BY, ERHVERV OG KULTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BY, ERHVERV OG KULTUR"

Transkript

1 BY, ERHVERV OG KULTUR Notat med forvaltningens vurderinger af de ansøgte vindmølleområder Område 1 Bjørnkjærvej, Vest for Haderup Placering: Bjørnkjærvej, ca. 1,5 km vest for Haderup Projektforslag: 3 møller med en totalhøjde på 150 meter By, Erhverv og Kultur Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: Lokal Sagsnummer.: P Kontaktperson: Louise Kruse Hansen Dato: Forudsætning: Ingen Det ansøgte område ligger inden for 12 km zonen fra Flyvestation Karup, dermed skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste inddrages i en evt. kommende planlægning. Endvidere findes der fortidsminder i området, men møllerne kan placeres udenfor disse. Det ansøgte område er beliggende tæt op ad Holstebro Kommune, hvor der bl.a. er udpeget et kulturmiljø tæt ved det ansøgte område samt nord for Bjergby er der et landskabsinteresse område ved bl.a. Stubbegård Sø. Derudover ligger det ansøgte område nord for Feldborg Plantage. Historik: Det ansøgte område var udlagt i debatoplægget til vindmølleplanen, men blev ikke medtaget i forslaget til Herning Kommunes Vindmølleplan grundet landskabelige forhold, da det blev vurderet, at området konfliktede visuelt med forslagets område T13 og T14, da området var orienteret anderledes end område T13 og T14, derved kunne det være svært at følge samme opstillingsmønster, hvilket kunne medføre et visuelt uheldigt sammenspil med de andre områder. Til den endelige vedtagelse af vindmølleplanen udgik område T13, grundet områdets landskabelige kvaliteter. I forbindelse med debatoplæggets offentlige høring indkom der indsigelser til ansøgte område, som bl.a. gik på påvirkning af natur og dyreliv samt støj- og skyggegener. Holstebro Kommune havde kommentar til området i forbindelse med scoping af vindmølleplanen, heriblandt at en fremtidig planlægning af vindmøller i området skal indeholde visualiseringer fra Stubbegård Sø, da der herfra findes uspolerede udsigter samt at det visuelle sammenspil med vindmølleområdet ved Hogager i Holstebro Kommune skal belyses. De fremsendte støjberegninger viser, at de gældende støjgrænseværdier for beboelse i det åbne land, for lavfrekvent støj og for særlig følsom arealanvendelse, som f.eks. Haderup og Bjergby, kan overholdes. De fremsendte beregninger for skyggekast viser, at en bolig får lidt mere end 10 timers skyggekast, dette er ansøgers bolig. Det - 1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på

2 er muligt at installere skyggestop, således at skyggekastet bliver mindre end 10 timer om året. Afstandskravet mellem vindmølle og bolig er overholdt ved alle naboboliger. Afhængig af den nøjagtige placering af ansøgers bolig/stuehus og vindmølleplacering kan afstandskravet også overholdes ved ansøgers bolig. Ansøger har indledt en dialog med Haderup Kraftvarmeværk om et muligt fremtidigt samarbejde. Forvaltningen vurderer, at området umiddelbart er egnet til opsætning af møller, men at områdets egnethed skal undersøges nærmere, inden der evt. kan igangsættes en nærmere planlægning for området. Herunder skal der bl.a. tages en dialog med Holstebro Kommune og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste samt skal de landskabelige forhold undersøges nærmere, f.eks. det visuelle sammenspil med vindmølleområde T14 (Haderup SØ) i Herning Kommune og Hogager (34.T.03 sydvest for Hogager) i Holstebro Kommune og evt. visualiseringer fra Stubbegård Sø. Område 2 Brogård Mark, nord for Hodsager Placering: Brogård Mark, ca. 2 km nord for Hodsager Projektforslag: 3 møller med en totalhøjde på 140 meter. Forudsætning: Nedlæggelse af en bolig på adressen Udholmvej 6. Det ansøgte område er beliggende ca. 1 km nord for et særligt værdifuldt landskabsområde, som breder sig mod vest, hvor Yllebjerg Bakkeø er beliggende ca. 2,5 km vest for det ansøgte område. Yllebjerg Bakkeø er fredet. I fredningsteksten står der, at Fredningen har til formål at bevare bakkeøen Yllebjerg og give befolkningen adgang til bakkeøen. Endvidere står der, at Området er i henhold til fredningsplanudvalgets landskabsanalyse af største interesse for naturfredning, dels på grund af de geologiske forhold, dels på grund af den landskabelige skønhed. Fra Yllebjergs top har man en storslået udsigt over de flade hedesletter mod øst og Storåens slyngninger mod vest og nord. Endvidere er det beskrevet i Overfredningsnævnets afgørelse af den 19. februar 1980, at formålet er.. og give den (Yllebjerg Bakkeø) en klarere fremtræden i landskabet.. Som tidligere nævnt ligger Yllebjerg Bakkeø i et særligt værdifuldt landskabsområde, hvor det i områdets særkende skal vurderes om et byggeri eller anlæg udenfor udpegningen vil få negativ indflydelse på de landskabelige kvaliteter indenfor udpegningen. Den landskabelige oplevelse af Yllebjerg Bakkeø kan ved opsætning af vindmøller i området blive påvirket, da møllerne vil være med til at udviske oplevelsen af terrænforskelle i landskabet. Derudover vil udsigtem fra Yllebjerg Bakkeø blive visuelt påvirket. Det ansøgte område er beliggende tæt op ad Holstebro Kommune, hvor der er udlagt et vindmølleområde kaldet Hogager (34.T.03 sydvest for Hogager) Det ansøgte områder vil være i forlængelse af vindmølleområdet i Holstebro Kommune. Derfor vil en realisering af det ansøgte projekt være betinget af et samarbejde med Holstebro Kommune om vindmøllernes placering og udseende, da de to områder vil blive opfattet som et område

3 Det ansøgte område ligger lige udenfor 12 km zonen fra Flyvestation Karup, dermed bør Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste inddrages i en evt. kommende planlægning. Tæt på det ansøgte område er der et mindre hedeareal, som er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven 3. Historik: Forvaltningen blev i foråret 2010 kontaktet af Holstebro Kommune om det pågældende område. Forvaltningen vurderede, at området ikke kunne med tages i vindmølleplanen grundet at vindmølleplanen var på vej til politisk behandling som forslag og at vindmølleplanen ikke arbejdede med at udlægge vindmølleområder i vindmølleplanen, hvor det forudsættes at nedlægge bolig før projektet kan realiseres. åbne land og for lavfrekvent støj kan overholdes, såfremt at boligen på adressen Udholmvej 6 nedlægges. De fremsendte beregninger for skyggekast viser, at en bolig får lidt mere end 10 timers skyggekast. Det er muligt at installere skyggestop, således at skyggekastet bliver mindre end 10 timer om året. Afstandskravet mellem vindmølle og bolig er overholdt ved alle naboboliger. I forbindelse med den offentlige høring af et vindmølleprojekt øst for Tvis i Holstebro Kommune gjorde Herning Kommune indsigelse efter planlovens 29b, dvs. indsigelsen havde vetovirkning. Indsigelsen gik bl.a. på, at VVM-redegørelsen for vindmøller ved Tvis ikke havde forholdt sig til om projektet ved Tvis var i overensstemmelse med fredningen af Yllebjerg Bakkeø, herunder om opsætningen af vindmøllerne ved Tvis vil påvirke fredningen af Yllebjerg Bakkeø. I efteråret 2012 ophævede Herning Kommune vetoet efter have modtaget en redegørelse for påvirkningen af Yllebjerg Bakkeø fra Holstebro Kommune. Forvaltningen vurderer, at området umiddelbart ikke er egnet til opsætning af møller pga. de landskabelige forhold omkring Yllebjerg Bakkeø. Område 3 - Svendstrup, Nord for Sørvad Placering: Svenstrup, ca. 3 km nord for Sørvad Projektforslag: 3 møller med en totalhøjde på 107 meter Forudsætning: At ejers ejendom er undtaget fra støjkravet i vindmøllebekendtgørelsen, da ejer vil have en reel indflydelse på driften af vindmøllerne. Det ansøgte område er udpeget til at være et særligt værdifuldt landskabsområde og er beliggende tæt op af kommunegrænsen til Holstebro Kommune, hvor udpegningen af landskabsinteresseområde fortsætter. Det skal vurderes i områdets særkende om et byggeri eller anlæg vil få negativ indflydelse på de landskabelige kvaliteter

4 Derudover er dele af området beliggende i et udlagt råstofgraveområde, som er en konkret udpegning foretaget af Region Midtjylland. Kommunens planlægning må ikke stride imod regionens planlægning. Det ansøgte område ligger inden for 5 km zonen fra militært skydeanlæg, dermed skal Forsvaret inddrages i en evt. kommende planlægning. Derudover er der placeret en mølle indenfor åbeskyttelseslinjen, hvilket vil kræve dispensation. Historik: Ingen åbne land og for lavfrekvent støj kan overholdes med undtagelse af Svenstrupvej 8, som er ejet af ansøger. Endvidere er der en nabobolig, som kun er 0,1 db(a) fra grænseværdierne for støj. Dertil kommer at for at være undtaget fra vindmøllebekendtgørelsen skal ejer bo på ejendommen, som bliver støjbelastet. Forvaltningen kan oplyse, at ansøger ikke bor på denne adresse. Ansøger har ikke oplyst til forvaltningen, hvorvidt den pågældende ejendom skal nedlægges eller ej. Endvidere fremgår det af de tilsendte støjkurver, at støjkrav for bolig ikke kan overholdes ved den nærtliggende minkfarm. De fremsendte beregninger for skyggekast viser, at to naboboliger får mere end 10 timers skyggekast. Ansøger har oplyst, at der skal installeres skyggestop, således at skyggekastet bliver mindre end 10 timer om året. Afhængig af den nøjagtige placering af de omkringliggende boliger/stuehuse og den nøjagtige vindmølleplacering må det formodes, at afstandskravet mellem vindmølle og nabobolig kan overholdes, dog med undtagelse af ansøgers ejendom, som kan være undtaget af afstandskravet, hvis han som ejer har reel indflydelse på driften af vindmøllerne. Der er bl.a. en minkfarm så tæt på møllerne, at den ligger inden for det foreskrevne afstandskrav mellem bolig og mølle. Forvaltningen vurderer, at det ikke er ønskeligt at udlægge området til vindmølleområde bl.a. pga. området er udlagt til råstofgraveområde og udpeget til at være et særligt værdifuldt landskabsområde. Derudover kan et vindmølleprojekt det pågældende sted ikke realiseres uden at ansøgers ejendom nedlægges. Område 4 Varhede, Nord for Aulum Placering: Varhede, ca. 1,5 km nord for Aulum Projektforslag: 6 møller i 2 rækker med en totalhøjde på 150 meter. Forudsætning: Nedtagning af tre vindmøller vest for det ansøgte område og nedlæggelse af en bolig på adressen Kronborgvej 6. Det ansøgte område er beliggende op ad kommunegrænsen mod Holstebro Kommune. I det omkringliggende landskab er der opstillet flere vindmøller, som har forskellige opstillingsmønstre. Der kan derfor være mulighed for, at der kan opstå et uheldigt visuelt sammenspil med de andre eksisterende møller, dvs. at det er landskabeligt betænkeligt. Dog nedtages - 4 -

5 tre eksisterende vindmøller som en del af det ansøgte projekt, hvilket kan ændre det visuelle sammenspil. I nærheden af det ansøgte område er der et kulturarvsareal. Herning Museum (Museum Midtjylland) har tidligere udtalt i forbindelse med scoping af vindmølleplanen, at der sandsynligvis er stor forekomst af kulturarv, da området er tæt på kulturarvsareal og ligger på et lignende bakkedrag. De vurderer derfor, at det er vigtigt at friholde området for anlægsarbejde. Tværs igennem området går en gasfordelingsledning og en radiokæde. Ledningsejer og netudbyder skal inddrages og høres i forbindelse med en evt. kommende planlægning. Af andre forhold kan nævnes, at der er beliggende en motorcrossbane, som er kommuneplanlagt som et rekreativt område og én af møllernes placeres ca. 200 meter fra en rekreativ fredning. Forvaltningen er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med, hvad den rekreative fredning består i. Forvaltningen kan oplyse, at der står eksisterende vindmøller ca. 1 km fra området med den rekreative fredning. Historik: Del af det ansøgte område var udlagt i debatoplægget til vindmølleplanen, men blev ikke medtaget i forslaget til Herning Kommunes Vindmølleplan grundet landskabelige hensyn, herunder visuel sammenspil med andre møller og muligheden for forekomster af kulturarv. åbne land og lavfrekvent støj kan overholdes, såfremt at boligen på adressen Kronborgvej 6 nedlægges. De fremsendte beregninger for skyggekast viser, at ingen naboboliger får mere end 10 timers skyggekast, såfremt at boligen på Kronborgvej 6 nedlægges. Afstandskravet mellem vindmølle og bolig er overholdt ved alle naboboliger, såfremt at boligen på Kronborgvej 6 nedlægges. Forvaltningen vurderer, at der kan arbejdes videre med området som et potentielt vindmølleområde. Dog er der flere forhold, som skal belyses inden en evt. kommende planlægning igangsættes. Herunder bl.a. en konkret vurdering af landskabelige forhold, rekreativ fredning samt en dialog med Holstebro Kommune, Herning Museum, ledningsejer og netudbyder. Område 5 Rødding, nordvest for Vildbjerg Placering: Rødding, ca. 3,5 km nordvest for Vildbjerg Projektforslag: 3 vindmøller med en totalhøjde på 130 meter Forudsætning: Ingen Området er udlagt til at være et skovrejsningsområde, hvilket ikke er foreneligt med et vindmølleområde

6 Den landskabelige oplevelse af Trehøje og Tihøje kan ved opsætning af vindmøller i området blive påvirket, da møllerne vil være med til at udviske oplevelsen af terrænforskelle i landskabet. Det ansøgte område er beliggende ca. 500 meter fra et særligt værdifuldt landskabsområde, hvor det skal vurderes i områdets særkende om et byggeri eller anlæg udenfor udpegningen vil få negativ indflydelse på de landskabelige kvaliteter indenfor udpegningen. Området er endvidere klassificeret som et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-område) og NitratFølsom Indvindingsområde (NFI) Ved planlægning i OSD-og NFIområder er der skærpet krav til planlægningen. Vindmøller anses for at være på linje med bolig ift. Klassificering og krav, dvs. at der skal udarbejdes en særlig redegørelse for foranstaltninger og der skal ikke være alternative placeringsmuligheder. Området er placeret tæt på Rødding Å, som dog ikke er omgivet af en åbeskyttelseslinje. Derudover placeres møllerne tæt på sø, mose og eng, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Historik: Ingen åbne land og for lavfrekvent støj kan overholdes. De fremsendte beregninger for skyggekast viser, at en nabobolig får mere end 10 timers skyggekast. Det er muligt at installere skyggestop, således at skyggekastet bliver mindre end 10 timer om året. Afhængig af den nøjagtige placering af de omkringliggende boliger/stuehuse og den nøjagtige vindmølleplacering må det formodes, at afstandskravet mellem vindmølle og nabobolig kan overholdes. Dog kan ansøgeres ejendom kan være undtaget af afstandskravet, hvis de som ejer har reel indflydelse på driften af vindmøllerne. Forvaltningen vurderer, at det ikke er ønskeligt at udlægge området til vindmølleområde bl.a. pga. at et vindmølleområde ikke er foreneligt med et skovrejsningsområde og forvaltningen vurderer, at den landskabelige oplevelse af Trehøje og Tihøje kan blive påvirket negativt, da opstilling af møller vil være til at udviske terrænforskelle. Derudover ligger det ansøgte område i et OSD-område og NFI-område. Område 6 - Bindstouwvej, Nybro Placering: Nybro, ca. 2 km nordøst for Ørre Projektforslag: 5 møller med en totalhøjde på 107 meter Forudsætning: Nedlæggelse af en skydebane. Det ansøgte område ligger inden for 12 km zonen fra Flyvestation Karup, dermed skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste inddrages i en evt. kommende planlægning

7 I det ansøgte område er der en skydebane, som er kommuneplanlagt og lokalplanlagt. Såfremt der skal opstilles vindmøller skal skydebanen nedlægges og det eksisterende plangrundlag skal aflyses. Det ansøgte område er beliggende inden for det udpegede kulturmiljø ved Ørre, Nybro og Ovstrup Hede som er kendetegnet ved en fortælleværdi om den kulturhistoriske udvikling, som er knyttet til bosætninger og åløb med omgivende enge og heder, specielt i den vestlige ende af Ovstrup Hede. I VVM-redegørelsen for vindmøller ved Krusbjergvej ved Sunds blev det vurderet, at oplevelsen af kulturmiljøet var mere intakt i den vestlige del af heden, da man her kan fornemme hedens vældige udstrækning. Det ansøgte område ligger meget tæt et fredet areal, et særligt værdifuldt landskabsområde og et EF-habitat område (Ovstrup Hede). Forvaltningen er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med den konkrete betydning af det fredet areal. Det ansøgte område er beliggende tæt op ad et særligt værdifuldt landskabsområde, hvor det skal vurderes i områdets særkende om et byggeri eller anlæg udenfor udpegningen vil få negativ indflydelse på de landskabelige kvaliteter indenfor udpegningen. Endvidere må der ikke planlægges for f.eks. tekniske anlæg uden for EF-habitatområder, hvis denne påvirkning kan indebære forringelser eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser af/for de naturtyper og/eller arter, som områderne er udpeget for. I VVM-redegørelsen for vindmøller ved Krusbjergvej ved Sunds blev det vurderet, at den landskabelige oplevelse fra Ovstrup Hede var mere påvirket i den østlige ende af heden end ved den vestlige ende pga. eksisterende tekniske anlæg (højspændingsledning og eksisterende møller ved Remme), hvorimod disse elementer ikke kan ses fra den vestlige del af Ovstrup Hede. De ansøgte møllers placering er ved den vestlige del af Ovstrup Hede. I det omkringliggende landskab er der flere vindmøller, herunder vindmøllerne ved Remme og de fremtidige vindmøller ved Krusbjergvej. Der kan derfor være mulighed for, at der kan opstå et uheldigt visuelt sammenspil med de andre møller, dvs. at det er landskabeligt betænkeligt. Endvidere er der fortidsminder i området, men det forventes at møllerne kan opstilles uden for deres beskyttelseslinjer. Historik: Ingen åbne land, for lavfrekvent støj og for særlig følsom arealanvendelse, som f.eks. Nybro kan overholdes. Dog er der flere støjberegningspunkter, hvor det beregnede støj er under 1 db(a) fra de tilladte grænseværdier. De fremsendte beregninger for skyggekast viser, at to naboboliger får mere end 10 timers skyggekast. En af dem er knap 25 timer om året. Det er muligt at installere skyggestop, således at skyggekastet bliver mindre end 10 timer om året. Afstandskravet mellem vindmølle og bolig er overholdt ved alle naboboliger. Forvaltningen vurderer, at det ikke er ønskeligt at udlægge området til vindmølleområde bl.a. pga. nærheden til Ovstrup Hede (EF-habitatområde), særligt værdifuldt landskab sammenholdt med oplevelsen af landskabet set fra Ovstrup Hede. Derudover vurderer forvaltningen, at kulturmiljøet ved Nybro, Ørre kan blive påvirket ved opsætning af vindmøller i det ansøgte område

8 Område 7 Remme Placering: Remme, ca. 3 km vest for Sunds Projektforslag: 3 møller på 130 meter Forudsætning: At de seks eksisterende møller nedtages Det ansøgte område ligger på kanten af 12 km zonen fra Flyvestation Karup, dermed skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste inddrages i en evt. kommende planlægning. I området er der bl.a. enkelte hede-, eng-, og mosearealer, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Det er vurderet, at møllerne opstilles uden for disse. Nord for området er der et vindmølleområde ved Krusbjergvej. Der kan derfor være mulighed for, at der kan opstå et uheldigt visuelt sammenspil med møllerne ved Krusbjergvej, dvs. at det er landskabeligt betænkeligt. Set fra Ovstrup Hede vil de nye møller blive mere synlige end de eksisterende, da de ansøgte møller er højere. Historik: Det ansøgte områder var udlagt i debatoplægget til vindmølleplanen, men blev ikke medtaget i forslaget til Herning Kommunes Vindmølleplan grundet, at afstandskravet til nabobolig ikke kunne overholdes. Ansøger har i forbindelse med den offentlige høring af vindmølleplanen foreslået, at området bliver udlagt som et vindmølleområde. Ansøger har fremsendt eksempler og beregninger for tre forskellige opstillingsmønster i det ansøgte område. Forvaltningen har taget i udgangspunkt i den opstilling, som mest ligner det opstillingsmønster og orientering, som de fremtidige vindmøller ved Krusbjergvej har, da det ansøgte område er beliggende tæt herved. åbne land kan overholdes. Dog er der er enkelt nabobolig, hvor den beregnede støjpåvirkning er mindre end 1 db(a) fra støjgrænseværdierne. Forvaltningen har ikke modtaget beregninger for lavfrekvent støj. De fremsendte beregninger for skyggekast viser, at en nabobolig får mere end 10 timers skyggekast. Det er muligt at installere skyggestop, således at skyggekastet bliver mindre end 10 timer om året. Afhængig af den nøjagtige placering af de omkringliggende boliger/stuehuse og den nøjagtige vindmølleplacering må det formodes, at afstandskravet mellem vindmølle og nabobolig kan overholdes. Borgere har en forventning om, at de eksisterende møller vil blive nedtaget og at der ikke mulighed for at opstille nye møller i området. Ligeledes har det været en af forudsætningerne for vurderingerne i den VVM-redegørelsen, som blev udarbejdet for vindmøllerne ved Krusbjergvej, Sunds. Forvaltningen vurderer, at der kan arbejdes videre med området som et potentielt vindmølleområde. Dog er der flere forhold, som skal belyses inden en evt. kommende planlægning igangsættes. Herunder bl.a. en konkret vurdering af landskabelige forhold med hensyn til - 8 -

9 Ovstrup Hede samt det visuelle sammenspil med vindmøllerne ved Krusbjergvej og beregninger for lavfrekvent støj. Område 8 Momhøj, nord for Kibæk Placering: Momhøj, ca. 2,5 km nord for Kibæk Projektforslag: 3 møller med en totalhøjde på 140 meter Forudsætning: Nedlæggelse af to boliger på Velhustedvej 45 og 49. Det ansøgte område er beliggende tæt op af kommunegrænsen til Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor Momhøj Naturcenter og Momhøj Plantage ligger. Momhøje er derudover udpeget til at være kulturmiljø. De kulturhistoriske værdier er ofte tæt knyttet til rekreative interesser og friluftsliv. Endvidere er der ansøgte område beliggende i særligt værdifuldt landskabsområde, hvor Momhøje i Ringkøbing-Skjern Kommune er udpeget som et bevaringsværdigt landskab. Opstilling af vindmøller i området kan påvirke oplevelsen af landskabet, kulturmiljøet og de rekreative aktiviteter. Det ansøgte område er beliggende i et udlagt råstofgraveområde, som er en konkret udpegning foretaget af Region Midtjylland. Kommunens planlægning må ikke stride imod regionens planlægning. Området er endvidere klassificeret som et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-område) og NitratFølsomt Indvindingsområde (NFI-område). Ved planlægning i OSDog NFI-områder er der skærpet krav til planlægningen. Vindmøller anses for at være på linje med bolig ift. Klassificering og krav, dvs. at der skal udarbejdes en særlig redegørelse for foranstaltninger og der kan ikke være alternative placeringsmuligheder. Derudover er der fredet fortidsminder i området og der går en højspændingsledning igennem området. Endvidere ligger det ansøgte område inden for skovbyggelinjen. Historik: Der er tidligere foreslået, at der kunne opstilles to vindmøller i det ansøgte område i forbindelse med debatfasen for vindmølleplanen. Området blev ikke medtaget som et område i forslaget til vindmølleplanen, da området ikke kunne leve op til at rumme minimum tre vindmøller. åbne land og for lavfrekvent støj kan overholdes. Dog er der er enkelt nabobolig, hvor den beregnede støjpåvirkning er mindre end 1 db(a) fra støjgrænseværdierne. Der er mulighed for at stå telt op og overnatte i shelters ved Momhøj Naturcenter, dermed vurderes det umiddelbart, at området skal betragtes som støjfølsom arealanvendelse. De fremsendte støjkurver viser, at støjgrænserne for støjfølsom arealanvendelse kan være svære at overholde afhængig af placering af shelters og teltplads

10 De fremsendte beregninger for skyggekast viser, at tre naboboliger får mere end 10 timers skyggekast. En af dem får ca. 25 timer om året. Det er muligt at installere skyggestop, således at skyggekastet bliver mindre end 10 timer om året. Afstandskravet mellem vindmølle og bolig er overholdt ved alle naboboliger, såfremt at boligerne på Velhustedvej 45 og 49 nedlægges. Forvaltningen vurderer, at det ikke er ønskeligt at udlægge området til vindmølleområde bl.a. pga. nærheden til Momhøj Naturcenter og Momhøj Plantage samt de landskabelige og rekreative interesser, som ligger til grund herfor. Derudover er det ansøgte område udpeget af regionen til et råstofgraveområde og området er beliggende i et OSD-område og NFIområde. Område 9 Feldbakvej, øst for Kølkær Placering: Feldbakvej, ca. 2 km øst for Kølkær Projektforslag: 3 møller med en totalhøjde på 130 meter Forudsætning: Ingen Det ansøgte område er beliggende tæt op af kommunegrænsen til Ikast-Brande Kommune. Området er i både Herning og Ikast-Brande kommune beliggende tæt på skovrejsningsområder. Ca. 4-5 km fra vindmølleområdet er der et EF-habitatområde, uforstyrret landskab og værdifulde landskaber i Ikast-Brande Kommune, dog har Ikast-Brande Kommune har udlagt et vindmølleområde i ca. samme afstand til disse forhold, som det ansøgte vindmølleområde ved Kølkær. Syd for det ansøgte vindmølleområde ligger et sommerhusområde, som vil blive påvirket visuelt og støjmæssigt ved opsætning af vindmøller i området. Endvidere er det ansøgte område tæt på naturgashovedledning og fredskov. Historik: Ingen De fremsendte støjberegninger viser, at de gældende støjgrænseværdier for beboelse i det åbne land, lavfrekvent støj og for særlig følsom arealanvendelse, som f.eks. sommerhusområdet kan overholdes. Dog er der en nabobolig og sommerhusområdet, hvor den beregnede støjpåvirkning er mindre end 1 db(a) fra støjgrænseværdierne, når sommerhusområdet betragtes som støjfølsom arealanvendelse. De fremsendte beregninger for skyggekast viser, at en bolig får lidt mere end 10 timers skyggekast. Det er muligt at installere skyggestop, således at skyggekastet bliver mindre end 10 timer om året. Afhængig af den nøjagtige placering af de omkringliggende boliger/stuehuse og den nøjagtige vindmølleplacering må det formodes, at afstandskravet mellem vindmølle og nabobolig kan overholdes. Forvaltningen vurderer, at der kan arbejdes videre med området som et potentielt vindmølleområde. Dog er der flere forhold, som skal belyses inden en evt. kommende planlægning

11 igangsættes. Herunder skal der bl.a. tages en dialog med Ikast-Brande Kommune og en konkret vurdering af landskabelige forhold, herunder visualiseringer fra sommerhusområdet. Område 10 Overtarp, nordøst for Sønder Felding Placering: Overtarp, ca. 3,5 km nordøst for Sønder Felding Projektforslag: 3 møller med en totalhøjde140 meter Forudsætning: Ingen Det ansøgte område er beliggende umiddelbart op ad det større uforstyrrede landskab. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af vindmølleplanen vurderet, at der bør være en bufferzone omkring de større uforstyrrede landskaber, så oplevelsen af landskabet ikke forringes. I det ansøgte område er der bl.a. enkelte små søer, mose- og engareal, som er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven 3. Det er vurderet, at møllerne opstilles uden for disse. I nærheden af området løber Skjern Å Nørrekanal, som er et udpeget kulturmiljø og hvor der er en spredningskorridor. Derudover er der et udpeget kulturarvsareal tæt på området. Historik: Det ansøgte område var udlagt i debatoplægget til vindmølleplanen, men blev ikke medtaget i forslaget til Herning Kommunes Vindmølleplan bl.a. grundet nærheden til det større uforstyrrede landskab. I forbindelse med debatoplægget indkom der en ansøgning om opstilling af møller på det ansøgte areal. åbne land og lavfrekvent støj kan overholdes. Dog er der to naboboliger, hvor den beregnede støjpåvirkning er 1 db(a) eller mindre fra støjgrænseværdierne. De fremsendte beregninger for skyggekast viser, at fem boliger får mere end 10 timers skyggekast, hvor den mest påvirket får knap 20 timers skyggekast Det er muligt at installere skyggestop, således at skyggekastet bliver mindre end 10 timer om året. Afhængig af den nøjagtige placering af de omkringliggende boliger/stuehuse og den nøjagtige vindmølleplacering må det formodes, at afstandskravet mellem vindmølle og nabobolig kan overholdes. Forvaltningen vurderer, at det ikke er ønskeligt at udlægge området til vindmølleområde bl.a. pga., at det ansøgte område ligger lige op ad det større uforstyrrede landskab. Dermed kan oplevelsen af det større uforstyrrede landskab blive påvirket negativt af møllerne. Forvaltningens samlet vurdering: Forvaltningen vurderer, at der er ud fra de indkomne ansøgninger er fire områder, som kan arbejdes videre som potentielle vindmølleområder. De skal dog undersøges nærmere vedr. forskellige forhold for de enkelte områder inden en evt. planlægning kan igangsættes. De nærmere undersøgelser kan resultere i, at et pågældende område kan udelægges eller ikke

12 De pågældende områder er område 1 Bjørnkjærvej, vest for Haderup, område 4 Varhede nord for Aulum, område 7 Remme og område 9 Feldbakvej, øst for Kølkær. De andre foreslåede områder er ikke medtaget som potentielle vindmølleområde pga. landskabelige, lovgivnings- og miljømæssige hensyn

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

NOTAT. Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold, der forventes påvirket ved opstilling af vindmøller sydvest for Hogager - scoping

NOTAT. Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold, der forventes påvirket ved opstilling af vindmøller sydvest for Hogager - scoping Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.16.06-P05-3-13/01.02.00-K04-1-13 Scoping Dato: 28-08-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold,

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Projektbeskrivelse Antal møller: 6 Højde på møller: 130 m Produktion/ effekt: 3,2 MW Der nedtages 7 eksisterende møller. Der er i ansøgningen

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

NOTAT. Bilag 2 - kommentering af forslag til nye vindmølleområder

NOTAT. Bilag 2 - kommentering af forslag til nye vindmølleområder Side 1/13 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Byrådet og ØK 01.02.03-K04-1-12 Bilag 2 - kommentering af forslag til nye vindmølleområder Dato: 25-06-2014 Forslag til nye områder til vindmøller indkommet i forbindelse

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Placeringsmuligheder set ud fra afstand til beboelse Vindenergien bedst mod vest Kort 5 Vindenergi Kort 3 Afstande til nabobeboelse Mindstefstande til beboelse

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

Afgørelse om VVM-tilladelse til fem nye vindmøller ved Timlundvej, nær Stakroge

Afgørelse om VVM-tilladelse til fem nye vindmøller ved Timlundvej, nær Stakroge ANNONCE den 9. januar 2017 Afgørelse om VVM-tilladelse til fem nye vindmøller ved Timlundvej, nær Stakroge Herning Kommune har truffet afgørelse om at meddele VVM-tilladelse til opføre fem nye vindmøller

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Velkommen til borgermøde om Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr. 1223 for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Hotel Dalgas, Brande

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Scoping - VVM og miljørapport for et område til vindmøller ved Knaplund, Ringkøbing-Skjern Kommune

Scoping - VVM og miljørapport for et område til vindmøller ved Knaplund, Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99741256 E-post jeanette.jeppesen@rksk.dk Dato 14. september 2016 Sagsnummer

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato:

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato: Side 1/10 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: ØK 01.02.00-P20-7-14 Notat status for vindmølleplanlægningen Dato: 01-12-2014 Dette notat har til formål, at give indblik i status for planlægningen for nye vindmølleprojekter

Læs mere

Samlet liste over ansøgninger

Samlet liste over ansøgninger 1 of 7 Samlet liste over ansøgninger Nr Geografisk placering Antal Møllehøjde Cirkulære & vejledning Landskabelige bindinger Planstrategi 2008 1 Andi/Bendstrup 5 125 m Skygge: kravet på max. 10 timers

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Indholdsfortegnelse Ansøger og ejerforhold 4 Projektforslag 4 Potentielle miljøforhold 5 Afstand

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

NOTAT. Til: Forelæggelse for Udvalg for Natur, Miljø og Klima 19. august 2014

NOTAT. Til: Forelæggelse for Udvalg for Natur, Miljø og Klima 19. august 2014 Side 1/11 NOTAT Til: Forelæggelse for Udvalg for Natur, Miljø og Klima 19. august 2014 Sagsnr.: Vedr.: 01.02.00-K04-1-13 Kommentering af høringssvar forudgående høring og høring forud for udarbejdelse

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune

Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Esbjerg Kommune Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Området er karakteriseret ved et fladt storskalalandskab; landbrugsjord bestående af store markarealer i omdrift med læhegn og anden bevoksning.

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Kølbækvej Sunds Udgår af planen Baseret på luftfotos ser det ikke ud til at være udnyttet. Hvis ikke afgravet: Ingen bemærkninger

Kølbækvej Sunds Udgår af planen Baseret på luftfotos ser det ikke ud til at være udnyttet. Hvis ikke afgravet: Ingen bemærkninger Aulum Kronborgvej Ikke udpeget landskab. Mindre udvidelse af eksisterende område. Efterbehandlingsplan bør redegøre for landskabelig tilpasning og hensyn til de landskabelige interesser i området Der er

Læs mere

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillæg til analysen for Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillægget er udarbejdet september 2012 Baggrund På baggrund af energiaftalen, der blev indgået den 22. marts 2012

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle Side 1/6 Benny Olsen torpvej@hotmail.com Torpvej 6 7500 Holstebro Dato: 04-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-101-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Landzonetilladelse - Holstebrovej 13, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle

Landzonetilladelse - Holstebrovej 13, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle Side 1/6 VICTOR ENERGY ApS mvp@victor-energy.dk Møllegårdsvej 22 6893 Hemmet Dato: 12-05-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-92-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016

Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016 Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016 Tid og sted: Sandet Hotel d. 26. september 2016 kl. 19 Deltagere: ca. 60 personer samt deltagelse fra Thomas

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Vindmølleplan. illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan

Vindmølleplan. illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan Vindmølleplan illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20 Miljøvurdering Kommuneplantillæg

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune Opstilling af husstandsmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. Bevaringsværdige landskaber Natur- og Miljøklagenævnet: Natur- og Miljøklagenævnets praksis for hustandsvindmøller indenfor Bevaringsværdige

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds. Forvaltningens kommentarer til de. indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds. Forvaltningens kommentarer til de. indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2 Oversigt over bemærkninger Der er indkommet i alt 23 bemærkninger og indsigelser i den offentlige høring

Læs mere

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen.

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen. ID/Kommune Antal møller ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 møller op til 200 m. Miljømæssige påvirkninger + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks.

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Sagen behandles første gang politisk på Miljø, energi og udviklingsudvalgets møde den 7. juni 2013.

Sagen behandles første gang politisk på Miljø, energi og udviklingsudvalgets møde den 7. juni 2013. Notat om betydningen af vindmøller ved Turebylille for Stevns Kommunes udvikling Dette notat er lavet i forbindelse med udarbejdelse af sagsfremstilling om Stevns Kommunes indsigelse mod Faxe Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

HVIDBOG. Oversigt over indkomne forslag og bemærkninger i idéfasen for vindmølleplanen d. 12. maj 10. juni 2010. Vurdering og konklusion 28.09.

HVIDBOG. Oversigt over indkomne forslag og bemærkninger i idéfasen for vindmølleplanen d. 12. maj 10. juni 2010. Vurdering og konklusion 28.09. HVIDBOG Oversigt over indkomne forslag og bemærkninger i idéfasen for vindmølleplanen d. 12. maj 10. juni 2010 Vurdering og konklusion 28.09.11 HVIDBOG Oversigt over indkomne forslag og bemærkninger i

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere