Forslag. Lovforslag nr. L 147 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lovforslag nr. L 147 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 147 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Juniortilforordnede) 1 I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 312 af 29. marts 2014, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften til kapitel 5 affattes således:»kapitel 5 Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede«. 2. Efter 30 indsættes før overskriften til 31:»Juniortilforordnede 30 a. Kommunalbestyrelsen kan på et møde beslutte at vælge et antal personer, der på valgdagen er fyldt 16 år, men endnu ikke fyldt 18 år, til at bistå valgstyrere og tilforordnede vælgere, jf. 29 og 30, på valgdagen. Disse benævnes juniortilforordnede. De juniortilforordnede må alene varetage opgaver af praktisk karakter og alene efter instruktion og under fornødent opsyn fra valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Stk. 2. De juniortilforordnede vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de i stk. 1 angivne personer, der har bopæl i kommunen.«3. I 31, stk. 3, 1. pkt., ændres»og de tilforordnede vælgere«til:», de tilforordnede vælgere og de juniortilforordnede«. 4. I 97, stk. 1, ændres»og tilforordnede vælgere«til:», tilforordnede vælgere og eventuelle juniortilforordnede, jf. 30 a,«. 2 I lov om valg af danske medlemmer til Europa- Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014, som ændret ved 2 i lov nr. 312 af 29. marts 2014, foretages følgende ændring: 1. I 16, stk. 1, 1. pkt., ændres»og tilforordnede vælgere«til:», tilforordnede vælgere og eventuelle juniortilforordnede«. 3 I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 2. april 2014, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften til kapitel 3 affattes således:»kapitel 3 Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede«. 2. Efter 17 indsættes før overskriften til 18:»Juniortilforordnede 17 a. Kommunalbestyrelsen kan på et møde beslutte at vælge et antal personer, der på valgdagen er fyldt 16 år, men endnu ikke fyldt 18 år, til at bistå valgstyrere og tilforordnede vælgere, jf. 16 og 17, på valgdagen. Disse benævnes juniortilforordnede. De juniortilforordnede må alene varetage opgaver af praktisk karakter og alene efter instruktion og under fornødent opsyn fra valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Økonomi- og Indenrigsmi., j.nr BX000346

2 2 Stk. 2. De juniortilforordnede vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de i stk. 1 angivne personer, der har bopæl i kommunen.«3. I 18, stk. 3, 1. pkt., ændres»og de tilforordnede vælgere«til:», de tilforordnede vælgere og de juniortilforordnede«. 5 1 finder anvendelse på folketingsvalg og folkeafstemninger, der afholdes efter lovens ikrafttræden. 4 Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indhold 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende regler 2.2. Baggrund og ministeriets overvejelser 2.3. Lovforslagets indhold 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at give kommunalbestyrelserne mulighed for at rekruttere unge 16- og 17-årige, der endnu ikke har valgret, til at yde praktisk hjælp som juniortilforordnede på afstemningsstederne ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunale og regionale valg og grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og at aflønne dem efter samme regler, som gælder for valgstyrere og tilforordnede vælgere. Forslaget skal bidrage til den demokratiske dannelse af unge på 16 og 17 år, der snart vil skulle deltage i deres første valg. Forslaget ligger således i god tråd med Valgretskommissionens anbefalinger fra 2011, som bl.a. var, at der var behov for at gøre en indsats for unges demokratiske dannelse. I denne anbefaling lå bl.a., at der skal skabes en norm om demokratisk deltagelse tidligt hos de unge. Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance har den 5. december 2014 således indgået en politisk aftale om at gennemføre en ændring af valglovgivningen, der tillader kommunerne at rekruttere unge på 16 og 17 år til at bistå valgstyrere og tilforordnede vælgere ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunale og regionale valg og grundlovsumiddelbare folkeafstemninger. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret Efter valglovgivningens regler vælger kommunalbestyrelsen et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen, jf. folketingsvalglovens 30, folketingvalglovens 97, stk. 1, og Europa-Parlamentsvalglovens 16, stk. 1, (sidstnævnte to bestemmelser henviser begge til reglerne i folketingsvalglovens kapitel 5), samt den kommunale og regionale valglovs 17. Heraf følger, at man for at blive valgt til hvervet som tilforordnet vælger skal opfylde valgretskravene til det pågældende valg. For folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunale og regionale valg samt grundlovsumiddelbare folkeafstemninger gælder bl.a., at man skal være fyldt 18 år senest på valgdagen, jf. folketingsvalglovens 1 og 96, stk. 1, Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, og den kommunale og regionale valglovs 1, stk. 1. De tilforordnede vælgere skal hjælpe valgstyrerne med deres opgaver på valgdagen. De tilforordnede vælgere skal blandt andet yde hjælp til stemmeafgivningen for de vælgere, der ikke kan foretage stemmeafgivningen på den foreskrevne måde uden hjælp, jf. folketingsvalglovens 48, folketingvalglovens 99, stk. 1, og Europa-Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, (sidstnævnte to bestemmelser henviser begge til reglerne i folketingsvalglovens kapitel 7), samt den kommunale og regionale valglovs 53. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal foretage stemmeoptællingen på afstemningsstedet, (ved Europa-Parlamentsvalg dog forudsat, at stemmeoptællingen finder sted på afstemningsdagen, hvilket har været tilfældet ved de senere valg), jf. folketingsvalglovens 68, folketingvalglovens 101, stk. 1, og Europa-Parlamentsvalglovens 28, stk. 2, (sidstnævnte to bestemmelser henviser begge til reglerne i folketingsvalglovens kapitel 9), samt den kommunale og regionale valglovs 74. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som tilforordnet vælger, og de tilforordnede vælgere har, medmindre de har forfald, pligt til at udføre de opgaver, som påhviler dem i medfør af deres hverv, jf. folketingsvalglovens 31, stk. 1 og 2, folketingvalglovens 97, stk. 1, og Europa- Parlamentsvalglovens 16, stk. 1, (sidstnævnte to bestemmelser henviser begge til reglerne i folketingsvalglovens kapitel 5), samt den kommunale og regionale valglovs 18, stk. 1 og stk. 2. Der ydes diæter til de tilforordnede vælgere (samt valgbestyrelsens medlemmer og valgstyrere) for deres virksomhed i forbindelse med valget, jf. folketingsvalglovens 31, stk. 3, 1. pkt., folketingvalglovens 97, stk. 1, og Europa-Parlamentsvalglovens 16, stk. 1, (sidstnævnte to bestemmelser henviser begge til reglerne i folketingsvalglovens kapitel 5), samt den kommunale og regionale valglovs 18, stk. 3, 1. pkt. Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes

4 4 styrelse. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte på et møde, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i lov om kommunernes styrelse er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. folketingsvalglovens 31, stk. 3, pkt., folketingvalglovens 97, stk. 1, og Europa-Parlamentsvalglovens 16, stk. 1, (sidstnævnte to bestemmelser henviser begge til reglerne i folketingsvalglovens kapitel 5), samt den kommunale og regionale valglovs 18, stk. 3, pkt Baggrund og ministeriets overvejelser Københavns Kommunes valgadministration har forud for kommunal- og regionalvalget 2013 spurgt ministeriet om, hvorvidt det var muligt inden for valglovgivningens rammer at anvende unge under 18 år som tilforordnede ved kommunal- og regionalvalget. Formålet skulle først og fremmest være, at dette ville bidrage til de unges demokratiske dannelse. Det ville efter Københavns Kommunes administrations opfattelse have god sammenhæng med de særlige tiltag, som blev iværksat forud for kommunal- og regionalvalget 2013 for at få unge førstegangsvælgere til at stemme, herunder ved kampagner og mobil brevstemmeafgivning på uddannelsessteder m.v. Det er imidlertid efter de gældende regler ikke muligt at anvende personer under 18 år som tilforordnede vælgere, da valglovgivningen netop foreskriver, at der vælges et antal tilforordnede vælgere blandt vælgere i kommunen. Heri er indlagt et krav om, at de pågældende skal opfylde valgretsbetingelserne, herunder aldersbetingelsen for valgret, som til danske valg og folkeafstemninger er 18 år. Ministeriet er enigt i Københavns Kommunes betragtninger om, at en mulighed for at anvende unge på 16 og 17 år til at hjælpe til med praktiske opgaver ved valg og folkeafstemninger vil give de unge en god mulighed for at lære en af de grundlæggende demokratiske processer at kende indefra. Tiltaget kan bidrage til de unges demokratiske dannelse med henblik på, at de føler sig bedre rustet til at gøre brug af deres valgret, som de opnår, når de fylder 18 år. Det bemærkes, at sigtet med lovforslaget derimod ikke er at give kommunerne mulighed for at udpege et færre antal tilforordnede, end de ellers ville have gjort uden muligheden for supplerende at udpege juniortilforordnede. Med andre ord må juniortilforordnede ikke erstatte et antal tilforordnede vælgere Lovforslagets indhold Det foreslås at give kommunalbestyrelserne mulighed for at vælge unge, der på valgdagen er fyldt 16 år, men endnu ikke er fyldt 18 år, til at bistå valgstyrere og tilforordnede vælgere på valgdagen, samt at disse benævnes juniortilforordnede. Muligheden for at vælge juniortilforordnede gælder ifølge forslaget både ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunale og regionale valg og grundlovsumiddelbare folkeafstemninger, jf. forslagets 1, nr. 2 og 4, 2, nr. 1, og 3, nr. 2. Da juniortilforordnede ikke har valgret og desuden må forudsættes at have begrænset erfaring med håndtering af administrative processer, vil der være en række opgaver, som de ikke efter lovforslaget vil få adgang til at varetage. Det foreslås derfor, at de opgaver, som de juniortilforordnede må varetage, afgrænses til opgaver af praktisk karakter, der endvidere skal underlægges instruktion og fornødent opsyn fra valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Det er således ikke hensigten, at de juniortilforordnede skal erstatte nogle af de voksne tilforordnede vælgere, men gerne være et supplement, der kan lette opgavevaretagelsen for valgstyrere og tilforordnede vælgere samtidig med, at de juniortilforordnede tilføres noget demokratisk dannelse. Den adgang, de juniortilforordnede vil have til at løse opgaver i forbindelse med valget, vil således være positivt afgrænset i lovforslaget, dvs. til opgaver af praktisk karakter. Dette indebærer, at de juniortilforordnede vil være afskåret fra at medvirke til en række opgaver, som udføres af de tilforordnede vælgere. Det drejer sig primært om opgaver, der har karakter af myndighedsudøvelse, herunder egentlige stemmeoptællingsopgaver og ydelse af bistand til vælgere, der ikke kan stemme uden hjælp. De juniortilforordnede må dog godt overvære valgstyreres, tilforordnede vælgeres og kommunalt ansat personales udførelse af de pågældende myndighedsopgaver, herunder blive på afstemningsstedet efter valghandlingens afslutning for at overvære stemmeoptællingen, så længe det ikke griber forstyrrende ind i de pågældende opgaver. De juniortilforordnede vil kunne varetage forskellige serviceprægede eller assisterende funktioner ved valghandlingen og derved frigøre ressourcer hos de voksne tilforordnede vælgere og valgstyrerne, som kan bruges bedre til andre opgaver. Endvidere vil det ved nogle opgaver være hensigtsmæssigt efter kommunalbestyrelsens eller valgstyrernes bestemmelse, at de juniortilforordnede løser opgaver i tæt samarbejde med og under instruktion fra en tilforordnet vælger, både for at styrke elementet af demokratisk oplæring, og for at de juniortilforordnede ikke skal stå alene med ansvaret for opgaver, der kan kræve en voksens intervention, f.eks. hvis en vælger skal irettesættes for brud på reglerne om forbud mod valgagitation på valgstedet. Opgaveafgrænsningen for de juniortilforordnede er nærmere afgrænset i de specielle bemærkninger til lovforslaget. Det foreslås endvidere, at kommunalbestyrelsen vælger de juniortilforordnede ved forholdstal under ét blandt unge, der har bopæl i kommunen. Hvervet som juniortilforordnet er dog til forskel fra hvervet som medlem af valgbestyrelsen, valgstyrer eller tilforordnet vælger ikke et borgerligt ombud. Der henvises til forslagets 1, nr. 2, og 3, nr. 2, med tilhørende bemærkninger. Det foreslås endelig, at juniortilforordnede får ret til at få udbetalt diæter efter samme regler som valgstyrere og tilforordnede vælgere i øvrigt i det omfang, kommunalbestyrel-

5 5 sen måtte træffe afgørelse herom. Der henvises til forslagets 1, nr. 3, og 3, nr. 3, med tilhørende bemærkninger. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget om, at de juniortilforordnede vil skulle have udbetalt diæter efter samme regler som gælder for udbetaling af diæter til medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere, kan give de kommunalbestyrelser, der beslutter at anvende juniortilforordnede, øgede udgifter til diæter samt eventuel forplejning m.v. til de juniortilforordnede. Da muligheden for at vælge juniortilforordnede til at bistå ved valget er frivillig for kommunerne, der således kan undlade at vælge juniortilforordnede, eller kan undlade at udbetale diæter til juniortilforordnede eller i øvrigt tilpasse de samlede diætsatser således, at den samlede udbetaling af diæter ikke påvirkes af valget af et antal juniortilforordnede, vil der imidlertid ikke skulle svares økonomisk kompensation fra staten til kommunerne for udgifter til diæter m.v. til de juniortilforordnede. De juniortilforordnede vil kunne varetage opgaver af praktisk karakter og derved frigøre ressourcer hos valgstyrere og tilforordnede vælgere, der kan anvendes andetsteds. Kommunerne vil dog skulle afsætte ressourcer til at rekruttere og instruere de juniortilforordnede, såfremt kommunen vælger sådanne juniortilforordnede. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 23. december 2014 til den 29. januar 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Akademikerne, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Ældreråd, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Regioner, Danske Seniorer, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, DESA Dansk Erhvervssammenslutning, Det Centrale Handicapråd, Domstolsstyrelsen, Forbrugerrådet Tænk, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Forhandlingsfællesskabet (tidligere Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte), FSR danske revisorer, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Institut for Menneskerettigheder, KL, Kommunernes Lønningsnævn, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Landsorganisationen i Danmark (LO), Netværket af Ungdomsråd (NAU), Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF), Vestre Landsret, Østre Landsret, Ældre Sagen. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Juniortilforordnede kan ydes diæter efter samme regler som voksne valgstyrere og tilforordnede vælgere efter kommunalbestyrelsens beslutning herom. Administrative konsekvenser for stat, De juniortilforordnede vil kunne varetage Kommunerne vil skulle afsætte ressourcer kommuner og regioner opgaver af praktisk karakter og derved frigøre ressourcer hos valgstyrere og tilforordnede til at rekruttere og instruere de juniortilforordnede, såfremt kommunen vælger vælgere, der kan anvendes an- sådanne juniortilforordnede. detsteds. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser

6 6 Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Med forslaget indsættes en ny titel til folketingsvalglovens kapitel 5, der tager højde for indførelsen med forslaget til en ny 30 a af en adgang for kommunalbestyrelsen til at vælge juniortilforordnede til at hjælpe til med praktiske opgaver i forbindelse med folketingsvalg. Herefter angiver titlen til kapitel 5, at kapitlet omhandler valgbestyrelsen, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3. i de almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Med forslaget indsættes en ny bestemmelse i folketingsvalgloven, 30 a, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte på et møde at vælge et antal personer, der på valgdagen er fyldt 16 år, men endnu ikke fyldt 18 år, til at bistå valgstyrere og tilforordnede vælgere på valgdagen, jf. forslaget til lovens 30 a, stk. 1, 1. pkt. Alderskravet kan ikke fraviges. Det er op til kommunalbestyrelsen selv at fastlægge antallet af de 16- og 17-årige personer, som skal vælges. Beslutningen om at vælge juniortilforordnede skal træffes på et møde i kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres til udvalg eller kommunens forvaltning. Valget af juniortilforordnede kan derimod godt delegeres. Beslutningen om at vælge juniortilforordnede skal træffes af den kommunalbestyrelse, i hvis funktionsperiode valget eller den grundlovsumiddelbare folkeafstemning afholdes, men kan godt træffes under ét for samtlige de valg og grundlovsumiddelbare folkeafstemninger, der måtte forekomme i den pågældende kommunalbestyrelses funktionsperiode. Det er i den forbindelse uden betydning, om de pågældende unge ville have haft valgret til folketingsvalg, hvis de havde opfyldt alderskriteriet på 18 år. Unge, der har fast bopæl i kommunen, men som ikke ville have haft valgret, f.eks. fordi de ikke har dansk indfødsret, kan således også udpeges som juniortilforordnede til folketingsvalg (samt grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg, jf. lovforslagets 1, nr. 4, og 2, nr. 1). Ifølge forslaget skal de unge 16- og 17-årige, som kommunalbestyrelsen vælger, benævnes juniortilforordnede, jf. forslaget til lovens 30, stk. 1, 2. pkt. Bestemmelsen vedrører den benævnelse, de juniortilforordnede har i denne lov. Den særlige benævnelse betyder, at de juniortilforordnede ikke anses for tilforordnede vælgere, og at lovens bestemmelser om tilforordnede vælgere ikke gælder for de juniortilforordnede, medmindre andet følger af det særlige regelsæt for de juniortilforordnede. Ifølge forslaget må de juniortilforordnede alene varetage opgaver af praktisk karakter, og alene efter instruktion og under fornødent opsyn fra valgstyrere eller tilforordnede vælgere, jf. forslaget til lovens 30 a, stk. 1, 3. pkt. De juniortilforordnede vil således f.eks. kunne varetage følgende serviceprægede eller assisterende funktioner ved valghandlingen: Medvirke til kontrollen af stemmekasser, før afstemningen starter i overværelse af de første vælgere, for at sikre, at de er tomme, jf. folketingsvalglovens 46, stk. 2. Kontrollen vil dog skulle foretages under en myndig tilforordnet eller valgstyrers medvirken, og den efterfølgende aflåsning/forsegling af stemmekassen skal foretages af en valgstyrer eller tilforordnet vælger. Yde bistand til afviklingen af kødannelser på afstemningsstedet, dvs. de kan hjælpe med at holde en god gennemstrømning på afstemningsstedet ved at styre folk ud og ind af valglokalet, vise hen til valgbordene og videre hen til stemmerummene. De juniortilforordnede må dog ikke i denne forbindelse besvare spørgsmål fra vælgere, jf. nedenfor. Være gardinholdere (tjekke, at et stemmerum er ledigt, forsynet med et fungerende skriveredskab, og at der ikke ligger noget valgmateriale eller andet tilbage fra den forrige vælger, og holde gardinet til side for vælgeren). Være dørholdere (herunder hjælpe særligt ældre og svagelige vælgere med at komme ind på og ud af valglokalet). Yde bistand til den praktiske afvikling af vælgerens stemmeafgivning ved stemmekasserne under kontrol og opsyn af en tilforordnet vælger eller valgstyrer, og holde øje med, at ingen vælger forlader valglokalet med stemmematerialet (i hvilket fald de vil skulle tilkalde en tilforordnet vælger eller valgstyrer). Sørge for, at blyanterne i stemmerummene er spidsede, hjælpe med at stille borde m.v. op, hente kaffe m.v. til valgbordene og i øvrigt gå til hånde. Deltage i grovsorteringen af stemmesedlerne efter valghandlingens afslutning under forudsætning af, at dette sker under kontrol og opsyn af en tilforordnet vælger eller valgstyrer. Ved grovsorteringen må der ikke foretages nogen optælling af de enkelte stemmer, men stemmerne kan under grovsorteringen inddeles i bunker efter partier eller kandidater uden for partierne med henblik på den egentlige optælling af de enkelte stemmer i de enkelte bunker. Som følge af den positive afgrænsning af de juniortilforordnedes opgaver til opgaver af praktisk karakter vil der være en række opgaver, som falder uden for de opgaver, som

7 7 de juniortilforordnede kan varetage. Det drejer sig primært om opgaver af mere myndighedspræget karakter. Disse opgaver vil fortsat skulle varetages alene af valgstyrere, tilforordnede vælgere og kommunale medarbejdere, som hjælper til ved valget. Det drejer sig bl.a. om: Gennemgang af brevstemmer, jf. folketingsvalglovens 65 og 66. Opgaver ved valgbordene (modtagelse af valgkort, afkrydsning på valglisten og udlevering af stemmeseddel, forespørgsel om vælgerens fødselsdato og eventuelt yderligere dokumentation for vælgerens identitet i tilfælde, hvor der måtte være tvivl herom), jf. folketingsvalglovens 47. Hjælp til stemmeafgivning som myndighedsperson, jf. folketingsvalglovens 49, stk. 2, 1. pkt., herunder opgaver i forbindelse med afstemning uden for valglokalerne (håndtering af»blindekassen«, dvs. modtagelse af vælgernes valgkort og afhentning af stemmeseddel og mobil stemmekasse til vælgere, der må stemme uden for valgstedet). De juniortilforordnede må dog fortsat godt yde hjælp som personligt udpegede hjælpere, jf. folketingsvalglovens 49, stk. 2, 2. pkt., på den måde, som lovgivningen allerede i dag giver mulighed for, men i så fald skal en tilforordnet vælger efter de gældende regler yde hjælp som myndighedsperson. Lovforslaget ændrer således ikke den gældende retstilstand vedrørende hjælp til stemmeafgivning. Vejledning af vælgere om valghandlingen. Stiller en vælger spørgsmål til en juniortilforordnet, må denne derfor henvise vælgeren til at rette henvendelse til en tilforordnet vælger eller valgstyrer. Ombytning af fejlagtig afkrydset stemmeseddel, jf. folketingsvalglovens 48, stk. 2. Betjening af informationsbord (udskrivning af erstatningsvalgkort m.v., jf. folketingsvalglovens 47, 3. pkt.). Pressehåndtering. Egentlig optælling af stemmesedler, herunder bedømmelse af stemmesedler, jf. folketingsvalglovens 68-69, stk. 1 og 2, samt fintællingen, jf. folketingsvalglovens 73. Udfyldelse af afstemningsbog og andet valgregnskabsmateriale, jf. folketingsvalglovens 69, stk. 3, og Formålet med forslaget er som nævnt at bidrage til de unges demokratiske dannelse. Uanset, at de juniortilforordnede som anført ovenfor ikke må udføre opgaver af mere myndighedspræget karakter, må de juniortilforordnede godt i det omfang, det ikke griber forstyrrende ind i valghandlingen, overvære, uden at deltage i, udførelsen af myndighedsopgaver, mens de udføres af en valgstyrer, tilforordnet vælger eller kommunalt ansat medarbejder. En sådan overværelse er også en opgave af praktisk karakter, som en juniortilforordnet kan udføre. Der er intet til hinder for, at den valgstyrer, tilforordnet vælger eller kommunalt ansat medarbejder, der udfører opgaven, samtidig forklarer de juniortilforordnede nærmere om den konkrete opgaves formål og udførelse. Tilsvarende må de juniortilforordnede gerne blive på afstemningsstedet, efter at deres opgaver er fuldført, med henblik på, at de kan overvære stemmeoptællingen m.v. på samme måde, som enhver vælger efter valglovgivningen må overvære stemmeoptællingen. En betingelse herfor er dog, at de juniortilforordnedes overværelse af stemmeoptællingen tilrettelægges under hensyntagen til, at de juniortilforordnede på den ene side i overensstemmelse med formålet med hvervet som juniortilforordnet får god mulighed for at opnå en forståelse for optællingsprocedurerne, men på den anden side ikke må forstyrre stemmeoptællingen. Med en ny bestemmelse fastsættes endelig i forslaget til folketingsvalglovens 30 a, stk. 2, at de juniortilforordnede vælges ved forholdstal under ét blandt unge med bopæl i kommunen, der på valgdagen er fyldt 16 år, men endnu ikke er fyldt 18 år og således ikke har opnået alderen for valgret. Om den personkreds, der kan vælges som juniortilforordnet, henvises til bemærkningerne til stk. 1, 1. pkt. Hvad proceduren for valg af juniortilforordnede angår, gælder de samme regler som ved valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere i forhold til anvendelse af forholdstalsmetoden. Forholdstalsvalgene foretages efter reglerne i den kommunale styrelseslovs 24, stk. 3. Det er således tilsvarende ikke nødvendigt at afholde valg, hvis der er enighed i kommunalbestyrelsen om, hvem der skal udpeges til juniortilforordnede. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3. i de almindelige bemærkninger. Til nr. 3 Med forslaget til ændring af folketingsvalglovens 31, stk. 3, omfattes de juniortilforordnede af samme regler for ydelse af diæter for virksomhed i forbindelse med valget, som gælder for medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere. Diæterne vil dermed som udgangspunkt være af samme størrelse som de diæter, der gives efter den kommunale styrelseslov, jf. folketingsvalglovens 31, stk. 3, 1. og 2. pkt. Diætsatsen for hverv, der beslaglægger højst 4 timer, udgør i 2014-niveau 400 kr. pr. dag. Dette beløb forhøjes hvert år den 1. januar, første gang den 1. januar 2015, med 5 kr. til 405 kr. pr. dag. Hvis hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes der det dobbelte af det for det pågældende år gældende diætbeløb, dvs. i 2014 ydes 800 kr. pr. dag, og i 2015 ydes 810 kr. pr. dag. Se 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Efter de gældende regler kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke ydes diæter for virksomhed i forbindelse med valg, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet (højere eller lavere) beløb, end der følger af reglerne i den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsen er herved ikke bundet af de nævnte diætsatser eller af bestemmelsen om, at der for dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte diætbeløb. Diæterne kan pr. dag dog højst ud-

8 8 gøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i den kommunale styrelseslov er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. folketingsvalglovens 31, stk. 3, 4. pkt., det vil sige i 2014 højst kr. pr. dag, og i 2015 højst kr. pr. dag. Beslutningen om ydelse af diæter til de juniortilforordnede skal træffes på et møde i kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres til et udvalg eller kommunens forvaltning. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutningen generelt for alle, som medvirker ved valget, herunder også de juniortilforordnede, eller for et eller flere af de hverv, der nævnes i bestemmelsen. Der kan således fastsættes et andet diætbeløb for de juniortilforordnede end for valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrere og tilforordnede vælgere. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen fastsætte forskellige diætsatser for de juniortilforordnede alt efter hvilke hverv, de skal varetage inden for lovens rammer. Kommunalbestyrelsen kan endelig også beslutte, at der ikke skal ydes diæter til de juniortilforordnede. Kommunalbestyrelsens beslutning om diætsatser, herunder om en differentiering af satserne, skal ske ud fra saglige og generelle kriterier. Ydes der diæter til de juniortilforordnede, kan de pågældende ikke frasige sig modtagelse af diæter. Diæterne er endvidere personlige. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke aftale med de pågældende juniortilforordnede, at kommunen helt eller delvis skal overføre diæterne direkte til 3. part, f.eks. den pågældendes politiske ungdomsorganisation, hvis vedkommende er medlem af en politisk ungdomsorganisation, eller en velgørende organisation eller lignende. Kommunalbestyrelsen kan heller ikke bestemme, at der i stedet for at yde diæter til de juniortilforordnede ydes et beløb til de pågældendes skole, en velgørende organisation eller lignende. Til nr. 4 Med forslaget til ændring af folketingsvalglovens 97, stk. 1, bringes reglerne om valg af juniortilforordnede m.v., som er omhandlet i lovforslagets 1, nr. 2 og 3, til også at gælde ved grundlovsumiddelbare folkeafstemninger. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 2 og 3, samt afsnit 2.3. i de almindelige bemærkninger. Til 2 Med forslaget til ændring af Europa-Parlamentsvalglovens 16, stk. 1, 1. pkt., kommer reglerne om valg af juniortilforordnede m.v., som er omhandlet i lovforslagets 1, nr. 2 og 3, til også at gælde ved Europa-Parlamentsvalg. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 2 og 3, samt afsnit 2.3. i de almindelige bemærkninger. Til nr. 1 Til 3 Med forslaget indsættes en ny titel til den kommunale og regionale valglovs kapitel 3, der tager højde for indførelsen i forslaget til en ny 17 a af en adgang for kommunalbestyrelsen til at vælge juniortilforordnede til at hjælpe til med praktiske opgaver i forbindelse med kommunale og regionale valg. Herefter angiver titlen til lovens kapitel 3, at kapitlet omhandler valgbestyrelsen, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3. i de almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Med forslaget indsættes en ny bestemmelse i den kommunale og regionale valglov, 17 a, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for på et møde at vælge et antal personer, der på valgdagen er fyldt 16 år, men endnu ikke fyldt 18 år, til at bistå valgstyrere og tilforordnede vælgere på valgdagen, og som benævnes juniortilforordnede (forslaget til lovens 17 a, stk. 1, 1. og 2. pkt.). Om den personkreds, der kan vælges som juniortilforordnet, om betydningen af kravet om, at beslutningen om at vælge juniortilforordnet træffes på et møde i kommunalbestyrelsen, og om betydningen af benævnelsen juniortilforordnet henvises herom til bemærkningerne til forslagets 1, nr. 2. Det er i den forbindelse uden betydning, om de pågældende unge ville have haft valgret til kommunale og regionale valg, hvis de havde opfyldt alderskriteriet på 18 år. Unge, der har fast bopæl i kommunen, men som ikke ville have haft valgret, f.eks. fordi de ikke har dansk indfødsret eller er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, eller er statsborgere i Island eller Norge, eller ikke uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen, jf. den kommunale og regionale valglovs 1, stk. 1, kan således også udpeges som juniortilforordnede til kommunale og regionale valg. Ifølge forslaget vil de juniortilforordnede alene kunne varetage opgaver af praktisk karakter, og alene efter instruktion og under fornødent opsyn fra valgstyrere eller tilforordnede vælgere, jf. forslaget til lovens 17 a, stk. 1, 3. pkt. Om den nærmere afgrænsning af de opgaver, som de juniortilforordnede vil kunne varetage, henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 2, samt til afsnit 2.3. i de almindelige bemærkninger. Med en ny bestemmelse fastsættes endelig i forslaget til den kommunale og regionale valglovs 17 a, stk. 2, at de juniortilforordnede vælges ved forholdstal under ét blandt unge med bopæl i kommunen, der på valgdagen er fyldt 16 år, men endnu ikke er fyldt 18 år og således ikke har opnået alderen for valgret. Hvad proceduren for valg af juniortilforordnede angår, gælder de samme regler som ved valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere i forhold til anvendelse af forholdstals-

9 9 metoden. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 2. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3. i de almindelige bemærkninger. Til nr. 3 Med ændringen af den kommunale og regionale valglovs 18, stk. 3, omfattes de juniortilforordnede af samme regler for ydelse af diæter for virksomhed i forbindelse med valget, som gælder for medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 3, samt afsnit 2.3. i de almindelige bemærkninger. Til 4 Bestemmelsen fastlægger lovens ikrafttrædelsestidspunkt til den 1. januar Til 5 Ved den foreslåede bestemmelse fastlægges, at loven for så vidt angår folketingsvalg og folkeafstemninger finder anvendelse på folketingsvalg og grundlovsumiddelbare folkeafstemninger, der afholdes efter lovens ikrafttræden den 1. januar Bestemmelsen gælder således fra og med lovens ikrafttræden for sådanne valg og folkeafstemninger, uanset at disse måtte være udskrevet før den 1. januar 2016 til afholdelse efter lovens ikrafttræden. Såfremt et folketingsvalg eller en grundlovsumiddelbar folkeafstemning udskrives før den 1. januar 2016 til afholdelse efter lovens ikrafttræden, vil der ikke være noget til hinder for, at kommunalbestyrelsen forbereder udpegelsen af juniortilforordnede på selve afstemningsdagen, der afholdes efter den 1. januar 2016.

10 10 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 312 af 29. marts 2014, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften til kapitel 5 affattes således: Kapitel 5»Kapitel 5 Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede«valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede«. 2. Efter 30 indsættes før overskriften til 31: Tilforordnede vælgere 30. Senest når valg er udskrevet, vælger kommunalbestyrelsen et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen. Stk. 2. En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som tilforordnet vælger. 31. (udeladt) Stk. 2. (udeladt) Stk. 3. Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte på et møde, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse.»juniortilforordnede 30 a. Kommunalbestyrelsen kan på et møde beslutte at vælge et antal personer, der på valgdagen er fyldt 16 år, men endnu ikke fyldt 18 år, til at bistå valgstyrere og tilforordnede vælgere, jf. 29 og 30, på valgdagen. Disse benævnes juniortilforordnede. De juniortilforordnede må alene varetage opgaver af praktisk karakter og alene efter instruktion og under fornødent opsyn fra valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Stk. 2. De juniortilforordnede vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de i stk. 1 angivne personer, der har bopæl i kommunen.«3. I 31, stk. 3, 1. pkt., ændres»og de tilforordnede vælgere«til:», de tilforordnede vælgere og de juniortilforordnede«.

11 11 Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i lov om kommunernes styrelse er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed. 97. Senest når dagen for en folkeafstemning er fastsat, vælges valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere i overensstemmelse med reglerne i kapitel 5 for folketingsvalg og med de opgaver, der er nævnt i dette kapitel, dog med de ændringer, der følger af afstemningens karakter. Stk. 2. (udeladt) 4. I 97, stk. 1, ændres»og tilforordnede vælgere«til:», tilforordnede vælgere og eventuelle juniortilforordnede, jf. 30 a,«. 2 I lov om valg af danske medlemmer til Europa- Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014, som ændret ved 2 i lov nr. 312 af 29. marts 2014, foretages følgende ændringer: 16. Forud for valget vælges valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere efter reglerne i kapitel 5 i lov om valg til Folketinget. Valgbestyrelsen skal vælges senest 4 uger før valgdagen. Stk. 2. (udeladt) 1. I 16, stk. 1, 1. pkt., ændres»og tilforordnede vælgere«til:», tilforordnede vælgere og eventuelle juniortilforordnede«. 3 I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 2. april 2014, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften til kapitel 3 affattes således: Kapitel 3»Kapitel 3 Valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede«. 2. Efter 17 indsættes før overskriften til 18: Tilforordnede vælgere 17. Kommunalbestyrelsen vælger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilfor-»juniortilforordnede 17 a. Kommunalbestyrelsen kan på et møde beslutte at vælge et antal personer, der på valgdagen er fyldt 16 år, men endnu ikke fyldt 18 år, til at bi-

12 12 ordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. Stk. 2. Regionsrådet kan vælge et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved fornyet fintælling af regionsrådsvalget. Valget foregår efter tilsvarende regler som nævnt i stk. 1. Stk. 3. (udeladt) 18. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer eller tilforordnet vælger. Stk. 2. Valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere har pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald. Hvis et medlem af valgbestyrelsen har forfald, indtræder den pågældendes stedfortræder i valgbestyrelsen. Hvis en valgstyrer eller en tilforordnet vælger har forfald, udpeger den gruppe i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrer eller en ny tilforordnet vælger. Stk. 3. Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan dog beslutte på et møde, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i lov om kommunernes styrelse er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed. stå valgstyrere og tilforordnede vælgere, jf. 16 og 17, på valgdagen. Disse benævnes juniortilforordnede. De juniortilforordnede må alene varetage opgaver af praktisk karakter og alene efter instruktion og under fornødent opsyn fra valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Stk. 2. De juniortilforordnede vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de i stk. 1 angivne personer, der har bopæl i kommunen.«3. I 18, stk. 3, 1. pkt., ændres»og de tilforordnede vælgere«til:», de tilforordnede vælgere og de juniortilforordnede«. 4 Loven træder i kraft den 1. januar finder anvendelse på folketingsvalg og folkeafstemninger, der afholdes efter lovens ikrafttræden.

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således: »Kapitel 5. Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede«

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således: »Kapitel 5. Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede« Enhed Valg Sagsbehandler Nicoline N. Miller Koordineret med Sagsnr. 2014-21482 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og lov

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2015-6028 Doknr. 299200 Dato 18-12-2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg 2015/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og indenrigsmin., j. nr. 2015-6028 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«.

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPMP/NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07004 Doknr. 124989 Dato 13-09-2013 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

Håndbog til. Kommunal- og Regionalvalget

Håndbog til. Kommunal- og Regionalvalget Håndbog til Kommunal- og Regionalvalget 2017 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger fremme

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 41 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 0.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, MØDELOKALE 1 Økonomiudvalget 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet, Mogens Christensen.

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Christine Boeskov Koordineret med Sagsnr. 2016-558 Doknr. 341282 Dato 24-06-2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse:

Notat. Indholdsfortegnelse: Not Not - Orientering om nye regler vedr. Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017 Sag: 84.03.00-G01-1-17 Tina Bernsdorf Jungfeldt Politik og Stregi 11-07-2017 Social- og Indenrigsministeriet har den 17. maj

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 03. juni 2015 Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann/Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr. EMN-2014-06619

Læs mere

Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Håndbog til. Folketingsvalget

Håndbog til. Folketingsvalget Håndbog til Folketingsvalget 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger fremme på afstemningsstedet.

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

2008/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. november Betænkning.

2008/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. november Betænkning. 2008/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v. Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 115095 Dato 04-10-2013

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER FOLKEAFSTEMNING OM OMDANNELSE AF RETSFORBEHOLD TIL EN FRITVALGSORDNING DEN 3. DECEMBER 2015 Indhold INDLEDNING... 3 FORBEREDELSE INDEN VALGETS/AFSTEMNINGENS

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til Til lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 166 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne,

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse Til alle regioner cc.: alle KB + Danske Regioner 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114984 Dato 04.10.2013

Læs mere

I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet.

I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet. Seniorrådsvalg 2017 I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet. Valget mellem et fremmødevalg og et brevstemmevalg er i høj grad en politisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region.

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Til Byrådet Hedensted Kommune Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Der er på landsplan en del

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 4 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2017-3153

Læs mere

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Fællesstaben Byrådssekretariatet 15.09.06/JP/KDR Rev. 23.01.07 Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Formål: I notatet informeres om ny valgkredsinddeling og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling)

(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling) Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-00549 Doknr. 24756 Dato 16-11-2012 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1 1 BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER 2017 Information nr. 1 om lovændringer, blanketter, vigtige datoer i forbindelse med indlevering af kandidatlister og anmeldelse af forbund, kandidatuddannelse,

Læs mere

Beretning. klager i forbindelse med folkeafstemning den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Beretning. klager i forbindelse med folkeafstemning den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Udvalget til Valgs Prøvelse 2015-16 UVP Alm.del Bilag 51 Offentligt Beretning nr. 2 Folketinget 2015-16 Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 16. december 2015 Beretning om klager i forbindelse

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2016-665 Doknr. 470656 Dato 28-06-2017 Orientering om ændring af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 146 Folketinget Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 146 Folketinget Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj over Til lovforslag nr. L 146 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 363 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Tak for invitationen Lene Hartig Danielsen Chef for Borgerservice Regelgrundlaget - brevstemmer Tidligere regler og principper samt vejledninger Nye regler baggrund og formål - moderniseringsaftalen 2013

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 11. november 2015 Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann Rasmussen/ Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. april Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg. 26. april Nr. 391.

Lovtidende A Udgivet den 27. april Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg. 26. april Nr. 391. Lovtidende A 2017 Udgivet den 27. april 2017 26. april 2017. Nr. 391. Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 127 af 11/02/2013 Gældende (Kommunal- regionalvalgloven) Offentliggørelsesdato: 13-02-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-222696 Sags nr. 480-2015-2759 Køreplan Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 169 Folketinget Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) til

Forslag. Lovforslag nr. L 169 Folketinget Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) til Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Dokument nr. 480-2015-380660 Sags nr. 480-2015-89971 Køreplan Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere