Pædagogisk tilsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsynsrapport"

Transkript

1 Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Hvidovregade 47 Tilsynsbesøg Dato: 4. maj & 2. juni 2015 (Besøg 29. april) Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Milene Hansen (leder), Tina Sørensen (souschef), Susanne Holm Hansen (bestyrelsesformand) og Gitte Mølgård Andersen (pædagogisk konsulent) Fokuspunkter Idé omkring at etablere flexgruppe Særlige opmærksomhedspunkter Samlet konkluderende vurdering Børnehavehuset Hvidovregade har det sidste års tid haft en stor gennemgang af børn, hvilket opleves som en udfordring i forhold til at skabe kontinuitet og ro i hverdagen. Institutionen er presset økonomisk pga. manglende børn, men også fordi der har været langtidssygemeldinger blandt personalet. Ledelsen tænker i forskellige muligheder for at få flere børn indskrevet i institutionen, og tænker også, at det kunne være en mulighed at udlåne en medarbejder i en periode, indtil børnetallet er oppe igen. Stort set hele personalegruppen er blevet udskiftet, hvoraf nogle er afskediget pga. fravær. Hos den tidligere personalegruppe var der en høj fraværsprocent, men det er ikke tilfældet med den personalegruppe, der er der nu. Det opleves at have en stor betydning med en helt ny personalegruppe, og ledelsen omtaler personalet som meget positive og engagerede. Der er for nyligt ansat en souschef. I tiden forinden var det svært for leder at deltage i arrangementer/møder uden for huset, da hendes tilstedeværelse ofte var påkrævet i institutionen, men der har også været sammenfald med møder og leders undervisningsdage i forbindelse med studie. Der er ikke udarbejdet en trivselsundersøgelse, men ledelsen viser interesse for at udarbejde en. Det er aftalt, at leder til inspiration får tilsendt det materiale, som kommunen benytter. Både ledelse og bestyrelsesformand oplever, at der er et godt forældresamarbejde. Pt. er der en del tosprogede forældre, som det er en udfordring at kommunikere med. Hvidovregade 47 prøver 1

2 at finde alternative måder at kommunikere på ved fx via Google translate at oversætte, hvad der skrives på informationstavler. Der er givet en særskilt skriftlig tilbagemelding på læreplanen. De afsnit der beskrives, er generelt fine, men i forhold til at komme hele vejen rundt i en evalueringsproces omkring temaerne, er der nogle mangler. I forhold til Hvidovre Kommunes ramme mangler desuden at blive beskrevet et afsnit om inklusion, og så skal børnemiljøet kobles til læreplanen i større grad. Ledelsen oplever, at læreplanen holder personalet oppe på deres pædagogiske arbejde, og giver anledning til refleksion over, om praksis sikrer den mest optimale udvikling hos børnene. I forhold til overgangsarbejdet gøres der fine tiltag internt for at forberede børnene til skole, og samarbejdet fungerer fint med dagplejen og vuggestuer, ift. børn der skal starte i institutionen. Samarbejdet opleves ikke som optimalt med SFO og skole bl.a. pga. dårlig kommunikation omkring mødeaktivitet. Når der er børn, der er i en udsat position, udarbejdes der en individuel læreplan, og der er fokus på børnenes deltagelse i venskaber og fællesskaber samt opmærksomhed på, om børn har brug for guidning og støtte i forhold til det. Der er ikke ansat en inklusionspædagog, og ved tilsynet opfordres ledelsen til, at der deltager en repræsentant fra huset ved møderne i inklusionsnetværket for at få viden og inspiration til inklusionsarbejdet. Ved besøg i Hvidovregade 47 var der en god stemning og god aktivitet hos både børn og voksne. Størrelsen af institutionen bevirker, at alle voksne og børn har et godt kendskab til hinanden, og institutionen vidner om et sted, hvor børn og voksne kan lide at være. Der er nogle mangler i den udarbejdede læreplan, som der følges op på, men ellers vurderes det, at Børnehavehuset Hvidovregade 47 overholder lovgivning samt forhold, der er gældende specielt i Hvidovre. Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Gitte Mølgård Andersen, den 2. juni 2015 Dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent har haft dialog omkring tilsynsrapporten den 25. september

3 Børnetal Antal børn kvartalsvis: 36 26,3 26,3 33,6 Er der børn på venteliste til institutionen?: 2 stk pt Institutionsprofil basiskvalitet Oplever I, at børn bliver overflyttet fra jeres institution til en anden?: ja Hvis ja hvor ofte: i 2014 har vi haft en gennemgang på 50 børn. Hvad har begrundelsen været? Børnene er kommet ind med en udmeldelse, mange var her kun 3 mdr. og mange flyttede pga logistik da vi ikke har vuggestue. Selvom det i nogle tilfælde kun drejede sig om 10 min og de ellers var glade. Som noget nyt oplever vi at forældre hvis børn ellers har gået har et stk tid, kun ser de børn, der stopper og af frygt for manglende relationer til deres eget barn, vælger de så også at flytte deres barn. Selvom de, som de understreger, er meget glade for institutitionen. Økonomi Økonomisk rulning sidste år (underskud/overskud): Underskud Hvad har den primære grund til underskuddet/overskuddet været? Ud af 6 personaler har der været to langtidssygemeldinger, som begge har ført til opsigelser. Og en ansat på barsel. Hvordan ser budgettet ud pt.? Pt er underskuddet på kr ,- Hvad tænker I om budgettets status pt.?status er at selvom vi sparer så bliver underskuddet større i år, da begge langtidssyge bliver afviklet og barselsvikariatet også udløber ( feriepenge og pension). Der har været dobbelt lønudgifter. Personale Er alle TUS- samtaler blevet afholdt? Planlagt til efteråret, når det giver mere mening. Hvor mange samtaler mangler evt. at blive afholdt: Se tidligere punkt Hvis samtaler mangler at blive afholdt, hvad er så grunden? Der har været vikarer i stillingerne. Hvordan var institutionens fravær pr. kvartal sidste år? 1. kvartal: 2. kvartal: 3. kvartal: 4. kvartal: Hvordan ser fraværsprocenten ud i år pr. måned.? Har I udarbejdet jeres egen fraværspolitik? Ja Hvis ja, hvilken betydning har den i hverdagen? Den har forhåbentlig en præventiv virkning. Er omsorgssamtaler blevet afholdt:? Ja alle forskrifter er fulgt og procedurer overholdt. Har I udarbejdet jeres egen personalepolitik? Ja 3

4 Hvornår er der senest udarbejdet APV herunder beskrivelse/retningslinjer for psykisk arbejdsmiljø, trivsels- og antimoppepolitikker? I 2014 Hvad viste APV en? At de fysiske rammer trænger til en optimering og vi skal bruge tid på det æstetiske indtryk af institutionen. Hvordan er der fulgt op på resultaterne fra APV en? Vi er i fuld gang, men tænker meget i alternative løsninger, da det vi helst vil er udenfor budget. Derudover har vi haft fokus på kerneopgaven og på at etablere en velfungerende personalegruppe, da den jo er helt ny. Hvornår er der senest lavet trivselsmåling, og hvad var resultatet?... Normering Hvor mange pædagogtimer i procentsats?: leder Hvor mange medhjælpertimer i procentsats?: Overholdes administrationsgrundlaget med fordelingen 60/40?nej Hvis ikke, hvordan arbejdes der hen imod det?vi valgt at ansætte en medhjælper i en stilling vi ellers har brugt til en pædagog, for at spare penge. Målet er selvfølgelig at den skal konverteres tilbage og forhåbentlig kan det lade sig gøre i 16. Har I studerende?nej Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? Hele personalegruppen er udskiftet siden april måned. En af stillingerne er med en barselsvikar. Pædagoger der er stoppet: 2 stk Medhjælpere der er stoppet:2 stk Andre der er stoppet: Har I ubesatte/vakante stillinger? nej Årsag til at personale er stoppet: Karriereskift, uddannelsesstart, opsagt, barsel Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? Via kontinuerlig sparring og samtaler Hvordan arbejdes der med fastholdelse af personale? Medbestemmelse og div møder Hvordan arbejdes der med at rekruttere personale? Via opslag Har personale været på kursus/uddannelse i gennem de seneste år? ja Hvis ja, hvilke kurser/uddannelse har personalet deltaget i?sprog taskforce og DOL Hvordan vidensdeles der i institutionen? Via møder og skriftlig materiale. Er der specifikke kursus- uddannelsesønsker i personalegruppen? Ikke pt Hvis ja, hvilke? 4

5 Politikker/retningslinjer Har I udarbejdet en kostpolitik for institutionen? ja Har I udarbejdet retningslinjer vedr. brug af seler til børn? Nej ingen sovebørn Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til sikkerhed? ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer vedr. sundhed og hygiejne? ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til brandsikkerhed? ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer for legepladssikkerhed? ja Er institutionens hjemmeside opdateret i forhold til gældende kommunale retningslinjer? ja Hvordan har I implementeret den nye udgave af itide? Vi bruger i tide ved alle stuemøder en gang om mdr. Fysiske rammer Hvad er jeres vurdering af institutionens fysiske rammer? De fungerer men er slidte og trænger til optimering. Vores børnetoiletter trænger til udskiftning da cisternerne er af en slags man snart ikke kan få reservedele til mere. Forældresamarbejde Hvordan er forældresamarbejdet? (Beskriv hvorfor I synes, det er godt eller mindre godt) Generelt er forældresamarbejdet godt. Vi lytter til hinanden og hinandens krav og forventninger og bruger meget tid på dialog i dagligdagen. Vi har en del ikke danske forældre hvor det kan være sprogligt udfordrende at få et velfungerende samarbejde, da dialogen bliver begrænset til møder med tolk.vi prøver at finde alternativer, ikke altid det lykkes lige godt. Beskriv hvilke samarbejdsfora I har som inddrager forældrene og hvordan det fungerer. Vi har sommerfest hvor bestyrelsen står for arrangementet. Vi har intra som er ved at være veletableret. Vi har en lukket facebook gruppe vi lige har oprettet og blev opmærksomme på at det var et supergodt fora for skriftlige beskeder, da det er nemt at oversætte på FB. Så et fora hvor alle kan være med, hvilket vi fik en tilbagemelding på fra en meget glad ikke dansktalende forælder. Vi har forældrekaffe. Arbejdsdag. Hvordan fungerer det med at bruge guiden, der er udarbejdet omkring den første forældresamtale? Vi holder altid samtalen, men bruger ikke decideret guiden. Det ku vi godt, men det fungerer ret godt. Hvor mange bestyrelsesmøder er der afholdt det seneste år? Hvert kvartal For selvejende institutioner: Har den kommunale tilsynsrepræsentant deltaget, og hvor ofte? Den nye har deltaget i alle også julefest. Den gamle deltog ikke. 5

6 Kontraktstyring Er ikke aktuelt pt. Læreplaner/børnemiljø Hvordan organiserer I læreplansarbejdet? Beskriv hvordan/hvorvidt jeres valgte pædagogiske aktiviteter og metoder fører til opfyldelse af jeres opstillede mål inden for de seks læreplanstemaer: Børnenes sproglige udvikling: Vi arbejder efter årshjul som er inddelt i de 6 læreplanstemaer, på den måde at vi arbejder med fokus på hver enkelt tema i 2 mdr, på nær den personlige alsidige udv., den ligger overordnet hele året. Vi vælger forskellige aktiviteter fra år til år, med mindre effekten af en aktivitet er høj, til at indfri de opstillede mål, som er beskrevet i læreplanen. Aktiviteterne har vi planlagt i år ud fra skemaerne i Sprog er en gave som vi tænker, er et godt arbejdsredskab, til at planlægge, udføre og evaluere. Evalueringen laver vi på personalemøderne, så alle ved om det er noget der skal gentages, videreudvikles eller ikke. Naturen og naturfænomener: Krop og bevægelse: Børnenes alsidige personlige udvikling: Kulturelle udtryksformer og værdier: Børnenes sociale kompetencer: Hvordan arbejder I med at integrere et godt børnemiljø i det daglige pædagogiske arbejde?jeg tænker at vi taler og spørger børnene om alle de ting vi kan lige fra venskaber til hvor det er sjovt/godt at lege Hvorfor hvorfor ikke. Via iagttagelser på legepladsen er vi oz blevet opmærksomme på at de rigtig gerne vil grave andre steder end i sandkassen og vi er ved at udarbejde noget alternativt til dette. Hvilke metoder/redskaber anvender I til at indfange børneperspektivet i børnemiljøvurderingen. Hovedsalig interview. Hvad viser jeres børnemiljøvurdering og hvordan følges der op på resultaterne?... Hvad viser jeres seneste evaluering af læreplanen og hvordan følges der op på resultaterne? Læreplanen viser os om der er udbytte af de aktiviteter vi laver med og for børnene og om det udbytte er så højt at de skal gentages, revurderes eller skippes for noget andet. Den er med til at holde os selv oppe på vores pædagogiske arbejde og få os til at reflektere over om det vi gør, kan sikre den optimale udvikling hos det enkelte barn eller det kræver en anderledes måde at handle på, for at vi alle er og bliver den bedste udgave af os selv. Overgange Hvordan arbejdes med overgange - både internt og eksternt? Som beskrevet i læreplan. Dagpleje og vuggestue er gode til at komme på besøg. 6

7 Ik så godt med skolerne sfo og frit men vi bruger legepladsen på Præstemosen så de lærer nogle af de fys rammer at kende. Hvad er jeres erfaringer med retningslinjerne, der er beskrevet i hæftet Sammenhænge i børn og unges liv et fælles ansvar? I år har børnene slet ikke fået mulighed for at besøge frit/ SFO. Vi har udfyldt skemaerne til tiden, havde kun et møde på Holmegårdsskolen desangående. Alle andre er sendt på mail eller ordnet telefonisk, da møder er blevet aftalt så sent at det ikke var muligt at finde tidspunkter, der passede. Sprog Hvordan sikres, at børn der har behov modtager sprogstimulering? Vi arbejder med sproggrupper. Vi læser bøger. I samling har vi både tale og billeder, rim og remser. Ved sprogproblemer bruger vi logopæden. Inklusion Hvordan arbejder i med inklusion i institutionen? Arbejder med ITIDE til månedlige stuemøder og laver individuelle handleplaner ved behov. Prøver at lave hensigtsmæssige smågrupper og har fokus på venskaber og mangel på samme. Etablerer tilbud, hvor der er mulighed for at dyrke gode eller nye relationer, eller træder ind som voksen og guider, hvis relationen barnet har valgt, giver nogle udfordringer. Hvordan er der opmærksomhed på ekskluderende og inkluderende mekanismer i børnegrupperne? Via observationer og dialog med børnene. Hvordan er man en god/dårlig kammerat, hvordan ønsker man selv at blive behandlet og hvordan er man mod andre. Hvad gør en glad? Ked af det? Har I ansat en inklusionspædagog? Nej Tværfagligt samarbejde Hvordan opsporer i børn i udsatte positioner? Vi ser lytter og ved bekymring taler vi med forældrene. Vi henviser til fam. Rådgiveren ved behov. Hvordan arbejder I med børn i udsatte positioner? Det kommer jo helt an på Hvad der er bekymringen. Alt taget i betragtning i vores hus i år, har vi været meget heldige, forstået på den måde at vi ikke har haft med de helt udsatte børn at gøre. Til gengæld har vi haft kæmpe udfordringer med tosprogede børn og familier og der har vi lagt megen energi og arbejde. Hvad er jeres erfaringer med at bruge det tværfaglige netværk, når I har børn I er bekymrede for? Vi har ikke haft brug for det ! Mad Nej 7

8 Ledelse Hvordan organiseres ledelsesarbejdet? Lige nu kun en leder så efter tid behov opgaver og på alle tider af døgnet, ferie eller ej.. Hvordan organiseres møder med deltagelse af personale i institutionen herunder personaleinddragelse, videregivelse af information m.m.? Pmøder stuemøder, hvor leder har deltaget i alle, pauser, daglig kommunikation både mundtlig og skriftlig Hvor mange ledelsesmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Repræsenteret via netværk ved alle møder, har selv deltaget i en del, bar ikke på det seneste da min DOL er startet op igen og det har været svært at koordinere alle møder. Hvor mange netværksmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Næsten alle og samme begrundelse som lige før Konkluderende egen vurdering Har I oplevet særlige udfordringer i institutionen, når I kigger et år tilbage? Ja Hvis ja, hvilke? Udskiftning af hele personalegruppen og det store antal svingdørsbørn(zapper) Oplever I særlige udfordringer pt.? Ja Hvis ja, hvilke? Kan se store udfordringer på økonomisiden, da vi også har sagt farvel til 14 skolebørn 1.5. og kun modtager få nye. Vi mangler 9 børn og eftersom vi bliver trukket, bliver det meget svært at gøre nogetsomhelst.. Hvad er jeres egen vurdering af institutionen?synes vi er landet så fornuftigt på personalesiden, her er dejligt at være og der bliver udviklet rigtig positivt. Savner stabilitet på børnesiden og frygter hvad der kommer til at ske. På baggrund af denne vurdering hvilke fokuspunkter vil I da pege på til jeres kommende pædagogiske tilsyn? Tænker i flexgruppe tanker men kræver også noget økonomi at indføre. Har I særlige ønsker til metoder i forbindelse med jeres kommende tilsyn? Nej 8

9 Status Evt. bemærkninger til Institutionsprofil - basiskvalitet Børnetal I institutionsprofilen er det omkring overflytning af børn noteret, at børnene er kommet ind med en udmeldelse. Dette handler om familier, der er tilflyttet kommunen, og har skrevet deres barn op i andre institutioner pga. skole/bopæl. Indtil der er plads der, har barnet været i Hvidovregade 47. I et tilfælde er det oplevet, at en familie har takket nej til den anden plads, og har valgt at blive i Hvidovregade 47. En overflytning kan også begrundes med, at der er yngre søskende, der skal starte i vuggestue i en integreret institution, og at det vælges at samle børnene der. Lederen fortæller, at der opleves et skift i forældrenes syn på institutionsplads. Det må ikke være for besværligt fx ift. geografisk afstand. Pr. 1. maj er der 14 børn, der er stoppet for at starte i SFO. Der er ikke indskrevet tilsvarende antal nye børn, og pt. mangler der 9 børn for at budgettet løber rundt. Dette giver anledning til drøftelse af alternative løsninger, som fx etablering af en flexgruppe (se mere omkring det under fokuspunkter nederst i rapporten). Økonomi Underskuddet skyldes primært langtidssygemeldinger, og fordi det har handlet om arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og tillidsrepræsentanten (TR), har det givet ekstra måneders udgifter pga. de længere opsigelsesperioder. Med udgangspunkt i disse erfaringer har leder i samråd med bestyrelsen besluttet, at institutionen på sigt ikke har egen AMR og TR, men bruger fællestillidsrepræsentanten, hvis nødvendigt. Det vurderes at være ok i betragtning af institutionens størrelse. Bestyrelsesformanden fortæller, at de ikke har kunnet gøre så meget andet end at se til, da det er forhold, som hverken de eller lederen har haft indflydelse på. Bestyrelsen udviser tilfredshed ift. lederens håndtering af de økonomiske forhold. Personale Det er noteret i institutionsprofilen, at TUS-samtaler afholdes til efteråret, når det giver mening. Med dette menes, at det giver mening dér, da det faste personale er tilbage (fra bl.a. barsel), og at de nyansatte har nået at være i institutionen et stykke tid. Der er ikke skrevet fraværsprocenter ind i institutionsprofilen. Disse er efterfølgende udleveret, og fraværsstatistikken for de seneste måneder ser fin ud. Tidligere var institutionen præget af højt fravær med den personalegruppe, der var ansat der. Det betød bl.a., at leder ikke kunne forlade institutionen, fordi alle var nye (nye faste eller vikarer), og ikke havde rutine med at være i huset. Hele personalegruppen er stort set skiftet ud nu, og det opleves til at 9

10 fungere rigtigt godt. Det har haft en positiv betydning, at personalegruppen er blevet skiftet ud. Det vurderes, at der er sket et ryk ift. kvaliteten af det pædagogiske arbejde, og personalegruppen anses som positiv og engageret. Netop fordi personalegruppen er ny, er der det samme ståsted at arbejde ud fra, og der opleves ingen plejer. Tidligere var der en tendens til, at personalet havde svært ved at skille det private og det professionelle ad. Det er noteret i institutionsprofilen, at der er udarbejdet en fraværspolitik, og at den forhåbentlig har en præventiv virkning. Der er meget fokus på sygefravær for at kunne tage eventuelle negative tendenser i opløbet. Det drøftes ved tilsynet, om det opleves, at fraværspolitikken har en betydning. Den nuværende personalegruppe er god og stabil men også ny, og det er derfor svært at vurdere om de fine fraværstal skyldes politikken. APV en viste bl.a., at der skal bruges tid på det æstetiske indtryk af institutionen. Der er opmærksomhed på, at institutionen skal se pæn ud, når man kommer udefra. Leder og personale har bl.a. snakket om, at det kunne se pænt ud at få sat folie med legemiljøer op på væggene. Da der ikke er økonomi til det, overvejes det, at legemiljøerne evt. kan males på væggene. Derudover er der ønske om at male redskaber på legepladsen, samt at etablere gravehul for børnene i baghaven, så det ikke er det første, der møder en, når man kommer til institutionen. Hvidovregade 47 har ikke lavet en trivselsundersøgelse, men har en interesse i at få det gjort. I den sammenhæng spørges der til, om det vil være muligt at deltage i den undersøgelse, som kommunen udfører i efteråret Personale- og lønafdelingen har til dette svaret, at de gerne vil dele de spørgsmål med institutionen, som bliver anvendt i trivselsmålingen. Den udarbejdede procesguide vil ligeledes kunne bruges som inspiration. Når spørgsmål til trivselsundersøgelsen samt procesguiden ligger klar, sender personale- og lønafdelingen det til pædagogisk konsulent, der herefter kan videregive til Hvidovregade 47, hvis der er interesse for det. Det er noteret, at fastholdelse af personale bl.a. sker ved medbestemmelse og deltagelse i diverse møder. Dette uddybes ved tilsynet med, at det fx er ved stuemøder, personalemøder samt ved at der er åbenhed og dialog i hverdagen. Souschefen supplerer med at sige, at der er et godt arbejdsmiljø der er en god personalegruppe, hvor der er respekt for hinanden. Alle medarbejdere er med ved alle møderne, hvilket betyder, at det ikke er muligt at være usynlig. Souschefen blev ansat som vikar, og har pga. de gode ting, hun oplever i institutionen valgt at blive, da der opstod en mulighed for det. Politikker/retningslinjer Omkring itide er det noteret, at den bruges ved alle stuemøder en gang om måneden. Dette betyder, at alle børnene gennemgås efter 10

11 parametre i itide, og at børnene kategoriseres som A, B eller C børn, alt efter hvordan børnenes trivsel vurderes. Er børnene i en udsat position udarbejdes en individuel læreplan. Fysiske rammer Forældresamarbejde I nogle tilfælde er de sproglige kundskaber en udfordring for et velfungerende forældresamarbejde. Det forsøges at finde alternative måder at kommunikere på i hverdagen ved fx at tage et billede af informationstavlen, der kan oversættes på google translate. Generelt er der god erfaring med at tage billeder, hvilket fx også er sket omkring madpakker, hvor det opleves, at et barn kun har tomme kalorier med. I dette tilfælde er der taget billeder af forskellige børns madpakker, hvilket har været god inspiration til, hvad barnet kunne have med og har haft en positiv virkning i et stykke tid. Omkring bestyrelsesarbejdet fortæller bestyrelsesformanden, at der ofte sker et skift i gruppen, fordi institutionen er en ren børnehave. Forældrene vælges evt. ikke ind, lige når barnet starter, og det kan derfor være kortvarigt, at de deltager i bestyrelsen. Udskiftningen kan have betydning for stemningen, og det opleves som en fordel, når forældre fortsætter i bestyrelsen fordi yngre søskende også starter i institutionen. Pt. er bestyrelsen ikke fuldt besat, da forældre er trådt ud qua deres børns opstart i SFO. Der afholdes valg til den nye bestyrelse efter sommerferien. Kontraktstyring Læreplaner/børnemiljø Der er givet en særskilt skriftlig tilbagemelding på læreplanen. I den står der bl.a.: - at det er nogle fine beskrivelser af værdier og læringsforståelse - at læreplanstemaerne er fint beskrevet, men at der mangler at blive sat mål op i forhold til hvert tema. I årshjulet er der valgt mål ud for hvert tema, som der arbejdes med, men alle mål, som det vælges at være relevant at arbejde med, skal kunne ses i læreplanen. - at der i afsnittet om årshjulet vises eksempler på, hvordan der er arbejdet med læreplanstemaerne. Der er her opmærksomhed på, hvad formålet med aktiviteterne er samt hvordan aktiviteten forløb. I forhold til at komme hele vejen rundt i en evalueringsproces med temaerne omkring de aktiviteter der sættes i gang, er der generelt nogle mangler. I institutionsprofilen er det ikke beskrevet, hvordan aktiviteterne fører til opfyldelse af målene i arbejdet med læreplanstemaerne. I de aktiviteter, der beskrives, bliver det vurderet, hvordan aktiviteten er forløbet. Tilgangen til evaluering er fint beskrevet i læeplanen, men det kan ikke ses, hvordan det sker i forhold til de eksempler, der vises i læreplanen/årshjulet. Det vil være godt at få et samlet overblik over, hvordan det er gået med alle de udførte aktiviteter indenfor 11

12 temaerne, så det giver et billede af, hvorvidt der generelt leves op til målene, der er i forhold til arbejdet med temaerne. Denne status vil kunne sættes ind i institutionsprofilen. I forhold til Hvidovre Kommunes læreplansramme mangler: - Beskrivelse af hvordan der arbejdes med digital dannelse - Beskrivelse af hvordan der arbejdes med inklusion - Koblingen af børnemiljøet til læreplanen (Nogle steder inddrages børnenes oplevelser, men det er ikke nok med disse få eksempler til at sige, at børnemiljøet er inddraget. Det er ok at bruge andre redskaber end Hvidovres læreplansramme, hvis det giver det samme udbytte. Ved tilsynet fortælles, at redskaberne fra Sprog er en gave opleves som gode og relevante, men skemaerne er ikke brugt i denne udgave af læreplanen. I drøftelser om læreplansarbejdet fortæller ledelsen, at de oplever, at det er med til at holde personalet oppe på deres pædagogiske arbejde, og det giver anledning til refleksion over, om det de gør sikrer den mest optimale udvikling for børnene. Overgange Sprog Inklusion Tværfagligt samarbejde Internt arbejdes der fint med børnenes forberedelse til SFO og skolestart. I institutionsprofilen er det noteret, at børnene i år ikke har haft mulighed for at besøge SFO. Ved tilsynet begrundes det med, at aftaler blev forsøgt indgået sent og lå på tidspunkter, hvor det ikke kunne lade sig gøre for børnehaven. Det samme gør sig gældende ift. overleveringsmøde med Præstemoseskolen. Skolen satte en dato for mødet, der ikke kunne lade sig gøre for børnehaven, og datoen kunne ikke ændres, da andre institutioner også skulle deltage. Det der står noteret i institutionsprofilen suppleres ved tilsynet med, at der laves sproggrupper på tværs af børnegrupperne samt at medarbejdere har deltaget i kursusdage i forbindelse med projektet Styrk Sproget. Materialet Sprog er en gave benyttes, og specielt evalueringsskemaet, der er i materialet, omtales positivt. Der er ikke ansat nogen inklusionspædagog, og pt. ikke nogen medarbejder der deltager i netværksmøderne for inklusionspædagoger. Ved tilsynet drøftes, at det kunne være godt, hvis institutionen var repræsenteret på netværksmøderne for derved at holde sig opdateret på viden samt at få inspiration til inklusionsarbejdet fra andre institutioner. Der er endnu ikke blevet lavet aftaler omkring de tværfaglige netværksmøder, men det vil lederen sørge for bliver gjort. Pt. er der ikke kontinuerligt besøg af familierådgiveren. Lederen tager kontakt til familierådgiveren for at finde ud af, om det beror på en misforståelse. 12

13 Mad i institutionen Ledelse Ved tidspunktet hvor institutionsprofilen blev udfyldt var lederen alene omkring ledelsesopgaven. Pr. 1. maj er ansat en souschef. Dialog om fokuspunkter Der er anvist et søskendepar til Hvidovregade 47, hvoraf det yngste barn er 2,5år. I tilfælde af at der siges ja til pladserne overvejes, om det er en mulighed at modtage flere børn lige under de tre år, og med dem oprette en flexgruppe. Hvidovregade mangler pt. børn, og bliver hårdt ramt økonomisk, hvis det fortsætter. Der tænkes derfor i forskellige muligheder for at løse dette. Ideen er blevet drøftet med pladsanvisningen, der anerkender den gode idé, men fortæller, at det vil være for dyrt at tildele Hvidovregade 47 børn under tre år, når der er vuggestuepladser i andre institutioner. Hvis der igen kommer søskende, heraf børn på ca. 2,5år, der gerne vil i Hvidovregade 47, vil det være en mulighed igen at modtage yngre børn end sædvanligt, men det når næppe op på en gruppe. For at passe på økonomien, i tiden hvor der mangler børn, overvejes det, at en medarbejder evt. kan lånes ud til en anden institution i en periode. Der tænkes i forskellige muligheder for at gøre institutionen attraktiv. Følgende overvejes fx: - Etablering af udflyttergruppe. Dette vil dog kræve, at der er børn, der søger institutionen men kan evt. være et attraktivt tilbud, der gør, at forældre netop gerne vil vælge Hvidovregade Der tænkes i, hvordan samarbejde med dagpleje, Sommerfuglen og mødregrupper kan give kendskab til institutionen, og evt. efterfølgende lyst til at søge plads. - Bestyrelsesformanden fortæller, at det også er væsentligt at brande institutionens kvalitet og muligheder pga. den lille størrelse, og også at få fortalt, hvad det betyder at være selvejende, da hun synes, det giver nogle fordele for forældre ift. inddragelse og medbestemmelse i hverdagen. Gensidige refleksioner over dagtilbuddets pædagogiske praksis Besøget forud for tilsynet blev fortaget dagen før skolebørnene stoppede. På denne dag var der derved 16 børn på den ene børnegruppe og 18 børn på den anden. Der var en rolig atmosfære på begge børnegrupper, hvor lege var i gang i små grupper. Fx havde nogle børn lavet en borg, et par piger havde en hule under et bord, der blev lagt puslespil ved et bord sammen med en voksen, og der var hyggesnakke mellem børnene og de voksne, hvor børnene blev understøttet i den interesse, de evt. havde nysgerrighed på at vide mere om. Alt imens dette foregik, blev børn afleveret stilfærdigt, og fandt ind i en leg, imens mor eller far sludrede med en af de voksne på stuen. Der blev holdt samling særskilt på de to stuer. Her blev børnene spurgt om, hvilken ugedag det var, og de blev spurgt om datoen, årstallet og vejret. Der var et barn fra gruppen, der ikke var kommet, og ligesom ved de andre ting, rakte børnene en hånd op, når de havde et bud på, hvem det var, der manglede. Der blev lavet en aktivitet med de børn, der 1. maj starter i SFO. Samtidig blev der for øvrige børn lavet sprogstimulering med fire børn, hvor et vendespil blev benyttet, og den øvrige børnegruppe var på legepladsen. På legepladsen var der god aktivitet. Børn var godt beskæftigede i sandkassen, en gruppe lavede sanglege med en voksen og nogle gyngede. Både ude og inde var der under hele besøgt en oplevelse af nærværende og engagerede voksne. 13

14 Uddybning af særlige opmærksomhedspunkter Aftaler på kort sigt De mangler, der pt. er i læreplanen, udarbejdes, og der følges op af pædagogisk konsulent. Aftaler på længere sigt Opfølgning 14

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 2. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Susanne Brandt (leder), Karin Kristensen (Pædagog+AMR), Anne Jægerstrøm

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehaven Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 16. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Karin S. Gülstorff (leder), Nete Niebur Storm (souschef)

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kærgården Tilsynsbesøg Dato: Besøg i institutionen 3. marts 2014 og tilsyn 5. marts 2014 Tilsynsform: Dialog på baggrund af institutionsprofil, fokuspunkter

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparkens børnehave Tilsynsbesøg Dato: 4. februar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Elin Palm, Lise Johansen, Helle Vestberg, Margrethe Ostenfelt,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 6. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef) og Carina Von

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Egevolden Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2013 Tilsynsform: Besøg i begge afdelinger den 10. september fra kl. 9.00 11.00 i begge afdelinger

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Willer Tilsynsbesøg Dato: Onsdag den 28. marts 2012 Tilsynsform: Besøg på alle stuer med efterfølgende dialog. Deltagere: Lene Jensen (leder), Martin

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Strandmarken Tilsynsbesøg Dato: Den 20. marts 2012 fra kl. 9.00 13.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer i institutionen og efterfølgende dialog. Deltagere:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Rebæk Søpark børnehave Tilsynsbesøg Dato: 19. august 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Ole Drewsen og Lone Petræus Forældrebestyrelsen har ikke haft

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Myretuen/Friheden Tilsynsbesøg Dato: 23. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Line Skjoldborg Nielsen (daglig leder),

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 23-09-2011 Deltagere ved tilsynet: Else Levy Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Tilsyn foretages af: Mette Ankjær Andersen Skemaet

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Strandhuset. Tilsynsbesøg Dato: Mandag den 21. november 2011 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog mellem nedenstående deltagere.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparken Tilsynsbesøg Dato: Besøg 15. september 2015, tilsynsdialog 3. februar 2016 Tilsynsform: Besøg i institutionen, samt dialog omkring institutionsprofil

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 31. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Kirsten Sonnenschein (KSS) (konst. leder), Merit Reimer (REX) (konst.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 29. august 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef), Rosmarie Andresen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Egevolden Tilsynsbesøg Dato: 1. februar 2012 fra kl. 9.00 12.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog. Deltagere: Mette T. Nørregård

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Tinsoldaten Tilsynsbesøg Dato: 7. maj 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Marianne Pedersen (leder) og Gertrud Jacobsen (souschef). Fokuspunkter 1.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 3. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (overordnet leder), Anne-Marie Asmussen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Cirklen Tilsynsbesøg Dato: 27. november 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde, samt indledende besøg i Cirklen 25. november 2013. Deltagere: Jette Lunddahl Mathiassen

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 28.09.2010 Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Annette

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 12. juni 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne Carlsen

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Planeten Adresse Solbjerg Have 4 B Leder Susanne Iversen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 74 Normerede pladser

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Dagplejen Tilsynsbesøg Dato: 20. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Conny Langgaard Jensen (CLJ)(leder) Fokuspunkter 1. Læreplanen. Hvem skal

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 4. september 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (leder), Anne-Marie Asmussen (daglig

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 10. september 2012 samt tilsynsdialog den 11. september

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Toftelund Dato for tilsyn: 13. oktober 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Mie (tr.), Anette (forældrebestyrelsesrep.)

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Kragebakken Dato for tilsyn: 25. oktober Deltagere ved tilsynet: Leder Susan Salk, Heino Jensen pædagog og TR,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 10. januar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret møde Deltagere: Karin Gülstorff (leder), Nete Storm (souschef), Karina Korndal (

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 5.oktober 2010 kl.9.00 Institutionens navn: Toftelund Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet:

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Fjordtoppen Dato for tilsyn: 21.09.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Trine Christiansen Karina Jæger, Ann-Dorthe Christensen

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 9. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Børnehuset Krabbedam Dato for tilsyn: D.31.1.2012 Deltagere ved tilsynet: Pæd. Konsulent Ulrik Moll, Bestyrelsesrepr.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Vedbyholm Tilsynsbesøg Dato: 6. maj 2015 Tilsynsform: Tilsynet er baseret på dialog mellem pædagogisk konsulent, leder, pædagogisk personale og forældre. Derudover

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Løvfrøen Nylars Adresse: Bøgevej 11, 3720 Nylars Telefon: løv56 97 13 63 Leder: Lene Reiths Tilsynsførende: Faglig konsulent Lene

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Børnehuset Bakkegården Dato for tilsyn: 20-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Nana Kjølby (bestyrelsesformand), Elin

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: 26. januar 2016 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Joan Tebina (pædagog),trine Falbe-Hansen (bestyrelsesrepræsentant), Tina

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 29.09.10 Institutionens navn: Troldhøj Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet: Leder Elsebeth

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Naturbørnehaven Lillegryn, Østermarievej 4 B, Ibsker 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 27. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Den 14. oktober kl. 10-12 Institutionens navn: Daginstitutionen Valmuevej Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Dato: 24.02.2009 Kernehuset Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse Anne Landt og Anja Kofoed

Læs mere

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder.

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder. Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehuset Aalestrup Normeret børnetal 60 og

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Bifrost Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 15. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Kirsten Petersen, Hanne Jensen, Gitte Pedersen,

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 11.10.2010 Institutionens navn: Øparken Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet: Leder Karin,

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adress Hornum børnehave Elmevej/ Kirkevej Hornum Normeret

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Dagplejen Tilsynsbesøg Dato: 3. november 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Conny Langgaard Jensen (leder), Birgitte Heiberg Jacobsen (souschef)

Læs mere

Tilsynsrapport dagtilbud

Tilsynsrapport dagtilbud Hillerød Kommune Tilsynsrapport dagtilbud Institutionsnavn: Den selvejende institution Georgs Æske Deltagere: Lone Jacobsen, leder, Anette Nielsen, souschef, Birgitte, bestyrelsesrepræsentant, Pia Andersen,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: Den 9. juni 2015. Tilsynsform: Besøg i institutionen den 3. juni 2015 og tilsynsdialog den 9. juni 2015. Deltagere:

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Vuggestuen Manegen Tilsynsbesøg Dato: Den 19. august 2014 Tilsynsform: Institutionsbesøg i begge afdelinger den 18. august 2014 samt tilsynsdialog den 19.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet:

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Børnehaven Rosenhøj Dato: 20.11.2008 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse Annie Hansen og

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015.

Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015. Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015. Forord: Børnemiljøvurderingen skal være med til at synliggøre børnemiljøet så det optimalt understøtter den pædagogiske praksis, i

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Svinninge for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikts Svinninge Leder, mail, tlf. Winnie Høgly, wh@holb.dk, 7236

Læs mere