Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning"

Transkript

1 NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/ Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning Indledning I de senere år er der sket en markant stigning i arbejdskraftindvandringen til Danmark. Det er regeringens mål, at rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft skal styrkes i de kommende år, og at arbejdskraftindvandrerne skal fastholdes i det danske samfund. Dette skal sikres ikke blot ved integrationsinitiativer rettet mod arbejdskraftindvandrerne selv, men tillige ved tiltag, som bidrager til at integrere og fastholde deres medfølgende familiemedlemmer. Dette notat, som i hovedtræk beskriver arbejdskraftindvandreres og deres medfølgende familiemedlemmers adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den gældende danske lovgivning, skal bidrage til en afklaring af, i hvilken udstrækning de nævnte bestræbelser måtte kræve ændringer i lovgivningen. Notatet giver ikke en udtømmende opregning af forsørgelsesydelser og tilbud efter den danske lovgivning, men indeholder en gennemgang af nogle af de vigtigste. Der er ikke tale om en gennemgang af de pågældende ydelsers og tilbuds nærmere indhold, men alene om en redegørelse for, i hvilken udstrækning arbejdskraftindvandrere og deres familiemedlemmer er berettiget til at modtage dem. Det, som beskrives, er alene hovedreglerne på området, ikke undtagelses- og overgangsbestemmelser mv. Notatet afsluttes med en skematisk oversigt. 1. Personkreds Notatet vedrører udenlandske arbejdstagere og selvstændige samt deres medfølgende familiemedlemmer. Udlændinge, der arbejder her i landet og bor i udlandet, og udlændinge, bor her i landet og arbejder i udlandet, behandles dog ikke. Det skyldes, at udlændinge, der ikke bor her i landet, ikke skal integreres i det danske samfund, og at udlændinge, der ikke arbejder her i landet, har begrænset betydning for danske beskæftigelses- og erhvervsinteresser. Uden for notatets emnekreds falder endvidere udlændinge, som leverer grænseoverskridende tjenesteydelser her i landet, herunder deres udstationerede personale. Det skyldes, at grænseoverskridende tjenesteydelser leveres af tjenesteydere etableret uden for Danmark

2 og i sagens natur er af midlertidig karakter. Integrations- og fastholdelsesinitiativer er derfor ikke relevante for denne gruppe af udlændinge EU-arbejdstagere EU-arbejdstagere er i notatets forstand EU-borgere, som indrejser her i landet og udfører lønnet beskæftigelse, der er mere end et marginalt supplement til deres forsørgelsesgrundlag i øvrigt, for en herværende arbejdsgiver. Af fremstillingstekniske bekvemmelighedshensyn dækker betegnelsen EU-arbejdstagere i denne sammenhæng tillige EU-borgere, som etablerer selvstændig virksomhed her i landet og har indtægter herfra, som rækker ud over et marginalt supplement til deres forsørgelsesgrundlag i øvrigt. Denne terminologiske forenkling er uproblematisk, idet de to personkategorier er stillet ens i henseende til rettigheder. Med EU-arbejdstagere menes i dette notat ikke blot personer, der er statsborgere i EUlandene, men tillige statsborgere i EØS-landet Liechtenstein og i Schweiz, idet arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende fra de EØS-lande, som ikke er EU-lande, og arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende fra Schweiz som følge af særlige aftaler er underlagt de samme regler om fri bevægelighed som personer, der er statsborgere i EU-landene. Den lovgivning, der her beskrives, skelner derfor heller ikke mellem EU-borgere, EØS-borgere (der ikke samtidig er EU-borgere) og schweizere. For overblikkets skyld indskrænkes definitionen til at omfatte sådanne personer, som skal arbejde her i landet i en længere periode og derfor have udstedt registreringsbevis efter EUopholdsbekendtgørelsen. Der sondres ikke mellem EU-arbejdstagere fra lande omfattet af den nationale overgangsordning (Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) og andre EU-arbejdstagere, da overgangsordningen er under afvikling og ikke kan forventes at få væsentlig praktisk betydning i fremtiden. I en række tilfælde opretholder en EU-arbejdstager sin arbejdstagerstatus og de dermed forbundne rettigheder, selv om han ikke længere er erhvervsaktiv. Det gælder bl.a., hvis den pågældende bliver midlertidigt uarbejdsdygtig som følge af sygdom, eller på visse betingelser hvis han bliver uforskyldt arbejdsløs. Arbejdskraftindvandrere, som er statsborgere i et nordisk land, er ikke behandlet i notatet. Det skyldes, at det pga. det særlige kulturelle og sproglige fællesskab og de nordiske samfunds store indbyrdes lighed må formodes, at de gennemgående vil nære færre betænkeligheder ved at søge arbejde i Danmark end andre udlændinge, og at de typisk allerede ved ankomsten til landet vil være fuldt ud integreret. Regeringens bestræbelser for at tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft har af samme grund ikke nordiske statsborgere som primær målgruppe. Side 2

3 1.2. EU-arbejdstageres familiemedlemmer Følgende personer har i kraft af deres familiemæssige tilknytning til en herværende EUarbejdstager efter EU-reglerne ret til at tage ophold hos denne her i landet: EU-arbejdstagerens ægtefælle. EU-arbejdstagerens efterkommere, der er under 21 år, og EU-arbejdstagerens ægtefælles efterkommere, der er under 21 år. EU-arbejdstagerens og dennes ægtefælles efterkommere i øvrigt, som forsørges af EU-arbejdstageren. Personer, der forsørges af EU-arbejdstageren og er beslægtet i opstigende linje med EU-arbejdstageren eller med dennes ægtefælle. EU-arbejdstagerens andre familiemedlemmer, hvis de i det land, de ankommer fra, forsørges af EU-arbejdstageren eller er optaget i dennes husstand. EU-arbejdstagerens familiemedlemmer, hvis alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at EU-arbejdstageren personligt plejer de pågældende. For de tre sidste personkategoriers vedkommende kan opholdsretten betinges af, at EUarbejdstageren råder over sådanne midler til sit og de pågældende personers underhold, at de efter en konkret vurdering ikke må antages at ville falde det offentlige til byrde. Ved EU-arbejdstageres familiemedlemmer forstås i dette notat: EU-arbejdstagerens ægtefælle. EU-arbejdstagerens efterkommere, der er under 21 år, og EU-arbejdstagerens ægtefælles efterkommere, der er under 21 år. Det forudsættes endvidere, at de medfølgende familiemedlemmer selv er EU/EØS-borgere eller schweizere, hvilket er den typiske situation Tredjelandsarbejdstagere Ved tredjelandsarbejdstagere forstås udlændinge, der har statsborgerskab i lande uden for EU/EØS og opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer Ved tredjelandsstatsborgeres familiemedlemmer forstås personer, som har opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c som følge af en familiemæssig tilknytning til en tredjelandsarbejdstager. Efter gældende praksis meddeles der opholdstilladelse til en tredjelandsstatsborgers ægtefælle og mindreårige børn, medmindre udlændingens ansættelseskontrakt er på mindre end 3 år, eller opholdstilladelse på beskæftigelsesområdet efter fast praksis kun kan gives og forlænges for en kortere periode end i alt 3 år. På særlige områder meddeles der opholdstilla- Side 3

4 delse til de nævnte medfølgende familiemedlemmer, selvom kravet om, at udlændingens opholdstilladelse skal kunne gives for eller forlænges til mindst 3 års ophold, ikke er opfyldt. Det er en betingelse for at meddele opholdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer, at familien kan forsørge sig selv og skal bo samlet her i Danmark. Inddrages eller bortfalder tredjelandsarbejdstagerens opholdstilladelse, bortfalder samtidig grundlaget for de medfølgende familiemedlemmers opholdstilladelse. Deres opholdstilladelse vil derfor som altovervejende udgangspunkt blive inddraget. 2. Forsørgelsesydelser Ved forsørgelsesydelser forstås i denne sammenhæng offentlig hjælp til forsørgelse, dvs. offentlige ydelser, der træder i stedet for eller supplerer egne arbejdsindtægter eller egen formue. En opholdstilladelse til en tredjelandsarbejdstager og dennes familiemedlemmer hviler på en forudsætning om, at de pågældende er selvforsørgende. Ophører forudsætningen med at være opfyldt, bortfalder de pågældendes opholdsgrundlag, og deres opholdstilladelse vil herefter som altovervejende udgangspunkt blive inddraget. Hvis en tredjelandsarbejdstager eller hans familiemedlemmer modtager kontanthjælp eller starthjælp, betragtes familien ikke som selvforsørgende Kontanthjælp og starthjælp For at opnå ret til kontanthjælp skal ansøgeren have opholdt sig i riget eller efter omstændighederne i et EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt 7 af de seneste 8 år og inden for de seneste 8 år have haft, hvad der svarer til ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 2½ år. Ellers yder kommunen starthjælp, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Tredjelandsarbejdstagere. Det er en betingelse for at modtage såvel kontanthjælp som starthjælp, at man kan påtage sig arbejde med dags varsel. Da tredjelandsarbejdstageres ret til at arbejde her i landet begrænser sig til det arbejdsforhold, som deres opholds- og arbejdstilladelse hviler på, og de derfor ikke kan påtage sig andet arbejde uden forudgående tilladelse, er de hverken berettiget til kontanthjælp eller starthjælp. er i modsætning til tredjelandsarbejdstagerne fritaget for krav om særskilt arbejdstilladelse og kan derfor påtage sig et hvilket som helst arbejde. Dermed er de principielt berettiget til at modtage kontanthjælp og starthjælp. Ydelserne udbetales imidlertid kun, hvis familien ikke er selvforsørgende, men er den ikke det, bortfalder grundlaget for såvel tredjelandsarbejdstagerens som familiemedlemmernes opholdstilladelse. Der er derfor i realiteten ikke adgang til kontanthjælp eller starthjælp for tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer. Side 4

5 EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere er berettiget til kontanthjælp og starthjælp på lige fod med danske statsborgere. EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer er berettiget til kontanthjælp og starthjælp på lige fod med danske statsborgere Arbejdsløshedsdagpenge Tredjelandsarbejdstagere. Det er en betingelse for at modtage arbejdsløshedsdagpenge, at man kan påtage sig arbejde med dags varsel. Da tredjelandsarbejdstageres ret til at arbejde her i landet begrænser sig til det arbejdsforhold, som deres opholds- og arbejdstilladelse hviler på, er de ikke berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. er i modsætning til tredjelandsarbejdstagerne fritaget for krav om særskilt arbejdstilladelse og kan følgelig påtage sig et hvilket som helst arbejde. De er derfor berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge på lige fod med danske statsborgere. EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge på lige fod med danske statsborgere Barselsdagpenge Tredjelandsarbejdstagere. Tredjelandsarbejdstagere har ret til barselsdagpenge i samme udstrækning som danske statsborgere. Mister tredjelandsarbejdstageren sit arbejde ved barselsdagpengeperiodens indtræden eller i løbet af denne, bortfalder dog grundlaget for hans opholds- og arbejdstilladelse. har ret til barselsdagpenge i samme udstrækning som danske statsborgere. EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere har ret til barselsdagpenge i samme udstrækning som danske statsborgere. EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer har ret til barselsdagpenge i samme udstrækning som danske statsborgere Sygedagpenge Tredjelandsarbejdstagere. Tredjelandsarbejdstagere har ret til sygedagpenge i samme udstrækning som danske statsborgere. Mister tredjelandsarbejdstageren sit arbejde ved sygedagpengeperiodens indtræden eller i løbet af denne, bortfalder dog grundlaget for hans opholds- og arbejdstilladelse. Side 5

6 har ret til sygedagpenge i samme udstrækning som danske statsborgere. EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere har ret til sygedagpenge i samme udstrækning som danske statsborgere. EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer har ret til sygedagpenge i samme udstrækning som danske statsborgere. 2.5 Folkepension Tredjelandsarbejdstagere. Har tredjelandsarbejdstageren boet i Danmark mindst 10 år mellem det 15. og 65. år, heraf mindst 5 år umiddelbart inden pensionen ydes, har den pågældende ret til at få udbetalt folkepension her i landet i samme udstrækning som danske statsborgere. Har Danmark indgået aftale med tredjelandsarbejdstagerens hjemland om social sikring, har den pågældende endvidere ret til at få udbetalt folkepensionen i hjemlandet og som udgangspunkt i samme udstrækning som danske statsborgere. 1 Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer. Har familiemedlemmet boet i Danmark mindst 10 år mellem det 15. og 65. år, heraf mindst 5 år umiddelbart inden pensionen ydes, har den pågældende ret til at få udbetalt folkepension her i landet i samme udstrækning som danske statsborgere. Har Danmark indgået aftale med tredjelandsarbejdstagerens hjemland om social sikring, har den pågældende endvidere ret til at få udbetalt folkepensionen i hjemlandet og som udgangspunkt i samme udstrækning som danske statsborgere. EU-arbejdstagere. Har EU-arbejdstageren boet eller arbejdet i Danmark, optjener den pågældende dansk pension på lige fod med en dansk statsborger og har ret til at få udbetalt folkepension her i landet og i udlandet i samme udstrækning som danske statsborgere. EU-arbejdstageres familiemedlemmer. Har familiemedlemmet boet i Danmark, optjener den pågældende dansk pension på lige fod med en dansk statsborger og har ret til at få udbetalt folkepension her i landet og i udlandet i samme udstrækning som danske statsborgere Efterløn Adgang til efterløn er uafhængig af statsborgerskab, men som udgangspunkt betinget af bl.a. 30 års forudgående medlemskab af en dansk A-kasse. 1 Danmark har indgået bilaterale aftaler om social sikring med følgende lande: Pakistan, det tidligere Jugoslavien, Marokko, Tyrkiet, Canada, Chile, Israel, New Zealand, Australien, Kroatien og USA (endnu ikke trådt i kraft). Side 6

7 2.7. Børnefamilieydelse Udbetaling af børnefamilieydelse sker uafhængig af statsborgerskab. En herboende udenlandsk familie har derfor adgang til børnefamilieydelse på samme vilkår som en dansk familie Statens Uddannelsesstøtte Tredjelandsarbejdstagere. Tredjelandsarbejdstagere kan sidestilles med danske statsborgere med hensyn til muligheden for at få SU til uddannelser i Danmark, hvis de umiddelbart før ansøgningstidspunktet har haft erhvervsarbejde her i landet i et vist omfang. Hvis en tredjelandsarbejdstager ophører med at arbejde for at blive fuldtidsstuderende, bortfalder imidlertid samtidig det grundlag, hans opholds- og arbejdstilladelse hviler på. kan på visse betingelser sidestilles med danske statsborgere med hensyn til muligheden for at få SU til uddannelser i Danmark. Der kan f.eks. udbetales SU til studerende, som umiddelbart før ansøgningstidspunktet har haft erhvervsarbejde her i landet i et vist omfang, studerende, som sammen med deres forældre har taget fast ophold her i landet, før de fyldte 20 år, og studerende, som har haft fem års sammenhængende ophold i Danmark, uden at der er taget ophold i landet med henblik på uddannelse. EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere er berettiget til SU på samme vilkår som danske statsborgere. EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer er som udgangspunkt berettiget til SU på samme vilkår som danske statsborgere. 2.9 Statens voksenuddannelsesstøtte Tredjelandsarbejdstagere. Tredjelandsarbejdstagere er berettiget til Statens Voksenuddannelsesstøtte på samme vilkår som danske statsborgere. er berettiget til Statens Voksenuddannelsesstøtte på samme vilkår som danske statsborgere. EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere er berettiget til Statens Voksenuddannelsesstøtte på samme vilkår som danske statsborgere. EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer er berettiget til Statens Voksenuddannelsesstøtte på samme vilkår som danske statsborgere. Side 7

8 2.10 Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Tredjelandsarbejdstagere. Tredjelandsarbejdstagere er berettiget til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på samme vilkår som danske statsborgere. er berettiget til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på samme vilkår som danske statsborgere. EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere er berettiget til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på samme vilkår som danske statsborgere. EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer er berettiget til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på samme vilkår som danske statsborgere Boligsikring Herboende udlændinge har adgang til boligsikring på samme vilkår som danske statsborgere Ydelser efter integrationsloven Hverken EU-arbejdstagere, tredjelandsarbejdstagere eller deres familiemedlemmer har adgang til ydelser efter integrationsloven. 3. Andre tilbud 3.1. Uddannelse og undervisning Grundskoleundervisning EU-arbejdstageres og tredjelandsarbejdstageres børn har adgang til skoleundervisning på lige fod med danske børn. Ved ophold her i landet af 6 måneders ophold eller mere indtræder der undervisningspligt Gymnasieundervisning EU-arbejdstageres og tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer har adgang til gymnasieundervisning (hf, stx, hhx og htx) på lige fod med danske statsborgere Erhvervsuddannelser EU-arbejdstageres og tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer har adgang til erhvervsuddannelserne på lige fod med danske statsborgere. Side 8

9 Videregående uddannelser Adgangen til optagelse på de videregående uddannelser (universitetsuddannelser, diplomuddannelser m.v.) er uafhængig af statsborgerskab, men der vil efter omstændighederne blive stillet krav om beherskelse af dansk på et vist niveau. EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer. EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer har gratis adgang til de videregående uddannelser. Tredjelandsarbejdstagere og deres familiemedlemmer. Tredjelandsarbejdstagere og deres familiemedlemmer har gratis adgang til de videregående uddannelser, hvis de har tidsubegrænset opholdstilladelse, eller hvis de som følge af internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) Adgangen til arbejdsmarkedsuddannelse er uafhængig af statsborgerskab, men der vil efter omstændighederne blive stillet krav om beherskelse af dansk på et vist niveau Danskuddannelse for udlændinge EU-arbejdstagere, tredjelandsarbejdstagere og deres familiemedlemmer har efter omstændighederne mod betaling af et gebyr ret til op til 3 års danskuddannelse. Uddannelsen, der er niveaudelt efter kursisternes skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, omfatter undervisning i dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold. Består kursisten ikke den afsluttende prøve inden 3 år, kan kommunalbestyrelsen forlænge undervisningsperioden Sundhedsydelser (sygdom, graviditet, fødsel) EU-arbejdstagere, tredjelandsarbejdstagere og deres familiemedlemmer har samme adgang til sundhedsydelser som danske statsborgere Aktive tilbud (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud) efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tredjelandsarbejdstagere. Vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud tilbydes personer, som ikke er i arbejde. Da en tredjelandsarbejdstagers opholdstilladelse hviler på det ansættelsesforhold, som hans opholds- og arbejdstilladelse er meddelt under henvisning til, vil grundlaget for hans opholdstilladelse bortfalde ved ledighed. Spørgsmålet om adgang til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud har derfor ikke praktisk relevans for så vidt angår tredjelandsarbejdstagere. har adgang til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud på samme vilkår som danske statsborgere. Opmærksomheden heledes dog på, at Side 9

10 tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud gives til bl.a. personer, som modtager starthjælp eller kontanthjælp, og at tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer i praksis vil være afskåret fra at modtage sådanne ydelser som følge af kravet om selvforsørgelse. Der henvises til afsnit 2.1. EU-arbejdstagere. EU-arbejdstagere har adgang til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud på samme vilkår som danske statsborgere. EU-arbejdstageres familiemedlemmer. EU-arbejdstageres familiemedlemmer har adgang til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud på samme vilkår som danske statsborgere Tilbud efter integrationsloven Hverken EU-arbejdstagere, tredjelandsarbejdstagere eller deres familiemedlemmer har adgang til tilbud efter integrationsloven Pasning og pleje Dagtilbud til børn (børnepasning m.v.) EU-arbejdstageres og tredjelandsarbejdstageres børn har adgang til dagtilbud til børn på lige fod med danske børn Ældrepleje (hjemmehjælp og plejehjemsplads) EU-arbejdstagere, tredjelandsarbejdstagere og deres familiemedlemmer har samme adgang til ældrepleje som danske statsborgere. 4. Sammenfatning Notatet beskriver udenlandske arbejdskraftindvandreres og deres medfølgende familiemedlemmers adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den gældende danske lovgivning. Der sondres i notatet mellem arbejdskraftindvandrere fra EU/EØS-landene og Schweiz (i notatet benævnt EU-arbejdstagere) og udenlandske arbejdskraftindvandrere i øvrigt (i notatet benævnt tredjelandsarbejdstagere). Notatets hovedkonklusioner er følgende: 1. Det overvejende udgangspunkt er, at arbejdskraftindvandrere og deres familiemedlemmer i henseende til adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter lovgivningen er ligestillet med danske statsborgere. (Dog har varigheden af et forudgående ophold her i landet for visse ydelsers vedkommende betydning for, hvornår eller i hvilken udstrækning en ydelse kommer til udbetaling). Side 10

11 2. Tredjelandsarbejdstagere og deres familiemedlemmer er på visse områder anderledes stillet end danske statsborgere og EU-borgere. En tredjelandsarbejdstager kan ikke modtage kontanthjælp eller starthjælp, eftersom hans ret til at arbejde her i landet er begrænset til det ansættelsesforhold, hans opholds- og arbejdstilladelse hviler på, og han derfor ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer kan som konsekvens af udlændingerettens krav om selvforsørgelse som udgangspunkt heller ikke opretholde deres opholdstilladelse, hvis tredjelandsarbejdstageren eller et familiemedlem modtager kontanthjælp eller starthjælp. En tredjelandsarbejdstager kan endvidere ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge, eftersom hans ret til at arbejde her i landet er begrænset til det ansættelsesforhold, hans opholds- og arbejdstilladelse hviler på, og han derfor ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Spørgsmålet om adgang til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud er uden praktisk relevans for tredjelandsarbejdstagere, idet sådanne tilbud gives til ubeskæftigede personer og grundlaget for en tredjelandsarbejdstagers opholdstilladelse bortfalder, hvis han mister sit arbejde. Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmers i praksis manglende adgang til kontant- og starthjælp bevirker endvidere, at spørgsmålet om ret til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud ofte ikke aktualiseres for denne persongruppes vedkommende. 3. Arbejdskraftindvandrere og deres familiemedlemmer har efter omstændighederne mod betaling adgang til tre års danskuddannelse for udlændinge, men er ikke berettiget til tilbud eller ydelser efter integrationsloven. Side 11

12 SKEMATISK OVERSIGT. FORSØRGELSESYDELSER. Nedenstående oversigt giver kun en stærkt forenklet sammenfatning. Der henvises til beskrivelsen i notatet af de forskellige ydelser. Tredjelandsarbejdstagere Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer EU-arbejdstagere EU-arbejdstageres familiemedlemmer Kontanthjælp og starthjælp Nej Ej relevant Arbejdsløshedsdagpenge Nej Barselsdagpenge Sygedagpenge Folkepension På visse betingelser som danske statsborgere På visse betingelser som danske statsborgere Efterløn Børnefamilieydelse Statens uddannelsesstøtte På visse betingelser som danske statsborgere På visse betingelser som danske statsborgere Statens voksenuddannelsesstøtte Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse Boligsikring Ydelser efter integrationsloven Nej Nej Nej Nej Side 12

13 SKEMATISK OVERSIGT. ANDRE TILBUD. Nedenstående oversigt giver kun en stærkt forenklet sammenfatning. Der henvises til beskrivelsen i notatet af de forskellige tilbud. Tredjelandsarbejdstagere Tredjelandsarbejdstageres familiemedlemmer EU-arbejdstagere EU-arbejdstageres familiemedlemmer Grundskoleundervisning Ej relevant Ej relevant Gymnasieundervisning Ej relevant Ej relevant Erhvervsuddannelser Ej relevant Ej relevant Videregående uddannelser På visse betingelser som danske statsborgere På visse betingelser som danske statsborgere Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) Danskuddannelse for udlændinge Ja Ja Ja Ja Sundhedsydelser (sygdom, graviditet, fødsel) Vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik m.v. Ej relevant Begrænset relevant Dagtilbud til børn (børnepasning m.v.) Ældrepleje (hjemmehjælp og plejehjemsplads) Aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ej relevant Begrænset relevant Tilbud efter integrationsloven Nej Nej Nej Nej Side 13

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt

Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Forskning, 2013-14 EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt Kære SU-forligskreds Til orientering er vedhæftet kort status for udviklingen i antallet af SU-modtagere

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 15. april 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Orientering om vejledning

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse og kommuner Dato: 28. juni 2004 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: jel Fil-navn: Info.3/2004

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

IGU Integrations Grunduddannelse

IGU Integrations Grunduddannelse IGU Integrations Grunduddannelse Lovforslag L 188, vedtaget 3.juni 2016 Integrationskonsulent Khalil Ahmad IGU - Formål at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om integrationsydelse - opholdskravet - EU-/EØS-borgere - danske statsborgere - tilknytning

Ankestyrelsens principafgørelse om integrationsydelse - opholdskravet - EU-/EØS-borgere - danske statsborgere - tilknytning KEN nr 10340 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4025-54027 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013. Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU-konsulenten EU-note Dato: 21. oktober 2016 Integrationsydelsen og EU-retten Denne

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse: Tjekliste vedrørende ansøgninger om praktik eller prøveansættelser fra udenlandske læger.... 2 Procedurebeskrivelse

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 772 af 10/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1871 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 72 21/09/2010 10:40 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Indholdsfortegnelse J.nr. 2008-2300-609/JLV Dok.nr. 41 Indledning og undersøgelsens konklusioner...

Læs mere

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice 2009 Udlændingeservice [VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Bekendtgørelse nr. 322 af 21. april 2009 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension 1. november 2010 Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension J.nr. 2010-2010710 JØP 1 Indledning Baggrunden for denne analyse vedrørende flygtninges optjening af ret til pension

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds tale (det talte ord gælder) Tak formand og tak for spørgsmålet.

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Arbejdskraftens frie bevægelighed

Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed rettigheder og rimelighed Disruptionrådets sekretariat Januar 2018 Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed er en hjørnesten i EU-samarbejdet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af overgangsordningen for

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Dato: 19. november 2014 Opdateret notat om vandrende arbejdstageres rettigheder efter den lovgivning, der hører under Ministeriet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Rundskrivelse nr. 16/08

Rundskrivelse nr. 16/08 Rundskrivelse nr. 16/08 15. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Revideret Østaftale med virkning fra 1. maj 2008 1. Indledende

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere