Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse"

Transkript

1 Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

2 Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra : Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine Gunnarsen Produktion og layout: Grafikom A/S Juli 2007

3 Indholdsfortegnelse Forord Hvem kan få personlig assistance...6 Lovgivningens muligheder for personlig assistance på arbejdspladsen...6 Fleksjob...6 Førtidspensionister...7 Afgrænsning over for revalidender...7 Afgrænsning over for 103 tilbud i Serviceloven (tidligere 87)...7 Afgrænsning overfor mentorordningen...7 Personlig assistance i forbindelse med efter- og videreuddannelse...7 Betingelser for at kunne få en personlig assistent Kompensationsbehovet hos personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse...8 Antallet af timer Hvad laver en personlig assistent?...9 Den gode personlige assistent hvem er det?...9 Modeller for personlig assistance...10 Den personlige assistent er en kollega...10 Den personlige assistent er en kollega med ledelsesansvar...10 Den personlige assistent er en person ude fra ansat i virksomheden som personlig assistent...10 Hvordan foregår kompensationen?...10 Tilskuddets størrelse Hvordan etableres en personlig assistanceordning?...11 Borgere, der ikke har bopæl i Danmark...11 Ansøgningen Bevillingen...12 Bevillingsskrivelsen...13 Refusionsanmodning og udbetaling af tilskud Opfølgning...14 Opfølgningsmodel Information...14 Information til arbejdspladsen/kolleger...15 Bilag...15 Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v...15 Ansøgningsskema...15 Refusionsanmodning...15 CD-Rom. 3 eksempler på personlig assistance ordninger til personer med psykisk funktionsnedsættelse Liste over handicaporganisationer, hvor man kan hente specifik viden om det pågældende handicap... 15

4

5 Forord Med Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. har det været muligt at tildele personlig assistance til personer med varig og betydelig fysisk funktionsnedsættelse siden Formålet med loven er, at denne gruppe skal have samme muligheder for at varetage et job eller deltage i et efter- og videreuddannelsesforløb, som mennesker uden funktionsnedsættelser. Den personlige assistance har bestået i praktisk hjælp. Fra 1. juli 2007 er det muligt, at personer med en varig og betydelig kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse kan få personlig assistance. Eksempler på personer med psykisk funktionsnedsættelse er personer med ADHD (tidligere kaldet DAMP), autisme, hjerneskade, udviklingshæmning og sindslidelse. Formålet med denne udvidelse af ordningens målgruppe er at ligestille personer med psykisk funktionsnedsættelse med personer, der har en fysisk funktionsnedsættelse. Personer med en psykisk funktionsnedsættelse har typisk brug for en anden form for støtte end praktisk bistand. For denne gruppe skal den personlige assistent hjælpe med at skabe rammerne for udførelsen af arbejdsfunktionerne. Det drejer sig eksempelvis om hjælp til at strukturere arbejdsdagen, gentage instruktion og kontrol af arbejdsfunktioner og hjælp til at skabe sociale kontakter på arbejdspladsen. Denne metodehåndbog er udarbejdet til dig, der bevilger personlig assistance til personer med et psykisk handicap som led i at indsluse eller fastholde denne persongruppe på arbejdsmarkedet. Målet med håndbogen er at besvare de spørgsmål, der opstår, når man står over for at skulle etablere en personlig assistanceordning til personer med psykisk funktionsnedsættelse. Kort sagt: hvordan gør man? Hæftet er derfor hverken en vejledning eller instruks. Bagerst i håndbogen finder du bl.a. ansøgningsskema og refusionsanmodning, ligesom du finder nyttig information om det forsøg, som danner baggrund for udvidelse af målgruppen for personlig assistance. Forsøget har været gennemført af De Samvirkende Invalideorganisationer (fra : Danske Handicaporganisationer) og har skullet indsamle erfaringer med at tildele personlige assistance til personer, der har en kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse. Læs mere på Denne metodehåndbog kan downloades fra Specialfunktionen Job og Handicap på Hvis du undervejs i din sagsbehandling har spørgsmål om ordningen, er du velkommen til at kontakte Specialfunktionen Job og Handicap på telefon , Har du spørgsmål om de enkelte handicapgrupper, er du velkommen til at kontakte De Samvirkende Invalideorganisationers Vidensnetværk - Handicap og Beskæftigelse (fra ) på telefon , Med venlig hilsen Marie Hansen Direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen Stig Langvad Formand for De Samvirkende Invalideorganisationer/ Danske Handicaporganisationer

6 1. Hvem kan få personlig assistance Formålet med at udvide personlig assistanceordningen til at omfatte personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse er at øge muligheden for at disse personer også kan deltage på arbejdsmarkedet. Mange personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse har ressourcer at bidrage med på arbejdsmarkedet og vil gerne deltage på arbejdsmarkedet. Den personlige assistance skal ses som et supplement til, at arbejdspladserne forsøger at tilrette arbejdsopgaver og arbejdspladsen således, at disse i størst mulig omfang kan være med til at kompensere for en evt. nedsat funktionsevne. Ved en sådan tilpasning af arbejdspladsen kan man i mange situationer være med til at sikre, at en funktionsnedsættelse kun har en lille eller ingen betydning for, at en person kan varetage et job. Personlig assistanceordningen, er en del af Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.. Denne metodehåndbog beskriver primært personlig assistance ordningen for personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse. Når der er tale om erfaringer og anbefalinger er disse udelukkende fokuseret på ordningen for personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse. Reglerne i loven er dog fælles for både personlig assistance for personer med fysisk funktionsnedsættelse og personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse. Eksempler på personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse er personer med udviklingshæmning, ADHD, autisme, medfødt eller erhvervet hjerneskade og sindslidelse. Personlig assistance kan bevilges til ledige, lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende med psykisk funktionsnedsættelse - hvor funktionsnedsættelsen resulterer i, at pågældende ikke er i stand til at udføre de arbejdsfunktioner, som vedkommende er ansat til. Lovgivningens muligheder for personlig assistance på arbejdspladsen Det fremgår af Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., at personlig assistance kan bevilges til personer med fysisk og psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse som: søger ansættelse eller er ansat på ordinære løn- og ansættelsesvilkår søger ansættelse eller er ansat i job med løntilskud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats søger ansættelse eller er ansat i fleksjob efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager i tilbud om virksomhedspraktik efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med henblik på at opnå ansættelse påtænker at etablere selvstændig virksomhed eller er selvstændig erhvervsdrivende på det almindelige arbejdsmarked efter 1. januar 2008 er beskæftiget i seniorjob efter lov om seniorjob En personlig assistent kan kun kompensere for den del af funktionsnedsættelsen, som berører udførelsen af arbejdsfunktionerne på arbejdspladsen. Den personlige assistent hjælper altså ikke med det kompensationsbehov, der måtte knytte sig til fritiden. En personlig assistent kan bevilges til personer i beskæftigelse på ordinære vilkår og til personer i beskæftigelse med løntilskud herunder også til personer i fleksjob og førtidspensionister i skånejob. Fleksjob Nogle mennesker med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse kan have behov for yderligere støtte end den kompensation, som skånebehovet i form af et fleksjob kan give. Personer ansat i fleksjob - eller i virksomhedspraktik, med henblik på ansættelse i fleksjob - kan få bevilget en personlig assistent, jf. bek. om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 11, stk. 1, nr. 3 og 4.

7 Førtidspensionister Førtidspensionister kan få personlig assistance, såvel i forbindelse med ordinær ansættelse, ansættelse i skånejob og i selvstændig virksomhed. et betydeligt og varigt handicap, hvor mentorordningen skal dække en ansats tidsbegrænsede behov for f.eks. indledende optræning og introduktion til arbejdet eller nye arbejdsopgaver. Afgrænsning over for revalidender Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 76, kan der efter denne bestemmelse ydes tilskud til personlig assistance til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der er under revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Revalidender hører derfor ikke til målgruppen for personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Personlig assistance i forbindelse med efter- og videreuddannelse Det er muligt at bevilge personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Det drejer sig om lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, som i eller uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv. Afgrænsning over for 103 tilbud i Serviceloven (tidligere 87) Ordningen med personlig assistance er et arbejdsmarkedspolitisk redskab til integration og fastholdelse af personer med funktionsnedsættelse på arbejdsmarkedet. Der er altså ikke tale om en social foranstaltning, hvor der f.eks. oprettes en særlig arbejdsplads på den enkelte virksomhed for en særlig gruppe mennesker. Den personlige assistent er som oftest en kollega på arbejdspladsen uden særlig pædagogisk uddannelse. Dét, at den personlige assistent har et indgående kendskab til arbejdspladsens kultur og arbejdsprocesser, er af afgørende betydning for integrationen af personen med funktionsnedsættelse. Personer med behov for særlig socialpædagogisk støtte - en støtte som udspringer af Servicelovens hører derfor ikke til målgruppen for personlig assistance. Det er dog muligt, at nogle personer, som befinder sig i et 103 tilbud, vil kunne fungere på det ordinære arbejdsmarked i et job med løntilskud og med en personlig assistent på arbejdspladsen. Afgrænsning overfor mentorordningen Den personlige assistanceordning adskiller sig væsentligt fra mentorordningen. Personlig assistance adskiller sig bl.a. ved at være en permanent ordning, hvor en mentorordning er tidsbegrænset. Herudover adskiller de to ordninger sig også fra hinanden ved, at den personlige assistance er en kompensation til en person med Ledige kan også få personlig assistance, hvis de deltager i 1 : tilbud om vejledning og opkvalificering efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uddannelse med godtgørelse efter Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse uddannelse med støtte efter Lov om Statens voksenuddannelsesstøtte uddannelse med bevarelse af dagpengeretten Når der er tale om en ledig på efter- og videreuddannelse, som har behov for en personlig assistent, så ansættes den personlige assistent af jobcentret 2. I forbindelse med efter- og videreuddannelse kan en personlig assistent også bevilges forud for påbegyndelsen af et ansættelsesforhold. Der kan dog ikke ydes støtte til personlig assistance under efter- og videreuddannelse, hvis personen er berettiget til støtten efter lovgivningen om den pågældende uddannelse. Betingelser for at kunne få en personlig assistent For at få bevilget en personlig assistent skal man som udgangspunkt opfylde kriterierne beskrevet i kapitel 1 Hvem kan få personlig assistance? i denne metodehåndbog. Herudover skal der være tale om en varig og betydelig funktionsnedsættelse. Personer med midlertidige funktionsvanskeligheder, som f.eks. en midlertidig depression, der ikke har varige følgevirkninger og kan 1 Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 33

8 behandles, er ikke berettiget til en personlig assistent. Ligeledes er en person, der erhverver en hjerneskade, hvor følgevirkningerne af skaden i forhold til arbejdets udførelse forsvinder ved genoptræning, heller ikke berettiget til en personlig assistent. Det bør også bemærkes, at personer, der har problemer med at opnå eller bevare beskæftigelse alene pga. stofmisbrug, alkoholisme eller lignende, ikke er omfattet af personlig assistance ordningen. En person, der f.eks. erhverver sig en hjerneskade med varige følgevirkninger som følge af alkoholmisbrug, vil dog være omfattet af ordningen. I tilfælde, hvor der er tvivl om ansøgeren er omfattet af målgruppen for personlig assistance, kan staten i jobcentret anmode den enkelte om dokumentation for funktionsnedsættelsen, der kan indgå i vurderingen af sagen. Erhvervet skal være foreneligt med funktionsnedsættelsen, idet personen med psykisk funktionsnedsættelse selv skal kunne udføre det indholdsmæssige i arbejdsfunktionerne 3. Et højt støttebehov hos en person inden for målgruppen kan være tegn på, at der er behov for socialpædagogisk støtte altså en mere vidtgående støtte end den en personlig assistent kan give. Flere personer, der søger om personlig assistance, vil inden ansøgning have fået lavet en vurdering af deres arbejdsevne af kommunen ved anvendelse af arbejdsevnemetoden. Der foreligger i de tilfælde en samlet beskrivelse af personens faglige og personlige ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer sammenholdt med en vurdering af, hvilke konkrete jobfunktioner personen kan varetage på arbejdsmarkedet. Denne beskrivelse og vurdering vil kunne danne et godt grundlag for vurdering i en personlig assistance sag. Staten i jobcentret vil med samtykke fra ansøgeren kunne indhente disse oplysninger fra kommunen, så de kan indgå i en samlet vurdering af, hvorvidt der kan tilkendes personlig assistance til vedkommende. 2. Kompensationsbehovet hos personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse kan ikke umiddelbart kategoriseres efter bestemte kompensationsbehov. Der er stor forskel fra person til person, og billedet er ofte komplekst. Alligevel viser erfaringer, at der er visse fællestræk i deres kompensationsbehov. Nedenstående liste er eksempler på de begrænsninger og fælles behov, som personer med psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser kan have: svært ved indlæring koncentrationsbesvær problemer med træthed hukommelsesproblemer problemer med motivation gode og dårlige perioder problemer med at skabe sig overblik problemer med at strukturere arbejdsfunktionerne problemer med at forstå og udvise hensigtsmæssig social adfærd vanskeligheder ved at afkode sociale sammenhænge og sociale relationer Behovet for kompensation er ofte: hjælp til at strukturere og planlægge arbejdsopgaver gentagende og fortsat instruktion og kontrol af arbejdsopgaver hjælp til at huske og hjælp til koncentration hjælp til at skabe overblik, sammenhæng og forudsigelighed hjælp til at skabe, forstå og bevare sociale kontakter/ relationer på arbejdspladsen støttende samtaler Behovet for støtte kan variere fra en kort samtale ved arbejdsdagens begyndelse til at være en løbende kontakt gennem arbejdsdagen. 3 Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 14

9 Det kan anbefales, at kompensationsbehovet i forhold til de forskellige arbejdsfunktioner beskrives forud for etablering af en personlig assistanceordning. Dette er især en god hjælp til den personlige assistent til at få taget fat på opgaven. Antallet af timer Behovet for støttetimer varierer fra person til person. Nogen har brug for 2 timer om ugen andre for 8 10 eller flere. Det afhænger af det ugentlige antal arbejdstimer, og i hvor høj grad funktionsnedsættelsen viser sig i udførelsen af arbejdsfunktionerne. Der kan bevilges tilskud op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal ved 37 timers arbejdsuge. Ved færre timer beregnes tilskuddet forholdsmæssigt. Personer, der har mere end én funktionsnedsættelse, eller en meget betydelig funktionsnedsættelse, kan få tilskud op til fuld tid. En personlig assistanceordning er individuelt tilpasset, og der kan være behov for justeringer og tilpasninger over tid. 3. Hvad laver en personlig assistent? Den personlige assistent kan hjælpe med at skabe rammerne for, at personen med funktionsnedsættelse kan udføre indholdet i sine arbejdsfunktioner. Det kan eksempelvis gøres ved, at man sammen planlægger arbejdsdagens forløb, at udførte arbejdsopgaver løbende kontrolleres, at sætte ord på tavs viden om arbejdspladskulturen og at hjælpe til med de sociale kontakter herunder forståelse af sociale normer og sammenhænge. En personlig assistent kan medvirke til at integrere og/eller fastholde personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse på det ordinære arbejdsmarked eventuelt på særlige eller støttede vilkår som fleks eller løntilskudsjob. En personlig assistent er en permanent personlig assistance til personer med forskellige former for psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse. Den personlige assistent kan være en kollega eller leder på arbejdspladsen. Virksomheden får et tilskud til at købe den pågældende fri et antal timer om ugen til at være personlig assistent. Erfaring viser, at det har stor betydning for integrationen af personen med funktionsnedsættelsen, at den personlige assistent er ansat i virksomheden. Den gode personlige assistent hvem er det? Det optimale er, at den personlige assistent findes blandt medarbejderne på arbejdspladsen. Den personlige assistents kendskab til arbejdspladsen udgør et godt grundlag for at yde kompensationen. En god personlig assistent har, udover et solidt kendskab til arbejdspladsen, også en høj grad af menneskelig indlevelsesevne, tålmodighed og ikke mindst en interesse i at påtage sig den opgave det er, at hjælpe en kollega med særlige behov. Det er vigtigt, at personen med funktionsnedsættelse godkender og accepterer den person, som skal varetage opgaven som personlig assistent. Det er vigtigt at være opmærksom på, at personer med psykiske og kognitive funktionsnedsættelser ofte har brug for en høj grad af stabilitet. Dette behov kan være svært at tilgodese med skiftende vikarer. Kvaliteter hos den gode personlige assistent: Personen har et indgående kendskab til arbejdspladsen og de enkelte arbejdsfunktioner Personen har en god indlevelsesevne i forhold til andre mennesker Personen har lyst til at få personlig udfordring og udvikling. Den personlige assistent skal være i stand til at se behovene hos personen med funktionsnedsættelse og justere og tilpasse arbejdsfunktionerne hertil. Personen skal være opmærksom på, hvorledes personen med funktionsnedsættelse trives med sine arbejdsfunktioner. Det er vigtigt, at du som sagsbehandler informerer den personlige assistent om, at der gives tilskud til vedkommendes løn for at vedkommende er fri til at kunne være personlig assistent det aftalte antal timer. Det er

10 også vigtigt, at andre kollegaer og ledelsen er bevidst om dette. Sidst men ikke mindst bør den personlige assistent vide, hvem vedkommende skal henvende sig til i jobcentret, hvis der skulle opstå problemer. Det er vigtigt, at den personlige assistents opgaver tydeliggøres og afgrænses. Erfaringer viser, at det i begyndelsen kan være svært for den personlige assistent selv at sætte disse grænser. Modeller for personlig assistance En personlig assistanceordning skal tilpasses individuelt. Den kan organiseres efter forskellige modeller og tilpasses den enkeltes støttebehov. Selvom der i praksis er mange muligheder, nævnes her tre modeller, som kan inspirere til, hvordan man kan konstruere en personlig assistanceordning i praksis. Den personlige assistent er en kollega Denne model dækker et behov for en tæt daglig støtte til arbejdsfunktioner, til kontrol af arbejdsfunktioner, til strukturering af arbejdet og ikke mindst støtte til de sociale relationer. Modellen har tre varianter: en medarbejder er personlig assistent for en kollega med funktionsnedsættelse en medarbejder er personlig assistent for flere kollegaer med funktionsnedsættelse flere medarbejdere er personlige assistenter for en kollega med funktionsnedsættelse En personlig assistent kan godt være assistent for flere personer med funktionsnedsættelse på den samme arbejdsplads. Dette kræver dog, at du som sagsbehandler og arbejdspladsen er meget opmærksom på, om den personlige assistent kan magte opgaven. Uden specielle pædagogiske forudsætninger kan mange timer som personlig assistent føles som en stor belastning. En mulighed er, at arbejdspladsen finder to medarbejdere, som kan dele opgaven som personlig assistent. På den måde skabes aflastning og mulighed for fleksibilitet ved afvikling af ferie. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at nogle personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse kan have svært ved at overskue mange relationer på arbejdspladsen. Den personlige assistent er en kollega med ledelsesansvar Den personlige assistent kan også være en kollega, som har en ledelsesmæssig funktion på arbejdspladsen. Denne model kan dække et behov for regelmæssig støtte i forbindelse med udførelsen af arbejdsfunktionerne og eventuelt støttende samtaler, hvor arbejdsopgaverne for den forestående arbejdsuge eller -dag struktureres. Den personlige assistent er en person ude fra ansat i virksomheden som personlig assistent I nogle tilfælde kan det være umuligt at rekruttere en person med de nødvendige faglige kvalifikationer i virksomheden. Det kan derfor være nødvendigt at finde en person uden for virksomheden og ansætte vedkommende som personlig assistent. Modellen er især relevant i de tilfælde, hvor personen med funktionsnedsættelse er selvstændig erhvervsdrivende, eller der er tale om en mindre virksomhed. Den personlige assistent er ansat på virksomheden et antal timer om ugen og hjælper med det, som personen med funktionsnedsættelse har svært ved. Der kan eksempelvis være tale om en bogholder/regnskabsmedarbejder, der hjælper til med at strukturere og skabe overblik over regnskaber og bogholderi. Det er vigtigt at understrege, at en personlig assistent ude fra ikke må have behandlende karakter, og at der ikke er tale om socialpædagogisk støtte. I visse tilfælde kan virksomheden have brug for din hjælp til at finde en kvalificeret person, som kan være personlig assistent. Hvordan foregår kompensationen? Processen med bevilling af kompensation i form af personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse ligner processen i forbindelse med bevilling af personlig assistance til personer med fysiske funktionsnedsættelser. Det lokale jobcenter, i den kommune hvor borgeren med funktionsnedsættelse er bosiddende, yder et økonomisk tilskud, så virksomheden kan ansætte eller frikøbe en medarbejder til at varetage funktionen som personlig 10

11 assistent. Tilskuddet kompenserer således virksomheden for den tid, en medarbejder anvender på funktionen som personlig assistent. Medarbejderen oppebærer sin normale løn i virksomheden. Tilskuddet udbetales til virksomheden eller den selvstændigt erhvervsdrivende. Tilskuddet udbetales efter indsendelse af refusionsanmodning efter udløbet af hvert kvartal 4. Jobcentret udbetaler efter anmodning fra virksomheden tilskud til den personlige assistents løn. Ud over tilskud til løn kan tilskud ydes til feriegodtgørelse, ferietillæg samt til sygedagpenge, der ikke refunderes af anden offentlig myndighed, ATP, AER, pensionsbidrag, 1. og 2. ledighedsdag, den generelle arbejdsmiljøafgift, evt. bidrag fra virksomheden til Arbejdsmarkedets Uddannelses Finansiering (AUF) efter særskilt lov mv. De nævnte tilskud kan ikke ydes til udgift til vikarbureau. Tilskuddets størrelse Størrelsen på tilskuddet er som udgangspunkt HK s studentertimelønsats. I tilfælde, hvor der er behov for særlige kvalifikationer hos den personlige assistent, kan der efter en konkret vurdering dog udbetales et tilskud svarende til den ordinære sats for det pågældende arbejde Hvordan etableres en personlig assistanceordning? Henvendelse om personlig assistance skal rettes til staten i jobcentret i den kommune, hvor borgeren med funktionsnedsættelse bor. Det gælder også, hvis personen med funktionsnedsættelse er ledig eller deltager i et tilbud om virksomhedspraktik. Henvendelse om at få en personlig assistent kan komme fra forskellige steder: fra en borger med funktionsnedsættelse fra en virksomhed, som ønsker at integrere eller fastholde en medarbejder, som har en psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse På baggrund af henvendelsen skal du foretage en vurdering af, om den borger med funktionsnedsættelse, som henvendelsen drejer sig om, umiddelbart lever op til betingelserne for at kunne komme i betragtning til at få en personlig assistent. Hvis ja, udleverer du et ansøgningsskema. I forbindelse med udleveringen af ansøgningsskemaet kan det være en god ide at afholde et møde på virksomheden med arbejdsgiveren og personen med funktionsnedsættelse. På dette møde kan betingelserne for at modtage tilskud til personlig assistance forklares og ved gennemgangen af ansøgningsskemaet kan det endeligt afklares hvori funktionsnedsættelsen består, og hvad støttebehovet er. Når du modtager en henvendelse om personlig assistance er det vigtigt, at du afklarer: hvilken form for funktionsnedsættelse, der er tale om? er der tale om en person, der tilhører målgruppen for loven? hvilken jobfunktion er der tale om? er der en person ansat på virksomheden, der kan være personlig assistent? hvilke arbejdsfunktioner ønskes der støtte til? hvilket ansættelsesforhold er der tale om? Er der på forhånd indlagt skånehensyn i ansættelsesforholdet eksempelvis i form af fleksjob? 6 Borgere, der ikke har bopæl i Danmark For en person, der ikke har opholdskommune i Danmark men som udfører beskæftigelse på dansk område, er det staten i jobcenteret i den kommune, hvor beskæftigelsen udføres, der skal behandle sagen om personlig assistance og udbetaling af refusion. Ansøgningen Ansøgningen om personlig assistance indgives af personen med funktionsnedsættelse og behandles af staten i det jobcenter i den kommune, hvor borgeren med funktionsnedsættelse er bosiddende. Det gælder også, 4 Bekendtgørelse om Kompensation til handicappede i erhverv m.v Bekendtgørelse om Kompensation til handicappede i erhverv m.v Dette skal sikre, at der ikke kompenseres for det samme to gange. Kompensation via et fleksjob er en anden form for kompensation end den, en personlig assistent kan give. Er der eksempelvis allerede kompenseret for nedsat hastighed i arbejdsudførelsen via et fleksjob, så kan der ikke bevilges personlig assistent til at kompensere for denne konsekvens. 11

12 hvis personen med funktionsnedsættelse er ledig. Før en ansøgning kan behandles, skal en række oplysninger foreligge. Oplysningerne anføres på ansøgningsblanketten. Ansøgningen udfyldes både af arbejdsgiver og den person, som søger om at få bevilget personlig assistance. Oplysninger om handicappets art er en følsom oplysning. Derfor er det en god idé at lade arbejdsgiveren udfylde ansøgningsskemaet før oplysninger om personen med funktionsnedsættelse anføres. Hvis virksomheden ønsker at kende til en eventuel diagnose, forudsætter dette en samtykkeerklæring fra personen med funktionsnedsættelse. Oplysninger, der efter 21 i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. skal fremgå af ansøgningen samt oplysninger som kan fremgå af ansøgningsskemaet er: navn, adresse, cpr. nr. og stilling på den person, som ansøger om en personlig assistent ansættelsesforhold (ordinær ansættelse, fleksjob, løntilskudsjob, selvstændig erhvervsdrivende) ugentlig arbejdstid funktionsnedsættelsens art hvis den personlige assistent er fundet, så anføres dennes navn og cpr. nr. detaljeret beskrivelse af arbejdsfunktioner og det kompensationsbehov, der knytter sig til dem hvor mange støttetimer ønskes der tilskud til? perioden hvortil der ønskes tilskud. Hvis der er tale om kursus/efteruddannelse, angives en til og fra dato - ellers datoen for, hvornår tilskuddet ønskes virksomhedens navn, adresse og SE/CVR-nr. navn og telefonnummer på kontaktperson i virksomheden Derudover er det en god ide at få følgende oplysninger, idet de kan være en stor hjælp i den fremtidige sagsbehandling: kontaktoplysninger til eventuel anden kontaktperson eller bisidder oplysninger om ansøgers uddannelse og tidligere erhvervserfaring vilkår omkring skånehensyn i ansættelsesforholdet (eksempelvis fleksjob eller job med løntilskud til førtidspensionister) oplysninger om den personlige assistents relation til personen med funktionsnedsættelse den personlige assistents timeløn og alle arbejdsgiverbetalte udgifter Bagerst i denne håndbog findes en kopi af et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan downloades fra Som sagsbehandler skal du på baggrund af ansøgningsskemaet foretage en faglig vurdering af, om ansøgeren lever op til de lovgivningsmæssige betingelser for at få bevilget en personlig assistent. Herefter foretager du en vurdering af, om antallet af støttetimer er passende i forhold til det kompensationsbehov, der knytter sig til arbejdsfunktionerne. Et afslag på anmodningen om personlig assistance skal følges af en skriftlig begrundelse samt af en klage vejledning. 4. Bevillingen Når du har modtaget ansøgningsskemaet i udfyldt stand kan det være en god ide, men er ikke noget krav efter lovgivningen, at arrangere et møde på virksomheden, hvor arbejdsgiveren, personen med nedsat arbejdsevne og evt. den personlige assistent er til stede. Det er vigtigt at få gjort klart, hvem der er ansvarlig for opfølgning, og hvem de involverede parter i den pågældende personlige assistanceordning kan kontakte, hvis der opstår problemer, eller behov for ændringer af den bevilgede støtte. Det er vigtigt, at du understreger, at det påhviler personen med funktionsnedsættelse og virksomheden at give dig besked, hvis der sker ændringer i arbejdsforhold eller funktionsnedsættelsens omfang, som har betydning for udbetaling af tilskuddet. 12

13 Til mødet er det en fordel at eventuelle andre med kendskab til personen med funktionsnedsættelse er til stede. Det kan være en kommunal sagsbehandler, en socialpædagog eller lignende. Personer, der med fordel kan deltage i virksomhedsbesøget: personen med funktionsnedsættelse den personlige assistent arbejdsgiver/leder personen med ansvar for bevillingen personen med ansvar for opfølgning andre, med tilknytning til personen med funktionsnedsættelse eksempelvis værge eller hjemmevejleder Virksomheden kan f.eks. informeres om, hvor de kan søge mere viden om problemstillinger knyttet til den pågældende type af funktionsnedsættelse. De Samvirkende Invalideorganisationers Vidensnetværk kan f.eks. være behjælpelige med at finde frem til videnspersoner, som virksomheden kan kontakte. På mødet kan du også tilbyde den personlige assistent at deltage i jobcentrets netværk af personlige assistenter for personer med psykisk funktionsnedsættelse, hvis jobcentret har oprettet et sådant netværk, eller andre relevante aktiviteter, jobcentret tilbyder. Det er en god ide at udlevere de pjecer, der er udarbejdet om ordningen. Der er pjecer målrettet henholdsvis den personlige assistent, virksomheden og personen med funktionsnedsættelse. Du kunne også udlevere Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.. Bevillingsskrivelsen Når alle betingelser for at få bevilget en personlig assistent er opfyldt udfyldes en bevillingsskrivelse. Bevillingsskrivelsen kan indeholde følgende oplysninger: navn, adresse og cpr. nr. på den person, der har fået bevilget personlig assistance titel på arbejdsfunktionen/stillingen ansættelsesforhold (eksempelvis fleksjob, skånejob, virksomhedspraktik) antal ugentlige arbejdstimer antal bevilgede støttetimer, jf. antallet af arbejdstimer. detaljeret beskrivelse af arbejdsfunktionerne beskrivelse af kompensationen i forhold til de konkrete arbejdsfunktioner den periode bevillingen gælder navnet på den personlige assistent den personlige assistents timeløn inklusiv eventuelle arbejdsgiverudgifter (fx ATP, pension og feriepenge) jf. 22 i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kontaktoplysninger på personen med ansvar for bevillingen kontaktoplysninger på personen med ansvar for opfølgning hvis der er lavet aftaler om den personlige assistents deltagelse i netværk eller andet, skal det beskrives oplysninger om procedure for indsendelse af refusionsanmodninger information om at lønstigning til den personlige assistent ikke kan ske uden forudgående aftale med den bevillingsansvarlige person Bevillingsskrivelsen sendes derefter til virksomheden med kopi til personen med funktionsnedsættelse. På Specialfunktionen Job og Handicaps hjemmeside, findes et eksempel på en bevillingsskrivelse. Bevillingsskrivelsen har en vigtig funktion som en form for støtteaftale i forbindelse med den løbende opfølgning. Sammen med kopien af bevillingsskrivelsen, der sendes til virksomheden, vedlægges en blanket til refusionsanmodning. Virksomheden og personen med funktionsnedsættelse er ifølge Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. forpligtet til at holde den bevilgende myndighed opdateret i forhold til ændringer i eksempelvis funktionsnedsættelsen eller ansættelsesforholdet, der har betydning for udbetaling af kompensationen. 13

14 Refusionsanmodning og udbetaling af tilskud Virksomheden indsender refusionsanmodningen til jobcentret efter hvert kvartal sammen med dokumentation af lønudgiften i form af en kopi af den personlige assistents lønsedler for den pågældende periode. Refusionsanmodningen skal indeholde følgende oplysninger: virksomhedens navn, SE nr./cvr-nr., adresse og telefonnummer samt registrerings- og bankkontonummer navn, personnummer og adresse på personen med funktionsnedsættelse antallet af timer, der er udbetalt løn til den personlige assistent angivelse af den periode, som refusionsanmodningen vedrører virksomheden/den selvstændige underskriver på tro og love, at de afgivne oplysninger er rigtige. Derudover er det en fordel, at der af refusionsanmodningen fremgår navnet på den person i virksomheden, som har ansvaret for bogholderiet. Bagerst i denne metodehåndbog findes en skabelon til refusionsanmodningen. 5. Opfølgning Opfølgning på den enkelte ordning kan være af afgørende betydning for, hvor godt en ordning fungerer på lang sigt. Opfølgningen kan være med til at sikre, at den bevilgede støtte dækker kompensationsbehovet hos personen med funktionsnedsættelse, og at problemstillinger opfanges, så de ikke udvikler sig til konflikter. Opfølgningsmodel Erfaringerne viser, at det i visse tilfælde kan være vigtigt med opfølgning på personlig assistance bevillinger. Det kan være vigtigt at vurdere den enkelte ordning - herunder behov for justering og tilpasning af støtten. Følgende model for opfølgning kan anvendes: Det første halve år kan opfølgningen for eksempel ske pr. telefon til alle tre parter (personen med funktionsnedsættelse, støttepersonen, den daglige leder). Efter et halvt år kan man evt. afholde et opfølgningsmøde på virksomheden, hvor de samme tre parter er til stede. Det vil være hensigtsmæssigt at lave et kort beslutningsreferat fra mødet, således at det sikres, at alle parter er enige om evt. ændringer og andre beslutninger. Der kan herefter arrangeres årlige opfølgningsmøder efter samme model som skitseret ovenfor. 6. Information I forbindelse med etablering af en personlig assistanceordning er det vigtigt, at arbejdspladsen gives information om de problemstillinger, som knytter sig til kollegaens funktionsnedsættelse, og de konsekvenser det har for udførelsen af arbejdsfunktionerne. Erfaringer viser, at information om baggrunden for skånehensyn og funktionsnedsættelsen øger rummeligheden hos kollegaerne. Det er dog vigtigt at huske på, at information om den pågældendes funktionsnedsættelse altid skal gives på baggrund af etiske overvejelser: Hvem har behov for at vide hvad? Som regel har den personlige assistent ingen erfaring med at være personlig assistent for en person med psykisk funktionsnedsættelse. Det er derfor vigtigt at få afgrænset, hvad der er den personlige assistents rolle/opgaver og på den måde afstemme forventningerne mellem parterne. Dette kan med fordel gøres under mødet på virksomheden. 14

15 Den personlige assistent skal orienteres om den aktuelle funktionsnedsættelse. Hvad er det, vedkommende kan og ikke kan. Det kan være nødvendigt at indhente faglig bistand fra personer med specifik viden om den pågældende form for funktionsnedsættelse. De Samvirkende Invalideorganisationers Vidensnetværk kan være behjælpelige med at finde frem til videnspersoner, som assistenten kan kontakte. Erfaringer viser, at den personlige assistent efter et stykke tid ofte oplever udfordringer i varetagelsen af sin opgave. Det kan derfor anbefales, at den personlige assistent har adgang til personer uden for arbejdspladsen, som kan yde råd og vejledning, som f.eks. i et netværk af personlige assistenter, hvor assistenterne kan udveksle erfaringer, evt. via mail. Netværket kan etableres på tværs af jobcentrene. Information til arbejdspladsen/kolleger Information til arbejdspladsen/kolleger tilrettelægges efter samråd med personen med funktionsnedsættelse. Informationen kan gives på et personalemøde eller et møde for den gruppe kollegaer, som arbejder i tæt relation med den personlige assistent og personen med funktionsnedsættelse. Behovet for information kan variere. Informationen kan søges via en person, som enten har et personspecifikt kendskab til personen med funktionsnedsættelse, eller har en generel faglig viden om problemstillinger knyttet til den pågældende form for funktionsnedsættelse. Handicaporganisationerne kan være behjælpelige med at finde frem til personer med den nødvendige viden. Bagerst i denne metodehåndbog finder du en liste over forskellige handicaporganisationer, som kan være behjælpelige med at finde viden og videnspersoner inden for de forskellige typer af funktionsnedsættelse. Bilag Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Ansøgningsskema Refusionsanmodning CD med tre eksempler på personlig assistance ordninger til personer med psykisk funktionsnedsættelse Liste over handicaporganisationer, hvor man kan hente specifik viden om det pågældende handicap 15

16 De Samvirkende Invalideorganisationer (fra : Danske Handicaporganisationer) Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre Telefon , Fax Specialfunktionen Job og Handicap Foldegade 25, 3. sal, 7100 Vejle Telefon

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Udkast. til Forslag. til. Lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Udkast. til Forslag. til. Lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 99 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Udvidelse af lovens målgruppe for personlig assistance

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere FLEKSJOB Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere December 2009 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob er ansat på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a. at

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang marts 2009

Nyhedsbrev 2. årgang marts 2009 Nyhedsbrev 2. årgang marts 2009 Nyhedsbrev nr. 5 Indhold: DVD om kompenserende ordninger Aktivitetsplan 2009 Kurser for Andre Aktører Nyt om FUA Blanketter på hjemmesiden Lovstof 1 2 2 3 4 4-7 S å e r

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang maj 2009

Nyhedsbrev 2. årgang maj 2009 Nyhedsbrev 2. årgang maj 2009 Regeringens nye strategi for handicap og job: Nyhedsbrev nr. 6 Indhold: Regeringens nye strategi Ansøgningsblanket De årlige regionale handicapkonferencer 3 idéer Lovstof

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103 w Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Hvad er Beskyttet beskæftigelse Som borger med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Evaluering af De Samvirkende Invalideorganisationers. Projekt støtteperson til psykisk handicappede i erhverv

Evaluering af De Samvirkende Invalideorganisationers. Projekt støtteperson til psykisk handicappede i erhverv Evaluering af De Samvirkende Invalideorganisationers Projekt støtteperson til psykisk handicappede i erhverv 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 4 EVALUERINGENS VIGTIGSTE RESULTATER...

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere