Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard"

Transkript

1 Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/ Mathias Johansen Hartvig d. 11/ Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/ d Anna Pedersdatter f d. 24/ Fæstebrev 10/ Christian Mathiasen f d. 22/ Mette Nielsdatter f d. 9/ Fæstebrev 12/ Niels Hansen f. iskrillinge d. 13/ Mette Nielsdatter d. 9/ Ane Nielsdatter f d. 23/ Fæstebrev 21/ Lars Andersen f. 27/ d. 19/ Ane Nielsdatter f d. 23/ Fæstebrev 14/ Lars Pedersen f. 29/ d. 31/ Wends. Nr. 6 fol Karen Jørgensdatter f 10/ d. 15/ Skøde fra Erholm + Lars Pedersen f. 28/ d. 31/ / Karen Jørgensdatter f. 10/ d. 15/ Skøde 17/ Hans Peder Larsen f. 9/ d. 20/ Kirsten Simonsen f. 13/ d. 31/ Skøde 5/ Niels Peder Gormsen f. 29/ d. 29/ Karen Hansine Petra Larsen f. 1/ d. 16/ Skøde 17/ Ernst Laurits Johansen f. 27/ d. 21/ Kirstine Katrine Gormsen f. 13/ d. 31/ Skøde 3/ Carl Johansen f. 20/ d. 8/ Inge Beiskjær f. 18/ d. 28/ Skøde 1/ Ernst Johansen f. 4/ Tove Larsen f. 28/2 1951

2 No. 20 F5 Fire og tyve Skilling 1751 Jeg Christian Greve af Wedell til Grevskabet Wedelsborg Ridder og Kammerherre. Giør Vitterligt : at jeg haver stæd og fæst, som jeg hermed stæder og fæster Christian Mathiasen, det sted i Aalsbo, som hans fader sidst beboede og fradøde, hartkorn ager og eng 3 tdr. 4 skp. 1 fjk., hvilket sted han straks antager og sin livstid beholder med rettigheder og tillæg ligesom hans formand. Derimod han er pligtig årlig at svare alle Kongl. kontributioner, som påbuden er eller herefter påbuden vorde, tillige med sædvanlig landgilde og hovpenge som efter jordebogen består udi 10 Rd. og dets uden er lagt imellem når tilsiges. Han forpligtes dernæst at holde bygningerne i forsvarlig stand uden påanke eller brøstfældighed og gårdens besætning ved lige efter forordningen, jord, grund, skov, tørveskær og tillæg, intet at bortleje eller forøde, men i alle tilfælde at søge mit og stedets gavn som en hørsommelig fæstebonde. For øvrigt holder han sig Grevskabets Brandt forening efterrettelig. Indfæstningen er mig betalt. Til bekræftelse under min hånd og segl. Wedelsborg d. 10 April 1751 C. G. v Wedell L. S. Fire og tyve Skilling 1759 Jeg Hans Simonsen til Erholm og Søndergårde Kongl. Majes. Etatsråd og Amtmand over Assens og Hindsgavls Amter samt Ober Inspektør over det Fynske Rytterdistrikt Gjør vitterlig : at have stædt og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster Niels Hansen barnefødt i Skrillinge, den gård eller stæd i Aalsbo som Christian Mathiasen er afdød, hvis efterladte Enke han ægter, hvilket sted af hartkorn ager og eng 3 tdr 4 skp. 1 fjk. han sig antager og på livstid bruger og beholder med fæsterettighed efter loven med alt vedhørende, derihørende tillæg og rettigheder ligesom hans formand, hvorimod han er pligtig navnlig og i rette tide uden restance at betale såvel alle Kongl. Kontributioner, ordinære og ekstraordinære, som landgilde efter jordebogen er svarede udi byg 1 td. 4 skp. smør 1 ½ ørting og dertil penge 1 rd. 4 f 8 sk. og desuden forrette den sædvanlige hovning og omgangs ægt ligesom hans andre medtjenere. Dernæst stedse at holde gårdens bygninger i forsvarlig stand uden brøstfældighed, såvelsom den medhørende besætning efter forordningen, samt sæde og ædekorn. I øvrigt forpligtes han at hæve og stadig vedligeholde jord, grund, skov, tørveskær og tillige intet deraf at bortleje, omtuske eller forøde, men i alle måder at befordre stedets og mit gavn, som en hørsommelig fæster efter lov og forordninger, som han som fæster må holde sig efterrettelig, samt at være mig og mine hørig og lydig, alt under dette hans fæstebrevs forbrydelse. Indfæstningen er mig efter akkord betalt. Til bekræftelse under min hånd og segl Erholm d. 12 aug H. Simonsen

3 Forestående er ord til andet ligelydende med det mig meddelte original fæstebrev, som jeg lover og tilpligter mig i alle dets ord punkter og klausuler uden nogen indvending at efterleve, ved særlig begæring af Christen Belk og Lorents Hansen på Erholm haver til vitterlighed og ydermere stadfæstelse ville underskrive. Aalsbo ut supra Niels N H S Hansen Til vitterlighed efter begæring C Bælk Lorents Hans Niels Hansen: Hartkorn 3 tdr. 4 skp. 1 fjk Til dette sted findes en indhegning beliggende ved Rørup kirke, kaldet Knyekelsteens lykke, ansat for 12 skp. sæde land og høbund til 2 læs hø. Ved gården befandes a. parte en liden lykke til 2 skp. sæd og en liden plet engbund. Er et mådeligt sted i auling. Kan sås: Rug 2 til 2½ tønde, byg 1 til 1½ tønde, havre 1 tønde, blandkorn 4 skæpper, ærter 2 skp., vikker 1 skp., boghvede 4 skp. Avler hø 14 a. 15 læs Kan græsse og fodre: 4 bæster, 4 køer, foruden får og svin. Haver ikke fornøden geirsel, men må købe lidet hvert år. På stedets grund er ingen overskov. Tørveskær haves til fornødenhed og ej videre. Stedets bygninger består af 3 længder, neml. 1. Sønder længde, som er stuehus 8 fag 2. Vester længde 9 fag. 3. Øster længde 9 fag. Befindes over alt i god stand, undtagen 7 fag hus af stuehuset ud til haugen, som mangler ny foed, og 3 fag hus til gården i den øster længde, som ligeledes behøver et ny stykke foed. Besætning og inventarium: 4 bæster, 1 føl, 1 ko, 5 får med 4 lam, 1 beslagen vogn, 1 tvær ditto, 1 plov, 2 harver. Ved gården befandes en god avlshauge, og en liden kål hauge, i samme hauge befindes 4 bistader. Har en skikkelig indbo Haver ingen børn, men forrige beboers 1 søn. Holder tjenestefolk, 1 dreng og ej videre Beboeren er god avlsmand men derfor fattig og får tungt ved at udrede hvad han skal.

4 No. 4 Fire og Tyve Skilling 1786 Jeg Christian Ernst de Cederfeld Simonsen hans Kongelige Majst. Kammerjunker Gjør vitterligt: at have stædt og fæst ligesom jeg hermed stæder og fæster til Lars Andersen barnefødt i Gribsvad, som har været national rytter fra 1773 til 1782 for en af Stamgodsets lægge, den gård i Aalsbo som Niels Hansen hidtil beboede og afdøde, hvis efterladte Enke han ægter, hvilken gård af hartkorn ager og eng 3 tdr. 4 skp. 1 fjk. bemeldt Lars Andersen må nyde og besidde med fæsterettighed efter loven, og det på følgende konditioner: 1. At han deraf indtil fællesskabet til byen bliver ophævet, svarer og erlægger i rette forfaldstider uden restance og ellers alle Kongelige kontributioner som nu er eller herefter påbuden vorde, men ved og den årlige landgilde efter jordebogen, som til penge beregnes i alt er 6 Rd. 4 f 8 sk. 2de At han besørger og forretter som sædvanlig den såkaldte bols hovning af arbejde og ægter med videre som er en ¼ part imod en hel gård til Søndergaarde Hovedgaard, eller og ½ gårds hovning til Erholm Hovedgaard når forlanges, til hvilken gård Søndergaarde eller Erholm det behøves, alt efter lov og forordning upåklageligt. 3. At han istandsætter gårdens bygninger hvor noget måtte befindes at mangle og derefter at vedligeholde samme uden brøstfældighed 4. At han bliver ansvarlig til gårdens manglende besætning, avlingsredskab, æde og sæde korn med videre som tilhøre og bør følge gården efter forordningerne, hvilket udskifteforordningen, passeret efter bemeldte hans formand Niels Hansen d. 13de feb. sidtl., findes anført, og stedse at holde i vedbørlig og forsvarlig stand samme. 5. At han hæver og vedbørlig vedligeholder gårdens tilliggende skov, tørveskær, grund og ejendom, og intet deraf at bortleje, omtuske eller til upligt forringe, men i alle måder at befordre gårdens og sit herskabs gavn som en hørsommelig fæstebonde efter lov og forordninger er pligtig, hvilke han i øvrigt bør holde sig efterrettelig, følgelig forholder jeg mig ret til, når fællesskabets ophævelse til byen rigtig skal gå for sig, at gøre ligning imellem denne og mine andre bøndergårde i Aalsbo således som forordningen af 23 april 1781 indeholder, hvis bekostning han for sin andel efter akkord skal betale, og efter bemeldt ligning at udrede og betale hvad han bør af gårdens da bekommende hartkorn, samt at være mig og mine Betjente hørig og lydig alt under dette hans fæstebrevs fortabelse. Indfæstningen er mig efter akkord betalt med 70 Rd. Det alt sammen til bekræftelse under min egen hånd og fortrykte signette. Erholm d. 21de Marts 1786 De Cederfeld Simonsen L. S. Forestående som er ligelydende med det mig meddelte originale fæstebrev, lover og tilforpligter jeg mig hermed i alle måder at efterleve og opfylde. Dette til bekræftelse under min egen hånd og 2de vidnesbyrds underskrifter til vitterlighed. Aalsbo ut supra Lars L. A. S. Andersen Til vitterlighed efter begæring J. Brendholt Mads Pedersen Begge på Søndergaarde.

5 Hans Wilhelm Cederfeld de Simonsen Kammerherre Stiftbefalingsmand over Fyen Langeland samt Amtmand over Odense, Rugaard, Assens og Hindsgavls Amter så og Herre til Stamhuset Erholm og Søndergaarde samt Rider af Dannebrogen. Gjør vitterligt, at have stedt og fæst, ligesom jeg også hermed steder og fæster til Lars Pedersen af Aalsbo, den gård i bemeldte Aalsbo som Lars Andersen hidtil har havt i fæste, men nu godvillig fratræder og overlader til denne, hvilken gård med tilliggende af hartkorn ager og eng 6 tdr. = skp. 2 fjk. bemeldte Lars Pedersen for sin og hustrus levetid må nyde bruge og besidde med fæsterettighed efter loven og de Kongel. anordninger på efterkommende vilkår. 1.At han efterkommer og opfylder den med forrige fæster Lars Andersen indgåede og oprettede afståelse og aftægtskontrakt. 2. At han svarer og til rette forfaldstider betaler uden restance såvel alle Kongel. Skatter såvelsom som afgifter og konditioner som nu eller herefter vorde påbuden, som og den årlige landgilde der efter jordebogen er 8 rbd 5s sk. 8 fe. i sølv der erlægges til hvert års Mortensdag, samt dertil årlig leverer en gås, to par høns og et læs strandsand, dog må fæsteren i mangel af gæs betale gåsen med penge efter gangbar pris. 3. Han forretter ½ gårds hovning til Søndergaarde Hovedgaard på samme måde som hidtil og i overensstemmelse med hovningsforordningen, hvoraf en ratificeret genpart er dette fæstebrev vedhæftet. 4. Han bliver ansvarlig til gårdens samtlige bygninger, besætning og inventarium samt føde og sædekorn efter den under 5d dennes afholdte og dette fæstebrev vedhæftede synsforretning, og skal fæsteren for egen regning lade bygningerne assurere i Landets almindelige Brandkasse, anskaffe og vedligeholde de bestående brandredskaber og årlig betale den ordinære og ekstraordinære brandkontingent af assurancesummen 5. Han skal tilbørlig dyrke, drive og gøde gårdens jorder samt beså samme med kløverfrø når de udlægges til hvile, skoven og underskoven at frede og forbedre samt intet hugge uden udvisning, plante pile, frugttræer og årlig 16 favne levende hegn som forsynes på begge sider med riisgærde til konservation, så skal han også lægge vind på en god humlehave 6. Han skal istandsætte og årlig vedligeholde hans vejparter som og besørge sneøsning hvor ham tilkommer, forrette samme pligter for sin Sognepræst som hans formand og yde denne Degnen tilkommende rettigheder. Han skal fremdeles gå på klappejagt efter tilsigelse som godsernes øvrige fæster, holde tilbørlig hegn og fred mod sine naboer, og må ikke indtage Indsidder når undtagen den fratrædende fæster. 7. For øvrigt gøres det fæsteren til pligt i et og alt at efterleve loven og de Kongel. Anordninger, til hvilken ende han skal vise sig hørig og lydig imod sin husbond og hvem denne på signe vegne lader påse sit og Stamhusets tarv, alt under hans fæstes fortabelse og under i lovgivningen hjemlede tvangsmidler. Når det akkorderede fæste resten 80 Rbd sedler, som betales 11 december. Dette til stadfæstelse udstedes dette fæstebrev hvis bekostninger fæsteren afsvarer og udreder således under min hånd og segl Erholm den 14 oktober 1822 Cederfeld de Simonsen Ligelydende fæstebrev med påberåbte synsforretning og hoveriforening har jeg modtaget og forbinder mig hermed i et og alt at efterkomme sammes i alle dets ord og punkter Aalsbo ut supra Til vitterlighed Selmer A Hardt Laurs Pedersen

6 Mandagen d. 28 Oktober 1822 At Fæstegårdmand Lars Andersen af Aalsbo under 21 Marts 1786 meddelte fæstebrev på en gård sammesteds er i dag læst til kassation inden retten og lyder fæsterens kvittering således, at jeg afstår og frasiger mig denne min fæsterettighed ved at oplade gården til Lars Pedersen bekræftes herved med min hånds underskrift i overværelse af hostegnede vitterlighedsvidner Aalsbo den 20 oktober 1822 Til vitterlighed Lars L. A. S. Andersen Hardt Hans H. A. S. Andersen På Søndergaarde Husmand i Aalsbo Skøde Hans Chr. Joakim Cederfeld de Simonsen Hans Majestæts Kammerherre og R. af Da. Besidder af Stamhuset Erholm og Søndergaarde gør vitterligt at have overensstemmende med den forfattede købekontrakt solgt og afhændet, lige som jeg i henhold af allerførste bevilling af 12 Okt. 1851, hermed sælger og overdrager til Gdrm. Lars Pedersen af Aalsbo den af ham i fæste havende, Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende gård i Aalsbo by, Rørup sogn, Wends Herred, der i matr. er betegnet nr. 10, og som foruden alle der på befindende bygninger, består af et jordtilliggende af / Tdr. land med Hrt. 6 tdr. 7 skp. ¾ alb. og hvorpå hviler årlig gl. skat 41 rd. 41 s. Og da køberen bemeldte Gdrm. Lars Pedersen af Aalsbo har berigtiget den akkorderede købesum af 5800 Rd. med kontant at betale 2800 Rd. og at meddele Stamhuset 1 prioritets obs. for 3000 Rd., så meddeler jeg ham hermed lovligt skøde på den forannævnte ejendom, som uafhængig af dens hidtilværende ejerskab af fæstegård, med alle den retligt tilkommende rettigheder og herligheder såvelsom den påhvilende byrder og forpligtelser således er ham og arvinger tilhørende. Den Stamhusets fæstere i dets erektionspatent erhvervede ret til bygningsundertømmer m. m. er overensstemmende med købekontrakten hermed hævet for gårdens vedkommende. For så vidt der påhviler ejendommen aftægtsforpligtelser er disse Stamhuset udvedkommende. Da køberen var fæster er dette skøde i henhold til loven af 4 juli 1850 udfærdiget på stpl. Papir af 4de. Nr. 4. Til bekræftelse under mit navn og segl Erholm d. 23 Jan Cederfeld de Simonsen ( L S ) Der er for Justitsministeriets vedkommende ikke noget til hinder for, at dette skøde tinglæses. Justitsministeriet d. 20 marts 1855 Lånn / Skibsted I henhold til Indenrigsministeriets skr. af 29 juli s. a. sammenholdt med hoslagte i matrikelkontorets 8 i f. m. udfærdigede kort over den solgte ejendoms tilliggende er der fra Amtets side intet imod foranstående skødes tinglæsning at indvende Fyns stiftamthus d. 25 april 1855 Nergård Betalt til fattigkassen en rd. v. attest.

7 I mellem undertegnede kammerherre Cederfeld de Simonsen til Stamhuset Erholm og Søndergaarde som sælger og Gårdfæster Lars Pedersen i Aalsbo som køberen i medfør af allerførste bevilling af 12 okt indgår følgende. Købekontrakt Kammerherre Cederfeld de Simonsen sælger og overdrager hermed til Gårdfæster Lars Pedersen den af ham ifølge fæstebrev af 14 okt i fæste havende Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende gård matr. nr. 10 i Aalsbo by i Rørup sogn Wends. Herred, der foruden alle derpå værende bygninger, således som disse i sin tid er fæsteren overleverede ved lovlig syns og overdragnings forretning, er bestående af et jordtilliggende af / tdr. land, med hartkorn 6 tdr. 7 skp. ¾ alb. og gl. skat 41 rd. 41 s. på følgende vilkår. 1) I købet følger den fæsteren i sin tid overleverede besætning og inventarium, samt føde og sædekorn 2) Den af køberen, som fæster hidtil hørende ret til tørveskær i de gårdene matr nr 11 og 12 (Kielshøjgårdene) tilliggende tørvemoser bortfalder fremtidigt fra indeværende år at regne, som handelen uvedkommende. Den brugeren af matr. nr. 8 i Aalsbo ( Niels Nielsens Enke ) erhvervede lige som hidtil tørveskærsret i den gården tilliggende tørvemose, dog at denne rettighed bortfalder såfremt gården nr. 8 overgår til selvejendom, når køberen til den tid påtaler sådant. 3) Den gårdmændene unge og gl. Lars Nielsen i Hækkebølle, såvel som Niels Nielsens Enke og Jeppe Hansen i Aalsbo hidtil påhvilende forpligtelse til at vedligeholde nogle hegn omkring gården ophører fremtidigt idet køberen selv overtager forpligtelsen til at vedligeholde disse hegnsstrækninger. 4) Køberen overtager i købet den under matr. nr. 14 ( Hdm. Ole Hansen Aalsbo ) hørende gjærdselslod der er beliggende ud til den herom handlende gårds marklod, og som efter den med Stamhuset havende ekstrakt af matrikeltaksationsforretning udgør 2340 kvadrat alen og bliver pligtig i stedet for samme at give et lige så stort, lige boniteret areal af gårdens mark, ved Bjerggårds land for så vidt køberen ikke kan der om anderledes forenes med Husmand Ole Hansen, hvilket står ham frit. Ombytningerne ved samme magelægsforretning bliver såvel hvad jordboniteringen, som hartkorn, og gl. skats fordeling angår køberen uvedkommende, da de afholdes af Husmand Ole Hansen. For så vidt der i år findes sæd på de arealer der således bliver at magelægge, beholder selvfølgelig hver af de magelæggende parter, hvad som for tiden tilhøre ham. 5) Stamhuset indestår ikke for at gårdens jorde udgør det foran førte areal, men køberen har ifald dette ved opmåling befindes mindre end anført, at lade sig nøje med det forefindende af ham som fæster i faktisk besiddelse havte overtaget, uden at kunne fremkomme med retsgyldigt krav på det muligt manglende. Skulde under gården befindes et større areal end for anført, giver nærværende kontrakt ikke køberen adkomst til det overskydende for så vidt det ikke ifølge udskiftningen er henlagt under nuværende matr. nr. 10 i Aalsbo. 6) Bankhæftelsen for så vidt den er indfriet, og forbliver for så vidt den indfrielige 1/6 angår, såvel som den derfor erhvervede aktieret køberen aldeles uvedkommende. 7) Den Stamhusets fæstere i dets erektionspatent af 29 nov erhvervede ret til imod billig betaling at få udleveret det fornødne bygningsundertømmer m. m. bortfalder fremtidigen for den her omhandlende gårds

8 vedkommende, idet denne ret er ansat til en værdi af 100 Rd. Er et hundrede Rd. Rmt. der er afkortet i købesummen. 8) For så vidt der i Stamhusets erektionspatent endvidere indeholder den bestemmelse enkle af de fattigste børn af begge køn, som findes på godserne skulle, efter at et hospital er af Stamhusbesidderen opført ved Rørup kirke, være berettiget til deri at optages og underholdes, da bortfalder ligeledes denne rettighed hermed for børn af den heromhandlende gårds beboere. 9) Køberen svarer fra 1 juli første, alle såvel kgl. Skatter, afgifter og brandpenge, kommune skatter, byrder og præstetiende af gården som dens ejer. Tiender betaler han som hidtil til alle parter efter de herom indgåede foreninger. De for den forløbne del af indeværende års forfaldne fæsteafgifter bortfalder dog at køberen bliver pligtig lige som hidtil at præstere 2 købstad- kørsler for årene 1854 og ) Alle af handelen flydende omkostninger af alle slags afholdes af køberen 11) Gården overtages af køberen uafhængig af dens hidtilværende ejerskab som fæstegård, med alle de tilhørende rettigheder og herligheder, såvel som påhvilende byrder og forpligtelser. 12) Købesummen er foruden de i 7 post ommeldte 100 Rd. bestemt til 5800 Rd. Rmt. Er fem tusinde og otte hundrede Rigsdaler Rmt. Svares inden 18 dennes d. å. betales 2100 Rd. Er to tusinde og et hundrede Rd., og resten kan indtil videre forblive indestående i den solgte ejendom mod ½ års opsigelse 1 pr. pant. Den del af købesummen, der ikke er betalt, ved handelens afslutning, forrentes med 4 er fire p. c. p. a. fra 1 juni sidstl. Jeg Lars Pedersen indgår på foranstående vilkår på købet af den heromhanlede gård, der af mig her inden haves i fæste, og hermed til bekræftelse denne kontrakt egenhændigt underskrevet. p. t. Søndergårde d. 12 juni 1854 ved Hr. Kamh. Cederfeld de Simonsens fraværelse efter bemyndigelse Selmer Lars Pedersen Overværende : Lars Jørgensen På købesummen endvidere betalt 2100 Rd.og ½ års renter af 5800 Rd. med 116 Rd., i alt 2216 Rd. er to tusinde to hundrede og seksten Rd. hvorfor hermed kvitteres Søndergaarde 15 maj 1854 Selmer. Endvidere betalt 700 Rd. er syvhundrede Rd. Rmt. Hvorfor kvitteres Søndergaarde 17 juli 1854 Selmer Skøde Underskrevne Selvejergårdmand Lars Pedersen i Aalsbo gør hermed vitterlig at have uden foregående købekontrakt solgt og overdraget, ligesom jeg hermed sælger og overdrager afhænder til Insider Jeppe Jørgensen af Aalsbo en mig tilhørende jordlod som af køberen for længst er taget i besiddelse og som ifølge en i Indenrigsministeriets den 29 november forrige år approberet udskiftnings forretning i matriklen findes anført under matr. nr. 10b i Aalsbo by Rørup sogn Wends herred med hartkorn, ager og eng 1 skp. 2 fjk. ¼ alb. gammelskat 1 Rd. 13 s. Og da køberen bemeldte Jeppe Jørgensen kontant har betalt den betingede købesum, som var 400 Rd. skriver fire hundrede Rigsdaler Rigsmønt, så meddeler jeg ham hermed lovligt skøde på foranmeldte jordlod, da jeg hermed tilskøder den med alle de rettigheder og herligheder, såvelsom byrder og forpligtelser, hvormed jeg den ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde selv har ejet. Det bemærkes at køberen er forpligtet til inden forløbet af 2 år fra

9 udstyknings approbationen at have lodden, der er begrænset af præstevejen, Brøndsætter Hendriksens jorde og et forbiløbende brakløb forsynet med fornødne hegninger og at han foruden selve hegnsbyrden mellem præstevejen, tager halvhegn mod mine tilgrænsende jorder. Således meddeles dette skøde til bekræftelse under mit navn i undertegnede vidners nærværelse Aalsbo i Rørup sogn d. 28 januar 1857 Lars Pedersen Til vitterlighed Marie Nielsen Rasmus Jeppesen I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 29 november 1856 vides fra Amtets side intet imod foranstående skødes tinglæsning at erindrer. Fyns Stiftamtshus d. 14 februar 1857 Fischer Læst inden Wedellsborg birketingsret den 16 maj 1857 og protokolleret i pantebog nr. 3 fol 96 At der i anledningen af den i forelagte skøde af dags dato ommeldte jordhandel mellem undertegnede ikke har været oprettet nogen skriftlig købekontrakt bevidnes. Aalsbo den 26 januar 1857 Sælger Lars Pedersen Køber Jeppe Jørgensen Søndergårde den 17 januar 1863 blev læst Attest Overensstemmende med Wedellsborg birkestift protokols udvisende attesteres hermed at det under 31 juli 1858 er anmeldt fra skifteretten at Selvejergårdmand Lars Pedersen i Aalsbo by Rørup sogn er afgået ved døden samt at hans børn 1) Jørgen Larsen 2) Lars Larsen 3) Hans Peder Larsen 4) Jens Ditlev Larsen have anmeldt sig som eneste og myndige arvinger og som sådanne overtaget boet, af hvilket de have indbetalt de betalende arveafgifter her ifølge deres skriftlige anmeldelse. Wedellsborg birkekontor den. 31 december 1862 Brun Lyst 17 januar 1863 At afdøde selvejergårdmand Lars Pedersen af Aalsbo ikke har flere børn end anmeldte 4 sønner bevidnes hermed i overensstemmelse med Rørup ministerialbøger af Gelsted præstegård d. 12 januar 1863 M. G. Krag Menighedens sognepræst Foranstående attest bedes tinglyst som adkomstbrev for afdøde Gmd. i Aalsbo Lars Pedersens 4 sønner nemlig 1, Jørgen Larsen 2, Lars Larsen 3, Hans Peder Larsen 4, Jens Ditlev Larsen alle af Aalsbo by i Rørup sogn på den forannævnte Lars Pedersen ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde af 23 januar 1855 tilhørende gård matr nr 10a i Aalsbo by i Rørup sogn for hartkorn 6 tdr. 5 skp. 2 fjk. ½ alb. gl. skat 40 Rd. 28 s. Ejendommens værdi antages at være Rd., første købesum 5800 Rd. Aalsbo i Rørup sogn den 14 januar 1863 På mine brødre Jørgen Larsen, Lars Larsen og Jens D. Larsen såvel som på egne vegne

10 Hans Peder Larsen. Læst inden Wedellsborg birkeret den 17 januar 1863 og protokolleret i nr. 4 folie 592 med bemærkning at ejendommen matr. nr 10a er indført i fr. prioritet for gæld 3000 Rd. til Stamhuset Erholm og Søndergårde. Skøde Underskrevne Jørgen Larsen, Lars Larsen og Jens Ditlev Larsen alle af Aalsbo, gør vitterligt at som vi i forening med vor broder Hans Peder Larsen, som eneste og alle myndige arvinger uden skiftehold har overtaget boet efter vore afdøde forældre Gårdmand Lars Pedersen og hustru Karen Jørgensdatter af Aalsbo, og nu som følge heraf i forening er ejere af den bemeldte vor fader ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde af 23 januar 1855 tilhørende gård matr. nr. 10a i Aalsbo by i Rørup sogn, for hartkorn 6 tdr. 5 skp. 2 fjk. ½ alb. gl. skat 40 Rd. 28 s. så er vi kommen overens med vor broder bemeldte Hans Peder Larsen, om at overdrage ham og arvinger vor part af ejendomsretten i denne vor fælles fødegård på vilkår, at han som vederlag herfor udbetaler os værdi for 2000 Rd. og overtager sig den på ejendommen hæftende, såvel prioriterede, som løse gæld, forsat selv betaler alle deraf flydende betalinger af alle slags. Nu da Hans Peder Larsen har fyldestgjort os den betingede købesum ved at betale os 6000 Rd. er seks tusinde Rigsdaler R. M., så meddeler vi ham dette skøde på vor andele af ejendomsretten i gården matr. nr. 10a Aalsbo for hartkorn 6 tdr. 5 skp. 2 fjk. ½ alb. gl. skat 40 Rd. 28 s., hvilken ejendom hvad såvel bygninger, som jorden angår således udelukkende er ham tilhørende, idet vi hjemler ham samme besiddelse med al den ret og herlighed såvel som med alle de byrder hvormed vi har været ejere af den. Til bekræftelse heraf have vi dette skøde egenhændigt underskrevet i overværelse af de med underskrevne vitterligheds vidner. Aalsbo i Rørup sogn d. 14 januar 1863 Jørgen Larsen L. Larsen Jens Ditlev Larsen Til Vitterlighed E. Selmer H. Nielsen. Læst inden Wedellsborg Birkeret den 17 januar 1863 og protokolleret i nr. 4 folie Med bemærkning, at ejendommen matr. nr. 10a er behæftet i 1st. prioritet for gæld 3000 Rd. til Stamhuset Erholm og Søndergaarde. Retsdagen 10 juni 1871 Justitsministeriets påtegning af 20 marts 1855 skal ikke være til hinder for, at det ved denne obligation stillede pant udgår en parcel af hartkorn 1 alb. Justitsministeriet den 25 maj 1871 p. m. v. Stephensen / Pilegård I henhold til Justitsministeriets forestående påtegning af 25 dennes meddeles hermed tilladelse til at parcellen matr. nr. 10 d af hartkorn 1 alb. som af debitor Gårdejer Hans Peder Larsen er solgt til Sognefoged Hans Nielsen i

11 Aalsbo til forening med hans tilstødende ejendom, må udgå af det Stamhuset Erholm og Søndergaarde ved den forestående obligation stillede pant for gæld 2000 Rigsdaler, uden at derfor præsteres noget afdrag på gælden. Stamhuset Erholm og Søndergaarde Godsforvaltningskontor den 27 maj 1871 Selmer Forestående påtegning af 17 juni november 1864 samt 25 og 27 maj 1871 læst inden Wedellsborg birketingsret den 10 juni 1871 og indført i pantebogen nr. 7 fol 77 Lendrup Stempel til takst 4 s. Skøde. Underskrevne Gårdejer Hans Peder Larsen i Aalsbo gør vitterligt at jeg har solgt Gårdejer og Sognefoged Hans Nielsen i Aalsbo en mig tilhørende jordlod i Aalsbo by Rørup sogn, som ifølge Indenrigsministeriets resolution af 1 februar s. a. under matr. nr. 10d Aalsbo står anført for Hartkorn 1 alb. gammelskat 6 s. og af køberen bliver at forene med hans tilstødende ejendom matr. nr. 9. Da nu købesummen efter aftale er mig betalt med 100 Rd. er et hundrede Rigsdaler Rigsmønt, så til skøder jeg herved Sognefoged Hans Nielsen den førnævnte jordlod, som jeg overdrager ham med al den ret og herlighed, såvelsom med de byrder og forpligtelser hvormed jeg ejer den, og er jeg ham selvfølgelig hjemmel for retslig besiddelse overensstemmende med lovgivningens hjemmels bestemmelser. Ifølge Indenrigsministeriets resolution af 1 februar d. a. påhviler der ikke den solgte jordlod noget vederlag for Konge, Kirke, Præste, Kvæg og Småredselstiende. Under mit navn og egenhændige underskrift. Aalsbo den 12 maj 1871 Hans Peder Larsen Vidner E Selmer N. Hansen I henhold til Indenrigsministeriets udstyknings resolution af 1 februar d. a. haves fra Amtets side intet mod det foranstående skødes tinglæsning at erindre. Fyns Stiftsamt den 31 maj 1871 Heltgen Læst inden Wedellsborg birketingsret d. 10 juni 1871 og indført i pantebogen nr 7 fol. 78 Parcellen er endvidere behæftet under en på den samlede ejendom hvilende pantegæld af 2600 Rd. Parcelkort forevist J Jespersen. Stempel 112 kr. Retsdagen den 5 september 1896 Skøde Underskrevne gårdejer Hans Peder Larsen i Aalsbo gør vitterlig at jeg hermed sælger og overdrager Niels Peter Gormsen, som er gift med min plejedatter den mig ifølge skøde af 11 januar 1863 tinglæst 17 s.m., tilhørende ejendom gården matr. nr. 10a af Aalsbo by i Rørup sogn med dens tilliggende af hartkorn 6 tdr. 5 skp. 1 fjk. 1 alb. gl. skt. 40 Rd 22 sk. Nu 80 kr. 45 øre, såvel som min der havende besætning og mit hele ind og udbo på

12 betingelse at han skal forsørge min hustru og mig i vor tilbagehavende levetid og overtage og tilsvare min derpå havende prioritetsgæld stor 8700 kroner til Stamhuset Erholm og Søndergaarde. Da nu aftægten er berigtiget ved særlig kontrakt af dags dato og der for gælden er ustedt ny obligation ligeledes af dags dato, så tilskøder jeg hermed Niels Peter Gormsen min førnævnte ejendom matr. nr. 10a af Aalsbo med hartkorn som anført og jeg overdrager ham denne med alle de rettigheder og herligheder, såvel som byrder og forpligtelser hvormed jeg selv ejer den, idet jeg indestår ham for vanhjemmel af hensyn til at købesummen væsentlig består i aftægt skal jeg overensstemmende med bestemmelse i generaldirektoratets skrivelse af 9 juni 1867 hermed på tro og love anslår værdien af ejendommen i handel og vandel til kr. og værdien af besætning ind og udbo til 4000 kr. hvorefter det stemplede papirs takst bliver 140 kr. hvoraf til aftægtskontrakten 28 kr. Og til skødet 112 kr. Er tilsammen 140 kr. Det bemærkes at der ved den oprindelige hegnsdeling var påbyrdet matr. nr. 3 og 4 af Hækkebølle og matr. nr. 7 og 8 af Ålsbo Hegnsbyrde på matr. nr. 10a men at denne forpligtelse er hævet og overdraget på matr. nr. 10 Aalsbo, samt at der i sin tid er foretaget et magelæg af jord til matr. nr. 10 Aalsbo med jord til matr. nr. 14 sammesteds. Ejendommen er tiendepligtig Under mit navn og egenhændige underskrift Aalsbo den 29 august 1896 Hans Peter Larsen Vitterlighedsvidner A. R. Buch E. Selmer Læst under Wedellsborg Birkeret d. 5 september 1896 og indf. I pantebog nr. 17 fol 263 V Berenth Hans Peder Larsen Aalsbo Kirsten Larsen f. Simonsen fra Sønderby

13 Stempel 14 kr. 50 øre Panteobligation. Underskrevne gårdejer Niels Peter Gormsen i Aalsbo gør vitterligt, at jeg ved købet af min ejendom matr. nr. 10a af Aalsbo har overtaget den i denne hæftende prioritet af 8700 kr. til Stamhuset Erholm og Søndergaarde, hvorfor jeg hermed erkender at være Stamhuset otte tusinde og syvhundrede kroner skyldig, som jeg forpligter mig til at betale efter foregående ½ års opsigelse fra en af siderne til en juni eller december termin, og indtil betaling er præsteret, skal denne gæld af mig forrentes med 3 ¾ procent, tre og trekvart procent årligt hvilken rente skal betales på Stamhusets godskontor med halvdelen hvert års juni og december termin, hver gang senest den 18 de. I disse måneder, da rentens længere udebleven har til umiddelbar følge at selve kapitalen er uden at opsigelse har fundet sted straks forfalden og eksigibel. Til sikkerhed for prompte og skadesløs betaling af såvel kapitalen som rente og alle ved søgsmål om denne gæld kreditor påførte udgifter, giver jeg hermed Stamhuset Erholm og Søndergaarde og enhver anden ejer af denne obligation 1 ste. Prioritet panteret i den mig ifølge skøde fra Hans Peter Larsen af dags dato tilhørende ejendom matr. nr. 10a Aalsbo by i Rørup sogn med derværende bygninger som de til enhver tid forefindes deri værende mur og nagelfast appertiventier komfur og kakkelovne, bygningernes brandforsikringssum og alle under matr. nr.10a Aalsbo hørende jorder af hartkorn 6 tdr. 5 skp. 1 fjk. 1 alb. gammelskat 40 Rd. 22 Sk. Nu 80 kr. 45 øre, i gødning, hø, halm og indhøstet sæd af en hver slags i og på ejendommen, i alt hvad der hører til ejendommens drift af heste, køer og andre levende kreaturer i vogne og avlsredskaber uden undtagelse og i alt det pantsattes brandforsikringssum. Jeg forpligter mig til altid at have alle til ejendommen hørende bygninger brandforsikrede for fuld værdi i landbygningernes brandforsikring. Pådrager jeg pantet restancer af skatter eller afgifter, eller jeg forsømmer den pantsattes ejendoms forsvarlige vedligeholdelse og regelmæssige drift er den af mig skyldige kapital uden opsigelse straks forfalden til betaling. Jeg indrømmer min kreditor ret til uden foregående grundlag af forlig eller dom at måtte lade foretage udlæg i pantet i den lov af 29 marts nævnte tilfælde. I tilfælde af søgsmål om denne gæld er jeg underkastet den hurtige retsforfølgning eft. f rd. af 25 januar Ejendommen er tiendepligtig og tienden noteret på ejendomsfolie i panteregisteret. Under mit navns egenhændige underskrift i overværelse af de 2 medunderskrevne vidner som med deres underskrift endvidere attestere udstedelsesdagens rigtighed. Aalsbo den 29 august 1896 Niels Peder Gormsen Vitterlighedsvidner A. R. Buch E. Selmer Læst inden Wedellsborg birks ret d. 5/ og indf. I pantebog nr. 17 fol 264 V Bernth.

14 Stempel 28 kr. Aftægtskontrakt. Underskrevne gårdejer Hans Peter Larsen i Aalsbo gør vitterligt, at da jeg ved skøde af dags dato, har solgt min ejendom matr. nr. 10a af Aalsbo til Niels Peter Gormsen som er gift med min plejedatter, bl. a. på den betingelse, at han eller efterfølgende ejere på denne min ejendom, skal forsørge min hustru og mig i vor tilbagehavende levetid så fastsættes hermed denne forsørgelse som følger. 1. N. P. Gormsen og efterfølgende ejer af matr. nr 10a skal så længe min hustru og jeg lever, yde os fuld kost daglig, enten i vore egne værelser, eller ved deres eget bord, så længe som han og hans husstand til enhver tid få kosten, såvel i varme som kolde måltider, med hvad dertil hører. Skulde vi uden for familiens ordinære måltider ønske smørrebrød øl eller kaffe, må sådant ikke nægtes os. Om kosten skal serveres os i vore værelser, eller nydes af os ved familiebordet er det os forbeholdt selv at bestemme. Foruden den daglige pleje og passelse, der er nødvendig for 2 gamle mennesker, som vi og når forholdene tillader det, helst ville have ydet af vor kære plejedatter personligt, skal der ydes os vask og renlighed, lys og varme som vi ønsker og begære det. I sygdoms og svaghedstilfælde skal når vi forlanger det skaffes os lægehjælp og den af ham foreskrevne medicin og dersom sygdom og ubehjælpsomhed måtte trænge os så hårdt, at vi måtte anse det fornødent for vor pleje, at have egen tjenestepige til vor rådighed, skal aftægtsgiveren være pligtig logere, koste og lønne en sådan som antages af os og udelukkende er til vor disposition, men da det er en stor byrde at pålægge må der kun i yderste nødstilfælde gøres brug af retten til pigehold. Vi skal forsynes med de fornødne tarvelige klæder af såvel uldent som linnet, til både indvendigt og udvendigt brug, såvelsom med strømper og fodtøj alt efter som vi måtte have brug derfor. I penge skal der betales os årlig 100 kr. et hundrede kroner med en fjerdedel eller 25 kr. hver kvartal. Adgang til gård have og mark skal til enhver tid stå os fri og vi er berettigede til at nyde hvad vi ønsker af busk og træfrugt i haven. Når vi ønske det skal der gives os befordring med anstændigt køretøj og pålidelig kusk til og fra kirken, og 3 a 4 gange årlig om sommeren kun ikke i sæde og høsttiden til besøg hos slægt og venner, hvor sådanne rejser ikke kunne gøres med jernbanen, da befordring i så fald kun bliver at afgive til og fra nærmeste jernbanestation. Til beboelse og udelukkende afbenyttelse af os, forbeholder vi os brugen af 2 værelser i stuehuset, som vi selv bestemmer, og skal gårdens ejer altid holde disse værelser i proper og velholdt stand, både hvad den daglige rengøring angår, som i henseende til udstyring med tapet og maling af vægge, døre, vinduer og loft. Døre og vinduer skal være forsynet med sådant låse og lukketøj at vi til enhver tid kan holde vor lejlighed aflukket for udvedkommende. Indsætten af ituslåede vinduesruder og skorstensfejning bekostes af gårdens ejer. Til lejlighedens montering og udstyring i enhver henseende forbeholdes os ret til, af det Niels Peter Gormsen overdragede bohave m. v. at udvælge os til afbenyttelse alt hvad vi ønske at bruge af møbler, senge, sengeklæder, lagener med videre efter vort eget ønske, men sådant er kun at betragte som lånt os til brug og efter den længstlevendes død er alt hvad der affindes aftægtsgiverens ejendom. Efterhånden som noget at det således lånte opslides, eller på anden måde forgår, erstattes det os af gårdens ejer med andet af samme slags. Selvfølgelig skal værelserne være forsynede med forsvarlige og hensigtsmæssige kakkelovne, og den fornødne brændsel til værelsernes opvarmning dagligen ydes os i rigeligt mål, tilligemed den fornødne petroleumslampebelysning om aftenen, når vi foretrækker at opholde os i vor egen lejlighed. Efter døden skal vor svigersøn Niels Peter Gormsen besørge os anstændigt og hæderligt begravet overensstemmende med kristelig skik i Aalsbo bylaug og de hermed forbundne omkostninger afholdes af ham eller efterfølgende ejer af gården matr. nr. 10a Aalsbo.

15 2 I tilfælde af vor kære plejedatters død før os, såvelsom i tilfælde af ejendommens salg til os ubekendte mennesker, står det os frit at flytte andetsteds hen og N. P. Gormsen eller daværende ejer af matr. nr. 10a Aalsbo, skal da i stedet for den i forrige post omhandlende forsørgelse, som i så fald bortfalder, betale os årlig 800 kr. otte hundrede kroner så længe både min hustru og jeg er i live, men 400 kr. fire hundrede kroner årlig, dersom kun den ene af os er levende. Disse henholdsvis 800 eller 400 kr. udbetales os da hver fjerdingår, med en fjerdedel hver gang, kvartalet regnes fra fraflytningsdagen og betalingen skal hver gang ske på vor bolig eller ved portofri forsendelse pr. post. I stedet for den betingede fri begravelse har aftægtsgiveren da valget mellem at lade os begrave på Rørup kirkegård eller for hver begravelse at betale 100 kr. et hundrede kroner. Når fraflytning er sket kan der kun efter fælles overenskomst være tale om tilbage flytning, hvorfor de af os benyttede værelser og alt hvad vi deri har haft til afbenyttelse fra flyttedagen er hjemfalden til aftægtsgiverens frie benyttelse. Retten til at flytte andetstedshen i de førommeldte tilfælde, er ikke afhængig af at både min hustru og jeg er i live, men kan også benyttes af den af os, som bliver den længstlevende. 3 Til sikkerhed for denne kontrakts opfyldelse af N. P. Gormsen og efterfølgende ejer af matr. nr. 10a Aalsbo, betinger jeg hermed panteret med prioritet efter 8700 kr. i ejendommen matr. nr. 10a Aalsbo i Rørup sogn med bygninger som de til enhver tid der forefindes disses brandforsikringssum. I bygningernes forefindende mur og nagelfast appertinentier komfur og kakkelovne og i de til matr. nr. 10a Aalsbo hørende jorde af hartkorn 6 tdr. 5 skp. 1 fjk. 1 alb. gl. skat 80 kr. 45 øre såvelsom i gødning, hø, halm og utærsket sæd af enhver slags i lade og i mark, og i den til ejendommens drift havende besætning af heste, køer og levende kreaturer, vogne og avlsredskaber og i alt det pantsattes brandforsikringssum såvel som al af ejendommen gående leje og interesse. Jeg Niels Peter Gormsen er i et og alt enig i den foranstående aftægtskontrakts bestemmelse og den for den betingede aftægtsudredelse forbeholdte panteret efter 8700 kr. i den mig ifølge skøde af dags dato tilhørende ejendom matr. nr. 10a Aalsbo med hartkorn og øvrigt tilbehør som i 3 post anført. I søgsmålstilfælde er jeg underkastet den hurtige retsforfølgning efter frd. af 25 januar den pantsatte ejendom er tiendepligtig og tienden til alle parter noteret på ejendomsfolio i panteregistret. Under vor egenhændige underskrifter i overværelse af de 2 medunderskrevne vidner, der attestere at udstedelsesdagen er rigtig anført. Aalsbo den 29 august 1896 Vidner A. R. Buch E. Selmer Hans Peter Larsen Niels Peder Gormsen Læst inden Wedellsborg birks ord. Ret 5/ og indført i pantebog nr 17 fol. 264.

16 Hans Peder Larsen og Kirsten Simonsen Niels Peder Gormsen og Karen Hansine Petra Larsen Børn Kirstine Katrine Gormsen Marta Gormsen Aalsbo Mosegaard set fra stuehuset mod laden før 1935

17 Matr. nr. 10 a Aalsbo by Rørup sogn Købers bopæl: Skøde og aftægtskontrakt Underskrevne gårdejer Niels Peder Gormsen af Aalsbo, endelig skøder og overdrager herved til min svigersøn forpagter Ernst Laurits Johansen af Aalsbo, den mig tilhørende gård skyldsat under matrikel nr. 10 a Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 6 tdr. 5 skp.1 fjk 1 alb. med grund og bygninger disses mur og nagelfast tilbehør herunder kakkelovne komfur og indmuret kedel, hegn plantninger m. v. samt ejendommens rette til og underliggender i enhver henseende. Med i overdragelsen følger endvidere den del af besætningen og inventar og redskaber og maskiner der tilhøre mig, hvorved bemærkes at Ernst Johansen der har haft gården i forpagtning, har indsat en del af den på gården værende besætning og inventar. Med i overdragelsen følger endvidere det mig på gården værende mig tilhørende indbo dog at jeg forbeholder mig retten til at benytte dette så længe jeg lever. Overdragelsen har fundet sted og det overdragede står derfor fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, vanlig også i ildsvådestilfælde, ligesom køberen tilsvare de fremtidigt af ejendommen gående skatter og afgifter i enhver henseende. Omkostningerne ved overdragelsens berigtigelse betales af køberen. Ejendommen overtages i øvrigt som den nu er og forefindes og med de almindelige rettigheder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet og besiddet samme. Det bemærkes at i anledning af vejanlæg er eksproprieret en strimmel jord langs vejen til Gelsted. Erstatning her for der endnu ikke er ubetalt tilfalder dog sælgeren. Samme vederlag for overdragelsen af ejendommen der til ejendomsskyld står ansat til kr. og værdien af det medfulgte løsøre, der ansættes til en værdi af 7500 kr. skal min svigersøn overtage til fremtidig forrentning eller indfrielse som han derom med kreditor kan blive enig. Den i ejendommen indestående gæld til Fyns Stifts Kreditforening for oprindelig kr. betalte afdrag kommer køberen til gode. Snarest mulig udbetales mig kontant og skadesløst kr. Beløbet skal søges skaffet ved optagelse af lån i ejendommen, men jeg indvilger i at lade det eventuelt manglende beløb der ikke kan opnås ved lån forblive indestående i ejendommen til almindelig sparrekasserente, sikre mig den nedenfor nærmere fastsatte aftægt af kapitalværdi 6000 kr. men skal her i øvrigt intet vederlag udrede. Ejendommen med løsøre skal fremtidig tilhører min nævnte svigersøn uden anden hæftelse og gæld end forannævnt, og under mit hjemmelsansvar. Jeg forpagter Ernst Laurits Johansen af Aalsbo, modtager foranstående skøde, hvis bestemmelse jeg forpligter mig til prompte at opfylde.

18 Navnlig forpligter jeg mig til at yde min nævnte svigerfader, så længe han lever, følgende ydelser af ejendommen Så længe min svigerfader dermed er tilfreds, nyder han sit fuldstændige op og underhold i en hver henseende på gården sammen med mig og familie og lige så godt som vi selv for det og i alment fald i alle måder godt, sundt og forsvarligt, det være sig husly, føde, lys og brændsel, pleje og pasning, vask og renlighed, og hvad andre fornødenheder nævnes kan. Ønsker min svigerfader det, skal der indrettes et værelse, som han selv vælger, til ham, til hans udelukkende brug og benyttelse. Værelset indrettes, vedligeholdes, renholdes og opvarmes i alle måder forsvarligt på ejerens bekostning. Min svigerfader skal til enhver tid have fri og uhindret adgang overalt på hele ejendommen, samt adgang til at tage af havens frugter til eget brug. Til enhver tid men navnlig i svageligheds og sygdomstilfælde skal der ydes min svigerfader en kærlig og omhyggelig pleje og pasning. Forgår gårdens bygninger ved ildebrand eller på anden måde, skulle de snarest på ny foranstaltes opført, så min svigerfader atter kan nyde sit underhold og ophold i gården og indtil dette sker skal jeg på egen bekostning sørge for min svigerfaders gode og forsvarlige under og ophold andetsteds. Skulle forhold indtræffe der bevirker at min svigerfader måtte blive utilfreds med at nyde aftægten in natura på gården, er han berettiget til at fraflytte samme, og da skal da som erstatning her for udbetales ham 600 kr. med ¼ i hvert kvartal. Ved min svigerfaders død skal jeg bekoste hans hæderlige og anstændige begravelse efter egnens skik og brug for folk af hans stand og stilling. Jeg forbinder mig derfor så længe min svigerfader lever ikke at afhænde gården uden hans samtykke, i hvilken henseende nærværende skøde tillige begæres tinglyst som servitutstiftende Til sikkerhed for foranstående aftægtsforpligtelse giver jeg hermed panteret i den overdragne ejendom med opryknings ret næst den i ejendommens indestående kreditforeningsgæld, samt kr. af hvilken som helst midler, i hvilken henseende nærværende skøde tillige begæres tinglyst som servitutstiftende pantstiftende i den overdragende ejendom, med sædvanlig tilbehør. Jeg medunderskrevne fru Kirstine Johansen tiltræder den stedfundne pantsætning Ved nærværelse i Aalsbo d. 17 juli 193 N. P. Gormsen Ernst Johansen Kirstine Johansen Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering samt underskrivernes myndighed Hans Peder Gormsen Dommerfuldmægtig Landmand i Ålsbo i Middelfart. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 24 juli 1933

19 Ernst Laurits Johansen Kirstine Katrine Johansen f. Gormsen Aalsbo Mosegaard 1939

20 Matr. 10 a Aalsbo by, Købers bopæl : Aalsbo pr. Gelsted Rørup sogn 14 b sammesteds. Anmelder : C. Andersen Stempel 868 kr. 80 øre Sagfører Endeligt Skøde Ernst Andersen Landsretssagfører, Aarup Underskrevne Gårdejer Ernst Johansen, Aalsbo, sælger, endelig overdrager og endelig skøder herved til min søn, Landmand Carl Johansen, Aalsbo, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende landbrugsejendom Aalsbo Mosegård kaldet, skyldsat under matr. nr. 10a, Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 6 tdr. 5 skp. 1 fdk. 1 alb. samt husejendommen, skyldsat under matr. nr. 14b, Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 1 fdk. 0 ¼ alb. med de på ejendommen stående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør af enhver art og alle træer, buske og beplantninger. Under overdragelsen er indbefattet den landbrugsejendommen værende besætning, alle avls -, mejeriredskaber og maskiner og al avl, fourage og gødning i hus og på mark. Det solgte overdrages i det hele køberen således som det nu er og forefindes og som det er ham bekendt, idet sælgeren oplyser, at der ikke ham bekendt findes flyvehavre på ejendommen. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår: 1. Overtagelsen har fundet sted den 1 august 1960 og det solgte står derfor fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummerne, for bygningernes vedkommende til anordningsmæssig anvendelse. 2. Alle af ejendommen fra og med de 1 august 1960 at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. Køberen er bekendt med, at der ikke fortiden påhviler ejendommen afgiftspligtig grundstigningsskyld. Skulle sådan senere blive pålagt er dette sælgeren uvedkommende. 3. Købesummen er aftalt til ,- kr. skriver to hundrede seksti tre tusinde otte hundrede elleve kroner, der berigtiges ved at køberen : A. ved sin underskrift herpå forpligter sig til, uden ansvar for sælgeren, at overtage og fra og med den 1 august 1960 at regne forrente den ejendommen ifølge tingbogen påhvilende prioritetsgæld : Påhviler matr. nr. 10 a : 1. Fyens Kreditforening, oprindelig stor ,- kr. i tre prioriteter, henholdsvis ,- kr., ,- kr. og ,- kr. den aflysning pr. 11/ nedbragt til tilsammen kr ,76 til henholdsvis 3½%, 3½% og 4% p.a. rente og forbunden med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar. 2. Statskassen for Grundforbedringslån, oprindelig stor 5.584,- kr., uden aflysning pr. 11/ nedbragt til 3.350,40 til 4½% p. a. rente, at afdrage med 1/20 halvårlig,

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Fæstebrev 17/ Anders Larsen f. 2/ d.24/ Maren Pedersdatter f. 6/ d. 29/

Fæstebrev 17/ Anders Larsen f. 2/ d.24/ Maren Pedersdatter f. 6/ d. 29/ Matr. nr 11 a Aalsbo by Rørup Kielshøj ( Matiasholm ) Fæster 1662 Fæster Jens Olufsen Oluf Hansen Fæster 1719 Laurits Jensen Fæstebrev Niels Lauritsen d. 23/2 1747 Maren Andersdatter d. 13/2 1747 Fæstebrev

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818 Matr. nr 17a Aalsbo Den gamle Smedie Fæstebrev 8/4 1756 + Kristoffer Pedersen f. 1721 d. 6/11 1790 Ane Hansdatter d. 30/3 1764 Birte Rasmusdatter f 1735 d. 28/10 1769 Anne Jensdatter d. 23/12 1771 Margrethe

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Fæstebrev Johan Rasmussen Bødker d. 8/4 1759 Karen Clausdatter d. 7/3 1758 Fæstebrev 2/3 1759 Jens Johansen d. 15/7 1770 Maren Hansdatter Fæstebrev 30/1 1771 + Hans

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS.

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. MATR. NR. 37. EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. JENS JØRGENSEN SMED. Født i Glatved 1732 som søn af Jørgen Smed Gift 1. gang

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00 - \ SfEMPELMÆRKE RETTEN HØRSPLM Stempel: Tinglysning: l alt kr. 6.98300 kr. 70000 kr. 7.68300 (r '). -f'.. f-' MEO'AFSTEMPUNG KUN G\'lDJGT. OOMMERKONTQRET... KASEKONTROLAPP.ARAT K.63-429 ' c "f Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere