Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal København K. Sendt på mail til og med kopi til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal København K. Sendt på mail til og med kopi til"

Transkript

1 KL Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal København K Sendt på mail til og med kopi til Vedrørende svar på høring over udkast til ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Social- og Indenrigsministeriet har den 7. juli 2016 bedt KL om eventuelle bemærkninger til ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service. Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest onsdag den 17. august Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet. Side 1 af 8 KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT princippet. KL har følgende bemærkninger til udkast til forslag til lov om socialtilsyn og lov om social service: Generelt KL er overordnet positiv over for, at reglerne om socialtilsyn justeres på baggrund af resultaterne af midtvejsevalueringen. KL har i forbindelse med evalueringen peget på en række uhensigtsmæssige regler, som er medtaget i lovforslaget. KL finder det blandt andet positivt, at reglerne om tilbuddenes økonomiske kvalitet forenkles, og at botilbudslignende tilbud efter lejeloven også bliver omfattet af lov om socialtilsyn og at whistleblower-ordningen justeres. 1. Lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Botilbudslignende tilbud etableret i boliger, der er omfattet af lov om leje Det foreslås, at både kommunale og private botilbudslignende tilbud, hvor borgeren bor i egen bolig efter lov om leje og hvor borgeren modtager hjælp og støtte lov om social service fra 1. januar 2017, skal godkendes og føres tilsyn med efter reglerne i lov om socialtilsyn. Det foreslås i den forbindelse, at de kommunalt ejede botilbudslignende tilbud, hvor den bolig, der er knyttet til tilbuddet, udlejes af kommunen efter lov om leje, kun vil være omfattet af lov om socialtilsyn, hvis tilbuddet

2 1(1 er oprettet inden den 1. januar 2017, hvor loven træder i kraft. Hvis denne type tilbud derimod er oprettet efter lovens ikrafttrædelse 1. januar 2017, falder de udenfor reglerne om lov om socialtilsyn. Private tilbud vil modsat de kommunale botilbudslignende tilbud være omfattet af lov om socialtilsyn, uanset at de er oprettet før eller efter den 1. januar 2017, hvor loven træder i kraft. Indledningsvis forholder KL sig positiv overfor, at botilbudslignende tilbud bliver omfattet af lov om socialtilsyn, idet disse tilbud ligner de tilbud, der i dag er omfattet af tilsynslovgivningen. De er både bygget og indrettet som sådanne tilbud, og de bebos af borgere med samme behov, som er gældende for de borgere, der bor i de sociale botilbud og/eller almene ældre-/handicapboliger, som i dag er omfattet af Socialtilsynets godkendelses- og tilsynsopgaver. Side 2 af 8 KL vil dog gøre opmærksom på det problematiske i, at de private tilbud fremadrettet vil være omfattet af socialtilsynet, mens kommunale botilbudslignende tilbud, der oprettes af kommunen efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2017 ikke omfattes af socialtilsynet. De to boligtyper er for KL at se fuldstændig ens, bortset fra ejerforholdene. Hvis man gør forskel på kommunale og private boliger, er det efter KL's overbevisning klart i strid med den overordnede intention i lov om socialtilsyn om, at ligestille offentlige og private tilbud. KL vil på det kraftigste anbefale, at alle botilbudslignende tilbud uanset om de er offentlige eller private fremadrettet skal være omfattet af lov om socialtilsyn. Dette gælder således, uanset om tilbuddet er en servicelovsbolig, en almen ældre- og handicapbolig eller en anden type bolig, der lejes ud til borgeren efter lejeloven. Endelig vil KL gøre opmærksom på, at der i dag ikke er noget i lovgivningen, der forhindrer kommunerne i at etablere botilbudslignende tilbud, hvor den bolig, der er knyttet til tilbuddet, udlejes af kommunalbestyrelsen til beboerne i overensstemmelse med lov om leje. Derfor mener KL ikke at teksten i bemærkninger til lovforslaget under punkt er i overensstemmelse med lovgivningen. KL anbefaler derfor, at følgende tekst udgår: "at der kan rejses spørgsmål ved, om kommunerne har hjemmel til at oprette og drive denne type botilbudslignende tilbud [boliger udlejet efter lov om leje, hvortil der ikke er kommunal visitation]" Ansvarlig for at ansøge om godkendelse Det foreslås, at ansøgning om godkendelse af botilbudslignende tilbud, som bliver omfattet af socialtilsynet fra lovens ikrafttræden, skal ske på socialtilsynets eget initiativ eller efter ansøgning fra det enkelte botilbudslignende tilbud. KL vil anbefale, at godkendelsen som udgangspunkt bør ske efter ansøgning fra det enkelte botilbudslignende tilbud. Hvis socialtilsynet har kendskab til denne type tilbud, kan socialtilsynet opfordre tilbuddet til at søge om godkendelse. Det er således alene tilbuddet, der bør være ansvarlig for at leve op til lovgivningen.

3 KIL Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling, der anvendes til anbringelse af børn og unge Det foreslås, at efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling, der har 8 pladser eller derunder til anbringelse af børn og unge efter serviceloven, undtages fra socialtilsynets godkendelse og generelle driftsorienterede tilsyn. Forslaget vil betyde, at den enkelte plads på skoler med 8 pladser eller derunder til børn og unge, der anbringes efter serviceloven, godkendes af den anbringende kommune, og at det er den anbringende kommune, der fører det personrettede tilsyn med det anbragte barn. Side 3 af 8 Det foreslås derudover, at efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling med 9 eller flere godkendte pladser fortsat godkendes og føres tilsyn med af socialtilsynet. Dog således, at socialtilsynet ikke skal godkende og føre tilsyn med de økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Disse forhold er nemlig allerede omfattet af det tilsyn, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører med skolerne. KL er enig i, at det er uhensigtsmæssigt, at socialtilsynet skal godkende og føre tilsyn med efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling, hvor et mindre antal pladser optages af anbragte børn og unge efter serviceloven. KL mener også, at det er hensigtsmæssigt, at efterskoler, frie fagskoler osv, med et større antal pladser til anbragte børn og unge, omfattes af reglerne om socialtilsyn. KL vil dog anbefale, at det kommer til at fremgå tydeligt for de anbringende kommuner om efterskolen, den fri fagskole osv., om socialtilsynet skal godkende og føre tilsyn med dem. Denne viden er helt afgørende for, om den anbringende kommune selv skal sige ja til pladsen og selv føre tilsynet. KL er således enig i, at efterskoler, frie fagskoler mv. med færre antal pladser bliver friholdt fra at skulle omfattes af socialtilsynet. Men KL har ingen viden om, hvor det rigtige antal pladser er i forhold til færre pladser. KL forholder sig derfor ikke til, hvor det rigtige antal pladser er i forhold til, om skolen skal være omfattet af lov om socialtilsyn eller ej. KL er også enig i, at socialtilsynet ikke skal godkende og føre tilsyn med økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold på efterskoler og frie fagskoler mv. med et større antal pladser til anbragte børn og unge, da disse forhold allerede er omfattet af det tilsyn Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører med skolerne. Tilsyn med tilbud oprettet som fonde Som KL læser udkastet til lovforslagets 1, nr. 21, kommer den nye 15, stk. 4, i lov om socialtilsyn til at lyde således:

4 1(1 "Ved væsentlige ændringer af vedtægtsbestemmelser, herunder om formål, uddelinger eller lignende, samt ved fondens sammenlægning eller opløsning skal godkendes af Civilstyrelsen efter socialtilsynets forudgående tilladelse". I givet fald skal det indledende ord "ved" slettes. Hjemmel til bekendtgørelse om socialtilsynets tilsyn med fonde KL hilser det velkomment, hvis Social- og indenrigsministeren vil fastsætte nærmere regler om socialtilsynets særlige opgaver efter i forhold til tilbud oprettet som fonde, der er godkendt af socialtilsynet. Side 4 af 8 I praksis synes det at have givet anledning til væsentlig tvivl hos socialtilsynene i en række konkrete sager, hvorledes afgrænsningen af tilbud oprettet som fonde skal foretages, samt hvilke retlige konsekvenser det måtte have. KL er særligt interesseret i, at der skabes ro og klarhed omkring kommunernes driftsoverenskomster med selvejende institutioner på det sociale område, der er omfattet af socialtilsynenes kompetence. Det drejer sig blandt andet om indholdet af driftsoverenskomster, der har været fastlagt gennem Socialstyrelsens praksis siden 1960'erne, men som nu, for så vidt angår visse bestemmelser, betvivles af socialtilsynene. Det drejer sig endvidere om socialtilsynenes spørgsmål om eksistensberettigelsen af formueløse selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunerne, der for manges vedkommende er oprettet i kommunalt eller amtsligt regi i slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne med Socialstyrelsens godkendelse. KL ser frem til at blive inddraget i arbejdet omkring udarbejdelsen af de nye regler. KL er i besiddelse af omfattende viden om historikken og praksis i dag i kommunerne samt materiale, der omfatter domme, ældre cirkulærer fra Socialstyrelsen, vedtægter, driftsoverenskomster mv. Whistleblowerordningen Det foreslås, at lovens bestemmelse om whistleblowerordningen revideres, så anonymiteten kan fraviges, i det omfang fra den person, der henvender sig, måtte ønske dette. Den person, der henvender sig til socialtilsynet, får således mulighed for at samtykke helt eller delvist til ophævelse af anonymiteten. KL er enig i, at der er behov for, at anonymitets kravet kan fraviges, hvis den der henvender sig ønsker dette. Det vil give socialtilsynene bedre mulighed for at anvende og handle direkte på tilsynets bekymring eller kritik overfor det sociale tilbud. Forenkling og målretning af tilsynet med tilbuddenes økonomi Det foreslås, at tilsynet med tilbuddenes økonomi forenkles og målrettes. Som led heri foreslås det, at tilsynet med tilbuddenes økonomi tages ud

5 1(1 af kvalitetsmodellen og i stedet funderes i selve socialtilsynsbekendtgørelsen. KL tager forslaget til efterretning. Det fremgår samtidig af forslaget, at budgetskemaet til brug for registrering af tilbuddenes økonomi skal forenkles. Forslaget er fremsat, fordi mange kommuner mener, at budgetskemaet i dag er for omfangsrigt og for detaljeret, og at der stilles krav om oplysninger, som er meget ressourcekrævende at fremskaffe, fordi udgifterne ikke opgøres på den krævede måde i forvejen, som en del af den almindelige økonomistyring. wvwv.kl.dk Side 5 af 8 KL lægger stor vægt på, at budgetskemaet forenkles. KL er imidlertid samtidig enig i, at budgetskemaet fortsat så vidt muligt skal understøtte sammenlignelighed på tværs af offentlige og private tilbud. I dag drives en del tilbud som selvejende tilbud, der har driftsoverenskomst med enten en kommune eller en region. I disse tilfælde bliver tilbuddet optaget i de offentlige budgetter og regnskaber. For disse vil det derfor være oplagt, at tilbuddene med driftsoverenskomst kan anvende budgetskemaet rettet mod offentlige tilbud. Derudover er der en række andre sammenhænge, hvor det vil være relevant, at tilbud med driftsoverenskomst kan sidestilles med offentlige tilbud, fx ift. regler for takstfastsættelse og muligheden for at kunne indgå i den sociale rammeaftale. Endelig finder KL det hensigtsmæssigt, at fristen for indsendelse af tilbuddenes årsbudgetter ændres til den 1. november. Det vil sikre en mere hensigtsmæssig tidsrækkefølge ift. budgetvedtagelsen for offentlige tilbud. Afgørelse om skærpet tilsyn Det foreslås at der i forbindelse med afgørelser om skærpet tilsyn kan fastsættes en frist på baggrund af en individuel vurdering af det konkrete forholds karakter, dog for højst tre måneder ad gangen. Der kan være tilfælde, hvor det skærpede tilsyn skal føres i mere end tre måneder. Det foreslås at fastholde, at det vil kræve en ny vurdering og afgørelse om skærpet tilsyn fra socialtilsynet. KL er enig i, at et tilbud i nogle tilfælde efter en eller to måneder vil kunne konstatere, om et påbud er opfyldt eller vil blive det. KL skal dog gøre opmærksom på, at selvom fristen fastsættes til mindre end 3 måneder, er det fortsat er en afgørelse, som kan have stor betydning for et tilbuds omdømme og eksistens. Derfor skal der fortsat være vigtige grunde til at sætte et tilbud under skærpet tilsyn. Ellers skal tilbuddet i stedet for alene have et påbud. Betaling for skærpet tilsyn Det foreslås endvidere at ændre reglerne i socialtilsynsbekendtgørelsen om fastsættelse af tillægstakst for skærpet tilsyn, så denne fastsættes som 10 pct. af årstaksten pr. måned. I dag er taksten for skærpet tilsyn fastsat til 25 pct. af årstaksten for samlet tre måneder. Ændringen indebærer således, at takstbetalingen vedr, skærpet tilsyn vil stige.

6 KIL Det er erfaringen, at den hidtidige takst for skærpet tilsyn sjældent har kunnet dække de reelle omkostninger ved gennemførsel af de fleste skærpede tilsyn. KL anerkender, at den foreslåede ændring vil bidrage til, at takstindtægterne vedr, skærpet tilsyn i højere grad vil stemme overens med udgifterne hertil. KL ønsker dog i samme ombæring at påpege, at de øgede takstudgifter vil medføre stigende udgifter for brugerkommunerne af tilbud, der underlægges skærpet tilsyn. KL finder det i øvrigt uhensigtsmæssigt, at finansieringen af et skærpet tilsyn kan overføres fuldstændig til brugerkommunerne i stedet for, at det reelt har økonomiske konsekvenser for selve tilbuddet og dets driftsherre. Det er således i sidste ende brugerne og ikke tilbuddene, der straffes økonomisk. Side 6 af 8 Opsættende virkning Det foreslås, at klager over socialtilsynets afgørelser om at fratage et tilbud godkendelsen har opsættende virkning, med mindre socialtilsynet eller Ankestyrelsen vurderer, at der er konkret grund til, at det ikke skal være tilfældet. Der kan imidlertid være særlige forhold, der gør det påkrævet, at socialtilsynet skal have mulighed for at træffe afgørelse om, at en klage ikke skal tillægges opsættende virkning. Dette vil medføre, at tilbuddets godkendelse ophører straks. KL er enig i, at det er meget indgribende for et tilbud og for tilbuddets beboere, hvis et tilbud får frataget sin godkendelse. Hvis tilbuddet klager til Ankestyrelsen og efterfølgende får medhold, kan det være for sent for tilbuddet at fortsætte sin virksomhed. KL mener derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, at klager over socialtilsynets afgørelser om at fratage et tilbud godkendelsen har opsættende virkning, med mindre socialtilsynet eller Ankestyrelsen vurderer, at der er konkret grund til, at det ikke skal være tilfældet. KL vil i den forbindelse ikke undlade at gøre opmærksom på, at det er helt afgørende for fortsat at kunne sikre kvaliteten i de sociale tilbud, at Ankestyrelsen sikrer en hurtig sagsbehandling af klager over afgørelser om fratagelse af et tilbuds godkendelse, hvor afgørelsen har opsættende virkning. KL opfordrer derfor til, at der centralt fastsættes en frist for Ankestyrelsen sagsbehandling af sager, hvor afgørelser om at fratage et tilbud godkendelsen har opsættende virkning, KL er enig i, at der kan være sager, hvor der er særlige forhold, der gør det påkrævet, at socialtilsynet skal have mulighed for at træffe afgørelse om, at en klage ikke skal tillægges opsættende virkning. Dette vil medføre, at tilbuddets godkendelse ophører straks.

7 KL Ved ophævelse af den opsættende virkning Det foreslås også, at en klage over socialtilsynets afgørelse om at ophæve den opsættende virkning ikke kan påklages til Ankestyrelsen. KL er enig i, at en klage over socialtilsynets afgørelse om at ophæve den opsættende virkning ikke skal kunne påklages over til Ankestyrelsen, da der er tale om sager, hvor der bør handles her og nu af hensyn til beboerne i tilbuddet. Præcisering reglerne for socialtilsynets reaktionsmuligheder over for visiterende eller anbringende kommuner Det foreslås at præcisere reglerne for socialtilsynets reaktionsmuligheder, så socialtilsynet får mulighed for at orientere den visiterende eller anbringende kommune, i de tilfælde hvor socialtilsynet bliver opmærksom på uhensigtsmæssige forhold, der relaterer sig til de visiterende kommuners opgaver i forhold til de enkelte borgere i tilbuddet. HGH kl.dk Side 7 af 8 Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der kan være tale om forhold, som er en del af den visiterende eller anbringende kommunes ansvar. Det kan fx være, at den visiterende kommune ikke har udarbejdet en handleplan, at borgeren ikke er i målgruppen for det tilbud, som den pågældende er visiteret til, at borgeren er visiteret på et forkert juridisk grundlag, eller at plejefamilien ikke har modtaget den nødvendige efteruddannelse eller supervision. KL er på ingen måde enig i, at der tale om en præcisering, men mener derimod, at der er tale om en udvidelse af socialtilsynenes opgaver. KL vil i den forbindelse ikke undlade at gøre opmærksom på det ikke ubetydelige ressourcetræk denne udvidelse af tilsynenes opgaver vil medføre. Dertil kommer, at der for KL at se vil ske en opgaveglidning. Der må holdes fast i, at den anbringende/visiterende kommune er den, der har det fulde ansvar for den enkelte borger og for den enkelte plejefamilie, og derfor også er den, der udarbejder både handleplan for borgeren og sikrer, at plejefamilien får tilbud om efteruddannelse og supervision. Derfor mener KL, at disse opgaver er et myndighedsansvar og alene bør være et anliggende mellem tilbuddet/plejefamilien og myndighedskommunen. KL anbefaler på det kraftigste, at den foreslåede lovændring udgår. Socialstyrelsens auditfunktions rolle og kompetencer Det foreslås at præcisere i socialtilsynsloven, at Socialstyrelsen, som led i deres opgaver som audit-funktion, deltager i tilsynsbesøg og gennemfører faglige undersøgelser. Faglige undersøgelser kan bl.a. være auditforløb, hvis formål er at understøtte det enkelte socialtilsyns praksis og læring samt at fremme en fælles tilsynspraksis og ensartethed i sagsbehandling og fortolkning af det grundlæggende regelsæt på tværs af socialtilsynene. I dag skal socialstyrelsens auditfunktion løbende følge praksis i de fem socialtilsyn, foretage stikprøver og understøtte socialtilsynenes praksis med rådgivnings- og vejledingsmateriale.

8 KL KL mener, at det har været godt for både de fem socialtilsyn og de øvrige 95/98 kommuner, at audit-funktionen har understøttet de fem socialtilsyns implementering af lovgivningen i de første to år. KL anerkender også, at midtvejsevalueringen af socialtilsynene har vist, at der fortsat er områder, der kræver yderligere tid og implementering. KL skal dog gøre opmærksom på, at de fem socialtilsyn har myndighedsansvaret for at godkende og føre tilsyn med de sociale tilbud. Det betyder, at de hver især har ansvaret for at tilrettelægge og organisere arbejdet, og at socialtilsynet har ansvaret for at sikre den bedst mulige kvalitet i godkendelses- og tilsynsarbejdet. Det er vigtigt, at auditfunktionen anerkender denne præmis, når den tilrettelægger aktiviteter mv. Side 8 af 8 Det er også vigtigt, at auditfunktionen løbende justerer deres aktiviteter i takt med, at de fem socialtilsyn er blevet og fortsat bliver endnu mere professionelle og erfarne med godkendelses- og tilsynsarbejdet, og derved naturligt også får mindre behov for støtte fra auditfunktionen. Dette bør naturligvis ske i en dialog med de fem socialsyn. Med venlig hilsen Tina Wahl/i

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til masz@sim.dk og jurint@sim.dk 17. august 2016 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om socialtilsyn, lov om social service og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om ændring af lov om socialtilsyn, lov om social service og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om socialtilsyn, lov om social service og lov om

Læs mere

Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre l- se om socialtilsyn, bekendtgørelse om plejefamilier samt vejledning om socialtilsyn

Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre l- se om socialtilsyn, bekendtgørelse om plejefamilier samt vejledning om socialtilsyn Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til: jurint@sm.dk med kopi til sthi@sm.dk, kpa@sm.dk og lla@sm.dk. Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om Informationsmøde for tilbud 31. august 2016

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om Informationsmøde for tilbud 31. august 2016 Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om 2017 Informationsmøde for tilbud 31. august 2016 Årsrapporten 2015 Årsrapporten: Vores vurdering af tilbuddene og plejefamiliernes kvalitet samt redegørelse

Læs mere

Att: og 16. august Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service

Att: og 16. august Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service Socialministeriet Holmens Kanal 22 1610 København K Att: mple@sim.dk og lla@sim.dk 16. august 2016 Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service Selveje Danmark

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Bytoften Bo-og Aktivitetscenter Bytoften 73 7400 Herning Att.: Kirsten Fastrup 12. januar 2016 Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 17-11-2015 været på tilsynsbesøg

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsirn.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsirn.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 2060 København K Sendt pr. mail til: cawsirn.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk KL's svar på høring over udkast til vejledning om voksenansvar for

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 8 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 8 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 8 Bilag 1 Offentligt Enhed Lovkoordinering og Internationale Forhold Sagsbehandler Mads Plovgaard Lehm/Sanne Rendal Sagsnr. 2016-4499 Doknr. 382582 Dato 26-09-2016

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. 1(1 Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Region Midtjylland Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg 13. oktober 2014 Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Socialtilsyn Midt sendte

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Program. Kl. 9:55 10:05 Påbudssager v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad varsler socialtilsynet påbud om og hvad er processen, når der varsles påbud.

Program. Kl. 9:55 10:05 Påbudssager v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad varsler socialtilsynet påbud om og hvad er processen, når der varsles påbud. Program Kl. 9:30 9:35 Velkommen v/tilsynschef Sigrid Fleckner Kl. 9:35 9:55 Årsrapport 2015 og hvad kan vi forvente i 2017 v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad fremgår af Årsrapport 2015 om plejefamiliernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn LBK nr 1054 af 08/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Dato 30-10-15 Til DNS ITP Skorkærvej 8 6990 Ulfborg Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 05-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive regodkendt

Læs mere

Hovedresultater. Midtvejsevaluering af tilsynsreformen Perioden

Hovedresultater. Midtvejsevaluering af tilsynsreformen Perioden Hovedresultater Midtvejsevaluering af tilsynsreformen Perioden 2014-2015 Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Sag: 15/22013 Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Formål med dette notat. Nærværende notat har til formål at beskrive hvilke af Skanderborg Kommunes

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset 7500 Holstebro Afgørelse i sag om afslag på afslag på godkendelse af fleksible pladser på Ny Hyldgården Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag

Læs mere

Socialtilsyn Midt. 13. September 2016 KKR Midtjylland

Socialtilsyn Midt. 13. September 2016 KKR Midtjylland Socialtilsyn Midt 13. September 2016 KKR Midtjylland 1 Dagsorden 1. Takster og objektiv finansiering 2017 2. Midtvejsevaluering af tilsynsreformen: Nye tiltag i støbeskeen 3. Årsrapport 2015 4. Spørgsmål

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Til lovforslag nr. L 150 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk SOCIALTILSYN NORD www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Socialtilsyn Nord Lov om Socialtilsyn blev vedtaget juni 2013 Socialtilsyn Nord er ét af 5 nye Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Fåborg-Midtfyn, Holbæk,

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Vedrørende svar på høring over udkast til forslag til lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Til Dato 02. november 2015 Center Nord Att.: Anni Schøtt Fjordvejen 28, Bremdal 7600 Struer Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 27-08-2015 modtaget jeres ansøgning om

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Til Social- og Integrationsministeriet

Til Social- og Integrationsministeriet Til Social- og Integrationsministeriet KL's høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (kriminalpræventive

Læs mere

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Den 19. november 2013 Cc: sthi@sm.dk, kpa@sm.dk, lla@sm.dk D.nr. 1171-144 Sagsbeh. Thomas Gruber Høringssvar vedr. udkast

Læs mere

Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade København K. KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger

Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade København K. KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger KL har den 21 december 2016 modtaget udkast til lovforslag om

Læs mere

www.selveje.dk Slotsholmsgade 1, Børsen 1217 København K tlf. 33 74 64 27

www.selveje.dk Slotsholmsgade 1, Børsen 1217 København K tlf. 33 74 64 27 Til Socialministeriet Høringssvar fra Selveje Danmark vedr. forslag til lov om socialtilsyn samt ændring af lov om social service. Selveje Danmark støtter helt overordnet den aftale, der er indgået mellem

Læs mere

Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen

Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen 8. februar 2008 Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen Baggrunden for udarbejdelsen af denne kontraktskabelon er, at de regionale rammeaftaler 1 og

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Social- og integrationsministeriet Departementet Att. Holmens Kanal København K

Social- og integrationsministeriet Departementet Att. Holmens Kanal København K Social- og integrationsministeriet Departementet Att. jurint@sm.dk Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om socialtilsyn samt forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Socialtilsyn KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Den politiske aftale af 25. oktober 2012 Hovedtemaer: 1. Højne kvaliteten af de sociale tilsyn 2. Et mere professionel

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Socialtilsyn de økonomiske ramme r

Socialtilsyn de økonomiske ramme r Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den 15. april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet boern@ism.dk Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indledning LOS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1648 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6171 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 3702284#0 - Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

På grund af den korte høringsfrist skal det bemærkes at høringsvaret er med forbehold for politisk behandling.

På grund af den korte høringsfrist skal det bemærkes at høringsvaret er med forbehold for politisk behandling. Social - og Indenrigsministeriet sim@sim.dk 10-08-2016 Sag nr. 16/1475 Dokumentnr. 36364/16 Jannie Bruun Andersen Tel. 40 22 30 86 E-mail: jba@regioner.dk Høringssvar til forslag til lov om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vurderingsgrundlag ved tilsyn med foreninger og virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen ifm. BPA

Vurderingsgrundlag ved tilsyn med foreninger og virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen ifm. BPA Enhed Kontoret for Socialtilsyn og National Koordination Dato 20-12-2017 Vurderingsgrundlag ved tilsyn med foreninger og virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen ifm. BPA Indledning Socialtilsynet

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

3 - om socialtilsynets mulighed for mod betaling at udføre supplerende. KL's høringssvar til de enkelte bestemmelser i udkast til Lov om socialtilsyn

3 - om socialtilsynets mulighed for mod betaling at udføre supplerende. KL's høringssvar til de enkelte bestemmelser i udkast til Lov om socialtilsyn Bilag KL's høringssvar til de enkelte bestemmelser i udkast til Lov om socialtilsyn KL har følgende konkrete bemærkninger til de enkelte bestemmelser i udkast til Lov om socialtilsyn: 2, stk. 1 - om kommunalbestyrelsernes

Læs mere

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 Hvem er jeg og hvem er vi Om mig Faglig baggrund Baggrund i stat, kommune, KL og NGO Socialtilsynet Jeg

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier Att: Kopi til: jurint@sm.dk sthi@sm.dk kpa@sm.dk lla@sm.dk Emdrup den 19.11.2013 Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Læs mere

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00 socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere