Lægesekretærers arbejdsgange og organisering i ortopædkirurgisk ambulatorier i Herning og Holstebro - december 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægesekretærers arbejdsgange og organisering i ortopædkirurgisk ambulatorier i Herning og Holstebro - december 2005"

Transkript

1 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Lægesekretærers arbejdsgange og organisering i ortopædkirurgisk ambulatorier i Herning og Holstebro - december 2005 Udarbejdet af Anna Marie Fink Januar 2006

2 Indhold Side Sammenfatning Side 3 Baggrund Formål med analysen Side 3 Analysemetode Side 4 Resultat Herning Side 4 Side 4 Finde frem -funktionen Side 5 Bookingfunktionen Side 5 Telefonbetjeningen Side 5 Skrankefunktionen Side 6 Samlet vurdering Herning Resultat Holstebro Side 6 Telefonbetjening, skranke- og bookingfunktionen Side 6 Finde frem -funktionen Side 7 Samlet vurdering Holstebro Side 7 Afsluttende bemærkninger Side 8 Bilag Side 8 Side 9 Lægesekretærers arbejdsgange og organisering i ortopædkirurgisk ambulatorier i Herning og Holstebro - december 2005 er udarbejdet af Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet,Ringkjøbing Amt, januar 2006 Kan rekvireres ved henvendelse til: Kvalitetsafdelingen Herning Sygehus, 7400 Herning tlf mail: eller downloades fra -> Publikationer Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 2 af 9

3 Sammenfatning Der er gjort observationer i sekretariaterne i de ortopædkirugiske ambulatorier i Herning og Holstebro. Formålet var bl.a. at beskrive aktuelle arbejdsgange, drøfte problemområder og give forslag til forbedringer af arbejdsorganiseringen i sekretariaterne i ambulatorierne. I Herning har observationerne vist at: sekretærerne bruger meget tid på at lokalisere og fremskaffe journaler. Tiden er øget i perioden, hvor afdelingen E-scanner journaler. sekretærerne mangler lægernes vagtkalender for, at de kan booke patienterne i ventegruppe 3 og sende kvitteringsbreve indenfor de 8 dage, som loven om udvidet frit sygehusvalg kræver. sekretærerne har ekstra arbejde og dobbelt bogholderi med at registrere patienter på huskelister og besvare opringninger fra patienter, der ringer og beklager sig. I Holstebro har observationerne vist at: det formentlig vil give mere ro og større opmærksomhed om opgaverne, hvis opgaverne går på rotation blandt de 4 ud af de 5 sekretærer. telefonfunktionen - af hensyn til støjniveauet - med fordel kan placeres bagerst i lokalet. alle fire sekretærer bør kunne håndtere booking systemet for at kunne tage telefonhenvendelser. håndteringen af E-scannede journaler bør ændres, således at E-scannede journaler ikke gendannes i sin fulde fysiske form. det er en fordel, hvis en person sætter journaler på plads i det lokale arkiv. det lokale arkiv med fordel kan placeres uden for kontormiljøet mhp at skabe mere plads og færre forstyrrelser i lokalet. den fysiske indretning i kontormiljøet bør overvejes mhp at reducere støjniveauet og give et bedre arbejdsmiljø i lokalet. der i forbindelse med den kommende EPJ-udvikling fortsat bør arbejdes aktivt for at skabe IT platforme, som kan løse integrationsproblematikken og lette sekretærens arbejdsprocesser i forhold til indtastning af patientens CPR-nr. Baggrund Kvalitetsafdelingen holdt den 07. oktober 2005 møde med afdelingsledelsen i ortopædkirurgisk afdeling med henblik på at hjælpe med en analyse af arbejdsorganiseringen i dele af sekretariaterne, i Herning og Holstebro. Sekretæranalyserapporten Hvad gemmer bunkerne 1 fra april 2005 har været drøftet generelt i ortopædkirurgisk afdeling. Afdelingen har kunnet nikke genkendende til langt de fleste problemstillinger men har samtidigt haft svært ved umiddelbart at pege på indsatsområder, der kunne afhjælpe de lokale problemer. Sekretariaterne oplever, at der lægges flere og flere opgaver over på dem, uden at andre tages væk. Som nogle af tidsslugerne nævnes bl.a.: den øgede information til patienterne om frit og udvidet frit sygehusvalg de nuværende regler for patienttransport E-scanning af journaler flaskehalsproblemer i forhold til epikriser Afdelingsledelsen ønskede derfor en analyse, der indkredser centrale problemstillinger og anviser mulige løsningsforslag. 1 Bjerre, B: Hvad gemmer bunkerne? Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet, Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 3 af 9

4 Formål med analysen At observere og beskrive de aktuelle arbejdsgange, herunder drøfte undrepunkter og problemområder med hensyn til opgavemængde, opgavefordeling og arbejdsgange. At give forslag til forbedringer af sekretariaternes arbejdsorganisering, herunder påpege et eventuelt behov for øgede ressourcer, eller reducering af opgavemængde. (se endvidere oplægget til afdelingsledelsen den 18. Oktober 2005, bilag 1) Analysemetode De aktuelle problemstillinger iagttages på baggrund af observationsstudier og interview i afdelingerne. Der har været to dages observationer i hvert sekretariat, begge steder i ambulatoriet. Der har særligt været fokus på : skrankefunktionen bookingfunktionen indkaldelsesfunktionen telefonbetjening finde frem -funktionen Kvalitetskonsulent Anna Marie Fink har foretaget observationerne og beskrevet iagttagelserne. Observationerne er foregået på almindelige arbejdsdage. Fokusområderne er aftalt med de ledende sekretærer. Arbejdsbeskrivelser for de pågældende lægesekretærer var udleveret forinden. Resultat Herning Observationerne foregik i ambulatoriet den 5. og 6. december 2005 i Herning med fokus på to funktioner pr. dag: finde frem -funktionen bookingfunktionen telefonbetjening skrankefunktionen Generelt om ambulatoriet Det ambulante team er bemandet med 9 sekretærer, heraf en gruppeleder. Desuden er der p.t. en puljemedarbejder og en person i arbejdsprøvning. Ambulatoriefunktionen er præget af mange her og nu opgaver. Alle medarbejdere kan basisfunktionerne og har derudover nogle specialistfunktioner. Der er backup til alle funktioner. Gruppelederen udarbejder specifikke ugeprogrammer med rotation i funktionerne. Der findes gode arbejdsbeskrivelser for langt de fleste funktioner. Generelt er der en god stemning og tone blandt sekretærerne. Fysisk sidder 8 sekretærer placeret i lokalet - ingen fast arbejdsplads til sekretæreleven. I øjeblikket er der god overensstemmelse mellem opgavemængde og ressourcer. De bunker, afdelingen bare for få uger/måneder siden havde, er væk. Dette skyldes ikke mindst, de ekstra ressourcer afdelingen har fra personer i arbejdsprøvning og puljejob. Alle er enige om, at det psykologisk har stor betydning, at der jævnligt eller dagligt er bund i arbejdsopgaverne. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 4 af 9

5 Finde frem -funktionen Funktionen består i at sikre overensstemmelse mellem bookinglisten og journalerne til kommende dags ambulatorium. Alle journaler og rtg. billeder skal være tilgængelige. Der er en udførlig arbejdsbeskrivelse for funktionen. Sekretærerne har et stort arbejde med at lokalisere og fremskaffe journaler. Arbejdet er øget i den periode, hvor afdelingens E-scanner journaler. På observationsdagen brugte sekretæren ca. 1 time på at lede efter journaler. Journalerne kan være at finde Derudover skal man orientere sig i Endelig kan man lede på den pågældende dags hylde i stålskab i ambulatoriet i journalarkiv i kælder i kirurgisk arkiv ved skadestuen PTI E-scan BookPlan PAS i T-sekretariat på lægekontorer i kasser, på skriveborde og brevbakker Bookingfunktionen Funktionen består i at sortere henvisninger og indkalde patienter. Der er ingen specifik arbejdsbeskrivelse for funktionen. Patienter i ventergruppe 1 og 2 bliver umiddelbart booket, og får indkaldelsesbrev. Patienter i ventegruppe 3 får derimod ikke booket tid og modtager heller ikke et kvitteringsbrev indenfor de 8 dage, som loven om udvidet frit sygehusvalg kræver. Årsagen er, at lægernes vagtkalender ikke er tilgængelig for sekretærerne. Sekretærerne registrerer ventegruppe 3 patienter på en huskeliste som de senere finder frem for at sende indkaldelsesbreve. Sekretærerne holder dobbelt bogholderi og oplever jævnligt, at patienter ringer og beklager sig - gennemsnitlig 4-5 patienter pr. dag. På observationsdagen havde patienter, hvis henvisninger afdelingen havde modtaget den 10. november 2005, ikke modtaget kvitteringsbrev/indkaldelsesbrev. Den pågældende observationsdag drejede det sig om 14 henvisninger. Telefonbetjeningen Funktionen består i, at én person passer telefonen i tidsrummet kl , hvorefter telefonsvarer slås til. Uopsættelige henvendelser sker til skadestuen. Der er ingen specifik arbejdsbeskrivelse for funktionen. Oftest ringer patienter med ønsker om at ændre indkaldelsetid, spørge på ventetider o.lign. Sekretæren kan have arbejdsfunktioner samtidig med telefonbetjeningen, som kan tåle afbrydelser. Det drejer sig om skrivning af enkle notater, klargøring af journaler til E-scan m.v. Telefonbesvarelser foregår med en venlig og kompetent patientbetjening. Det giver arbejdsro blandt de øvrige sekretærer, at én person passer telefonen. Sekretærerne bruger head-set til telefonen konvertibelt med diktafonen, hvilket gør det hurtigt at skifte mellem funktionerne. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 5 af 9

6 Skrankefunktionen Skrankefunktionen er en selvstændig funktion, som består i at servicere patienter i forbindelse med modtagelse, rtg, transport m.v. Der er en udførlig arbejdsbeskrivelse til funktionen, som udover patientserviceringen også omfatter postsortering, ordning af journaler til rtg. m.v. Der er mange henvendelser fra patienter. Det virker venligt mod patienterne, at der er permanent betjening ved skranken. Funktionen går på skift mellem sekretærerne. I en periode har den udelukkende været varetaget af personen i arbejdsprøvning. Dette har været en god aflastning for de øvrige sekretærer og har været medvirkende til, at der er nået til bunds i bunkerne. På grund af ambulatoriets fysiske beliggenhed er der også en del henvendelser fra patienter, der ikke har noget at gøre med ortopædkirurgisk afdeling. Samlet vurdering Herning Finde-frem -funktionen Sekretærerne bruger megen tid på at lokalisere og fremskaffe journaler. Arbejdet er øget i perioden, hvor afdelingen E-scanner journaler. Bookingfunktionen Patienter i ventegruppe 3 får ikke booket tid og modtager ikke et kvitteringsbrev indenfor de 8 dage, som loven om udvidet frit sygehusvalg kræver. Sekretærerne mangler lægernes vagtkalender for at kunne sende kvitteringsbrev til tiden. Sekretærerne registrerer ventegruppe 3 patienter på huskeliste. Dette giver dobbelt bogholderi og ekstra arbejde med at besvare opringninger fra patienter, som ringer og beklager sig. Telefonbetjening og skrankefunktionen Der er ikke fundet forbedringspotentiale i forhold til telefonbetjeningen og skrankefunktionen. Resultat Holstebro Observationen foregik i ambulatoriet i Holstebro den 14. og 15. december 2005 og havde særlig fokus på: booking- og indkaldelsesfunktionen (de nye indkaldelsesbreve) telefonbetjening og skrankefunktionen finde frem -funktionen de fysiske rammer, herunder støj- og stressniveauet Generelt om ambulatoriet Ambulatoriet er bemandet med 5 sekretærer. To sekretærer har primært booking- og indkaldelsesfunktionen, telefonbetjeningen og skrankefunktionen. Èn af de tre øvrige er buffer i forhold til booking- og skrankefunktionen. De to andre har opgaver i forhold til at finde, rekvirere og arkivere journaler samt løse administrative opgaver af forskellig karakter. Der er overordnede beskrivelser af arbejdsfunktionerne, alle udarbejdet i Ambulatoriet er fysisk lille. Der er udover de 5 arbejdspladser en skranke, hvor patienterne henvender sig og et relativt stort lokalt arkiv med livlig trafik omkring. Ambulatoriet er præget af et relativt højt stressniveau. Efter sigende varierer dette fra dag til dag. Sekretærerne på de to forposter oplever især, at der ofte er meget travlt. De har arbejdet i disse funktionerne i mange år. Alle patienter bliver efterhånden booket elektronisk, undtaget de kar-kirurgiske patienter. I overgangsperioden med elektronisk booking er det erfaringen, at der er forekommet forholdsvis mange fejlbookinger, enten i form af dobbeltbookinger eller andre fejl. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 6 af 9

7 Afdelingen har forsøgt at registrere antallet af fejlbookinger i dagene op til observationspraktikken. Der er på tre dage registreret 12 fejlbookinger, uden at opgørelsen kan betragtes som fyldestgørende. Kombinationen af megen travlhed og støj og et dobbelt bookingsystem kan være medvirkende årsag til fejlbookingerne. Fejlbookinger er uheldige og giver ofte anledning til frustration blandt kollegaer, fordi journalerne ikke er til stede. Ligeledes giver det utilfredsstillende patientforløb, der kan ende med forsinkelser eller aflysning. Telefonbetjening, skranke- og bookingfunktionen Telefonbetjening, skrankefunktionen og booking- og indkaldelsesfunktionen deles mellem de to sekretærer på forposterne med skift hver anden uge. Telefonen er daglig åben fra kl på det nummer, som patienterne får opgivet i indkaldelsesbrevene. Den øvrige tid er der telefonsvarer på. Sekretæren, der passer telefonen, har samtidig opgaven med at booke de ny henviste patienter. De to kolleger deler bookingopgaven afhængig af travlhed. Patienter henvist til karkirurger bookes altid af én bestemt sekretær. På observationsdagen bar arbejdet præg af, at der havde været edb-nedbrud to dage forinden. Der lå mange papirforespørgsler, som skulle kontrolleres og rettes i bookingsystemet. Lægernes vagtlister var aktuelt ikke tilstede, hvilket betød, at sekretærerne ikke kunne booke patienter i ventegruppe 3, og derfor havde vanskeligt ved at få sendt kviteringsbreve indenfor de 8 dage, som patienterne har krav på ifølge loven om frit og udvidet frit sygehusvalg. De pågeæledende henvisninger blev liggende til senere booking, og det giver sekretærerne en ekstra opgave at huske dem. De to sekretærer sidder på arbejdspladser op mod skranken hvor alle patienter henvender sig. Det er ikke hensigtsmæssigt, at telefon- og skrankefunktionen er kombineret med booking- og indkaldelsesfunktionen. Opgaverne i forbindelse med telefon- og skrankefunktion er her og nu relateret, mens booking og indkaldelsesfunktionen kræver mere koncentration, når sekretærerne skal vurdere hvilken læge patienten kan sættes til, og øvrige forhold der er at tage hensyn til. En opdeling af funktioenrne og en rotation imellem fire ud af de fem personer i ambulatoriet, ville være en fordel. Rotation kræver, at alle fire sekretærer kan håndtere booking systemet, fordi mange telefonhenvendelser drejer sig om patienter, der ønsker ændringer af mødetider m.v. Telefonbetjeningen kan med fordel placeres bagerst i lokalet af hensyn til støjniveau m.v. Sekretærerne har mange arbejdsgange med hver enkelt journal, som bl.a. skyldes, at de forskellige it-programmer ikke kan arbejde sammen. Patienternes cpr.nr skal derfor indtastes flere gange for at gøre arbejdsprocessen færdig. Hos en patient, der f.ex. skal bookes til efterkontrol, kræves tre selvstændige arbejdsgange: 1) booke patienten i book-plan, 2) sende et indkaldelsesbrev ud fra de fortrykte brevskabeloner og 3) slette patienten af erindringslisten. De nuværende it-systemer er selvstændige systemer, som ikke kan integreres. Udover nedsat smidighed i arbejdsprocessen er den manglende it-integration også en potentiel risiko for fejl. Der bør i forbindelse med den kommende EPJ fortsat arbejdes aktivt for at skabe it-platforme, der kan løse integrationsproblematikken. Finde frem -funktionen En af sekretærerne har til opgave at finde journaler frem til de næste dages konsultationer. I denne opgave ligger der er en del arbejde med at lokalisere journalerne. Journalerne kan være at finde i det lokale arkiv i ambulatoriet fællesarkivet Derudover skal man orientere sig i PTI E-scan Endelig kan man lede i diverse bunker af journaler i ambulatoriet på lægekontorer i kasser, på skriveborde og brevbakker Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 7 af 9

8 Håndteringen af E-scannede journaler er problematisk. I øjeblikket gendannes en E-scannet journal i fysisk form. Det vil sige, at der etableres en journal med omslag, alle faneblade og en kopi af kontinuationer m.v., som i forvejen er elektronisk tilgængelige. På observationsdagene gendannede sekretæren 6-7 af disse journaler pr. dag. Taget i betragtning, at journalen efter konsultationen igen skal nedlægges når det aktuelle notat er scannet, virker dette arbejde omsonst. og meget krævende på papirressourcer. Samtidig kan denne arbejdsgang udgøre et patientsikkerhedsproblem, hvis ikke disciplinen med at nedlægge den reetablerede journal efterleves. Afdelingen har i forvejen en puljemedarbejder fuldtidsbeskæftiget med at gøre journaler klar til E-scan. Vedkommende kan på en såkaldt god dag gøre journaler klar. Den tid, sekretæren kan spare ved ikke at gendanne E-scannede journaler, kan med fordel bruges til andre arkiveringsopgaver. Alle sekretærer har funktioner i forhold til at sætte journaler på plads i det lokale arkiv. Det vil være en fordel at én person havde denne opgave. De fysiske rammer Det ville skabe mere ro, hvis det lokale arkiv kunne placeres uden for kontormiljøet, og det ville give mere plads og mulighed for at sætte spanske vægge op, hvilket formentligt kunne reducere støjniveauet og give et bedre arbejdsmiljø i lokalet. Det kan under alle omstændigheder anbefales at se på den fysiske indretning i lokalet, evt. ved hjælp af rådgivning fra arbejdsmiljøkonsulenterne. Samlet vurdering Holstebro Støj- og stressniveu Det anbefales, at opgaverne deles op, og at der skabes rotation blandt de 4 ud af de 5 sekretærer. Dette forventes at ville give mere ro og større opmærksomhed om hver enkelt opgave. Det lokale arkiv kunne med fordel placeres uden for kontormiljøet mhp at skabe bedre plads og mindre aktivitet i lokalet. Under alle omstændigheder kan det anbefales at se på den fysiske indretning i kontormiljøet mhp at reducere støjniveauet og give et bedre arbejdsmiljø i lokalet. Telefonbetjening og booking- og indkaldelsesfunktionen Telefonbetjeningen kan med fordel placeres bagerst i lokalet af hensyn til støjniveauet. Alle fire sekretærer bør kunne håndtere bookingsystemet af hensyn til at kunne tage telefonhenvendelser. Finde frem -funktionen Håndteringen af E-scannede journaler bør ændres, således at disse journaler ikke gendannes i sin fulde fysiske form. Det vil være en fordel, hvis en person sætter journaler på plads i det lokale arkiv. I forbindelse med den kommende EPJ bør der fortsat arbejdes aktivt for at skabe it-platforme, der kan løse integrationsproblematikken mhp at lette arbejdsprocessen i forhold til indtastning af patientens CPR nr. Afsluttende bemærkninger Den 4. januar 2006 fremlagde Pernille Bertelsen undersøgelsresultatet af lægesekretærernes arbejde anno Undersøgelsen bekræfter antagelsen om, at lægesekretærers arbejdspraksis er mangfoldig og tæt forbundet med den måde hvorpå afdelingens og sygehusets arbejde er organiseret. Medtoden som er anvendt i undersøgelsen er spændende og vil kunne inspire, hvis der skal ske yderligere analyse af arbejdsorganiseringen i afdelingen 2 Bertelsen P. Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er sekretærer for lægerne? Aalborg Universitet Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 8 af 9

9 Bilag 1 Oplæg Analyse af arbejdsorganiseringen i lægesekretariaterne i ortopædkirurgisk afdeling i Herning og Holstebro Baggrund Kvalitetsafdelingen har fået en henvendelse fra afdelingsledelsen i ortopædkirurgisk afdeling, om hjælp til at analysere arbejdsorganiseringen i lægesekretariaterne i Herning og Holstebro. Kvalitetskonsulent Anna Marie Fink holdt den et møde med afdelingsledelsen i ortopædkirurgisk afdeling, mhp. at indkredse problemstillingerne og udarbejde et oplæg til gennemførelse af analysen. Sekretæranalyserapporten Hvad gemmer bunkerne fra april 2005, har været genstand for en generel drøftelse af sekretærfunktionerne i afdelingen. Man har kunnet nikke genkendende til langt de fleste problemstillinger, samtidig med at det umiddelbart er svært at pege på indsatsområder der kan afhjælpe problemerne. Den ønskede analyse skal indkredse centrale problemstillinger og anvise mulige løsningsforslag - ikke nødvendigvis påpege øget effektivisering. Aktuelle problemstillinger Sekretariaternes spontane ytringer på problemerne er, at der er for mange opgaver, og at der til stadighed bliver lagt flere opgaver over på sekretærerne, uden at andre tages væk. De store tidsslugere menes bl.a at være, information til patienterne om det frie og udvidet frie sygehusvalg samt de nuværende regler for patienttransport. Derudover nævnes det, at man mener der går timer svarende til én lægesekretær pr. dag at foretage e-scanninger af journaler. Lægesekretariaterne er indimellem flaskehalsen for at epikriserne kommer ud til tiden. Analyse metode På baggrund af observationsstudier og interview i afdelingerne, at beskrive de aktuelle problemstillinger. Formål med analysen At observere og beskrive de aktuelle arbejdsgange, herunder drøfte undrepunkter og problemområder med hensyn til opgavemængde, opgavefordeling og arbejdsgange At give forslag til forbedringer af sekretariaternes arbejdsorganisering, herunder påpege et eventuelt behov for øgede ressourcer, eller reducering af opgavemængde. Opgaven løses af Kvalitetskonsulent Anna Marie Fink i fornødent samarbejde med kolleger Kvalitetsafdelingen og i tæt kontakt med afdelingsledelsen, klinikledelserne og sekretariaterne. Tidshorisont Oplægget drøftes på funktionslederrmøde den 30. oktober 2005 Observationsstudier og interview foregår i løbet af november 2005 efter nærmere aftaler med de ledende sekretariater Rapport til afdelingsledelsen, klinikledelserne og sekretariaterne primo januar 2006 Med venlig hilsen Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 9 af 9

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den 01.10.12 med opfølgning den 20.02.13 Side3 Sammenfatning Denne rapport er udarbejdet som resultat af

Læs mere

Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler

Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler Hvilken rolle spiller support staff? Pernille Bertelsen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Just in time Jo

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Onkologisk Afdeling Regionshospitalet Herning Den 10. november 2008 Indhold Side Sammenfatning 2 Generelt om patientsikkerhed i Onkologisk afdeling

Læs mere

Rapport Analyse af ressourcebehovet til håndtering af de nuværende arbejdsopgaver i sekretærfunktionen i Urinvejskirurgisk afdeling Holstebro

Rapport Analyse af ressourcebehovet til håndtering af de nuværende arbejdsopgaver i sekretærfunktionen i Urinvejskirurgisk afdeling Holstebro Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Analyse af ressourcebehovet til håndtering af de nuværende arbejdsopgaver i sekretærfunktionen i Urinvejskirurgisk afdeling Holstebro Udarbejdet

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Reumatologisk Ambulatorium Regionshospitalet Holstebro Den 23.

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Reumatologisk Ambulatorium Regionshospitalet Holstebro Den 23. Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Reumatologisk Ambulatorium Regionshospitalet Holstebro Den 23. september 2009 Indhold Side Sammenfatning 2 Andet 4 Liste over teamets medlemmer 4 Tidsforbrug

Læs mere

Evaluering af Klar besked Information til patienter

Evaluering af Klar besked Information til patienter Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Evaluering af Klar besked Information til patienter Peter Barner-Rasmussen Anna Marie Fink Oktober 2005 Indhold Side Sammenfatning..........................................................

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet?

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet? RINGKJØBING AMT Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet?

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport

Hospitalsenheden Vest. Rapport Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Holstebro Den 19. september Sammenfatning Denne rapport er udarbejdet som resultat af en patientsikkerhedsrunde

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Ja, det kan de Nej, men vi arbejder på det Nej det kan de ikke, men det er en god ide Ikke relevant til vore patienter Antal timer pr.

Ja, det kan de Nej, men vi arbejder på det Nej det kan de ikke, men det er en god ide Ikke relevant til vore patienter Antal timer pr. Organisationskema(udkast): Kvalitative spørgsmål, der afspejler daglig praksis og udviklingsplaner Udfyldes af ledelsen og diskuteres/justeres efter drøftelse med brugerråd og/eller MEDudvalg. (skemaet

Læs mere

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag.

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag. Casestudiematrix Forskningsspørgsmål: Hvad sker der på en middagskonference? Analyseenhed: M.konference foregår dagligt fra kl. 13.15-14.00. Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og

Læs mere

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Herning Sygehus 7400 Herning Tlf: 9927 6322 Email: kvalitet@ringamt.dk Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport

Hospitalsenheden Vest. Rapport Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Øjenafdelingen Regionshospitalet Holstebro Den 19. marts 2012 Sammenfatning Denne rapport er udarbejdet som resultat af en patientsikkerhedsrunde i

Læs mere

Skemaer for afdelingsindikatorer (testversion 1) Før test.

Skemaer for afdelingsindikatorer (testversion 1) Før test. Bilag 8. Skema til afdelingerne før test for face validity Skemaer for afdelingsindikatorer (testversion 1) Før test. Ud fra gennemførte interview med ansatte og patienter har der tegnet sig nogle strukturelle

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Nyborg Strand, 10. nov. 2014

Nyborg Strand, 10. nov. 2014 Bruger vi tiden på det rigtige? - hvordan man kan arbejde med afbrydelser og forstyrrelser Nyborg Strand, 10. nov. 2014 www.olp.rm.dk Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Hovedpointer Styrker

Læs mere

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver Lægesekretær i et nyt perspektiv ny faglig profil og ændrede opgaver Udgiver DL Patient Administration Kommunikation Oplag 5.000 ex. Tekst Helle Jørgensen (DJ) Foto Arkiv Layout Mind to Mind Tryk Grefta

Læs mere

Vejledning arbejdsgang ved behandling af klagesager i afd. O

Vejledning arbejdsgang ved behandling af klagesager i afd. O Afdeling: Ortopædkirurgisk Afdeling O Udarbejdet af: Nina Egesborg og Inge Marie Holland Instruksnavn: Vejledning - arbejdsgang ved behandling af Dato: 10. juli 2008 patientklager Sektor: UAG Revideret

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Patientsikkerhedsrunde

Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Teknisk Afdeling Regionshospitalet Herning Den 24. september 2008 Indhold Side Sammenfatning 2 Generelt om patientsikkerhed i Teknisk Afdeling 3 Område

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre patientoplevelser hvordan?

Bedre patientoplevelser hvordan? Bedre patientoplevelser hvordan? Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP 2009 Januar 2012 www.centerforkvalitet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Metode 2 Afdelingernes indsatsområder 2

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

Notat. Lean-temperaturmåling i uge 37

Notat. Lean-temperaturmåling i uge 37 Afdeling: Lean-staben Udarbejdet af: Jørgen Ejler Pedersen Journal nr.: 2-16-0-00117-2006 E-mail: Joergen.ejler.pedersen@ouh.fyns-amt.dk Dato: 2. oktober 2007 Telefon: 6541 4448 Notat Lean-temperaturmåling

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner SAMLET PRÆSENTATION SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner En del af Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, maj 2015 PROJEKTETS RAMME KORT FORTALT SAMMEN OPNÅR

Læs mere

Psykiatri og Social Administrationen. Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel

Psykiatri og Social Administrationen. Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udeblivelser i psykiatrien Psykiatrien har gennem de

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

WEBBOOKING MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

WEBBOOKING MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WEBBOOKING MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Charlotte Buch Gøthgen, Aalborg Universitetshospital Karin Hedegaard, Aalborg Universitetshospital Karsten Ulrik Niss, Aalborg Universitet 1 BAGGRUND Region Nordjylland

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Tolkeudbud bestilling og fakturering

Tolkeudbud bestilling og fakturering Tolkeudbud bestilling og fakturering 9. Juni 2015 2 Formål i dag Afklare hvilke arbejdsgange relateret til bestilling, dokumentation af tolkesamtale og samtaletidspunkt, kvittering og fakturering systemerne

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Susanne Skeem Projektleder RN Lena H. Malmberg Implementeringsansvarlig projektleder RN Capgemini Sogeti - Århus 21.maj 2015 Agenda Nyt bookingsystem i Region

Læs mere

Vejledning KTP Klar Til Pas

Vejledning KTP Klar Til Pas Vejledning KTP Klar Til Pas KTP i PAS (AM,KTP) er en oversigt over alle bookede procedurer, som er klar til videre registrering i PAS. KTP kaldes også KTP-listen. KTP har særligt været anvendt af de billeddiagnostiske

Læs mere

Oktober 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

Oktober 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Oktober 2011 Nye lokationsnumre Justeret udrulningsplan Booking implementeret i Skejby Indhold i RM8- opdateringen EPJ-stormødet for læger Adgang til e-journal Velkommen til

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Medicinsk afdeling, afsnit M3 Regionshospitalet Holstebro den 28. maj 2008 Indhold Side Sammenfatning... Generelt om afsnit M3... Område 1: De fysiske

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Kom godt i gang med CSC Social

Kom godt i gang med CSC Social Kom godt i gang med CSC Social Nyt it-system nye arbejdsgange CSC social er SOF s nye fælles it-system, som skal understøtte dokumentationen og samarbejdet mellem de forskellige myndighedscentre og tilbud.

Læs mere

Høringsnotat for eventuel flytning af Jobcenter Vejen til de tidligere Dong bygninger i Søndergade 50, Vejen NOTAT

Høringsnotat for eventuel flytning af Jobcenter Vejen til de tidligere Dong bygninger i Søndergade 50, Vejen NOTAT Høringsnotat for eventuel flytning af Jobcenter Vejen til de tidligere Dong bygninger i Søndergade 50, Vejen NOTAT Forhåndsmeddelelse samt ophængte plancher over Signals konceptforslag blev annonceret

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Med en beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling imellem projektets parter i TeleCare Nord; almen praksis, kommuner og sygehuse er det

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Rapport. Waste-runde i Endokrinologisk. Sygeplejeambulatorium RHE den 19.08.2015. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro

Rapport. Waste-runde i Endokrinologisk. Sygeplejeambulatorium RHE den 19.08.2015. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Waste-runde i Endokrinologisk

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet

Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet Knudepunktet Høringssvar Administrationens svar Køretiden på 60 minutter er uændret i forhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene December 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 2 Rev. feb. 2011 Personalet i Medicinsk Hæmatologisk Ambulatorium byder dig velkommen Kort

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Henvisning kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Emne Side Definition: Hvad er en henvisning? 1 Elektronisk henvisning Elektronisk henvisning modtag 2 Elektronisk henvisning

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Side 1 af 4 9-1-1-06 4. Forslag til overordnet organisering samt geografisk placering af

Læs mere

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark Område: Human Resources Udarbejdet af: Camilla Skytte Behrendsen Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Camilla.Skytte.Behrendsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631873 Dato: 22.

Læs mere

Notat. Tværregional sammenligning af organisering og udgifter til den siddende patienttransport

Notat. Tværregional sammenligning af organisering og udgifter til den siddende patienttransport Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 10/9578 Dato: 2. september 2010 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 Notat

Læs mere

CF centret har brug for din hjælp!

CF centret har brug for din hjælp! CF centret har brug for din hjælp! Som vi fortalte på informationsmødet i april (og i CF kontakten på hjemmesiden), har en del af besparelserne i Region Midt også ramt Børneafdelingen. Det er derfor blevet

Læs mere

31/9 understøtter ikke muligheden for det tilfældige møde, opbygningen af det faglige fællesskab og den gensidige inspiration.

31/9 understøtter ikke muligheden for det tilfældige møde, opbygningen af det faglige fællesskab og den gensidige inspiration. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Opsamling på fokusgruppeinterview med skoleledere 1. I hvilken grad har 31-9 understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens

Læs mere

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Journal Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 JOURNAL... 3 6.1.1 Patientjournal - skabelon... 3 6.1.2

Læs mere

Velkommen til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A

Velkommen til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A Velkommen til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A En ny afdeling kan let virke uoverskuelig det første stykke tid, og vi håber, at denne introduktion kan hjælpe med at få et bedre overblik over alt

Læs mere

Side 1 af 5. Udd. leder + elevvejleder/ledende lægesekretær

Side 1 af 5. Udd. leder + elevvejleder/ledende lægesekretær Side 1 af 5 390 1. Introduktion, hospital/sygehus Eleven kender den/de ansvarlige for elevens uddannelse Udd. leder + elevvejleder Uddannelseslederens ansvar og opgaver 1.1 og andre medarbejder samt egen

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro den 29. oktober 2007 Indhold Side Sammenfatning... Område 1... Område 2... Område 3... Hospitalsledelselsens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

strålebehandling Inspiration til at nedbringe ventetiderne

strålebehandling Inspiration til at nedbringe ventetiderne Hurt igere i strålebehandling Inspiration til at nedbringe ventetiderne Notat 31. maj 2007 INTRODUKTION Når en kræftpatient skal have strålebehandling, kan det være afgørende, at behandlingen begynder

Læs mere

Telepsykiatri. Videomøder i psykiatrien

Telepsykiatri. Videomøder i psykiatrien Telepsykiatri Videomøder i psykiatrien Agenda Baggrund og resultater v/ Direktør Lars Hulbæk, MedCom Læring fra projektet v/ Teamleder Pernille Rømer, Region Sjælland Baggrund og resultater v/ Lars Hulbæk

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Klar til akkreditering. Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært.

Klar til akkreditering. Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært. Klar til akkreditering Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært. Klar til akkreditering På Nordkaps hjemmeside findes link til: Nyhedsbrev fra PLO Notat fra IKAS Surveyors Der er i alt 64 indikatorer

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Gynækologisk afdeling H2 Regionshospitalet Herning den 5. marts 2008 Indhold Side Sammenfatning... Risicoområde 1... Risicoområde 2... Risicoområde

Læs mere

Bedre patientoplevelser hvordan?

Bedre patientoplevelser hvordan? Bedre patientoplevelser hvordan? Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP Januar 20 www.centerforkvalitet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Metode 2 Afdelingernes indsatsområder 2 Gode eksempler

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. PATIENTSIKKERHEDSRUNDE i vagt. Kirurgisk Klinik Regionshospitalet Herning

Hospitalsenheden Vest. Rapport. PATIENTSIKKERHEDSRUNDE i vagt. Kirurgisk Klinik Regionshospitalet Herning Hospitalsenheden Vest Rapport PATIENTSIKKERHEDSRUNDE i vagt Kirurgisk Klinik Regionshospitalet Herning den 25. februar og 11. marts 2008 Indhold Side Sammenfatning 3 Baggrund 4 Aktuelt om klinikken 5 Rapportens

Læs mere

Det er vores alles ansvar at sikre, at der ikke opstår situationer, hvor sikkerheden bliver kompromitteret.

Det er vores alles ansvar at sikre, at der ikke opstår situationer, hvor sikkerheden bliver kompromitteret. NYHEDSBREV OKTOBER 2016 Kære klinikker Vi håber, I alle er kommet godt i gang efter sommeren. I A-Data har vi haft rigtig travlt med den nye version af FMK, som bl.a. gør det muligt at sende en recept

Læs mere