Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem"

Transkript

1 Marts 2012 OVERENSKOMST mellem SAS Konsortiet i Danmark, SAS Cargo Group A/S, Trust Forwarding A/S, Spirit Air Cargo Handling Denmark A/S, SAS Ground Services DK A/S og HK Luftfart SAS

2 1 OVERENSKOMSTOMRÅDE TJENESTETID M. V Fast tjenestetid Tjenestetid Placering af tjenestetid Skiftende tjenestetid Tjenestetid Udarbejdelse og bekendtgørelse af skift Placering af tjenestetid Spisepauser Hviletid mellem to vagter Skift- og vagtændringer Skiftændringer Vagtændringer Disponible afløsere Indendørs/udendørs tjeneste Fridage Indlæggelse af enkelte fridage Generelt (gælder både medarbejdere på fast- og skiftende tjenestetid) Pauser for medarbejdere ved kundeekspedition Pauser for medarbejdere med kontinuerligt indtastningsarbejde Elever på handelsskole LØN Lønskalaer Løn/prøvetid Vikarer Lønforhold ved jobskifte indenfor overenskomstområdet og inden for et SAS ejet selskab i Danmark hvor SAS har 50 % eller over 50 % af aktierne Inden for samme joblønklasse: Nyt job i lavere lønklasse end tidligere job: Nyt job i højere lønklasse end tidligere job: Løndispositionsdato Graviditets-, barsels-, forældre- og fædreorlov Barns første sygedag Førtidspension Ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse Pension Særlig opsparing dages reglen OVERARBEJDE Overenskomst SAS HK Luftfart

3 4.1. Generelt Overarbejde i forlængelse af tjeneste Kompensation for overarbejde og afspadsering af overarbejde Overtidskompensation i forbindelse med faglige kurser Overtidskompensation i forbindelse med tjenesterejser Undervisningshonorar Kompensation i forbindelse med møder SKIFTEHOLDSTILLÆG Til personale med skiftetjeneste udbetales følgende tillæg: Vedrørende fast skifteholdstillæg Skiftkonverteringstillæg Kriterier for at oppebære konverteringstillæg: ANCIENNITETSBEREGNING ANCIENNITETSBEREGNING Ansættelsesanciennitet Lønanciennitet Lønanciennitet ved genansættelse FERIE Overførsel af ferie Ferie under 1 dag Optjening og afholdelse af ferie i timer Skifteholdstillæg under ferie Feriefridage KONSTITUTION REGLER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER Valg af tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentantens opgaver Afskedigelse af tillidsrepræsentanter Opslag m.m UDDANNELSESFONDEN OG UDDANNELSESPULJEN ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE, MILJØ OG ORGANISATION Ændringer i det fysiske arbejdsmiljø eller organisationen Personalereduktioner Overenskomst SAS HK Luftfart

4 12.3. Vægring mod at udføre arbejdsopgaver, der er forbundet med funktionærens eller passagerernes sikkerhed Information om overenskomster Stempelure og lignende kontrolforanstaltninger Efter- og videreuddannelse Tiltag til forbedring af opsagte medarbejderes eksterne jobmuligheder Parkering SENIORORDNING FAGRETLIGE REGLER OVERENSKOMSTENS GYLDIGHED BILAG TIL OVERENSKOMSTEN Bilag 1 Vedr. deltidsansatte Bilag 2 Oversigt over kompensationsregler for vagtændringer, vagtforskydninger og overarbejde for fuldtidsmedarbejdere på skiftende tjenestetid Bilag 3 Oversigt over kompensationsregler for vagtændringer, vagtforskydninger og overarbejde for deltidsmedarbejdere på reduceret skiftende tjenestetid Bilag 4 Kørselstilskud på Danske provinsstationer Bilag 5 HK LUFTFART - SAS lønsystem Bilag 6 Tilkaldeassistance Bilag 7 Frihed med løn til faglige aktiviteter Bilag 8 Procedure for udvælgelse af medarbejdere til opsigelse i forbindelse med SAS opsigelser grundet selskabets forhold Bilag 9 Tiltag til forbedringer af opsagte medarbejderes eksterne jobmuligheder Bilag 10 Oversigt over genetillæg Bilag 11 Aftale for at modgå - Social dumping Bilag 12 Gældende for Scandinavian Ground Handling Tillæg Protokollat vedr. Flight Clerk Tjeneste Bilag 13 Gældende for SAS Cargo Group A/S, Trust Forwarding A/S og Spirit Air Cargo Handling Denmark A/S Overenskomst SAS HK Luftfart

5 Overenskomst SAS HK Luftfart

6 1 OVERENSKOMSTOMRÅDE Overenskomsten omfatter de i SAS Konsortiet i Danmark, (herefter SAS), ansatte elever og funktionærer, som ikke har ledelses-/personaleansvar og/eller er SAS tillidsmænd jvf. hovedaftalens 5. Overenskomst SAS HK Luftfart

7 2 Tjenestetid m. v Fast tjenestetid Tjenestetid Den effektive arbejdstid er på ugens 5 første hverdage 7 timer og 25 minutter ekskl. en frokostpause på 35 minutter. Lørdag er tjenestefri. For funktionærer, der arbejder i nær tilknytning til timelønnet personale, er den effektive arbejdstid 37 timer pr. uge, og spisepausen er den samme som for de timelønnede, der arbejdes sammen med Placering af tjenestetid Tjenestetiden skal på ugens 5 første hverdage ligge inden for tidsrummet kl og Den daglige arbejdstid må ikke overstige 8 timer og 25 minutter ekskl. spisepause Såfremt en funktionær er interesseret i at anvende en anden tjenestetid end SAS normale kontortid, kan der, efter aftale mellem den ansatte og dennes afdelingschef, etableres såkaldt forskudt tjenestetid inden for tidsrummet kl Det er dog en forudsætning herfor, at afdelingens arbejde ikke berøres heraf i negativ retning, at den samlede ugentlige arbejdstid udgør de under pkt nævnte timer, samt at tjenestetiden for de enkelte ugedage aftales for mindst 1. måned ad gangen Der ydes ikke skifteholdstillæg i forbindelse med den under pkt nævnte tjenestetid, og SAS forbeholder sig ret til at ændre denne til normal kontortid med en måneds varsel, såfremt det af arbejdsmæssige eller andre årsager anses for nødvendigt Skiftende tjenestetid Tjenestetid Den ugentlige nettoarbejdstid udgør for morgenskift 37 timer, for aftenskift 34 timer og for natskift 34 timer. I afdelinger med skiftende tjenestetid må bruttotjenestetiden inklusiv spisepauser på 35 minutter ikke overstige 160 timer på en vilkårlig 4 ugers periode. Arbejdstiden er eksklusiv spisepauser på 35 minutter gennemsnitlig for en 4 ugers periode på to-skift 142 timer og 20 minutter og på tre-skift 140 timer svarende til en bruttotjenestetid på to-skift 154 timer og på tre-skift 152 timer for en 4 ugers periode inklusive en spisepause på 35 minutter. Den ugentlige gennemsnitlige bruttotjenestetid for medarbejdere på to-skift 38,5 time og for medarbejdere på 3 tre-skift 38 timer inklusive spisepauser på 35 minutter, sva- Overenskomst SAS HK Luftfart

8 rende til en gennemsnitlig ugentlig effektiv arbejdstid på to-skift på 35,5 time og på tre-skift på 35 timer Tjenestetiden på den enkelte dag skal være samlet Udarbejdelse og bekendtgørelse af skift Skiftene bekendtgøres senest 4 uger før deres ikrafttræden og gælder for 3 mdr. ad gangen. Perioderne er JAN MAR, APR JUN, JUL SEP og OKT DEC. Medarbejdere skiftlægges for et halvt år ad gangen APR SEP og OKT MAR, således at medarbejderne stadig kender mønster for fri weekend og fridage for hvert trafikprograms periode. Dette betyder at der udarbejdes 4 skift pr. år og medarbejderne kender deres frihedsmønster for 6 mdr. ad gangen. De halvårlige skift, samt skiftændringer som omfatter over 20 % af medarbejderne i afdelingen, udarbejdes i samarbejde med det berørte personale og skal fremsendes til HK Luftfart - SAS, inden skiftene træder i kraft Placering af tjenestetid Den daglige skiftlagte tjenestetid for skiftgående må ikke være mindre end 6 timer og ikke overstige 9 timer. I forbindelse med tjenestetid regnes døgnet fra kl Døgnet starter kl og slutter kl En arbejdsperiode må ikke overstige 5 arbejdsdage. Afvigelse herfra kan dog ske efter aftale med den enkelte medarbejder. For hver afvigelse tilgodeskrives en fridag. Hvis medarbejderen ønsker det, kan perioden dog brydes med en fridag, således at en periode på 5 arbejdsdage ikke overskrides. En samlet nattjeneste regnes i denne forbindelse som 1 arbejdsdag. Frivillige vagtbytninger og overarbejde på fridage må ikke give anledning til urimeligt lange sammenhængende arbejdsperioder. Vagter kan ikke påbegyndes i perioden efter kl og før kl Der kan dog af produktionsmæssige årsager afviges fra denne regel, sådan at vagter undtagelsesvis kan starte kl Sådanne afvigelser kan højest forekomme én gang per 4-ugers periode pr. medarbejder. Eventuelle afvigelser kompenseres med kr.158. Vagter kan ikke afsluttes i perioden efter kl og før kl Der kan i forlængelse af vagter kun varsles overarbejde, som går ind i nævnte periode på grund af uforudsete hændelser. Efter en nattevagts afslutning kan næste vagt i samme døgn alene være en nattevagt. Overenskomst SAS HK Luftfart

9 En nattevagt kan ikke overstige 8 timers tjenestetid. Det tilstræbes, at efter en nattevagt følger en aftenvagt eller fridag. Der kan kun startes én vagt i hvert døgn. Angående overarbejde henvises i øvrigt til 4 i overenskomsten. Vagterne skal påbegyndes og afsluttes på hele, halve og kvarte timer. Ovenstående kan kun afviges efter forudgående aftale mellem SAS og HK I SAS. Vagt efter afholdelse af ferie Efter afslutning af ferie på en søndag må der ikke skiftlægges en vagt natten mellem søndag og mandag Spisepauser Spisepauser skal afvikles mellem kl og kl samt kl og kl Når en vagt påbegyndes kl eller tidligere og afsluttes senere end kl gives der 2 spisepauser. Forskydes spisepausen efter anmodning mere end ½ time udover nævnte tidspunkter betales et tillæg på kr Såfremt spisepauser undtagelsesvis ikke kan afvikles ydes et tillæg på kr Ved mindst 2 timers overarbejde i forbindelse med en vagt skal der, såfremt den samlede tjenestetid udgør 10 timer eller mere, gives 2 spisepauser Hviletid mellem to vagter Den samlede hviletid mellem 2 vagter skal være på mindst 11 timer. Hviletiden beregnes fra vagtens ophør (=skiftlagt vagt + evt. overtid). I tilfælde af vagt den følgende dag, påbegyndes denne vagt det nødvendige antal timer senere for at kunne tilgodese reglen om 11 timers samlet hviletid mellem 2 vagter Skift- og vagtændringer Skiftændringer En skiftændring er en ændring af tørnlisten for et tidsrum af mindst 1 uges varighed eller en ændring af vagter i tjenestelisten (nøgleskift). Skiftændringer skal gives med et varsel på mindst 2 uger, og der kan foretages 3 skiftændringer pr. skiftperiode. 2 skiftændringer kan foretages vederlagsfrit og for den 3. ydes der et vederlag på kr Overenskomst SAS HK Luftfart

10 Hvis der er behov for skiftændringer udover de ovenfor nævnte, vil efterfølgende ændringer blive betragtet som vagtændringer (jvf. pkt ) Vagtændringer Vagtændringer, der er andre ændringer end de under pkt nævnte, skal gives med mindst 3 x 24 timers varsel, og for hver ændring ydes der et vederlag på kr. 193 En overskridelse af den oprindelige planlagte tjenestetid betragtes som overarbejde. Parterne er enige om, at SAS overenskomstmæssige mulighed for at pålægge medarbejderne vagtændringer tilsigter at imødekomme behovet for, på baggrund af aktuelle produktionsmæssige forhold, at opretholde den nødvendige bemanding. SAS bekræfter, at det er selskabets personalepolitik, at der ved vagtændringer skal tages størst mulig hensyn til de berørte medarbejderes personlige forhold, således at sådanne vagtændringer, så vidt det er muligt, skal gennemføres på frivilligt grundlag. Ledelsen vælger fremgangsmåden ved opfyldelse af de nævnte personalepolitiske tilkendegivelser. Anmodes medarbejderen om at forskyde sin(e) fridag(e) ydes et tillæg på kr Anmodes en funktionær om at forskyde sin tjeneste med mindre varsel end 3 x 24 timer regnet fra oprindelig vagts begyndelse ydes et tillæg på kr Forlænges vagten ydes overtidskompensation. Vedrørende kompensationsregler for vagtændring, vagtforskydning og overarbejde henvises i øvrigt til skemaet i bilag 2 til overenskomsten Disponible afløsere Disponible afløsere er ikke omfattet af ovennævnte regler for skift- og vagtændringer. Der kan maximalt gives 4 disponible vagter i en 4-ugers periode. Såfremt disponible afløsere med kortere varsel end 3 x 24 timer tildeles tjeneste i anden periode end den i tørnlisten anførte, udbetales der den pågældende en godtgørelse på kr pr. tilfælde. Disponible vagter kan lægges før eller efter fridage/feriedage. Den skiftlagte hviletid må ikke reduceres ved en ændring. Meddelelse om ændring af vagter skal gives senest kl dagen før. Hvis varslet gives senere end dette tidspunkt, betragtes vagten ikke længere som disponibel vagt. Overenskomst SAS HK Luftfart

11 Meddelelser om ændring af disponibel vagt efter en eller flere fridage/feriedage skal være medarbejderen i hænde inden arbejdstids ophør på seneste vagtdag før den disponible vagt. Ved ændring af disponible vagter placeret før eller efter en eller flere fridage/feriedage kan den skiftlagte hviletid nedsættes med 2 timer Indendørs/udendørs tjeneste I de tilfælde, hvor en medarbejder får ændret en skiftlagt indendørs tjeneste til udendørs tjeneste eller omvendt, skal besked så vidt muligt gives den pågældende senest dagen før Fridage Der skal i hver uge ydes 2 sammenhængende fridage af minimum 56 timers varighed. Der kan dog af skiftmæssige årsager afviges fra denne regel, minimum 54 timer. Eventuelle afvigelser kompenseres med kr. 158,-pr. time. Det skal tilstræbes, at der kun afviges fra 56- timers reglen til minimum 54 timer en gang pr. 3 ugers periode. Ved en enkelt fridag forstås en tjenestefri dag med forudgående og efterfølgende nattehvile, dvs. et tidsrum på mindst 30 timer. Ved nattehvile forstås frihed på seks timer mellem kl og kl Såfremt det ifm. trafikuregelmæssigheder og lignende ikke er muligt at yde 30 timers frihed og/eller defineret nattehvile udbetales kr. 158,- pr. time i tillæg til præsteret overarbejde. Efter en enkelt fridag kan vagten tidligst påbegyndes kl Ved en sammenhængende lørdag/søndags frihed forstås frihed fra fredag kl til mandag kl Sammenhængende lørdag/søndags frihed kan af produktionsmæssige grunde forskydes indtil 1/2 time. Der skal i hver vilkårlig 3-ugers skiftperiode gives mindst een sammenhængende lørdag/søndags frihed. I det omfang der forekommer søgnehelligdage forhøjes antallet af årlige fridage tilsvarende. Ved beregning af søgnehelligdage medtages følgende dage, når disse falder på mandag - fredag således: Grundlovsdag 1 dag 24 december 1-25 december 1 - Overenskomst SAS HK Luftfart

12 26 december 1-31 december 1-01 januar 1 - Såfremt de nævnte dage falder på en lørdag eller søndag gives ingen kompensation Såfremt afvikling af de fridage, der kompenserer søgnehelligdage på grund af tjenstlige forhold ikke har været muligt, tilkommer der de pågældende kompensation for de manglende dage. Denne kompensation kan afspadseres time til time, hvis dette er muligt, eller kompensationen kan afvikles som hele dage i indeværende eller efterfølgende skiftperiode. Dersom afvikling ikke har fundet sted inden nævnte frist, udbetales timebetaling senest med udgangen af 3. skiftperiodes 1. måned. En fridag regnes til 8 timer. En afspadseringsdag beregnes med den aktuelle vagts længde. Under hensyntagen til den aktuelle produktion og det deraf konstaterede bemandingsbehov kan SAS tildele tvungen afspadsering i forbindelse med: Juleperioden, 24., 25. og 26. december. Nytåret, 31. december og 01. januar. Påskeperioden fra skærtorsdag til 2. påskedag. Denne afspadsering skal tildeles med minimum 2 ugers varsel Indlæggelse af enkelte fridage Hensigten med overenskomstens bestemmelser er, at kunne imødekomme den enkelte medarbejders ønske om afvikling af optjente fridage. Samtidig er der enighed om, at trafikken og tjenesteopgaverne under alle forhold skal kunne afvikles forsvarligt. Opsparet frihed for præsteret overarbejde, kompensation for søgnehelligdage, der udgør hele dage, kan efter funktionærens ønske indlægges med minimum 4 ugers varsel. Hvis fridagene udgør hele uger, kan disse indtegnes på ferieønskelister i prioritet efter ferievalg. Der kan ikke indlægges enkelt fridag på nattevagter. Mellem HK I SAS og SAS aftales inden 1. april 1987 et maksimumantal indlagte fridage pr. ugedag pr. sektion inden for respektive funktionsområder. Indtil denne dato anvendes eksisterende regler. Overenskomst SAS HK Luftfart

13 Hvis der ved indlæggelse af enkelte fridage skulle vise sig væsentlige problemer med den praktiske gennemførelse af bestemmelsen, kan spørgsmålet til enhver tid tages op til nærmere drøftelse mellem SAS og HK I SAS. Såfremt det, på grund af for mange fridagsønsker, ikke er muligt at afvikle trafikken og arbejdsopgaverne forsvarligt, kan SAS regulere omfanget af frihed, således at tilstrækkelig bemanding opnås. SAS skal blandt andet tilbyde ekstravagter til kollegerne for at imødekomme funktionærers ønske om afspadseringsfridage forinden der bliver givet afslag på en anmodning om at få afspadsering. Sådanne tilfælde forelægges HK LUFTFART - SAS inden igangsættelsen. Hvis frihed ikke kan gives, skal den enkelte medarbejder have dette meddelt senest 3 uger før datoen for den ønskede fridag. Hvis en medarbejder har fået ok for en afspadseringsdag og hvis medarbejderen senere frivilligt påtager sig en vagt samme dag betales den pågældende dag/vagt med normal løn (som allerede er indeholdt i den sædvanlige månedsløn), og medarbejderens afspadseringskonto nedskrives ikke Generelt (gælder både medarbejdere på fast- og skiftende tjenestetid) Pauser for medarbejdere ved kundeekspedition Det påhviler afdelingslederne gennem disponering af arbejdet at tilsikre pauser i fornødent omfang, såfremt det af arbejdsmæssige årsager kan være vanskeligt for personalet at opnå naturlige pauser i arbejdet. Ved vagter af en varighed på 8 timer og derover skal der gives 2 pauser udover spisepausen. Der kan ikke i noget tilfælde gives mere end 3 pauser inkl. spisepausen Pauser for medarbejdere med kontinuerligt indtastningsarbejde I afdelinger med kontinuerligt indtastningsarbejde skal der tilsikres passende tid til afspænding Elever på handelsskole Elever, der går på handelsskole, er fritaget for tjeneste på skoledage med mindst 4 timers (lektioners) undervisning. Overenskomst SAS HK Luftfart

14 3 Løn 3.1. Lønskalaer Trin Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 klasse Medarbejderen oprykker til et nyt løntrin efter et år. Medarbejdere indplaceres på baggrund af stillingsvurdering på ovennævnte lønskalaer i henhold til aftale om lønsystemet (bilag 5). Elever 1. år 2. år 3. år Alle satser er inkl. HH-tillæg. Kr Kr Kr Elever med 2. års elevtid starter på 2. år. Elever med f. eks 2 år og 6 måneders elevtid starter på 1. år og rykker op på 2. år efter 6 måneders elevtid Løn/prøvetid Udlærte funktionærer ansættes med en prøvetid på 5 måneder og i prøvetiden aflønnes de ansatte i henhold til overenskomsten. Prøvetidens længde påvirker ikke Funktionærlovens bestemmelser angående opsigelsesvarsel. Såfremt det nuværende uddannelsesforløb ændres, skal spørgsmålet om prøvetiden drøftes med HK LUFTFART - SAS. Overenskomst SAS HK Luftfart

15 For jobskifte inden for overenskomstområdet se 3.4. Øvrige bestemmelser i overenskomsten er gældende Vikarer Vikarer indplaceres efter følgende retningslinier: Vikarer som ansættes i en bestemt stilling med henblik på vikariat af min. 6 måneder indplaceres på trin 1 i den joblønklasse stillingen tilhører Øvrige vikarer (internt vikarbureau) indplaceres i joblønklasse 1, trin Lønforhold ved jobskifte indenfor overenskomstområdet og inden for et SAS ejet selskab i Danmark hvor SAS har 50 % eller over 50 % af aktierne Inden for samme joblønklasse: Jobløn: Uændret Løntrin: Uændret Personligt tillæg: Uændret Nyt job i lavere lønklasse end tidligere job: a. Medarbejdere der havde udligningstillæg inden 28. Februar 2009: Jobløn: Indplacering på sidste trin i den lavere lønklasse. Løntrin: Som ovenfor nævnt = sidste trin. Personligt tillæg: Uændret Generelt: Difference mellem tidligere jobløn og ny jobløn gives som udligningstillæg. Funktionærer, der oppebærer udligningstillæg, skal ved fremtidige lønstigninger have 50 % af lønforhøjelsen på skalalønnen modregnet i udligningstillægget indtil dette er bortfaldet det vil sige kr. 0,- Eks. Løn kr ,- Lønforhøjelse kr. 800,- Ny løn kr ,- Udligningstillæg kr ,- Udligningstillæg kr ,- total kr ,- Ny løn kr ,- Funktionærer, der oppebærer udligningstillæg på baggrund af en revurdering af deres Overenskomst SAS HK Luftfart

16 stilling til lavere lønklasse, vil ved fremtidige lønstigninger få hele lønstigningen, indtil funktionæren forlader stillingen. I alle andre tilfælde vil ingen modregning finde sted. b. Medarbejdere der oppebærer nyt udligningstillæg efter 28. februar 2009: c. Jobløn: Indplacering på sidste trin i den lavere lønklasse. Løntrin: Som ovenfor nævnt = sidste trin. Personligt tillæg: Uændret Generelt: Difference mellem tidligere jobløn og ny jobløn aftrappes over 30 måneder med 1/31 pr. måned til 0.- Kr. Funktionærer, der oppebærer udligningstillæg, på baggrund af en revurdering af deres stilling til lavere lønklasse, aftrappes ikke over 30 måneder og beholder oprindelig løn, indtil funktionæren forlader stillingen. I alle andre tilfælde vil ingen modregning finde sted og udligningstillæg nedtrappes ikke Nyt job i højere lønklasse end tidligere job: Jobløn/ løntrin: Personligt tillæg: Indplacering på nærmest højere løntrin i forhold til summen af skalaløn og personligt tillæg. Ved indplacering i højere lønklasse indplaceres på nærmeste højere løntrin i forhold til summen af skalløn og personligt tillæg. Derefter bortfalder det personlige tillæg Udligningstillæg er såvel pensions- som overarbejdsgivende. Personligt tillæg er såvel pensions- som overarbejdsgivende. Personligt tillæg bortflader kun ved jobskifte til en højere lønklasse. Personligt tillæg har samme status som den individuelle løndel havde Løndispositionsdato Lønnen vil være til disposition på funktionærens lønkonto senest den sidste bankdag i måneden. Overenskomst SAS HK Luftfart

17 3.5. Graviditets-, barsels-, forældre- og fædreorlov Moderen I forbindelse med barsel ydes fuld løn i indtil 29 uger, der vil være fordelt på følgende måde: Graviditetsorlov påbegyndes tidligst 4 uger før forventet fødsel Barselsorlov i indtil 14 uger efter fødsel Forældreorlov i en sammenhængende periode i indtil 11 uger. Hvis begge forældre er ansat i SAS så har begge forældre ret til en ekstra uge, men ugen kan ikke overføres mellem forældrene. Lønudbetalingen forudsætter, at SAS oppebærer fuld dagpengerefusion for medarbejderen, se dog nedenfor. Moderen kan vælge at konvertere løn under 11 ugers forældreorlov til 2 ugers forældreorlov med løn, hvor SAS ikke oppebærer dagpengerefusion og 2 ugers forældreorlov med løn, hvor SAS oppebærer fuld dagpengerefusion. Placering af forældreorlov med fuld løn skal påbegyndes i uge 15 efter fødslen. Efter aftale mellem SAS og medarbejderen kan forældreorloven med løn dog afholdes på et senere tidspunkt og i flere perioder, men den skal senest være afsluttet 60 uger efter fødslen. Faderen I forbindelse med forældreorlov ydes fuld løn i en sammenhængende periode i indtil til 11 uger. Hvis begge forældre er ansat i SAS så har begge forældre ret til en ekstra uge, men ugen kan ikke overføres mellem forældrene. Faderen kan vælge at forældreorloven konverteres til 2 ugers fædreorlov og 9 ugers forældreorlov. Lønudbetalingen forudsætter, at SAS oppebærer fuld dagpengerefusion for medarbejderen. Faderen kan vælge at konvertere løn under 9 ugers forældreorlov til 2 ugers forældreorlov med løn, hvor SAS ikke oppebærer dagpengerefusion. Forældreorlov med løn skal afholdes i sammenhæng og kan påbegyndes i perioden fra barnets fødsel til og med 25 uger efter fødslen. Overenskomst SAS HK Luftfart

18 Efter aftale mellem SAS og medarbejderen kan forældreorloven med løn dog afholdes på et senere tidspunkt og i flere perioder, men den skal senest være afsluttet 60 uger efter fødslen. Moderen og faderen I tilfælde af at forældreorloven er forlænget til 40 eller 46 uger, hvor dagpengene nedsættes forholdsmæssigt, vil lønnen under orloven blive reduceret med tilsvarende beløb. Efter aftale mellem SAS og medarbejderen kan arbejdet delvis genoptages i den lønnede orlovsperiode. Løn og periode reguleres forholdsmæssigt. Forældreorlov med løn skal dog være afsluttet senest 60 uger efter fødslen. Ved fuld dagpengerefusion forstås for deltidsansatte den maksimale dagpengerefusion i forhold til arbejdstid/indkomst. Medarbejdere, der er omfattet af de ændrede regler i Ligebehandlingsloven af 20. marts 2002 og har et barn født før den 10. juli 2002, er fristen for at fremsende anmodning om forældreorlov til SAS forlænget til og med den 11. september Rettigheder til frihed, varsling m.m. og de dermed forbundne muligheder for dagpenge følger lovgivningen og de hermed løbende fortolkninger Barns første sygedag Ved hjemmeværende barns (under 14 år) sygdom, hvor pasning er nødvendig, gives én af forældrene frihed med løn på barnets første sygedag Ved barns (under 14 år) akutte sygdom og alvorlige sygdom, der medfører hospitalsindlæggelse, og som på baggrund af lægeligt skøn kræver forældrenes tilstedeværelse, ydes indtil 8 dages tjenestefri med fuld løn Der ydes indtil 1 uges orlov med fuld løn pr. ansættelsesår til medarbejdere med alvorligt sygt hjemmeboende barn under 14 år, jvf. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsler, 19.a. Lønudbetaling forudsætter, at SAS oppebærer dagpengerefusion Førtidspension Pr. 1. marts 1989 indføres et engangsvederlag til medarbejdere, der går på førtidspension stort kr. 1800,- pr. måned i maksimum 60 måneder. Vederlaget beregnes i forhold til arbejdstidsprocenten og udbetales ved fratræden. SAS s pensionsaftale med Danica er sammensat således, at medarbejdere, der får invalidepension fra Danica, får vedligeholdt pensionsindbetalinger både eget- og virksom- Overenskomst SAS HK Luftfart

19 hedsbidraget frem til ordinær pensionsalder. Dette sker via en forsikringsordning i pensionsaftalen. der sikrer vedligeholdelse af pensionsbidraget. For medarbejderen betyder endvidere, at der sker en præmiefritagelse for indbetaling af eget bidrag. Medarbejdere der tilkendes og får udbetalt invalidepension fra Danica, og som på fratrædelsestidspunktet er fyldt 60 år, ikke er berettiget til at få udbetalt førtidspensionsbeløbet på kr ,00 pr. måned til 65 år. Dette er gældende så længe den ovenfornævnte pensionsvedligeholdelse frem til ordinær alderspension fortsat sker. I tilfælde af pensionsvedligeholdelsen bortfalder vil der ske udbetaling af kr pr. måned. I alle andre tilfælde end det ovenfor nævnte udbetales kr , når fratræden sker efter det fyldte 60. år Ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse Til medarbejdere, der opsiges på grund af arbejdsmangel og som har opsigelsesanciennitet på mindst 25 år ved fratræden, og som på fratrædelsestidspunktet ikke er fyldt 65 år, udbetales en ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse ved fratræden i.h.t. nedenstående. Opsigelsesanciennitet 25 år 1 måneds grundløn Opsigelsesanciennitet 30 år 2 måneders grundløn Opsigelsesanciennitet 35 år 3 måneders grundløn Denne ekstraordinære fratrædelsesgodtgørelse supplerer funktionærlovens 2a og må ikke medregnes eller tages i betragtning i sager om usaglig opsigelse iht. funktionærlovens 2b Pension Der er etableret en obligatorisk kollektiv pensionsordning for de af overenskomsten omfattede medarbejdere. Optagelse i pensionsordningen finder sted når medarbejderen er fyldt 20 år og har 3 måneders anciennitet. Pensionsbidraget fra 20 år til og med 24 år er på 8% virksomhedsandel og 4% medarbejderandel. Pensionsbidrag fra 25 år er på 10 % virksomhedsandel og 5% medarbejderandel. Overenskomst SAS HK Luftfart

20 Ved ansættelse mellem 65 og 70 år, bortfalder såvel virksomhedens som medarbejderens pensionsbidrag. Medarbejderen modtager et løntillæg på 10% af den pensionsgivende løn, som frit kan anvendes til pension eller udbetales som løn. Elever, der påbegynder uddannelsen efter det fyldte 20. år, er omfattet af pensionsordningen efter 3 måneders anciennitet. Kapitalpensionsordning for kvinder og medarbejdere der pr. 1. marts 2004 er uden pensionsordning fortsætter med uændrede vilkår Bidraget til pensionsordningen(erne) beregnes af den pensionsberettigede løn. Bidraget udgør: Ordning SAS Medarbejderen I alt 91-ordning (den ordinære ordning) 10% (8% u. 25 år) 5% (4% u. 25 år) 15% 95-ordning (den konverterede ordning) 11% + individuel X% 4% 15% + X% Den konverterede ordning med den individuelle X%, forvaltes i henhold til: "Aftale om konvertering af tilsagnsordning for funktionærer i SAS til en præmiebaseret ordning" af 23. oktober 1996 tiltrådt af HK LUFTFART - SAS og LFF-A den 11. december Følgende lønarter indgår i den pensionsberettigede løn: Lønart 0001 Grundløn 0026 Udligningstillæg 0032 Udligningstillæg Personligt tillæg (før individuel løndel) 0143 Funktionærer m. disponeringsanasvar (trading) 0145 Aftrapning faste løndele 0158 Individuelt tillæg (A) 0197 Frihed uden løn timer 0198 Frihed uden løn dage 0252 Feriebetaling 0927 Revalideringsydelse Overenskomst SAS HK Luftfart

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL 1 Kastrup den 17. marts 2017 HK Luftfart SAS har indgået en 3-årige overenskomst med SAS gældende fra den 01. marts 2017 og frem til udgangen af februar 2020. Vi har været igennem 14 forhandlingsmøder

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015

TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015 TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015 i faglig voldgiftssag, FV2014.0169 HK Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I ved DI for SAS Ground Handling Denmark A/S (advokat

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

2002 O V E R E N S K O M S T

2002 O V E R E N S K O M S T 2002 O V E R E N S K O M S T mellem RØRVIG CENTRET A/S og HK HOLBÆK 1. OMRÅDE. Overenskomsten omfatter medarbejdere, der er beskæftiget som kontorfunktionærer på Rørvig Centret A/S. ARBEJDSTID. 2. Stk.

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Overenskomst mellem

Overenskomst mellem 2001-2003 Overenskomst mellem Roskilde Taxa, Betonvej 15, Roskilde & HK Roskilde Overenskomst 2001-2003 Roskilde TAXA/HK Roskilde side 2 1 Område Overenskomsten omfatter de ved Roskilde Taxa s bestillingskontor

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016 Overenskomst mellem Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service og AC-organisationerne 2014-2016 1 1 Dækningsområde Stk.1. Overenskomsten omfatter akademikere,

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere