdsgange og organisering i ortopædkirurgisk ambulatorier i Herning og Holstebro - december 2005 Udarbejdet af Anna Marie Fink Januar 2006

2 Indhold Side Sammenfatning Side 3 Baggrund Formål med analysen Side 3 Analysemetode Side 4 Resultat Herning Side 4 Side 4 Finde frem -funktionen Side 5 Bookingfunktionen Side 5 Telefonbetjeningen Side 5 Skrankefunktionen Side 6 Samlet vurdering Herning Resultat Holstebro Side 6 Telefonbetjening, skranke- og bookingfunktionen Side 6 Finde frem -funktionen Side 7 Samlet vurdering Holstebro Side 7 Afsluttende bemærkninger Side 8 Bilag Side 8 Side 9 Lægesekretærers arbejdsgange og organisering i ortopædkirurgisk ambulatorier i Herning og Holstebro - december 2005 er udarbejdet af Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet,Ringkjøbing Amt, januar 2006 Kan rekvireres ved henvendelse til: Kvalitetsafdelingen Herning Sygehus, 7400 Herning tlf mail: eller downloades fra -> Publikationer Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 2 af 9

3 Sammenfatning Der er gjort observationer i sekretariaterne i de ortopædkirugiske ambulatorier i Herning og Holstebro. Formålet var bl.a. at beskrive aktuelle arbejdsgange, drøfte problemområder og give forslag til forbedringer af arbejdsorganiseringen i sekretariaterne i ambulatorierne. I Herning har observationerne vist at: sekretærerne bruger meget tid på at lokalisere og fremskaffe journaler. Tiden er øget i perioden, hvor afdelingen E-scanner journaler. sekretærerne mangler lægernes vagtkalender for, at de kan booke patienterne i ventegruppe 3 og sende kvitteringsbreve indenfor de 8 dage, som loven om udvidet frit sygehusvalg kræver. sekretærerne har ekstra arbejde og dobbelt bogholderi med at registrere patienter på huskelister og besvare opringninger fra patienter, der ringer og beklager sig. I Holstebro har observationerne vist at: det formentlig vil give mere ro og større opmærksomhed om opgaverne, hvis opgaverne går på rotation blandt de 4 ud af de 5 sekretærer. telefonfunktionen - af hensyn til støjniveauet - med fordel kan placeres bagerst i lokalet. alle fire sekretærer bør kunne håndtere booking systemet for at kunne tage telefonhenvendelser. håndteringen af E-scannede journaler bør ændres, således at E-scannede journaler ikke gendannes i sin fulde fysiske form. det er en fordel, hvis en person sætter journaler på plads i det lokale arkiv. det lokale arkiv med fordel kan placeres uden for kontormiljøet mhp at skabe mere plads og færre forstyrrelser i lokalet. den fysiske indretning i kontormiljøet bør overvejes mhp at reducere støjniveauet og give et bedre arbejdsmiljø i lokalet. der i forbindelse med den kommende EPJ-udvikling fortsat bør arbejdes aktivt for at skabe IT platforme, som kan løse integrationsproblematikken og lette sekretærens arbejdsprocesser i forhold til indtastning af patientens CPR-nr. Baggrund Kvalitetsafdelingen holdt den 07. oktober 2005 møde med afdelingsledelsen i ortopædkirurgisk afdeling med henblik på at hjælpe med en analyse af arbejdsorganiseringen i dele af sekretariaterne, i Herning og Holstebro. Sekretæranalyserapporten Hvad gemmer bunkerne 1 fra april 2005 har været drøftet generelt i ortopædkirurgisk afdeling. Afdelingen har kunnet nikke genkendende til langt de fleste problemstillinger men har samtidigt haft svært ved umiddelbart at pege på indsatsområder, der kunne afhjælpe de lokale problemer. Sekretariaterne oplever, at der lægges flere og flere opgaver over på dem, uden at andre tages væk. Som nogle af tidsslugerne nævnes bl.a.: den øgede information til patienterne om frit og udvidet frit sygehusvalg de nuværende regler for patienttransport E-scanning af journaler flaskehalsproblemer i forhold til epikriser Afdelingsledelsen ønskede derfor en analyse, der indkredser centrale problemstillinger og anviser mulige løsningsforslag. 1 Bjerre, B: Hvad gemmer bunkerne? Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet, Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 3 af 9

4 Formål med analysen At observere og beskrive de aktuelle arbejdsgange, herunder drøfte undrepunkter og problemområder med hensyn til opgavemængde, opgavefordeling og arbejdsgange. At give forslag til forbedringer af sekretariaternes arbejdsorganisering, herunder påpege et eventuelt behov for øgede ressourcer, eller reducering af opgavemængde. (se endvidere oplægget til afdelingsledelsen den 18. Oktober 2005, bilag 1) Analysemetode De aktuelle problemstillinger iagttages på baggrund af observationsstudier og interview i afdelingerne. Der har været to dages observationer i hvert sekretariat, begge steder i ambulatoriet. Der har særligt været fokus på : skrankefunktionen bookingfunktionen indkaldelsesfunktionen telefonbetjening finde frem -funktionen Kvalitetskonsulent Anna Marie Fink har foretaget observationerne og beskrevet iagttagelserne. Observationerne er foregået på almindelige arbejdsdage. Fokusområderne er aftalt med de ledende sekretærer. Arbejdsbeskrivelser for de pågældende lægesekretærer var udleveret forinden. Resultat Herning Observationerne foregik i ambulatoriet den 5. og 6. december 2005 i Herning med fokus på to funktioner pr. dag: finde frem -funktionen bookingfunktionen telefonbetjening skrankefunktionen Generelt om ambulatoriet Det ambulante team er bemandet med 9 sekretærer, heraf en gruppeleder. Desuden er der p.t. en puljemedarbejder og en person i arbejdsprøvning. Ambulatoriefunktionen er præget af mange her og nu opgaver. Alle medarbejdere kan basisfunktionerne og har derudover nogle specialistfunktioner. Der er backup til alle funktioner. Gruppelederen udarbejder specifikke ugeprogrammer med rotation i funktionerne. Der findes gode arbejdsbeskrivelser for langt de fleste funktioner. Generelt er der en god stemning og tone blandt sekretærerne. Fysisk sidder 8 sekretærer placeret i lokalet - ingen fast arbejdsplads til sekretæreleven. I øjeblikket er der god overensstemmelse mellem opgavemængde og ressourcer. De bunker, afdelingen bare for få uger/måneder siden havde, er væk. Dette skyldes ikke mindst, de ekstra ressourcer afdelingen har fra personer i arbejdsprøvning og puljejob. Alle er enige om, at det psykologisk har stor betydning, at der jævnligt eller dagligt er bund i arbejdsopgaverne. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 4 af 9

5 Finde frem -funktionen Funktionen består i at sikre overensstemmelse mellem bookinglisten og journalerne til kommende dags ambulatorium. Alle journaler og rtg. billeder skal være tilgængelige. Der er en udførlig arbejdsbeskrivelse for funktionen. Sekretærerne har et stort arbejde med at lokalisere og fremskaffe journaler. Arbejdet er øget i den periode, hvor afdelingens E-scanner journaler. På observationsdagen brugte sekretæren ca. 1 time på at lede efter journaler. Journalerne kan være at finde Derudover skal man orientere sig i Endelig kan man lede på den pågældende dags hylde i stålskab i ambulatoriet i journalarkiv i kælder i kirurgisk arkiv ved skadestuen PTI E-scan BookPlan PAS i T-sekretariat på lægekontorer i kasser, på skriveborde og brevbakker Bookingfunktionen Funktionen består i at sortere henvisninger og indkalde patienter. Der er ingen specifik arbejdsbeskrivelse for funktionen. Patienter i ventergruppe 1 og 2 bliver umiddelbart booket, og får indkaldelsesbrev. Patienter i ventegruppe 3 får derimod ikke booket tid og modtager heller ikke et kvitteringsbrev indenfor de 8 dage, som loven om udvidet frit sygehusvalg kræver. Årsagen er, at lægernes vagtkalender ikke er tilgængelig for sekretærerne. Sekretærerne registrerer ventegruppe 3 patienter på en huskeliste som de senere finder frem for at sende indkaldelsesbreve. Sekretærerne holder dobbelt bogholderi og oplever jævnligt, at patienter ringer og beklager sig - gennemsnitlig 4-5 patienter pr. dag. På observationsdagen havde patienter, hvis henvisninger afdelingen havde modtaget den 10. november 2005, ikke modtaget kvitteringsbrev/indkaldelsesbrev. Den pågældende observationsdag drejede det sig om 14 henvisninger. Telefonbetjeningen Funktionen består i, at én person passer telefonen i tidsrummet kl , hvorefter telefonsvarer slås til. Uopsættelige henvendelser sker til skadestuen. Der er ingen specifik arbejdsbeskrivelse for funktionen. Oftest ringer patienter med ønsker om at ændre indkaldelsetid, spørge på ventetider o.lign. Sekretæren kan have arbejdsfunktioner samtidig med telefonbetjeningen, som kan tåle afbrydelser. Det drejer sig om skrivning af enkle notater, klargøring af journaler til E-scan m.v. Telefonbesvarelser foregår med en venlig og kompetent patientbetjening. Det giver arbejdsro blandt de øvrige sekretærer, at én person passer telefonen. Sekretærerne bruger head-set til telefonen konvertibelt med diktafonen, hvilket gør det hurtigt at skifte mellem funktionerne. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 5 af 9

6 Skrankefunktionen Skrankefunktionen er en selvstændig funktion, som består i at servicere patienter i forbindelse med modtagelse, rtg, transport m.v. Der er en udførlig arbejdsbeskrivelse til funktionen, som udover patientserviceringen også omfatter postsortering, ordning af journaler til rtg. m.v. Der er mange henvendelser fra patienter. Det virker venligt mod patienterne, at der er permanent betjening ved skranken. Funktionen går på skift mellem sekretærerne. I en periode har den udelukkende været varetaget af personen i arbejdsprøvning. Dette har været en god aflastning for de øvrige sekretærer og har været medvirkende til, at der er nået til bunds i bunkerne. På grund af ambulatoriets fysiske beliggenhed er der også en del henvendelser fra patienter, der ikke har noget at gøre med ortopædkirurgisk afdeling. Samlet vurdering Herning Finde-frem -funktionen Sekretærerne bruger megen tid på at lokalisere og fremskaffe journaler. Arbejdet er øget i perioden, hvor afdelingen E-scanner journaler. Bookingfunktionen Patienter i ventegruppe 3 får ikke booket tid og modtager ikke et kvitteringsbrev indenfor de 8 dage, som loven om udvidet frit sygehusvalg kræver. Sekretærerne mangler lægernes vagtkalender for at kunne sende kvitteringsbrev til tiden. Sekretærerne registrerer ventegruppe 3 patienter på huskeliste. Dette giver dobbelt bogholderi og ekstra arbejde med at besvare opringninger fra patienter, som ringer og beklager sig. Telefonbetjening og skrankefunktionen Der er ikke fundet forbedringspotentiale i forhold til telefonbetjeningen og skrankefunktionen. Resultat Holstebro Observationen foregik i ambulatoriet i Holstebro den 14. og 15. december 2005 og havde særlig fokus på: booking- og indkaldelsesfunktionen (de nye indkaldelsesbreve) telefonbetjening og skrankefunktionen finde frem -funktionen de fysiske rammer, herunder støj- og stressniveauet Generelt om ambulatoriet Ambulatoriet er bemandet med 5 sekretærer. To sekretærer har primært booking- og indkaldelsesfunktionen, telefonbetjeningen og skrankefunktionen. Èn af de tre øvrige er buffer i forhold til booking- og skrankefunktionen. De to andre har opgaver i forhold til at finde, rekvirere og arkivere journaler samt løse administrative opgaver af forskellig karakter. Der er overordnede beskrivelser af arbejdsfunktionerne, alle udarbejdet i Ambulatoriet er fysisk lille. Der er udover de 5 arbejdspladser en skranke, hvor patienterne henvender sig og et relativt stort lokalt arkiv med livlig trafik omkring. Ambulatoriet er præget af et relativt højt stressniveau. Efter sigende varierer dette fra dag til dag. Sekretærerne på de to forposter oplever især, at der ofte er meget travlt. De har arbejdet i disse funktionerne i mange år. Alle patienter bliver efterhånden booket elektronisk, undtaget de kar-kirurgiske patienter. I overgangsperioden med elektronisk booking er det erfaringen, at der er forekommet forholdsvis mange fejlbookinger, enten i form af dobbeltbookinger eller andre fejl. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 6 af 9

7 Afdelingen har forsøgt at registrere antallet af fejlbookinger i dagene op til observationspraktikken. Der er på tre dage registreret 12 fejlbookinger, uden at opgørelsen kan betragtes som fyldestgørende. Kombinationen af megen travlhed og støj og et dobbelt bookingsystem kan være medvirkende årsag til fejlbookingerne. Fejlbookinger er uheldige og giver ofte anledning til frustration blandt kollegaer, fordi journalerne ikke er til stede. Ligeledes giver det utilfredsstillende patientforløb, der kan ende med forsinkelser eller aflysning. Telefonbetjening, skranke- og bookingfunktionen Telefonbetjening, skrankefunktionen og booking- og indkaldelsesfunktionen deles mellem de to sekretærer på forposterne med skift hver anden uge. Telefonen er daglig åben fra kl på det nummer, som patienterne får opgivet i indkaldelsesbrevene. Den øvrige tid er der telefonsvarer på. Sekretæren, der passer telefonen, har samtidig opgaven med at booke de ny henviste patienter. De to kolleger deler bookingopgaven afhængig af travlhed. Patienter henvist til karkirurger bookes altid af én bestemt sekretær. På observationsdagen bar arbejdet præg af, at der havde været edb-nedbrud to dage forinden. Der lå mange papirforespørgsler, som skulle kontrolleres og rettes i bookingsystemet. Lægernes vagtlister var aktuelt ikke tilstede, hvilket betød, at sekretærerne ikke kunne booke patienter i ventegruppe 3, og derfor havde vanskeligt ved at få sendt kviteringsbreve indenfor de 8 dage, som patienterne har krav på ifølge loven om frit og udvidet frit sygehusvalg. De pågeæledende henvisninger blev liggende til senere booking, og det giver sekretærerne en ekstra opgave at huske dem. De to sekretærer sidder på arbejdspladser op mod skranken hvor alle patienter henvender sig. Det er ikke hensigtsmæssigt, at telefon- og skrankefunktionen er kombineret med booking- og indkaldelsesfunktionen. Opgaverne i forbindelse med telefon- og skrankefunktion er her og nu relateret, mens booking og indkaldelsesfunktionen kræver mere koncentration, når sekretærerne skal vurdere hvilken læge patienten kan sættes til, og øvrige forhold der er at tage hensyn til. En opdeling af funktioenrne og en rotation imellem fire ud af de fem personer i ambulatoriet, ville være en fordel. Rotation kræver, at alle fire sekretærer kan håndtere booking systemet, fordi mange telefonhenvendelser drejer sig om patienter, der ønsker ændringer af mødetider m.v. Telefonbetjeningen kan med fordel placeres bagerst i lokalet af hensyn til støjniveau m.v. Sekretærerne har mange arbejdsgange med hver enkelt journal, som bl.a. skyldes, at de forskellige it-programmer ikke kan arbejde sammen. Patienternes cpr.nr skal derfor indtastes flere gange for at gøre arbejdsprocessen færdig. Hos en patient, der f.ex. skal bookes til efterkontrol, kræves tre selvstændige arbejdsgange: 1) booke patienten i book-plan, 2) sende et indkaldelsesbrev ud fra de fortrykte brevskabeloner og 3) slette patienten af erindringslisten. De nuværende it-systemer er selvstændige systemer, som ikke kan integreres. Udover nedsat smidighed i arbejdsprocessen er den manglende it-integration også en potentiel risiko for fejl. Der bør i forbindelse med den kommende EPJ fortsat arbejdes aktivt for at skabe it-platforme, der kan løse integrationsproblematikken. Finde frem -funktionen En af sekretærerne har til opgave at finde journaler frem til de næste dages konsultationer. I denne opgave ligger der er en del arbejde med at lokalisere journalerne. Journalerne kan være at finde i det lokale arkiv i ambulatoriet fællesarkivet Derudover skal man orientere sig i PTI E-scan Endelig kan man lede i diverse bunker af journaler i ambulatoriet på lægekontorer i kasser, på skriveborde og brevbakker Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 7 af 9

8 Håndteringen af E-scannede journaler er problematisk. I øjeblikket gendannes en E-scannet journal i fysisk form. Det vil sige, at der etableres en journal med omslag, alle faneblade og en kopi af kontinuationer m.v., som i forvejen er elektronisk tilgængelige. På observationsdagene gendannede sekretæren 6-7 af disse journaler pr. dag. Taget i betragtning, at journalen efter konsultationen igen skal nedlægges når det aktuelle notat er scannet, virker dette arbejde omsonst. og meget krævende på papirressourcer. Samtidig kan denne arbejdsgang udgøre et patientsikkerhedsproblem, hvis ikke disciplinen med at nedlægge den reetablerede journal efterleves. Afdelingen har i forvejen en puljemedarbejder fuldtidsbeskæftiget med at gøre journaler klar til E-scan. Vedkommende kan på en såkaldt god dag gøre journaler klar. Den tid, sekretæren kan spare ved ikke at gendanne E-scannede journaler, kan med fordel bruges til andre arkiveringsopgaver. Alle sekretærer har funktioner i forhold til at sætte journaler på plads i det lokale arkiv. Det vil være en fordel at én person havde denne opgave. De fysiske rammer Det ville skabe mere ro, hvis det lokale arkiv kunne placeres uden for kontormiljøet, og det ville give mere plads og mulighed for at sætte spanske vægge op, hvilket formentligt kunne reducere støjniveauet og give et bedre arbejdsmiljø i lokalet. Det kan under alle omstændigheder anbefales at se på den fysiske indretning i lokalet, evt. ved hjælp af rådgivning fra arbejdsmiljøkonsulenterne. Samlet vurdering Holstebro Støj- og stressniveu Det anbefales, at opgaverne deles op, og at der skabes rotation blandt de 4 ud af de 5 sekretærer. Dette forventes at ville give mere ro og større opmærksomhed om hver enkelt opgave. Det lokale arkiv kunne med fordel placeres uden for kontormiljøet mhp at skabe bedre plads og mindre aktivitet i lokalet. Under alle omstændigheder kan det anbefales at se på den fysiske indretning i kontormiljøet mhp at reducere støjniveauet og give et bedre arbejdsmiljø i lokalet. Telefonbetjening og booking- og indkaldelsesfunktionen Telefonbetjeningen kan med fordel placeres bagerst i lokalet af hensyn til støjniveauet. Alle fire sekretærer bør kunne håndtere bookingsystemet af hensyn til at kunne tage telefonhenvendelser. Finde frem -funktionen Håndteringen af E-scannede journaler bør ændres, således at disse journaler ikke gendannes i sin fulde fysiske form. Det vil være en fordel, hvis en person sætter journaler på plads i det lokale arkiv. I forbindelse med den kommende EPJ bør der fortsat arbejdes aktivt for at skabe it-platforme, der kan løse integrationsproblematikken mhp at lette arbejdsprocessen i forhold til indtastning af patientens CPR nr. Afsluttende bemærkninger Den 4. januar 2006 fremlagde Pernille Bertelsen undersøgelsresultatet af lægesekretærernes arbejde anno Undersøgelsen bekræfter antagelsen om, at lægesekretærers arbejdspraksis er mangfoldig og tæt forbundet med den måde hvorpå afdelingens og sygehusets arbejde er organiseret. Medtoden som er anvendt i undersøgelsen er spændende og vil kunne inspire, hvis der skal ske yderligere analyse af arbejdsorganiseringen i afdelingen 2 Bertelsen P. Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er sekretærer for lægerne? Aalborg Universitet Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 8 af 9

9 Bilag 1 Oplæg Analyse af arbejdsorganiseringen i lægesekretariaterne i ortopædkirurgisk afdeling i Herning og Holstebro Baggrund Kvalitetsafdelingen har fået en henvendelse fra afdelingsledelsen i ortopædkirurgisk afdeling, om hjælp til at analysere arbejdsorganiseringen i lægesekretariaterne i Herning og Holstebro. Kvalitetskonsulent Anna Marie Fink holdt den et møde med afdelingsledelsen i ortopædkirurgisk afdeling, mhp. at indkredse problemstillingerne og udarbejde et oplæg til gennemførelse af analysen. Sekretæranalyserapporten Hvad gemmer bunkerne fra april 2005, har været genstand for en generel drøftelse af sekretærfunktionerne i afdelingen. Man har kunnet nikke genkendende til langt de fleste problemstillinger, samtidig med at det umiddelbart er svært at pege på indsatsområder der kan afhjælpe problemerne. Den ønskede analyse skal indkredse centrale problemstillinger og anvise mulige løsningsforslag - ikke nødvendigvis påpege øget effektivisering. Aktuelle problemstillinger Sekretariaternes spontane ytringer på problemerne er, at der er for mange opgaver, og at der til stadighed bliver lagt flere opgaver over på sekretærerne, uden at andre tages væk. De store tidsslugere menes bl.a at være, information til patienterne om det frie og udvidet frie sygehusvalg samt de nuværende regler for patienttransport. Derudover nævnes det, at man mener der går timer svarende til én lægesekretær pr. dag at foretage e-scanninger af journaler. Lægesekretariaterne er indimellem flaskehalsen for at epikriserne kommer ud til tiden. Analyse metode På baggrund af observationsstudier og interview i afdelingerne, at beskrive de aktuelle problemstillinger. Formål med analysen At observere og beskrive de aktuelle arbejdsgange, herunder drøfte undrepunkter og problemområder med hensyn til opgavemængde, opgavefordeling og arbejdsgange At give forslag til forbedringer af sekretariaternes arbejdsorganisering, herunder påpege et eventuelt behov for øgede ressourcer, eller reducering af opgavemængde. Opgaven løses af Kvalitetskonsulent Anna Marie Fink i fornødent samarbejde med kolleger Kvalitetsafdelingen og i tæt kontakt med afdelingsledelsen, klinikledelserne og sekretariaterne. Tidshorisont Oplægget drøftes på funktionslederrmøde den 30. oktober 2005 Observationsstudier og interview foregår i løbet af november 2005 efter nærmere aftaler med de ledende sekretariater Rapport til afdelingsledelsen, klinikledelserne og sekretariaterne primo januar 2006 Med venlig hilsen Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 9 af 9

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver Lægesekretær i et nyt perspektiv ny faglig profil og ændrede opgaver Udgiver DL Patient Administration Kommunikation Oplag 5.000 ex. Tekst Helle Jørgensen (DJ) Foto Arkiv Layout Mind to Mind Tryk Grefta

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport. Waste-runde i Endokrinologisk. Sygeplejeambulatorium RHE den 19.08.2015. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro

Rapport. Waste-runde i Endokrinologisk. Sygeplejeambulatorium RHE den 19.08.2015. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Waste-runde i Endokrinologisk

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Nyborg Strand, 10. nov. 2014

Nyborg Strand, 10. nov. 2014 Bruger vi tiden på det rigtige? - hvordan man kan arbejde med afbrydelser og forstyrrelser Nyborg Strand, 10. nov. 2014 www.olp.rm.dk Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Hovedpointer Styrker

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Susanne Skeem Projektleder RN Lena H. Malmberg Implementeringsansvarlig projektleder RN Capgemini Sogeti - Århus 21.maj 2015 Agenda Nyt bookingsystem i Region

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Øjenafdelingen Regionshospitalet Holstebro den 05. november 2007 Indhold Side Sammenfatning.................................................................

Læs mere

Tolkeudbud bestilling og fakturering

Tolkeudbud bestilling og fakturering Tolkeudbud bestilling og fakturering 9. Juni 2015 2 Formål i dag Afklare hvilke arbejdsgange relateret til bestilling, dokumentation af tolkesamtale og samtaletidspunkt, kvittering og fakturering systemerne

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Patienter kan booke døgnet rundt. Aflaster administrationen i klinikken.

Patienter kan booke døgnet rundt. Aflaster administrationen i klinikken. ClinicCare Produktblad August 2013 Online Booking Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. o God service for patienter o Brug

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 VORES SUNDHEDSVÆSEN VERSION 1 DEN 24/8 2015 FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 Materiale til intern information, videndeling og dialog

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Technical Report No. 3-4 Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anna Marie Høstgaard, Christian Nøhr Aalborg Universitet, december

Læs mere

Efter log ind: ex print screen:

Efter log ind: ex print screen: Hvilken information og kommunikation tilbyder Personlig Online patientbog? Det giver siderne her svar på vha. eksempler på print screen skærmbilleder. Personlig Online patientbog via Log Ind Personlige

Læs mere

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg.

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg. Tværfaglig dokumentationsråd, HEV Fredag d. 20. februar 2015 kl 13.00 15.00 Videomøde (Staben 3 i Holstebro, Udvalgsværelse 2 i Herning) Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Våbenskjold i Staben. Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben.

Våbenskjold i Staben. Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben. nyhedsbrev Nr. 3 1. februar 2012:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Våbenskjold i Staben Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben. I forhold til de tilbagemeldinger,

Læs mere

BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER

BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

v/ Jens Planck Schmidt, Supportchef, A/S ScanNet

v/ Jens Planck Schmidt, Supportchef, A/S ScanNet v/ Jens Planck Schmidt, Supportchef, A/S ScanNet Baggrund og rammer A/S ScanNet Opstart i Kolding i 1995 4 pers., hjemmesidedesign. I dag ca. 50 ansatte Hosting, outsourcing og webshop Ca. 15.000 kunder

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Børneafdelingen, afsnit C1 Regionshospitalet Herning den 22. maj 2008 Indhold Side Sammenfatning...............................................................

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI 10 gode råd til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI De nærmeste kolleger skal vide, hvad den hjerneskadede medarbejders begrænsninger betyder i hverdagen på arbejdspladsen.

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne.

Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne. Lokalt MED Område Øst, Ældreområdet Dato 22.05..2012 Høringssvar vedr. MANTEC s analyse af ældreområdet Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne. Generelt har det været

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! et værktøj til TR og leder i MED/SU

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! et værktøj til TR og leder i MED/SU Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! et værktøj til TR og leder i MED/SU Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! KL og Bibliotekarforbundets rapport Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere