Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug"

Transkript

1 Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden i besparelser og nye tiltag gemt eller glemt? Hvor er den evidensbaserede kobling mellem lægemiddeløkonomi, kvalitet og patientsikkerhed? M A R I A N N E L I S B Y P H. D. K L I N I S K S Y G E P L E J E S P E C I A L I S T, P O S T D O C. F Æ L L E S A K U T M O D T A G E L S E & C E N T E R F O R A K U T F O R S K N I N G, A A R H U S U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L Indhold Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed Baggrund og kontekst Udvalgte eksempler Generisk substitution Dosisdispenseret medicin Fakta Case Økonomi Evidens - effekt Patientsikkerhed Fordele og ulemper Hvor går grænsen? Fremtidige udfordringer Patientsikkerhed Derek Feeley & Dansk Selskab for Patientsikkerhed Lægemiddelforbrug Patientsikkerhed og lægemidler Definition patientsikkerhed: Sikkerheden for patienter mod skade og risiko for skade som følge af sundhedsvæsenets indsats og ydelser eller mangel på samme (DSKS, 2003) Kompleksitet Lægemiddel Definition utilsigtet hændelse: En ikke-tilstræbt begivenhed, der skader patienten eller indebærer risiko for skade som følge af sundhedsvæsnets handlinger eller mangel på samme (DSKS; 2003) Processer Sygdom Madsen HK, Hallas J;Ugeskrift for læger,

2 Fra ordination til monitorering Risikofaktorer Indtagelse Monitorering Ordination Recepter For meget For lidt Ingen Forkert lægemiddel Administration Epikriser Afvejning mellem patientsikkerhed og økonomisk gevinst Dosispakning Substitution Dispensering Generisk substitution - fakta Generisk substitution Erstatning af et lægemiddel med et andet med samme aktive indholdsstof samme kombinationer af indholdsstoffer samme bio-ækvivalens undtagelse Ej S ordination Bagatelgrænsen Case kr. Apoteket skal udlevere billigste medicin til patienten jf. Lægemiddelstyrelsens liste Bagatelgrænsen < 100 kr. - 5 kr kr. - 5% af billigste præparat > 401 kr kr. En ældre patient i behandling med Furosemid Ved afhentning af medicinen på apoteket udleveres både Furosemid og Furix Patienten indtog medicin fra begge glas Genindlægges efter et par måneder med et vægttab på 12 kilo og dehydrering Årsrapport 2010 DPSD, Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2

3 Besparelser Evidens - effekt..forbrugerne sparede i alt 181,8 millioner kroner i 2008, hvilket er en stigning i besparelserne på 77,8 millioner kroner i forhold til Metaanalyse lægemidler til hjerte-karsygdomme 47 studier 38 RCT studier, 9 retrospektive studier Klinisk ækvivalens i mere end 90% af studierne Konkluderer stort overlap mellem original og kopipræparater 43 ledende artikler om generisk substitution 53% udtrykte negativ holdning til generisk substitution 28% positiv holdning For lægemidler med snæver terapeutisk indeks udtrykt 2/3 negativ holdning (Kesselheim AS et al, Clinical equivalence of generic and brand-name drugs used in cardiovacular disease, JAMA, 2008) Undersøgelsen er foretaget for Parallelimportørforeningen af Lægemidler af Medica-Consult Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) anbefaler: Det billigste synonym præparat bør vælges Patient/bruger perspektiv Patienters tryghed og komplians Interviewstudie (14 patienter) Overvejende positiv overfor generisk substitution og besparelsesincitamentet Genkendelsesproblemer øger fejlmedicinering Manglende tillid til kopimedicins effekt Utryghed - uoverensstemmelse mellem det lægen sagde og det apoteket foreslår/udleverer Flere kontakter til egen læge (Andersen M, et al: Generisk substitution; Indflydelse på medicinbrugernes tryghed og komplians, 2009) Register- og spørgeskemaundersøgelse (2.476 ptt.) Ikke anledning til tvivl om lægemidlets effekt og bivirkninger Tvivl om det var rigtige lægemiddel (jf. lægens ordination) Ikke entydig sammenhæng mellem præparatskift og utryghed Non-kompliance større hos ptt. med generisk skift versus ptt. i uændret behandling (6.9% versus 4.4%) OR: 1.90 (1.28;2.81) Flere bivirkning hos ptt. med generisk skift inden for antidepressive lægemidler sammenlignet med patienter med uændret behandling (Andersen M et al: Generisk substitution; Indflydelse på medicinbrugernes tryghed og komplians, 2009) Patientsikkerhedsundersøgelser Fordele og ulemper Ingen studier af direkte sammenhæng mellem medicineringsfejl og generisk substitution! Tidligere danske studier indikerer ( ): 6-18 % oplevede bivirkninger og/eller mindre behandlingseffekt 9% kontaktede egen læge Hos 179 interviewede ptt >65år Gennemsnitlig 2 substitutioner per person 100 utilsigtede hændelser 38 tilfælde af utryghed og nærfejl Patienterne ønsker: Medicin fra samme fabrikant, med samme navn og udseende Fordele Økonomisk besparelse for patienter og samfund Ikke farmakologiske forskelle i effekt og bioækvivalens mellem original og kopimedicin Ulemper Øget risiko for medicineringsfejl Flere genindlæggelser? Utryghed og genkendelsesproblemer ved substituerede lægemidler Flere kontakter til egen læge Nedsat komplians Flere bivirkninger (oplevet) ved bestemte lægemiddelgrupper Økonomiske analyser inkluderer ikke patientsikkerhed 3

4 Hvor går grænsen Flytte overlæggeren i bagatelgrænsen? Overveje at fritage Poly-farmaci patienter? Ældre patienter med øget sygelighed? Konfuse patienter? Bestemte typer lægemidler fx epilepsimidler, anti-depressiva? Lægemidler med snæver terapeutisk indeks? Generiske navne på lægemiddelpakninger? Dosisdispenseret medicin Maskinel dosisdispensering - fakta Highlights fra BEK nr Et lægemiddel på apotek eller sygehusapotek påfyldes en doseringsbeholder, som er tilpasset lægemidlets konkrete anvendelse. Doseringsbeholderen kan indeholde en eller flere doseringer af et eller flere lægemidler. Lægemidlerne til de enkelte indtagelsestidspunkter skal være klart adskilt fra lægemidlerne til de andre indtagelsestidspunkter (Bekendtgørelse om dosisdispensering af lægemidler; BEK nr. 80 af 05/ ) Må kun anvendes til tabletter og kapsler Kontrol af indhold i dosispakning med lægemiddelordination 14 dages pakninger Leveringstid på nye ordinationer - 1 uge Recepter må anvendes i op til 2 år før fornyelse Case Brugere - dosisdispensering En 83-årig mand indlægges til observation efter fald i hjemmet Under indlæggelsen ændres hans blodtryksmedicin fra betablokker + diuretika til en ACE-hæmmer Udskrives igen dagen efter indlæggelsen Patienten får sin medicin leveret i dosispakker fra apoteket Apoteket er ikke informeret om ændring i medicineringen Patienten forstod ikke, at han skulle stoppe med nogle af tabletterne Tager derfor den "gamle" blodtryksmedicin samtidig med den nye Ortostatisk hypotension og svimmelhed, der medfører, at patienten falder igen og pådrager han sig hoftefraktur (SikkerPatient.dk) Brugere af dosisdispensering og omsætning. Antal personer Antal uger der er Omsætning Omsætning Heraf gebyrer Heraf brugernes (mindst en udleveret til medicin mængde medicin inkl. (mio. kr.) betaling af gebyr udlevering) (mio. DDD) gebyrer (mio. kr.) (mio. kr.) I 2009 udgjorde dosisdispensering 2.5% af det samlede medicinsalg 4

5 Lægemidler per udlevering Besparelser Antal forskellige lægemidler per udlevering i procent af alle udleveringer. Maskinel dosisdispensering kan give økonomiske besparelser på mellem 1,4 4,4 mio. kr./årligt Forudsætter besparelser i omkostninger til klinisk personale 26.7 sygeplejerskestillinger (MTV rapport om Automatisk medicindosering, 2000 Århus Kommunehospital) Evidens effekt Dansk studie - plejehjem Ikke entydig evidens for effekt på medicineringsfejl og utilsigtede hændelser Få studier viser beskeden til moderat reduktion af risiko Andre studier viser ingen eller lettere øget risiko Mange forskellige systemer svært at sammenligne data Flere danske undersøgelser undervejs compliance puljens indsatsområde i 2009 Sammenligning mellem manuel- og dosisdispenseret medicin Komparativt tværsnitsstudie, 2 plejehjem, patienter (16 dosispakket/17 manuel) Resultater: Signifikant flere transskriptionsfejl (elektroniske omsorgsjournal og beboerlisten) hos patienter med dosisdispenseret medicin - 5.7% ( ) versus 0.8% ( ) (p=0.03) 62% blev vurderet som potentiel alvorlige Materialet lille og signifikansniveau ikke overbevisende (Kandidatafhandling: Larsen LP; Fejl i medicineringsforløbet en tværsnitsundersøgelse af medicinhåndteringen på to plejehjem, 2009 Patientsikkerhedsproblemer Patientsikkerhed PRI.RN Sektorovergange kvit eller dobbelt Recepter kan fortsætte uændret i to år uden fornyelse hos læge - overblik? Dosispakning af lægemidler, der ikke bør være til fast brug ex. benzodiazepiner og sovemedicin Samtidig anvendelse af dosisdispenseret og manuel ophældte lægemidler dobbelt bogholderi Formål At sikre en ensartet håndtering i Region Nordjylland af dosisdispenseret medicin i forbindelse med sektorovergange for derigennem at forbedre patientsikkerheden Der planlægges ikke ændringer af dosisdispenserede ordinationer Patienten fortsætter med dosisdispenserede medicin under indlæggelsen og bibeholder sin tilmelding til dosisdispensering 5

6 Patientsikker dosisdispensering (PRI.RN) Fordele og ulemper Ændring af et / flere præparater Under indlæggelse: dosisdispensering seponeres og de resterende dosispakninger kasseres dosisdispenseringen afmeldes hurtigst muligt Ved udskrivelsen medgives patienten recept på samtlige ordinationer medgives vanligt medicin fra afdelingen til de første dage behov for hjemmesygeplejerske vurderes Efter udskrivelse (1-2 uger) fornyelse af recept hos egen læge eventuel tilmelding til dosisdispensering Fordele Mulig økonomisk besparelse Meget lille fejlrate i dispenseringsdelen, hvis ordination er korrekt Øger sikkerheden for borgere i stabile forløb Ulemper Forbedrer ikke sikkerheden for udsatte patienter, ustabile forløb og sektorovergange Risiko for dobbeltdosering eller manglende dosis Genindlæggelser og flere kontakter til primær sektor Manglende overblik Hvem har ansvaret for at det er den rigtige medicin, der gives til den rigtige patient? Hvor går grænsen. Udfordringer Sikkerhed i sektorovergange kortere leveringstid fra apoteket undgå manuel indblanding i venteperioden Overblik i lægemiddelbehandling fælles medicinkort (FMK) afkorte tiden til fornyelse af recepter Tilbydes til habile patienter i stabil lægemiddelbehandling patienter, hvor den samlede lægemiddelbehandling kan dosispakkes Vi ved: at besparelser på lægemiddelområdet er påkrævet Vi mangler: flerdimensionelle evalueringsundersøgelser af effekt, økonomi, kvalitet og patientsikkerhed - for at vise de reelle besparelser og gevinster ved implementering af evt. nye tiltag på lægemiddelområdet fælles holdning til sikkerhedsgrænsen Sikkerhedsgrænsen Tak for opmærksomheden! Absolut grænse for acceptabel praksis UTH Grænse for økonomisk rentabel produktion??? Råderum for arbejdets udførelse Grænse for sikker praksis defineret af fælles normer Grænse for sikker praksis defineret ved procedurer og regler Jens Rasmussen, Risø; Madsen MD, 2004 Grænse for acceptabel arbejdspres 6

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus foto Regionshospitalet Randers Medicinsk afdeling Hospitalsapoteket Aarhus, Randers

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Indledning og formål Region Sjælland har gennemført et kvalitetsudviklingsprojekt,

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb.

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Patientsikkert Sygehus sætter ambitiøse mål for patientsikkerhed og tilbyder metoder

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 495 Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II Viggo Rask Kragh Jørgensen En praktisk indfaldsvinkel til forbrugsreduktion Få praktiserende læger ved så meget om

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16.

Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 20. december 2005 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-1339-119 Sagsbeh.: TBA Fil-navn: Dokument 4 Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Spørgsmål

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Et udviklings- og pilotprojekt for en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Rapport - udviklingsprojekt April 2013 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere