Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:"

Transkript

1 Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet ACE Notat om masteruddannelser: niveau og vurdering i forbindelse med akkreditering Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold: Reguleringen af masteruddannelser, herunder især indførelsen af en generel masterbekendtgørelse og dermed en præcisering af masteruddannelsers niveau og indhold i en række tilfælde Hidtidige erfaringer med vurdering af eksisterende masteruddannelser efter de gældende akkrediteringskriterier Masteruddannelser i uddannelsessystemet Masteruddannelser er en del af videreuddannelsessystemet for voksne, som reguleres af VfV-loven. Dermed adskiller de sig fra de øvrige universitetsuddannelser, der er en del af det ordinære uddannelsessystem, og som reguleres af Universitetsloven. De to systemer omtales ofte som parallelle systemer, og de er historisk set blevet til for at tilgodese uddannelsesbehov hos to væsensforskellige grupper: For det ordinære systems vedkommende primært unge mennesker, der i et relativt ubrudt forløb har befundet sig under uddannelse siden skolestart, og som sigter mod et højere uddannelsesniveau inden indtræden på arbejdsmarkedet. For det parallelle systems vedkommende voksne mennesker, der har en vis grunduddannelse fra det ordinære system, og siden hen har høstet erhvervserfaring, som eventuelt kan have været suppleret med anden sideløbende uddannelse i det parallelle system, og som nu sigter mod opkvalificering med henblik på personlig eller karrieremæssig udvikling. 27. juni 2012 Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsnr Dok nr Side 1/5 For masteruddannelser har det været og er fortsat sådan, at de er rettet mod personer med en forudgående uddannelse som kan være en relevant bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Derudover har der hele tiden været et krav om yderligere mindst to års relevant erhvervserfaring. For den enkelte masteruddannelse har det dog kunnet variere, om alle typer af uddannelser har været adgangsgivende, idet det fastlægges af det enkelte universitet. Således kræver masteruddannelsen som konferencetolk minimum en kandidatuddannelse og dertil en bestået adgangsprøve som adgangskrav. Andre uddan-

2 nelser vil også give adgang for bachelor- og kandidatdimittender, men kan typisk henvende sig til andre primærmålgrupper, fx masteruddannelsen i professionsudvikling hvis målgruppe er ledere, medarbejdere og konsulenter med erhvervserfaring inden for professionsfeltet, hvilket oftest i praksis vil være professionsbachelorer. Masteruddannelsers niveau Uanset hvilket adgangsgrundlag den studerende har, så er det overordnede formål med en masteruddannelse at:... på videnskabeligt grundlag give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, som kvalificerer til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v. Den enkelte masteruddannelse skal sikre, at den studerende er i stand til at anvende fagområdets videnskabelige metoder og begreber i forbindelse med 1) vurdering og løsning af teoretiske og praktiske problemstillinger, 2) formidling af faglige problemstillinger og løsningsforslag til fagfæller og ikke-specialister, 3) styring og udvikling af komplekse arbejdssituationer, 4) selvstændig etablering af fagligt og tværfagligt samarbejde, og 5) egen faglige udvikling. (Masterbekendtgørelsen 2) Side 2/5 Videre bestemmes det, at: En masteruddannelse gennemføres på et niveau, der svarer til en kandidatuddannelse. (Masterbekendtgørelsen 3) Men om en kandidatuddannelse bestemmes, at den:... videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, og kvalificere[r] den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse... (Uddannelsesbekendtgørelsen 3) Som det ses af citaterne, adskiller en kandidatuddannelse sig fra en masteruddannelse i regelværket ved at kvalificere til videnskabeligt udviklingsarbejde, hvor masteren i højere grad lægger vægten på praksisudviklingsarbejde omend på basis af videnskabelige metoder og begreber. Ydermere kvalificerer en kandidatuddannelse til videreuddannelse som ph.d. Det vil sige, at selv om niveauet er bestemt til at være det samme, så er der tale om gradsforskelle eller kvalitative forskelle. Man kan fx betragte en master som knap på højde med en kandidat eller som på højde med, men ved siden af (forskellig fra) en kandidat. Hvordan de to uddannelsestyper jævnføres kan bero på, om man lægger vægten på en lavere grad af akademisk kvalificering eller på en anderledes vægtning med forskelligt fokus på hhv. vidensudvikling og praksisudvikling.

3 Yderligere forskelle på kandidat- og masteruddannelser i regelværket er, at masteruddannelser som hovedregel skal tilrettelægges som deltidsuddannelse, så det er muligt at følge uddannelsen ved siden af et arbejde. Modsat skal kandidatuddannelser som hovedregel tilrettelægges som fuldtidsuddannelse. Masteruddannelser er på 60 ECTS-point, kandidatuddannelser er på 120 ECTS-point. Endelig er der kvalifikationsrammen, som netop bestemmer hvilket niveau uddannelser er på. I regelværket indgår kvalifikationsrammen i akkrediteringsbekendtgørelsen, men for masteruddannelser er den også i bearbejdet form indarbejdet i den seneste masterbekendtgørelse, som citatet af 2 ovenfor viser. Kvalifikationsrammen placerer også master- og kandidatuddannelser entydigt på det sammen niveau, nemlig niveau 7. Der er dog forskelle i de konkrete formuleringer af, hvilke krav de to typer af uddannelser hver især skal leve op til. I bilag 1 til dette notat er vedlagt en semantisk analyse af kvalifikationsrammens krav. Deraf fremgår nogle af de allerede noterede tendenser til dels mindre kvalitative forskelle med større fokus på praksis i masteruddannelser, og dels et muligvis lavere akademisk niveau for masteruddannelser, idet der er mindre fokus på videnskabelige færdigheder og nuanceforskelle i spændvidden af vidensfeltet. Side 3/5 Nyere ændringer i reguleringen af masteruddannelser Masteruddannelser er i dag hovedsageligt reguleret gennem den overordnede masterbekendtgørelse fra 7. december Før denne bekendtgørelse var der en generel masterbekendtgørelse fra 16. august 2002 samt en række bekendtgørelser som hver især regulerede en enkelt eller en lille gruppe masteruddannelser. 1 Fra til 2009-bekendtgørelsen er der sket enkelte mindre justeringer, fx at masteruddannelser skal knyttes til et censorkorps, hvilket havde til formål at... sikre uddannelsens kandidatniveau... (Følgebrev om deltidsbekendtgørelsen og masterbekendtgørelsen, s. 3). Fra de specifikke bekendtgørelser til den generelle fra 2009 er der derimod i nogle tilfælde sket større ændringer. Eksempelvis bekendtgørelsen for Master of Business Administration (MBA) og Master of Public Administration (MPA) fra 3. juli I den gamle bekendtgørelse er der ikke formuleret et krav om at uddannelserne skal være forskningsbaserede eller give dimittender kvalifikationer på videnskabeligt niveau. Der er heller ikke formuleret krav om at uddannelserne er på kandidatniveau. Formålet med MBA-uddannelsen var i den gamle bekendtgørelse: Formålet med MBA-uddannelsen er at give studerende med praktisk erhvervserfaring en videregående uddannelse i generel virksomhedsledelse inden for internationale, erhvervsøkonomiske fagområder for derved at kvalificere dem til at løse erhvervsøkonomiske problemer og varetage ledelsesmæssige opgaver primært i virksomheder og organisationer i det private erhvervsliv og sekundært i offentlige institutioner. Stk. 2. Uddannelsen skal sætte de studerende i stand til at 1) kombinere evnen til at begå sig fagligt-professionelt med de krav til udvikling og omstilling, som omverdenen stiller, 1 Der er fortsat en enkelt bekendtgørelse fra 1996, der regulerer Master of Public Health, (som også adskiller sig fra andre masteruddannelser ved at omfatte 90 ECTS-point).

4 2) udvikle en kritisk holdning til teorier og metoder, 3) analysere og agere i forhold til en virksomheds/organisations interne og eksterne problemer samt de påvirkninger, som en virksomhed/organisation udsættes for, samt 4) udvikle det nødvendige interpersonelle kompetencegrundlag for at kunne påtage sig internationale, ledelsesmæssige opgaver og ansvar. Det giver ikke mening at lave en detaljeret, sammenlignende semantisk analyse med formålsparagraffen fra den nye bekendtgørelse (jf. denne ovenfor). Her er enkelte dele af den gamle formulering farvet med rød, hvor den med hensyn til niveau eller sigte adskiller sig fra og med grøn hvor den nogenlunde svarer til den nye. Samlet set er der tale om en ændring i retning af en klar akademisering af uddannelsen med den nye bekendtgørelse. Før var niveau signaleret med formuleringen videregående uddannelse nu er det eksplicit med kandidatuddannelse. Dertil kan lægges de nævnte, i den gamle bekendtgørelse fraværende, begreber om videnskab og forskningsbasering. Udfordringer med niveau og kvalitetssikring De akkrediteringskriterier, hvor masteruddannelser især har haft problemer med at leve op til kravene har været kriterierne om niveau (kriterium 3 og dele af kriterium 4) samt kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5). Side 4/5 Problemer med niveau drejer sig om, at flere uddannelser har formuleret kompetenceprofiler med ensidig vægt på praksisrettede kvalifikationer, som må formodes at spille en væsentlig rolle for markedsføringen af uddannelsen. Tilsvarende ses det i uddannelsesstrukturen, at de faglige mål for uddannelsens moduler primært betoner det praksisrettede på bekostning af det akademiske. Problemer med kvalitetssikring drejer sig om, at masteruddannelser ofte administrativt koordineres i et parallelt system til universitetets fuldtidsuddannelser. Derfor vil uddannelserne i flere tilfælde ikke være integrerede i universitetets (øvrige) kvalitetssikringssystem for uddannelse, hvilket kan forstærkes i de tilfælde, hvor underviserne i udstrakt grad ikke er fastansatte ved institutionen. Studiestatistikken volder også ofte problemer bl.a. fordi studerende ofte indskrives ved et modul ad gangen. Resultatet er blandt andet, at der ikke indsamles den fornødne information til styring af uddannelsen. Masteruddannelser bliver oftere akkrediteret betinget positivt Der er hidtil afgjort 42 akkrediteringssager om masteruddannelser, jf. bilag 2. Heraf er 6 sager fra turnus , hvor den tidligere bekendtgørelse med 10 akkrediteringskriterier var gældende. De resterende 36 sager er fra efterfølgende turnusrunder, hvor den gældende bekendtgørelse med 5 kriterier har været anvendt. Der er i alt 13 sager, som er afgjort med en betinget positiv akkreditering. Alle betingede er afgjort under den gældende bekendtgørelses kriterier. Andelen af betingede afgørelser for eksisterende masteruddannelser (31 %) er relativt høj sammenlignet med fuldtidsuddannelsernes problemer (14 % betingede, hvortil kan lægges 4 % med kortere varighed). Mønstret genfindes på tværs af de enkelte hovedområder.

5 De kriterier, som det særligt volder problemer for masteruddannelser at opfylde tilfredsstillende, er allerede omtalt. Særligt kan man bemærke, at de fleste af de masteruddannelser, der har fået en betinget positiv-afgørelse har haft væsentlige problemer i kriterium 3 og 4. Samlet set er der en klar tendens til, at der er større udfordringer for masteruddannelserne, når det handler om opfyldelse af akkrediteringskriterierne. Opsamlende diskussion og konklusion Masteruddannelser er væsensforskellige fra kandidatuddannelser, idet de henvender sig til voksne mennesker med arbejdsmarkedserfaring, og de indgår i det såkaldt parallelle uddannelsessystem. I nyere tid er der sket ændringer i reguleringen af masteruddannelser, som har betydet, at der nu er tydeligere krav til deres akademiske niveau og indhold. Med hensyn til niveau er der dog nuanceforskelle til kandidatuddannelser, idet masteruddannelser ikke er helt så fokuserede på udvikling af viden, herunder anvendelse af videnskabelig metode, men i stedet vægter udvikling af praksis. Vidensfeltet kan også være enten lidt smallere eller lidt mindre dybtgående. Side 5/5 Det er særligt niveauet i uddannelserne (kriterium 3 og 4), som har været årsagen til, at masteruddannelser i højere grad end bachelor og kandidatuddannelser har fået betinget positive akkrediteringer. Det har for nogle masteruddannelser også været vanskeligt at leve op til kravet om en kvalitetssikring af uddannelsen, som er integreret i institutionens kvalitetssikringssystem (kriterium 5). Mange universiteters primære kvalitetssikringssystem er orienteret mod at producere nøgletal til fuldtidsuddannelserne. Frafald opgøres for eksempel ofte slet ikke, da en del studerende tilmelder sig et modul ad gangen, og aftager- og dimittenddialog er i en række tilfælde meget begrænset, mens der har været større fokus på dialog med nuværende studerende om deres arbejdsmarkedserfaring. Samlet kan det konstateres, at der er en række problemer med at leve op til akkrediteringskriterierne. Nogle af disse kan skyldes, at masteruddannelser historisk er blevet administreret parallelt med universitetets øvrige uddannelser, men problemerne synes især at være et resultat af de forandringer, der er sket i kravene til uddannelserne som følge af masterbekendtgørelsen og kvalifikationsrammen.

6 Bilag 1: Sammenlignende semantisk analyse af kvalifikationsrammens beskrivelser af kandidat- og masteruddannelser Kandidat Master Forskelle Viden Skal inden for et eller flere fagområder have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde. Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger. Skal mestre fagområdets/ernes videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne. Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller. Skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister. Skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Skal inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på et fagligt/flerfagligt område have viden og forståelse, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning. Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger Færdigheder Skal kunne anvende fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område. Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyseog løsningsmodeller Kompetencer Skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister Skal kunne styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller Beskrivelsen af master viser et vidensfelt som for masteren kan være enten lidt smallere defineret (specialiseret område) eller have et lidt mere overordnet præg (bredere perspektiv på) end kandidat Ingen forskelle i forståelses- og refleksionsniveau Typen af færdigheder beskrives et taxonomisk trin lavere (kunne anvende) på master end på kandidat (mestre). Spændvidden svarer til vidensfeltet, så det er lidt smallere for masteren (det valgte område). Vurdering og beslutning udviser en iøjnefaldende forskel, idet master ikke som kandidat skal forholde sig til et katalog af videnskabelige teorier og metoder (men dog teoretiske problemstillinger). Modsat skal kandidat ikke forholde sig til praktiske problemer. Forskellene afspejler dels det lavere, taxonomiske trin i typen af færdigheder ovenfor, og dels en lille kvalitativ forskel i sigtet idet der er tale om rettethed mod praksis versus rettethed mod (også) videnskab. Denne forskel er dog marginal, idet det ikke specificeres for kandidaten, hvilke typer af problemer denne skal forholde sig til. Den modsætningsvise specifikation for masteren af, at det drejer sig om praktiske problemstillinger kunne tolkes som at det for kandidaten gælder problemer af enhver art. Formidling: her ses fortsat en tendens til trinforskel, idet master skal forholde sig til faglige problemer, mens kandidat skal forholde sig til professionelle og videnskabelige. Supplerende skal kandidaten formidle forskningsbaseret viden. Handlingsrum: syntaktisk forskel, som næppe bør tillægges betydning.

7 Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling Samarbejde og ansvar: ingen forskel. Læring: Kandidat skal modsat master kunne tage ansvar for egen specialisering. Det er ikke helt klart, hvordan specialisering adskiller sig fra faglig udvikling. Formodentlig sigtes der til det formelle forhold i uddannelsessystemet, at kun kandidat er adgangsgivende til ph.d.-uddannelse.

8 Bilag 2: Kriterievurderinger for eksisterende masteruddannelser Uddannelsens navn Master i børnelitteratur Positiv AU Master i drama- og teaterpædagogik Positiv AU Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning Positiv KU Master i international virksomhedskommunikation Positiv SDU Master i IKT og læring Positiv AAU Master i sundhedsinformatik Positiv AAU Rådets afgørelse Runde Uni K1 K2 K3 K4 K5 Master of Leadership and Innovation - in Complex Systems (LAICS) Positiv AU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Master i voksenuddannelse Positiv AU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Master i professionsudvikling Positiv AU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Master i moms og afgifter Positiv AU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Master i miljø- og energiret Positiv AU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling Positiv AU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Master i business administration (MBA) Positiv AU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Full-time master of business administration Positiv CBS Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Master i konfliktmægling Positiv KU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Master i business administration (MBA) Positiv SDU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelsen i læreprocesser Positiv AAU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelse i klinisk sygepleje Positiv AU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelse i brandsikkerhed Positiv DTU Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Masteruddannelse i Ledelse af Byggeri Positiv DTU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Masteruddannelse i gymnasiepædagogik (didaktik) Positiv SDU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelse i gymnasiepædagogik (ledelse) Positiv SDU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier Positiv SDU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelse i rehabilitering Positiv SDU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelsen i retorik og formidling Positiv AU Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelse i fødevarekvalitet og -sikkerhed Positiv KU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelse i globalisering og integration Positiv SDU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Master i public management Positiv SDU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Masteruddannelse i informations- og kommunikationsteknologier Positiv AAU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende

9 Uddannelsens navn Master i business administration, executive (EMBA) Master i etik og værdier i organisationer Executive Master of Business Administration Master i skat masteruddannelse i uddannelse og læring Masteruddannelse i medborgerskab Masteruddannelse i Management Development Masteruddannelse i shipping og logistik Masteruddannelse i tværmedial kommunikation Masteruddannelse i fremmedsprogspædagogik Masteruddannelse i idræt og velfærd Masteruddannelse i offentlig kvalitet og ledelse Master i public administration Rådets afgørelse Runde Uni K1 K2 K3 K4 K5 positiv AU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende positiv AU Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende positiv CBS Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende positiv CBS Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende positiv RUC Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende positiv AU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende positiv CBS Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende positiv CBS Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende positiv KU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende positiv KU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende positiv KU Ikke tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende positiv SDU Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Tilfredsstillende positiv AAU Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Tilfredsstillende Positiv positiv Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY Indholdsfortegnelse 1 Bekendtgørelsesgrundlag... 4 2 Formål med EMBA uddannelsen... 4 3 Optagelse... 4 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 5 5 Uddannelsens normering angivet i ECTS... 5 6

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2 Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Top Governance-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5. Uddannelsens normering angivet

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere