Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret"

Transkript

1 Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret

2 MANGLENDE OMPLACERING AF GRAVID MEDARBEJDER UDGJORDE IKKE FORSKELS- BEHANDLING Det er opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af en afskedigelse, også efter reglerne i ligebehandlingsloven. Det har Højesteret netop præciseret i en sag, hvor en gravid medarbejder mente, at en professionshøjskole ikke havde opfyldt deres omplaceringspligt. Desuden viser dommen, at muligheden for omplacering efter omstændighederne kan få betydning for vurderingen af sagligheden af en afskedigelse, men at det alene omfatter omplacering til stillinger, der er ledige på opsigelsestidspunktet eller stillinger, der på opsigelsestidspunktet må forventes at blive ledige inden udløbet af opsigelsesperioden. Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: Mobil: Nicoline Hermann Lang Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Højesterets dom af 25. oktober 2016 Sagen kort En medarbejder (M) blev ansat ved en professionshøjskole (A) som markedsføringskoordinator i Ved finansloven i 2011 blev A pålagt en række besparelseskrav som medførte, at A den 19. september 2011 traf beslutning om at afskedige fem medarbejdere, herunder M. Den 6. oktober 2011 blev A orienteret om M s graviditet. A fastholdt beslutningen om at afskedige M, og den 28. november 2011 blev M opsagt til udgangen af februar M gjorde gældende, at A ikke havde opfyldt sin omplaceringspligt, fordi A udelukkende havde undersøgt muligheden for omplacering i forbindelse med den oprindelige beslutning om at afskedige A i september, hvilket var før A var blevet bekendt med hendes graviditet. I opsigelsesperioden opstod der flere ledige stillinger hos A. Landsretten dømte A for overtrædelse af ligebehandlingsloven, idet landsretten udtalte, at "En arbejdsgivers forpligtelse til at søge en ansat, der er omfattet af 9 i ligebehandlingsloven, omplaceret, ophører ikke ved afskedigelsen af den pågældende, men er gældende frem til udløbet af opsigelsesperioden". Landsretten dømte A til at betale en godtgørelse svarende til 9 måneders løn. Herefter ankede A dommen til Højesteret. Højesterets kendelse M's fagforening, der repræsenterede M i sagen, anmodede Højesteret om at forelægge en række præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen, hvilket Højesteret imidlertid afviste. Højesteret udtalte samtidig, at "Ligebehandlingsdirektivet indeholder ikke en pligt til 2/12

3 positiv særbehandling af gravide medarbejdere, herunder i forhold til at undersøge muligheden for omplacering som alternativ til afskedigelse. Spørgsmålet om omplacering kan imidlertid indgå i den bevisvurdering, som det tilkommer de nationale domstole at foretage som led i vurderingen af, om forbuddet mod forskelsbehandling af gravide er overtrådt". Højesterets dom Herefter var hovedspørgsmålet i sagen, hvilken betydning det havde, at A ikke i opsigelsesperioden frem til udgangen af februar 2012 tilbød M andre stillinger, der var ledige hos A, og om A i den forbindelse havde overtrådt ligebehandlingslovens bestemmelser om forskelsbehandling på grund af graviditet. Højesteret fastslog indledningsvist, at det almindelige ansættelsesretlige princip, hvorefter rimeligheden af en afskedigelse skal vurderes ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet, også gælder ved bedømmelse af lovligheden af en afskedigelse efter reglerne i ligebehandlingsloven. Højesteret udtalte desuden, at det ved vurderingen af, om arbejdsgiveren har løftet sin bevisbyrde efter ligebehandlingsloven efter omstændighederne kan få betydning, hvis arbejdsgiveren ikke har udnyttet en eventuel mulighed for omplacering til en stilling, som var ledig i tiden op til opsigelsestidspunktet eller som på opsigelsestidspunktet måtte forventes at blive ledig inden udløbet af opsigelsesperioden. Højesteret frifandt A, idet Højesteret efter en gennemgang af de konkrete omstændigheder i sagen vurderede, at A havde godtgjort, at der ikke eksisterede relevante omplaceringsmuligheder på opsigelsestidspunktet, og afskedigelsen af M dermed hverken helt eller delvist var begrundet i M's graviditet. Højesteret tog derudover stilling til, om A havde handlet i strid med ligebehandlingsloven ved at undlade at tilbyde M en ledig stilling, der opstod efter opsigelsestidspunktet. Højesteret frifandt også A for dette forhold, idet Højesteret lagde vægt på, at M ikke havde ansøgt om stillingen eller på anden måde gjort A opmærksom på, at hun var interesseret i stillingen. Dermed var der ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der ville ske en krænkelse af ligebehandlingsprincippet, hvis M havde søgt stillingen. Hvad viser dommen? Ved dommen har Højesteret præciseret, at det er opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af en afskedigelse, også efter reglerne i ligebehandlingsloven. Desuden viser dommen, at muligheden for omplacering efter omstændighederne kan få betydning for vurderingen af sagligheden af en afskedigelse, men at det alene omfatter omplacering til stillinger, der er ledige på opsigelsestidspunktet eller stillinger, der på opsigelsestidspunktet må forventes at blive ledige inden udløbet af opsigelsesperioden. 3/12

4 MEDARBEJDEREN HANDLEDE ILLOYALT VED AT EJE ET SELSKAB, SOM UDFØRTE ARBEJDE FOR ARBEJDSGIVERENS KUNDE En medarbejder skal betale en erstatning på 1,5 mio. kroner til sin tidligere arbejdsgiver for overtrædelse af markedsføringsloven, fordi han under sin ansættelse hos arbejdsgiveren havde handlet illoyalt ved at foretage konkurrerende handlinger mod arbejdsgiveren. Medarbejderen var medejer af et selskab, som under medarbejderens ansættelse havde udført arbejde for arbejdsgiverens kunde. Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: Mobil: Nicoline Hermann Lang Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Vestre Landsrets dom af 26. oktober 2016 Sagen kort I juni 2008 blev medarbejderen (M) ansat som maskinmester hos arbejdsgiver (A), hvis kerneprodukt består i at levere kedler til solanlæg. M stiftede i april 2010 under sin ansættelse et selskab (V) i samarbejde med en anden person. Sammen udgjorde de direktionen i V. I oktober 2010 fratrådte M sin stilling hos A. I februar 2004 havde A's kunde (K) indgået en ikke eksklusiv samarbejdsaftale med A. Det var i sagen uomtalt, hvor længe aftalen løb. I juni 2011 indgik A en samarbejdsaftale med M's virksomhed V. Efter aftalen var det V, der afgav tilbud til K, mens arbejdet skulle afregnes af A. I juli 2012 udbød K som offentligt udbud en rammeaftale. Rammeaftalen var opdelt i seks delaftaler herunder en delaftale angående konsulentydelser udført af teknikere. I november 2012 fik tilbudsgiverne oplyst, at K påtænkte at indgå rammeaftale med V vedrørende denne delaftale. A påklagede dette til Klagenævnet for Udbud, hvor klager ikke fik medhold i sagen. I februar 2014 meddelte A ved brev til V og M, at de var blevet opmærksomme på, at M allerede havde stiftet V i april 2010 altså et halvt år før M's fratrædelse hos A. A gjorde derfor gældende, at M havde handlet ansvarspådragende ved at have udøvet konkurrerende virksomhed under sin ansættelse. Vestre Landsrets dom Vestre Landsret fandt efter bevisførelsen, at M i forbindelse med sin ansættelse hos A var blevet bekendt med den fremtidige opgave hos K. M benyttede derved kontakten til K, som han havde via sin ansættelse hos A, til at tilbyde, at hans eget selskab V håndterede opgaven. Vestre Landsret konkluderede herefter, at uanset at opgaverne blev løst i et andet format af V, var opgavernes karakter sammenfaldende, og derfor havde M handlet illoyalt under sin ansættelse hos A. Da M er medlem af V's direktion, besidder M en væsentlig indflydelse i selskabet. Ved at have udnyttet M's konkurrencehandlinger har 4/12

5 V handlet i strid med god markedsføringsskik. Ifølge retten forelå der ikke oplysninger, der kunne begrunde, at A under M's ansættelse burde have fattet mistanke om M's retsstridige adfærd. Heller ikke indgåelsen af samarbejdsaftalen mellem A og M i juni 2011 kunne begrunde, at M havde haft en berettiget forventning om, at erstatningsansvar for den retsstridige adfærd ikke ville blive gjort gældende. Landsretten fandt derfor, at markedsføringsloven var overtrådt og ændrede herefter byrettens dom, hvorefter M og V solidarisk blev dømt til at betale en erstatning til A på 1,5 mio. kr. Hvad viser dommen? Dommen viser, at loyalitetspligten mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager er vidtgående i beskyttelsen mod en arbejdstagers konkurrencehandlinger. En arbejdstager må ikke udnytte den kontakt, han har til en arbejdsgivers kunde til at drive eller planlægge at drive selvstændig konkurrerende virksomhed. Dommen viser endvidere, at de konkurrerende handlinger vurderes ud fra opgavernes karakter, og at det ikke gør nogen forskel, at den eksakte ydelse ikke leveres af arbejdsgiveren, såfremt arbejdsgiveren må kunne antages at være i stand til at levere ydelsen ved oplysning om opgaven. 5/12

6 KØBER AF KONKURSRAMT VIRKSOMHED SKULLE BETALE GODTGØRELSE TIL OPSAGTE MEDARBEJDERE I en nylig sag blev en virksomhed dømt til at betale godtgørelse til fire medarbejdere, hvis opsigelse ifølge Østre Landsret ikke var sagligt begrundet. Sagen handlede om, at en virksomhed havde igangsat forhandlinger om køb af en virksomhed, der kort tid derefter blev erklæret konkurs. Fire medarbejdere i den konkursramte virksomhed blev opsagt af kurator, og samme dag blev der indgået en betinget aftale om virksomhedsoverdragelse mellem de to virksomheder, hvoraf det fremgik, at den erhvervende virksomhed ikke ønskede at overtage medarbejdere eller forpligtelser vedrørende disse. Landsretten fandt, at den erhvervende virksomhed var indtrådt i den konkursramte virksomheds forpligtelser over for medarbejderne, da virksomhedsoverdragelsen var tilrettelagt før konkursdekretets afsigelse. Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: Mobil: Nicoline Hermann Lang Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Østre Landsrets dom af 3. november 2016 Sagen kort Sagen vedrørte en virksomhed (V1) som drev engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. V1 havde dårlig økonomi og skyldte 7-8 mio. kr. til dennes bank. En uge før konkursen blev V1's ejer indkaldt til møde i banken, hvor det blev oplyst, at der var nogle interesserede købere. Banken valgte herefter at opsige engagementet og rådgav ejeren af V1 til at indgive en konkursbegæring. Konkursbegæringen blev indgivet, og samme dag blev fire medarbejdere opsagt og fritstillet af kurator. Det fremgik af opsigelserne, at det var "som følge af konkursen". Virksomheden (V2) var interesseret i at købe V1, og stiftede dagen før konkursbegæringen en ny virksomhed (V3). Samtidig med stiftelsen af det nye selskab deponerede V3 den aftalte købesum. På dagen for konkursbegæringen blev der indgået en betinget aftale om virksomhedsoverdragelse mellem V3 og V1. Overdragelsen omfattede blandt andet varelager, inventar, navnet og hjemmesiden. Det fremgik af overdragelsesaftalen, at V3 ikke ønskede at overtage V1's medarbejdere eller forpligtelser vedrørende disse. De fire opsagte medarbejdere gjorde gældende, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. I forlængelse heraf gjorde medarbejderne gældende, at V3 hæftede for deres krav på godtgørelse for usaglig opsigelse. Østre Landsrets dom Østre Landsret fandt efter bevisførelsen, at virksomheden havde bevaret sin økonomiske identitet, da der var stor lighed mellem de aktiviteter, som V1 udøvede, og V3 nu udøver. Landsretten konkluderede derfor indledningsvist, at der var tale om 6/12

7 en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Dernæst understregede Landsretten, at de fire medarbejdere blev opsagt og fritstillet inden overdragelsesaftalen, som blev underskrevet senere samme dag, hvorfor ansættelsesforholdene ikke formelt bestod på overdragelsestidspunktet. Der forelå imidlertid sådanne særlige omstændigheder i sagen, at landsretten alligevel fandt, at V3 kunne indtræde i eventuelle krav vedrørende medarbejderne. Landsretten lagde vægt på, at købsforhandlingerne blev indledt i hvert fald en uge inden konkursen, at købesummen blev deponeret dagen før konkursen, og at virksomhedsoverdragelsen således blev tilrettelagt allerede før konkursdekretets afsigelse. Medarbejderne måtte derfor undtagelsesvist betragtes som ansat på det formelle overtagelsestidspunkt. Landsretten fandt ikke, at V3 havde godtgjort, at opsigelserne af medarbejderne var sagligt begrundet, og V3 blev derfor dømt til at betale godtgørelse til de fire medarbejdere på 2 og 3 måneders løn. Hvad viser dommen? Dommen viser, at i tilfælde af virksomhedsoverdragelse er udgangspunktet, at en erhverver ikke overtager krav vedrørende de medarbejdere, der er opsagt og fritstillet inden tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen. Konkret kan særlige omstændigheder imidlertid bevirke, at medarbejderne alligevel betragtes som ansat på det formelle overdragelsestidspunkt. 7/12

8 DET VAR LOVLIGT AT OPSIGE ELEV INDEN STARTEN PÅ PRAKTIKTID Højesteret har i en principiel dom fastslået, at en virksomhed kan opsige en uddannelsesaftale under et skoleophold, der ligger forud for praktiktiden. Det følger af erhvervsuddannelsesloven, at hverken elev eller virksomhed kan opsige en uddannelsesaftale, medmindre opsigelsen sker i elevens prøvetid. Elevens prøvetid er en periode på 3 måneder, hvor skoleophold ikke medregnes. Der har derfor været usikkerhed omkring, hvad der gælder, hvis en elev opsiges efter 3 måneders skoleophold, men før praktiktiden er begyndt. Med Højesterets dom er der nu sat et endeligt punktum for denne usikkerhed. Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: Mobil: Nicoline Hermann Lang Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Højesterets dom af 7. september 2016 Sagen kort En elev (M) og en virksomhed (A) indgik i december 2011 en uddannelsesaftale, hvorefter M skulle uddannes som film- og tv-produktionstekniker. I januar 2012 påbegyndte M et skoleophold, som skulle vare til maj 2012, hvorefter M skulle starte i praktik hos A. Fire måneder efter aftaleindgåelsen opsagde A uddannelsesaftalen. M gjorde herefter gældende, at skoleophold ifølge forarbejderne til erhvervsuddannelsesloven skal medregnes i prøvetiden, og at opsigelsen derfor var blevet afgivet for sent. Subsidiært gjorde M gældende, at opsigelsen var sket for tidligt, da uddannelsesaftalen ikke kunne opsiges, før praktiktiden var påbegyndt. A gjorde hertil gældende, at det følger direkte af erhvervsuddannelsesloven, at skoleophold ikke medregnes i prøvetiden. Højesteret skulle herefter tage stilling til, om A var berettiget til at opsige uddannelsesaftalen med M efter mere end tre måneders skoleophold, og før hun havde påbegyndt praktiktiden i virksomheden. Højesterets dom Højesteret fastslog indledningsvist, at det fremgår af erhvervsuddannelsesloven, at skoleophold ikke skal medregnes i prøvetiden, og at prøvetiden derfor ikke var udløbet ved opsigelsen. Herefter fandt Højesteret, at der hverken efter ordlyden af erhvervsuddannelsesloven eller dens forarbejder er holdepunkter for en anden forståelse, end at en uddannelsesaftale kan opsiges under et skoleophold, der ligger forud for praktiktiden. Højesteret stadfæstede herefter landsretten og byrettens dom. Hvad viser dommen? Dommen viser, at det er muligt for virksomheder at opsige elever under et skoleophold forud for praktiktiden, selvom prøvetiden på 3 måneder er overskredet. 8/12

9 Skoleophold kan derfor ikke medregnes i prøvetiden. 9/12

10 LIGEBEHANDLING: UDVIKLING OG TENDENSER I november 2016 udsendte Ligebehandlingsnævnet deres nyeste årsberetning, som giver et overblik over, hvilke emner inden for ligebehandling, der var i fokus i 2015, og som havde betydning også i Vi giver her et overblik over nogle af de betragtninger fra årsberetningen, som vi mener er værd at bide ekstra mærke i, navnlig inden for handicapbegrebet og den dertilhørende tilpasningsforpligtelse, ændringer i lov om ligebehandlingsnævnet, myndighedsinhabilitet og godtgørelsesniveauer, samt forelæggelse for EU-Domstolen. Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: Mobil: Nicoline Hermann Lang Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Læs Ligebehandlingsnævnets årsberetning Handicapbegrebet og tilpasningsforpligtelsen er blevet præciseret Ligebehandlingsnævnet har i 2015 truffet afgørelse i 47 sager om handicap. Derudover har Højesteret afsagt to domme, der handlede om forskelsbehandling på grund af handicap. På den baggrund er handicapbegrebet og tilpasningsforpligtelsen blevet præciseret på følgende måde: Det er tilladt af afskedige en medarbejder med et handicap, såfremt afskedigelsen ikke er begrundet i handicappet. En medarbejder har et handicap, når medarbejderen har "en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af blandt andet fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed". Såfremt en medarbejder har et handicap, har arbejdsgiveren en tilpasningsforpligtelse. Ifølge tilpasningsforpligtelsen skal arbejdsgiveren træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af den pågældende medarbejders konkrete behov, så medarbejderen kan varetage sit job på lige fod med de andre medarbejdere, som ikke har et handicap. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren herved pålægges en urimelig stor byrde. Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at ansætte, forfremme, uddanne eller fortsat have en person ansat, der ikke er kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i forbindelse med den pågældende stilling. En præcisering af handicapbegrebet vil fortsat være aktuelt de næste par år, da Ligebehandlingsnævnets praksis først inden for de seneste par år er blevet prøvet af domstolene, og omfanget af denne prøvelse må derfor forventes at stige de næste par år. DE TO AFGØRELSER FRA HØJESTERET Den ene af de to sager på handicapområdet, som Højesteret behandlede i 2015, vedrørte en kvinde, som havde pådraget sig en piskesmældslæsion efter en 10/12

11 færdselsulykke, og som herefter blev afskediget som følge af sygdom. Højesteret fastslog, at kvinden led af et handicap i lovens forstand, men fordi arbejdsgiveren ikke vidste eller burde vide, at kvinden havde et handicap, havde arbejdsgiveren ikke tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse. Den anden højesteretssag omhandlede en ansat i et supermarked, som blev afskediget fra sin stilling. Den ansatte led af et handicap i lovens forstand, og arbejdsgiveren var bekendt dermed. Arbejdsgiveren havde hverken tilbudt medarbejderen ansættelse på nedsat tid, mulighed for flexjob eller omstrukturering af arbejdsgange. Arbejdsgiveren havde derfor tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse. AFGØRELSER FRA LIGEBEHANDLINGSNÆVNET En overvejende del af Ligebehandlingsnævnets afgørelser i 2015 om handicap omhandlede afskedigelse. I 10 ud af 47 sager fik klager medhold, hvoraf klager fik tilkendt godtgørelse i ni af sagerne, mens klager ikke fik medhold i 35 og to sager blev afvist. Dette var i nogle sager begrundet med, at klager ikke havde løftet bevisbyrden for, at han/hun var handicappet, mens arbejdsgiveren i andre sager havde fortaget de fornødne tilpasninger. Lov om Ligebehandlingsnævnet, myndighedshabilitet og godtgørelsesniveauer ÆNDRING AF LOV OM LIGEBEHANDLINGSNÆVNET Lov om ligebehandlingsnævnet blev ændret pr. 1 januar Med ændringen fulgte, at klager skal have retlig interesse for at få behandlet sin sag i Ligebehandlingsnævnet. Klager skal derfor have en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag. Det betyder, at en person, der har set eller læst om noget ulovligt, ikke længere kan indbringe en sag for nævnet. Dette vil i fremtiden betyde, at Ligebehandlingsnævnet vil fokusere på reelle problemer med forskelsbehandling og mindske behandlingen af bagatelagtige sager. Derudover er der ved lovændringen givet mulighed for, at der kan træffes formandsafgørelser, og for at Institut for Menneskerettigheder kan indbringe sager for nævnet. MYNDIGHEDSINHABILITET Ombudsmanden har i 2015 fastslået, at Ankestyrelsen er inhabil i de sager i Ligebehandlingsnævnet, hvor Ankestyrelsen selv er indklaget. Disse sager behandles derfor af Kammeradvokaten i fremtiden. Baggrunden herfor er, at Ankestyrelsen stiller et sekretariat til rådighed for nævnet samtidig med, at sekretariatets medarbejdere er ansat i og af Ankestyrelsen. Efter Ombudsmandens udtalelse kan sekretariatet altså ikke længere varetage sagsbehandlingen og møder i disse sager. GODTGØRELSESNIVEAUER Ligebehandlingsnævnet har i årsrapporten lavet en oversigt over godtgørelsesniveauet for Uberettiget opsigelse på grund af køn udløser som udgangspunkt en godtgørelse på ca. 6 måneders løn ved kortere ansættelsesforhold, og ca. ni måneders løn ved længerevarende ansættelsesforhold. Dette godtgørelsesniveau kan dog fraviges, hvis omstændighederne taler herfor. Uberettiget opsigelse på grund af alder udløste som udgangspunkt en godtgørelse på 9 måneders løn i Også i dette tilfælde kan udgangspunktet fraviges under hensyn til undskyldende omstændigheder samt grovheden af overtrædelsen. Det samme gør sig gældende ved uberettiget opsigelse på grund af handicap. Dette er det samme niveau, som vi har set fra Ligebehandlingsnævnet de seneste par år. Godtgørelsesniveauerne for 2015 følger de niveauer vi har set i Ligebehandlingsnævnets afgørelser de seneste år, og det må derfor forventes, at 11/12

12 nævnet med stor sandsynlighed vil fortsætte på samme niveau i de næste år. Dette vil selvfølgelig afhænge af fremtidig retspraksis fra domstolene. Forelæggelse for EU-Domstolen En afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet har for første gang medført et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen under sagens behandling i Vestre Landsret. Dette er en tendens vi med stor sandsynlighed vil se mere til de næste par år, når flere af Ligebehandlingsnævnets afgørelser bliver prøvet ved domstolene. Sagen vedrører, hvorvidt et finansieringsselskab ulovligt forskelsbehandlede klager på grund af hans etniske oprindelse, da klager og hans samlever ansøgte om et fælles lån til finansiering af et bilkøb. Vestre Landsret har forelagt tre præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkning af ligebehandlingsdirektivet, herunder blandt andet hvorvidt rådets direktiv er til hinder for finansieringsselskabets praksis, hvorefter der kræves supplerende legitimation af personer født uden for EU og EFTA (Den Europæiske Frihandelssammenslutning) som betingelse for at yde lån til erhvervelse af f.eks. en bil, mens personer født i et EU eller EFTA ikke bliver mødt med et sådant legitimationskrav. Der forventes en afgørelse fra EU-Domstolen medio /12

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.07.2014 ERHVERVSEVNETABSPROCENTEN KAN FASTSÆTTES FORSKELLIGT EFTER ARBEJDSSKADE- SIKRINGSLOVEN OG ERSTATNINGS- ANSVARSLOVEN Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte:

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 22.02.2016 OVERTAGELSE AF RENGØRINGSOPGAVE VAR IKKE EN VIRKSOMHEDS- OVERDRAGELSE 22.2.2016 En rengøringsvirksomhed vandt udbuddet om en rengøringsopgave i en kommune.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 09.03.2017 HØJESTERET: DEN DANSKE STAT VAR FOR LANGSOM TIL AT BRINGE FERIELOVEN I OVERENS- STEMMELSE MED EU'S ARBEJDSTIDSDIREKTIV 9.3.2017 Højesteret har netop afsagt

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz Handicap En guide til praktisk håndtering af sager om forskelsbehandling

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 27.08.2015 RYANAIR KUNNE IKKE UNDSLIPPE DEN DANSKE KONFLIKTRET 27.8.2015 Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven?

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? Indhold: 1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? 2. Principiel sag om gratis medarbejderaktier skal afgøres af Sø- og Handelsretten 3. Højesteret tilkender

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis Indhold 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov 2 Ændringer i ferieloven 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis 4 Kontrol af narkotikabrug 5 Kunne ikke fortryde opsigelse 6 Omskoling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning.

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning. Guide Denne guide giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på i forhold til Lov om forbud mod forskelsbehandling i forhold til personer med handicap. Materialet er ment

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udbetaling af uhævede feriepenge

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.12.2015 OPSIGELSE UDLØST AF VÆSENTLIGE VILKÅRSÆNDRINGER INDGÅR I OPTÆLLING EFTER DIREKTIVET OM KOLLEKTIVE AFSKEDIGELSER 23.12.2015 EU-Domstolen fastslog i lighed

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz Handicap En guide til praktisk håndtering af sager om forskelsbehandling

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD + Forskelsbehandlingslove n Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD E-mail: pj@justadvice.dk 1 + Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Diskriminationsgrunde:

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis April 2011 Nyhedsbrev EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis Højesterets dom af 5. april 2011 om udbud af anlægsentreprisen Amager Strandpark krænkelse af

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler Lovforslag

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere