Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse...side 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse...side 9"

Transkript

1 SSP ÅRSRAPPORT

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord...Side 3 SSP samarbejdet...side 4 Indsatser...Side 6 Generel forebyggelse...side 7 Specifik forebyggelse...side 9 Individorienteret forebyggelse... Side 11 Kriminalitetsstatistikker... Side 12 SSP Østjylland... Side 15 Dokumentation og evaluering... Side 15 Links... Side 16 2

3 FORORD: I løbet af 2012 og 2013 er der i Norddjurs Kommune udarbejdet en ny sammenhængende børnepolitik, en politik for inklusion og tidlig indsats, en sundhedspolitik, en kultur- og fritidspolitik, en ungdomspolitik, en politik for IT og læring, politik for folkeskolens årgang, samt en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune. Med udgangspunkt i dette, er der her i 2014 ved at blive færdiggjort en forebyggelsesplan, der skal understøtte disse politikker. SSP årsrapporten vil fremover kunne ses som en afrapportering af indsatserne i forebyggelsesplanen. Denne årsrapport for SSP arbejdet i 2013 som du sidder med nu vil derfor tage udgangspunkt i de samme overordnede indsatser, og samtidig trække paralleller til tidligere års SSP årsrapport. Årsrapporten for SSP samarbejdet i Norddjurs Kommune i 2013 viser, at fokus indenfor området er meget bredt. Det er ikke udelukkende misbrug og kriminalitet der fokuseres på, men mindst lige så meget de årsager, der ligger til grund for at nogle børn og unge vælger en kriminel løbebane. Rapporten viser også, at ungdomskriminaliteten i Norddjurs Kommune er faldet med ca. 50 % siden Der kan være mange forskellige årsager til dette fald, men i Norddjurs Kommune er der taget mange tiltag hen i mod det. Der har været sat fokus på at begrænse de unges alkoholindtag igennem hele perioden og senest med projekt sundere alkoholvaner, der blev afsluttet i Der har været afholdt temadage i flertalsmisforståelser og social pejling siden 2008, og i 2014/2015 afsluttes projekt fritidspas. Disse generelle forebyggende indsatser gør uden tvivl en forskel, og netop denne tidlige indsats er det som kriminalitetsforskerne peger på er vejen frem, hvis kriminaliteten skal mindskes yderligere. Formand for SSP samarbejdet i Norddjurs Kommune Leder af UngNorddjurs Henrik Larsen 3

4 SSP SAMARBEJDET: I Norddjurs Kommune er SSP samarbejdet forankret i UngNorddjurs. Det betyder, at UngNorddjurs er forpligtet til at få det tværfaglige samarbejde til at fungere, sikre alle relevante parter deltager, dygtiggøre sig på området og evaluere indsatsen, bl.a. igennem undersøgelser, evalueringer, rapporter og årsberetninger. Øverste instans indenfor SSP samarbejdet er kredsrådet. I kredsrådet i Østjylland sidder de syv borgmestre fra kommunerne. Lokalt er der et SSP lokalråd. Lokalrådet er en sammenlægning af politiets lokalråd og Norddjurs Kommunes SSP udvalg. Politiet og UngNorddjurs deler derfor formandsskabet. Herunder er der 3 lokale SSP grupper geografisk opdelt og et stort SSP+ forum, og til sidst er der mini SSP på hver skole. Det giver følgende møder om året: 4 kredsrådsmøder 4 lokalrådsmøder 2 SSP gruppemøder i hver gruppe 2 SSP+ møder (starter kontinuerligt op i år 2014) X antal mini SSP møder på skolerne (rammerne aftales lokalt) 2 SSP temadage for alle aktører i ovenstående + evt. ungeråd, frivillige og forældre afhængig af indhold. SSP ORGANISATION - NORDDJURS KOMMUNE SKOLE- OG DAGTILBUDS- AFDELINGEN MYNDIGHEDS- AFDELINGEN SOCIALOMRÅDET POLITIET ØVRIGE LOKALRÅDET Skole- og dagtilbudschef Myndighedschef Socialchef Ungdomsskoleleder Ungdomskonsulent / Koordinator (sekretær) Områdeleder Lokalpolitileder Leder af lokalpolitiets forebyggelsessektion Leder af det kriminalpræventive sekretariat Kriminalforsorgen SSP GRUPPER 3 distrikter Repræsentanter fra skolerne 10. kl. centret Repræsentant fra Ungeteam Repræsentant fra Børnefamilieteam Ungdomskonsulent / Koordinator Sundhedsplejen Klubberne Lokalpolitiet Landbetjent Ungdommens uddannelsesvejledning SSP+ 10. kl. centret Repræsentant fra Ungeteam Repræsentant fra Børnefamilieteam Områdeleder - socialområdet Ungdomskonsulent / Koordinator Rusmiddelcentret UngNorddjurs Lokalpolitiet Ungdommens uddannelsesvejledning Kriminalforsorgen Jobcentret Viden Djurs Gymnasiet Produktionsskolen VUC SOSU skolen MINI SSP Skoledistrikter Repræsentanter fra skolerne, bl.a. leder, SSP medarbejder, AKT medarbejder m.fl. Repræsentant fra Børnefamilieteam Ungdomskonsulent Sundhedsplejen Lokalpolitiet Landbetjent Ungdommens uddannelsesvejledning 4

5 Den koordinerende ungdomskonsulent i UngNorddjurs deltager desuden i SSP Østjyllands samarbejdet. Her er der 6-8 møder om året, samt planlægning af 2-3 kompetenceudviklingsarrangementer. Han deltager også i Det Kriminalpræventive råds ambassadør netværk, er ind imellem afløser for borgmesteren i lokalrådet, og sidder med som næstformand i SSP samrådet Østjylland. Det betyder at der i Norddjurs er en rød tråd igennem hele systemet. Altså fra kredsråd, DKR, SSP samrådet, SSP Østjylland og hele vejen igennem kommunens eget system fra lokalråd til mini SSP og helt ud til ungdomskonsulenterne, som primært møder de unge der er på vej ud i kriminalitet og misbrug. LOKALRÅDET HAR I 2013 HAFT FØLGENDE PUNKTER PÅ HANDLEPLANEN: Tryghed i nattelivet Tyveri og brugstyveri af cykler Tryghed i nærområderne Personfarlig kriminalitet, herunder vold og vold i familie- og parforhold Indbrud i privat beboelse Organiseret kriminalitet Færdsel, herunder knallertkørsel til ulempe Social pejling Forebyggelsesplan Mægling & konflikthåndtering + elevmægling SSP hjemmeside SSP UDVALGENE HAR PRIMÆRT HAFT FOKUS PÅ FØL- GENDE EMNER I 2013: Ensomhed, Livsstilssygdomme Netetik Psykisk sundhed Hash Overgang fra 9. klasse uddannelsesparat - Fastholdelse i uddannelse efter 9 årgang Banderåd Fokus på inklusion Lidt småhærværk lokalt Ny organisering i familieteamet ud på skolerne Mindre grupperinger årige Unge mødre Unge tilbage fra efterskole SMS modul til brug ved fravær. Ud over de ovenstående emner, har nedenstående emner været taget op på to SSP temadage i Deltagerne på temadagene har været medlemmer af lokalråd, medlemmer af SSP grupper, samt interessenter fra skolerne, sundhed og omsorg, UngNorddjurs, politiet, samt øvrige der arbejder med forebyggelse. Et trygt og godt fritidsliv i Norddjurs Kommune Udfordringer i det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i Norddjurs Når vi nu ved det - hvad vi gør ved den viden vi har om mistrivsel blandt børn og unge? Forebyggelsesplan og SSP læseplan inspiration til indhold m.m. Desuden har der været diskuteret en del andre emner, bl.a. ensomhed, sygdom, kviksager, alkohol bevillinger, banderåd, forebyggelse af ungdomskriminalitet, ID Kort, projekt god løsladelse, underretninger og elevmægling 5

6 INDSATSER: I SSP samarbejdet har der ofte været fokus på børn fra skolealderen og frem til det 18 år. Dette er bl.a. afspejlet i, at skolernes SSP læseplan starter ved 0. kl. Det er dog efterhånden blevet kendt, at de problematikker som unge står i, som regel bunder i deres opvækst, og dermed med fordel kunne forebygges inden skolealderen. Det er derfor nødvendigt at begynde fokus på forebyggelse af kriminalitet og misbrug allerede fra før barnet bliver født, det første leveår og i dagplejen, vuggestuen og børnehaven. Fokus skal naturligvis være rettet mod forældrene, deres rolle, deres betydning for barnets trivsel, deres opdragelsesmuligheder m.m. I Norddjurs Kommune er det derfor vigtigt at der er fokus på nye muligheder. For at forebyggelse virker er det vigtigt at alle er klar på at sætte ind i det øjeblik en ekstra indsat er nødvendig. Nogen gange vil det ikke være muligt at kunne forudse et problem med en ung, og i de tilfælde bliver kunsten at bremse den unges negative udvikling, og sikre bedst mulig trivsel for den unge med de nuværende forudsætninger. I Norddjurs Kommune arbejdes der med 3 forebyggelsesniveauer: Generel forebyggelse (Grøn trivsel) Specifik forebyggelse (Gul trivsel) Individorienteret forebyggelse (Rød trivsel) I det følgende er de enkelte indsatser uddybet med de tiltag der har været lavet i

7 GENEREL FOREBYGGELSE: Her drejer det sig om at lave nogle indsatser, tiltag m.m. der generelt forebygger. Dvs. noget der involverer en hel klasse, en hel årgang, alle forældre i en børnehave etc. Generel forebyggelse er en indsats som er god for alle. F.eks. øges alles trivsel i en børnegruppe, dvs. alle profitere af tiltaget, men der er nogen som det ikke er nok for og som har brug for en yderligere indsats, og her tænkes den specifikke eller individorienteret indsats ind. Hovedformålet med den generelle forebyggelse er at skabe bedst mulige forudsætninger for børns udvikling, trivsel og læring. Her sættes der i Norddjurs Kommune ind på følgende områder: Forældrenes holdninger, rolle og ansvar fra daginstitutionsalderen og frem Skolernes SSP læseplan Skolernes plan for bekæmpelse af mobning Skolernes læringsmiljøer Fritidsmuligheder for alle børn Information og rådgivning Trygt miljø i junior og ungdomsklubber Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelser Skabe tryghed også for de unge i nattelivet Et udviklende ungdomsmiljø FORÆLDRENES HOLDNINGER, ROLLE OG ANSVAR FRA DAGINSTITUTIONSALDEREN OG FREM: Der har i 2013 været arbejdet på at få lavet en SSP læseplan som især vil have fokus på forældrenes rolle. I 2014 vil der blive sat fokus på den endnu tidligere indsats i forhold til forældrene, ved at indgå i en dialog med daginstitutionerne, og finde frem til egnede emner der kunne tages op med forældrene der. I forbindelse med social pejling i 5/6 klasse er der hele tiden fokus på forældrenes rolle, og i 7. årgang er der også fokus, men mere primært i forhold til alkohol. UngNorddjurs har i løbet af 2013 gennemført et social pejlingsforløb i samtlige 6 klasser i kommunen. UngNorddjurs og sundhedsplejen afsluttede i 2013 et projekt vedr. sundere alkoholvaner for unge i Norddjurs. Projektet havde til formål at mindske de unges alkoholforbrug, skubbe deres debut alder og øge deres viden. Samtidig var et af fokusområderne at få forældrene til at tage ansvar og have en holdning til emnet. Evalueringen af projektet kan fås ved henvendelse til UngNorddjurs. SSP LÆSEPLAN: I løbet af 2013 er arbejdet med den kommende SSP læseplan iværksat. Rigtig mange medarbejdere fra politiet, skolerne, familieafdelingen m.fl. har deltaget i processen. Planen er at få den endelig godkendt i SKOLERNES PLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOBNING: Der ligger en klar forventning fra børns vilkår om, at alle skoler har en plan for bekæmpelse af mobning. I løbet af 2014 skal det undersøges, hvordan det ser ud i Norddjurs Kommune. Tal fra 9. klasses undersøgelsen tyder på, at problemet er blevet mindre, men stadig har 9 % følt sig mobbet i løbet af 9. skoleår. SKOLERNES LÆRINGSMILJØER: Gode læringsmiljøer i skolerne har en forebyggende effekt. Derfor vil SSP samarbejdet også have fokus på dette. Igennem social pejling i 5/6 klasse, samt 8-9 klasses dage er der fokus på at skabe bedst mulige læringsmiljøer for eleverne. Her ud over forventes det at den enkelte skole gør hvad den kan for at få disse læringsmiljøer til at fungere bedst muligt, bl.a. ved at nytænke, lave prøvehandlinger, søge samarbejder udenfor skolen m.m.. FRITIDSMULIGHEDER FOR BØRN: Gode fritidsinteresser er god forebyggelse, så derfor er der fokus på de muligheder der er for børn og unge i Norddjurs Kommune. Det er ikke alle børn, der trives ved at spille håndbold og fodbold, så derfor er det vigtigt at der er mange andre muligheder, bl.a. kultur, spejder, juniorklub, klubber, fagtilbud m.m.. Udfordringerne i Norddjurs er ikke at der mangler tilbud, 7

8 men mere at der er langt rundt eller at man ikke kender til det rigtige tilbud. I forbindelse med projekt fritidspas med fritidsvejledning er det lykkedes at få sat endnu mere fokus på dette, og at få endnu flere børn og unge i gang med en fritidsaktivitet, og endnu vigtigere at fastholde dem i en aktivitet. INFORMATION OG RÅDGIVNING: Det er vigtigt og forebyggende at de rette informations og rådgivningsmuligheder er tilstede i kommunen. I forbindelse med forebyggelsesdagene i UngNorddjurs for kommunens 8. og 9. klasser er de unge blevet undervist / informeret om sex, alkohol, kriminalitet, sundhed, stoffer, uddannelse og fritidsliv. SSP samarbejdet vil i samarbejde med sundhed og omsorg se nærmere på sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i løbet af TRYGT MILJØ I JUNIOR OG UNGDOMSKLUBBER: Med udgangspunkt i de gode fritidsmuligheder er der specifikt sat fokus på trygheden i klubber og juniorklubber års alderen er vigtig for børn og unges identitetsdannelse, og denne udvikling sker bedst i trygge omgivelser. Klubberne er meget tydelige i deres regler, der er professionelt personale, der tages hånd om den enkelte, mobning tolereres ikke og vigtigst af alt skal der være plads til alle. OVERGANGEN FRA FOLKESKOLE TIL UNGDOMSUD- DANNELSER: I SSP samarbejdet er der fokus på de overgange der sker, især fra folkeskole til ungdomsuddannelse. UU har i 2013 haft et særligt fokus her, med oprettelse af nogle ungegrupper. Dette arbejde vil SSP samarbejdet følge tæt i SKABE TRYGHED OGSÅ FOR DE UNGE I NATTELIVET: SSP samarbejdet har i 2013 haft fokus på bevillinger til restaurationerne. Det har været et ønske at begrænse adgangen til restaurationerne for de årige i nattelivet, og der er lavet nogle gode aftaler for fremtiden, hvor disse unge kan deltage ved særlige lejligheder. ET UDVIKLENDE UNGDOMSMILJØ: SSP samarbejdet har fulgt ungdomsrådet, aktørerne og et kommende Ungdomsunivers med stor interesse, og ønsker fremover at få et godt samarbejde med disse interessenter. 8

9 SPECIFIK FOREBYGGELSE: Her er der tale om en målrettet indsats over for børn og unge, der er i risiko for på sigt at begå kriminalitet eller få et misbrug. Som udgangspunkt er der fokus på børn, der er i en sårbar eller udsat position. Hovedformålet med den specifikke forebyggelse er at sikre at børn og unge der udviser tegn på mistrivsel og risikoadfærd bliver opsporet tidligt. Her sætter Norddjurs Kommune ind på følgende områder: Fagpersoner har nødvendig viden om tegn på trivsel/ mistrivsel, samt risikoadfærd og risikofaktorer Helhedsorienteret og sammenhængende indsats Støtte til forældre Tryghed for børn i brudte familier Hjælpe og støtte til et aktivt fritidsliv Fastholdelse i uddannelse Fokus på skolefravær Udvikling af opsporingsværktøj til +18 årige FAGPERSONER HAR NØDVENDIG VIDEN OM TEGN PÅ TRIVSEL/ MISTRIVSEL, SAMT RISIKOADFÆRD OG RISIKOFAKTORER: I forbindelse med de to årlige SSP temadage, har der hele tiden været fokus på den nyeste viden og forskning indenfor området. SSP Østjyllands samarbejdet har også lavet flere kompetenceudviklingsdage, hvor SSP medarbejderne i kommunen har kunnet deltage. Bl.a. havde Norddjurs 7 personer med til en konference om alkohol på ungdomsuddannelser. I forbindelse med arbejdet med forebyggelsesplanen samt SSP læseplanen vil det fremover være oplagt at lave en mere detaljeret plan for hvilke fagpersoner, der skal kunne hvad og på hvilket alderstrin m.m. HELHEDSORIENTERET OG SAMMENHÆNGENDE INDSATS: Der afholdes mini SSP møder på skolerne, for at sikre en hurtig og sammenhængende indsats omkring helt lokale begyndende problematikker. Et eksempel på en sammenhængende indsats er, da SSP i efteråret blev kontakt af DSB vedr. problemer med hærværk og lign. i Grenå og Trustrup på stationen. Her satte SSP samarbejdet sig ned og fik gjort følgende: Politiet kørte i forbindelse med deres alm. patrulje altid forbi banegården i Grenå og stationen i Trustrup. Mødte de unge uden billet, blev de bedt om at gå. Ungdomskonsulenterne kørte også forbi efter behov og snakkede med de unge der måtte være. Ungdomskonsulenterne kontaktede deres kollegaer i UngNorddjurs institutioner, som også på skift kørte forbi, og evt. hentede de unge hjem som hørte til hos dem. SSP i Syddjurs blev også kontaktet og de ville også holde øje på stationerne i Kolind og Ryomgård. DSB ville se noget mere video igennem, så der evt. kunne ses nogle unge mennesker, der havde benyttet togene og som vi kunne kontakte for en yderligere snak. Alt dette har betydet, at der er meget begrænset hærværk nu, og at de unge ikke bruger stationerne som opholdssteder, men laver noget mere fornuftigt, som f.eks. benytter ungdomsklubben. STØTTE TIL FORÆLDRE: Alle fagpersoner der arbejder med børn og unge, står altid til rådighed med råd og vejledning til forældre. Der har været efterspørgsel på at forældrekursus til forældre med teenagere, forældrekurser til nye forældre, forældregrupper m.m. SSP vil i løbet af 2014 undersøge hvor mange forskellige støttemuligheder der er til forældre, og samtidig finde ud af om de er dækkende for det behov der er. TRYGHED FOR BØRN I BRUDTE FAMILIER: SSP vil også i løbet af 2014 sætte endnu mere fokus på børn i problematisk brudte familier. Især fordi det viser sig at være nogle af de mest udsatte børn, som vokser op i disse. 9

10 HJÆLPE OG STØTTE TIL ET AKTIVT FRITIDSLIV: Fritidspas projektet kører på 3 år, og støtter alle børn og unge fra 6-17 år med at komme i gang med en fritidsaktivitet. Projektet søges forankret i Ungdomskonsulenterne har i samarbejde med familieafdelingen haft 19 unge i dusørjob i Disse dusørjob er med til at forebygge at den unge udøver risikoadfærd. FASTHOLDELSE I UDDANNELSE: SSP vil have ekstra fokus på dette fremover, bl.a. for at kunne opfylde 95 % målsætningen. FOKUS PÅ SKOLEFRAVÆR: Ungdomskonsulenterne tjekker skolernes fraværslister 4 gange om året, og tager efterfølgende problematisk fraværd op på mini SSP møder eller på møder med skoleledelsen. UDVIKLING AF OPSPORINGSVÆRKTØJ TIL +18 ÅRIGE: SSP+ sættes for alvor på programmet i 2014, og et opsporingsværktøj vil være noget af det første der vil blive taget hånd om. Til at understøtte de fleste af ovenstående indsatser har ungdomskonsulenterne i UngNorddjurs en vigtig rolle. De arbejder primært med at forhindre udsatte børn og unge i at skulle have en yderligere foranstaltning, men samtidig er de også de unges bisidder ved afhøringer, og får unge behov for yderligere hjælp end ungdomskonsulenterne kan give er de klar ved den unges side et godt stykke hen ad vejen. FIGUR 1. UNGDOMSKONSULENTENS SAGER NYE UFORMELLE SAGER 0 SOCIAL DØGNVAGT I figur 1 kan man se udviklingen af de nye sager ungdomskonsulenterne har fået hvert år. Samtidig viser den de sociale døgnvagts sager ungdomskonsulenterne har ud over afhøringer, som de også deltager i. Ungdomskonsulenterne har den sociale døgnvagt når forvaltningen har lukket. Tallene viser at der er sket en stagnering. 10

11 INDIVIDORIENTERET FOREBYGGELSE: Her er indsatsen rette mod de børn og unge, som allerede har begået kriminalitet, eller er truet i en sådan grad at der allerede er lavet foranstaltninger fra kommunens side. Hovedformålet er at forebygge at den unge begår ny kriminalitet, kommer ud af sit misbrug eller får forbedret den akutte situation barnet eller den unge er kommet i. Her sætter Norddjurs Kommune ind på følgende områder: Sanktioner kombineres med pædagogisk indsats Ungdomskonsulenter deltager i alle afhøringer af unge under 18 år. Forebyggende hjemmebesøg Samarbejde med kriminalforsorgen Rusmiddelbehandling Ungesamråd Øvrige foranstaltninger Øvrige fokusområder UNGDOMSSANKTIONER: Der har i 2013 ikke været nogen unge i Norddjurs der er blevet idømt en ungdomssanktion. AFHØRINGER AF UNGE UNDER 18 ÅR: Ungdomskonsulenterne har deltaget i 63 afhøringer med unge fra Norddjurs, samt 12 afhøringer med unge fra andre kommuner. FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG: Efter hver afhøring har ungdomskonsulenterne været på hjemmebesøg hos den unge og dennes familie, sammen med en socialrådgiver fra myndighedsafdelingen. (Dog ikke de unge fra andre kommuner) SAMARBEJDE MED KRIMINALFORSORGEN: I de tilfælde hvor en ung på 17 år nærmer sig en frihedsstraf, bliver kriminalforsorgen som regel inddraget med henblik på forskellige vurderinger. I det tilfælde vil der være samarbejde med ungeteam og ungdomskonsulenterne. Ellers er samarbejdet primært når de unge er over 18 år. Dette vil der komme mere fokus på i 2014 RUSMIDDELBEHANDLING: Misbrugsbehandlingen for unge med misbrugsproblematikker op til 18 år ligger i Norddjurs Kommune i UngNorddjurs. Misbrugsbehandlingen er et ambulant behandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år. Behandlingen varetages fra UngNorddjurs, som har særlig ekspertise i og erfaring med familier og unge med misbrugsproblemer. Behandlingen er individuel, men altid med inddragelse af netværket. I misbrugsbehandlingen i UngNorddjurs arbejder vi med de unge ud fra et niveauperspektiv. Unge, der er omfattet af målgrupperne - niveau 1, modtager generel rådgivning ved ungdomskonsulenter eller støtte kontaktperson visiteret fra Familierådgivningen. Unge der er omfattet af målgrupperne - niveau 2 og 3 visiteres til behandling ved misbrugskonsulent. UNGESAMRÅD: Der er i Østjylland et ungesamråd, som træder sammen om mere omfattende kriminalitetssager med unge. Det er typisk hvis den unge står til en fængselsstraf el. lign. Her kan ungesamråd lave en indstilling til retten, og den unge vil hurtigere kunne få sin dom. Vi kan dog bringe sager for ungesamråd, hvis vi har begrundet bekymring for en ung, som vi ønsker endnu flere øjne på. Vi har i 2013 ikke haft nogen sager i ungesamråd ØVRIGE FORANSTALTNINGER: Kommunen har mulighed for at lave andre foranstaltninger for en ung, som har brug ekstra støtte. Det kunne være: Dusørjob Efterskole Støtte/kontaktperson Familiepleje Anbringelse 11

12 ØVRIGE FOKUSOMRÅDER: Der har i løbet af 2013 været fokus på følgende og som ønskes endnu bedre belyst i Det er alle områder, som kan være med til at styrke trivsel hos den enkelte unge: Frontmedarbejdere i Ungeteam hurtig indsats overfor udsatte familier Fokus på Unge i centrum holde de unge inden for normalsystemet Tilbud til overvægtige børn og unge Forældreevne undersøgelse som redskab Psykologisk udredning af børn og unge Motivere de svage unge til at modtage støtte KRIMINALITETSSTATISTIK: FIGUR 2 UNGE UNDER 18 ÅR I NORDDJURS KOMMUNE ANTAL SIGTEDE UNDER 18 ÅR NORDDJURS UNGE ANTAL SIGTELSER NORDDJURS UNGE ANTAL SIGTEDE FRA ANDRE KOMMUNER, MED BOPÆL I NORDDJURS ANTAL SIGTELSER AF UNGE FRA ANDRE KOMMUNER, MED BOPÆL I NORDDJURS SAMLET ANTAL UNGE SAMLET ANTAL SIGTELSER Som det fremgår af figur 2, så er antallet af unge fra Norddjurs Kommune der bliver sigtet af politiet stort set uændret de seneste 4 år. FIGUR 3 SIGTEDE PERSONER I ALT Sigtede, der har bopæl i Norddjurs Kommune, og som i årene har været i kontakt med politiet i relation til de sagskategorier, der indgår i det særskilte diagram ANTAL U15-PERSONER ANTAL SIGTELSER MOD U15-PERSONER ANTAL SIGTEDE ÅRIGE ANTAL SIGTELSER MOD ÅRIGE ANTAL SIGTEDE ÅRIGE ANTAL SIGTELSER MOD ÅRIGE ANTAL SIGTEDE OVER 25 ÅR ANTAL SIGTELSER MOD PEERSONER OVER 25 ÅR I figur 3 kan man se fordelingen efter alder, men her er der ikke taget højde for unge fra andre kommuner. Der er dog heller ikke de store udsving. 12

13 FIGUR UDVALGTE ANMELDELSER BEGÅET I NORDDJURS KOMMUNE I ÅRENE HELE STRAFFELOVEN VOLD HÆRVÆRK INDBRUD RØVERI TYVERI BRUGSTYVERI LOV OM EUFORISERENDE STOFFER VÅBENLOVEN ORDENSBEKENDT- GØRELSEN Figur 4 viser antallet af anmeldelser inden for forskellige kategorier. Det er værd at bemærke det store fald i anmeldelser siden FIGUR 5 38 ANTAL SIGTELSER PR. UNG UNGE MED 1 SIGTELSE UNGE MED 2 SIGTELSER UNGE MED 3-4 SIGTELSER UNGE MED 5 ELLER FLERE SIGTELSER Figur 5 viser at af de 52 unge under 18 år der blev sigtet i 2013, så er de 38 kun sigtet en gang eller for et forhold. Det kunne altså tyde på at de hurtige hjemmebesøg efter første sigtelse har en effekt. FIGUR SIGTET FOR BUTIKSTYVERI HÆRVÆRK BRUGSTYVERI INDBRUD ORDENSBEKENDT- GØRELSEN EUFORISERENDE STOFFER TYVERI VOLD ANDET Figur 6 viser hvad de unge under 18 år er blevet sigtet for. Andet dækker over mindre forseelser, og ingen har lavet noget der kræver en ubetinget straf. 13

14 FIGUR 7 Figur 7 viser kriminaliteten i Norddjurs Kommune siden Hvis vi ser på kommunefigur 2, så er 2001 sat til indeks 100, mens 2012 ligger på ca. 50. Dvs. at ungdomskriminaliteten i Norddjurs Kommune er faldet 50 % på 11 år ÅRIGE ÅRIGE UD Udviklingen i antal mistanker og sigtelser mod børn og unge under 18 år, fordelt efter aldersgrupper, ÅRIGE ÅRIGE Udviklingen i antal mistanker og sigtelser mod børn og unge under 18 år, pr i aldersgruppen, fordelt efter aldersgruppe Indeks 2001 = Personer årige Sigtelser Personer årige Sigtelser Antal mistænkte/sigtede personer og antal forhold fordelt efter aldersgruppe

15 SSP ØSTJYLLAND: SSP Østjylland er kommet i stand ved at Kredsrådet har bevilget 25 øre pr. indbygger til kompetenceudvikling af SSP medarbejdere i Østjylland. Formålet med SSP Østjyllandsgruppen er at lave kompetenceudvikling for alle der arbejder med SSP opgaver i hele politikredsen. I 2013 HAR DER VÆRET LAVET FØLGENDE: Desuden har vi altid fokus på Social pejling som metode. SSP Østjylland skal i 2014 være medarrangør af DKR og Trygfondens kriminalpræventive dag. Det er den koordinerende ungdomskonsulent der er Norddjurs kommunens repræsentant i SSP Østjylland. Udgivelse af en folder om Fester for og med unge Oprettelse af en facebookgruppe med fokus på vidensdeling og diskussion Et større arrangement om Social norms marketing forebyggelsesmetode fra USA, hvor fokus var nedbringelse af alkoholindtaget på ungdomsuddannelserne. DOKUMENTATION OG EVALUERING: Som dokumentation for at udviklingen går i den rigtige retning vil vi benytte os af følgende: 9 klasses undersøgelse lokale tal, hvert år i foråret. Statistik fra bl.a. Danmarks statistik Kriminalitetsstatistikker Hvordan har du det undersøgelsen i Region Midtjylland I 2013 har vi desuden fået evalueret projekt sundere alkoholvaner 15

16 LINKS: Norddjurs kommune UngNorddjurs Østjyllands politi UU Djursland SSP samrådet DKR Alkohol og samfund Red barnet Socialstyrelsen Børnerådet SFI Danmarks statistik Net stof Sikker chat Social pejling Sundhedsstyrelsen Center for intervention

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse...side 9

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse...side 9 SSP ÅRSRAPPORT 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord...Side 3 SSP samarbejdet...side 4 Indsatser...Side 6 Generel forebyggelse...side 7 Specifik forebyggelse...side 9 Individorienteret forebyggelse...side 11

Læs mere

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse... Side 10

Forord...Side 3. SSP samarbejdet...side 4. Indsatser...Side 6. Generel forebyggelse...side 7. Specifik forebyggelse... Side 10 SSP ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord...Side 3 SSP samarbejdet...side 4 Indsatser...Side 6 Generel forebyggelse...side 7 Specifik forebyggelse... Side 10 Individorienteret forebyggelse... Side

Læs mere

1. Godkendelse af referat... 1. 2. Sidste nyt. Herunder meddelelser, referater m.m... 2. 3. Handleplan... 4. 4. Projekt god løsladelse...

1. Godkendelse af referat... 1. 2. Sidste nyt. Herunder meddelelser, referater m.m... 2. 3. Handleplan... 4. 4. Projekt god løsladelse... SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2015 Sted : Norddjurs kommune, Glesborg bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 25. februar 2015. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Bro, Lokalpolitileder

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj 2013. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog John V. Pedersen, Lokalpolitileder + Helle

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd

Referat. SSP Lokalråd SSP Lokalråd Referat Møde nr.: 4/2013 Sted : Østjyllands politi, Vestre skovvej 1, 8500 Grenå Dato : 27. november 2013. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog John V. Pedersen, Lokalpolitileder

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts 2011. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Broe Sørensen,

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 15.

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 15. SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Per Bennekov,

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. Referat Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder + Kent T. Soelberg, Leder

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Beslutningsreferat. SSP Lokalråd

Beslutningsreferat. SSP Lokalråd SSP Lokalråd Beslutningsreferat Møde nr. : 2/2010 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 01. juni 2010. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder

Læs mere

SSP Årsrapport Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs : 1. maj 2012

SSP Årsrapport Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs : 1. maj 2012 Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs Dato : 1. maj 2012 Indledning: SSP står for Samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. SSP er et lokalt samarbejde med det formål at styrke udviklingsbetingelser

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11. SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Kent T. Soelberg, Leder

Læs mere

SSP Årsrapport Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs : 1. februar 2013

SSP Årsrapport Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs : 1. februar 2013 SSP Årsrapport 2012 Udarbejdet af : SSP og Ungnorddjurs Dato : 1. februar 2013 2 SSP Årsrapport 2012 1. Indhold 1. Indhold... 3 2. Indledning... 4 3. Lokalrådet:... 6 4. SSP udvalgene:... 7 5. SSP koordinatorens

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Kent T. Soelberg, Leder af

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde SSP SSP-politik for Aabenraa Kommune SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde Forord Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats ønsker vi i SSP-regi at bidrage til, at Aabenraa kommune

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Udlændinge, integrations og boligministeriet

Udlændinge, integrations og boligministeriet 1 Overblik over organisering af SSP-området i Assens Kommune Justitsministeriet Udlændinge, integrations og boligministeriet Ministerie for børn, undervisning og ligestilling NFC nationalt forebyggels

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Årsberetning 2015 fra SSP

Årsberetning 2015 fra SSP Årsberetning 2015 fra SSP Indledning 2015 har været præget af, at flere centrale unge fra den tidligere problematiske ungegruppe fra 2013 er vendt tilbage til Struer fra deres opholdssteder. De er på forskellige

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014 Informationsmøde om Netværkssamråd Oktober 2014 Program Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.10 Den nye lovgivning om netværkssamråd baggrund og intentioner. Kl. 10.40 Socialstyrelsens rådgivning i forbindelse med

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4

Læs mere

SSP-samarbejdets organisering

SSP-samarbejdets organisering SSP står for samarbejdet mellem Skolerne, Socialforvaltningen og Politiet. Formålet med SSPsamarbejdet er at koordinere den kriminalpræventive indsats, der ydes overfor børn og unge; Herunder også den

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 INDHOLD: FORORD:... 3 BAGGRUND:... 3 FORMÅL:... 3 ANVENDELSE AF LÆSEPLANEN:... 4 OVERSIGT:... 5 BH. KLASSE:... 6 1.

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli der er færre der oplyser, at de har begået kriminalitet. Til gengæld er andelen Sagsbehandler: MBI

Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli der er færre der oplyser, at de har begået kriminalitet. Til gengæld er andelen Sagsbehandler: MBI Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli 2012 Overordnet er udviklingen indenfor ungdomskriminalitet gået den helt rigtige vej over de sidste 20 år. Der er færre der registreres for kriminalitet, og

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

STRATEGI FOR FOREBYGGELSE

STRATEGI FOR FOREBYGGELSE STRATEGI FOR FOREBYGGELSE BØRNE- OG UNGDOMS KRIMINALITET HØRING 2014-2018 2 Indledning Vejle Kommune ønsker med denne kriminalitetsforebyggende strategi at styrke indsatsen for at forebygge kriminalitet

Læs mere

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning: SSP-samarbejdet er tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn/unge og deres forældre. SSP står for samarbejdet mellem skole,

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere