Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejdirektoratet. 4. oktober 2011"

Transkript

1 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i fokusområder 4. oktober 2011

2 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i fokusområder 4. oktober 2011 Kvalitet - Udvikling Engagement Graham Bells Vej 23A DK-8200 Århus N Tel Udarb.: mkl Kontr.: adc Godk.: pej

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Udførte undersøgelser Prøvetagning Kemiske analyser Resultater Konklusion Referencer Bilag Bilag 1 : Analyserapporter Bilag 2 : Graveprofiler Bilag 3 : Foto Tegninger Tegning 1 : M

4 1. Indledning Ejlskov A/S har for Vejdirektoratet udført miljøtekniske undersøgelser af rabatjord, sediment i regnvandsbassiner og i fokusområder (tidligere ejendomme) i forbindelse med udbygningen af Motorring 4. Motorring 4 skal udbygges med et ekstra kørespor i hver retning på en ca. 4 km lang strækning med udgangspunkt ved motorvejkrydset Taastrup. Strækningen er således beliggende vest for Albertslund, og føres herfra i et forløb nordvest om Albertslund frem til Frederikssundsmotorvejen, syd for Ballerup. Vejudvidelsen foretages i midterrabatten. Der ændres ikke på motorvejens linjeføring og længdeprofil. Der foretages en lettere ombygning ved tilslutningsanlægget ved Albertslund Nord (Vestskovvej). Som dele af vejprojektet foretages en omlægning af to mindre veje, Rovej og Ballerupvej, og der udføres arbejde på to regnvandsbassiner, der enten flyttes eller udvides. Undersøgelsens formål er ved hjælp af prøvetagning og kemiske analyser at tilvejebringe en dokumentation for forureningsindholdet i jord og sediment på de steder, hvor vejprojektet medfører jordarbejder, på eksisterende vejarealer, i regnvandsbassiner og ved fokusarealer, samt hvor eksisterende vejarealer skal nedlægges, nedklassificeres til privat vej, privat fællesvej eller overgå til landbrugsjord. Undersøgelsen er i første omgang udført som en orienterende undersøgelse af rabat- og råjorden samt sediment med henblik på genplacering af jordmaterialer indenfor projektområdet. Supplerende undersøgelser kan senere inddrages til f.eks. afgrænsning af påvist forurening. På baggrund af undersøgelsens resultater og evt. supplerende undersøgelser kan genanvendelsen af jordmaterialerne planlægges og projekteres, og resultaterne vil indgå i en eventuel ansøgning om tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19 samt i udarbejdelsen af jordhåndteringsplan for vejprojektet. Jordprøver er udtaget i september Nærværende datarapport sammenfatter det udførte undersøgelsesprogram, de benyttede metoder og de opnåede resultater. 1

5 1.1 Formål Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe dokumentation for jordens forureningsgrad ved udtagning af jord- eller sedimentprøver på de arealer, der indgår i anlægsarbejdet. Analyseresultaterne forholdes til Miljøstyrelsens jordkvalitets- og afskæringskriterier /1/ samt Jordvejledningen Sjælland /2/. Resultaterne skal indgå i styring af jordstrømmene fra projektarealet i udførelsesfasen, for så vidt angår genanvendelse og genplacering af overskudsjorden. For jordpartier, der skal genplaceres udenfor projektområdet, skal resultaterne benyttes til de nødvendige myndighedsansøgninger og anmeldelser. Det har i planlægningen af prøvetagningen været et mål at udtage en prøve pr. 120 ton jord. 2

6 2. Udførte undersøgelser 2.1 Prøvetagning Rabat jord, midterrabatten Rabatjordsprøverne er udtaget 0,05-0,3 m under terræn i nærzonen, dvs. ca. 1,0 meter udenfor vejarealet samt på samme vis i diffuszonen, dvs. 5-6 m udenfor vejarealet. Der er udtaget prøver i nærzonen i både i nord og sydgående retning, mens der udelukkende er udtaget diffusprøver i syd gående retning. Hver enkelt rabatjordsprøve er udtaget som samleprøve bestående af fem delprøver, jævnt fordelt langs delstrækningen, hvilket svarer til at der på hver side af vejen er udtaget en delprøve pr. ca. 40 m vejstrækning. Rabatjordsprøver er udtaget med pælespade lige under græstørven. Prøverne er emballeret i glas og Rilsanposer leveret af VBM laboratoriet A/S. Prøverne er opbevaret i køletaske til afhentning af laboratoriet. Prøvetagningsstederne er vist i situationsplanen (tegning M ). Der er således udtaget i alt 60 rabatjordsprøver fordelt på 40 prøver i nærzonen og 20 i diffuszonen Rabatjord, ved ramper samt ved veje der om- eller aflægges Rabatjordsprøverne er udtaget 0,05-0,3 m under terræn i nærzonen, dvs. ca. 1,0 meter udenfor vejarealet. Der er således udtaget i alt 10 rabatjordsprøver i nærzonen fordelt på 4 prøver ved Vestskovvej, 4 prøver ved Ballerupvej og 2 prøver ved Rovej Sedimentprøver i regnvandsbassiner Sedimentprøverne er udtaget ved nedstik i bunden, 1-2 m fra brinken. Hver prøve er udtaget som blandeprøve bestående af to stik. Der er således udtaget i alt 11 sedimentprøver fordelt på 6 prøver i bassin st. 9,8 og 5 prøver i bassin st. 13, Fokusarealer Undersøgelsen er udført vha. prøvegravninger med dels rendegrave påmonteret 60 cm skovl dels med minigraver påmonteret 40 cm skovl. Prøvegravningerne er fotograferet og skitseret som geologiske profiler og der er udtaget en samleprøve fra hver prøvegravning. Der er således udtaget i alt 10 samleprøver fra de 8 fokusarealer. 3

7 2.2 Kemiske analyser Alle jordprøver er analyseret for indhold af relevante stoffer, dvs. analyse for kulbrinter (ved GC/FID Reflab1), PAH er (ved GC/MS) og tungmetaller (ved ICP). I alt 91jordprøver er indleveret til kemisk analyse. Alle kemiske analyser er udført af VBM laboratoriet A/S. Analyserapporter er vedlagt i bilag 1. Jordens forureningsgrad relateres generelt til Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterier. I tilfælde hvor jorden skal bortskaffes relateres jorden der ud over til Jordplan Sjællands kategoriseringer. 4

8 3. Resultater Rabatjord Analyseresultater fremgår af tabel 1-13 samt analyserapporterne i bilag 1. Desuden er de enkelte jordpartier kategoriseret og vist på tegning M Nærzone, nordgående Prøver udtaget i nærzonen er nummereret fra M101 til M119, med stigende numre fra syd startende i st. 9,7. Prøve/ Parameter M101 M102 M103 M104 M105 M106 M107 M108 M109 M110 MST s jordkvalitetsog afskæringskriterium * Metaller Bly Cadmium 0,30 0,23 0,26 0,19 0,18 0,19 0,24 0,28 0,23 0,30 0,5 5 Kobber Zink Chrom Nikkel 8,4 5,4 9,0 6,6 4,0 9,0 12 7,9 8, Alifater Benzen-nC >nc10-nc >C15-C >nc20-nc Total kulbrinter PAH Benzo(a)pyren 0,01 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,3 3 Dibenz(a,h) anthracen 0,01 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,3 3 Sum af PAH 0,08 0,20 0,15 0,11 0,22 0,19 0,28 0,19 0,20 0, Tabel 1 Analyseresultater fra vejens nordgående spor, nærzonen. Delstrækningerne er nummereret fortløbende fra syd mod nord. - markerer, at der ikke er påvist indhold over detektionsgrænsen. fed = overskridelse af MST jordkvalitetskriterium Enhed: mg/kg tørstof. I 3 ud af 10 prøver er der konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens (MST s) kvalitetskriterium gældende for bly. Jorden på strækningerne M betragtes derfor som lettere forurenet. 5

9 Prøve/ Parameter M111 M112 M113 M114 M115 M116 M117 M118 M119 MST s jordkvalitets- og afskæringskriterium * Metaller Bly Cadmium 0,30 0,30 0,48 0,27 0,31 0,25 0,37 0,44 0,32 0,5 5 Kobber Zink Chrom Nikkel 7,8 8,4 11 9,1 9,6 8,4 9,7 11 9, Alifater Benzen-nC >nc10-nc >C15-C >nc20-nc Total kulbrinter PAH Benzo(a)pyren 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05 0,01 0,04 0,02 0,05 0,3 3 Dibenz(a,h) anthracen 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,02 0,05 0,3 3 Sum af PAH 0,18 0,27 0,25 0,20 0,29 0,11 0,24 0,12 0, Tabel 2 Analyseresultater fra vejens nordgående spor, nærzonen. Delstrækningerne er nummereret fortløbende fra syd mod nord. - markerer, at der ikke er påvist indhold over detektionsgrænsen. fed = overskridelse af MST jordkvalitetskriterium Enhed: mg/kg tørstof. I 8 ud af 9 prøver er der konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens kvalitetskriterium gældende for bly. Nærzonejorden på alle strækningerne på nær M116 betragtes derfor som lettere forurenet. 6

10 Nærzone, sydgående Prøver udtaget i nærzonen er nummereret fra M120 til M 140, med stigende numre fra nord startende i st. 14,120. Prøve/ Parameter M120 M121 M122 M123 M124 M125 M126 M127 M128 M129 MST s jordkvalitets- og afskæringskriterium * Metaller Bly Cadmium 0,68 0,82 0,62 0,67 0,51 0,45 0,51 0,45 0,30 0,35 0,5 5 Kobber Zink Chrom Nikkel 8,2 9,3 6,4 6,9 7,3 9,0 8,9 5,0 0,75 8, Alifater Benzen-nC >nc10-nc >C15-C >nc20-nc Total kulbrinter PAH Benzo(a)pyren 0,36 0,10 0,09 0,12 0,04 0,04 0,03 0,07 0,04 0,02 0,3 3 Dibenz(a,h) anthracen 0,17 0,05 0,05 0,06 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02-0,3 3 Sum af PAH 2,7 0,84 0,78 1,0 0,35 0,37 0,20 0,53 0,26 0, Tabel 3 Analyseresultater fra vejens sydgående spor, nærzonen. Delstrækningerne er nummereret fortløbende fra nord mod syd. - markerer, at der ikke er påvist indhold over detektionsgrænsen. fed = overskridelse af MST jordkvalitetskriterium Enhed: mg/kg tørstof. I alle prøver er der konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens kvalitetskriterium gældende for bly. Derudover ses der i 6 ud af 10 overskridelser af kvalitetskriterium gældende for cadmium. Yderligere ses der overskridelser af kvalitetskriteriet gældende for totalkulbrinter i 4 af 10 prøver samt overskridelse af PAH en benzo(a)pyren i en enkelt prøve. Jorden benævnt M betragtes derfor som lettere forurenet. 7

11 Prøve/ Parameter M130 M131 M132 M133 M134 M135 M136 M137 M138 M139 M140 MST s jordkvalitetsog afskæringskriterium * Metaller Bly Cadmium 0,45 0,43 0,30 0,42 0,61 0,60 0,57 0,44 0,43 0,52 0,32 0,5 5 Kobber Zink Chrom Nikkel 8,7 9,8 11 8, ,3 9,6 8,7 7, Alifater Benzen-nC >nc10-nc >C15-C >nc20-nc Total kulbrinter PAH Benzo(a)pyren 0,20 0,03 0,02 0,07 0,07 0,07 0,06 0,03 0,04 0,02 0,03 0,3 3 Dibenz(a,h) 0,01 0, ,03 0,02 0,03 0,02 0, anthracen 0,3 3 Sum af PAH 1,6 0,17 0,15 0,49 0,54 0,51 0,42 0,25 0,25 0,16 0, Tabel 4 Analyseresultater fra vejens sydgående spor, nærzonen. Delstrækningerne er nummereret fortløbende fra nord mod syd. - markerer, at der ikke er påvist indhold over detektionsgrænsen. fed = overskridelse af MST jordkvalitetskriterium Enhed: mg/kg tørstof. I 10 ud af 11 prøver er der konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens kvalitetskriterium gældende for bly. Derudover ses der i 4 ud af 11 overskridelser af kvalitetskriterium gældende for Cadmium. Jorden betegnet M betragtes derfor som lettere forurenet. 8

12 Diffuszone, sydgående Prøver udtaget i diffuszonen er nummereret fra M201 til M 220, med stigende numre fra nord startende i st. 14,120. Prøve/ Parameter M201 M202 M203 M204 M205 M206 M207 M208 M209 M210 MST s jordkvalitets- og afskæringskriterium * Metaller Bly Cadmium 0,49 0,24 0,21 0,20 0,16 0,17 0,16 0,15 0,21 0,24 0,5 5 Kobber , , Zink Chrom ,6 9, Nikkel 7,9 6,2 6,4 5,5 4,0 3,9 3,8 4,6 7,4 8, Alifater Benzen-nC >nc10-nc >C15-C >nc20-nc Total kulbrinter PAH Benzo(a)pyren 0,06 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,02 0,03 0,3 3 Dibenz(a,h) anthracen 0,02 0, ,3 3 Sum af PAH 0,54 0,18 0,15 0,17 0,12 0,23 0,17 0,10 0,17 0, Tabel 5 Analyseresultater fra vejens sydgående spor, diffuszonen. Delstrækningerne er nummereret fortløbende fra nord mod syd. - markerer, at der ikke er påvist indhold over detektionsgrænsen. fed = overskridelse af MST jordkvalitetskriterium Enhed: mg/kg tørstof. I 1 ud af 10 prøver er der konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens kvalitetskriterium gældende for bly. Jorden på delstrækningen M201 betegnes derfor som lettere forurenet. 9

13 Prøve/ Parameter M211 M212 M213 M214 M215 M216 M217 M218 M219 M220 MST s jordkvalitets- og afskæringskriterium * Metaller Bly Cadmium 0,21 0,23 0,20 0,34 0,29 0,26 0,21 0,30 0,24 0,27 0,5 5 Kobber Zink Chrom Nikkel 8,4 9,5 6,1 9,5 9,0 7, Alifater Benzen-nC >nc10-nc >C15-C >nc20-nc Total kulbrinter PAH Benzo(a)pyren 0,03 0,11 0,06 0,05 0,07 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,3 3 Dibenz(a,h) anthracen 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,3 3 Sum af PAH 0,25 0,77 0,45 0,38 0,49 0,26 0,20 0,26 0,16 0, Tabel 6 Analyseresultater fra vejens sydgående spor, diffuszonen. Delstrækningerne er nummereret fortløbende fra nord mod syd. - markerer, at der ikke er påvist indhold over detektionsgrænsen. fed = overskridelse af MST jordkvalitetskriterium Enhed: mg/kg tørstof Der er ikke konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. Jordpartierne betragtes således som rene. 10

14 Vestskovvej til og frakørselsramper. Prøve/ Parameter V101 V102 V103 V104 MST s jordkvalitets- og afskæringskriterium * Metaller Bly Cadmium 0,21 0,15 0,50 0,25 0,5 5 Kobber Zink Chrom Nikkel , Alifater Benzen-nC >nc10-nc >C15-C >nc20-nc Total kulbrinter PAH Benzo(a)pyren 0,02 0,01 0,06 0,02 0,3 3 Dibenz(a,h)anthra cen 0,01-0,01 0,01 0,3 3 Sum af PAH 0,14 0,10 0,33 0, Tabel 7 Analyseresultater fra Vestskovvej. Prøver er udtaget som rabatjordsprøver i nærzonen. - markerer, at der ikke er påvist indhold over detektionsgrænsen. fed = overskridelse af MST jordkvalitetskriterium Enhed: mg/kg tørstof. Der er i 1 ud af 4 prøver konstateret mindre overskridelse af Miljøstyrelsens kvalitetskriterium gældende for zink. Rabatjorden på til og frakørselsanlæg betragtes samlet, med henvisning til 50%-regelen, som ren jord. 11

15 Ballerupvej Prøve/ Parameter B101 B102 B103 B104 MST s jordkvalitets- og afskæringskriterium * Metaller Bly Cadmium 0,30 0,39 0,33 0,39 0,5 5 Kobber Zink Chrom Nikkel 6,2 6,2 6,5 5, Alifater Benzen-nC >nc10-nc >C15-C >nc20-nc Total kulbrinter PAH Benzo(a)pyren 0,02 0,11 0,01 0,40 0,3 3 Dibenz(a,h)anthra cen ,3 3 Sum af PAH 0,17 0,70 0,11 2, Tabel 8 Analyseresultater fra Ballerupvej. Prøver er udtaget som rabatjordsprøver i nærzonen. - markerer, at der ikke er påvist indhold over detektionsgrænsen. fed = overskridelse af MST jordkvalitetskriterium Enhed: mg/kg tørstof. Der er i prøven B104 konstateret en mindre overskridelse af Miljøstyrelsens kvalitetskriterium gældende for Benzo(a)pyren. Der ud over er der ikke konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. Rabatjorden ved Ballerupvej betragtes samlet som ren jord med henvisning til 50 % reglen. 12

16 Rovej Prøve/ Parameter R101 R102 MST s jordkvalitets- og afskæringskriterium * Metaller Bly Cadmium 0,12 0,26 0,5 5 Kobber 9, Zink Chrom Nikkel 9,0 9, Alifater Benzen-nC >nc10-nc >C15-C >nc20-nc Total kulbrinter PAH Benzo(a)pyren 0,02 0,05 0,3 3 Dibenz(a,h)anthracen - 0,01 0,3 3 Sum af PAH 0,12 0, Tabel 9 Analyseresultater fra Rovej. Prøver er udtaget som rabatjordsprøver i nærzonen. Der er ikke konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. Jordpartierne betragtes således som rene. 13

17 3.1.2 Regnvandsbassiner Regnvandsbassin ved st. 9,2 Prøve/ Parameter RB101 RB102 RB103 RB104 RB105 RB106 MST s jordkvalitets- og afskæringskriterium * Metaller Bly Cadmium 1,7 0,36 1,1 0,44 0,36 0,35 0,5 5 Kobber Zink Chrom 27 8, Nikkel 27 9, Alifater Benzen-nC >nc10-nc >C15-C >nc20-nc Total kulbrinter PAH Benzo(a)pyren 0,50 0,03 0,06 0,03 0,02 0,01 0,3 3 Dibenz(a,h)anthra cen 0,15-0, ,3 3 Sum af PAH 3,4 0,14 0,48 0,22 0,12 0, Tabel 10 Analyseresultater fra regnvandsbassin ved st. 9,2. - markerer, at der ikke er påvist indhold over detektionsgrænsen. fed = overskridelse af MST jordkvalitetskriterier Enhed: mg/kg tørstof. Der er i 4 ud af 6 prøver konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium gældende for bly. I prøven RB101 er der udover bly og cadmium konstateret overskridelse af jordkvalitetskriterier for tungere kulbrinter samt total kulbrinter samt PAH komponenten Benzo(a)pyren. I prøven RB 103 ses der overskridelse af Miljøstyrelsens afskæringskriterium gældende for nikkel samt overskridelse af kvalitetskriterium gældende for bly. Sedimentpartiet RB103 betragtes som forurenet i klasse 3 /2/. Sedimentpartierne RB104 og RB105, betragtes som lettere forurenet. Sedimentpartiet RB102 betragtes som rent. 14

18 Regnvandsbassin st. 13,4 Prøve/ Parameter RB201 RB202 RB203 RB204 RB205 MST s jordkvalitets- og afskæringskriterium * Metaller Bly Cadmium 0,2 0,17 0,35 0,12 0,92 0,5 5 Kobber Zink Chrom Nikkel Alifater Benzen-nC >nc10-nc >C15-C >nc20-nc Total kulbrinter PAH Benzo(a)pyren - - 0,06-0,15 0,3 3 Dibenz(a,h)anthrac en - - 0,02-0,06 0,3 3 Sum af PAH - 0,04 0,38-1, Tabel 11 Analyseresultater fra regnvandsbassin ved st. 14,8. - markerer, at der ikke er påvist indhold over detektionsgrænsen. fed = overskridelse af MST jordkvalitetskriterium Enhed: mg/kg tørstof. I prøven RB205 er der konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens kvalitetskriterier gældende for bly og cadmium. Dette jordparti betragtes derfor som lettere forurenet. I prøven RB203 er der konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium gældende for tungere kulbrinter samt totalkulbrinter. Dette jordparti betragtes som lettere forurenet. 15

19 3.1.3 Fokusområder Nedenstående listes undersøgte fokusområder og tilhørende prøvegravninger. Prøverne GR2a-c stammer fokusområde , der er et tidligere drivhusgartneri, beliggende på matr.1a, Risby By, Herstedvester. Prøverne GR3 og GR4 stammer fra fokusområde , der er et tidligere drivhusgartneri. Ejendommen er delvist V1 kortlagt og er beliggende på matr. 8i, Risby By, Herstedvester. Prøverne GR5, GR6 og GR7 stammer fokusområde , der er et tidligere gartneri, beliggende på matr.1e, Herstedøster By, Herstedøster. Prøven GR8 stammer fra fokusområde , der er et opfyldt vandhul, beliggende på matr.1d, Risby By, Herstedvester. Prøven GR9 stammer fra fokusområde , der er et opfyldt vandhul, beliggende på matr.1d, Risby By, Herstedvester. Placeringer af prøvegravninger fremgår af tegning M Analyseresultater findes i tabel 12 på næste side. 16

20 Prøve/ Parameter GR2A GR2B GR3 GR4A GR4B GR5 GR6 GR7 GR8 GR9 MST s jordkvalitets- og afskæringskriterium * Metaller Bly , Cadmium 0,12 0,23-0,19 0,20 0,05 0,41 0,08 0,24 0,22 0,5 5 Kobber 9, ,8 9, ,2 9,6 7, Zink Chrom ,9 9, Nikkel 8,6 15 6,6 6,8 9,5 10 8,6 15 7, Alifater Benzen-nC >nc10-nc >C15-C >nc20-nc Total kulbrinter PAH Benzo(a)pyren - 0, ,02 0,01-0,02 0,18 0,3 3 Dibenz(a,h)anthra cen - 0, ,04 0,3 3 Sum af PAH - 0,5-0,04-0,12 0,07 0,06 0,13 1, BTEX Benzen - Toluen - Eth. Benzen+xylen - Total BTEX - Tabel 12 Analyseresultater fra prøvegravninger i fokusområder. - markerer, at der ikke er påvist indhold over detektionsgrænsen. fed = overskridelse af MST jordkvalitetskriterier Enhed: mg/kg tørstof. I prøven GR4B er der konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier gældende for kulbrinter. Dette jordparti betragtes derfor som forurenet i klasse 4 iht. /2/. Jorden er konstateret olielugtende og vandmættet på lokaliteten. Forureningens omfang et ikke kendt og bør afgrænses. Øvrige jordpartier betragtes, på baggrund af kemiske analyser, som ren jord. 17

21 3.1.4 Vurderinger og mængder Som det fremgår af tegning M og tabel 13 betegnes hovedparten af jorden i nærzonen som lettere forurenet. Diffuszonen er derimod alt overvejende bestående af rent jord. Rabatjordsprøver udtaget ved veje, der aflægges samt ved til- og frakørselsramper ved Vestskovvej er alle rene på nær 2 delstrækninger, der er betegnes lettere forurenet. Regnvandsbassinernes sediment er for ca. halvdelens vedkommende rent. Resten er fordelt med 5 partier lettere forurenet jord og et enkelt jordparti, som er betegnes som forurenet. Stikprøver i form af prøvegravninger placeret ud fra historiske oplysninger (især gl. flyfotos) tyder på nær i et enkelt tilfælde, ikke på at de tidligere aktiviteter har ført til forurening af fyld og intakt jord. I prøvegravningen GR4b, der er udført på en V1 kortlagt lokalitet, blev der under feltarbejdet konstateret tydelig olielugt og efter følgende analyser bekræfter at der er truffet en olieforurening. De målte koncentrationer er dog under afskæringskriteriet iht. /1/, men betegnes som forurenet jord (i klasse 4) iht. /2/. Der er desuden truffet murbrokker i især gravning GR4b, hvorfor nogen sortering må påberegnes og det skal i den forbindelse nævnes at dele jorden kan være vandmættet. Mængder Nærzone midter rabat Diffus zone midter rabat Nærzone andet Regnvandsb assiner Fokus områder Total Bemærk Rent 1080 t 2280 t 840 t 600 t 1080 t 5880 t Lettere forurenet 3720 t 120 t 240 t 600 t 4680 t Forurenet 120 t* 120 t** 240 t Tabel 13 Mængder fordelt på kategorierne rent, lettere forurenet og forurenet. Primært indhold af bly, men også cadmium og tungere kulbrinter forekommer. *Indhold af nikkel, bly og kulbrinter. Sediment skal afvandes forud for bortkørsel. ** Ukendt størrelse af parti olieforurenet jord fra fokusområde

22 4. Konklusion Ejlskov A/S har september 2011 for Vejdirektoratet udtaget rabatjordsprøver, sedimentprøver i regnvandsbassiner samt prøver i fokusarealer i forbindelse med udvidelse af Motorring M4 på strækningen mellem Taastrup (st. 9,88) og Frederiksundmotorvejen (st. 14,12). I undersøgelsen er rabatjorden inddelt i nærzone og diffuszone. Nærzonen dækker den første meter fra asfaltkant. For midterrabatten gælder at diffuszonen dækker arealet i mellem de to nærzoner. Alle prøver er analyseret for indhold af kulbrinter, seks tungmetaller samt PAH er. I nærværende undersøgelse er der i nærzoner beliggende imellem motorvejens to spor fortrinsvist påvist strækninger med lettere forurenet jord. Især ses overskridelser af Miljøstyrrelsens jordkvalitetskriterium gældende for bly. Derudover ses 10 overskridelser for cadmium samt 4 for tungere kulbrinter alle samtidig med overskridelser af kriterium for bly. Ved Vestskovvej ses et enkelt tilfælde af overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium gældende for zink, hvilket kan være udtryk for afsmitning fra autoværn. Prøver udtaget i diffuszonen viser at overfladejorden herfra, alt overvejende kan betragtes som ren jord. Sedimentprøver fra de to berørte regnvandsbassiner viser ligelig fordeling mellem rene og påvirkede sedimentpartier. Et enkelt sedimentparti på ca. 120 t betegnes som forurenet pga. forhøjet indhold af nikkel De resterende påvirkede partier betegnes som lettere forurenet. Det forurenede sedimentparti skal formentlig bortskaffes til godkendt modtager. Det skal bemærkes at sedimentet i bassinerne generelt er ildelugtende og i praksis flydende, hvorfor særlig jordbehandling må på forventes. Jordprøver udtaget i fokusarealer viser alt overvejende rene jordpartier. Der er i enkelte gravninger truffet affaldsfraktioner i form af byggematerialer (brokker). Ved gravningen GR4b er der ud over olieforurening truffet brokker i et omfang, der sandsynligvis kræver en form for sortering inden bortskaffelse. Olieforureningen er ikke afgrænset inden nærværende afrapportering. Hvis jorden skal bortskaffes fra vejarealet skal der forud for jordflytning indhentes myndighedsgodkendte transporttilladelser. Man skal derudover være opmærksom på de særlige regler, som gælder tilførsel af jord til råstofgrave. Når overskudsjorden ønskes genanvendt inden for vejprojektet må det forventes at der forud for håndtering af jorden, indhentes myndighedsgodkendt tilladelse efter jordforureningslovens

23 5. Referencer /1/ Miljøstyrelsen Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord Dateret: Juni og juli 2010 /2/ Region Sjælland Jordvejledningen Sjælland: Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, 3. udg. Dateret: Juli 2001 (rettelsesblade til vejledning, april 2008) 20

24 Bilag 1

25 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 1. september M N A OR3030 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning Pr.mrk. M4 101 Pr.mrk. M4 102 Pr.mrk. M4 103 Pr.mrk. M4 104 Pr.mrk. M4 105 Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS < >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,30 0,23 0,26 0,19 0,18 Kobber mg/kg TS Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS 8,4 5,4 9,0 6,6 4,0 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,08 0,20 0,15 0,11 0,22 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,01 0,04 0,02 0,02 0,03 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,01 0,03 0,02 0,02 0,03 Klasseinddeling, Sjælland = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 6

26 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 1. september M N A OR3030 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning Pr.mrk. M4 106 Pr.mrk. M4 107 Pr.mrk. M4 108 Pr.mrk. M4 109 Pr.mrk. M4 110 Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,19 0,24 0,28 0,23 0,30 Kobber mg/kg TS Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS 9,0 12 7,9 8,4 12 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,19 0,28 0,19 0,20 0,23 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 Klasseinddeling, Sjælland Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 8 Note Det er øget analyseusikkerhed på kulbrinter, pga. for lidt jord i prøveglasset. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 6

27 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 1. september M N A OR3030 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning Pr.mrk. M4 111 Pr.mrk. M4 112 Pr.mrk. M4 113 Pr.mrk. M4 114 Pr.mrk. M4 115 Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 10 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 7 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,30 0,30 0,48 0,27 0,31 Kobber mg/kg TS Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS 7,8 8,4 11 9,1 9,6 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,18 0,27 0,25 0,20 0,29 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 Klasseinddeling, Sjælland = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 / 6

28 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 1. september M N A OR3030 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning Pr.mrk. M4 116 Pr.mrk. M4 117 Pr.mrk. M4 118 Pr.mrk. M4 119 Pr.mrk. M4 217 Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 8 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,25 0,37 0,44 0,32 0,21 Kobber mg/kg TS Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS 8,4 9,7 11 9,7 11 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,11 0,24 0,12 0,31 0,20 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,01 0,04 0,02 0,05 0,03 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,02 0,04 0,02 0,05 0,02 Klasseinddeling, Sjælland = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 / 6

29 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 31. august M N A ON5624 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning M4:120 M4:121 M4:122 M4:123 M4:124 Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS 8 5 < 5 7 < 5 C20-C35 mg/kg TS >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS 7 < 5 < 5 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,68 0,82 0,62 0,67 0,51 Kobber mg/kg TS Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS 8,2 9,3 6,4 6,9 7,3 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 2,7 0,84 0,78 1,0 0,35 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,36 0,10 0,09 0,12 0,04 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,17 0,05 0,05 0,06 0,02 Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) Note Indeholder kulbrinter svarende til bitumen/fuelolie. Det er øget analyseusikkerhed på kulbrinter, pga. for lidt jord i prøveglasset. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 4

30 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 31. august M N A ON5624 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning M4:125 M4:126 M4:127 M4:128 M4:129 Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS < 5 C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS < 5 >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,45 0,51 0,45 0,30 0,35 Kobber mg/kg TS Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS 9,0 8,9 5,0 0,75 8,3 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,37 0,20 0,53 0,26 0,13 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,04 0,03 0,07 0,04 0,02 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,04 0,01 0,02 0,02 < 0,01 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 4

31 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 31. august M N A ON5624 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 Prøvemærkning M4:130 M4:131 Emballage m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS 5 30 C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS < 5 29 >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,45 0,43 Kobber mg/kg TS Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS 8,7 9,8 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 1,6 0,17 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,20 0,03 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,03 < 0,01 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 / 4

32 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 31. august M N A ON5624 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer der vedrører hele rapporten - Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose, p (plastpose), a (andet). - "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen. Med venlig hilsen Ronnie Nielsen, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 / 4

33 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 31. august M N A ON5621 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning M 4 : 132 M 4 : 133 M 4 : 134 M 4 : 135 M 4 : 136 Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS 15 < >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,30 0,42 0,61 0,60 0,57 Kobber mg/kg TS Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS 11 8, Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,15 0,49 0,54 0,51 0,42 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,02 0,07 0,07 0,07 0,06 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS < 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 3

34 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 31. august M N A ON5621 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning M 4 : 137 M 4 : 138 M 4 : 139 M 4 : 140 Emballage m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS < 5 C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS < 5 >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,44 0,43 0,52 0,32 Kobber mg/kg TS Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS 9,3 9,6 8,7 7,3 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,25 0,25 0,16 0,19 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,03 0,04 0,02 0,03 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 3

35 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 31. august M N A ON5621 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer der vedrører hele rapporten - Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose, p (plastpose), a (andet). - "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen. Med venlig hilsen Marianne Vestergaard, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 / 3

36 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 31. august M N A ON5623 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning M4:201 M4:202 M4:203 M4:204 M4:205 Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS < 5 8 < 5 C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS < 5 7 < 5 >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,49 0,24 0,21 0,20 0,16 Kobber mg/kg TS ,9 Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS ,6 Nikkel mg/kg TS 7,9 6,2 6,4 5,5 4,0 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,54 0,18 0,15 0,17 0,12 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,06 0,02 0,02 0,02 0,01 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,02 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 4

37 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 31. august M N A ON5623 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning M4:206 M4:207 M4:208 M4:209 M4:210 Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS < 5 < 5 < 5 6 < 5 C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,17 0,16 0,15 0,21 0,24 Kobber mg/kg TS , Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS 9, Nikkel mg/kg TS 3,9 3,8 4,6 7,4 8,6 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,23 0,17 0,10 0,17 0,10 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 4

38 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 31. august M N A ON5623 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- 11 Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 Prøvemærkning M4:211 Emballage m/r Udtaget Udtaget af Prøveudtager Rekvirent mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV 790 Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS < 5 C6 - C10 mg/kg TS < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 C20-C35 mg/kg TS < 5 >C10-C15 mg/kg TS < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 Bly mg/kg TS 25 Cadmium mg/kg TS 0,21 Kobber mg/kg TS 14 Zink mg/kg TS 42 Chrom mg/kg TS 12 Nikkel mg/kg TS 8,4 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,25 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,03 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,01 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 / 4

39 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 31. august M N A ON5623 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer der vedrører hele rapporten - Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose, p (plastpose), a (andet). - "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen. Med venlig hilsen Marianne Vestergaard, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 / 4

40 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 31. august M N A ON5622 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning M 4 : 212 M 4 : 213 M 4 : 214 M 4 : 215 M 4 : 216 Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS 8 < 5 < C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS 5 < 5 < 5 7 < 5 >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,23 0,20 0,34 0,29 0,26 Kobber mg/kg TS Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS 9,5 6,1 9,5 9,0 7,8 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,77 0,45 0,38 0,49 0,26 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,11 0,06 0,05 0,07 0,04 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 3

41 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 1. september M N A OR3030 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 Prøvemærkning Pr.mrk. M4 218 Pr.mrk. M4 219 Pr.mrk. M4 220 Emballage m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS < 5 C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS 9 8 < 5 >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,30 0,24 0,27 Kobber mg/kg TS Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,26 0,16 0,17 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,04 0,02 0,03 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,03 0,02 0,02 Klasseinddeling, Sjælland = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 5 / 6

42 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 31. august M N A ON5622 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning M 4 : B 101 M 4 : B 102 M 4 : B 103 M 4 : B 104 Emballage m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,30 0,39 0,33 0,39 Kobber mg/kg TS Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS 6,2 6,2 6,5 5,0 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,17 0,70 0,11 2,5 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,02 0,11 0,01 0,40 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS < 0,01 0,04 < 0,01 0,18 Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 8 Note Det er øget analyseusikkerhed på kulbrinter, pga. for lidt jord i prøveglasset. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 3

43 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 31. august M N A ON5622 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer der vedrører hele rapporten - Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose, p (plastpose), a (andet). - "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen. Med venlig hilsen Marianne Vestergaard, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 / 3

44 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 1. september M N A ON5639 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- 1 2 Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 Prøvemærkning M4R:102 M4R:101 Emballage m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS 8 < 5 C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS 7 < 5 >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,26 0,12 Kobber mg/kg TS 11 9,2 Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS 9,3 9,0 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,31 0,12 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,05 0,02 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,01 < 0,01 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 2

45 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 1. september M N A ON5639 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer der vedrører hele rapporten - Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose, p (plastpose), a (andet). - "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen. Med venlig hilsen Marianne Vestergaard, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 2

46 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 12. september M N A ON5711 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning M4 : V101 M4 : V 102 M4 : V103 M4 : V104 M4 : GR2A Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 7 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,21 0,15 0,50 0,25 0,12 Kobber mg/kg TS ,7 Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS ,8 16 8,6 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,14 0,10 0,33 0,11 < 0,03 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,02 0,01 0,06 0,02 < 0,01 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,01 < 0,01 0,01 0,01 < 0,01 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 4

47 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 12. september M N A ON5711 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer der vedrører hele rapporten - Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose, p (plastpose), a (andet). - Enkeltkomp. i kulbrinteanalyser er alene bestemt ud fra retentionstid. - "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen. Med venlig hilsen Marianne Vestergaard, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 / 4

48 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 12. september M N A ON5712 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning M4 : RB101 M4 : RB102 M4 : RB103 M4 : RB104 M4 : RB105 Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS 18 < 5 < 5 < 5 8 C20-C35 mg/kg TS >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS 15 < 5 < 5 < 5 8 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 1,7 0,36 1,1 0,44 0,36 Kobber mg/kg TS Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS 27 8, Nikkel mg/kg TS 27 9, Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 3,4 0,14 0,48 0,22 0,12 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,50 0,03 0,06 0,03 0,02 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,15 < 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01 Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 4,5 1 Note Prøveglas åbnet for fjernelse af overskydende jord. Indeholder kulbrinter svarende til motor-/hydraulikolie. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 4

49 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 12. september M N A ON5712 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning M4 : RB106 M4 : RB201 M4 : RB202 M4 : RB203 M4 : RB204 Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS C6 - C10 mg/kg TS < 5 < < 5 C10-C20 mg/kg TS < < 5 C20-C35 mg/kg TS >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 20 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS < 0,5 13 Cadmium mg/kg TS 0,35 0,20 0,17 0,35 0,12 Kobber mg/kg TS Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,07 < 0,03 0,04 0,38 < 0,03 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,01 < 0,01 < 0,01 0,06 < 0,01 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 < 0,01 Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) Note Prøveglas åbnet for fjernelse af overskydende jord. Indeholder kulbrinter svarende til bitumen/fuelolie. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 4

50 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 12. september M N A ON5712 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- 11 Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Prøvemærkning Emballage Udtaget Udtaget af Prøveudtager M4 M4 : RB205 m/r Rekvirent mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV 350 Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS 100 C6 - C10 mg/kg TS 10 C10-C20 mg/kg TS 8 C20-C35 mg/kg TS 85 >C10-C15 mg/kg TS < 5 >C15-C20 mg/kg TS 7 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 Bly mg/kg TS 78 Cadmium mg/kg TS 0,92 Kobber mg/kg TS 190 Zink mg/kg TS 350 Chrom mg/kg TS 34 Nikkel mg/kg TS 23 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 1,4 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,15 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,06 Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 11 Note Indeholder kulbrinter svarende til motor-/hydraulikolie. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 / 4

51 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 12. september M N A ON5712 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer der vedrører hele rapporten - Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose, p (plastpose), a (andet). - "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen. Med venlig hilsen Marianne Vestergaard, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 / 4

52 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 12. september M N A ON5711 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 M4 M4 Prøvemærkning M4 : GR2B M4 : GR3 M4 : GR4A M4 : GR4B M4 : GR5 Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS 10 < 5 < < 5 C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 7 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < < 5 C20-C35 mg/kg TS 6 < 5 < < 5 Sum Btex VKI, 1998 ±10% mg/kg TS < 0,4 Benzen Toluen mg/kg TS mg/kg TS Eth. Benz+xylen mg/kg TS < 0,2 >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS 27 9, Cadmium mg/kg TS 0,23 < 0,025 0,19 0,20 0,05 Kobber mg/kg TS 310 7,8 9, Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS 11 9,9 9, Nikkel mg/kg TS 15 6,6 6,8 9,5 10 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,50 < 0,03 0,04 < 0,03 0,12 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 9 Note Indeholder kulbrinter svarende til diesel-/fyringsolie. ip ip = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 4

53 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 12. september M N A ON5711 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- 11 Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Prøvemærkning Emballage Udtaget Udtaget af Prøveudtager M4 M4 : GR6 m/r Rekvirent mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV 820 Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS < 5 C6 - C10 mg/kg TS < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 C20-C35 mg/kg TS < 5 >C10-C15 mg/kg TS < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 Bly mg/kg TS 35 Cadmium mg/kg TS 0,41 Kobber mg/kg TS 110 Zink mg/kg TS 140 Chrom mg/kg TS 14 Nikkel mg/kg TS 8,6 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,07 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,01 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS < 0,01 Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 11 Note Prøveglas åbnet for fjernelse af overskydende jord. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 / 4

54 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 12. september M N A ON5710 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn M4 M4 M4 Prøvemærkning M4 : GR 7 M4 : GR 8 M4 : GR 9 Emballage m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mkl/hru mkl/hru mkl/hru Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS C6 - C10 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ** mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,08 0,24 0,22 Kobber mg/kg TS 9,2 9,6 7,9 Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS Nikkel mg/kg TS 15 7,1 11 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 0,06 0,13 1,2 Benz(a)pyren mg/kg TS < 0,01 0,02 0,18 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS < 0,01 < 0,01 0,04 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 2

55 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A, DK-8200 Århus N Att: Michael Kloster Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 12. september M N A ON5710 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer der vedrører hele rapporten - Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose, p (plastpose), a (andet). - "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen. Med venlig hilsen Marianne Vestergaard, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 2

56 Bilag 2

57 Prøver fra udgravning Projekt: M4 Projekt nr.:11080 Gravedeto: Gravning nr.: Lokattet: Fokusområde Tilsyn: Ejiskov, MIQ Entreprenor: Metode: Kirkegaard AS G&ZA Vandret snit Prøvemærker Lodret snit ~ Prøvemærker ~ Te~ty~c\ r ~ fla~cé<và1 vå4,b~1 L~ ~ ~ 3 ej , I0 0 ej

58 Prøver fra udgravninq Projekt: M4 Projekt nr.:11o8o Gravedato: Gravning nr.: Lokalitet: Fokusområde Tilsyn: Ejlskov, MKL Entreprenør: Metode: Kirkegaard AS ~~- -- GR2g Vandret snit PrØvemærker Lodret snit :E~~ Prøvemærker ( fl:,~~ -. ~.. $~ras/~ 2 ~ <N~t,~a 3d~~ Qvêc~c~ 3 -o t 0 Iej

59 Prøver fra udqrav&nq Projekt: M4 Projekt nr.:11080 Gravedeto: Gravning nr.: ~ Lokattet: Pokusområde 1i~syn: Ej~skov, MKL Entreprenør: Metode: Kfrkegeard AS ~ ti Jr-tn~t~g~ Vandret snit Prøvemærker Lodret snit - ~~kb Prøvemærker ~ ~Q~ve~ a~ fl3~r ~ - L t a ~ e 0-0, al al 0 0 0

60 Prøver fra udqravn~nq Projekt: M4 Projekt nr.:11o8o Gravedato: Gravning nr.: Lokalitet: Fokusomrâde tilsyn: Ejlskov, MKL Entreprenor: Metode: Kirkegaard AS Vandret snit ~-Q3 eat-o~vpr Prøvemærker Lodret snit ~ Prøvemærker --~~, ~ z~~or~\~4~,bur4 ~tc~\r(~ ~ 0 5, 5, -o , I 0 i

61 Prøver fra udqravninq Projekt: M4 Projekt nr.: Gravedato: Gravning nr.: Lokalitet: Fokusomrâde Tilsyn: Ejiskov, MKL Entreprenør: Metode: Kirkegaard AS GUat~A dl 2~SC{fte~vp~r ~ Vandret snit Prøvemærker Lodret snit fn i) t. Prøvemærker z t 0 a ej 0, ej ej 0 c Lej

62 Prøver fra udgravning Projekt: 44 Projekt nr.:11080 Gravedato: Gravning nr.: Lokalitet: Fokusområde lilsyn: Ejiskov MXL Entreprenør: Metode: Kirkegaard AS Vandret snit & ~j~ 9ntrw~ r %J Prøvemærker Lodret snit Prøvemærker 5, a D 0 5, 0 0 US

63 frøver fra udgravning Projekt: M4 Projekt nr:11080 Gravedato: Gravning nr.: Lokattet: Fokusomrâde tilsyn: Ejiskov, MKL Entreprenør: Metode: Kirkegaard AS &rs tzwc( Vandret snit Prøvemærker Lodret snit ~ Prøvemærker I 2~ t D , 5, 0 0 ej

64 Prøver fra udqravning Projekt: M4 Projekt nr.:11o8o Gravedato: Gravning nr.: Lokalitet: Fokusomrâde Tilsyn: Ejiskov, MKL Entreprener: Metode: Kirkegaard AS Vandret snit &(2:4, rflfl\~-e~;/ec Prøvemærker Lodret snit ~ ~UIT, Prøvemærker ~ -~ ~t - ~ ~ ~ GJ GJ 0-0J ej 0 c 0 UJ

65 Prøver fra udgrav&ng Projekt: M4 Projekt nr.:11080 Gravedato: Gravning nr.: Lokatitet: Fokusområde Tilsyn: Ejiskov, MKL Entreprenor: Metode: Kirkegaard AS &-r7 Vandret snit Prøvemærker Lodret snit i 4 ~ r~e~r ~ fl :~\~ J Prøvemærker ~r ~44u r~il~js»~z n \ \ \\\ \ ~ o 0

66 Prøver fra udqravninq Projekt: 14 Projekt nr.: Gravedato: Gravning nr.: Lokalitet: Fokusomrâde Elsyn: Ejiskov, MKL Entreprenør: Metode: Kirkegaard AS Vandret snit ~ 6rR Prøvemærker Lodret snit Prøvemærker ~r\ç~~;\4. ---~ ~ Q~c7 n ~~ t~ ur~ ~xc - i i ~0 5) I

67 Prøver fra udgravninq Projekt: 44 Projekt nr.: Gravedato: Gravning nr.: Lokalitet: Fokusomrâde Tilsyn: Ejiskov, MKL Entreprenør: Metode: Kirkegaard AS Vandret snit ~PCl~ fl%fl~fl j~ Prøvemærker Lodret snit ~ Prøvemærker ~ ~.. ~..~~!n;rw;?o~~ ~ ~\i~r?~~\40k ~ t ~ a t , I 0

68 Bilag 3

69 Bilag 3 Figur 3.1. Gravning 2A. Figur 3.2. Opgravet fyld og intaktjord fra gravning 2A.

70 Bilag 3 Figur 3.3. Gravning 2B. Figur 3.4. Opgravet intaktjord fra gravning 2B.

71 Bilag 3 Figur 3.5. Gravning 2C. Umiddelbart under muldlaget ses intakte aflejringer i form af ret fed moræneler.

72 Bilag 3 Figur 3.6. Gravning 3. Figur 3.7. Opgravet intaktjord fra gravning 3.

73 Bilag 3 Figur 3.8. Gravning 4A. I baggrunden ses en bunke betonbrokker. Kan være efterladt af nedbryder. Figur 3.9. Gravning 4A fyldes hurtigt med vand til niveau godt 1 m u.t.

74 Bilag 3 Figur Opgravet fyldjord fra gravning 4A. Der ses affaldsfragmenter bla. i form af beton og tegl.

75 Bilag 3 Figur Gravning 4B. Udgravningen lugter af olie. I dybde af ca. 1,5 m u.t. træffes et vandførende rør. Det kan ikke afgøres og der er tale om kloak eller dræn. Figur Udgravning 4B vandfyldt til ca. 1,3 m u.t.

76 Bilag 3 Figur Gravning 5. Moræneleren under muldlaget fremstår vandmættet og der siver vand fra udgravningens vægge. Til højre for måle stadiet ses et tydelig mørkfarvet parti, hvori der bla. ses et delvist nedbrudt bræt. Figur Gravning 6. Moræneleren under muldlaget fremstår vandmættet og der siver vand fra udgravningens vægge.

77 Bilag 3 Figur Gravning 7. Til venstre i billedet ses plastik, som var en af affaldsfragmenterne, der lå spredt på overfladen. Figur Gravning 8. Umiddelbart under muldlaget ses intakte aflejringer I form af finsandet moræneler.

78 Bilag 3 Figur Gravning 9 Figur Intakt jord opgravet fra gravning 9.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Ejlskov A/S har for Vejdirektoratet udført prøvetagning af sediment i 2 regnvandsbassiner på Etape 4540 tilslutningsanlæg ved Odense SØ.

Ejlskov A/S har for Vejdirektoratet udført prøvetagning af sediment i 2 regnvandsbassiner på Etape 4540 tilslutningsanlæg ved Odense SØ. Notat 25-03-2014 Ejlskov A/S Jens Olsens Vej 3 8200 Åhus N Danmak www.ejlskov.com Sag: 14038 phk@ejlskov.com Tel: 87310063 Klient: Vejdiektoatet Pojekt: Etape 4540 Tilslutningsanlæg Odense SØ Opgave: Pøvetagning

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger.

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger. NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-21 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Supplerende udvaskningstests på slagger fra skrænten/dæmningen

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Notat November 2011 Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 11080 phk@ejlskov.com Tel: 87310063 Klient: Vejdirektoratet Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Opgave:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B

Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B Notat + Nygade 48, 6900 Skjern Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 www.kogsgaard.dk CVR 30600355 Dato: 13-04-2016

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Gunnar Clausens Vej Cvr.nr. 32562361 Side 1 af 6 Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand i forbindelse

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Slots- og Ejendomsstyrelsen Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Juni 2006 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810

Læs mere

Vejdirektoratet. Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Afgrænsende undersøgelse af konstateret kulbrinteforurning. 06.

Vejdirektoratet. Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Afgrænsende undersøgelse af konstateret kulbrinteforurning. 06. Vejdirektoratet Motorring, 00 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Afgrænsende undersøgelse af konstateret kulbrinteforurning 06. december 0 Vejdirektoratet Motorring, 00 Taastrup - Frederikssundmotorvejen

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Rapport Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Version 1 d. 2010-10-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2 2. Undersøgelser 3 2.1 Jord 3 2.1.1 Jordprøver 4 2.2 Grundvand 4 3.

Læs mere

Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Møllestien 6, matr. nr. 7bq, Helsinge

Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Møllestien 6, matr. nr. 7bq, Helsinge Sag nr.: 117175/ISA Dato: 11.september 2017 MILJØNOTAT Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Møllestien 6, matr. nr. 7bq, Helsinge 1. Indledning I forbindelse med planlagt boligbyggeri på Rundinsvej

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Roskilde Idræts- og Bevægelsescenter

Roskilde Idræts- og Bevægelsescenter ybygning Roskilde Idræts- og Bevægelsescenter Bilagsliste Totalentreprise Version: Roskilde Kommune Dato: 14.04.2016 Økonomi og Ejendomme Roskilde Kommune Byggeprogram Side 2 af 2 ybygning af Roskilde

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Forureningsundersøgelser, Gaias Allé, Gug Alper

Forureningsundersøgelser, Gaias Allé, Gug Alper OKTOBER 216 GAIAS ALLÉ APS Forureningsundersøgelser, Gaias Allé, Gug Alper FORURENINGSUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionshuset Visionsvej 3 9 Aalborg Danmark TLF + 6 FAX + 6 99 99 WWW cowidk OKTOBER

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor. Jordregulativ Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederiksberg Kommune med henblik på at

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune af 28. juni 2008 Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse... 1 af 28. juni 2008... 1 Holstebro Kommune... 1 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 4 Anmeldelse af jordflytninger...

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

KLASSIFICERING OG SORTERING

KLASSIFICERING OG SORTERING KLASSIFICERING OG SORTERING Bilaget indeholder retningslinjer for klassifikation og sortering af overskudsjord. Retningslinjerne beskriver fastsættelse af antal jordprøver til kemisk analyse, analyseparametre

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ Mariagerfjord Kommune Jordregulativ Indholdsfortegnelse JORDREGULATIV FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE... 1 1 FORMÅL... 1 1.1 Affaldshåndtering... 1 1.2 Områdeklassificering og jordflytning... 1 2 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

INCREMENTAL SAMPLING: EKSEMPLER. Bygherre: Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Rådgiver: NIRAS Laboratorium: Eurofins

INCREMENTAL SAMPLING: EKSEMPLER. Bygherre: Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Rådgiver: NIRAS Laboratorium: Eurofins INCREMENTAL SAMPLING: EKSEMPLER Bygherre: Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Rådgiver: NIRAS Laboratorium: Eurofins Fagsession 5: Prøvetagningsstrategi Vingsted 2013 ANALYSEBLANKET Hvad repræsenter

Læs mere