ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE SAMMENFATNING AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE SAMMENFATNING AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den SWD(2013) 78 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE SAMMENFATNING AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjenete og au pairansættelse Omarbejdning og ændring af direktiv 2004/114/EF og 2005/71/EF {COM(2013) 151 final} {SWD(2013) 77 final} DA DA

2 1. INDLEDNING OG POLITISK BAGGRUND I henhold til artikel 79 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten) udformer Unionen en fælles indvandringspolitik med henblik på at sikre en effektiv styring af migrationsstrømme og en retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i medlemsstaterne. Direktiv 2004/114/EF fastsætter ufravigelige indrejseregler for studerende fra tredjelande. Det blev overladt til medlemsstaterne selv at bestemme, om de ville anvende direktivet på skoleelever, volontører og ulønnede praktikanter. Hvis studerende opfylder betingelserne, har de ret til opholdstilladelse, og de har visse rettigheder med hensyn til beskæftigelse eller udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed, hvilket giver dem mulighed for at dække en del af deres studieomkostninger og bevæge sig mellem forskellige medlemsstater som led i studierne. Direktiv 2005/71/EF indeholder en særlig hurtig indrejseprocedure for forskere fra tredjelande, som har indgået en værtsaftale med en forskningsorganisation, der er godkendt af medlemsstaten. Værtsaftalen bekræfter, at der er tale om et gyldigt forskningsprojekt, at forskeren har de videnskabelige kvalifikationer til at gennemføre det, og at vedkommende råder over tilstrækkelige midler til sit ophold og har en sygeforsikring. Forskere kan opholde sig i en anden medlemsstat som led i deres forskningsprojekt og kan undervise i overensstemmelse med national lovgivning. Kommissionen fremlagde rapporter om gennemførelsen af disse to direktiver for Europa- Parlamentet og Rådet i Rapporterne viste, at direktiverne havde visse svagheder. De eksisterende direktiver, som er vedtaget af Rådet efter almindelig høring af Europa- Parlamentet, berører ikke nogen af de problemer med især visum, som ansøgere, der ønsker indrejse i EU, støder på. De gældende bestemmelser er ikke altid i fuld overensstemmelse med Unionens programmer, herunder mobilitetsforanstaltninger, og indeholder kun svage processuelle garantier. De er ikke tilstrækkeligt tydelige eller bindende, især ikke for studerende. Konklusionen i gennemførelsesrapporterne var derfor, at direktiverne skulle forbedres. Denne konklusion bestyrkes af, at den politiske situation har ændret sig væsentligt, siden direktiverne blev vedtaget. Menneskelig kapital er et af Europas vigtigste aktiver i forbindelse med Europa 2020-strategien og i lyset af behovet for at sikre intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Indvandring fra lande uden for Unionen er én måde at sikre adgang til højtuddannet arbejdskraft på, og især studerende og forskere fra tredjelande efterspørges i stigende grad. Ethvert initiativ på migrationsområdet bør også ses i en bredere forstand, nemlig i lyset af EU's dialog og samarbejde med tredjelande om EU's udenrigspolitiske målsætninger og eksterne migrationspolitik som defineret i den nye samlede strategi for migration og mobilitet (SSMM). Fremme af mellemfolkelig kontakt og tilskyndelse til at gøre en indsats på uddannelsesområdet er vigtige aspekter af denne politik i hele verden, især blandt EU's nærmeste nabolande og strategiske partnere. Det er berigende for alle parter i kraft af fordelene ved kulturelle, sociale og sproglige udvekslinger. Begivenhederne i de sydlige Middelhavslande, navnlig i de seneste måneder, bekræfter, at det er vigtigt at styrke de mellemfolkelige kontakter og give mulighed for udveksling, især for unge. EU er også nødt til at forene sin målsætning om at fremme forskeres og studerendes mobilitet inden for Unionen med sin pligt til at hjælpe udviklingslande med at håndtere eventuel hjerneflugt inden for kritiske sektorer. 2

3 PROBLEMFORMULERING Det største problem med de to direktiver vedrører tilladelser til tredjelandsstatsborgere med henblik på indrejse og ophold i EU (langtidsvisa og/eller opholdstilladelser). Reglerne er ofte komplekse og uklare. Procedurerne er langvarige og anvendes ikke altid på en rimelig eller konsekvent måde. For de grupper, som er afhængige af, at en organisation igangsætter og letter immigrationsproceduren (især skoleelever, praktikanter og volontører), kræver den fragmenterede situation i EU mange ressourcer og meget arbejde, idet der skal tages hensyn til mange og indimellem meget forskellige regelsæt. Selv om tredjelandsstatsborgeres rettigheder på dette område er blevet udvidet med vedtagelsen af direktivet om en kombineret tilladelse, risikerer visse grupper ikke at være omfattet af bestemmelserne heri, fordi de støder på de nuværende begrænsninger. De gældende bestemmelser om indvandring understøtter ikke i tilstrækkelig grad EUprogrammer, der omfatter mobilitetsforanstaltninger, såsom Erasmus Mundus og Marie Curie. Det kan give problemer med indrejseprocedurer og mobilitet inden for Unionen. Mobilitet inden for Unionen er ikke kun et problem for deltagere i EU-programmer, der omfatter mobilitetsforanstaltninger, men mere generelt for studerende, forskere og lønnede praktikanter, da bestemmelserne i direktiverne om mobilitet inden for Unionen ikke er tilstrækkeligt udbygget. Der blev også konstateret svagheder i de processuelle garantier. En af disse svagheder er manglen på bestemmelser om tidsfrister for, hvornår medlemsstaterne skal have behandlet og truffet afgørelse om ansøgninger om indrejse. Med hensyn til adgang til arbejdsmarkedet mangler der muligheder for, at studerende og forskere fra tredjelande efter afsluttet uddannelse/forskningsprojekt kan søge arbejde. Forskernes familiemedlemmer er ikke garanteret adgang til arbejdsmarkedet. De studerendes adgang er begrænset under deres studier, hvilket hæmmer deres muligheder for i tilstrækkelig grad at forsørge sig selv og bidrage økonomisk til samfundet. Endelig gælder de aktuelle regler for begrænsede grupper af personer. Reglerne er fakultative, når det drejer sig om skoleelever, volontører og ulønnede praktikanter, hvilket medfører store forskelle medlemsstaterne imellem med hensyn til, hvorvidt de forskellige grupper er omfattet af reglerne eller ej. Lønnede praktikanter og au pairer er ikke omfattet af nogen EU-regler overhovedet, til trods for at de har lignende problemer og deltager i lignende udvekslinger. Disse grupper skal ydes større beskyttelse og især au pairer, da de er særligt sårbare i kraft af den familiemæssige sammenhæng, de arbejder i. I 2010 kom ca tredjelandsstatsborgere til EU med henblik på studier og ca med henblik på forskning. Der findes ikke udtømmende kvantitative data over antallet af indrejste tredjelandsstatsborgere, som støder på ovennævnte problemer, eller antallet af tredjelandsstatsborgere, som vælger en anden destination end EU på grund af sådanne problemer. Det står dog klart, at det store antal, der opnår indrejse efter de gældende bestemmelser, berøres af manglerne, når der ikke findes nationale bestemmelser, der kan afhjælpe dem. Den tilgængelige information om de konstaterede problemers art sammenholdt med det betydelige antal tilladelser, der årligt udstedes i henhold til de gældende direktiver, viser, at situationen kræver handling. Alt i alt kan de konstaterede svagheder underminere EU's evne til at tiltrække højt kvalificerede studerende, forskere og andre grupper af 3

4 tredjelandsstatsborgere på et tidspunkt, hvor andre dele af verden bliver stadig mere attraktive for disse grupper. 2. HVAD ER EU'S ROLLE? Ifølge artikel 79 i EUF-traktaten er det Unionens opgave at udforme en fælles indvandringspolitik, mens det overlades til medlemsstaterne at bestemme, hvor mange indvandrere de vil give indrejsetillade med henblik på beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed. Et effektivt immigrationssystem, som tiltrækker dygtige indvandrere, kræver et fælles sæt indrejsebetingelser og -krav. Mobilitet inden for EU kan kun opnås, hvis der etableres et fælles system for alle medlemsstater. EU-lovgivningen kan omfatte betingelser for indrejse og ophold, langtidsvisa og opholdstilladelser, rettigheder for tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold og betingelser for deres mobilitet og ophold inden for EU. Ifølge artikel 79, stk. 2, i EUF-traktaten vedtages sådanne bestemmelser af Rådet og Europa-Parlamentet efter den almindelige lovgivningsprocedure. De gældende direktiver har bevist deres merværdi gennem årene, og det nye instrument vil forbedre situationen yderligere. Et gennemsigtigt regelsæt, der bl.a. omfatter garantier for reel overførsel af kompetencer, ville fremme internationale udvekslinger mellem medlemsstater og tredjelande. En EU-lovgivning, der klart præciserer rettigheder og betingelser for ophold, vil også bidrage til en bedre beskyttelse af grundlæggende rettigheder. 3. MÅL Det vigtigste overordnede mål er at forbedre de regelsæt, der finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, som ønsker at rejse til og midlertidigt opholde sig i EU i mindst tre måneder med henblik på forskning eller uddannelse og erhverve sig erfaring og/eller deltage i forskellige aktiviteter for at forbedre deres kvalifikationer og kompetencer, bl.a. som skoleelev, volontør, lønnet eller ulønnet praktikant eller au pair. Følgende specifikke mål blev fastsat på grundlag af de ovenfor beskrevne problemer: forbedre indrejsebetingelserne ved at sikre en bedre kobling mellem opnåelsen af relevante tilladelser og forbedring af den beslutningsproces, der ligger til grund for udstedelsen af tilladelser gøre bestemmelserne klarere og bindende for de øvrige grupper, de finder anvendelse på styrke forbindelsen mellem bestemmelserne om EU-programmer, der omfatter mobilitetsforanstaltninger, såsom Erasmus Mundus- og Marie Curie forbedre de processuelle garantier, bl.a. fristen for færdigbehandling af ansøgninger 4

5 forbedre adgangen til jobsøgning og til arbejdsmarkedet for studerende under deres studier samt give forskere og studerende mulighed for på visse betingelser at blive i medlemsstaten efter afslutning af deres studier/forskningsprojekt for at søge arbejde lette mobiliteten inden for EU fastsætte sammenhængende bestemmelser, der beskytter au pairer og lønnede praktikanter. 4. LØSNINGSMULIGHEDER Følgende fire muligheder blev overvejet: Mulighed 1 (fastholdelse af status quo). Ingen ændring af den nuværende situation Denne mulighed vil lade en række problemer uløste. Medlemsstaterne vil uafhængigt af hinanden fortsat anvende forskellige foranstaltninger med hensyn til indrejsebetingelser, navnlig forskellige visumregler. På disse områder vil der fortsat mangle klarhed og gennemsigtighed, og potentielle ansøgere og organisationer vil fortsat skulle tage hensyn til alle de forskellige gældende regelsæt. Betingelserne for at udøve mobilitet inden for EU (især for studerende) vil fortsat være restriktive, og lønnede praktikanter ville slet ikke være omfattet af EU-reglerne. De vil derfor fortsat møde forhindringer og være afhængige af national lovgivning, der er forskellig fra medlemsstat til medlemsstat. Parlamentet og Rådet behandler i øjeblikket et forslag til direktiv om virksomhedsintern udstationering, som bl.a. omfatter bestemmelser om praktikanters mobilitet inden for EU, men der vil fortsat mangle bestemmelser for praktikanter, der kommer til EU med henblik på andre former for praktik, hvilket vil medføre inkonsekvens i EU's regelsæt for denne gruppe. Manglen på sammenhæng mellem EU-programmer, der omfatter mobilitetsforanstaltninger, og immigrationsregler vil heller ikke blive afhjulpet, ligesom der stadig vil være en risiko for, at visse grupper ikke vil være fuldt omfattet af bestemmelserne om ligebehandling i direktivet om en kombineret tilladelse. Nogle medlemsstater har foretaget yderligere ændringer af reglerne i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelserne om studerende og forskere, mens andre har ikke. Det betyder, at situationen allerede har bevæget sig i retning af en mere fragmenteret tilgang fra medlemsstaternes side. Intet tyder på, at det vil ændre sig i fremtiden. EU's åbenhed over for tredjelande vil derfor ikke blive større, sådan som der slås til lyd for i vigtige politiske instrumenter, bl.a. de gældende direktiver, det europæiske forskningsrum og det europæiske område for videregående uddannelse (EHEA). Mulighed 2. Større kommunikationsindsats (især hvad angår forskere) og bedre håndhævelse af de nuværende regler Denne mulighed omfatter bedre udbud af og adgang til information med henblik på at gøre de nuværende regler mere gennemsigtige og sikre en bedre anvendelse af dem. Der kunne også gøres en større indsats for at øge opmærksomheden på bedste praksis blandt medlemsstaterne med hensyn til indrejsetilladelse til og beskyttelse af grupper, som i dag ikke er omfattet af de gældende direktiver, dvs. au pairer og lønnede praktikanter. Der vil blive gjort en mere systematisk indsats for at sikre, at medlemsstaterne kender og overholder deres forpligtelser i henhold til disse direktiver. 5

6 Mulighed 3. Forbedring af indrejseregler, rettigheder og processuelle garantier Denne mulighed omfatter primært forbedringer til fordel for studerende, skoleelever, volontører og ulønnede praktikanter, idet deres indrejsebetingelser kommer til at svare til dem, der gælder for forskere (lettere at opnå visum). Mulighed 3 vil gøre reglerne for de grupper, som medlemsstaterne i dag kan vælge at anvende bestemmelserne på, dvs. skoleelever, volontører og ulønnede praktikanter, obligatoriske. Medlemsstaterne forpligtes til at bistå en tredjelandsstatsborger (studerende og andre grupper), som har indgivet en ansøgning, og som opfylder indrejsebetingelserne, med henblik på opnåelse af de nødvendige visa. De processuelle garantier vil også blive ændret, primært i kraft af indførelsen af frister, som forpligter medlemsstaternes myndigheder til at træffe afgørelse om en ansøgning inden for 60 dage. Dette anses for passende i lyset af opholdets midlertidige karakter. I særlige tilfælde kan denne frist forlænges med yderligere 30 dage. Studerendes ret til at arbejde under deres studieophold vil blive udvidet til minimum 15 timer pr. uge fra det første år af opholdet. For at sikre sammenhæng med EU-instrumenter om lovlig migration, f.eks. direktivet om en kombineret tilladelse og den seneste retspraksis om passende gebyrer, vil mulighed 3 også omfatte en bestemmelse om, at såfremt medlemsstaterne opkræver gebyrer for at behandle ansøgninger, skal sådanne gebyrer stå i rimeligt forhold til formålet med opholdet. Mulighed 4. Yderligere forbedring af indrejsebetingelserne, retten til mobilitet inden for EU og de processuelle garantier; adgang til jobsøgning efter afslutning af studier eller et forskningsprojekt; og udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte au pairer og lønnede praktikanter Denne mulighed sigter mod et højere ambitionsniveau gennem en forbedring af betingelserne og rettighederne for de pågældende grupper. Direktivets anvendelsesområde vil blive udvidet til også at omfatte au pairer og lønnede praktikanter, og der indføres særlige indrejseregler, der sikrer disse grupper af tredjelandsstatsborgere en bedre beskyttelse. At omfatte au pairer af direktivets anvendelsesområde anses for at være en passende foranstaltning i lyset af deres sårbarhed, som er relativt større end hos andre grupper af tredjelandsborgere. Dette skyldes primært, at de arbejder i en familiemæssig sammenhæng, som under normale omstændigheder ikke er underlagt tilsyn. At inddrage lønnede praktikanter anses for rimeligt, idet alle praktikanter har omtrent de samme problemer, uanset om de er lønnede eller ulønnede, eller hvorvidt de er kommet til EU som virksomhedsinternt udstationerede som omhandlet i forslaget til direktiv om virksomhedsintern udstationering. Medlemsstaterne vil få mulighed for at udstede langtidsvisum eller opholdstilladelse, og de bør, såfremt begge typer tilladelser anvendes, kun kræve, at indrejsebetingelserne i direktivet er opfyldt (således at betingelserne forbliver de samme, uanset hvilken type tilladelse der er tale om). Hvis varigheden af tredjelandsstatsborgerens ophold overstiger ét år, skal medlemsstater, der udsteder langtidsvisum, udstede opholdstilladelse efter det første år. Betingelserne vedrørende mobilitet inden for EU, som kræver fælles bestemmelser på EUplan på grund af den grænseoverskridende karakter, vil blive lempet og forenklet for forskeres, forskeres familiemedlemmers og studerendes vedkommende, og der vil for første gang blive indført mobilitetsbestemmelser for lønnede praktikanter. Desuden vil der blive indført særlige og mere gunstige regler for deltagere i EU-programmer, der omfatter mobilitetsforanstaltninger, såsom Erasmus Mundus eller Marie Curie. I lighed med de kontaktpunkter, der blev etableret i henhold til direktivet om det blå EU-kort og forslaget til direktiv om virksomhedsintern udstationering, vil medlemsstaterne skulle oprette 6

7 kontaktpunkter med henblik på modtagelse og videregivelse af oplysninger, der er nødvendige for at sikre mobilitet inden for EU. Med hensyn til ret til ligebehandling vil mulighed 4 gøre det muligt at behandle forskere fra tredjelande mere gunstigt med hensyn til sociale sikringsgrene, herunder familieydelser, og sikre dem flere rettigheder, end de har i henhold til direktivet om en kombineret tilladelse. Mulighed 4 vil endvidere sikre adgang til varer og tjenester, der stilles til rådighed for offentligheden, for de grupper, der i henhold til den kombinerede tilladelse kan være udelukket herfra. Som det allerede er tilfældet i visse medlemsstater, vil studerende have ret til at arbejde i mindst 20 timer om ugen fra det første års ophold for at sætte dem bedre i stand til at forsørge sig selv og bidrage til medlemsstatens økonomi. Medlemsstaterne vil fortsat have mulighed for at tage hensyn til situationen på det nationale arbejdsmarked. Efter at have afsluttet deres studier eller forskning vil studerende og forskere få lov til at opholde sig i medlemsstaten i 12 måneder for at søge arbejde. En række medlemsstater har allerede indført sådanne bestemmelser. I lyset af, hvor lang tid en jobsøgningsproces tager, anses 12 måneder for at være en passende tidsperiode. Med hensyn til de processuelle garantier vil medlemsstaternes myndigheder skulle træffe afgørelse om ansøgninger inden 60 dage for alle grupper og inden 30 dage for Erasmus Mundus- og Marie Curie-stipendiater. I lighed med mulighed 3 vil mulighed 4 også omfatte en bestemmelse om, at såfremt medlemsstaterne opkræver gebyrer for at behandle ansøgninger, skal sådanne gebyrer stå i rimeligt forhold til formålet med opholdet. 5. KONSEKVENSANALYSE Konsekvenserne af mulighed 2, 3 og 4 blev holdt op imod status quo med hensyn til, hvor relevante og effektive de vil være for opfyldelsen af de centrale målsætninger, om de vil være gennemførlige (problemer/risici i forbindelse med gennemførelsen i national ret, herunder hensynet til proportionalitetsprincippet, administrative byrder/forenkling og finansiel virkning), og med hensyn til deres økonomiske, sociale og eksterne virkninger samt deres konsekvenser for grundlæggende rettigheder. Selv om analysen af mulighedernes sandsynlige konsekvenser omfatter visse kvantitative elementer, er den primært baseret på en kvalitativ vurdering flere kriterier. Selv om mulighed 2 vil indebære visse positive virkninger, vil de primært bestå i større bevidsthed om gældende bestemmelser om bl.a. indrejsebetingelser og de fordele, der følger heraf, hvilket muligvis kan tiltrække flere studerende og forskere til EU. Da de nuværende lovgivningsinstrumenter ikke vil blive ændret, vil deres svagheder bestå. Da disse tredjelandsstatsborgeres adgang til arbejdsmarkedet ikke vil blive forbedret, vil denne mulighed stille EU i en stadig dårligere situation med hensyn til at tiltrække dygtige studerende og dygtige forskere. Virkningen for de øvrige tre grupper, som medlemsstaterne kan vælge at lade direktiv 2004/114/EF finde anvendelse på, vil være meget begrænset. Den økonomiske virkning og administrative byrde af denne mulighed vil være beskeden og begrænset til den nødvendige indsats for at gennemføre forbedrede kommunikationsaktiviteter i det omfang, at medlemsstaterne finder det nødvendigt. Mulighed 3 vil lette studerendes, skoleelevers, volontørers og ulønnede praktikanters adgang til EU. Den ville dermed have visse positive konsekvenser, primært af social karakter. Den vil 7

8 give studerende mulighed for at ansøge om mobilitet fra en medlemsstats område og dermed øge mobiliteten inden for EU og styrke EU's kulturelle og sproglige mangfoldighed. Bestemmelserne om ligebehandling vil styrke de studerendes rettigheder og i højere grad afstemme dem med EU-borgernes rettigheder. Denne mulighed vil øge EU's andel af studerende og forskere fra tredjelande. Nogle af dem vil måske sidenhen bidrage til EU's økonomiske vækst og udvikling, hvis en medlemsstat udsteder den nødvendige arbejdstilladelse. En forbedret adgang til arbejdsmarkedet under studier vil i højere grad gøre det muligt for studerende at forsørge sig selv og bidrage til økonomien under deres studier. Indførelsen af bindende frister for behandling af ansøgninger vil øge gennemsigtigheden og sætte potentielle ansøgere bedre i stand til at planlægge deres ophold. Det arbejde og de omkostninger, der er forbundet med gennemførelsen af denne mulighed i national ret, varierer fra medlemsstat til medlemsstat, afhængigt af i hvilket omfang de allerede har indført bestemmelser på de pågældende områder, og hvorvidt de har indført bestemmelser for de grupper, som medlemsstaterne kan vælge at lade direktiv 2004/114/EF finde anvendelse på. De nye processuelle garantier vil indebære mere arbejde, f.eks. i situationer hvor medlemsstaternes myndigheder skal begrunde afvisningen af en ansøgning i deres skriftlige afgørelse. Mulighed 4 vil have den største positive økonomiske virkning. Det skyldes, at den vil give studerende og forskere mulighed for at opholde sig på en medlemsstats område i 12 måneder efter afslutning af deres studier/forskningsprojekt for at søge arbejde. I medlemsstater, hvor dette ikke er muligt i dag, vil det give adgang til en ny gruppe af dygtige arbejdstagere, som kan bidrage til EU's vækst og konkurrenceevne, hvis medlemsstaten beslutter at udstede den nødvendige arbejdstilladelse. Det vil skabe en efterspørgselsdrevet situation, som giver tredjelandsstatsborgere mulighed for at arbejde, hvis der er behov for deres kompetencer på det nationale arbejdsmarked. Nogle medlemsstater vil skulle indføre denne mulighed, mens andre vil skulle tilpasse deres bestemmelser, så tidsperioden (som minimum) svarer til 12 måneder. Væsentligt bedre indrejsebetingelser vil lette forskeres og studerendes adgang, hvis kvalifikationer, viden og kompetencer allerede under det oprindelige ophold kan påvirke forsknings-, udviklings- og innovationsresultaterne positivt. Forbedrede bestemmelser om mobilitet inden for EU vil muliggøre udbredelsen af enhver sådan fordel til hele EU. At medtage au pairer og lønnede praktikanter vil øge beskyttelsen af disse sårbare grupper af indvandrere, som ofte bliver udnyttet. En tættere sammenhæng mellem betingelserne for opnåelse af tilladelser og visa vil indebære tilpasninger på medlemsstatsligt plan, men der bør ikke være større vanskeligheder forbundet gennemførelsen. Gennemførelsen af disse bestemmelser vil koste mere på kort sigt, især hvad angår ændringer i indrejsebetingelser, men på mellemlang til lang sigt kan medlemsstaterne forvente besparelser som følge af en mere strømlinet sammenhæng mellem forskellige typer tilladelser. Indførelsen og anvendelsen af de processuelle garantier ville medføre yderligere omkostninger. 6. SAMMENLIGNING AF MULIGHEDERNE Mulighed 2 vil afhjælpe større svagheder i de gældende regelsæt (gennem oplysning). Samlet set har den dog begrænsede positive virkninger, da den ikke vil ændre substansen i de gældende lovgivningsinstrumenter. De øvrige svagheder vil derfor bestå. 8

9 Mulighed 3 ville være et fremskridt, idet indrejsebetingelserne forbedres med hensyn til udstedelse af visa og/eller arbejdstilladelser. Den vil have positive konsekvenser for primært studerende og i en vis udstrækning for skoleelever, volontører og ulønnede praktikanter. For forskerne vil der være meget begrænsede fordele forbundet med tidsfristerne, og der vil ingen fordele være for de grupper, der i øjeblikket ikke er omfattet af nogen af direktiverne. Mulighed 4 vil have en betydeligt større positiv indvirkning på adgangen til EU, ikke kun for de grupper, der er omfattet af direktivet, men også for au pairer og lønnede praktikanter. De ændringer, der indføres med mulighed 4, vil skabe en meget klarere sammenhæng mellem de krav, der skal opfyldes på de forskellige stadier af indrejseproceduren, og præcisere selve kravene. Med hensyn til ligebehandling vil kun mulighed 4 i sammenligning med de øvrige muligheder gøre det muligt at behandle forskere fra tredjelande gunstigere med hensyn til sociale sikringsgrene, herunder familieydelser, og sikre dem flere rettigheder, end de har i henhold til direktivet om en kombineret tilladelse. Mulighed 4 vil endvidere sikre adgang til varer og tjenester, der stilles til rådighed for offentligheden, for de grupper, der i henhold til den kombinerede tilladelse kan være udelukket herfra. Med hensyn til mobilitet inden for EU vil kun betingelserne for studerende blive forbedret med mulighed 3. Mulighed 4 vil derimod også forbedre betingelserne for forskere og deres familiemedlemmer samt lønnede praktikanter og indføre specifikke bestemmelser for deltagere i EU-programmer, der omfatter mobilitetsforanstaltninger. Med hensyn til processuelle garantier vil indførelsen af bindende tidsfrister for behandling af ansøgninger i henhold til mulighed 3 øge gennemsigtigheden og sætte potentielle ansøgere i stand til at planlægge opholdet bedre. De strammere tidsfrister i mulighed 4 vil yderligere forbedre de fordele, som potentielle ansøgere får herved. Med hensyn til forbedret adgang til arbejdsmarkedet vil mulighed 3 forbedre den aktuelle situation betydeligt for studerende ved at øge minimummet af arbejdstimer og fjerne muligheden for at begrænse adgangen til arbejdsmarkedet i det første år af opholdet. Mulighed 4 vil øge minimummet af arbejdstimer yderligere for studerende. Reglerne vil blive betydeligt mere attraktive for studerende og forskere, idet de får mulighed for at blive på medlemsstatens område for at søge et job, og idet forskernes familiemedlemmer får adgang til arbejdsmarkedet. Kun mulighed 4 opfylder målsætningen om at indføre sammenhængende bestemmelser, der beskytter au pairer og lønnede praktikanter. Den indeholder et sammenhængende sæt indrejsebetingelser og -rettigheder, der sikrer, at formålet med praktikken og au pairansættelsen i EU ikke bringes i fare. Foretrukken mulighed Analysen og sammenligningen af mulighederne viser, at der er problemer, som ikke kan løses gennem bedre kommunikation alene, og at direktiverne derfor skal ajourføres. Selv om mulighed 2 medfører de laveste gennemførelsesomkostninger, har den et begrænset potentiale for at opfylde målsætningerne. De største problemer forbliver stort set uløste. Mulighed 2 betragtes derfor som den mindst omkostningseffektive mulighed. Mulighed 3 er mere virkningsfuld og effektiv end mulighed 2. 9

10 Mulighed 4 er dog samlet set den mest virkningsfulde og effektive mulighed. Selv om den koster mere at gennemføre end de øvrige muligheder, står gennemførelsesomkostningerne i et passende forhold til målsætningerne og er nødvendige for at sikre de vigtigste fordele. Eftersom de konstaterede problemer er de samme i de to direktiver, og for at sikre større sammenhæng og klarhed i EU-reglerne vil den mest effektive måde at gennemføre den foretrukne mulighed på være at samle de to direktiver i ét lovgivningsinstrument. Det vil ske ved at omarbejde begge direktiver og samle dem i én retsakt og fremsætte forslag til væsentlige ændringer. 7. OVERVÅGNING OG EVALUERING I dag er den primære indikator antallet af tilladelser, der udstedes til tredjelandsstatsborgere, som kommer til EU med henblik på forskning eller uddannelse/studier. Med det nye instrument kan der gøres en indsats for at skelne mere nuanceret mellem de forskellige grupper, herunder lønnede praktikanter og au pairer, uanset om de får indrejse i EU på grundlag af en opholdstilladelse eller et langtidsvisum. En registrering af antallet af udstedte tilladelser vil gøre det muligt at overvåge situationen løbende. Antallet af deltagere i EUfinansierede mobilitetsprogrammer kunne registreres særskilt for at sikre en bedre vurdering af deres mobilitet inden for EU. Der kunne også udarbejdes statistikker med henblik på overvågning af antallet af studerende og forskere, som søger job, sammenlignet med det samlede antal tredjelandsstatsborgere, der opnår den nødvendige arbejdstilladelse. Medlemsstaterne sagsbehandlingstid vil blive registreret og sammenlignet med de frister, der gælder i dag. Som med ethvert EU-lovgivningsinstrument er Kommissionen ansvarlig for at sikre, at medlemsstaterne anvender direktiverne korrekt og rettidigt. På migrationsområdet kommunikerer Kommissionen med medlemsstaterne gennem kontaktudvalget for migration. Det er et debatforum, der skal hjælpe med at foregribe problemer og løse dem mere effektivt, især i gennemførelsesperioden. Kommissionen vil fortsat kontrollere, at gennemførelsesforanstaltningerne er i overensstemmelse med direktivet, og at medlemsstaterne gennemfører direktivet til tiden. Kommissionen vil om nødvendigt indlede overtrædelsesprocedurer. Forslaget vil forpligte Kommissionen til at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan medlemsstaterne anvender det nye direktiv fem år efter fristen for gennemførelse i national ret. Rapporten kan også beskrive direktivets virkninger og indeholde anbefalinger. 10

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 151 final 2013/0081 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I

Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I P7_TA-PROV(2010)0115 Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. marts 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 31.7.2013 2013/0081(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes

Læs mere

Samlenotat om Beskæftigelsesministeriets punkter på RIA-rådets dagsorden den 6.-7. juni 2013: Lovlig indvandring

Samlenotat om Beskæftigelsesministeriets punkter på RIA-rådets dagsorden den 6.-7. juni 2013: Lovlig indvandring Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3244 - RIA Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om Beskæftigelsesministeriets punkter på RIA-rådets dagsorden den 6.-7. juni 2013: Lovlig indvandring 21. maj 2013 SFR/emn,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. juli 2010 (19.07) (OR. en) 12211/10 Interinstitutionel sag: 2010/0209 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. juli 2010 (19.07) (OR. en) 12211/10 Interinstitutionel sag: 2010/0209 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. juli 2010 (19.07) (OR. en) 12211/10 Interinstitutionel sag: 2010/0209 (COD) MIGR 67 SOC 462 DRS 27 CODEC 691 FORSLAG fra: Kommissionen modtaget den: 13.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.10.2007 KOM(2007) 638 endelig 2007/0229 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om en kombineret ansøgningsprocedure

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0176 (COD) 10012/16 MIGR 111 SOC 398 CODEC 852 FORSLAG fra: modtaget: 9. juni 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0378 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0378 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0378 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: INM 318 Grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag om indrejse- og opholdbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede(kom(2010)378)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0378 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0378 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0378 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT 1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 9. maj 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-761

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF

RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF 18.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 155/17 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2016 COM(2016) 142 final 2016/0075 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2016 COM(2016) 434 final 2016/0198 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører 29.6.2016 A8-0204/2 2 Henvisning 9 a (nyt) - der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 med titlen: "Handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere" (COM(2016)0377), 29.6.2016

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 23.2.2015 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for visa

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2003 KOM(2003) 239 endelig 2002/165 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0284 (COD) 15302/15 ADD 2 FORSLAG fra: modtaget: 10. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: PI 103

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere