Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:"

Transkript

1 Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet ACE Notat om masteruddannelser: niveau og vurdering i forbindelse med akkreditering Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold: Reguleringen af masteruddannelser, herunder især indførelsen af en generel masterbekendtgørelse og dermed en præcisering af masteruddannelsers niveau og indhold i en række tilfælde Hidtidige erfaringer med vurdering af eksisterende masteruddannelser efter de gældende akkrediteringskriterier Masteruddannelser i uddannelsessystemet Masteruddannelser er en del af videreuddannelsessystemet for voksne, som reguleres af VfV-loven. Dermed adskiller de sig fra de øvrige universitetsuddannelser, der er en del af det ordinære uddannelsessystem, og som reguleres af Universitetsloven. De to systemer omtales ofte som parallelle systemer, og de er historisk set blevet til for at tilgodese uddannelsesbehov hos to væsensforskellige grupper: For det ordinære systems vedkommende primært unge mennesker, der i et relativt ubrudt forløb har befundet sig under uddannelse siden skolestart, og som sigter mod et højere uddannelsesniveau inden indtræden på arbejdsmarkedet. For det parallelle systems vedkommende voksne mennesker, der har en vis grunduddannelse fra det ordinære system, og siden hen har høstet erhvervserfaring, som eventuelt kan have været suppleret med anden sideløbende uddannelse i det parallelle system, og som nu sigter mod opkvalificering med henblik på personlig eller karrieremæssig udvikling. 27. juni 2012 Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsnr Dok nr Side 1/5 For masteruddannelser har det været og er fortsat sådan, at de er rettet mod personer med en forudgående uddannelse som kan være en relevant bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Derudover har der hele tiden været et krav om yderligere mindst to års relevant erhvervserfaring. For den enkelte masteruddannelse har det dog kunnet variere, om alle typer af uddannelser har været adgangsgivende, idet det fastlægges af det enkelte universitet. Således kræver masteruddannelsen som konferencetolk minimum en kandidatuddannelse og dertil en bestået adgangsprøve som adgangskrav. Andre uddan-

2 nelser vil også give adgang for bachelor- og kandidatdimittender, men kan typisk henvende sig til andre primærmålgrupper, fx masteruddannelsen i professionsudvikling hvis målgruppe er ledere, medarbejdere og konsulenter med erhvervserfaring inden for professionsfeltet, hvilket oftest i praksis vil være professionsbachelorer. Masteruddannelsers niveau Uanset hvilket adgangsgrundlag den studerende har, så er det overordnede formål med en masteruddannelse at:... på videnskabeligt grundlag give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, som kvalificerer til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v. Den enkelte masteruddannelse skal sikre, at den studerende er i stand til at anvende fagområdets videnskabelige metoder og begreber i forbindelse med 1) vurdering og løsning af teoretiske og praktiske problemstillinger, 2) formidling af faglige problemstillinger og løsningsforslag til fagfæller og ikke-specialister, 3) styring og udvikling af komplekse arbejdssituationer, 4) selvstændig etablering af fagligt og tværfagligt samarbejde, og 5) egen faglige udvikling. (Masterbekendtgørelsen 2) Side 2/5 Videre bestemmes det, at: En masteruddannelse gennemføres på et niveau, der svarer til en kandidatuddannelse. (Masterbekendtgørelsen 3) Men om en kandidatuddannelse bestemmes, at den:... videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, og kvalificere[r] den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse... (Uddannelsesbekendtgørelsen 3) Som det ses af citaterne, adskiller en kandidatuddannelse sig fra en masteruddannelse i regelværket ved at kvalificere til videnskabeligt udviklingsarbejde, hvor masteren i højere grad lægger vægten på praksisudviklingsarbejde omend på basis af videnskabelige metoder og begreber. Ydermere kvalificerer en kandidatuddannelse til videreuddannelse som ph.d. Det vil sige, at selv om niveauet er bestemt til at være det samme, så er der tale om gradsforskelle eller kvalitative forskelle. Man kan fx betragte en master som knap på højde med en kandidat eller som på højde med, men ved siden af (forskellig fra) en kandidat. Hvordan de to uddannelsestyper jævnføres kan bero på, om man lægger vægten på en lavere grad af akademisk kvalificering eller på en anderledes vægtning med forskelligt fokus på hhv. vidensudvikling og praksisudvikling.

3 Yderligere forskelle på kandidat- og masteruddannelser i regelværket er, at masteruddannelser som hovedregel skal tilrettelægges som deltidsuddannelse, så det er muligt at følge uddannelsen ved siden af et arbejde. Modsat skal kandidatuddannelser som hovedregel tilrettelægges som fuldtidsuddannelse. Masteruddannelser er på 60 ECTS-point, kandidatuddannelser er på 120 ECTS-point. Endelig er der kvalifikationsrammen, som netop bestemmer hvilket niveau uddannelser er på. I regelværket indgår kvalifikationsrammen i akkrediteringsbekendtgørelsen, men for masteruddannelser er den også i bearbejdet form indarbejdet i den seneste masterbekendtgørelse, som citatet af 2 ovenfor viser. Kvalifikationsrammen placerer også master- og kandidatuddannelser entydigt på det sammen niveau, nemlig niveau 7. Der er dog forskelle i de konkrete formuleringer af, hvilke krav de to typer af uddannelser hver især skal leve op til. I bilag 1 til dette notat er vedlagt en semantisk analyse af kvalifikationsrammens krav. Deraf fremgår nogle af de allerede noterede tendenser til dels mindre kvalitative forskelle med større fokus på praksis i masteruddannelser, og dels et muligvis lavere akademisk niveau for masteruddannelser, idet der er mindre fokus på videnskabelige færdigheder og nuanceforskelle i spændvidden af vidensfeltet. Side 3/5 Nyere ændringer i reguleringen af masteruddannelser Masteruddannelser er i dag hovedsageligt reguleret gennem den overordnede masterbekendtgørelse fra 7. december Før denne bekendtgørelse var der en generel masterbekendtgørelse fra 16. august 2002 samt en række bekendtgørelser som hver især regulerede en enkelt eller en lille gruppe masteruddannelser. 1 Fra til 2009-bekendtgørelsen er der sket enkelte mindre justeringer, fx at masteruddannelser skal knyttes til et censorkorps, hvilket havde til formål at... sikre uddannelsens kandidatniveau... (Følgebrev om deltidsbekendtgørelsen og masterbekendtgørelsen, s. 3). Fra de specifikke bekendtgørelser til den generelle fra 2009 er der derimod i nogle tilfælde sket større ændringer. Eksempelvis bekendtgørelsen for Master of Business Administration (MBA) og Master of Public Administration (MPA) fra 3. juli I den gamle bekendtgørelse er der ikke formuleret et krav om at uddannelserne skal være forskningsbaserede eller give dimittender kvalifikationer på videnskabeligt niveau. Der er heller ikke formuleret krav om at uddannelserne er på kandidatniveau. Formålet med MBA-uddannelsen var i den gamle bekendtgørelse: Formålet med MBA-uddannelsen er at give studerende med praktisk erhvervserfaring en videregående uddannelse i generel virksomhedsledelse inden for internationale, erhvervsøkonomiske fagområder for derved at kvalificere dem til at løse erhvervsøkonomiske problemer og varetage ledelsesmæssige opgaver primært i virksomheder og organisationer i det private erhvervsliv og sekundært i offentlige institutioner. Stk. 2. Uddannelsen skal sætte de studerende i stand til at 1) kombinere evnen til at begå sig fagligt-professionelt med de krav til udvikling og omstilling, som omverdenen stiller, 1 Der er fortsat en enkelt bekendtgørelse fra 1996, der regulerer Master of Public Health, (som også adskiller sig fra andre masteruddannelser ved at omfatte 90 ECTS-point).

4 2) udvikle en kritisk holdning til teorier og metoder, 3) analysere og agere i forhold til en virksomheds/organisations interne og eksterne problemer samt de påvirkninger, som en virksomhed/organisation udsættes for, samt 4) udvikle det nødvendige interpersonelle kompetencegrundlag for at kunne påtage sig internationale, ledelsesmæssige opgaver og ansvar. Det giver ikke mening at lave en detaljeret, sammenlignende semantisk analyse med formålsparagraffen fra den nye bekendtgørelse (jf. denne ovenfor). Her er enkelte dele af den gamle formulering farvet med rød, hvor den med hensyn til niveau eller sigte adskiller sig fra og med grøn hvor den nogenlunde svarer til den nye. Samlet set er der tale om en ændring i retning af en klar akademisering af uddannelsen med den nye bekendtgørelse. Før var niveau signaleret med formuleringen videregående uddannelse nu er det eksplicit med kandidatuddannelse. Dertil kan lægges de nævnte, i den gamle bekendtgørelse fraværende, begreber om videnskab og forskningsbasering. Udfordringer med niveau og kvalitetssikring De akkrediteringskriterier, hvor masteruddannelser især har haft problemer med at leve op til kravene har været kriterierne om niveau (kriterium 3 og dele af kriterium 4) samt kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5). Side 4/5 Problemer med niveau drejer sig om, at flere uddannelser har formuleret kompetenceprofiler med ensidig vægt på praksisrettede kvalifikationer, som må formodes at spille en væsentlig rolle for markedsføringen af uddannelsen. Tilsvarende ses det i uddannelsesstrukturen, at de faglige mål for uddannelsens moduler primært betoner det praksisrettede på bekostning af det akademiske. Problemer med kvalitetssikring drejer sig om, at masteruddannelser ofte administrativt koordineres i et parallelt system til universitetets fuldtidsuddannelser. Derfor vil uddannelserne i flere tilfælde ikke være integrerede i universitetets (øvrige) kvalitetssikringssystem for uddannelse, hvilket kan forstærkes i de tilfælde, hvor underviserne i udstrakt grad ikke er fastansatte ved institutionen. Studiestatistikken volder også ofte problemer bl.a. fordi studerende ofte indskrives ved et modul ad gangen. Resultatet er blandt andet, at der ikke indsamles den fornødne information til styring af uddannelsen. Masteruddannelser bliver oftere akkrediteret betinget positivt Der er hidtil afgjort 42 akkrediteringssager om masteruddannelser, jf. bilag 2. Heraf er 6 sager fra turnus , hvor den tidligere bekendtgørelse med 10 akkrediteringskriterier var gældende. De resterende 36 sager er fra efterfølgende turnusrunder, hvor den gældende bekendtgørelse med 5 kriterier har været anvendt. Der er i alt 13 sager, som er afgjort med en betinget positiv akkreditering. Alle betingede er afgjort under den gældende bekendtgørelses kriterier. Andelen af betingede afgørelser for eksisterende masteruddannelser (31 %) er relativt høj sammenlignet med fuldtidsuddannelsernes problemer (14 % betingede, hvortil kan lægges 4 % med kortere varighed). Mønstret genfindes på tværs af de enkelte hovedområder.

5 De kriterier, som det særligt volder problemer for masteruddannelser at opfylde tilfredsstillende, er allerede omtalt. Særligt kan man bemærke, at de fleste af de masteruddannelser, der har fået en betinget positiv-afgørelse har haft væsentlige problemer i kriterium 3 og 4. Samlet set er der en klar tendens til, at der er større udfordringer for masteruddannelserne, når det handler om opfyldelse af akkrediteringskriterierne. Opsamlende diskussion og konklusion Masteruddannelser er væsensforskellige fra kandidatuddannelser, idet de henvender sig til voksne mennesker med arbejdsmarkedserfaring, og de indgår i det såkaldt parallelle uddannelsessystem. I nyere tid er der sket ændringer i reguleringen af masteruddannelser, som har betydet, at der nu er tydeligere krav til deres akademiske niveau og indhold. Med hensyn til niveau er der dog nuanceforskelle til kandidatuddannelser, idet masteruddannelser ikke er helt så fokuserede på udvikling af viden, herunder anvendelse af videnskabelig metode, men i stedet vægter udvikling af praksis. Vidensfeltet kan også være enten lidt smallere eller lidt mindre dybtgående. Side 5/5 Det er særligt niveauet i uddannelserne (kriterium 3 og 4), som har været årsagen til, at masteruddannelser i højere grad end bachelor og kandidatuddannelser har fået betinget positive akkrediteringer. Det har for nogle masteruddannelser også været vanskeligt at leve op til kravet om en kvalitetssikring af uddannelsen, som er integreret i institutionens kvalitetssikringssystem (kriterium 5). Mange universiteters primære kvalitetssikringssystem er orienteret mod at producere nøgletal til fuldtidsuddannelserne. Frafald opgøres for eksempel ofte slet ikke, da en del studerende tilmelder sig et modul ad gangen, og aftager- og dimittenddialog er i en række tilfælde meget begrænset, mens der har været større fokus på dialog med nuværende studerende om deres arbejdsmarkedserfaring. Samlet kan det konstateres, at der er en række problemer med at leve op til akkrediteringskriterierne. Nogle af disse kan skyldes, at masteruddannelser historisk er blevet administreret parallelt med universitetets øvrige uddannelser, men problemerne synes især at være et resultat af de forandringer, der er sket i kravene til uddannelserne som følge af masterbekendtgørelsen og kvalifikationsrammen.

6 Bilag 1: Sammenlignende semantisk analyse af kvalifikationsrammens beskrivelser af kandidat- og masteruddannelser Kandidat Master Forskelle Viden Skal inden for et eller flere fagområder have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde. Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger. Skal mestre fagområdets/ernes videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne. Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller. Skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister. Skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Skal inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på et fagligt/flerfagligt område have viden og forståelse, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning. Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger Færdigheder Skal kunne anvende fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område. Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyseog løsningsmodeller Kompetencer Skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister Skal kunne styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller Beskrivelsen af master viser et vidensfelt som for masteren kan være enten lidt smallere defineret (specialiseret område) eller have et lidt mere overordnet præg (bredere perspektiv på) end kandidat Ingen forskelle i forståelses- og refleksionsniveau Typen af færdigheder beskrives et taxonomisk trin lavere (kunne anvende) på master end på kandidat (mestre). Spændvidden svarer til vidensfeltet, så det er lidt smallere for masteren (det valgte område). Vurdering og beslutning udviser en iøjnefaldende forskel, idet master ikke som kandidat skal forholde sig til et katalog af videnskabelige teorier og metoder (men dog teoretiske problemstillinger). Modsat skal kandidat ikke forholde sig til praktiske problemer. Forskellene afspejler dels det lavere, taxonomiske trin i typen af færdigheder ovenfor, og dels en lille kvalitativ forskel i sigtet idet der er tale om rettethed mod praksis versus rettethed mod (også) videnskab. Denne forskel er dog marginal, idet det ikke specificeres for kandidaten, hvilke typer af problemer denne skal forholde sig til. Den modsætningsvise specifikation for masteren af, at det drejer sig om praktiske problemstillinger kunne tolkes som at det for kandidaten gælder problemer af enhver art. Formidling: her ses fortsat en tendens til trinforskel, idet master skal forholde sig til faglige problemer, mens kandidat skal forholde sig til professionelle og videnskabelige. Supplerende skal kandidaten formidle forskningsbaseret viden. Handlingsrum: syntaktisk forskel, som næppe bør tillægges betydning.

7 Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling Samarbejde og ansvar: ingen forskel. Læring: Kandidat skal modsat master kunne tage ansvar for egen specialisering. Det er ikke helt klart, hvordan specialisering adskiller sig fra faglig udvikling. Formodentlig sigtes der til det formelle forhold i uddannelsessystemet, at kun kandidat er adgangsgivende til ph.d.-uddannelse.

8 Bilag 2: Kriterievurderinger for eksisterende masteruddannelser Uddannelsens navn Master i børnelitteratur Positiv AU Master i drama- og teaterpædagogik Positiv AU Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning Positiv KU Master i international virksomhedskommunikation Positiv SDU Master i IKT og læring Positiv AAU Master i sundhedsinformatik Positiv AAU Rådets afgørelse Runde Uni K1 K2 K3 K4 K5 Master of Leadership and Innovation - in Complex Systems (LAICS) Positiv AU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Master i voksenuddannelse Positiv AU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Master i professionsudvikling Positiv AU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Master i moms og afgifter Positiv AU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Master i miljø- og energiret Positiv AU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling Positiv AU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Master i business administration (MBA) Positiv AU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Full-time master of business administration Positiv CBS Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Master i konfliktmægling Positiv KU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Master i business administration (MBA) Positiv SDU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelsen i læreprocesser Positiv AAU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelse i klinisk sygepleje Positiv AU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelse i brandsikkerhed Positiv DTU Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Masteruddannelse i Ledelse af Byggeri Positiv DTU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Masteruddannelse i gymnasiepædagogik (didaktik) Positiv SDU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelse i gymnasiepædagogik (ledelse) Positiv SDU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier Positiv SDU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelse i rehabilitering Positiv SDU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelsen i retorik og formidling Positiv AU Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelse i fødevarekvalitet og -sikkerhed Positiv KU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelse i globalisering og integration Positiv SDU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Master i public management Positiv SDU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelse i informations- og kommunikationsteknologier Positiv AAU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende

9 Uddannelsens navn Master i business administration, executive (EMBA) Master i etik og værdier i organisationer Executive Master of Business Administration Master i skat masteruddannelse i uddannelse og læring Masteruddannelse i medborgerskab Masteruddannelse i Management Development Masteruddannelse i shipping og logistik Masteruddannelse i tværmedial kommunikation Masteruddannelse i fremmedsprogspædagogik Masteruddannelse i idræt og velfærd Masteruddannelse i offentlig kvalitet og ledelse Master i public administration Rådets afgørelse Runde Uni K1 K2 K3 K4 K5 positiv AU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende positiv AU Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende positiv CBS Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende positiv CBS Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende positiv RUC Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende positiv AU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende positiv CBS Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende positiv CBS Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende positiv KU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende positiv KU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende positiv KU Ikke tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende positiv SDU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Tilfredsstillende positiv AAU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Positiv positiv Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8, stk. 2, 12, stk. 2, 14, stk. 2, 18, stk. 4, 20, 21, stk. 4 og 22,

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet BEK nr 339 af 06/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01088-12 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY Indholdsfortegnelse 1 Bekendtgørelsesgrundlag... 4 2 Formål med EMBA uddannelsen... 4 3 Optagelse... 4 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 5 5 Uddannelsens normering angivet i ECTS... 5 6

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer

Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer Bilag 1 Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer Indledning: University College Lillebælt nåede en vigtig milepæl, da HSU i juni 2009 vedtog Kompetencestrategi og politik og med

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Telefon: Indholdsfortegnelse

Telefon: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Studieordning... 3 1 Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2 Formål med MBA uddannelsen... 3 3 Optagelse... 3 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5 Uddannelsens normering angivet

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer i UCL Denne beskrivelsesramme er udarbejdet med afsæt i UCL s Kompetencestrategi og politik. UCL har tidligere udarbejdet en Beskrivelsesramme for udannelsesfaglige

Læs mere

University College Sjælland Odsherred Teaterskole Att.: Udviklings- og Kvalitetschef Johny Lauritsen. Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.

University College Sjælland Odsherred Teaterskole Att.: Udviklings- og Kvalitetschef Johny Lauritsen. Sendt pr. e-mail: jol@ucsj. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Sjælland Odsherred Teaterskole Att.: Udviklings- og Kvalitetschef Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Akkreditering af ny diplomuddannelse

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring NVL-Konference i Odense den 13. november 2008 ved Michael Andersen, specialkonsulent på EVA EVA s overordnede opgaver At sikre og udvikle kvalitet af undervisning

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011328 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 , februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5 8000

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 16. januar 2009 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte diplomuddannelse i sportsmanagement.

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 16. januar 2009 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte diplomuddannelse i sportsmanagement. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af ny diplomuddannelse i sportsmanagement Akkrediteringsrådet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 20 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2017-2018 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Telefon: Indholdsfortegnelse

Telefon: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Studieordning... 3 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Pre MBA-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitetet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT)

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Studieordning for Master i teknologiledelse Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Forord: I medfør af lov 985 af 21.

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere