VÆGTENS TEGN Plan og princip

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆGTENS TEGN Plan og princip"

Transkript

1 1

2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne 2

3 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien fra dette tegn, der styrer det, man (i mangel af et bedre ord) kan kalde navet i det zodiakale hjul. Normalt bevæger mennesket sig fra inkarnation til inkarnation rundt i dyrekredsens hjul med uret, og det udvikler sig gradvist med urets retning og passerer bl.a. fra Skorpionens tegn til Vægtens tegn og videre til Jomfruens tegn og videre, uden at der tilsyneladende sker nogen påvirkning. Men til sidst når mennesket frem til det stadie, hvor det (ofte som et resultat af voldsomme oplevelser i Skorpionens tegn) i nød og desperation sender en bøn til sjælen og vækker respons. Og for første gang fornemmer mennesket nogle få uklare glimt af intuition, som opfattes meget svagt. 3

4 Efter denne oplevelse skal mennesket lære at afbalancere og overveje forskellige muligheder i Vægtens tegn. Det må tage beslutning om at ændre retning. I stedet for som tidligere at inkarnere successivt i tegnene med uret, begynder aspiranten nu at inkarnere i tegnene mod urets retning dvs. fra Jomfruens tegn til Vægtens tegn til Skorpionens tegn osv. Vægtens tegn har derfor stor betydning for menneskets liv, og det er desuden et særdeles vanskeligt tegn, fordi det er her, mennesket skal finde den ligevægt mellem sjæl og personlighed, der medfører, at begge bliver lige dominerende. Det betyder, at mennesket oplever den mystiske proces, hvor vægtskålene skiftevis vipper op og ned en proces, der viser sig at være meget forvirrende og bekymrende for mennesket på dette stadie i evolutionsprocessen. Først skal der fokuseres på de mennesker, der forsøger at være menneske fuldt og helt, men som i deres indre føler sig motiveret af noget (man kan kalde det af samvittigheden), der driver dem videre mod noget højere. Desuden opstår der problemer for de mennesker, der forsøger at fokusere på deres opgaver og udvikling af sjælelivet, men som hele tiden konfronteres med begivenheder, der forsøger at trække dem tilbage til de gamle metoder, vaner og begær. Vægtskålene vipper op og ned og skaber usikkerhed, eller man kan sige, at mennesket svinger mellem modsætningernes par. Et studie af Bhagavad Gita, der beskriver Arjunas problemer, da han sad i fortvivlelse mellem de to stridende hære, kan måske kaste lys over den problematik, man kan møde i Vægtens tegn. Det store slag, der fortælles om i dette gamle indiske skrift, blev virkeligt udkæmpet i Vægtens tegn midt i den atlantiske periode. Nutidens store problem I løbet af de enormt lange tidsperioder, der er gået mellem de vigtige begivenheder i Atlantis og til nutiden, er der sket en omfattende nyorientering af livets hjul. Siden dengang er millioner af mennesker gået fra Skorpionens tegn ind i Vægtens 4

5 tegn (symbolsk talt) og er blevet vejet på vægten. Resultatet har været, at de har nyorienteret deres begær og livsmål, og de er begyndt at interessere sig for åndelig udvikling. Derfor er mange gået ind i Skorpionens tegn på det omvendte hjul. Den tibetanske mester Djwhal Khul ønsker, at mennesker skal tænke dybere over denne tanke, for den rummer det egentlige problem for hovedparten af nutidens menneskehed. Det er årsagen til, at man kan skabe sig en individuel og afbalanceret livserfaring i Vægtens tegn. Man bliver bevidst om de årsager, man selv skaber, og at man må opleve virkningerne, når vægtskålene vipper op eller ned, indtil enten begærlivet eller åndeligheden vejer så meget, at vægtskålen klart viser den videre udviklingsvej. Det samme gælder menneskeheden som en helhed. Den gennemlever de samme korrektioner og gør de samme erfaringer altså det samme forløb i større skala. I den nuværende evolutionscyklus foregår denne afbalancering på to niveauer. Mod åndelige eller egoistiske mål På den ene side er der de disciple, aspiranter og de intellektuelle og højtuddannede mennesker, som har valgt at forlade den materialistiske vej og gå den åndelige udviklingsvej, og som vurderer og tager beslutninger i mentallegemet. På den anden side er der den store menneskemasse, der i befinder sig i en afbalanceringsproces i astrallegemet, hvor materialistiske ønsker og opfyldelse af begær er den primære faktor i deres vurderinger og beslutninger. Vægten af massernes ønsker og begær vil enten føre dem opad mod åndelig beslutsomhed eller nedad mod materialistiske og egoistiske mål. 5

6 Det siges, at den nuværende verdenskrise er forløberen for den endelige dom, der vil lyde i en fjern fremtid i den næste store verdenscyklus. Det sker først, når menneskeheden som en enhed er mentalt polariseret, og til den tid er det menneskets sjælsbevidsthed, der foretager bedømmelsen. Til den tid vil 2/3 af menneskeheden have udviklet Kristus-princippet i forskellig grader, og de vil befinde sig på de sidste evolutionsstadier. De vil enten være disciple på prøve, accepterede disciple eller disciple på indvielsesvejen. En metode til overvindelse af den nuværende verdenskrise, er en erkendelse af, at man ikke skal følge en tilfældig kurs i livet. Man skal vide, at der findes en guddommelig plan. Den guddommelige plan udtrykker Guds hensigt og vilje med skabelsen. Forståelse af den guddommelige hensigt vil være en hjælp, når menneskehedens aspiranter skal holde balancen, når de vandrer ad den smalle knivskarpe vej, der går mellem modsætningernes par. Den guddommelige plan Når man tænker over den guddommelige plan, er almindeligt at tænke en smule egoistisk på den i relation til menneskeheden. Men planen er meget større end man forestiller sig, for menneskeheden er kun en del af en meget større planetarisk helhed: Shamballa, Hierarkiet, menneskeheden, naturrigerne under menneskeriget og devariget. Naturrigerne er hinandens forudsætning, og alle er uløseligt forbundet. Hvad angår menneskehedens enhed, så viser planen, den skal bruges af og for hele menneskeheden. Menneskeheden som en enhed har selvsagt langt større betydning end en bestemt nation eller en bestemt race. Kristus og Hierarkiet er ansvarlige for den guddommelige plan. Derfor er de involveret i tiltag og omstændigheder, der højner og udvider hele menneskehedens bevidsthed og gør det muligt for menneskeheden at skabe de nødvendige forandringer af egen fri vilje. 6

7 Man kan spørge: Hvorfor griber Hierarkiet ikke ind og løser verdensproblemerne ved hjælp af magt og tvang? Det skyldes, at Hierarkiet ifølge den guddommelige lov kun har tilladelse til at stimulere det potentielle kvalitetsaspekt i den guddommelige natur det vil sige at arbejde med menneskehedens sjælsaspekt og ikke med formaspektet. Det er sjælen, der når tiden er moden forandrer og bearbejder formen, efterhånden som den udvikles til stadig højere fuldkommenhed en fuldkommenhed, der til sidst vil være kendetegnende for alle mennesker. Derfor virkeliggøres planen frivilligt og i samarbejde med mennesker, der kender planen. Det betyder, at det er menneskeheden, der bestemmer tempoet i sin egen udvikling og dermed opfyldelsen af sin egen skæbne. Verdenskriser er ganske enkelt periodiske virkninger af årsager, som menneskeheden har skabt pga. uvidenhed, egoisme og materialisme, og det hæmmer planens styrke og medfører konstante konflikter i menneskelige relationer. Virkeliggørelse af planen Planen er guddommelig, og derfor kan menneskeheden ikke forhindre realiseringen af den kun forsinke den. Selvom planen vil blive fuldført, så kan perioden til at gennemføre den ikke nødvendigvis blive som planlagt af Hierarkiet. Det sker, når de mennesker, man har betroet arbejdet, begår fejl enten ved at misforstå planen eller med forkert timing. Disciple kan begå fejl, eller de kan udfører opgaverne på en måde, at der skaber forsinkelser. Vægtskålene vipper op og ned, efterhånden som menneskeheden svinger mellem modsætningernes par. På trods af at målet definitivt bliver nået, så afhænger tiden af, om menneskeheden er vågen og villig eller ej. Ved at gå tilbage i tiden til et møde i Hierarkiet, der fandt sted for godt 400 år siden i begyndelsen af det 16. århundrede, kan man få et godt eksempel på arbejdet med planens realisering. Mødet var indkaldt, fordi man så kritisk på udviklingen. 7

8 Menneskehedens fremskridt var ikke så omfattende, som forventet. Der var begået fejl selv af de mest fremskredne disciple i opgaven med at opretholde bevidsthedskontinuitet og telepatisk sensitivitet. Desuden blev der iagttaget manglende respons på de hierarkiske vibrationer. Mange disciple havde viklet sig ind i den lavere psykismes blændværk. En anden faktor, der skabte bekymring, var en tiltagende tendens til, at mennesket blev mere og mere selvcentreret. Det udviklede en egoisme, der skabte barrierer med separatisme, isolation og fordomme. Vandbærerens tidsalder Hierarkiet var optaget af, at Vandbærerens tidsalder nærmede sig om kun få århundreder med sine markante og helt specielle muligheder. Det blev derfor besluttet, at der skulle foretages nogle forandringer i forberedelserne til Den Nye Tidsalder, der lå forude. Som et resultat af dette møde i det 16. århundrede kan de ændrede mål i planen for menneskeheden på dette tidspunkt i korthed beskrives på denne måde: 1. Bevidsthedsniveauet skulle løftes fra astralplanet til mentalplanet. 2. Barriererne med separatisme og isolation skulle nedbrydes, og den internationale situation skulle afklares. 3. En mere synteseskabende enhed skulle etableres ved at styrke tanken om grupper, og om at danne gruppeenheder overalt på Jorden. 4. Et system med uddannelse af disciple til en effektiv verdenstjenergruppe, som kunne samarbejde med Hierarkiet, skulle igangsættelse. 5. En telepatisk vekselvirkning, der til sidst ophæver tidsbegrebet, skulle opbygges. 8

9 Det var baggrunden for, at der i de efterfølgende århundreder inkarnerede disciple og grupper, der var særligt egnede til at styrke og inspirere menneskeheden. Målet var at igangsætte bestemte opgaver inden for klart definerede områder, hvor hver gruppe skulle demonstrere en rigtig måde at arbejde på inden for hvert område. Det kunne være inden for politik, religion, kultur, videnskab og i nyere tid inden for det filosofiske, det psykologiske og det økonomiske område. Hierarkiets fremtræden Kristi tilsynekomst En anden vigtig forandring fandt sted i begyndelsen af det 20. århundrede. Kort efter afslutningen på Den Første Verdenskrig, hvor Vandbærer-tidsalderen nærmede sig inden for de kommende godt 100 år, mødtes mestrene og lagde planer for en gennemgribende indsats, der skulle kulminere i sidste del af det 20. århundrede. På det tidspunkt indeholdt de nye planer de første stadier af Hierarkiets fremtræden, og i det mindste de tidlige stadier af Kristi genkomst på astralplanet. De nye planer der bl.a. omhandlede Kristi genkomst var hovedårsagen til, at Den Nye Verdenstjenergruppe blev dannet. Det blev besluttet, at der ud af de eksisterende grupper skulle samles en gruppe, der skulle bestå (ligesom Hierarkiet) af mennesker fra alle racer, af alle typer og med forskellige egenskaber. Denne gruppe skulle være en miniaturekopi af Hierarkiet, og medlemmerne skulle arbejde subjektivt, så de ikke blev genkendt af omverdenen på samme måde som mestrene, der arbejder bag scenen uden en fysisk organisation. At deres tanker og indsats kan vise sig i særlige aktiviteter på det fysiske plan er rigtigt, men først og fremmest gælder det de mennesker, der kan arbejde ud fra det høje og hemmelige sted. Deres indflydelse viser sig stille og roligt. På trods af at disse seniordisciple lever langt fra hinanden på det fysiske plan, kan de med deres udviklede telepatiske evner opretholde en forbindelse med hinanden og til Hierarkiet. De har desuden opnået forskellige grader af bevidsthedskontinuitet. Sammenlignet med tidligere grupper arbejder de på en højere drejning af evolutionsspiralen. 9

10 Mennesker med god vilje Efterhånden som tiden gik samledes de søgende sjæle i fysiske grupper for at fuldføre et eller flere aspekter af den guddommelige plan. På den måde blev mennesker med god vilje aktive og begyndte at arbejde i den nye gruppe, selvom de ikke var i stand til at registrere det i deres hjernebevidsthed. I nutiden fungerer grupperne i et verdensomspændende netværk, der arbejder inden for alle mulige områder, men i deres hjerte eller bag sig har de en eller flere seniordisciple fra Den Nye Verdenstjenergruppe, der trofast arbejder i det skjulte og påvirker via sjælskontakt. I nutiden består Den Nye Verdenstjenergruppe af: 1. Seniordisciple, der helt bevidst står i forbindelse med Hierarkiet. 2. Almindelige disciple, som ved, at Hierarkiet er en kendsgerning, men som endnu ikke er i bevidst kontakt med mestrene. 3. De mennesker, der endnu ikke har kendskab til Hierarkiet, men som ikke desto mindre kan modtage de højere impulser, og som ønsker at tjene. 4. Et stadigt stigende antal mennesker, som responderer på Den Nye Verdenstjenergruppe idealisme og hensigt, og som på et eller andet tidspunkt slutter sig til gruppen. Man kan nu begynde at opfatte skønheden og de indbyrdes relationer i denne miniature af den hierarkiske struktur. Vertikalt forenes medlemmerne via meditation, uanset om det er en meditation på et ashramisk formål, eller det helt enkelt er en dyb og seriøs refleksion over menneskehedens problemer. Horisontalt forenes medlemmerne via et ønske om at tjene, og derved bliver de i stand til at oprette nære forbindelser med ethvert samfundslag og med mennesker, der på hver deres måde giver udtryk for et af aspekterne i den guddommelige plan. 10

11 Det har resulteret i, at der er blevet dannet en gruppe, der bygger bro mellem Hierarkiet og menneskeheden og for første gang i planetens historie er der nu en vertikal forbindelse mellem Shamballa, Hierarki og menneskehed. Fremskyndelse af planen Som et resultat af det arbejde, der blev gennemført i første halvdel af det 20. århundrede, og på trods af (eller måske på grund af) alle de ydre konflikter, der havde tendens til at svække planens gennemførelse, opnåede grupperne nogle mål, som Hierarkiet forventede først ville blive opnået ved forårsjævndøgn om ca år. Det medførte, at Hierarkiet fremskyndede nogle af sine planer. Menneskeheden spillede en afgørende rolle i denne fremskyndelse, der førte til tre resultater: 1. Planetlogos nåede et bestemt mål i tid og rum meget tidligere end forventet, og han er nu ved at tage en kosmisk indvielse. 2. I Hierarkiet skete der en stor udvidelse både hvad angår bevidsthed og antal medlemmer. Omfanget af udvidelsen blev større end forventet, for den medførte, at nye ashramer blev dannet det siges, at nu er 49 nye ashramer ved at blive dannet. Der har også været en meget omfattende indstrømning fra devariget. 3. Det betød, at en større del af menneskeheden kunne vågne op og opnå en seriøs åndelig indstilling. For øvrigt var det meningen, at menneskeheden skulle afgøre de involverede stridsspørgsmål ved at kæmpe i verdenskrigen på det fysiske plan, for det var afgørende for Kristi beslutning om at vende tilbage til det fysiske plan og ikke til astralplanet, som det ellers var planlagt. En stor del af planen er set fra Hierarkiets synspunkt ved at bære frugt. Niveauet for menneskehedens bevidsthed er steget, og det gælder hele planeten. Verdensomfattende filantropiske initiativer, der var helt ukendt før 1500-tallet, er vokset frem, og det er et af de praktiske resultater af væksten af begrebet broderskab. På samme måde har der været en enorm udvikling af begrebet gruppe. Lidt efter lidt vil den internationale situation blive afklaret hovedsagelig gennem verdenskriser, der til sidst vil resultere i erkendelse af aktuelle stridsspørgsmål. Esoteriske organisationer uddanner aspiranter og disciple i verdensomfattende skala. Der er gennemført meget som forberedelse til Kristi genkomst navnlig ved at publicere og udbrede kendskabet til Den Store Invokation. Princip Man vil nemmere kunne forstå mange af nutidens problemer, hvis man vil tænke over udviklingen af principper i menneskeheden og om, hvordan de kan omsættes til handling, når arbejdet med planen skal realiseres. 11

12 Et princip indeholder et aspekt af den sandhed, som solsystemet er baseret på. Det kan opfattes som en langsom indsivning til menneskets bevidsthed af en meget lille del af de tanker, som Planetlogos baserer sin skabelse på. Grundlaget for Logos handlinger er aktiv kærlighed. På menneskehedens nuværende udviklingstrin skal to slags principper studeres: Det første er de lavere principper, som indeholder det aktive aspekt, og det næste er de højere principper, der indeholder kærligheds- og visdomsaspektet. De lavere principper er langsomt strømmet ind i menneskehedens bevidsthed over enorme tidsperioder. De vedrører personlighedens handlinger og aktive liv. De har styret menneskeheden på dens lavere udviklingstrin, og denne styring fortsætter, indtil sjælsprincipperne kan erkendes og omsættes til handling. De lavere principper kommer til udtryk i dagliglivets almindeligt accepterede regler. De 10 Bud, der bl.a. befaler, du må ikke dræbe, og du må ikke stjæle, har relation til menneskets aktive liv og opbygning af karakteren. Efter at have overtrådt de lavere principper utallige gange lærer mennesket at overholde dem, fordi handlingerne kulminerer i katastrofale situationer enten i det nuværende liv eller som karmiske virkninger i en fremtidig inkarnation. De lavere principper er medfødte tendenser, der bl.a. kommer til udtryk som lidelser, indtil lektien langt om længe bliver lært, uanset hvor lang tid det tager. Når de lavere principper er dominerende, bruger mennesket den lavere konkrete tænkeevne med dens tendens til at analysere, at kritisere, at opsplitte, at adskille og at opdele. Det rummer en fare, for der udvikles en for voldsom kritik, og at der benyttes metoder, der omfatter personlige angreb og fornærmelser en holdning, der er i modsætning til loven om enhed, og desuden bruges der destruktive kræfter. Det, som menneskeheden er ved at lære, vedrører grupper, og de lavere principper er de teknikker, som mange modsatrettede kræfter benytter i nutiden uanset om det er inden for de forskellige områder af menneskehedens aktiviteter, eller om det er på selve slagmarken. De modsatrettede kræfter kan være oprigtige, men den konkrete tænkeevne kan være som en barrierer mod en højere visions frie spil. Transmutation af et lavere princip Der er naturligvis mange mennesker, der lever i overensstemmelse med lovene, og deres personlige liv er forbilledligt. Men ifølge evolutionsloven skal det personlige 12

13 liv uanset hvor godt og værdifuldt det kan være før eller senere transcenderes til et liv med en højere form for kærlighed, der ønsker det gode for helheden og ikke kun for den enkelte. Begrænset kærlighed skal ændres til ubegrænset kærlighed. At en mand viser en kvinde kærlighed eller omvendt er en demonstration af et princip, der styrer personligheden, men det vil før eller senere blive forvandlet til det større princip. Mennesket skal vise kærlighed til hele menneskeheden eller som Kristus sagde: Du skal elske din næste som dig selv. Der findes intet bud, der er større end dette. Det fører til det næste stadie i udviklingsprocessen, hvor mennesket lidt efter lidt får kendskab til de principper, der styrer sjælen, og hvor mennesket begynder at få fordel af kærligheds- og visdomsaspekterne. Disse to aspekter indeholdes i princippet om det højeste gode til det største antal, og de appellerer automatisk til intuitionen men der er meget begrænset eller slet ingen appel til personligheden. Det er først, når mennesket efterhånden kommer under sjælens påvirkning, at personligheden opfatter og responderer på de nye impulser. Det er en synsvinkel, der er nødvendig at have i tankerne, når man er i kontakt med andre, for den vil hjælpe med at modificere dømmekraften. Mange af verdens nuværende problemer stammer fra den kendsgerning, at de højere principper, der vedrører kærlighed og visdom, først nu er ved at blive forstået af menneskehedens brede masser. I den nuværende overgangsperiode kræves der sikkerhed i handling af disciplene, når de forsøger at præsentere de højere principper og tilpasse omgivelserne til de nye idealer. Ellers vil der uundgåeligt opstå konflikter mellem de grupper, der inspireres af de lavere principper, og de grupper, der inspireres af de højere. 13

14 Konflikten mellem to rigtige principper Årsagen til vanskelighederne er i mange situationer, at to principper er involveret. Det ene er sekundært, og det medfører, at mennesket er desorienteret. De lavere principper er nu rodfæstede, og nogle få af de højere sjælsprincipper er langsomt ved at strømme ind i den desorienterede hjernebevidsthed. Det er årsag til midlertidige konfrontation mellem idealer. En vanskelighed ligger i den kendsgerning, at fordi de er principper begge er rigtige. Til sidst vil der komme klarhed over problemerne, når mennesket bliver klar over, at de højere principper drejer sig om det bedste for helheden, og at de lavere principper drejer sig om det bedste for det enkelte menneske. Når de højere og de lavere principper støder sammen, vil det højere uundgåeligt vinde. Det vil tage tid og set fra menneskehedens synsvinkel vil det tage meget lang tid men ifølge evolutionsloven skal det lavere princip altid vige for det højere. 14

15 Målet må derfor være det samme som udtrykkes med nøgleordet for Vægtens tegn: Jeg vælger den vej, der går mellem de to store kraftlinjer. 15

16 16

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Psykiske evner og deres opståen

Psykiske evner og deres opståen 1 Psykiske evner og deres opståen Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 PSYKISKE EVNER og deres opståen Af Kenneth Sørensen Fra bogen Fra Clairvoyance til Intuition I nutiden er verden vidne til en bemærkelsesværdig

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

Det åndelige Hierarki

Det åndelige Hierarki 1 Det åndelige Hierarki Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation 1 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) I åndsvidenskaben kaldes Krebsens

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI Af HOLGER STAVNSBJERG Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed,

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Frigørelsen af. Alice A. Bailey.

Frigørelsen af. Alice A. Bailey. 1 Frigørelsen af ATOMENERGI Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Frigørelsen af ATOMENERGI Af Alice A. Bailey Fra The Externalisation of the Hierarchy (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

1 VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Introduktion til DEN ESOTERISKE LÆRE 01 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Introduktion til DEN ESOTERISKE LÆRE Af Hardy Bennis Åndsvidenskabens emner I den esoteriske

Læs mere

STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys

STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys 1 STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Stenbukkens tegn giver menneskeheden impulser til at begynde

Læs mere

Kan krig være HELLIG?

Kan krig være HELLIG? 1 Kan krig være HELLIG? Susan MacNiel www.visdomsnettet.dk 2 Kan krig være HELLIG? Af Susan MacNiel Fra The Beacon (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Krige opstår i mennesket

Læs mere

Tjeneste. Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992

Tjeneste. Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992 Tjeneste Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992 Som afslutning på denne række breve vil jeg i dag give jer noget, der kan bruges

Læs mere

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey) Djwhal Khul 1 ÅNDELIG VEJLEDNING Djwhal Khul (Alice A. Bailey) www.visdomsnettet.dk 2 Åndelig vejledning Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Esoteric Psychology II 1 (Oversættelse: Erik Ansvang) Spørgsmålet

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

FRED er ikke fravær af krig

FRED er ikke fravær af krig 1 FRED er ikke fravær af krig Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fred er ikke fravær af krig Af Erik Ansvang Der er én planet, én menneskehed og én fælles fremtid. Der er reelt intet alternativ til fred

Læs mere

DNT 2 side Kontakt med mesteren B. KIM PEDERSEN

DNT 2 side Kontakt med mesteren B. KIM PEDERSEN DNT 2 side 121 132 Kontakt med mesteren B. KIM PEDERSEN WWW.BKIMPEDERSEN.DK November-december 1949 MINE LÆNGE TILKNYTTEDE BRØDRE: 121 Min sidste instruktion til jer indeholdt kun lidt om gruppearbejde,

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Lucille Cedercrans og hendes arbejde

Lucille Cedercrans og hendes arbejde Lucille Cedercrans og hendes arbejde af Anne Pedersen Lucille Cedercrans 4. april 1921 21. juni 1984 Det er meget lidt vi ved om Lucille Cedercrans som person, idet hun som respons på et indre kald, rejste

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder 1 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Frances Adams Moore www.visdomsnettet.dk 2 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Af Frances Adams Moore (Oversættelse THora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

SOM-OM 5:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 5:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 5:6 Af L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 5:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Gralskongen & Gralsdronningen

Gralskongen & Gralsdronningen Gralskongen & Gralsdronningen Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra. Fotos fra Avalon taget af Lucindra. Tidligere udgivelser: De Tre Grale - en spirituel rejse Tvillingesjæl Indvielsens

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Meddelelse. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om Videnskaben om Triangler.

Læs mere

Meditationens indre landskab

Meditationens indre landskab 1 Meditationens indre landskab Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditationens indre landskab Af Kenneth Sørensen Hvad er et menneske? Et forsøg på at besvare det spørgsmål er en stor udfordring,

Læs mere

Den Seksuelle Problematik

Den Seksuelle Problematik 1 Den Seksuelle Problematik Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Seksualitet repræsenterer

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere