Kommunalbestyrelsen. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Refer Do 09. oktober 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:20 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Laura Sø, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Peter E. Jonassen, Helle Mandrup Tønnesen, Tage Vestergaard, Heino Hahn, Kim Errebo, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Olsen Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Indkommet meriale Forslag om ændringer i skolernes Miniklub- og Juniorklubtilbud behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune Budget behandling Ansøgning om etablering af holdeplads ved Jungshovedvej/Neblevej Affaldsplan Ny fordeling af administrionsomkostninger til offentlige busruter Praksis for udstedelse af flexboligtilladelser Etablering af tværkommunalt turismeselskab Udpegning af ny personlig stedfortræder - Handicaprådet Bevillingsnævnets årsberetning for Spørgetid Salg af areal - LUKKET SAG...42 Bilagsoversigt...43 Underskriftsside...44

3 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretriet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 2

4 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 15. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 2. Sagsfremstilling Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, et medlem vil være forhindret i varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredsstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune 2 truffet beslutning om, borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte ovenfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes være kortere end 1 måned. Der er ved udsendelsen af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde ikke modtaget afbud. Indstilling Borgmesteren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 3

5 Kommunalbestyrelsen Indkommet meriale Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Sagsfremstilling KKR Sjælland fremsender refer fra møde den 9. september Bilag: 1 Åben Refer af møde i KKR Sjælland den 9. september /14 Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Til efterretning. 4

6 Kommunalbestyrelsen Forslag om ændringer i skolernes Miniklub- og Juniorklubtilbud Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrionen udarbejdet oplæg til et nyt samlet pasningstilbud på kommunens skoler. Dermed lægges der op til en deb om, hvorvidt skoleklubberne skal fortsætte i den nuværende form, eller om de nuværende tilbud skal ændres mere grundlæggende med henblik på, flere børn benytter skolernes klubtilbud. Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede sagen den 4. september 2014 og besluttede udsende forslaget i høring. Sagsfremstilling Folkeskolereformen medfører, eleverne har flere undervisningstimer og færre timer i skoleklubberne. I forbindelse med budget 2014 blev taksterne på SFO og klubber reduceret så de mchede den reducerede åbningstid. Trods disse ændringer i taksterne kan administrionen konstere, antallet af børn, der benytter skolernes skoleklubtilbud er faldet markant ved det nye skoleårs start. En opgørelse ved starten af dette skoleår af det antal børn, der benytter skoleklubberne viser, der i alt er 282 børn færre i miniklubberne og 375 børn færre i juniorklubberne. På baggrund af udviklingen i løbet af august vurderer administrionen, der kan ske en yderligere nedgang over de kommende måneder. I forhold til det antal børn, der var udgangspunktet for budgetlægningen i 2014, betyder den aktuelle nedgang i antal børn, skolerne pt. er i gang med tilpasse deres budgetter og reducere med 19 fuldtidsstillinger i skoleklubberne. Hvis antallet af børn i skoleklubber falder yderligere, vil der skulle gennemføres yderligere reduktioner. Med afsæt i ovenstående situion vurderer administrionen, det er nødvendigt se på andre veje for sikre, der laves et helt nyt skoleklub tilbud som i omfang, indhold og pris mcher den nye situion. En fortsættelse af den nuværende skoleklub vil med langt færre medarbejdere have vanskeligheder ved leve op til den mål- og indholdsbeskrivelse, som blev besluttet i foråret Det vurderes, en af årsagerne til mange forældre fravælger skoleklubtilbud lige nu er kombinion af den længere skoledag og den reliv høje takst på 1640 kr. pr. måned. Hvis flere børn skal have mulighed for benytte skoleklubberne, kunne det ske ved nedsætte forældrebetalingen. Derfor har administrionen beregnet driftsomkostninger ved en ændret skoleklub med en tilhørende ændret mål- og indholdsbeskrivelse som mcher situionen efter den nye folkeskolereform. Den nye skoleklub tager udgangspunkt i, forældrebetalingen falder til 700 kr. for alle børn fra 0. til 6. klasse. Der lægges derfor op til et samlet klubtilbud fra 0. til 6. klassetrin. Den faldende forældrebetaling medfører, antallet af anste falder, og antallet af pædagogiske aktiviteter bliver færre end det kendes i dag. Det er administrionens vurdering, skoledagen med den nye folkeskolereform er blevet mere varieret med flere nye aktiviteter i den nye understøttende undervisning, hvilket gør det muligt, skoleklubbernes indhold kan indeholde færre aktiviteter. Åbningstiden er foruds uændret. Som konsekvens af ændringerne i indholdet i skoleklubberne foreslår administrionen samtidig, overflytningen af børnehavebørnene ændres således, de først overføres den 1. august. Det sker fordi, det vurderes, det ændrede indhold i skoleklubberne er mindre velegnet til de yngre børn. Personalemæssige konsekvenser 5

7 Kommunalbestyrelsen Det nye skoleklubtilbud vil betyde, antallet af fuldtidsstillinger reduceres med 14 fuldtidsstillinger på klubområdet 10 fuldtidsstillinger pga. det nye klubtilbud og 4 stillinger som følge af overflytningen af førskolebørn. Dette antal er udover de 19 fuldstillinger, som der pt. er ved blive reduceret med. I skoleklubbernes budget er afs ca. 3 mio. kr. til børnerelerede udgifter. Det foreslås, halvdelen af dette anvendes til ansættelse af personale. Det vil betyde, der kun skal reduceres med 10 fuldtidsstillinger. Samtidig betyder det ændrede tidspunkt for start i skoleklubben pr. 1. august, ca. 400 børn bliver 3 måneder længere i dagtilbuddene, og det vil formentligt betyde, der bliver behov for hvad der svarer til 11 fuldtidsstillinger yderligere på dagtilbudsområdet. Samlet oversigt over antal fuldtidsstillinger i miniklubber og juniorklubber: Antal Antal børn pr. ans fuldtidsstillinger Forudsætning for det nuværende budget Opgørelse primo august Forventet ved nyt samlet pasningstilbud Økonomiske konsekvenser Det nuværende budget for miniklubber og juniorklubber baserer sig på, 89% af alle børn i klasse er indmeldt i miniklubberne, og 45% af alle børn i klasse er indmeldt i juniorklubberne. Det antal børn, der er tilmeldt skoleklubberne ved starten af indeværende skoleår betyder, kun 72% af børnene er tilmeldt miniklubberne og kun 17% er tilmeldt juniorklubberne. Tallene bygger på det faktiske antal tilmeldte børn ved starten af dette skoleår. Den nuværende takst for en miniklubplads er 1640 kr. og 760 kr. for en juniorklubplads. Den nye takst for den nye samlede skoleklub foreslås s til 700 kr. for alle. Det vurderes, det nye skoleklubtilbud kan få en dækningsgrad på 83% for klassebørnene og 17% for klassebørnene. Det ændrede tidspunkt for start i skoleklubben fra 1. maj til 1. august medfører en merudgift på 4,5 mio. kr., da pasning i dagtilbud er dyrere pr. barn end pasning i skoleklubberne. Samtidig medfører det en merudgift på dagtilbudsområdet på 0,6 mio. kr. til søskenderab og fripladser. Det betyder en samlet merudgift på dagtilbudsområdet på 5,1 mio. kr. Mindreudgiften for pasning af førskolebørnene i skoleklubber er beregnet til 1 mio. kr. Hertil kommer, der ikke længere skal betales til SFO er på kommunens friskoler for pasning i maj, juni og juli. Det svarer til en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Det betyder en samlet mindreudgift på skoleområdet på 1,2 mio. kr. Differencen på 3,9 mio. kr. kan dækkes indenfor budgetrammen på skoleområdet. Ved en ændret forældrebetaling på 700 kr. og en tilsvarende justering af de øvrige tildelingsparametre, så de svarer til det ændrede indhold i skoleklubtilbuddet, vil man på skoleområdets ramme opnå en besparelse, der kan dække den resterende merudgift på 3,9 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Besparelsen findes primært på fripladser og søskenderab, da det nu er et langt lavere beløb, der kan opnås rab på. Besparelsen er udregnet med helårseffekt, hvorfor den kun vil kunne opnås, hvis man implementerer det nye skoleklubtilbud fra 1. januar Alle beregninger forudsætter således, både etableringen af et nyt samlet skoleklubtilbud og ændringen af tidspunktet for overflytningen af førskolebørnene sker indenfor samme kalenderår, således alle ændringerne får virkning for hele året. Dette er af hensyn til, mer- og mindreudgifterne fordeles forskelligt over året. Økonomiske konsekvenser af det nye samlede pasningstilbud(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Dagtilbud

8 Kommunalbestyrelsen Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Skoler Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Administrionen indstillede udvalget drøfter det opstillede forslag, forslaget fremsendes til høring i skolebestyrelser, forældrebestyrelser på daginstitutionsområdet, Handicapråd samt medudvalg, punktet inkl. indkomne høringssvar behandles igen på udvalgets møde den 7. oktober 2014 med henblik på indstilling til endelig beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Sagen blev drøftet med afsæt i det nye fremlagte bilag. Udvalget besluttede udsende forslaget i høring. Et flertal i udvalget bestående af Kirsten Overgaard (V), Michael Seiding Larsen (V), Nina Møhler (V) og Laura Sø (V) tilkendegiver følgende: Såfremt forslaget vedtages bortfalder forslaget om modulordning i skolernes Miniklub. Man ser med stor tilfredshed, forslaget indebærer, der bliver ensartede åbningstider i skoleklubberne. Det betyder, alle børn fra 0. til 6. klasse har mulighed for benytte morgenåbningen fra kl til 8.00, samt alle børn fra 0. til 6. klasse har mulighed for benytte skoleklubberne på ikke-skoledage. Man lægger vægt på, det kommunale tilskud til skoleklubberne forbliver uændret, og det udelukkende er forældrebetalingen, der nedsættes. Man pointerer, der stadig skal være fokus på en tryg overgang fra børnehave til skole. I forlængelse af dette anmoder Venstre administrionen om udarbejde et forslag, som sikrer en systemisk og tryg overgang mellem børnehave og skole, og hvor forslaget sikrer, personalet fra såvel daginstitution som skole medvirker. Man understreger endvidere vigtigheden af, der også på de mindre skoleafdelinger er et passende antal personaler i skoleklubberne. Et mindretal af udvalget bestående af Mette Høgh Christiansen (A), Birgitte Steen Jørgensen (B) og Helle Mandrup Tønnesen (Ø) udtaler, man er meget bekymrede for folkeskolen, og denne nye discount løsning på klubdelen får direkte afsmittende effekt på den understøttende undervisning. Derudover udtaler Helle Mandrup Tønnesen (Ø), der i det samlede budget skal findes de 5 mio. kr., der skal til for stabilisere den nuværende normering og give den samlede folkeskole ro. Ekstrabevillingen kan gøres 2-årig, hvorefter den evalueres. Dette forslag indebærer, forældrebetalingen nedsættes til 700 kr. samt et samlet SFO-klub tilbud med ens åbningstider. Forts sagsfremstilling til Børne- Unge- og Familieudvalgets møde den 7. oktober 2014 Der er fremsendt svar fra skoler, daginstitutioner, Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur, Handicaprådet og BUPL. Vedlagt dagsorden er dels en oversigt i skemaform samt kopier over alle de indkomne høringssvar. 7

9 Kommunalbestyrelsen Af høringssvarene fremgår bl.a. følgende: 1. En del høringssvar udtrykker forståelse for, faldet i antal tilmeldte børn giver anledning til ændringer 2. Vedrørende forældrebetalingen - Mange høringssvar er positive overfor, forældrebetalingen nedsættes 3. Udvidet åbningstid for børnene i de nuværende juniorklubber: - Mange høringssvar er positive overfor de muligheder den udvidede åbningstid giver for denne gruppe af børn. 4. Vedrørende 1. maj-ordningen - En del høringssvar ser positivt på, børnene i forbindelse med skolestart forbliver i børnehaverne frem til den 1. august. - En del høringssvar peger på, en ændring som foreslået, medfører et behov for, der udarbejdes nye beskrivelser for overgangene fra børnehave til skole. - Nogle høringssvar peger på, ønsket om bevare den nuværende ordning. 5. Vedrørende personalenormeringen - Mange udtrykker bekymring over, 33 børn pr fuldtidsans er et meget højt tal. 6. Understøttende undervisning - En del udtrykker bekymring for, skolerne med færre pædagoger ans, får ringere muligheder for udførelsen af understøttende undervisning Til brug for den videre sagsbehandling i Børne-, Unge og Familieudvalget har administrionen efterfølgende udarbejdet supplerende beregninger. Formålet er, vise de personalemæssige konsekvenser, såfremt forældrebetalingen pr. måned hæves fra det oprindelige udgangspunkt på 700 kr. pr. måned til hhv. 800 kr. pr. måned og 900 kr. pr. måned. Samlet oversigt over antal fuldtidsstillinger i miniklubber og juniorklubber: Antal Antal børn pr. ans fuldtidsstillinger Forudsætning for det nuværende budget Opgørelse primo august Forventet ved nyt samlet pasningstilbud *Forventet med ny forældrebetaling på 800 kr **Forventet ved ny forældrebetaling på 900 kr Dækningsgraden er fastholdt som ved en forældrebetaling på 700 kr. *Ved en stigning fra 700 kr. til 800 kr. vil den samlede forældrebetaling blive 1,8 mio. kr. højere. Når der reguleres for øgede udgifter til søskenderab og friplads er provenuet 0,8 mio. kr. svarende til 2 stillinger. ** Ved en stigning fra 700 kr. til 900 kr. vil den samlede forældrebetaling blive 3,6 mio. kr. højere. Når der reguleres for øgede udgifter til søskenderab og fripladser er provenuet 1,6 mio. kr. svarende til 4 stillinger Det skal bemærkes, udgangspunktet for de supplerende beregninger er, andelen af børn, der tilmeldes klubberne i de to eksempler med højere forældrebetaling er uændret. Hertil skal det imidlertid bemærkes, en højere forældrebetaling muligvis kan medføre færre tilmeldte børn i skoleklubberne specielt for børnene i 4. 6 klassetrin, hvor der i de to nye beregninger er tale om en stigning i forældrebetalingen i forhold til i dag.. Såfremt færre børn end foruds tilmeldes skoleklubberne, vil det beregnede antal fuldtidsstillinger reelt blive færre. Det bemærkes endvidere, sagen behandles på ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 9. oktober 2014, kl og indstilling herfra vil foreligge til 8

10 Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens møde sammen med indstilling fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 7. oktober Økonomi Såfremt færre børn end foruds tilmeldes skoleklubberne, vil det beregnede antal fuldtidsstillinger reelt blive færre. Bilag: 1 Åben Forslag om ændringer i skolernes mini- og juniorklubber /14 2 Åben Samlet oversigt over udtalelser - vers 2 - Den /14 3 Åben Alle udtalelser version pdf /14 Indstilling Administrionen indstiller, skoleklubberne fra 1. januar 2015: a) Fortsætter som hidtil eller b) Organiseres som til et samlet skoleklubtilbud med ændret indhold og til en forældrebetaling på 700 kr. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Et flertal bestående af Kirsten Overgaard (V), Nina Møhler (V), Michael Seiding Larsen (V) og Laura Sø (V) anbefaler indstillingspunkt b således: skoleklubberne på de fem distriktsskoler fra 1. januar 2015 organiseres som et samlet skoleklubtilbud med ændret indhold og til en forældrebetaling på 700 kr. man sikrer et tilstrækkeligt antal medarbejdere på de mindre skoleafdelinger som Fanefjord, Hjertebjerg, Mern og Bårse. der afsættes kr. fra 1. januar 2015 og frem til skoleårets afslutning. Beløbet på kr. betyder ekstra personaleressourcer til 10 timer pr. skoleuge. Flertallet ser gerne, jobbene oprettes som studiejob for studerende på pædagog- og læreruddannelsen med henblik på fastholde de studerende i vores kommune. administrionen udarbejder et forslag som sikrer en systemisk og tryg overgang mellem børnehave og skole, hvor forslaget sikrer, personalet fra såvel daginstitution som skole medvirker Et mindretal bestående af Birgitte Steen Jørgensen (B), Mette Høgh Christiansen (A) og Helle Mandrup Tønnesen (Ø) kan ikke anbefale denne indstilling. Mindretallet synes, det er en rigtig god ide nedsætte prisen og udvide åbningstiden. Mindretallet synes ligeledes, antallet af anste i skoleklubberne har en stor betydning for børnene og deres familier vil bruge skoleklubtilbuddet. Endelig synes mindretallet, skoleklubpædagogerne har en vigtig rolle i vores folkeskole, herunder specielt i den understøttende undervisning. Med start i skoleklub i maj får børnehaveklassebørnene den meget vigtige brobygning til skolen hver dag og dermed forhåbentlig større tryghed i forhold til deres skolestart. Et enigt udvalg anbefaler, ændringer i Mini- og juniorklubtilbud evalueres ved afslutningen af skoleåret 2014/

11 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Udskrift fra Børne-, Unge-, og Familieudvalgets møde den 7. oktober 2014 var udsendt pr. mail den 8. oktober Et flertal bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen anbefaler flertalsindstillingen fra Børne-, Unge- og Familieudvalget. Et mindretal bestående af Birgitte Steen Jørgensen, Poul A. Larsen, Tage Vestergaard og Else-Marie Langballe Sørensen kan ikke anbefale denne indstilling. Mindretallet er i øvrigt enig i bemærkningerne fra mindretallet i Børne-, Unge- og Familieudvalget. Et enigt udvalg anbefaler, ændringer i Mini- og juniorklubtilbud evalueres ved afslutningen af skoleåret 2014/15. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Udskrift fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 9. oktober 2014 var omdelt inden mødet. Borgmesteren fremsætter forslag således: flertalsindstillingen fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendes. Forslaget blev herefter sendt til afstemning. For stemte: 15 bestående af: Imod stemte: 14 bestående af: Socialdemokrerne, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti Forslaget herefter tiltrådt. En enig Kommunalbestyrelse godkender ændringer i Mini- og Juniorklubtilbud evalueres ved afslutningen af skoleåret 2014/15. 10

12 Kommunalbestyrelsen behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 2. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 18. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Brit Skovgaard har meddelt, hun udtræder af Venstre og indtræder i Socialdemokriske gruppe. Såfremt der opnås enighed foreslås det, styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune 18 ændres således antallet af medlemmer i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget forhøjes med 2 medlemmer. Det betyder, udvalget bliver på 7 medlemmer. Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles i 2 kommunalbestyrelsesmøder med mindst 6 dages mellemrum. 2. behandlingen finder sted på Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober Ændring i udvalgssammensætningen i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget får virkning fra den 9. oktober 2014, dog under forudsætning af, Kommunalbestyrelsen godkender ændring af styrelsesvedtægten. Bilag: 1 Åben Forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen /14 Indstilling Borrgmesteren indstiller, forslag til ændring af styrelsesvedtægt 18 ændres således, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget udvides fra 5 til 7 medlemmer, forslag til ny styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkender, 18 i Styrelsesvedtægten ændres således, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget udvides fra 5 til 7 medlemmer. Ændringen har virkning fra d.d. 11

13 Kommunalbestyrelsen Budget behandling Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdelingen for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Proces- og tidsplan for budget Sagsfremstilling Ved 2. behandlingen af budget godkendes drifts- og anlægsbudgettet, skteprocenter samt takster. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 4. september 2014, er der indgået aftale om budget mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Konservive. Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget blev det besluttet oversende budgettet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober Budgetmeriale har været udsendt til alle høringsberettigede parter i perioden september Alle modtagne høringssvar fremgår af vedlagte bilag. Budgetforslaget indeholder følgende hovedtal for 2015: Overskud på ordinær drift på 115,9 mio. kr. Nettoanlægsudgifter på det sktefinansierede område på 98,4 mio. kr. Overskud på det brugerfinansierede område på 0,2 mio. kr. En henlæggelse til kassebeholdningen på 5 mio. kr. Fristen for indsendelse af ændringsforslag er fastsag til den 29. september 2014 kl , hvorfor indkomne ændringsforslag vil foreligge til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklingsmøde den 2. oktober Det bemærkes der foreløbig er indkommet nedenstående ændringsforslag, som fremgår af vedlagte bilag. Eventuelle øvrige ændringsforslag vil blive udsendt mandag eftermiddag den 29. september 2014.: 1. Borgmesterens tekniske ændringsforslag, som samlet udgør en forringelse af likviditetspåvirkningen med kr. i årene Enhedslisten etablering af en borgerrådgiver, udgift ca. 1,6 mio. kr. i 2015, ca. 1 mio. kr. i årene Det samlede budgetsammendrag og investeringsoversigt fremgår af vedlagte bilag. Budgetbemærkningerne vedlægges ligeledes som bilag, og vil blive tilrettet med tekst og tal der svarer til det vedtagne budget efter 2. behandlingen. Taksterne fremgår af vedhæftede bilag, og indeholder det, der indgik i 1. behandlingen af budgettet. Derudover er der takstforslag på dagtilbudsområdet og på ældreområdet fra henholdsvis Børne-, Unge- og Familieudvalget og Socialudvalget, som behandles i fagudvalgene den 7. oktober Indstillinger fra møderne vil foreligge til Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober Budgetforslaget indebærer en uændret personsk på 25,2 % og en uændret kommunal grundskyldspromille på 32,32. For produktionsjord er grundskyldspromillen 7,20. Alle ejendomme som anvendes til almene formål f.eks. skoler, sociale institutioner, kultur- og fritidsarealer og bygninger, vand- og fjernvarmeværker fritages for grundskyld efter ansøgning til kommunalbestyrelsen ( 8 fritagelse). 12

14 Kommunalbestyrelsen Ved 2. behandlingen af budgettet skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal vælges stsgaranteret udskrivningsgrundlag eller om der skal selvbudgetteres. I merialet er der regnet med valg af stsgaranteret udskrivningsgrundlag og det er dette, der anbefales fra administrionen. På baggrund af det modtagne budget fra provstiudvalget er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige ligning i 2015 i Vordingborg Kommune. Kirkeskten er budgetteret på baggrund af det stsgaranterede udskrivningsgrundlag og en uændret beskningsprocent på 1,02. Indstillingerne M, N, O, P, Q betyder der udelukkende opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (ikke kommunale) samt kommunale ældreboliger (svarende til grundskyldsniveauet). Bilag: 1 Åben Høringssvar budget /14 2 Åben Budgetsammendrag pr. 9. september /14 3 Åben Investeringsoversigten.pdf /14 4 Åben Budgetbemærkninger /14 5 Åben Takstoversigt 2015 rev pdf /14 6 Åben Takstblad 2015 Vordingborg lystbådehavne /14 7 Åben Tekniske ændringsforslag /14 8 Åben Ændringsforslag - Enhedslisten /14 9 Åben Ændringsforslag budget Mindretalsgruppen (A, F, Ø og B).xlsx /14 10 Åben Ændringsforslag budget Socialdemokrerne.docx /14 11 Åben Ændringsforslag budget Socialistisk Folkeparti.txt /14 12 Åben Ændringsforslag budget Det Radikale Venstre m. underskrift /14 13 Åben Budgetforslag og ændringsforslag.xlsx /14 14 Åben Underændringsforslag budget Enhedslisten /14 15 Åben Takster 2015 for Socialudvalgets område - Godkendt på Socialudvalgets /14 møde Åben Takster Dagtilbud - Godkendt på Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde /14 Indstilling Borgmesteren indstiller, A. Høringssvar til budget tages til efterretning B. Borgmesterens tekniske ændringsforslag godkendes C. Ændringsforslag indkommet indenfor fristens udløb drøftes D. Driftsbudgettet godkendes E. Anlægsbudgettet godkendes F. Vedlagte forslag til takster godkendes G. Bevillingsniveauet fastholdes, hvilket vil sige, driftsbevillinger meddeles som nettobevillinger på udvalgsniveau H. Der for kommunal indkomstsk anvendes stsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,2 I. Der for kirkelig ligning anvendes stsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 1,02 J. Der for kommunal grundskyld ekskl. produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 32,32 13

15 Kommunalbestyrelsen K. Der for kommunal grundskyld på produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 7,20 L. Der gives fritagelse fra kommunal grundskyld for ejendomme, der opfylder betingelserne i henhold til 8 i lov om beskning af faste ejendomme M. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme N. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til 7 i lov om beskning af faste ejendomme O. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, dog opkræves der en delvis dækningsafgift svarende til grundskyldsniveauet for kommunale ældreboliger P. Promillen for dækningsafgift grundværdier fastsættes til 15,00 Q. Promillen for dækningsafgift forskelsværdier fastsættes til 8,75. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Følgende ændringsforslag modtaget og udsendt til medlemmerne den 29. september 2014 Samlet ændringsforslag fra mindretalsgruppen (Socialdemokrerne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre) Separ ændringsforslag fra Socialdemokrerne Separ ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti Separ ændringsforslag fra Radikale Venstre. Oversigt som viser forskellen mellem flertalsgruppens og mindretalsgruppens forslag var ligeledes udsendt til medlemmerne pr. mail den 29. september Underændringsforslag til tidligere fremsendt ændringsforslag af 1. september 2014 fra Enhedslisten blev omdelt på mødet. Forslag til budget oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Forslag til takster på dagtilbudsområdet og ældreområdet var omdelt forud for mødet. Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure af 7. oktober 2014 var udsendt den 8. oktober Forslag til afstemningsprocedure blev godkendt Mødet suspenderet kl Mødet genoptaget kl Afstemning: Indstillingspunkt A tiltrådt. Indstillingspunkt B tiltrådt. Indstillingspunkt C taget til efterretning. 14

16 Kommunalbestyrelsen Indstillingspunkt D: Indstillingspunkt D 1: Forslag D 1.1 sendt til afstemning: Forslag D 1.2 sendt til afstemning: Forslag D 1.3 sendt til afstemning: For stemte: 29 Forslaget tiltrådt. Forslag D 1.4 sendt til afstemning: Forslag D 1.5 sendt til afstemning: 15

17 Kommunalbestyrelsen Forslag D 1.6 sendt til afstemning: Forslag D 1.7 sendt til afstemning: Forslag D 1.8 sendt til afstemning: Forslag D 1.9 sendt til afstemning: Forslag D 1.10 sendt til afstemning: 16

18 Kommunalbestyrelsen Forslag D 1.11 sendt til afstemning: Forslag D 1.12 sendt til afstemning: Forslag D 1.13 sendt til afstemning: Indstillingspunkt D 2: Forslag D 2.1 sendt til afstemning: Indstillingspunkt D 3: Forslag D 3.1 sendt til afstemning: 17

19 Kommunalbestyrelsen Indstillingspunkt D 4: Forslaget sendt til afstemning: For stemte: 15 bestående af:. Imod stemte: 0 Hverken for eller imod: 14 bestående af: Forslaget herefter tiltrådt Indstillingspunkt E: Indstillingspunkt E1 taget til efterretning. Indstillingspunkt E 2: Forslagene E 2.1. til E.2.30 sendt til afstemning: For stemte: 29 Imod stemte: 0 Forslagene tiltrådt Mødet suspenderet kl Mødet genoptaget kl Indstillingspunkt E 3: Forslag E 3.1 sendt til afstemning: 18

20 Kommunalbestyrelsen Forslag E 3.2 sendt til afstemning: Forslag E 3.3 sendt til afstemning: Forslag E 3.4 sendt til afstemning: Forslag E 3.5 sendt til afstemning: Forslag E 3.6 sendt til afstemning: 19

21 Kommunalbestyrelsen Forslag E 3.7 sendt til afstemning: Forslag E 3.8 sendt til afstemning: Forslag E 3.9 sendt til afstemning: Forslag E 3.10 sendt til afstemning: Forslag E 3.11 sendt til afstemning: 20

22 Kommunalbestyrelsen Forslag E 3.12 sendt til afstemning: Forslag E 3.13 sendt til afstemning: Forslag E 3.14 sendt til afstemning: Forslag E 3.15 sendt til afstemning: 21

23 Kommunalbestyrelsen Forslag E 3.16 sendt til afstemning: Forslag E 3.17 sendt til afstemning: Forslag E 3.18 sendt til afstemning: Forslag E 3.19 sendt til afstemning: Forslag E 3.20 sendt til afstemning: 22

24 Kommunalbestyrelsen Forslag E 3.21 sendt til afstemning: Forslag E 3.22 sendt til afstemning: Forslag E 3.23 sendt til afstemning: Forslag E 3.24 sendt til afstemning: Forslag E 3.25 sendt til afstemning: 23

25 Kommunalbestyrelsen Forslag E 3.26 sendt til afstemning: Forslag E 3.27 sendt til afstemning: Forslag E 3.28 sendt til afstemning: Forslag E 3.29 sendt til afstemning: Forslag E 3.30 sendt til afstemning: 24

26 Kommunalbestyrelsen Indstillingspunkt E 4: Forslag E 4.1 sendt til afstemning: Indstillingspunkt E 5: Forslag E 5.1 sendt til afstemning: Imod stemte: 14 bestående af: Knud Larsen, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Laura Sø, Nina Møhler, Asger Diness Andersen og Jørn Elo Hansen, Dansk Folkeparti og Det Konservive Folkeparti Hverken for eller imod: 1 Kirsten Overgaard Forslaget faldet. Indstillingspunkt E 6: Forslag E 6.1 sendt til afstemning: For stemte: 15 bestående af: Imod stemte: 0 Hverken for eller imod: 14 bestående af: Forslaget tiltrådt. Forslag E 6.2 sendt til afstemning: For stemte: 15 bestående af: Imod stemte: 0 25

27 Kommunalbestyrelsen Hverken for eller imod: 14 bestående af: Forslaget tiltrådt. Forslag E 6.3 sendt til afstemning: For stemte: 15 bestående af: Imod stemte: 0 Hverken for eller imod: 14 bestående af: Forslaget tiltrådt. Forslag E 6.4 sendt til afstemning: For stemte: 15 bestående af: Imod stemte: 0 Hverken for eller imod: 14 bestående af: Forslaget tiltrådt. Forslag E 6.5 sendt til afstemning: For stemte: 15 bestående af: Imod stemte: 0 Hverken for eller imod: 14 bestående af: Forslaget tiltrådt. Forslag E 6.6 sendt til afstemning: For stemte: 15 bestående af: Imod stemte: 0 Hverken for eller imod: 14 bestående af: Forslaget tiltrådt. Forslag E 6.7 sendt til afstemning: For stemte: 15 bestående af: Imod stemte: 0 26

28 Kommunalbestyrelsen Hverken for eller imod: 14 bestående af: Forslaget tiltrådt. Forslag E 6.8 til E 6.33 sendt til afstemning: For stemte: 15 bestående af: Imod stemte: 0 Hverken for eller imod: 14 bestående af: Forslagene tiltrådt Indstillingspunkterne fra F til Q godkendt. 27

29 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om etablering af holdeplads ved Jungshovedvej/Neblevej Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Trafik og Park - Sagsbeh: Jón Petersen Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Færdselsloven. Sagsfremstilling Jungshoved Lokalråd har sendt en ansøgning om etablering af en holdeplads med informionstavle på Jungshovedvej ved Neblevej. Formålet med pladsen er orientere forbipasserende om de seværdigheder, aktiviteter og arrangementer som er på Jungshoved. Administrionen vurderer ikke, der er noget til hinder for en realisering. Projektet forventes medføre udgifter på ca kr. og afledt drift på ca kr./år. Lokalrådet var i starten af 2014 i dialog med administrionen om ønsket. I den forbindelse meddelte administrionen, der ikke er noget til hinder for projektet, men der er nogle rammer jf. vejreglerne som skal overholdes. Ligeledes blev lokalrådet gjort opmærksomt på, de selv skulle stå for både projektet og finansieringen, herunder også den nødvendige arealerhvervelse. Det skyldes, administrionen ikke vurderer, der er en god trafikal eller vejteknisk begrundelse for etablere pladsen. Dermed har administrionen heller ikke noget ønske overfor Teknik- og Mljøudvalget og Kommunalbestyrelsen om etablere pladsen. Den foreliggende ansøgning er sendt efter dialogmødet 31.marts 2014, hvor pladsen også blev drøftet. Forudsætningerne for administrionens vurdering er taget i de eksisterende fysiske og mrikulære forhold og vejreglerne for sideanlæg ved veje i åbent land. Det eksisterende vejareal er ikke bredt nok til rumme en holdeplads. Det betyder, der skal erhverves areal fra marken syd for Jungshovedvej. Arealerhvervelsen kan ske ved en frivillig afståelse af arealet eller en ekspropriion. Uanset metoden, vil der være udgifter forbundet med opmåling, afsætning og den mrikulære berigtigelse. Administrionen vurderer, det vil være nødvendigt erhverve mindst 70 m². Umiddelbart forventes der udgifter på ca kr. i forbindelse med arealerhvervelsen. Pladsen vil blive udformet som anbefalet i vejreglen med m kiler til ind- og udkørsel og ca. 20x3 m til selve holdepladsen. Opbygningen vil være som i almindelige vejkasser med bundsikring, stabilt grus, bundet bærelag og slidlag. Adskillelsen fra kørebanen vil være markeret med en bred ubrudt kantlinje. Dertil kommer der inventar med infotavlen og evt. skraldespand. Anlægsudgifterne forventes ligge på ca kr. Administrionens vurdering af den afledte drift for pladsen er præget af, infotavlerne erfaringsmæssigt bliver uds for forholdsvis meget hærværk. I alt forventes en afledt drift på ca kr./år. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg 175 Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning

30 Kommunalbestyrelsen Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Kortbilag til sagsfremstilling 99133/14 2 Åben Ansøgning om etablering af holdeplads 99124/14 Indstilling Administrionen indstiller, lokalrådets ønske om etablering af holdepladsen ved kommunens foranstaltning drøftes, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på ligeledes kr. i 2014, hvis lokalrådets ønske imødekommes, der afsættes midler til afledt drift på kr. pr. år, anlægsbevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen kan ikke anbefales. Udvalget henviser til ansøgning af midler via LUP-puljen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales. Udvalget bemærker, ansøgningen i sin nuværende form ikke opfylder kriterier for opnåelse af tilskud fra LUP-puljen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 29

31 Kommunalbestyrelsen Affaldsplan Sagsnr.: 11/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Land og Miljø - Sagsbeh: Henrik Schou Sørensen Lovgrundlag Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald), der pålægger kommunerne udarbejde en affaldsplan mindst hver 6. år og fastlægger de nærmere rammer for planens indhold samt offentlighedens inddragelse. Den aktuelle affaldsplan skal træde i kraft senest 1. oktober Den kommunale affaldsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nionale affaldshåndteringsplan dvs. regeringens ressourcestregi, der er offentliggjort oktober 2013 og miljøministerens ressourceplan, der er offentliggjort i maj Resumé Kommunalbestyrelsen skal vedtage en ny kommunal affaldsplan for perioden Vordingborg Kommunes Affaldsplan har været i offentlig høring og der er indgået 4 høringssvar til planudkastet. Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2014 blev høringsudkast til Affaldsplan godkendt til offentlig høring. Efter afsluttet høring forelægges planen til endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Plan og bilag kan ses på affaldsportalen ( Affaldsplanen har været i offentlig høring fra den 1. maj 1. juli Der indkom 4 høringssvar og det vurderes, høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i Affaldsplanen. Høringssvarene vurderes ikke have betydning for den endelige godkendelse af planen, men det vil være relevant se på høringssvarene i forbindelse med realisering af Affaldsplanen. Kommentarer til de enkelte høringssvar kan ses i bilaget Høringssvar og administrive bemærkninger. Den 20. maj 2014 blev vejledningen til Regeringens Ressourcestregi, Ressourceplanen, offentliggjort efter høring. Høringen gav anledning til nogle præciseringer i Ressourceplanen. Det vurderes, der ikke er grund til ændre i høringsudkastet til Affaldsplan som følge heraf. Affaldsplan for Vordingborg Kommune er udarbejdet i samarbejde med de øvrige interessentkommuner i det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus og peger på en række nye fælles løsninger for indfri såvel danske som EU-krav. Affaldsplanens gennemførelse vil sikre, de stillede krav opfyldes, herunder det mest vidtrækkende mål om 50% af bestemte dele af husholdningsaffaldet skal genanvendes i Sidstnævnte mål kan kun opfyldes ved indførelse af nye indsamlingsordninger ved husstandene. Det er således planen, der i 2018 indføres nye indsamlingsordninger for organisk mad- og køkkenaffald og for emballageaffald (plast, metal og pap) fra alle enfamileboliger. Disse nye ordninger skal supplere de nuværende ordninger for dagrenovion og papir. Affaldsplanen bygger på kildesorteret indsamling, hvor borgerne selv sorterer i de enkelte affaldsfraktioner af restaffald, organisk mad- og køkkenaffald samt papiraffald. Emballageaffald foreslås indsamlet i en blandet fraktion til centralsortering, idet glasaffald dog forts foreslås indsamlet i kuber. Samlet set vurderes denne løsning være den mest robuste og billigste måde opfylde de nionale krav og kommunens egen vision og målsætninger på affaldsområdet. Det konkrete indsamlingssystem skal først besluttes senere i planprocessen, hvor kommunalbestyrelsen skal fastsætte de nye indsamlingsordninger i husholdningsaffaldsregulivet. Dette gælder også, hvorledes indsamlingen af de nye affaldsfraktioner skal foregå fra boliger med fællesrenovion og fra sommerhuse. Regulivet vil ligeledes komme i offentlig høring. 30

32 Kommunalbestyrelsen Bilag: 1 Åben Høringssvar og administrive bemærkninger 98397/14 Indstilling Administrionen indstiller, høringssvarene tages til efterretning og ikke giver anledning til ændring af Affaldsplan og Affaldsplan vedtages uden ændringer i forhold til høringsudkastet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 31

33 Kommunalbestyrelsen Ny fordeling af administrionsomkostninger til offentlige busruter Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Trafik og Park - Sagsbeh: Bo Kuno Christensen Lovgrundlag Lov om trafikselskaber (ændret Lov om Trafikselskaber, vedtaget af Folketinget 11. juni 2014). Sagsfremstilling Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget ændringer af Lov om Trafikselskaber, som blandt andet medfører, kommunerne skal afgive ansvaret for linjer med regional betydning til regionerne. Kommunerne skal til gengæld bidrage til finansieringen af trafikselskabets administrive udgifter, som hidtil har været finansieret af regionerne. Lovens nye finansieringsmodel medfører, der sker en økonomisk omfordeling mellem kommuner inden for hver region, men ikke mellem kommuner og regioner. Movia har i samarbejde med region og kommuner fremlagt et forslag, som repræsentanter for Region Sjælland og Region Hovedstaden og Københavns Kommune, formandskaberne for KKR Sjælland og KKR Hovedstaden samt Movias formandskab er enige om, er egnet som grundlag for en høring i kommuner og regioner. Forslaget er behandlet af Movias bestyrelse den 26. juni 2014, som har besluttet udsende det i høring frem til 15. september Resultet af høringen drøftes i den politiske styregruppe, hvorefter endeligt forslag om hvilke linjer, der skal være regionale, behandles af Movias bestyrelse den 9. oktober Vordingborg Kommune betjenes med den nuværende finansieringsmodel af de regionale buslinjer; 102R (Præstø-Køge) 620R (Præstø Næstved) 660R (Vordingborg-Stege) (finansieres 60% region / 40% Vordingborg Kommune) Forslaget til ny linjefordeling betyder for Vordingborg, følgende buslinjer yderligere overføres til 100% regional finansiering; 660R (Vordingborg-Stege) 750E (Stege-Nykøbing) 760E (Vordingborg-Maribo) Buslinje 661R (Vordingborg-Præstø) foreslås ikke overført til regionen, da den vurderes have mere kommunal end regional betydning. Administrionen er enig i denne vurdering. Movia har beregnet, effekten for Vordingborg Kommune med den nye linjefordeling er en årlig meromkostning på 0,6 mio. kr., hvilket er beregnet på baggrund af trafikbestillingen for Den nye finansieringsmodel skal gælde fra trafikbestillingen for De økonomiske effekter foreslås indfaset over 3 år, således Vordingborg Kommune kan forvente en merudgift i 2016 på 0,2 mio. kr. / 2017 på 0,4 mio. kr. / 2018 på 0,6 mio. kr. Buslinje 750E har stor betydning for studerende fra Stege til CELF i Nykøbing. Buslinje 760E har stor betydning for studerende fra Nordfalster til Vordingborg Uddannelsescenter. Begge buslinjer bidrager således til, unge kan tilbydes uddannelsesmuligheder i nærområdet af vores kommune. Selvfinansieringsgraden i budget 2014 for buslinje 750E og 760E er på hhv. 32% og 13%. Gennemsnitlig selvfinansieringsgrad for alle kommunale linjer i Vordingborg Kommune er 41% og for regionale linjer i Vordingborg Kommune er 46%. Administrionen har deltaget i en for-høring af forslaget. Der er her udtrykt bekymring for, om de mindre buslinjer, som i forslaget vil overgå til Regionen, vil blive opretholdt i årene fremover. Bekymringen kunne være, fremtidige krav om effektiviseringer/besparelser i Regionen, ville udsætte de mindst belagte buslinjer for en større risiko for nedlæggelse, end hvis de var finansieret i en kommunal økonomi, hvor lokale hensyn ville være mere nærværende og måske veje tungere. 32

34 Kommunalbestyrelsen Administrionen foreslår, derfor som Vordingborg Kommunes høringssvar, eventuelle planer om nedlæggelse af de regionale buslinjer skal indgå i Trafikplanen for Movia, der som en del af det flerårige budgetoverslag også fastlægger om og hvornår, der i planens stregiske overslagsperiode konkret vil være anledning til revidere linjefordeling og administrionsbidrag. Bilag: 1 Åben Høring om linjefordeling Sjælland 97683/14 2 Åben Kommunale buslinjer Vordingborg, Budget /14 Indstilling Administrionen indstiller, Vordingborg Kommune afgiver følgende høringssvar til Movia: Med forslaget til ny fordeling af buslinjer, overtager regionen en del af de hidtidige kommunale buslinjer. Det foreslås, eventuelle planer om nedlæggelse af disse buslinjer skal indgå i Trafikplanen for Movia, der som en del af det flerårige budgetoverslag også fastlægger om og hvornår, der i planens stregiske overslagsperiode konkret vil være anledning til revidere linjefordeling og administrionsbidrag. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen tiltrådt og sagen oversendes til orientering i Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Orienteringen taget til efterretning. 33

35 Kommunalbestyrelsen Praksis for udstedelse af flexboligtilladelser Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Plan og Byg - Sagsbeh: Karsten Kolle Lovgrundlag Boligreguleringsloven. Sagsfremstilling Flexboligordningen giver kommunen mulighed for give ejere tilladelse til anvende helårsboliger til fritidsformål (dvs. intet krav om folkeregisteradresse). Boligen vil forts være registreret som helårsbolig, og ejeren kan flytte ind når som helst. Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2011 fasts retningslinjer for, hvor man ønsker tillade flexboliger (dengang benævnt weekendtester). Det blev på daværende tidspunkt besluttet, der ikke kunne gives tilladelse til flexboliger i følgende byer: Vordingborg, Præstø, Stege, Bårse, Kastrup- Ndr. Vindinge, Lundby, Mern, Nyråd, Stensved og Ørslev. Baggrunden for undlade flexboliger er frygten for, byerne bliver tømt for helårsbeboelse, og der kommer et pres på boligpriserne, som bevirker, de lokale bliver presset væk fra områderne. Der er dog ingen grund til frygte, byerne bliver tømt for helårsboliger, da flexboliger ofte etableres, hvor der er et stort turistpotentiale jf. Udredningsprojekt om second homes i danske yderområder udarbejdet af Københavns Universitet ( Det vurderes, kun få områder i Vordingborg, Præstø og Stege har en så stor traktionsværdi (historiske bykerner og havudsigt), der kommer ansøgninger om flexboliger. Byer som Bårse, Kastrup-Ndr. Vindinge, Lundby, Mern, Nyråd, Stensved og Ørslev har ikke de store turistmæssige potentialer, hvorfor flexboliger må forventes blive et særsyn. Fordelene ved give flexboligtilladelser er, den ledige boligmasse stilles til rådighed for en større kundegruppe, og en større del af boligmassen derved kan få en funktion. På den baggrund vurderes det, der ikke er grundlag for forts fastholde et forbud mod flexboliger i de nævnte byer. Nogle lokalplaner foreskriver helårsbeboelse (antallet er ukendt, da der ikke er foretaget gennemgang af de 293 gældende lokalplaner). I disse områder kan der ikke gives flexboligtilladelse, såfremt det er i uoverensstemmelse med planens principper. Administrionen vil i videst muligt omfang dispensere fra lokalplanerne. Bilag: 1 Åben Høringssvar fra lokalråd vedr. flexboliger /14 2 Åben Høringssvar fra Allerslev-Skibinge Lokalråd /14 3 Åben Høringssvar - Vordingborg Lokalråd /14 Indstilling Administrionen indstiller, den administrive praksis for flexboligtilladelser ændres, så der kan meddeles tilladelse til flexboliger i hele Vordingborg Kommune. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget anbefaler indstillingen, dog kan Helle Mandrup Tønnesen og Peter E. Jonassen ikke anbefale der kan gives flexbolig tilladelse for midtbyerne i Stege og Præstø. - Udvalget ønsker ordningen evalueres ultimo

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 09. oktober 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:20 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 04. september 2014 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 12:20 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hotel Præstekilde Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 09. oktober 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 16:40 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 16:15 Sluttidspunkt 19:45 Sted Medlemmer Fraværende 10. Klasse Centret Lokale 6.12, Chr. Richardtsvej 43-45, Vordingborg Kirsten

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 15:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Asger Diness Andersen,

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 08. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:20 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:30 Sluttidspunkt 17:50 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 28. august 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:55 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Refer Do 08. september 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina Møhler,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen

Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen Referat af Køge Byråds møde den 08.10.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen Tilstedeværende: Ali Ünsal (V) Anette Simoni (V) Dora Olsen (O) Erling Larsen (A) Ertugrul Vural (A) Flemming Christensen (C) borgmester

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Referat Ordinært møde

Referat Ordinært møde Vordingborg Kommune Handicaprådet Referat Ordinært møde Dato: Mandag den 24. februar 2014 Tidspunkt: kl. 18.30-21.00 Sted: Mødelokale 2 Vordingborg Rådhus Deltagere: Anders J. Andersen, Else-Marie Sørensen,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere