Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser Januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009"

Transkript

1 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv. 1 Topdanmarks Tab af erhvervsevne Forsikring 3 2 Aftalegrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ikrafttræden 3 5 Urigtige oplysninger 4 6 Forsikredes pligter 4 7 Forsikringsydelsens størrelse 5 8 Dækning 5 9 Anmeldelse af erhvervsevnetab 8 10 Begrænsninger i dækning 8 11 Præmien Præmie og indbetaling Rådighedsforhold Regulering Opsigelse og ændring af forsikringsbetingelser og tarif Ændring af erhverv/jobfunktion og indtægt Forældelse Lovvalg og tilsyn Tavshedspligt Klageadgang 14

2 Fortrydelsesret Oplysning om fortrydelsesret ved etablering (nytegning) af frivillige forsikringsordninger. Eventuelle senere ændringer er ikke omfattet af fortrydelsesretten. Du kan fortryde din aftale i 30 dage. Vi regner fristen fra den dag, du modtager din dokumentation for forsikringen i form af en forsikringsmeddelelse, der viser dækninger, udløbstidspunkt m.v. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringen er etableret. Hvis du fx modtager din dokumentation mandag den 1., har du frist til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber en lørdag, en søndag, en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, så kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Du skal give besked til: Topdanmark Livsforsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR- nummer og om dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, behøver du blot at skrive til: Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver du blot at skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold registreres centralt i Topdanmark. 2

3 1 Topdanmarks Tab af erhvervsevne Forsikring Stk. 1. Disse forsikringsbetingelser gælder for Tab af erhvervsevneforsikring oprettet i Topdanmark Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. 2 Aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet, ændret eller sat i kraft på grundlag af de oplysninger, der er afgivet skriftligt i en begæring eller på anden måde, herunder oplysninger om helbred, erhverv og indtægt. Stk. 2. Ønsker forsikringstager at foretage en ændring af sin forsikring under forsikringens løbetid, fx forhøjelse af dækningssummen eller forlængelse af udløbsalderen, betyder det at forsikringen fortsætter med de forsikringsbetingelser, der gælder på ændringstidspunktet. 3 Definitioner Stk. 1. Forsikringstager er den, der har truffet aftale med Topdanmark om forsikring og som hæfter for præmiebetalingen. Stk. 2. Forsikrede er den, på hvis helbred forsikringen er tegnet. Stk. 3. Ved forsikringsydelsen forstås præmiefritagelse og udbetaling af erhvervsevnetabsforsikring i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene jf. punkt 8. Stk. 4. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Der skal være sammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen lægger vi blandt andet vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskaden. 4 Ikrafttræden Stk. 1. Reglerne om forsikringens ikrafttræden gælder ved forsikringens etablering, forhøjelser og øvrige ændringer af forsikringen. Topdanmark bedømmer forsikringsbegæringen, eventuelle andre erklæringer og attester og afgør, om forsikringen kan antages. Stk. 2. Topdanmarks ansvar begynder, når forsikringen er antaget af Topdanmark. Såfremt forsikringen kan antages uden forbehold på normale vilkår, træder den i kraft på det tidspunkt, der er angivet på begæringen. Stk. 3. Hvis forsikringen pga. størrelse skal genforsikres af Topdanmark, begynder ansvaret dog altid først fra det tidspunkt, hvor såvel Topdanmark som genforsikringsselskabet har antaget forsikringen. Stk. 4. Kan forsikringen alene antages med begrænsninger i dækningen og/eller forhøjet præmie, træder forsikringen først i kraft, når forsik- 3

4 ringstageren skriftligt har accepteret de betingelser, på hvilke Topdanmark vil antage forsikringen. Stk. 5. Forsikringen ophører på den dato, der er angivet i forsikringsmeddelelsen. Forsikringen ophører endvidere, hvis forsikringstageren skriftligt opsiger den. 5 Urigtige oplysninger Stk. 1. Er der fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, ændring eller seneste ikraftsættelse, får det de konsekvenser, som følger af reglerne i Forsikringsaftaleloven. Efter den nuværende lov gælder blandt andet følgende: a. Har forsikringstageren svigagtigt givet urigtige oplysninger, er der ingen forsikringsdækning. b. Hvis forsikringstageren hverken vidste eller burde vide, at hans oplysning er urigtig, er der fuld forsikringsdækning. c. Har forsikringstageren givet urigtige oplysninger, der ikke er omfattet af punkt a eller b, hæfter Topdanmark kun i et omfang svarende til, at de rigtige oplysninger havde foreligget ved etableringen. Dvs. forsikringsdækningen kan bortfalde. Stk. 2. Er den urigtige oplysning givet af forsikrede eller forsikredes arbejdsgiver, har det samme virkning, som hvis oplysningen var givet af forsikringstageren, en læge eller en anden sagkyndig. 6 Forsikredes pligter Stk. 1. I forsikringstiden har forsikrede pligt til at underrette Topdanmark, hvis der sker ændring i et af følgende forhold: a. Forsikredes erhverv eller bibeskæftigelse b. Forsikrede overgår til eller fra selvstændig erhvervsvirksomhed c. Forsikrede ændrer status til eller fra at være hovedaktionær eller hovedanpartshaver d. Forsikredes art af beskæftigelse e. Forsikredes daglige funktioner f. Forsikredes indtægt falder med mindst 30% og dette varer ud over 1 år (gælder kun for lønmodtagere). Indtægt defineres for lønmodtagere som årlig bruttoløn. Der er kun underretningspligt vedrørende ændringer i erhvervet, ikke ændringer i fritidsaktiviteter, jf. dog punkt 10 stk. 2 og 3. Har forsikrede flere erhverv, er der underretningspligt for alle erhverv. 4

5 Ved erhvervsevnetab har forsikrede følgende pligter: a. at underrette Topdanmark, hvis helbredstilstanden forbedres b. at være under nødvendig lægebehandling og følge lægens råd c. at deltage i nødvendigt omfang, når Topdanmark kræver dokumentation for, at erhvervsevnen er nedsat d. at deltage aktivt i Topdanmarks bestræbelser på at gøre forsikrede arbejdsdygtig 7 Forsikringsydelsens størrelse Stk. 1. Størrelsen af forsikringsydelsen fremgår af forsikringsmeddelelsen. Stk. 2. Det fremgår af forsikringsmeddelelsen, om forsikringsydelsen reguleres. 8 Dækning Stk. 1. Forsikringen dækker ved forsikredes erhvervsevnetab som følge af sygdom eller ulykke. Forsikringen dækker kun erhvervsevnetab opstået i forsikringstiden. Stk. 2. Forsikringen er tegnet med en karenstid på 3, 6 eller 12 måneder, hvilket fremgår af forsikringsmeddelelsen. Karenstidens begyndelse regnes fra det tidspunkt, hvor forsikrede opfylder betingelserne for at få forsikringsydelsen, dog tidligst fra første lægekontakt. Udbetalingen begynder først, når forsikredes erhvervsevne har været nedsat med halvdelen eller mere uafbrudt i hele karenstid en. Der ydes altså ikke for selve karensperioden. Stk. 3. Udbetaling starter den 1. i måneden efter karenstidens udløb. Stk. 4. Hvis forsikrede bliver rask og får samme lidelse inden 1 år fra raskmeldingen, bevilges ny udbetaling uden ny karenstid. Stk. 5. Nedsættes forsikredes erhvervsevne med mellem 1/2 og 2/3 af den fulde erhvervsevne, udbetales halvdelen af den årlige ydelse, men der bevilges ikke præmiefritagelse. Stk. 6. Nedsættes forsikredes erhvervsevne med 2/3 eller mere af den fulde erhvervsevne, udbetales hele den årlige ydelse, og der bevilges præmiefritagelse. Stk. 7. Genvindes erhvervsevnen så erhvervsevnetabet udgør mellem 1/2 og 2/3, udbetales halv erhvervsevnetabsforsikring, og der skal igen betales fuld præmie. Genvindes erhvervsevnen så erhvervsevnetabet udgør mindre end 1/2, stopper udbetalingen helt. Forsikrede skal underrette Topdanmark, hvis helbredsti1standen forbedres. Topdanmark kan til enhver tid kræve dokumentation for, at er- 5

6 hvervsevnen er nedsat. Stk. 8. Fastsættelsen af graden af erhvervsevnetab sker på grundlag af en lægelig vurdering af erhvervsevnetabet som følge af sygdom/- ulykke (medicinsk erhvervsevnetab), samt oplysninger om, hvad forsikrede er i stand til at oppebære af indtægt, når erhvervsevnetabet tages i betragtning (økonomisk erhvervsevnetab). Såvel det medicinske som det økonomiske erhvervsevnetab skal opfylde betingelserne for at der kan ske udbetaling, se dog afsnit om fleksjob. Stk. 9. Udbetalingen ophører, når betingelserne for udbetaling ikke længere er opfyldt, dog senest ved det aftalte udløbstidspunkt/udbetalingsperiodens udløb eller ved forsikredes død forinden. Ophørstidspunkt fremgår af forsikringsmeddelelsen. Stk. 10. Topdanmarks vurdering af erhvervsevnetabet sker uafhængigt af den vurdering, de offentlige myndigheder eller andre forsikringsselskaber foretager. Topdanmarks vurdering sker altså uden hensyntagen til, om der bevilges ydelser fra det offentlige eller andre forsikringsselskaber. Midlertidigt erhvervsevnetab: Ved midlertidigt erhvervsevnetab forstås, at forsikrede er ude af stand til at passe sit nuværende arbejde. Ved 1/2 midlertidig erhvervsevnetab forstås, at forsikrede alene kan passe sit arbejde i et omfang svarende til 1/2 eller mindre. Hvis forsikrede kan passe sit arbejde i større omfang end 1/2, er erhvervsevnetabet ikke 1/2. Nedsættelse af erhvervsevnen foreligger, når forsikrede pga. sygdom eller ulykke ikke længere skønnes i stand til ved egen arbejdsindsats at oppebære en indtægt der er mere end halvdelen respektive en tredjedel af, hvad der i samme egn er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse, alder og køn. Erhvervsevnen anses ikke for nedsat såfremt og så længe forsikrede modtager fuld løn fra sin arbejdsgiver. Udbetaling ved midlertidigt erhvervsevnetab sker i starten af perioden med nedsat erhvervsevne efter karenstidens udløb. Når Topdanmark har foretaget en vurdering af, om forsikrede varigt har mistet erhvervsevnen, ophører forsikredes ret til udbetaling ved midlertidigt erhvervsevnetab. Denne vurdering sker som regel senest 18 måneder efter den 1. sygedag. Varigt erhvervsevnetab Bliver forsikrede ved med at være sygemeldt, og har sygdomstilstanden stabiliseret sig i et sådant omfang, at den fremtidige erhvervsevne kan vurderes, foretages en vurdering af, om erhvervsevnen varigt er nedsat med 1/2 respektive 2/3. Denne vurdering foretages som regel senest 18 måneder efter den 1. sygedag. Vurderingen kan dog foretages på et hvilket som helst tidspunkt, efter tilstanden har stabiliseret sig. Topdanmark kan dog for et begrænset tidsrum en eller flere gange udskyde vurderingen af det varige erhvervsevnetab. Så længe udskydelsen varer, fortsætter udbetalingen efter reglerne om midlertidigt 6

7 erhvervsevnetab. Hvis erhvervsevnen skønnes at være varigt nedsat med 1/2 respektive 2/3, fortsætter udbetalingen så længe tilstanden varer, dog længst til det aftalte udløbstidspunkt/udbetalingsperiodens udløb, eller til forsikredes død forinden. Bedømmelsen af det varige erhvervsevnetab sker under hensyntagen til forsikredes nuværende tilstand. Erhvervsmulighederne skal bedømmes både indenfor forsikredes eget fag, tidligere arbejdsområde, inden for beslægtede fag eller fag, der er egnede i den konkrete situation. Det er således den generelle erhvervsevne og ikke erhvervsevnen i forsikredes erhverv, der skal være nedsat. Ved vurderingen af forsikredes længerevarende tab af erhvervsevnen foretages derfor et skøn over, om forsikrede må anses for egnet til omskoling. Hvis forsikrede anses for egnet til omskoling, og den generelle erhvervsevne ikke er nedsat med 1/2 respektive 2/3, stopper bevillingen. Der bevilges altså ikke i selve omskolingsperioden. Fastsættelse af graden af erhvervsudygtighed sker på grundlag af en lægelig vurdering og oplysninger om hvad forsikrede er i stand til at oppebære af indtægt, når erhvervsudygtigheden tages i betragtning. Støttede beskæftigelsesordninger Når det skal fastsættes, hvad forsikrede er i stand til at tjene ved egen arbejdsindsats medregnes løn, ledighedsydelse, samt eventuelle andre offentlige eller private tilskud, som forsikrede direkte eller indirekte er eller kan være berettiget til at modtage, som led i hel eller delvis forbliven på arbejdsmarkedet som selvstændig eller lønmodtager. Ledighedsydelse Har forsikrede ret til ledighedsydelse fra det offentlige, så bortfalder retten til udbetaling fra denne forsikring, hvis forsikrede ikke accepterer et efter Topdanmarks skøn rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob eller ikke tager imod et rimeligt tilbud om uddannelse, der kan forbedre mulighederne for at få et arbejde. Udbetalingen bortfalder endvidere, hvis forsikrede er selvforskyldt ledig efter et fleksjob. Udbetalingen genoptages efter de almindelige regler i betingelserne, hvis forsikrede enten bevilges førtidspension eller får et nyt fleksjob. Fleksjob Er forsikrede i fleksjob reguleres forholdet af denne bestemmelse. Opfylder forsikrede det medicinske erhvervsevnetab, så dækker forsikringen efter reglerne i punkt 8 stk. 1 og 8. Dog nedsættes dækningen med den del af indtægten ved fleksjobbet (inklusivt offentligt tilskud), der overstiger den førtidspensionsydelse, forsikrede ville have været berettiget til fra det offentlige. Denne nedsættelse sker uanset om betingelsen om det økonomiske erhvervsevnetab er opfyldt. Udbetalingen fra forsikringen beregnes pr. det tidspunkt, hvor Topdanmark accepterer betalingspligten under fleksjob, og udbetalingen fortsætter med det beregnede beløb inklusiv eventuel regulering af forsikringsydelsen indtil forsikrede ikke længere er i fleksjob, aftalen om fleksjob ændrer karakter eller forsikrede ikke længere er berettiget til udbetaling fra forsikringen af andre grunde. 7

8 Topdanmarks vurdering af erhvervsevnetabet sker uafhængigt af det løntilskud, der er bevilliget i fleksjobbet. 9 Anmeldelse af erhvervsevnetab Stk. 1. Topdanmark udleverer blanketter, der skal anvendes, hvis der foreligger et tilfælde, der kan føre til krav om udbetaling af forsikringsydelsen. Blanketterne udfyldes af den forsikrede og den forsikredes læge. Stk. 2. Forsikrede skal være under nødvendig lægebehandling og følge lægens råd. Undladelse heraf kan medføre, at udbetalingen stopper. Stk. 3. Topdanmark er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver, der har behandlet forsikrede samt til at lade forsikrede undersøge af en læge i Danmark. Stk. 4. Topdanmark betaler udgifterne i forbindelse med de undersøgelser, lægeattester mv. som selskabet forlanger, samt transportomkostninger i Danmark i forbindelse med de forlangte undersøgelser, i det omfang Topdanmark skønner, at udgifterne er rimelige og i det omfang, at de ikke dækkes andet sted fra. Transportomkostninger til og fra Danmark betales ikke af Topdanmark. Stk. 5. Topdanmark er berettiget til at forlange dokumentation for forsikredes indtægtsforhold, såvel om tiden før som tiden efter erhvervsevnetabets indtræden. Stk. 6. Forsikrede skal anmelde sit krav over for Topdanmark. Stk. 7. Forsikrede er forpligtet til selv at give de oplysninger Topdanmark anmoder om, samt give tilladelse til, at Topdanmark indhenter de lægelige oplysninger, som Topdanmark anser for nødvendige for at afgøre betalingspligten. Oplysningerne vedrører både perioden før og efter forsikringens etablering. Giver forsikrede ikke de nødvendige oplysninger og tilladelser, har forsikrede ikke ret til udbetaling. 10 Begrænsninger i dækning Stk. 1. Forsikringen dækker kun erhvervsevnetab opstået i forsikringstiden. Ved opsigelse/overførsel af forsikringen til andet selskab dækkes erhvervsevnetab kun, hvis krav herom er rejst senest 3 måneder efter opsigelsen/overførslen. Stk. 2. Forsikringen giver ikke ret til forsikringsydelsen, når tabet af erhvervsevnen skyldes: a. Sygdom eller ulykkestilfælde, som forsikrede har fremkaldt med vilje (forsætligt) eller ved grov uagtsomhed eller som følge af selvmordsforsøg. 8

9 b. Sygdom eller ulykkestilfælde som følge af selvforskyldt beruselse, deltagelse i slagsmål, misbrug af alkohol, narkotika og stoffer med lignende virkning. Erhvervsevnetab der indtræffer den 1. januar 2014 eller senere og som skyldes selvforskyldt beruselse, er dog dækket, såfremt de øvrige krav til udbetaling er opfyldt. c. Sygdom eller ulykkestilfælde som følge af udløsning af atomenergi (fission eller fusion) eller radioaktivt henfald. d. Nervøse klager, der ikke lægeligt kan betegnes som længerevarende psykisk lidelse. e. Sygdom eller ulykkestilfælde, hvis der ikke i forbindelse med en lægelig undersøgelse kan påvises objektive tegn på tilstedeværelsen af men eller sygdom (fx hvor der alene er tale om subjektive klager over smerter, gener eller lignende). Erhvervsevnetab der indtræffer den 1. januar 2014 eller senere, hvor der ikke findes objektive sygdomstegn, er dog dækket, såfremt de øvrige krav til udbetaling er opfyldt. f. Sygdom eller ulykkestilfælde som direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder, med mindre forsikringen har været uafbrudt i kraft de sidste 6 måneder inden krigsti1standens eller fareforøgelsens indtræden, og deltagelse i krigstjeneste eller lignende tjeneste sker inden for de danske militære værn eller efter den danske regerings ordre. Deltagelse i anden krigstjeneste er aldrig dækket af forsikringen. g. Sygdom eller ulykkestilfælde som følge af rejser eller ophold udenfor Danmark, hvor risikoen er forøget på grund af krig eller krigslignende tilstand, herunder borgerkrig, eller hvor der officielt er advaret mod sundhedsfare eller epidemiske tilstande. h. Sygdom eller ulykkestilfælde pådraget under træning eller deltagelse i: a. Motorvæddeløb af enhver art, bortset fra nationale løb afholdt i Danmark inden for færdselslovens rammer b. Bjergbestigning c. Enhver form for flyvning bortset fra flyvning som passager i offentlig godkendt lufttrafik. Forsikringen giver endvidere ikke ret til forsikringsydelsen ved fx rappelling, parasailing/- glidning, kunstflyvning, ultra light flyvning, ballonflyvning, faldskærmsudspring, elastikspring samt drageflyvning d. Sportsudøvelse i form af kampsport herunder bl.a. karate, boksning, judo, kendo, thaiboksning og anden kampsport, samt dykning med dykker- eller frømandsudstyr. e. Enhver sportsudøvelse, der sker på professionelt eller halvprofessi- 9

10 onelt grundlag. Stk. 3. Den forøgede risiko nævnt i punkt g og h dækkes dog, hvis forsikringen har været uafbrudt i kraft det sidste år, før erhvervsevnetabets indtræden. For så vidt angår punkt 10 stk. 2 g henvises også til punkt 10 stk. 8. Stk. 4. Dækning af de tilfælde, der nævnes under punkt 10 f, g og h, kan eventuelt ske efter skriftlig aftale med Topdanmark. Aftalen kan omfatte betaling af en tillægspræmie. For punkt 10 stk. 2. g og h skal tillægspræmien alene betales det 1. år af forsikringstiden, herefter dækkes fuldt ud uden tillægspræmie. For punkt 10 stk. 2 f skal tillægspræmien betales også efter det 1. år for at være dækket. Stk. 5. Det bemærkes, at for professionelle eller halvprofessionelle sportsudøvere giver forsikringen ikke ret til forsikringsydelsen, hvis følgerne af et ulykkes- eller sygdomstilfælde alene er, at forsikrede ikke kan udøve professionel eller halvprofessionel sport. Ved fastsættelsen af størrelsen af indtægten for professionelle og halvprofessionelle sportsudøvere medregnes ved tegning af forsikringen ikke indtægten som professionel eller halvprofessionel sportsudøver. Stk. 6. Forsikringen dækker ikke tab af erhvervsevne ved sygdom eller ulykke som følge af terrorhandlinger. Ved en terrorhandling forstås en handling, der er egnet til eller har til formål at skabe frygt i en befolkning eller en befolkningsgruppe eller med ulovlige midler at påvirke myndigheder, organisationer eller virksomheder til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands, en organisations eller en virksomheds grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer. Stk. 7. Forsikringen dækker: I Danmark, herunder på Færøerne og i Grønland, samt under ferieophold op til 12 måneder i hele verden, jf. dog punkt 10 stk. 2 f og g. Under ophold i op til 12 måneder i et EU- Iand, Schweiz eller Norge. Under ophold udover 12 måneder i et EU- Iand, Schweiz eller Norge med tilknytning til dansk/international virksomhed, med aftale om udstationering et antal år med tilbagevenden til Danmark derefter. Stk. 8. Hvis forsikrede tager fast ophold uden for Danmark i mere end 1 år, skal det meddeles Topdanmark. Der er derefter kun dækning, hvis dette særligt aftales. Er der ikke indgået en særlig aftale, ophører dækningen uden opsigelse fra Topdanmark, når forsikrede har opholdt sig udenfor Danmark i 1 år. 11 Præmien Stk. 1. Præmien tariferes efter, den til enhver tid gældende tarif, hvor der tages hensyn til: Forsikredes erhverv eller bibeskæftigelse, herunder beskæftigel- 10

11 sens art og de daglige funktioner Forsikredes køn Forsikredes alder Forsikredes helbred Forsikringsydelsens størrelse Forsikringens løbetid Forsikringens karensperiode Topdanmarks skadeserfaring Om forsikringen er tegnet fritstående eller i kombination med anden forsikring, dog ekskl. Arbejdsmarkedspension og obligatorisk arbejdsgiverordning. Stk. 2. Præmien fastsættes for et år ad gangen ud fra Topdanmarks erfaring med skadesforløb. Endvidere stiger præmien hvert år som følge af forsikredes alder. Hvis Topdanmark ændrer tariffen skal dette meddeles forsikringstageren skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Præmiestigning, som ikke skyldes ændring af tariffen, skal ikke varsles. Præmiestigning i forbindelse med hovedforfald på grund af forsikredes erhverv, alder, regulering af forsikringssummen, skadesforløbet eller udviklingen i ordningen er ikke en ændring af tariffen, og kan derfor ske uden varsel. 12 Præmie og indbetaling Stk. 1. Den aftalte præmie til forsikringen samt den skattemæssigefordeling heraf fremgår af forsikringsmeddelelsen. Stk. 2. Præmien forfalder på de forfaldsdage, der er anført i forsikringsmeddelelsen, og bliver opkrævet på den adresse i Danmark, der er oplyst af forsikringstageren. Stk. 3. Betales første præmie ikke efter påkrav (opkrævning), ophører forsikringen og dermed Topdanmarks ansvar med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen. Stk. 4. Betales senere præmie ikke efter påkrav, sender Topdanmark en påmindelse. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt indenfor den angivne frist. Ved udsendelse af en sådan påmindelse, opkræver Topdanmark et gebyr. Gebyrets størrelse kan blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Stk. 5. Har forsikringstager valgt, at præmien skal betales via BetalingsService eller en lignende betalingsordning, og er præmien ikke betalt på forfaldsdatoen, gælder ovenstående regler, således at Topdanmark ved første præmie sender en opkrævning efter stk. 3, og ved senere præmie sender en påmindelse efter stk. 4. Stk. 6. Ved ophør af forsikringen forstås, at forsikringsaftalen ophører og dermed også at dækningen bortfalder. Stk. 7. For forsikringer med løbende præmie tilbagebetaler Topdan- 11

12 mark ved dødsfald præmie for det antal hele måneder, der er betalt ud over dødsdagen. 13 Rådighedsforhold Stk. 1. Forsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning, og vil i tilfælde af ophør af forsikringen ikke have opnået nogen værdi. 14 Regulering Stk. 1. Regulering så længe erhvervsevnetabsforsikringen ikke udbetales. a. Er forsikringen pristalsreguleret, reguleres i overensstemmelse med stigning i nettoprisindekset. b. Er forsikringen lønreguleret, reguleres i overensstemmelse med stigning i forsikredes løn. c. Den årlige forhøjelse af dækningerne kan dog ikke overstige 25% af sidste års dækninger uden afgivelse af fornyede helbredsoplysninger. Endvidere skal der afgives fornyede helbredsoplysninger hvis den samlede dækning i Topdanmark ved tab af erhvervsevne eller ved død overskrider de til enhver tid gældende grænser, der gælder efter Topdanmarks genforsikringsaftale. Stk. 2. Regulering når der udbetales fuld dækning. Den årlige ydelse reguleres hvert år på grundlag af forholdet mellem nettoprisindekset for de to foregående år. Nettoprisindekset fastsættes af Danmarks Statistik. Stk. 3. Regulering når der udbetales halv dækning. Den årlige ydelse reguleres som anført under stk. 2. Der betales fortsat præmie og denne reguleres, som når der ikke sker udbetaling, stk. 1. Stk. 4. Regulering når udbetaling stopper. Når udbetaling stopper, genoptages forsikringen med den præmie og den dækning, som forsikringen ville have opnået, hvis der ikke havde fundet udbetaling sted. 15 Opsigelse og ændring af forsikringsbetingelser og tarif Stk. 1. Topdanmark kan med mindst 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår ændre tarif eller forsikringsbetingelser, herunder ændre såvel forsikringens dækningsomfang som øvrige bestemmelser i forsikringsbetingelserne. Ændring af forsikringsbetingelserne kan fx ske som følge af ændringer i lovgivning, ændret fortolkning af lovgivning og andre retsregler ved domstole, ankenævn eller hos offentlige myndigheder eller som følge af forventning om væsentlige ændringer i samfundsudviklingen, herunder befolkningens levesandsynlighed og 12

13 sygdomsfrekvenser. Stk. 2. Forsikringstageren kan til enhver tid skriftligt opsige forsikringen. Opsigelsen virker fra den 1. i måneden efter Topdanmark har modtaget opsigelsen. Er forsikringen etableret som led i et ansættelsesforhold, så kan der være aftalt begrænsninger i forhold til forsikringstagerens adgang til at disponere over forsikringen, herunder i forhold til opsigelse af forsikringen. Stk. 3. Topdanmark kan opsige forsikringen til enhver tid, hvis der foreligger svig eller forsøg herpå. 16 Ændring af erhverv/jobfunktion og indtægt Stk. 1. Topdanmark skal underrettes, hvis der sker ændring i: a. Forsikredes erhverv eller bibeskæftigelse b. Forsikrede overgår til eller fra selvstændig erhvervsvirksomhed c. Forsikrede ændrer status til/fra at være hovedaktionær eller hovedanpartshaver d. Forsikredes art af beskæftigelse e. Forsikredes daglige funktioner f. Forsikredes indtægt falder mindst 30% og dette varer ud over 1 år (gælder kun for lønmodtagere). Indtægt defineres for lønmodtagere som årlig bruttoløn. Påtager forsikrede sig bibeskæftigelse på mindst 10 timer pr. uge, kan det få betydning for præmiens størrelse, hvis denne beskæftigelse tariferes efter en dyrere fareklasse end hovederhvervet. Efter at have modtaget underretning om ændringer i risikoforholdene træffer Topdanmark bestemmelse om, hvorvidt forsikringen kan fortsætte og i givet fald på hvilke vilkår. Fører dette til ophævelse af forsikringen, tilbagebetaler Topdanmark præmien for resten af den forsikringsperiode, der er betalt for. Stk. 2. Ændring i erhverv, art af beskæftigelse eller daglige funktioner til dyrere fareklasse: Har Topdanmark ikke fået underretning om ændringen, kan forsikrede alene få forsikringsydelse svarende til forholdet mellem den præmie, der er betalt og den, der skulle have været betalt, hvis Topdanmark havde fået besked om ændringen før erhvervsevnetabet indtrådte. Indtægtsfald på mindst 30 %, der varer udover et år: Har Topdanmark ikke fået underretning om indtægtsfaldet kan forsikrede alene få forsikringsydelse svarende til den forsikringsydelse, som den nye indtægt ville give ret til, hvis Topdanmark havde fået besked om indtægtsfaldet før erhvervsevnetabet indtrådte. Hvis der sker ændring i forsikredes erhverv i form af overgang til billigere fareklasse, bør forsikrede kontakte Topdanmark for nedsættelse af præmien. Nedsættelsen vil ske med virkning fra den 1. i måneden efter henvendelsen. 13

14 17 Forældelse Stk. 1. Krav på hver enkelt ydelse forældes således, at når forsikrede får eller burde have fået kendskab til sit krav mod selskabet og anmelder dette, kan der maksimalt ydes udbetaling bagudrettet i de sidste 3 år før anmeldelsestidspunktet. Forældelse indtræder dog senest 10 år efter den sidste ydelse blev udbetalt, eller hvis ingen udbetaling har fundet sted, fra den dag den første ydelse kunne kræves betalt. Stk. 2. Er forsikringen ophørt, skal et eventuelt krav om udbetaling fremsættes inden 6 måneder efter forsikringens ophør. Ved udløb af fristen bortfalder retten til dækning. 18 Lovvalg og tilsyn Stk. 1. Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler samt dansk lovgivning i øvrigt, finder anvendelse i det omfang, denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i forsikringsbetingelserne. Stk. 2. Topdanmark er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. 19 Tavshedspligt Stk. 1. Oplysninger om forsikringsforholdet vil blive behandlet fortroligt. Uvedkommende vil således ikke kunne få adgang til disse oplysninger. 20 Klageadgang Stk. 1. Er der uoverensstemmelse mellem forsikrede og Topdanmark om forsikringen, og fører fornyet henvendelse til Topdanmark ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København K Tlf Stk. 2. Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis forsikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Er forsikrede ikke tilfreds med ankenævnskendelsen, kan sagen forelægges for de almindelige domstole,. På hjemmesiden kan du læse mere om ankenævnet. 14

15 Ønsker du yderligere oplysninger eller har du spørgsmål til din forsikring, kan du ringe til din pensionsrådgiver eller til Topdanmark på telefon Du kan også læse mere på vores hjemmeside På hjemmesiden kan du få mere generelle oplysninger om forsikringsforhold. Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. 15

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere