Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard"

Transkript

1 Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/ Mathias Johansen Hartvig d. 11/ Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/ d Anna Pedersdatter f d. 24/ Fæstebrev 10/ Christian Mathiasen f d. 22/ Mette Nielsdatter f d. 9/ Fæstebrev 12/ Niels Hansen f. iskrillinge d. 13/ Mette Nielsdatter d. 9/ Ane Nielsdatter f d. 23/ Fæstebrev 21/ Lars Andersen f. 27/ d. 19/ Ane Nielsdatter f d. 23/ Fæstebrev 14/ Lars Pedersen f. 29/ d. 31/ Wends. Nr. 6 fol Karen Jørgensdatter f 10/ d. 15/ Skøde fra Erholm + Lars Pedersen f. 28/ d. 31/ / Karen Jørgensdatter f. 10/ d. 15/ Skøde 17/ Hans Peder Larsen f. 9/ d. 20/ Kirsten Simonsen f. 13/ d. 31/ Skøde 5/ Niels Peder Gormsen f. 29/ d. 29/ Karen Hansine Petra Larsen f. 1/ d. 16/ Skøde 17/ Ernst Laurits Johansen f. 27/ d. 21/ Kirstine Katrine Gormsen f. 13/ d. 31/ Skøde 3/ Carl Johansen f. 20/ d. 8/ Inge Beiskjær f. 18/ d. 28/ Skøde 1/ Ernst Johansen f. 4/ Tove Larsen f. 28/2 1951

2 No. 20 F5 Fire og tyve Skilling 1751 Jeg Christian Greve af Wedell til Grevskabet Wedelsborg Ridder og Kammerherre. Giør Vitterligt : at jeg haver stæd og fæst, som jeg hermed stæder og fæster Christian Mathiasen, det sted i Aalsbo, som hans fader sidst beboede og fradøde, hartkorn ager og eng 3 tdr. 4 skp. 1 fjk., hvilket sted han straks antager og sin livstid beholder med rettigheder og tillæg ligesom hans formand. Derimod han er pligtig årlig at svare alle Kongl. kontributioner, som påbuden er eller herefter påbuden vorde, tillige med sædvanlig landgilde og hovpenge som efter jordebogen består udi 10 Rd. og dets uden er lagt imellem når tilsiges. Han forpligtes dernæst at holde bygningerne i forsvarlig stand uden påanke eller brøstfældighed og gårdens besætning ved lige efter forordningen, jord, grund, skov, tørveskær og tillæg, intet at bortleje eller forøde, men i alle tilfælde at søge mit og stedets gavn som en hørsommelig fæstebonde. For øvrigt holder han sig Grevskabets Brandt forening efterrettelig. Indfæstningen er mig betalt. Til bekræftelse under min hånd og segl. Wedelsborg d. 10 April 1751 C. G. v Wedell L. S. Fire og tyve Skilling 1759 Jeg Hans Simonsen til Erholm og Søndergårde Kongl. Majes. Etatsråd og Amtmand over Assens og Hindsgavls Amter samt Ober Inspektør over det Fynske Rytterdistrikt Gjør vitterlig : at have stædt og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster Niels Hansen barnefødt i Skrillinge, den gård eller stæd i Aalsbo som Christian Mathiasen er afdød, hvis efterladte Enke han ægter, hvilket sted af hartkorn ager og eng 3 tdr 4 skp. 1 fjk. han sig antager og på livstid bruger og beholder med fæsterettighed efter loven med alt vedhørende, derihørende tillæg og rettigheder ligesom hans formand, hvorimod han er pligtig navnlig og i rette tide uden restance at betale såvel alle Kongl. Kontributioner, ordinære og ekstraordinære, som landgilde efter jordebogen er svarede udi byg 1 td. 4 skp. smør 1 ½ ørting og dertil penge 1 rd. 4 f 8 sk. og desuden forrette den sædvanlige hovning og omgangs ægt ligesom hans andre medtjenere. Dernæst stedse at holde gårdens bygninger i forsvarlig stand uden brøstfældighed, såvelsom den medhørende besætning efter forordningen, samt sæde og ædekorn. I øvrigt forpligtes han at hæve og stadig vedligeholde jord, grund, skov, tørveskær og tillige intet deraf at bortleje, omtuske eller forøde, men i alle måder at befordre stedets og mit gavn, som en hørsommelig fæster efter lov og forordninger, som han som fæster må holde sig efterrettelig, samt at være mig og mine hørig og lydig, alt under dette hans fæstebrevs forbrydelse. Indfæstningen er mig efter akkord betalt. Til bekræftelse under min hånd og segl Erholm d. 12 aug H. Simonsen

3 Forestående er ord til andet ligelydende med det mig meddelte original fæstebrev, som jeg lover og tilpligter mig i alle dets ord punkter og klausuler uden nogen indvending at efterleve, ved særlig begæring af Christen Belk og Lorents Hansen på Erholm haver til vitterlighed og ydermere stadfæstelse ville underskrive. Aalsbo ut supra Niels N H S Hansen Til vitterlighed efter begæring C Bælk Lorents Hans Niels Hansen: Hartkorn 3 tdr. 4 skp. 1 fjk Til dette sted findes en indhegning beliggende ved Rørup kirke, kaldet Knyekelsteens lykke, ansat for 12 skp. sæde land og høbund til 2 læs hø. Ved gården befandes a. parte en liden lykke til 2 skp. sæd og en liden plet engbund. Er et mådeligt sted i auling. Kan sås: Rug 2 til 2½ tønde, byg 1 til 1½ tønde, havre 1 tønde, blandkorn 4 skæpper, ærter 2 skp., vikker 1 skp., boghvede 4 skp. Avler hø 14 a. 15 læs Kan græsse og fodre: 4 bæster, 4 køer, foruden får og svin. Haver ikke fornøden geirsel, men må købe lidet hvert år. På stedets grund er ingen overskov. Tørveskær haves til fornødenhed og ej videre. Stedets bygninger består af 3 længder, neml. 1. Sønder længde, som er stuehus 8 fag 2. Vester længde 9 fag. 3. Øster længde 9 fag. Befindes over alt i god stand, undtagen 7 fag hus af stuehuset ud til haugen, som mangler ny foed, og 3 fag hus til gården i den øster længde, som ligeledes behøver et ny stykke foed. Besætning og inventarium: 4 bæster, 1 føl, 1 ko, 5 får med 4 lam, 1 beslagen vogn, 1 tvær ditto, 1 plov, 2 harver. Ved gården befandes en god avlshauge, og en liden kål hauge, i samme hauge befindes 4 bistader. Har en skikkelig indbo Haver ingen børn, men forrige beboers 1 søn. Holder tjenestefolk, 1 dreng og ej videre Beboeren er god avlsmand men derfor fattig og får tungt ved at udrede hvad han skal.

4 No. 4 Fire og Tyve Skilling 1786 Jeg Christian Ernst de Cederfeld Simonsen hans Kongelige Majst. Kammerjunker Gjør vitterligt: at have stædt og fæst ligesom jeg hermed stæder og fæster til Lars Andersen barnefødt i Gribsvad, som har været national rytter fra 1773 til 1782 for en af Stamgodsets lægge, den gård i Aalsbo som Niels Hansen hidtil beboede og afdøde, hvis efterladte Enke han ægter, hvilken gård af hartkorn ager og eng 3 tdr. 4 skp. 1 fjk. bemeldt Lars Andersen må nyde og besidde med fæsterettighed efter loven, og det på følgende konditioner: 1. At han deraf indtil fællesskabet til byen bliver ophævet, svarer og erlægger i rette forfaldstider uden restance og ellers alle Kongelige kontributioner som nu er eller herefter påbuden vorde, men ved og den årlige landgilde efter jordebogen, som til penge beregnes i alt er 6 Rd. 4 f 8 sk. 2de At han besørger og forretter som sædvanlig den såkaldte bols hovning af arbejde og ægter med videre som er en ¼ part imod en hel gård til Søndergaarde Hovedgaard, eller og ½ gårds hovning til Erholm Hovedgaard når forlanges, til hvilken gård Søndergaarde eller Erholm det behøves, alt efter lov og forordning upåklageligt. 3. At han istandsætter gårdens bygninger hvor noget måtte befindes at mangle og derefter at vedligeholde samme uden brøstfældighed 4. At han bliver ansvarlig til gårdens manglende besætning, avlingsredskab, æde og sæde korn med videre som tilhøre og bør følge gården efter forordningerne, hvilket udskifteforordningen, passeret efter bemeldte hans formand Niels Hansen d. 13de feb. sidtl., findes anført, og stedse at holde i vedbørlig og forsvarlig stand samme. 5. At han hæver og vedbørlig vedligeholder gårdens tilliggende skov, tørveskær, grund og ejendom, og intet deraf at bortleje, omtuske eller til upligt forringe, men i alle måder at befordre gårdens og sit herskabs gavn som en hørsommelig fæstebonde efter lov og forordninger er pligtig, hvilke han i øvrigt bør holde sig efterrettelig, følgelig forholder jeg mig ret til, når fællesskabets ophævelse til byen rigtig skal gå for sig, at gøre ligning imellem denne og mine andre bøndergårde i Aalsbo således som forordningen af 23 april 1781 indeholder, hvis bekostning han for sin andel efter akkord skal betale, og efter bemeldt ligning at udrede og betale hvad han bør af gårdens da bekommende hartkorn, samt at være mig og mine Betjente hørig og lydig alt under dette hans fæstebrevs fortabelse. Indfæstningen er mig efter akkord betalt med 70 Rd. Det alt sammen til bekræftelse under min egen hånd og fortrykte signette. Erholm d. 21de Marts 1786 De Cederfeld Simonsen L. S. Forestående som er ligelydende med det mig meddelte originale fæstebrev, lover og tilforpligter jeg mig hermed i alle måder at efterleve og opfylde. Dette til bekræftelse under min egen hånd og 2de vidnesbyrds underskrifter til vitterlighed. Aalsbo ut supra Lars L. A. S. Andersen Til vitterlighed efter begæring J. Brendholt Mads Pedersen Begge på Søndergaarde.

5 Hans Wilhelm Cederfeld de Simonsen Kammerherre Stiftbefalingsmand over Fyen Langeland samt Amtmand over Odense, Rugaard, Assens og Hindsgavls Amter så og Herre til Stamhuset Erholm og Søndergaarde samt Rider af Dannebrogen. Gjør vitterligt, at have stedt og fæst, ligesom jeg også hermed steder og fæster til Lars Pedersen af Aalsbo, den gård i bemeldte Aalsbo som Lars Andersen hidtil har havt i fæste, men nu godvillig fratræder og overlader til denne, hvilken gård med tilliggende af hartkorn ager og eng 6 tdr. = skp. 2 fjk. bemeldte Lars Pedersen for sin og hustrus levetid må nyde bruge og besidde med fæsterettighed efter loven og de Kongel. anordninger på efterkommende vilkår. 1.At han efterkommer og opfylder den med forrige fæster Lars Andersen indgåede og oprettede afståelse og aftægtskontrakt. 2. At han svarer og til rette forfaldstider betaler uden restance såvel alle Kongel. Skatter såvelsom som afgifter og konditioner som nu eller herefter vorde påbuden, som og den årlige landgilde der efter jordebogen er 8 rbd 5s sk. 8 fe. i sølv der erlægges til hvert års Mortensdag, samt dertil årlig leverer en gås, to par høns og et læs strandsand, dog må fæsteren i mangel af gæs betale gåsen med penge efter gangbar pris. 3. Han forretter ½ gårds hovning til Søndergaarde Hovedgaard på samme måde som hidtil og i overensstemmelse med hovningsforordningen, hvoraf en ratificeret genpart er dette fæstebrev vedhæftet. 4. Han bliver ansvarlig til gårdens samtlige bygninger, besætning og inventarium samt føde og sædekorn efter den under 5d dennes afholdte og dette fæstebrev vedhæftede synsforretning, og skal fæsteren for egen regning lade bygningerne assurere i Landets almindelige Brandkasse, anskaffe og vedligeholde de bestående brandredskaber og årlig betale den ordinære og ekstraordinære brandkontingent af assurancesummen 5. Han skal tilbørlig dyrke, drive og gøde gårdens jorder samt beså samme med kløverfrø når de udlægges til hvile, skoven og underskoven at frede og forbedre samt intet hugge uden udvisning, plante pile, frugttræer og årlig 16 favne levende hegn som forsynes på begge sider med riisgærde til konservation, så skal han også lægge vind på en god humlehave 6. Han skal istandsætte og årlig vedligeholde hans vejparter som og besørge sneøsning hvor ham tilkommer, forrette samme pligter for sin Sognepræst som hans formand og yde denne Degnen tilkommende rettigheder. Han skal fremdeles gå på klappejagt efter tilsigelse som godsernes øvrige fæster, holde tilbørlig hegn og fred mod sine naboer, og må ikke indtage Indsidder når undtagen den fratrædende fæster. 7. For øvrigt gøres det fæsteren til pligt i et og alt at efterleve loven og de Kongel. Anordninger, til hvilken ende han skal vise sig hørig og lydig imod sin husbond og hvem denne på signe vegne lader påse sit og Stamhusets tarv, alt under hans fæstes fortabelse og under i lovgivningen hjemlede tvangsmidler. Når det akkorderede fæste resten 80 Rbd sedler, som betales 11 december. Dette til stadfæstelse udstedes dette fæstebrev hvis bekostninger fæsteren afsvarer og udreder således under min hånd og segl Erholm den 14 oktober 1822 Cederfeld de Simonsen Ligelydende fæstebrev med påberåbte synsforretning og hoveriforening har jeg modtaget og forbinder mig hermed i et og alt at efterkomme sammes i alle dets ord og punkter Aalsbo ut supra Til vitterlighed Selmer A Hardt Laurs Pedersen

6 Mandagen d. 28 Oktober 1822 At Fæstegårdmand Lars Andersen af Aalsbo under 21 Marts 1786 meddelte fæstebrev på en gård sammesteds er i dag læst til kassation inden retten og lyder fæsterens kvittering således, at jeg afstår og frasiger mig denne min fæsterettighed ved at oplade gården til Lars Pedersen bekræftes herved med min hånds underskrift i overværelse af hostegnede vitterlighedsvidner Aalsbo den 20 oktober 1822 Til vitterlighed Lars L. A. S. Andersen Hardt Hans H. A. S. Andersen På Søndergaarde Husmand i Aalsbo Skøde Hans Chr. Joakim Cederfeld de Simonsen Hans Majestæts Kammerherre og R. af Da. Besidder af Stamhuset Erholm og Søndergaarde gør vitterligt at have overensstemmende med den forfattede købekontrakt solgt og afhændet, lige som jeg i henhold af allerførste bevilling af 12 Okt. 1851, hermed sælger og overdrager til Gdrm. Lars Pedersen af Aalsbo den af ham i fæste havende, Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende gård i Aalsbo by, Rørup sogn, Wends Herred, der i matr. er betegnet nr. 10, og som foruden alle der på befindende bygninger, består af et jordtilliggende af / Tdr. land med Hrt. 6 tdr. 7 skp. ¾ alb. og hvorpå hviler årlig gl. skat 41 rd. 41 s. Og da køberen bemeldte Gdrm. Lars Pedersen af Aalsbo har berigtiget den akkorderede købesum af 5800 Rd. med kontant at betale 2800 Rd. og at meddele Stamhuset 1 prioritets obs. for 3000 Rd., så meddeler jeg ham hermed lovligt skøde på den forannævnte ejendom, som uafhængig af dens hidtilværende ejerskab af fæstegård, med alle den retligt tilkommende rettigheder og herligheder såvelsom den påhvilende byrder og forpligtelser således er ham og arvinger tilhørende. Den Stamhusets fæstere i dets erektionspatent erhvervede ret til bygningsundertømmer m. m. er overensstemmende med købekontrakten hermed hævet for gårdens vedkommende. For så vidt der påhviler ejendommen aftægtsforpligtelser er disse Stamhuset udvedkommende. Da køberen var fæster er dette skøde i henhold til loven af 4 juli 1850 udfærdiget på stpl. Papir af 4de. Nr. 4. Til bekræftelse under mit navn og segl Erholm d. 23 Jan Cederfeld de Simonsen ( L S ) Der er for Justitsministeriets vedkommende ikke noget til hinder for, at dette skøde tinglæses. Justitsministeriet d. 20 marts 1855 Lånn / Skibsted I henhold til Indenrigsministeriets skr. af 29 juli s. a. sammenholdt med hoslagte i matrikelkontorets 8 i f. m. udfærdigede kort over den solgte ejendoms tilliggende er der fra Amtets side intet imod foranstående skødes tinglæsning at indvende Fyns stiftamthus d. 25 april 1855 Nergård Betalt til fattigkassen en rd. v. attest.

7 I mellem undertegnede kammerherre Cederfeld de Simonsen til Stamhuset Erholm og Søndergaarde som sælger og Gårdfæster Lars Pedersen i Aalsbo som køberen i medfør af allerførste bevilling af 12 okt indgår følgende. Købekontrakt Kammerherre Cederfeld de Simonsen sælger og overdrager hermed til Gårdfæster Lars Pedersen den af ham ifølge fæstebrev af 14 okt i fæste havende Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende gård matr. nr. 10 i Aalsbo by i Rørup sogn Wends. Herred, der foruden alle derpå værende bygninger, således som disse i sin tid er fæsteren overleverede ved lovlig syns og overdragnings forretning, er bestående af et jordtilliggende af / tdr. land, med hartkorn 6 tdr. 7 skp. ¾ alb. og gl. skat 41 rd. 41 s. på følgende vilkår. 1) I købet følger den fæsteren i sin tid overleverede besætning og inventarium, samt føde og sædekorn 2) Den af køberen, som fæster hidtil hørende ret til tørveskær i de gårdene matr nr 11 og 12 (Kielshøjgårdene) tilliggende tørvemoser bortfalder fremtidigt fra indeværende år at regne, som handelen uvedkommende. Den brugeren af matr. nr. 8 i Aalsbo ( Niels Nielsens Enke ) erhvervede lige som hidtil tørveskærsret i den gården tilliggende tørvemose, dog at denne rettighed bortfalder såfremt gården nr. 8 overgår til selvejendom, når køberen til den tid påtaler sådant. 3) Den gårdmændene unge og gl. Lars Nielsen i Hækkebølle, såvel som Niels Nielsens Enke og Jeppe Hansen i Aalsbo hidtil påhvilende forpligtelse til at vedligeholde nogle hegn omkring gården ophører fremtidigt idet køberen selv overtager forpligtelsen til at vedligeholde disse hegnsstrækninger. 4) Køberen overtager i købet den under matr. nr. 14 ( Hdm. Ole Hansen Aalsbo ) hørende gjærdselslod der er beliggende ud til den herom handlende gårds marklod, og som efter den med Stamhuset havende ekstrakt af matrikeltaksationsforretning udgør 2340 kvadrat alen og bliver pligtig i stedet for samme at give et lige så stort, lige boniteret areal af gårdens mark, ved Bjerggårds land for så vidt køberen ikke kan der om anderledes forenes med Husmand Ole Hansen, hvilket står ham frit. Ombytningerne ved samme magelægsforretning bliver såvel hvad jordboniteringen, som hartkorn, og gl. skats fordeling angår køberen uvedkommende, da de afholdes af Husmand Ole Hansen. For så vidt der i år findes sæd på de arealer der således bliver at magelægge, beholder selvfølgelig hver af de magelæggende parter, hvad som for tiden tilhøre ham. 5) Stamhuset indestår ikke for at gårdens jorde udgør det foran førte areal, men køberen har ifald dette ved opmåling befindes mindre end anført, at lade sig nøje med det forefindende af ham som fæster i faktisk besiddelse havte overtaget, uden at kunne fremkomme med retsgyldigt krav på det muligt manglende. Skulde under gården befindes et større areal end for anført, giver nærværende kontrakt ikke køberen adkomst til det overskydende for så vidt det ikke ifølge udskiftningen er henlagt under nuværende matr. nr. 10 i Aalsbo. 6) Bankhæftelsen for så vidt den er indfriet, og forbliver for så vidt den indfrielige 1/6 angår, såvel som den derfor erhvervede aktieret køberen aldeles uvedkommende. 7) Den Stamhusets fæstere i dets erektionspatent af 29 nov erhvervede ret til imod billig betaling at få udleveret det fornødne bygningsundertømmer m. m. bortfalder fremtidigen for den her omhandlende gårds

8 vedkommende, idet denne ret er ansat til en værdi af 100 Rd. Er et hundrede Rd. Rmt. der er afkortet i købesummen. 8) For så vidt der i Stamhusets erektionspatent endvidere indeholder den bestemmelse enkle af de fattigste børn af begge køn, som findes på godserne skulle, efter at et hospital er af Stamhusbesidderen opført ved Rørup kirke, være berettiget til deri at optages og underholdes, da bortfalder ligeledes denne rettighed hermed for børn af den heromhandlende gårds beboere. 9) Køberen svarer fra 1 juli første, alle såvel kgl. Skatter, afgifter og brandpenge, kommune skatter, byrder og præstetiende af gården som dens ejer. Tiender betaler han som hidtil til alle parter efter de herom indgåede foreninger. De for den forløbne del af indeværende års forfaldne fæsteafgifter bortfalder dog at køberen bliver pligtig lige som hidtil at præstere 2 købstad- kørsler for årene 1854 og ) Alle af handelen flydende omkostninger af alle slags afholdes af køberen 11) Gården overtages af køberen uafhængig af dens hidtilværende ejerskab som fæstegård, med alle de tilhørende rettigheder og herligheder, såvel som påhvilende byrder og forpligtelser. 12) Købesummen er foruden de i 7 post ommeldte 100 Rd. bestemt til 5800 Rd. Rmt. Er fem tusinde og otte hundrede Rigsdaler Rmt. Svares inden 18 dennes d. å. betales 2100 Rd. Er to tusinde og et hundrede Rd., og resten kan indtil videre forblive indestående i den solgte ejendom mod ½ års opsigelse 1 pr. pant. Den del af købesummen, der ikke er betalt, ved handelens afslutning, forrentes med 4 er fire p. c. p. a. fra 1 juni sidstl. Jeg Lars Pedersen indgår på foranstående vilkår på købet af den heromhanlede gård, der af mig her inden haves i fæste, og hermed til bekræftelse denne kontrakt egenhændigt underskrevet. p. t. Søndergårde d. 12 juni 1854 ved Hr. Kamh. Cederfeld de Simonsens fraværelse efter bemyndigelse Selmer Lars Pedersen Overværende : Lars Jørgensen På købesummen endvidere betalt 2100 Rd.og ½ års renter af 5800 Rd. med 116 Rd., i alt 2216 Rd. er to tusinde to hundrede og seksten Rd. hvorfor hermed kvitteres Søndergaarde 15 maj 1854 Selmer. Endvidere betalt 700 Rd. er syvhundrede Rd. Rmt. Hvorfor kvitteres Søndergaarde 17 juli 1854 Selmer Skøde Underskrevne Selvejergårdmand Lars Pedersen i Aalsbo gør hermed vitterlig at have uden foregående købekontrakt solgt og overdraget, ligesom jeg hermed sælger og overdrager afhænder til Insider Jeppe Jørgensen af Aalsbo en mig tilhørende jordlod som af køberen for længst er taget i besiddelse og som ifølge en i Indenrigsministeriets den 29 november forrige år approberet udskiftnings forretning i matriklen findes anført under matr. nr. 10b i Aalsbo by Rørup sogn Wends herred med hartkorn, ager og eng 1 skp. 2 fjk. ¼ alb. gammelskat 1 Rd. 13 s. Og da køberen bemeldte Jeppe Jørgensen kontant har betalt den betingede købesum, som var 400 Rd. skriver fire hundrede Rigsdaler Rigsmønt, så meddeler jeg ham hermed lovligt skøde på foranmeldte jordlod, da jeg hermed tilskøder den med alle de rettigheder og herligheder, såvelsom byrder og forpligtelser, hvormed jeg den ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde selv har ejet. Det bemærkes at køberen er forpligtet til inden forløbet af 2 år fra

9 udstyknings approbationen at have lodden, der er begrænset af præstevejen, Brøndsætter Hendriksens jorde og et forbiløbende brakløb forsynet med fornødne hegninger og at han foruden selve hegnsbyrden mellem præstevejen, tager halvhegn mod mine tilgrænsende jorder. Således meddeles dette skøde til bekræftelse under mit navn i undertegnede vidners nærværelse Aalsbo i Rørup sogn d. 28 januar 1857 Lars Pedersen Til vitterlighed Marie Nielsen Rasmus Jeppesen I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 29 november 1856 vides fra Amtets side intet imod foranstående skødes tinglæsning at erindrer. Fyns Stiftamtshus d. 14 februar 1857 Fischer Læst inden Wedellsborg birketingsret den 16 maj 1857 og protokolleret i pantebog nr. 3 fol 96 At der i anledningen af den i forelagte skøde af dags dato ommeldte jordhandel mellem undertegnede ikke har været oprettet nogen skriftlig købekontrakt bevidnes. Aalsbo den 26 januar 1857 Sælger Lars Pedersen Køber Jeppe Jørgensen Søndergårde den 17 januar 1863 blev læst Attest Overensstemmende med Wedellsborg birkestift protokols udvisende attesteres hermed at det under 31 juli 1858 er anmeldt fra skifteretten at Selvejergårdmand Lars Pedersen i Aalsbo by Rørup sogn er afgået ved døden samt at hans børn 1) Jørgen Larsen 2) Lars Larsen 3) Hans Peder Larsen 4) Jens Ditlev Larsen have anmeldt sig som eneste og myndige arvinger og som sådanne overtaget boet, af hvilket de have indbetalt de betalende arveafgifter her ifølge deres skriftlige anmeldelse. Wedellsborg birkekontor den. 31 december 1862 Brun Lyst 17 januar 1863 At afdøde selvejergårdmand Lars Pedersen af Aalsbo ikke har flere børn end anmeldte 4 sønner bevidnes hermed i overensstemmelse med Rørup ministerialbøger af Gelsted præstegård d. 12 januar 1863 M. G. Krag Menighedens sognepræst Foranstående attest bedes tinglyst som adkomstbrev for afdøde Gmd. i Aalsbo Lars Pedersens 4 sønner nemlig 1, Jørgen Larsen 2, Lars Larsen 3, Hans Peder Larsen 4, Jens Ditlev Larsen alle af Aalsbo by i Rørup sogn på den forannævnte Lars Pedersen ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde af 23 januar 1855 tilhørende gård matr nr 10a i Aalsbo by i Rørup sogn for hartkorn 6 tdr. 5 skp. 2 fjk. ½ alb. gl. skat 40 Rd. 28 s. Ejendommens værdi antages at være Rd., første købesum 5800 Rd. Aalsbo i Rørup sogn den 14 januar 1863 På mine brødre Jørgen Larsen, Lars Larsen og Jens D. Larsen såvel som på egne vegne

10 Hans Peder Larsen. Læst inden Wedellsborg birkeret den 17 januar 1863 og protokolleret i nr. 4 folie 592 med bemærkning at ejendommen matr. nr 10a er indført i fr. prioritet for gæld 3000 Rd. til Stamhuset Erholm og Søndergårde. Skøde Underskrevne Jørgen Larsen, Lars Larsen og Jens Ditlev Larsen alle af Aalsbo, gør vitterligt at som vi i forening med vor broder Hans Peder Larsen, som eneste og alle myndige arvinger uden skiftehold har overtaget boet efter vore afdøde forældre Gårdmand Lars Pedersen og hustru Karen Jørgensdatter af Aalsbo, og nu som følge heraf i forening er ejere af den bemeldte vor fader ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde af 23 januar 1855 tilhørende gård matr. nr. 10a i Aalsbo by i Rørup sogn, for hartkorn 6 tdr. 5 skp. 2 fjk. ½ alb. gl. skat 40 Rd. 28 s. så er vi kommen overens med vor broder bemeldte Hans Peder Larsen, om at overdrage ham og arvinger vor part af ejendomsretten i denne vor fælles fødegård på vilkår, at han som vederlag herfor udbetaler os værdi for 2000 Rd. og overtager sig den på ejendommen hæftende, såvel prioriterede, som løse gæld, forsat selv betaler alle deraf flydende betalinger af alle slags. Nu da Hans Peder Larsen har fyldestgjort os den betingede købesum ved at betale os 6000 Rd. er seks tusinde Rigsdaler R. M., så meddeler vi ham dette skøde på vor andele af ejendomsretten i gården matr. nr. 10a Aalsbo for hartkorn 6 tdr. 5 skp. 2 fjk. ½ alb. gl. skat 40 Rd. 28 s., hvilken ejendom hvad såvel bygninger, som jorden angår således udelukkende er ham tilhørende, idet vi hjemler ham samme besiddelse med al den ret og herlighed såvel som med alle de byrder hvormed vi har været ejere af den. Til bekræftelse heraf have vi dette skøde egenhændigt underskrevet i overværelse af de med underskrevne vitterligheds vidner. Aalsbo i Rørup sogn d. 14 januar 1863 Jørgen Larsen L. Larsen Jens Ditlev Larsen Til Vitterlighed E. Selmer H. Nielsen. Læst inden Wedellsborg Birkeret den 17 januar 1863 og protokolleret i nr. 4 folie Med bemærkning, at ejendommen matr. nr. 10a er behæftet i 1st. prioritet for gæld 3000 Rd. til Stamhuset Erholm og Søndergaarde. Retsdagen 10 juni 1871 Justitsministeriets påtegning af 20 marts 1855 skal ikke være til hinder for, at det ved denne obligation stillede pant udgår en parcel af hartkorn 1 alb. Justitsministeriet den 25 maj 1871 p. m. v. Stephensen / Pilegård I henhold til Justitsministeriets forestående påtegning af 25 dennes meddeles hermed tilladelse til at parcellen matr. nr. 10 d af hartkorn 1 alb. som af debitor Gårdejer Hans Peder Larsen er solgt til Sognefoged Hans Nielsen i

11 Aalsbo til forening med hans tilstødende ejendom, må udgå af det Stamhuset Erholm og Søndergaarde ved den forestående obligation stillede pant for gæld 2000 Rigsdaler, uden at derfor præsteres noget afdrag på gælden. Stamhuset Erholm og Søndergaarde Godsforvaltningskontor den 27 maj 1871 Selmer Forestående påtegning af 17 juni november 1864 samt 25 og 27 maj 1871 læst inden Wedellsborg birketingsret den 10 juni 1871 og indført i pantebogen nr. 7 fol 77 Lendrup Stempel til takst 4 s. Skøde. Underskrevne Gårdejer Hans Peder Larsen i Aalsbo gør vitterligt at jeg har solgt Gårdejer og Sognefoged Hans Nielsen i Aalsbo en mig tilhørende jordlod i Aalsbo by Rørup sogn, som ifølge Indenrigsministeriets resolution af 1 februar s. a. under matr. nr. 10d Aalsbo står anført for Hartkorn 1 alb. gammelskat 6 s. og af køberen bliver at forene med hans tilstødende ejendom matr. nr. 9. Da nu købesummen efter aftale er mig betalt med 100 Rd. er et hundrede Rigsdaler Rigsmønt, så til skøder jeg herved Sognefoged Hans Nielsen den førnævnte jordlod, som jeg overdrager ham med al den ret og herlighed, såvelsom med de byrder og forpligtelser hvormed jeg ejer den, og er jeg ham selvfølgelig hjemmel for retslig besiddelse overensstemmende med lovgivningens hjemmels bestemmelser. Ifølge Indenrigsministeriets resolution af 1 februar d. a. påhviler der ikke den solgte jordlod noget vederlag for Konge, Kirke, Præste, Kvæg og Småredselstiende. Under mit navn og egenhændige underskrift. Aalsbo den 12 maj 1871 Hans Peder Larsen Vidner E Selmer N. Hansen I henhold til Indenrigsministeriets udstyknings resolution af 1 februar d. a. haves fra Amtets side intet mod det foranstående skødes tinglæsning at erindre. Fyns Stiftsamt den 31 maj 1871 Heltgen Læst inden Wedellsborg birketingsret d. 10 juni 1871 og indført i pantebogen nr 7 fol. 78 Parcellen er endvidere behæftet under en på den samlede ejendom hvilende pantegæld af 2600 Rd. Parcelkort forevist J Jespersen. Stempel 112 kr. Retsdagen den 5 september 1896 Skøde Underskrevne gårdejer Hans Peder Larsen i Aalsbo gør vitterlig at jeg hermed sælger og overdrager Niels Peter Gormsen, som er gift med min plejedatter den mig ifølge skøde af 11 januar 1863 tinglæst 17 s.m., tilhørende ejendom gården matr. nr. 10a af Aalsbo by i Rørup sogn med dens tilliggende af hartkorn 6 tdr. 5 skp. 1 fjk. 1 alb. gl. skt. 40 Rd 22 sk. Nu 80 kr. 45 øre, såvel som min der havende besætning og mit hele ind og udbo på

12 betingelse at han skal forsørge min hustru og mig i vor tilbagehavende levetid og overtage og tilsvare min derpå havende prioritetsgæld stor 8700 kroner til Stamhuset Erholm og Søndergaarde. Da nu aftægten er berigtiget ved særlig kontrakt af dags dato og der for gælden er ustedt ny obligation ligeledes af dags dato, så tilskøder jeg hermed Niels Peter Gormsen min førnævnte ejendom matr. nr. 10a af Aalsbo med hartkorn som anført og jeg overdrager ham denne med alle de rettigheder og herligheder, såvel som byrder og forpligtelser hvormed jeg selv ejer den, idet jeg indestår ham for vanhjemmel af hensyn til at købesummen væsentlig består i aftægt skal jeg overensstemmende med bestemmelse i generaldirektoratets skrivelse af 9 juni 1867 hermed på tro og love anslår værdien af ejendommen i handel og vandel til kr. og værdien af besætning ind og udbo til 4000 kr. hvorefter det stemplede papirs takst bliver 140 kr. hvoraf til aftægtskontrakten 28 kr. Og til skødet 112 kr. Er tilsammen 140 kr. Det bemærkes at der ved den oprindelige hegnsdeling var påbyrdet matr. nr. 3 og 4 af Hækkebølle og matr. nr. 7 og 8 af Ålsbo Hegnsbyrde på matr. nr. 10a men at denne forpligtelse er hævet og overdraget på matr. nr. 10 Aalsbo, samt at der i sin tid er foretaget et magelæg af jord til matr. nr. 10 Aalsbo med jord til matr. nr. 14 sammesteds. Ejendommen er tiendepligtig Under mit navn og egenhændige underskrift Aalsbo den 29 august 1896 Hans Peter Larsen Vitterlighedsvidner A. R. Buch E. Selmer Læst under Wedellsborg Birkeret d. 5 september 1896 og indf. I pantebog nr. 17 fol 263 V Berenth Hans Peder Larsen Aalsbo Kirsten Larsen f. Simonsen fra Sønderby

13 Stempel 14 kr. 50 øre Panteobligation. Underskrevne gårdejer Niels Peter Gormsen i Aalsbo gør vitterligt, at jeg ved købet af min ejendom matr. nr. 10a af Aalsbo har overtaget den i denne hæftende prioritet af 8700 kr. til Stamhuset Erholm og Søndergaarde, hvorfor jeg hermed erkender at være Stamhuset otte tusinde og syvhundrede kroner skyldig, som jeg forpligter mig til at betale efter foregående ½ års opsigelse fra en af siderne til en juni eller december termin, og indtil betaling er præsteret, skal denne gæld af mig forrentes med 3 ¾ procent, tre og trekvart procent årligt hvilken rente skal betales på Stamhusets godskontor med halvdelen hvert års juni og december termin, hver gang senest den 18 de. I disse måneder, da rentens længere udebleven har til umiddelbar følge at selve kapitalen er uden at opsigelse har fundet sted straks forfalden og eksigibel. Til sikkerhed for prompte og skadesløs betaling af såvel kapitalen som rente og alle ved søgsmål om denne gæld kreditor påførte udgifter, giver jeg hermed Stamhuset Erholm og Søndergaarde og enhver anden ejer af denne obligation 1 ste. Prioritet panteret i den mig ifølge skøde fra Hans Peter Larsen af dags dato tilhørende ejendom matr. nr. 10a Aalsbo by i Rørup sogn med derværende bygninger som de til enhver tid forefindes deri værende mur og nagelfast appertiventier komfur og kakkelovne, bygningernes brandforsikringssum og alle under matr. nr.10a Aalsbo hørende jorder af hartkorn 6 tdr. 5 skp. 1 fjk. 1 alb. gammelskat 40 Rd. 22 Sk. Nu 80 kr. 45 øre, i gødning, hø, halm og indhøstet sæd af en hver slags i og på ejendommen, i alt hvad der hører til ejendommens drift af heste, køer og andre levende kreaturer i vogne og avlsredskaber uden undtagelse og i alt det pantsattes brandforsikringssum. Jeg forpligter mig til altid at have alle til ejendommen hørende bygninger brandforsikrede for fuld værdi i landbygningernes brandforsikring. Pådrager jeg pantet restancer af skatter eller afgifter, eller jeg forsømmer den pantsattes ejendoms forsvarlige vedligeholdelse og regelmæssige drift er den af mig skyldige kapital uden opsigelse straks forfalden til betaling. Jeg indrømmer min kreditor ret til uden foregående grundlag af forlig eller dom at måtte lade foretage udlæg i pantet i den lov af 29 marts nævnte tilfælde. I tilfælde af søgsmål om denne gæld er jeg underkastet den hurtige retsforfølgning eft. f rd. af 25 januar Ejendommen er tiendepligtig og tienden noteret på ejendomsfolie i panteregisteret. Under mit navns egenhændige underskrift i overværelse af de 2 medunderskrevne vidner som med deres underskrift endvidere attestere udstedelsesdagens rigtighed. Aalsbo den 29 august 1896 Niels Peder Gormsen Vitterlighedsvidner A. R. Buch E. Selmer Læst inden Wedellsborg birks ret d. 5/ og indf. I pantebog nr. 17 fol 264 V Bernth.

14 Stempel 28 kr. Aftægtskontrakt. Underskrevne gårdejer Hans Peter Larsen i Aalsbo gør vitterligt, at da jeg ved skøde af dags dato, har solgt min ejendom matr. nr. 10a af Aalsbo til Niels Peter Gormsen som er gift med min plejedatter, bl. a. på den betingelse, at han eller efterfølgende ejere på denne min ejendom, skal forsørge min hustru og mig i vor tilbagehavende levetid så fastsættes hermed denne forsørgelse som følger. 1. N. P. Gormsen og efterfølgende ejer af matr. nr 10a skal så længe min hustru og jeg lever, yde os fuld kost daglig, enten i vore egne værelser, eller ved deres eget bord, så længe som han og hans husstand til enhver tid få kosten, såvel i varme som kolde måltider, med hvad dertil hører. Skulde vi uden for familiens ordinære måltider ønske smørrebrød øl eller kaffe, må sådant ikke nægtes os. Om kosten skal serveres os i vore værelser, eller nydes af os ved familiebordet er det os forbeholdt selv at bestemme. Foruden den daglige pleje og passelse, der er nødvendig for 2 gamle mennesker, som vi og når forholdene tillader det, helst ville have ydet af vor kære plejedatter personligt, skal der ydes os vask og renlighed, lys og varme som vi ønsker og begære det. I sygdoms og svaghedstilfælde skal når vi forlanger det skaffes os lægehjælp og den af ham foreskrevne medicin og dersom sygdom og ubehjælpsomhed måtte trænge os så hårdt, at vi måtte anse det fornødent for vor pleje, at have egen tjenestepige til vor rådighed, skal aftægtsgiveren være pligtig logere, koste og lønne en sådan som antages af os og udelukkende er til vor disposition, men da det er en stor byrde at pålægge må der kun i yderste nødstilfælde gøres brug af retten til pigehold. Vi skal forsynes med de fornødne tarvelige klæder af såvel uldent som linnet, til både indvendigt og udvendigt brug, såvelsom med strømper og fodtøj alt efter som vi måtte have brug derfor. I penge skal der betales os årlig 100 kr. et hundrede kroner med en fjerdedel eller 25 kr. hver kvartal. Adgang til gård have og mark skal til enhver tid stå os fri og vi er berettigede til at nyde hvad vi ønsker af busk og træfrugt i haven. Når vi ønske det skal der gives os befordring med anstændigt køretøj og pålidelig kusk til og fra kirken, og 3 a 4 gange årlig om sommeren kun ikke i sæde og høsttiden til besøg hos slægt og venner, hvor sådanne rejser ikke kunne gøres med jernbanen, da befordring i så fald kun bliver at afgive til og fra nærmeste jernbanestation. Til beboelse og udelukkende afbenyttelse af os, forbeholder vi os brugen af 2 værelser i stuehuset, som vi selv bestemmer, og skal gårdens ejer altid holde disse værelser i proper og velholdt stand, både hvad den daglige rengøring angår, som i henseende til udstyring med tapet og maling af vægge, døre, vinduer og loft. Døre og vinduer skal være forsynet med sådant låse og lukketøj at vi til enhver tid kan holde vor lejlighed aflukket for udvedkommende. Indsætten af ituslåede vinduesruder og skorstensfejning bekostes af gårdens ejer. Til lejlighedens montering og udstyring i enhver henseende forbeholdes os ret til, af det Niels Peter Gormsen overdragede bohave m. v. at udvælge os til afbenyttelse alt hvad vi ønske at bruge af møbler, senge, sengeklæder, lagener med videre efter vort eget ønske, men sådant er kun at betragte som lånt os til brug og efter den længstlevendes død er alt hvad der affindes aftægtsgiverens ejendom. Efterhånden som noget at det således lånte opslides, eller på anden måde forgår, erstattes det os af gårdens ejer med andet af samme slags. Selvfølgelig skal værelserne være forsynede med forsvarlige og hensigtsmæssige kakkelovne, og den fornødne brændsel til værelsernes opvarmning dagligen ydes os i rigeligt mål, tilligemed den fornødne petroleumslampebelysning om aftenen, når vi foretrækker at opholde os i vor egen lejlighed. Efter døden skal vor svigersøn Niels Peter Gormsen besørge os anstændigt og hæderligt begravet overensstemmende med kristelig skik i Aalsbo bylaug og de hermed forbundne omkostninger afholdes af ham eller efterfølgende ejer af gården matr. nr. 10a Aalsbo.

15 2 I tilfælde af vor kære plejedatters død før os, såvelsom i tilfælde af ejendommens salg til os ubekendte mennesker, står det os frit at flytte andetsteds hen og N. P. Gormsen eller daværende ejer af matr. nr. 10a Aalsbo, skal da i stedet for den i forrige post omhandlende forsørgelse, som i så fald bortfalder, betale os årlig 800 kr. otte hundrede kroner så længe både min hustru og jeg er i live, men 400 kr. fire hundrede kroner årlig, dersom kun den ene af os er levende. Disse henholdsvis 800 eller 400 kr. udbetales os da hver fjerdingår, med en fjerdedel hver gang, kvartalet regnes fra fraflytningsdagen og betalingen skal hver gang ske på vor bolig eller ved portofri forsendelse pr. post. I stedet for den betingede fri begravelse har aftægtsgiveren da valget mellem at lade os begrave på Rørup kirkegård eller for hver begravelse at betale 100 kr. et hundrede kroner. Når fraflytning er sket kan der kun efter fælles overenskomst være tale om tilbage flytning, hvorfor de af os benyttede værelser og alt hvad vi deri har haft til afbenyttelse fra flyttedagen er hjemfalden til aftægtsgiverens frie benyttelse. Retten til at flytte andetstedshen i de førommeldte tilfælde, er ikke afhængig af at både min hustru og jeg er i live, men kan også benyttes af den af os, som bliver den længstlevende. 3 Til sikkerhed for denne kontrakts opfyldelse af N. P. Gormsen og efterfølgende ejer af matr. nr. 10a Aalsbo, betinger jeg hermed panteret med prioritet efter 8700 kr. i ejendommen matr. nr. 10a Aalsbo i Rørup sogn med bygninger som de til enhver tid der forefindes disses brandforsikringssum. I bygningernes forefindende mur og nagelfast appertinentier komfur og kakkelovne og i de til matr. nr. 10a Aalsbo hørende jorde af hartkorn 6 tdr. 5 skp. 1 fjk. 1 alb. gl. skat 80 kr. 45 øre såvelsom i gødning, hø, halm og utærsket sæd af enhver slags i lade og i mark, og i den til ejendommens drift havende besætning af heste, køer og levende kreaturer, vogne og avlsredskaber og i alt det pantsattes brandforsikringssum såvel som al af ejendommen gående leje og interesse. Jeg Niels Peter Gormsen er i et og alt enig i den foranstående aftægtskontrakts bestemmelse og den for den betingede aftægtsudredelse forbeholdte panteret efter 8700 kr. i den mig ifølge skøde af dags dato tilhørende ejendom matr. nr. 10a Aalsbo med hartkorn og øvrigt tilbehør som i 3 post anført. I søgsmålstilfælde er jeg underkastet den hurtige retsforfølgning efter frd. af 25 januar den pantsatte ejendom er tiendepligtig og tienden til alle parter noteret på ejendomsfolio i panteregistret. Under vor egenhændige underskrifter i overværelse af de 2 medunderskrevne vidner, der attestere at udstedelsesdagen er rigtig anført. Aalsbo den 29 august 1896 Vidner A. R. Buch E. Selmer Hans Peter Larsen Niels Peder Gormsen Læst inden Wedellsborg birks ord. Ret 5/ og indført i pantebog nr 17 fol. 264.

16 Hans Peder Larsen og Kirsten Simonsen Niels Peder Gormsen og Karen Hansine Petra Larsen Børn Kirstine Katrine Gormsen Marta Gormsen Aalsbo Mosegaard set fra stuehuset mod laden før 1935

17 Matr. nr. 10 a Aalsbo by Rørup sogn Købers bopæl: Skøde og aftægtskontrakt Underskrevne gårdejer Niels Peder Gormsen af Aalsbo, endelig skøder og overdrager herved til min svigersøn forpagter Ernst Laurits Johansen af Aalsbo, den mig tilhørende gård skyldsat under matrikel nr. 10 a Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 6 tdr. 5 skp.1 fjk 1 alb. med grund og bygninger disses mur og nagelfast tilbehør herunder kakkelovne komfur og indmuret kedel, hegn plantninger m. v. samt ejendommens rette til og underliggender i enhver henseende. Med i overdragelsen følger endvidere den del af besætningen og inventar og redskaber og maskiner der tilhøre mig, hvorved bemærkes at Ernst Johansen der har haft gården i forpagtning, har indsat en del af den på gården værende besætning og inventar. Med i overdragelsen følger endvidere det mig på gården værende mig tilhørende indbo dog at jeg forbeholder mig retten til at benytte dette så længe jeg lever. Overdragelsen har fundet sted og det overdragede står derfor fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, vanlig også i ildsvådestilfælde, ligesom køberen tilsvare de fremtidigt af ejendommen gående skatter og afgifter i enhver henseende. Omkostningerne ved overdragelsens berigtigelse betales af køberen. Ejendommen overtages i øvrigt som den nu er og forefindes og med de almindelige rettigheder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet og besiddet samme. Det bemærkes at i anledning af vejanlæg er eksproprieret en strimmel jord langs vejen til Gelsted. Erstatning her for der endnu ikke er ubetalt tilfalder dog sælgeren. Samme vederlag for overdragelsen af ejendommen der til ejendomsskyld står ansat til kr. og værdien af det medfulgte løsøre, der ansættes til en værdi af 7500 kr. skal min svigersøn overtage til fremtidig forrentning eller indfrielse som han derom med kreditor kan blive enig. Den i ejendommen indestående gæld til Fyns Stifts Kreditforening for oprindelig kr. betalte afdrag kommer køberen til gode. Snarest mulig udbetales mig kontant og skadesløst kr. Beløbet skal søges skaffet ved optagelse af lån i ejendommen, men jeg indvilger i at lade det eventuelt manglende beløb der ikke kan opnås ved lån forblive indestående i ejendommen til almindelig sparrekasserente, sikre mig den nedenfor nærmere fastsatte aftægt af kapitalværdi 6000 kr. men skal her i øvrigt intet vederlag udrede. Ejendommen med løsøre skal fremtidig tilhører min nævnte svigersøn uden anden hæftelse og gæld end forannævnt, og under mit hjemmelsansvar. Jeg forpagter Ernst Laurits Johansen af Aalsbo, modtager foranstående skøde, hvis bestemmelse jeg forpligter mig til prompte at opfylde.

18 Navnlig forpligter jeg mig til at yde min nævnte svigerfader, så længe han lever, følgende ydelser af ejendommen Så længe min svigerfader dermed er tilfreds, nyder han sit fuldstændige op og underhold i en hver henseende på gården sammen med mig og familie og lige så godt som vi selv for det og i alment fald i alle måder godt, sundt og forsvarligt, det være sig husly, føde, lys og brændsel, pleje og pasning, vask og renlighed, og hvad andre fornødenheder nævnes kan. Ønsker min svigerfader det, skal der indrettes et værelse, som han selv vælger, til ham, til hans udelukkende brug og benyttelse. Værelset indrettes, vedligeholdes, renholdes og opvarmes i alle måder forsvarligt på ejerens bekostning. Min svigerfader skal til enhver tid have fri og uhindret adgang overalt på hele ejendommen, samt adgang til at tage af havens frugter til eget brug. Til enhver tid men navnlig i svageligheds og sygdomstilfælde skal der ydes min svigerfader en kærlig og omhyggelig pleje og pasning. Forgår gårdens bygninger ved ildebrand eller på anden måde, skulle de snarest på ny foranstaltes opført, så min svigerfader atter kan nyde sit underhold og ophold i gården og indtil dette sker skal jeg på egen bekostning sørge for min svigerfaders gode og forsvarlige under og ophold andetsteds. Skulle forhold indtræffe der bevirker at min svigerfader måtte blive utilfreds med at nyde aftægten in natura på gården, er han berettiget til at fraflytte samme, og da skal da som erstatning her for udbetales ham 600 kr. med ¼ i hvert kvartal. Ved min svigerfaders død skal jeg bekoste hans hæderlige og anstændige begravelse efter egnens skik og brug for folk af hans stand og stilling. Jeg forbinder mig derfor så længe min svigerfader lever ikke at afhænde gården uden hans samtykke, i hvilken henseende nærværende skøde tillige begæres tinglyst som servitutstiftende Til sikkerhed for foranstående aftægtsforpligtelse giver jeg hermed panteret i den overdragne ejendom med opryknings ret næst den i ejendommens indestående kreditforeningsgæld, samt kr. af hvilken som helst midler, i hvilken henseende nærværende skøde tillige begæres tinglyst som servitutstiftende pantstiftende i den overdragende ejendom, med sædvanlig tilbehør. Jeg medunderskrevne fru Kirstine Johansen tiltræder den stedfundne pantsætning Ved nærværelse i Aalsbo d. 17 juli 193 N. P. Gormsen Ernst Johansen Kirstine Johansen Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering samt underskrivernes myndighed Hans Peder Gormsen Dommerfuldmægtig Landmand i Ålsbo i Middelfart. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 24 juli 1933

19 Ernst Laurits Johansen Kirstine Katrine Johansen f. Gormsen Aalsbo Mosegaard 1939

20 Matr. 10 a Aalsbo by, Købers bopæl : Aalsbo pr. Gelsted Rørup sogn 14 b sammesteds. Anmelder : C. Andersen Stempel 868 kr. 80 øre Sagfører Endeligt Skøde Ernst Andersen Landsretssagfører, Aarup Underskrevne Gårdejer Ernst Johansen, Aalsbo, sælger, endelig overdrager og endelig skøder herved til min søn, Landmand Carl Johansen, Aalsbo, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende landbrugsejendom Aalsbo Mosegård kaldet, skyldsat under matr. nr. 10a, Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 6 tdr. 5 skp. 1 fdk. 1 alb. samt husejendommen, skyldsat under matr. nr. 14b, Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 1 fdk. 0 ¼ alb. med de på ejendommen stående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør af enhver art og alle træer, buske og beplantninger. Under overdragelsen er indbefattet den landbrugsejendommen værende besætning, alle avls -, mejeriredskaber og maskiner og al avl, fourage og gødning i hus og på mark. Det solgte overdrages i det hele køberen således som det nu er og forefindes og som det er ham bekendt, idet sælgeren oplyser, at der ikke ham bekendt findes flyvehavre på ejendommen. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår: 1. Overtagelsen har fundet sted den 1 august 1960 og det solgte står derfor fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummerne, for bygningernes vedkommende til anordningsmæssig anvendelse. 2. Alle af ejendommen fra og med de 1 august 1960 at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. Køberen er bekendt med, at der ikke fortiden påhviler ejendommen afgiftspligtig grundstigningsskyld. Skulle sådan senere blive pålagt er dette sælgeren uvedkommende. 3. Købesummen er aftalt til ,- kr. skriver to hundrede seksti tre tusinde otte hundrede elleve kroner, der berigtiges ved at køberen : A. ved sin underskrift herpå forpligter sig til, uden ansvar for sælgeren, at overtage og fra og med den 1 august 1960 at regne forrente den ejendommen ifølge tingbogen påhvilende prioritetsgæld : Påhviler matr. nr. 10 a : 1. Fyens Kreditforening, oprindelig stor ,- kr. i tre prioriteter, henholdsvis ,- kr., ,- kr. og ,- kr. den aflysning pr. 11/ nedbragt til tilsammen kr ,76 til henholdsvis 3½%, 3½% og 4% p.a. rente og forbunden med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar. 2. Statskassen for Grundforbedringslån, oprindelig stor 5.584,- kr., uden aflysning pr. 11/ nedbragt til 3.350,40 til 4½% p. a. rente, at afdrage med 1/20 halvårlig,

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

VEJMANDEN. og hans virke gennem tiderne. E. Kjemtrup

VEJMANDEN. og hans virke gennem tiderne. E. Kjemtrup VEJMANDEN og hans virke gennem tiderne E. Kjemtrup Vejmanden E. Kjemtrup Vejmanden og hans virke gennem tiderne 1. udgave 2003 Copyright 2003 by E. Kjemtrup Redaktion & layout: H. C. Davidsen Print: Vester

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere