Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter"

Transkript

1 Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995

2 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf , Fax ISBN Stougaard Jensen/Scantryk, Kbh. H bet. Pris kr. 50 inkl. moms

3 REDEGØRELSENS INDHOLD: I. Indledning 1. Arbejdsgruppens Kommissorium 1 2. Arbejdsgruppens sammensætning 2 n. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse 1. "Det angår os alle" 3 2. Personalepolitik med sociale dimensioner 4 3. Psykisk arbejdsmiljø og alkoholproblemer 5 4. Beskatning 6 IH. Den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter 1. Lovgrundlag, Offentlige social- og sundhedsudgifter 9 3. Sundhedsudgifter betalt af fonde godkendt af socialministeren 9 4. Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Generelle kriterier for beskatning Ydelsens fremtrædelsesmåde Forsikrings-og abonnementsordninger o. lign Fradrag for sundhedsudgifter Konklusion 23

4 IV. Mulighederne for behandling i det offentlige system 1. Det offentlige sygehussystem Det somatiske sygehusvæsen Psykiatri Det sociale system Bistandslovens 46a Dagpengelovens Bedriftssundhedstjenesten (BST) Omfang Forskellige former for BST Finansiering af BST BST's opgaver Arbejdsskadesystemet Grundprincipper i det eksisterende system Arbejdsskadebegrebet efter lov om forsikring mod følger af arbejds skade Specielt om psykosociale risikofaktorer i relation til lov om forsikring mod følger af arbejdsskade Specielt om betaling for behandlinger m.v. efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade Selvrisikoordninger Den offentlige sygesikring Mulighederne for alkoholbehandling Mulighederne for psykologbehandling Konklusion 39 V. Privat sygeforsikring og abonnementsordninger. 1. Den gensidige sygeforsikring "danmark" De øvrige private sygeforsikringsordninger Abonnementsordninger 41

5 IV. Arbejdsgruppens overvejelser om evt. ændringer Generelle betragtninger Risiko for forskelsbehandling Fradrag for privatpersoner Forskelsbehandling på arbejdspladsen Hovedaktionærer Afgrænsningsproblemer Økonomiske betragtninger Konkrete betragtninger Vejledning om de gældende regler Økonomiske betragtninger Skattefritagelse af alkohol- og/eller psykologbehandling Afgrænsning af alkoholbehandlinger Afgrænsning af psykologbehandlinger Økonomiske betragtninger Generel skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Økonomiske betragtninger 53

6

7 1 I. INDLEDNING. 1. Arbejdsgruppens kommissorium. Regeringen nedsatte den 16. august 1994 en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: "Kommissorium for arbejdsgruppe, der skal analysere området for arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. I den seneste tid har der været en fornyet diskussion omkring arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Der har været rejst kritik af, at en medarbejder bliver beskattet, hvis arbejdsgiveren betaler for medarbejderens behandling f.eks. en alkoholbehandling. Diskussionen i medierne viser, at mange arbejdsgivere er villige til i højere grad at påtage sig et socialt ansvar. Der vil dog tilsvarende være mange arbejdsgivere, som enten ikke vil påtage sig, eller som ikke kan magte at påtage sig det større arbejde og de forøgede udgifter, som dette indebærer. I nogle virksomheder vil der desuden kunne være tale om en generel personalepolitik, mens der i andre virksomheder kun er tale om at sikre nogle af medarbejderne, f.eks. de ledende medarbejdere eller enkelte medarbejdere efter et frit skøn. Det er endvidere spørgsmålet, om alle arbejdsgiverbetalte udgifter ud fra en generel sundhedspolitisk vurdering anses for så rimelige og hensigtsmæssige, at der er behov for særregler. Endelig hænger problemstillingen sammen med spørgsmålet om behandlingen af forsikringsordninger. Diskussionen omkring arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter er en principiel sundhedspolitisk diskussion. At problemstillingen kommer op med jævne mellemrum viser, at der er et behov for at få gennemanalyseret hele området. På denne baggrund nedsætter regeringen en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal undersøge området for arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter og overveje, hvorvidt det skulle være muligt at indsætte dem i en bredere sammenhæng til forstærkning af sundhedsindsatsen på arbejdspladserne. Arbejdsgruppen skal undersøge de gældende regler for beskatningen af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter, såvel udgifter til generelle helbredsundersøgelser som udgifter til forskellige former for behandling m.v.

8 2 Arbejdsgruppen skal desuden undersøge, hvorvidt det eksisterende socialog sundhedssystem, herunder reglerne for bedriftssundhedstjenesterne, er fleksibelt nok til at tage højde for de problemer, der kan opstå på arbejdspladserne, eller om der er behov for justeringer. Arbejdsgruppen skal også overveje, hvorvidt det skulle være muligt at lempe de skattemæssige regler i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren som led i en generel personalepolitik påtager sig visse sundhedsudgifter med henblik på at sikre medarbejderens arbejdsevne, uden at der herved skabes uholdbare uligheder, og uden at der åbnes op for misbrug enten generelt eller til begunstigelse af enkeltpersoner. Arbejdsgruppens arbejde skal færdiggøres så betids, at en eventuel lovgivning kan gennemføres i det kommende folketingsår. " 2. Arbejdsgruppens sammensætning. Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Formand: Afdelingschef Jens Drejer, Skatteministeriet Medlemmer: Kontorchef Carsten Vesterø Jensen afløst af kontorchef Lise Bo Nielsen, Skatteministeriet. fuldmægtig Steen Munch Nielsen, Told- og Skattestyrelsen, fuldmægtig Lisbeth Grænge Hansen, stedfortræder: Fuldmægtig Flemming Randløv, Økonomiministeriet. fuldmægtig Margrethe Vestager, Finansministeriet, fuldmægtig Jørgen Kragh, Boligministeriet, fuldmægtig Simon Pihl Sørensen, Arbejdsministeriet, fuldmægtig Claus Juhl afløst af fuldmægtig Hjalte Aaberg, Sundhedsministeriet, fuldmægtig Henriette Jul Hansen, Socialministeriet, fuldmægtig Martin Kjeldsen-Kragh afløst af Joachim Sperling, Erhvervsministeriet Sekretariat: fuldmægtig Per Gade, Skatteministeriet

9 3 IL BAGGRUND FOR ARBEJDSGRUPPENS NEDSÆTTELSE 1. "Det angår os alle". Som det fremgår af kommissoriet, har arbejdsgruppens nedsættelse tæt relation til den kampagne, som socialministeren lancerede i januar 1994 under navnet "Det angår os alle" om virksomhedernes sociale engagement. Kampagnen er et led i regeringens langsigtede overvejelser om fornyelse af den danske velfærdsmodel og om indsatsen mod det splittede samfund. Social velfærd skal gøres synlig og vedkommende, ikke blot som et offentligt anliggende, men også i arbejdslivet og lokalsamfundet. Samtidig kan der hentes nye kræfter i et tættere samspil mellem det offentlige, erhvervslivet og arbejdsmarkedsorganisationerne. Endelig peger mange på, at de vestlige samfund risikerer en udvikling med stigende fattigdom, protektionisme og social uro, hvis ikke forståelsen af det samfundsmæssige ansvar omformuleres. Virksomhedernes sociale engagement har derfor vidtrækkende perspektiver. Med kampagnen ønsker regeringen at påvirke udviklingen i retning af størst mulig integration på arbejdsmarkedet af personer og grupper, der i dag er erhvervshæmmede, arbejdsløse eller i fare for at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet. Helt på linje hermed tilstræber regeringen at præge udviklingen i en retning, hvor arbejdsliv og familieliv kan kombineres, så de begivenheder i den private sfære, der kan få indflydelse på arbejdsindsatsen gennem et langt arbejdsliv, som eksempelvis uddannelse, sygdom, ulykke og dødsfald i familien, bedre kan rummes på arbejdspladserne. De foreløbige erfaringer er gode. Både undersøgelser og en høring, som Socialministeriet var vært for i 1994, viser, at mange virksomheder interesserer sig for at inddrage den sociale dimension især i forholdet til egne medarbejdere og i at udvikle en personalepolitik eller -praksis med sociale dimensioner. De konkrete initiativer kan udspringe af: Øget opmærksomhed på uddannelsesbehov hos alle grupper af medarbejdere. * Mulighederne for at fastholde langtidssyge/kronisk syge/ulykkesramte medarbejdere. * Øget fokus på seniorkarriere.

10 4 Opmærksomhed på vilkårene for medarbejdere med småbørn. Opmærksomhed på misbrugsproblemer blandt medarbejdere etc. Arbejdsgruppen er ikke bekendt med, at der findes repræsentative undersøgelser, der præcist viser omfanget af virksomhedernes engagement. Men Socialministeriet har bl.a. fået Burson-Marsteller til at foretage en spørgeskemaundersøgelse af det sociale engagement i virksomheder i to amter virksomheder (24 pct. af de adspurgte) deltog i undersøgelsen, som viste, at godt ert tredjedel af de deltagende virksomheder i dag engagerer sig i sociale aktiviteter på arbejdsmarkedet. Andre mere kvalitative undersøgelser, foretaget af formidlingscenter Århus beskriver det sociale engagement i virksomhederne, og den nedenfor nævnte undersøgelse af Dansk Institut for Personalerådgivning fokuserer på virksomhedernes støtte til behandling. 2. Personalepolitik med sociale dimensioner. Specielt interessant i relation til denne rapport er udbredelsen af en personalepolitik med sociale dimensioner. Mandag Morgen, Strategisk Forum opdeler den i rapporten "Det sociale partnerskab" i fire kategorier: Forebyggende personalepolitik med retningslinjer for virksomhedens bistand i forbindelse med medarbejderes alkoholmisbrug, AIDS-politik, arbejdsmiljøpolitik, bistand i forbindelse med arbejdsskader samt personalepolitik i forhold til seksuel chikane m.v. Personalepolitik i forhold til kollektive problemer, for eksempel retningslinjer for fleksibel arbejdstid, regler for deltidsarbejde og orlov, karriere-rådgivning, mulighed for seniormedarbejdere, fratrædelses- og pensionsordninger. Fritidsinteresser falder også i denne kategori. Individuel personalepolitik med specielle ordninger for medarbejdere med specielle problemer, som også kræver speciel behandling. Disse ordninger varierer meget, men de omfatter ofte sygdom, akutte kriser og ulykker, hvor der er brug

11 5 for rådgivning, midlertidig frihed fra jobbet og forskellige former for specialbehandling. En undersøgelse foretaget af Dansk Institut for Personale Rådgivning viste, at 19% af 274 adspurgte virksomheder gav deres medarbejdere adgang til interne psykologer, psykoterapeuter, kiropraktorer, ergoterapeuter og sygeplejersker. 15% af selskaberne svarede, at de betalte 100% for alkoholafvænningsprogrammer. Herudover fremgik det af undersøgelsen, at et mindre antal virksomheder betalte for eksempelvis fysioterapibehandling, ergoterapi og psykologisk behandling. * Personalepolitik med en social dimension. Denne kategori omfatter jobrotationsordninger, individuel karriereplanlægning m.v. Jobrotation øger medarbejdernes fleksibilitet, opmuntrer dem til at lære mere om forskellige processer og øger i almindelighed viljen til at tilpasse sig. Andre fordele kan være mindre nedslidning og sygdom hos de ansatte og et bedre psykologisk arbejdsmiljø med større personlig tilfredsstillelse og karrieremuligheder for den enkelte. 3. Psykisk arbejdsmiljø og alkoholproblemer. I den offentlige debat har der tillige været en stigende opmærksomhed om det psykiske arbejdsmiljø og alkoholproblemer. De psykosociale faktorer opleves i voksende omfang som et problem i arbejdslivet. Dette indebærer risiko for de ansattes sundhed samt forringelse af produktivitet og samfundsmæssige belastninger. I den forbindelse skal nævnes, at arbejdsministeren den 16. november 1994 besluttede at nedsætte et udvalg, der skulle se nærmere på myndighedernes (Arbejdstilsynets) rolle og metodeanvendelse over for psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet. For så vidt angår virksomhedernes og organisationernes indsats er der en stigning i antallet af kurser m.v., hvori der indgår psykosociale aspekter. Hertil kommer, at flere organisationer og arbejdsgivere tilbyder medarbejdere, der udsættes for arbejdsbetingede psykosociale belastninger, psykologbehandling. Psykosociale faktorer er imidlertid komplekse. De psykiske tilstande hos medarbejdere er ikke sjældent tilknyttet til andre forhold og faktorer end dem, der knytter sig til arbejdslivet.

12 6 På baggrund heraf, samt på baggrund af den stigende indsats på området, herunder virksomhedernes brug af psykolog, har arbejdsgruppen fundet det hensigtsmæssigt at gøre psykologbehandlinger til genstand for særlige overvejelser. Ligeledes har behandling for alkoholmisbrug været specielt fremhævet. Alkoholmisbrug kan let blive en belastning for hele miljøet på en virksomhed. Hvis der ikke sættes ind over for et sådant misbrug, kan det virke demoraliserende, forringe effektiviteten og øge antallet af arbejdsulykker. For så vidt angår offentlige arbejdspladser har Finansministeriet i 1994 udgivet en vejledning om alkoholmisbrug og psykiske kriser. Vejledningen retter sig mod medarbejdere på alle niveauer i den statslige sektor, og formålet er at sætte både kolleger og ledere i stand til at håndtere problemerne, når medarbejdere er i krise eller på vej dertil. Behandling for alkoholmisbrug og beskatning heraf blev bl.a. diskuteret på Socialministeriets høring i juni 1994, hvor virksomhedsledere, kommunale parter og arbejdsmarkedets parter drøftede socialt engagement. Behandling for alkoholmisbrug vil derfor også blive behandlet særskilt i rapporten. 4. Beskatning. Som ovenfor nævnt er opmærksomheden blevet henledt på det forhold, at medarbejdere, som hjælpes af virksomheden til at komme ud af et alkoholmisbrug, en psykisk krise eller andet, bliver beskattet af det beløb, som virksomheden har betalt. Som det påpeges senere i rapporten, er der ikke sket ændringer i reglerne for beskatning, men den øgede opmærksomhed om virksomhedernes social engagement har skærpet opmærksomheden om beskatningsproblematikken. Virksomheden vil gerne hjælpe medarbejderen til at fungere bedre på arbejdspladsen til fordel for både virksomheden, medarbejderen og det omgivende samfund. Fra virksomhedernes side er der imidlertid gjort opmærksom på, at beskatning af medarbejderen opfattes som en barriere. På denne baggrund besluttede regeringen at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe med de opgaver, som er beskrevet i kommissoriet.

13 7 I rapporten gennemgås den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Dernæst beskrives mulighederne for behandling i det offentlige system og forskellige former for privat sygeforsikring og abonnementsordninger. I det konkluderende afsnit gives først nogle generelle skatte- og sundhedspolitiske betragtninger. De konkrete betragtninger er herefter delt op alt efter, hvor v vidtgående konsekvenser, en eventuel gennemførelse af ændringer skønnes at medføre. Der drøftes først konsekvenserne af en præcisering af gældende regler. Derefter drøftes muligheden for skattefritagelse af henholdsvis alkoholbehandling og psykologbehandling. Endelig vurderes konsekvenserne af en generel skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Arbejdsgruppen giver ingen anbefalinger, men vurderer alene mulighederne for og konsekvenserne af en (hel eller delvis) skattefritagelse.

14 8 III. DEN SKATTEMÆSSIGE BEHANDLING AF ARBEJDSGIVERBETALTE SUNDHEDSUDGIFTER 1. Lovgrundlag. I medfør af statsskattelovens 4 skal der ske beskatning af den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvadenten de består i penge eller formuegoder af pengeværdi. Bestemmelsen opregner eksempler på skattepligtige ydelser, og det nævnes bl.a., at der er skattepligt af vederlagsfri benyttelse af andres rørlige eller urørlige gods samt af naturalydelser. Statsskattelovens bestemmelser betyder for det første, at alle former for indkomst er skattepligtige, medmindre skattefriheden direkte er fastslået i lovgivningen. Der er derimod ikke skattepligt blot af den generelle adgang til et gode. Statsskatteloven har for det andet det grundlæggende princip, at det er uden betydning for den skattemæssige behandling, om indkomsten fremtræder i form af kontanter eller i form af naturalier. For så vidt angår tilskud eller goder, der modtages som led i et ansættelsesforhold el. lign., er skattepligten yderligere fastslået i ligningslovens 16. hvorefter der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Tidligere blev personalegoder i en række situationer ikke værdiansat til den objektive værdi, men blev værdiansat ud fra den subjektive værdi for den enkelte ansatte. Landsskatteretten har dog i en kendelse fra 31. oktober 1994, TfS 1994, 851, anset en ansat for skattepligtig af den betalte behandlingsudgift. Kendelsen er nærmere refereret nedenfor. Problemstillingen er nu afklaret for så vidt angår tilskud og goder, der modtages som led i et ansættelsesforhold. Det fremgår således af ligningslovens 16. stk. 3. at den skattepligtige værdi af goderne skal fastsættes til den værdi, som det må antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel. Såfremt der er tale om et skattepligtigt gode, jf. nedenfor,vil værdien heraf være skattepligtig som personlig indkomst, jf. personskattelovens 3. ;

15 9 2. Offentlige social- og sundhedsudgifter. Det offentlige sundhedssystem indebærer, at alle har ret til inden for visse rammer at blive behandlet på et offentligt hospital. Der er ikke skattepligt af sådanne ydelser. I den senere omtalte redegørelse fra Kammeradvokaten fra 1990, anses skattefriheden i disse tilfælde begrundet i, at der er tale om sociale goder, der tilkommer alle på lige betingelser, som ingen skal være afskåret fra at modtage, og at ydelserne hidrører fra det offentlige. Kammeradvokaten henviser endvidere til en landsskatteretskendelse offentliggjort i LSR 1950, nr. 12. Skattefriheden gælder også, hvor amtskommunen som ansvarlig for sygehusbehandlingen sender den pågældende person til behandling på et privat hospital. For så vidt angår sociale ydelser, der betales af det offentlige, er udgangspunktet, at ydelserne er skattepligtige for modtageren. Dette fremgår bl.a. af, at der i lovgivningen er fastsat visse skattefrihedsbestemmelser. I medfør af ligningslovens 7 litra i er der skattefrihed for invaliditetsbeløb, invaliditetsydelser og førtidsbeløb, der er udbetalt i henhold til lov om invalidepension og førtidspension mv., personlige tillæg og invaliditets-, bistands- og plejetillæg, der er udbetalt i henhold til lov om invalidepension og førtidspension m.v. eller folkepensionsloven. Fælles for disse ydelser er, at de primært er tildelt til afhjælpning af ulemper, der følger af et handicap. I medfør af ligningslovens 7 litra j er der tale om skattefri ydelser i de tilfælde, hvor ydelserne er udredt i henhold til bistandsloven til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren. Endvidere er der skattefrihed af ydelser efter bistandslovens 37a og 47a. Tilsvarende gælder for støtte, der af offentlige myndigheder og institutioner ydes i henhold til bestemmelser i anden lovgivning, hvorefter støtten opgøres på grundlag af beregninger efter bistandslovens 37a. Dette er eksempelvis visse ydelser ydet efter loven om kommunal aktivering. 3. Sundhedsudgifter betalt af fonde godkendt af socialministeren. I ligningslovens 7 litra z er der en særlig hjemmel for skattefrihed for sundhedsudgifter udbetalt af visse fonde. Efter bestemmelsen er der skattefrihed for ydelser til en person fra en fond, stiftelse, forening m.v., som er godkendt af socialministeren og hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde. Den skattefrie ydelse kan maksimalt udgøre kr.

16 ».. x. ' Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Generelle kriterier for beskatning. Det er de ovenfor nævnte bestemmelser i statsskattelovens 4 og ligningslovens 16, der danner grundlaget for en eventuel beskatning, i tilfælde hvor arbejdsgiveren betaler den ansattes sundhedsudgifter. På baggrund af bestemmelserne kan der fastsættes visse generelle kriterier for, hvornår arbejdsgiverens betaling af den ansattes sundhedsudgifter udløser beskatning af den ansatte. For det første skal der være tale om en ydelse af økonomisk værdi. For så vidt angår arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter vil dette krav som altovervejende hovedregel være opfyldt. Der har tidligere i teorien været en del diskussion om, hvorvidt det, at ydelsen er bundet til et bestemt formål, reducerer eller helt fjerner værdien for arbejdstageren. Holdningen har fra skattemyndighedernes side været, at den økonomiske værdi ikke påvirkes af, at den ansatte også vil kunne få ydelserne fra det offentlige. Dvs. at det har været fastholdt, at der skal ske beskatning af den ansatte af en operation på et privathospital, uanset om den ansatte ville kunne få den samme operation på et offentligt sygehus, blot på et senere tidspunkt. Dette synspunkt er nu accepteret af Landsskatteretten i en afgørelse af 31. oktober 1994, der er offentliggjort i TfS 1994, 851. Ved afgørelsen fastslog Landsskatteretten, at en arbejdsgivers betaling af udgifterne til en ansats hofteoperation på et privathospital skulle beskattes hos den ansatte. Landsskatteretten lagde til grund, at den ansatte, uanset at behandlingen kunne være foretaget på et offentligt hospital, havde ladet sig behandle på et privathospital, og dermed havde den ansatte accepteret at modtage en ydelse på et beløb, der svarede til behandlingsudgiften. Afgørelsen er indbragt for landsretten. Endvidere skal ydelsen have karakter af en indkomst for den ansatte. Dvs. at der skal være tale om personlig ydelse, der ydes i den ansattes interesse. Der kan være tale om personlige ydelser til privat brug eller ydelser, der udgør et sparet privatforbrug. Som nævnt i afsnit 1 er princippet i statsskatteloven, at der ikke er skattepligt af den blotte adgang til et gode. Dvs. at hvis arbejdsgiveren f.eks. etablerer

17 11 et motionslokale eller tegner et firmaabonnement til en sports- eller helseklub, vil selve etableringen af lokalet eller selve tegningen af abonnementet ikke udløse beskatning af de ansatte. Det, at der er tale om en kollektiv ordning, har derimod ikke skattemæssig betydning, jf. nedenfor under pkt. 4.3., hvor der er refereret en udtalelse fra Ligningsrådet om, at det ikke har skattemæssig betydning, såfremt der er tale om en kollektiv forsikringsordning. Landsoverskatterådet har i en kendelse fra 1928, LOSR 1928, nr. 71, taget stilling til den skattemæssige konsekvens af, at en arbejdstager havde modtaget et beløb fra arbejdsgiveren på den betingelse, at han anvendte beløbet til et rekreationsophold. Landsoverskatterådet fastslog, at det udbetalte beløb var skattepligtigt for den ansatte. Landsoverskatterådet henså herved til, at udgifter i anledning af sygdom må betragtes som private udgifter, der ikke kan fradrages i den skattepligtige indkomst. Ligningsrådet blev i 1990 spurgt, om der skal ske beskatning af pensionskassemedlemmer, hvis pensionskassen giver tilbud om dels behandling på en institution for alkoholafvænning dels operation på et dansk eller udenlandsk hospital. Det var i sagen oplyst, at medlemmerne ikke erhvervede ret til behandling, men at bestyrelsen for pensionskassen i hvert enkelt tilfælde traf beslutning om afgivelse af tilbud om behandling. Herudover fremgik det, at udgifterne ikke skulle afholdes af pensionskassen selv, men af en af pensionskassen oprettet social fond. Ligningsrådet afviste at besvare spørgsmålene under hensyntagen til, at spørgsmålet ikke fandtes at kunne besvares med den fornødne sikkerhed, idet reglerne for tildeling af de nævnte ydelser ikke var endeligt fastlagt, og idet forespørgslen ikke vedrørte et nærmere angivet medlem. Ligningsrådet fandt dog anledning til at bemærke, at den sociale fond ikke kunne sidestilles med en sygeforsikring el.lign. På det foreliggende grundlag fandt Ligningsrådet hele det beløb, som pensionskassen betaler for behandlingen, som en skattepligtig udlodning til det pågældende medlem af pensionskassen. Den omstændighed, at udgiften til behandlingen eventuelt kunne dækkes af det offentlige, kunne efter Ligningsrådets opfattelse ikke begrunde en lavere værdiansættelse. I en sag fra 1994 blev Ligningsrådet spurgt om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med at en pensionskasse ønskede at indgå i et forebyggende arbejde om alkoholmisbrug.

18 12 Pensionskassen blev tilknyttet en form for abonnementsordning. Abonnementsordningen indebar for det første, at medlemmerne fik ret til en visitation, der var anonym over for pensionskassen. Visitationen bestod typisk i samtaler med rådgivere såsom psykologer, socialrådgivere og jurister. For det andet kunne medlemmet tilbydes et behandlingsforløb, der typisk bestod i psykologsamtaler. I enkelte tilfælde var en mere omkostningskrævende behandling nødvendig, f.eks. bestående i en Minnesotakur. Ligningsrådet svarede, at ydelser i form af egentlig alkoholbehandling er skattepligtige for modtageren. Dog blev visitationen efter omstændighederne ikke anset for at være skattepligtig. Ligningsrådet begrunder ikke sin afgørelse nærmere, men det må antages, at Ligningsrådet dels har lagt vægt på, at visitationen er anonym, dels at den har en begrænset økonomisk værdi. Nedenfor i afsnit 4.3. om forsikringsordninger og abonnementsordninger er nævnt en administrativ praksis, hvorefter der ikke sker beskatning af visse mindre ulykkesforsikringer. Ved afgørelsen er der foretaget en sammenligning med den administrative praksis, hvorefter der ikke er skattepligt af de julekurve, som arbejdsgiveren yder. Dvs. at man i et vist omfang antager, at der en bagatelgrænse på omkring 300 kr. Den daværende skatteminister har i et svar til Folketinget den 13. december 1989 (Spm. nr. S 277, offentliggjort i TfS 1990, 68) bl.a. redegjort for beskatningen af forsikringsordninger jf. nedenfor under pkt I denne forbindelse nævnes dog også, at der vil være skattepligt, hvis arbejdsgiveren direkte betaler udgifterne ved en ansats ophold og behandling på et privathospital. Der vil således efter skatteministerens opfattelse være tale om et løntillæg for den ansatte. I forbindelse med en konkret sag om en arbejdsgivers betaling af en ansats hjertetransplantation udtalte den daværende skatteminister i 1988, at der var tale om en skattepligtig ydelse for den ansatte. Bl. a. i forbindelse med den ovenfor nævnte Ligningsrådssag fra 1990 om beskatning af dels alkoholbehandling dels operation, var der en debat i Folketinget. Foranlediget af denne debat anmodede den daværende skatteminister Kammeradvokaten om en redegørelse for de generelle beskatningsmæssige aspekter af arbejdsgiveres tilskud til ansattes medicinske udgifter..

19 13 I redegørelsen, der er offentliggjort i TfS 1990, 428, anlagde Kammeradvokaten en bred forståelse af begrebet medicinske udgifter, således at det omfatter enhver udgift til lægelig behandling herunder udgifter til alkoholbehandling og kirurgiske indgreb, såvel kirurgiske indgreb begrundet i sygdom som kirurgiske indgreb, der alene sker af kosmetiske hensyn. I redegørelsen fastslog Kammeradvokaten, at en arbejdstager er skattepligtig efter statsskattelovens 4 af medicinske tilskud m.v. modtaget fra en arbejdsgiver. I de tilfælde, hvor tilskuddet rent undtagelsesvis ikke skulle anses for at være af økonomisk værdi, vil tilskuddet ikke skulle beskattes. For så vidt angår vurderingen af, hvorvidt ydelsen har en økonomisk værdi, afviser Kammeradvokaten, at blot det, at ydelsen er klausuleret til en vis anvendelse, skulle berøve den økonomisk værdi. Kammeradvokaten tilslutter sig det synspunkt, hvorefter ydelsen også må anses for at have en økonomisk værdi, hvis klausuleringen beror på modtagerens anmodning eller ønske eller hvor det må antages, at modtageren ville have erhvervet ydelsen, såfremt han havde fået en tilsvarende pengegave stillet til rådighed. Som nævnt tidligere har Landsskatteretten i en kendelse af 31. oktober 1994, TfS 1994, 851 anset en ansat for skattepligtig af arbejdsgiverens betaling for en operation på et privathospital. Der var i sagen tale om, at den ansatte havde medfødt hofteledsskred, og at hun tidligere var opereret herfor. I sagen er der fremlagt en udtalelse fra en læge, der erklærer, at den foretagne operation var udtalt nødvendig, og at den ansatte derfor, hvis hun ønskede det, kunne have været opereret på et offentligt sygehus. Den ansatte blev i stedet på arbejdsgiverens bekostning opereret på et privathospital. Om baggrunden for arbejdsgiverens betaling fremgår det af kendelsen, at den ansatte indtog en central stilling i virksomheden, idet hun havde kontakt til en række kunder. Virksomheden valgte derfor at betale udgiften til at få hende opereret på et privathospital, idet man her selv kunne bestemme operationstidspunktet. Landsskatteretten var af den opfattelse, at det af virksomheden betalte beløb var skattepligtigt for den ansatte som et løntillæg i medfør af bestemmelsen i statsskattelovens 4. Det kan her supplerende oplyses, at kendelsen vedrører indkomståret 1991, således at ligningslovens 16 ikke kan finde anvendelse, da den har ikrafttræden 1. januar 1994.

20 14 Landsskatteretten lagde endvidere vægt på, at helbredelsesomkostninger, der afholdes til behandling uden for det offentlige sundhedsvæsen, som alt overvejende hovedregel må anses som private udgifter. I det omfang sådanne udgifter afholdes af andre end behandlingsmodtageren, fmder retten, at beljandlingsmodtageren er tilført et gode, der som udgangspunkt er indkomstskattepligtigt for den pågældende. Retten fmder endvidere, at der må gælde en formodning for, at behandling af en arbejdstager på et privathospital normalt ikke udelukkende vil være i arbejdsgiverens interesse, men også vil være af væsentlig betydning for den ansatte, bl.a. fordi tidspunktet for behandlingen herved fremrykkes. Arbejdsgiverens forklaring om baggrunden for betalingen har efter rettens opfattelse ikke afkræftet formodningen om, at den ansatte også har haft en væsentlig interesse i behandlingen på privathospitalet. Landsskatterettens kendelse er indbragt for landsretten. Ydelser, der ydes i den ansattes interesse står i modsætning til ydelser, der må. anses for at være en integreret del af arbejdets udførelse. Sidstnævnte ydelser vil ikke være skattepligtige for den ansatte, jf. tilsvarende praksis vedrørende kursusudgifter, hvorefter der ikke sker beskatning, såfremt deltagelsen i kurset sker på arbejdsgiverens foranledning og med henblik på arbejdet i dennes tjeneste. Der findes dog ikke afgørelser, der foretager en nærmere afgrænsning imellem de to former for ydelser, og der kan derfor ikke siges noget sikkert om beskatningen af ydelser, der må anses for at ligge i det grå område mellem det helt klart private og det helt klart arbejdsrelaterede. Det må dog antages, at der er skattefrihed i de tilfælde, hvor ydelsen har klar karakter af forebyggelse eller helbredelse af arbejdsrelaterede skader. Som eksempel herpå kan der nævnes de tilfælde, hvor arbejdsgiveren er tilknyttet eller selv har etableret en bedriftssundhedstjeneste. Bedriftssundhedstjenesteme har til formål at forebygge arbejdsmiljøskader og at fremme de ansattes sikkerhed og sundhed både fysisk og psykisk. Bedriftssundhedstjenesterne er så tæt tilknyttet arbejdspladsens arbejdsmiljø, at de næppe kan anses at udgøre en personlig ydelse for de ansatte. I tæt tilknytning hertil antager Kammeradvokaten i sin ovenfor nævnte redegørelse, at der ikke vil være skattepligt i de tilfælde, hvor en sygdom udspringer af arbejdsforholdet, og udgifter som er opstået som følge af sygdommen betales

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Indtræden af skattepligt for personer, der har eller erhverver bopæl her i landet - afgrænsning af forudsætning om kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende - SKM2011.300.SR Af

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM LSR

Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM LSR - 1 Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM2017.488.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved kendelsen ref. i SKM2017.488.LSR, at bidrag til førelse af en folketingskandidats

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Offentliggjort d. 12. august 2008 Forældrekøb - selskabs udlejning af lejlighed til hovedanpartshavers søn Fastsættelse af leje beskatning hovedaktionæren - tilsidesættelse af skattemyndighedernes skøn

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Sundhedsudgifter - ny udvikling i det skatteretlige driftsomkostningsbegreb

Sundhedsudgifter - ny udvikling i det skatteretlige driftsomkostningsbegreb Sundhedsudgifter - ny udvikling i det skatteretlige driftsomkostningsbegreb af Jane Lise Ferniss 1. Indledning Driftsomkostningsbegrebet forandres løbende i takt med den samfundsmæssige udvikling. Dels

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR

Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR -1 - Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet anerkendte ved et bindende svar af 24/8 2010 en arbejdsgiverbetalt generel sundhedsundersøgelse

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer har modtaget L 31 om ændring af ligningsloven, herunder ophævelse

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Værdi af fri rådighed over lejlighed i uudstykket udlejningsejendom efter hovedaktionærreglerne (direktørreglen) - Landsskatterettens kendelser af 16/8 2016, jr. nr. 11-0303568, 11-0303569, 11-0303570

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193.

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. - 1 06.11.2014-23 (20140603) Rådighed sommerbolig 20140603 TC/BD Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr.

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Skat og studierejser

Skat og studierejser - 1 Skat og studierejser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med jævne mellemrum rejser SKAT sager om beskatning af medarbejdere eller selvstændige erhvervsdrivende, der har været på studierejse

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning - 1 Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning SKM2011. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i SKM2011.673.SKAT offentliggjort en kommentar til Skatterådets

Læs mere

Driftsomkostninger - kursusudgifter - lønmodtageres egenbetaling - Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015, jr. nr. 14-3035723.

Driftsomkostninger - kursusudgifter - lønmodtageres egenbetaling - Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015, jr. nr. 14-3035723. - 1 Driftsomkostninger - kursusudgifter - lønmodtageres egenbetaling - Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015, jr. nr. 14-3035723. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten anerkendte

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

Beskatning af modtager af repræsentation - jagtarrangement - Landsskatterettens kendelse af 8/5 2017, jr. nr

Beskatning af modtager af repræsentation - jagtarrangement - Landsskatterettens kendelse af 8/5 2017, jr. nr - 1 Beskatning af modtager af repræsentation - jagtarrangement - Landsskatterettens kendelse af 8/5 2017, jr. nr. 16-0441894 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark - 1 Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere