Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 21

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: Opgangsbofællesskabet Toftevej *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) *Målgrupper: Pladser i alt: Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Malene Bak Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Opgangsbofællesskabet Toftevej er et tilbud efter ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig), med 85 støtte iht. Lov om social service. Tilbuddet er oprettet til 15 borgere med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Ud fra de kriterier, Socialtilsynet gennemgik på tilsynsbesøget, er det Socialtilsynets konklusion, at tilbuddet har den fornødne kvalitet og at tilbuddet bidrager til borgernes trivsel. Side 2 af 21

3 *Afgørelse: Det er Socialtilsynets konklusion, at medarbejderne på tilbuddet har et godt kendskab til borgerne og yder et kvalificeret pædagogisk arbejde, hvor medarbejderne arbejder struktureret og anerkendende med målgruppen, med respekt for borgernes selvstændighed og medbestemmelse. Medarbejderne udtrykte, at der er flere forskellige tiltag på tilbuddet for tiden og Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne gør en stor indsats for at følge med. Medarbejderne dokumenterer dagligdagen og det pædagogiske arbejde, men Socialtilsynet konkluderer, at et elektronisk registrerings- og dokumentationssystem vil optimere den daglige dokumentation samt sammenhængen mellem mål og resultater for borgerne fremadrettet. Socialtilsynet har set dokumentation på og hørt beskrivelser af, hvordan medarbejderne arbejder med mål for den enkelte borger, herunder metode og evaluering, men proceduren er ændret, og Socialtilsynet konkluderer, at dette fremadrettet betyder, at de pædagogiske mål er uklare. Tilbuddet er netop bevidste om dette. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet vil højne den faglige indsats, ved at revidere proceduren omkring udarbejdelse af såvel de pædagogiske handleplaner som 141 handleplanerne. Socialtilsynet konkluderer, at målgruppen er bredt sammensat, men at tilbuddet formår at arbejde med målgruppen både individuelt og som gruppe. Både medarbejdere og borgere udtrykker, at der er en god tone på tilbuddet. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets fysiske rammer er velindrettet, og understøtter borgernes trivsel. Påbud: Opmærksomhedspunkter: - Tilbuddet udarbejder procedure for udarbejdelse af handleplaner, der indeholder både metodevalg, evaluering og opstilling af klare mål for det kommende år - Tilbuddet udarbejder en procedure for at indhente 141 handleplaner fra de visiterende kommuner - Tilbuddet udarbejder en kostpolitik - Tilbuddet indfører et elektronisk dokumentationssystem Side 3 af 21

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder - Opfølgningsskema på 2 borgere - Pædagogisk handleplan på 1 borger handleplaner på 2 borgere Observation af tilbuddets indretning Observation af samspil mellem borgere og medarbejder i fælleslokale Observation af opslag i opgangen Interview med to medarbejdere, der begge har været ansat på tilbuddet i 11 måneder, en af medarbejderne havde tillige været tilknyttet som vikar i flere år. Interview med to borgere, der har boet på tilbuddet i henholdsvis 19 og 15 år. Beboere Medarbejdere Side 4 af 21

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Toftevej 6, 8 og 10, 2600 Glostrup Henriette Aase Kær Phillipsen Malene Bak Thomsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Der er tale om et anmeldt, driftsorienteret tilsyn på opgangsbofællesskabet Toftevej. Socialtilsynet havde valgt at have fokus på flg. kriterier i Kvalitetsmodellen : Kriterium 3: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Kriterium 4: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Kriterium 5: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Side 5 af 21

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 21

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Socialtilsynet vurderer, på baggrund af de kriterier, der er belyst ved tilsynsbesøget, at tilbuddet overordnet set arbejder med faglige metoder, der matcher målgruppen, og at tilbuddet herigennem sikrer trivsel og udvikling for borgerne. Tilbuddet udtrykker, at der er sket flere ændringer gennem den sidste tid, og Socialtilsynet vurderer, at det har medført et behov for samling af den faglige indsats. Bl.a. vurderer Socialtilsynet, at der i medarbejdergruppen er flere kompetencer i spil, men de er ikke integreret til fælles bedste endnu. Socialtilsynet vurderer, at det vil styrke den faglige indsats på tilbuddet, hvis medarbejderne i højere grad, samles om den samme pædagogiske linje. Herudover vurderer Socialtilsynet, at medarbejderne fremstår lidt usikre på proceduren omkring de - Tilbuddet udarbejder procedure for udarbejdelse af handleplaner, der indeholder både metodevalg, evaluering og opstilling af klare mål for det kommende år - Tilbuddet udarbejder en procedure for at indhente 141 handleplaner fra de visiterende kommuner - Tilbuddet udarbejder en kostpolitik - Tilbuddet indfører et elektronisk dokumentationssystem Side 7 af 21

8 pædagogiske handleplaner og 141 handleplanerne. Medarbejderne beskriver, at tilbuddet er gået i gang med at anvende et nyt skema, der skal ligge til grund for både 141 handleplanerne og de pædagogiske handleplaner, men skemaet tager ikke højde for borgernes egne mål og det kommende års mål, hvilket tilbuddet blev bevidste om under tilsynsbesøget. Socialtilsynet vurderer, at det vil være en fordel for tilbuddet at få en procedure, der tilgodeser både borgernes egne mål og det kommende års faglige pædagogiske mål, hvilket tilbuddet vidste, tidligere at have gjort. Ligeledes vurderer Socialtilsynet, at det vil være en fordel for tilbuddet at sikre, at der ligger 141 handleplaner på alle borgere. Tilbuddet udtrykker ligeledes behov for at arbejde med flere emner, blandt andet en kostpolitik på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan igangsætte dette arbejde, da flere borgere har behov for støtte i forhold til kosten og det vil højne medarbejdernes indsats, hvis der er en fælles tilgang. Endeligt vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet med fordel kan overveje at indføre et elektronisk dokumentationssystem, da Socialtilsynet vurderer, at dette vil støtte medarbejderen i deres dokumentationsarbejde. Side 8 af 21

9 Overordnet set opleves borgerne at trives i tilbuddet. De udtrykker tilfredshed med opholdet og med den støtte, de modtager fra medarbejderne. Medarbejderne har illustreret, hvordan borgerne inddrages i beslutninger vedrørende dem selv og deres liv og Socialtilsynet vurderer, at borgene bliver set, hørt og respekteret på tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet arbejder kvalificeret med borgergruppen. Målgruppen fremstår bred, men kan dog samlet set profitere af tilbuddets fokus på en struktureret og anerkendende tilgang. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har fokus på dels den enkelte borger, og dels samspillet i det sociale rum. Medarbejderne beskriver, hvordan der er forskellige kompetencer i medarbejdergruppen, men at de ikke er integreret som en fælles linje i den faglige tilgang. Socialtilsynet bedømmer, at det er en fordel for medarbejderne at arbejde i teams, så det breder kompetencefeltet ud for den enkelte borger. Tilbuddet viser dokumentation på arbejdet med mål for den enkelte borger, herunder metode og evaluering, men bliver under tilsynet bevidst om, at der mangler dokumentation for det kommende års mål, hvilket Socialtilsynet bedømmer vil vanskeliggøre en evaluering af målene fremadrettet. Socialtilsynet har medtaget i bedømmelsen, at tilbuddet mangler en procedure for udarbejdelse af handleplanerne, der indeholder både metodevalg, evaluering og opstilling af klare mål for det kommende år. Socialtilsynet har endvidere medtaget i bedømmelsen, at flere borgere mangler aktuelle handleplaner. Medarbejderen kender til proceduren omkring 141 handleplaner, men har ingen eller meget lille erfaring med den og medarbejderne genkender ikke kommunernes 141 handleplaner. Tilbuddet kan derfor ikke dokumentere at arbejde med de kommunalt opstillede mål på nogle af borgerne. Dette forhold har Socialtilsynet ligeledes medtaget i bedømmelsen. Side 9 af 21

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad opfyldt) Tilbuddet har 14, (snart 15) velfungerende borgere i alderen cirka år, fordelt over tre opgange. Tilbuddet har for nyligt integreret den tredje opgang i bofællesskabet, hvilket har krævet noget tid, men medarbejderne oplever, at det er gået godt. De fleste af de nye borgere er diagnosticeret indenfor autismespektrumforstyrrelser (asf) og én har et af de sjældne handicap. Borgerne i de to øvrige opgange er primært velfungerende voksne med udviklingshæmning. Støtten til borgerne er individuel, ud fra hvor mange timer, den enkelte borger er visiteret til. Ud over de individuelle timer, er der afsat fælles tid, hvor der er social træning i det fælles rum. Der er 11 fastansatte medarbejdere, der alle har udekørende opgaver, ud over timerne i bofællesskabet. Tilbuddet benytter en anerkendende, relationsbaseret pædagogik båret oppe af struktur og forudsigelighed. Medarbejderne fortæller, at borgerne er fordelt mellem dem, i teams, ud fra medarbejdernes kompetencer, erfaringer og interesser. Enkelte medarbejdere har uddannelse indenfor neuropædagogik, men der er få af de medarbejdere tilbage, så det er ikke en fælles tilgang til borgerne. Kemien, borger og medarbejder imellem spiller også ind i fordelinger af kontaktbeboer. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med, at fordelingen foregår på den måde. Teamet omkring den enkelte borgere udvikler vikarvejledninger, med en beskrivelse af, hvordan de bedst kan støtte borgeren, ligesom de opstiller mål for arbejdet med borgeren. Der er vikarvejledninger til alle borgere, og vejledningen benyttes af alle medarbejdere. Her er strukturen omkring den enkelte borger beskrevet, f.eks. hjemmedagsstrukturen. Struktur og skemaer har stor plads på tilbuddet. En medarbejder udtrykker det med, at arbejde mod selvstændighed via struktur. Side 10 af 21

11 Den ene medarbejderen beskriver, hvordan medarbejderen har udarbejdet sine kontaktborgers egne mapper, sådan at borgerne kan slå op og få vejledninger i forskellige emner. En borger skal f.eks. ringe til YouSee og kan slå op i mappen, se nummeret til YouSee og borgeren kan tillige se sit kundenummer. Eller nummeret til banken, sammen med oplysninger om kontonummer, budget og restgæld. Medarbejderen oplyser, at det hjælper borgerne til at være selvhjulpne, når de kan slå op i en struktureret mappe. Alle borgerne har brug for meget struktur og alle borgerne kan læse, så tilbuddet benytter ikke billeder. Tilbuddet benytter også relationsarbejde. I forhold til borgerne med udviklingshæmning kan man bruge relationen som redskabet, men medarbejderne uddyber, at det ikke fungerer lige så godt til borgerne med asf, hvor relationen har en anden betydning. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 2 (i lav grad opfyldt) Medarbejderne fremhæver flere gange, at det der kendetegner tilbuddet er den gode tone. Medarbejderne oplever, at borgerne har et godt fællesskab på tilbuddet, og at der er en god kultur i forhold til at tale ordentligt til hinanden, både borgere og medarbejdere imellem. Medarbejderne oplever dermed, at der er en anerkendende tilgang. Dokumentation: Socialtilsynet ser et eksempel på et opfølgningsskema. Her er udførligt beskrevet hvilke mål, der er arbejdet med det forgangne år og hvilken metode, der er brugt. Socialtilsynet ser et eksempel på en pædagogisk handleplan. Efter en beskrivelse af den enkelte borger, er her en opremsning af borgerens mål for det kommende år, med tydelig beskrivelse af målet/delmålet, metoden, tegnene på udvikling og evaluering. Det fremgår af den pædagogiske handleplan, at målene er udarbejdet i samarbejde med borgeren. Medarbejderne oplyser, at de er i en overgangsfase på tilbuddet, hvor der sker en del ændringer. Side 11 af 21

12 Tidligere udarbejdede medarbejderne pædagogiske handleplaner på borgerne, men de er nu erstattet af et opfølgningsskema. Opfølgningsskemaet følger op på de mål, der er arbejdet med det sidste år. Tilbuddet beskriver, hvordan det er gået med målene og hvilke metoder der er brugt. Medarbejderne fortæller, at der for det kommende år ofte indgår de samme mål, da målene typisk er fortløbende. Dog mangler der en tydelig opremsning af målene i opfølgningsskemaet. Adspurgt af Socialtilsynet om hvilke mål, der skal arbejdes med fremadrettet, konkluderer medarbejderne, at de har brug for den gamle skabelon til handleplaner, da den indeholder afsnit med faglige mål og borgernes mål og ønsker. Medarbejderen, der har udarbejdet opfølgningsskemaet uddyber, at der er talt med borgeren om borgerens ønsker, men det fremgår ikke af opfølgningsskemaet. Medarbejderne oplyser, at opfølgningsskemaet endnu ikke er udarbejdet på alle borgere, og endnu ikke benyttet af alle medarbejdere. Medarbejderne oplyser desuden, at der tidligere blev lavet årlige pædagogiske handleplaner på alle borgere, men gennem det sidste 1,5 år, er de ikke lavet på alle borgere. Medarbejderne oplyser, at hver borger har sin egen mappe, hvor medarbejderne dokumenterer alt vedrørende den enkelte borger. Tilbuddet har endnu ikke noget elektronisk dokumentationssystem, men medarbejderne forventer, at det kommer på et tidspunkt. Indtil da, skriver medarbejderne i bøger. Medarbejder fortæller, at der ikke har været daglig ledelse på tilbuddet gennem noget tid, hvilket medarbejderne mærker, at de mangler. Borgerne: Begge borgere, som Socialtilsynet taler med, kender til at have en handleplan og fortæller, at de har været med til at udarbejde den. Side 12 af 21

13 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 1 (i meget lav grad opfyldt) Dokumentation: Socialtilsynet har set eksempel på to 141 handleplaner, én med start november 2013 og én med start marts Medarbejderne oplyser, at det er kommunen, der beder tilbuddet om at benytte opfølgningsskemaet, idet det skal ligge til grund for 141 handleplanerne. Medarbejderne kender ikke til, at borgerne får kopi af deres 141 plan. Medarbejderne ved, at der har været afholdt handleplansmøder på borgerne, hvor sagsbehandlerne har deltaget, men medarbejderne har ikke selv været med til sådanne møder og medarbejderne bekendt, har møderne ikke været afholdt i et par år. Medarbejderne fik forevist de fremsendte 141 handleplaner, men medarbejderne kender dem ikke. Adspurgt hvordan de arbejder efter kommunens mål for den enkelte borger, henviste medarbejderne til visitationspapirerne, som ifølge medarbejderne, foreligger på alle borgere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Borgerne inddrages i udarbejdelse af mål og borgerne er i løbende dialog med medarbejderne i hverdagen. Borgerne inddrages, primært gennem beboermøderne, i fælles beslutninger på tilbuddet, der vedrører borgernes hverdag. Side 13 af 21

14 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderne oplyser, at der er lavet kontrakter med borgerne, som skal støtte aftalerne omkring den enkelte borger. Kontrakterne omhandler f.eks. administration af borgerens penge, medicinudlevering eller besøg hos pårørende. Mange borger er behovsstyret, og her kan kontrakterne hjælpe med at holde fokus på det, borgeren ønsker på lang sigt. Alle borgerne spiser sammen i fælleslejligheden. Der er ingen borgere, der selv laver mad. Borgerne har eget køkken, men de vælger alle at deltage i den fælles mad. Observation: I opgangene hænger seddel med regler for støj i opgange. Grundlægende skal der være ro efter kl Medarbejderen fortæller, at det er regler der er udarbejdet på et beboermøde, på baggrund af at nogle har været generet af støj om aftenen. Medarbejderen oplyser, at reglerne har hjulpet på problemet. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt) i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Borgerne: De borgere, som Socialtilsynet taler med, udtrykker at de kan tale med medarbejderne, hvis der var noget der trykker dem. Borgerne beskriver også, at de kender til både ikke at blive hørt og at blive hørt, lyttet til og vejledt. Borgerne beskriver, at de kan fravælge hjælpen, ligesom de er bevidste om, at de har behovet for hjælp. Det er også deres oplevelse, at personalet hjælper dem på en god og motiverende måde. Medarbejderne oplyser, at de inddrager den enkelte borger i udarbejdelse af de pædagogiske handleplaner. Medarbejderne fortæller, at de interviewer borgerne efter et skema, for også at tale om borgerens egne ønsker og mål. Medarbejderne holder løbende individuelle samtaler med borgerne, med henblik på at justere de Side 14 af 21

15 tiltag der er omkring den enkelte borger, og for at høre om borgeren har andre ønsker. Nogle borgere har løs struktur omkring hjemmedagen, da de faste planer kan ændres af mange lægebesøg. I de tilfælde planlægger kontaktpersonen den aktuelle hjemmedag i samarbejde med borgeren. Medarbejderne oplyser, at tilbuddet afholder beboermøder 1 x måneden, hvor der tages referat. Borgene kan skrive punkter på. På beboermøder kommer der bl.a. ideer til aktiviteter og ture. De borgere, der er interesseret i det, hjælper til med at tilberede den fælles aftensmad. Borgerne melder sig til madtjans, en borger pr. dag. Den borger, der har den aktuelle maddag beslutter i samarbejde med medarbejderen, hvad der skal laves til aften. Der kan være modifikationer / forhandlinger borger og medarbejder imellem, for at imødekomme det sunde måltid og justere ambitionsniveauet, så maden kan være klar til kl Borgerne melder sig til de dage de vil spise med, og kan også bestille at få mad sat til side. Borgerne: Begge borgere, som Socialtilsynet taler med, bekræfter at der er beboermøde 1 x måneden og at der bl.a. har været talt om mobning. Borgerne udtrykker, at det har været vigtigt for trivslen på tilbuddet, da det betyder noget, at alle har det godt. Desuden har der været talt om ferie, og borgerne beskriver hvordan beslutninger omkring ferie, træffes af de borgere, der deltager i ferien. Borgerne fortæller, at det er borgerne, der kommer med forslag til feriemål, og det endelige feriemål besluttes på beboermødet. Herudover er emnerne praktiske emner, såsom oprydning og husregler, hvilket i følge borgerne har en god effekt. Borgerne fortælle desuden, at beboermøderne nogle gange ikke fungerer så godt, fordi enkelte borgere hakker på hinanden. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. Side 15 af 21

16 understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet har været i en omstrukturering i forbindelse med, at nye lejligheder skulle integreres i tilbuddet. Det har, i følge medarbejderne, givet noget uro på tilbuddet og mindre trivsel hos enkelte borgere, hvilket tilbuddet arbejder med. Borgerne tilbydes støtte til kontakten til relevante sundhedsydelser og tilbuddet har fokus på forhold, der vedrører borgernes fysiske og mentale sundhed. Bl.a. prioriterer tilbuddet det sociale samvær på tilbuddet, hvilket borgerne også omtaler positivt. Socialtilsynet opfordrer til at tilbuddet overvejer, om tilbuddets borgere også har brug for et systematisk, årligt helhedsorienteret sundhedstjek. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet mangler en kostpolitik, hvilket tilbuddet også er bevidste om og har planer om at udarbejde. Socialtilsynet bedømmer desuden, at tilbuddet med fordel kan overveje hvordan kostpolitikken skal implementeres på tilbuddet og hvorledes borgerne skal inddrages i den nye politik. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejderne fortæller, at der ikke er tvivl om, at borgeren kan mærke, at der sker en del på tilbuddet. Medarbejderne oplever, at nogle borgere trives mere end andre. De borgere, der har boet på tilbuddet længe, har haft lidt svært ved at vænne sig til, at der kom en gruppe af nye borgere og det har været svært for de nye at komme ind. Det arbejder tilbuddet med. Tilbuddet har bl.a. haft emnet mobning oppe på beboermøderne, og tilbuddet har i fællesskab, borgere og medarbejdere imellem, udviklet en kultur for, hvordan de gerne vil have det på tilbuddet. Borgerne: Begge borgere, som Socialtilsynet taler med, udtrykker tilfredshed med at bo på tilbuddet. Borgerne udtrykker forbehold overfor de forandringer, der kommer i forbindelse med, at tilbuddet skal indføre rådighedsvagt. Borgerne syntes ligeledes, at der har været en del personaleudskiftninger og udtrykker, at der havde været vanskeligheder med at integrere de nye borgere i bofællesskabet. Borgerne mener dog, at det nu er ved at være fint igen. Borgerne mener, at det er en fordel, at tilbuddet ikke er så stort. Det er med til at øge trivslen. Side 16 af 21

17 Indikator 05.b: Borgeren har med 4 (i høj grad støtte fra tilbuddet adgang til opfyldt) relevante sundhedsydelser Medarbejderne oplyser, at de ledsager borgerne til sundhedsbesøg. Der er ikke faste sundhedstjek. Det er, for de fleste borgere, ikke nødvendigt, da de alligevel jævnligt er til læge. Dette gælder dog ikke for alle. Medarbejderne styrer medicinen. Tilbuddet har et skab i fælleslokalet, hvor medicinen står aflåst. Herfra udleveres medicinen og de krydser af dagligt. Der er en medicinmappe på hver borger, hvor det også krydses af, når borgeren får medicin. Tilbuddet har ikke en medicinansvarlig, men der er en medarbejder, der snart skal på medicinkursus og derefter være medicinansvarlig. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 3 (i middel grad opfyldt) Borgerne: Begge borgere, som Socialtilsynet taler med, fortæller, at de får støtte til at komme til læge / speciallæge i form af ledsagelse. Den ene borger prioriterer, at det er en fast medarbejder, der følger, men borgeren oplever, at dette ikke altid bliver husket. Medarbejderne fortæller, at de skal til at have fokus på kosten, da der er en del overvægtige borgere på tilbuddet. Ellers har tilbuddet en del fokus på det sociale samvær. I forbindelse med, at de nye borgere er flyttet ind, er der sket en omrokering i det eksisterende hierarki blandt borgerne. Medarbejderne oplever, at der er et godt kammeratskab blandt borgerne og alle deltager i fællesrummet i et eller andet omfang. Der er nærmest altid borgere i fælleslokalet kl , hvor personalet mødes med den, der har opgaven med madlavning. Herudover er borgerne primært i fælleslokalet til aftensmad og efter aftensmaden. En medarbejder er ved at uddanne sig til seksualvejleder. Målet er, at medarbejderen kan give borgerne individuel rådgivning, efter endt uddannelse. Medarbejderne rådgiver borgerne indtil videre. Side 17 af 21

18 Tema Gns. bedømmelse Observation: Socialtilsynet observerer flere borgere i fælleslokalet om eftermiddagen, hvor der bl.a. bliver spillet kort med en medarbejder. Borgerne: Begge borgere, som Socialtilsynet taler med, udtrykker at borgerne imellem kan bruge hinanden og borgerne giver udtryk for, at det sociale liv på tilbuddet er vigtigt for deres velbefindende. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer tilgodeser borgernes behov. Tilbuddet er indrettet hyggeligt og hjemligt, hvor borgerne har gode muligheder for at udfolde sig såvel i den private sfære, som i det sociale rum. Set udefra fremstår tilbuddet som en almindelige etageejendom, hvilket Socialtilsynet vurderer er hensigtsmæssigt for målgruppen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel. Borgerne udtrykker tilfredshed med deres lejligheder og fællesarealerne er indrettet, så de matcher det sociale liv på tilbuddet. Både tilbuddet og borgernes lejligheder fremstår hjemlige og hyggelige. Side 18 af 21

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderne oplever, at borgerne trives i de fysiske rammer. Borgerne bruger, ifølge medarbejderne, hele tilbuddet også vaskekælderen. Dog bruger de ikke deres eget køkken. I fælleslokalet er der to spiseborde, så medarbejderne har mulighed for at lade borgerne spise i mindre grupper. Tilbuddet er indrettet i tre opgange med tilhørende fælleslokaler. Der er forbindelse mellem alle tre opgangen via kælderen, hvilket gør det nemt at færdes på tilbuddet uafhængigt af vejret. Der er også mulighed for at benytte udearealerne. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Borgerne: Begge borgere udtrykker glæde ved deres lejlighed og tilfredshed med størrelsen på dem. Medarbejderne oplever, at tilbuddet har fine fællesrum og at borgerne har gode lejligheder. Der er ingen borgere, der er besværet, så borgerne kommer fint rundt. Medarbejderne ville gerne have et motionsrum til borgerne på matriklen, idet det er deres vurdering, at det ville gøre en stor forskel for borgerne. Borgerne: Borgerne udtrykker tilfredshed over muligheden for både privatliv og socialt samvær. Medarbejderne oplyser, at borgerne har indrettet deres lejligheder i samarbejde med deres pårørende. Set udefra ligner tilbuddet en almindelig etageejendom med tre opgange. Medarbejderne oplyser, at flere borgere sætter pris på, at det således ikke er tydeligt, at tilbuddet er et pædagogisk tilbud. Side 19 af 21

20 Observation: Under rundvisning observerer Socialtilsynet, at tilbuddet fremstår hyggeligt og hjemligt. Det er hensigtsmæssigt indrettet, med kroge til fordybelse, område med TV og mulighed for flere spisepladser. Der var to arealer med køkkenfaciliteter. Socialtilsynet får fremvist to borgeres lejligheder, der begge fremstår personligt indrettede og efter den enkelte borgers smag. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 20 af 21

21 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 21 af 21

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere