H O RNSLET SKO LE. Uddannelsesplan for lærerstuderende - 1., 2. & 4. studieår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H O RNSLET SKO LE. Uddannelsesplan for lærerstuderende - 1., 2. & 4. studieår"

Transkript

1 Uddannelsesplan for lærerstuderende - 1., 2. & 4. studieår Kultur og særkende som uddannelsessted Hornslet Skole er en distriktsskole, beliggende i Hornslet, Syddjurs Kommune. Skolen har 3-4 spor fra klasse. Skolen har 810 elever, hvor en stor del af eleverne fra benytter skolens SFO. Størstedelen af skolens elever bor i Hornslet by. Skolen kendes ved et engageret personale med høje ambitioner, fokus på faglighed og et forpligtende fællesskab. Vi vægter udvikling af gode faglige og sociale færdigheder, udvikling af det kreative og musiske, inddragelse af bevægelse og varierende undervisning samt opdragelse til demokrati. I undervisningen tager vi udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger. Lærernes arbejde er organiserede i team omkring klassen, årgangen og afdelingen. Skolen er opdelt i to afdelinger. En basisskole med klasser fra klasse og en udskoling med elever fra klasser. De to afdelinger er fysisk adskilt i to forskellige bygninger. For udskolingselever gælder princippet om fagenes lokaler for alle fag. Det betyder, at al undervisning er struktureret, så eleverne skifter lokale alt efter faget. Basisskoleelever har et klasselokale, hvor størstedelen af deres undervisning foregår. De fleste lærere er kun tilknyttet en afdeling - basiskolen eller udskolingen. Lærerene og pædagoger har arbejdspladser fordelt på forskellige forberedelsesrum. Herudover er der klasselokaler og flere møderum, som benyttes til fælles forberedelse. Skolen har tradition for at prioritere uddannelse og opkvalificering af det pædagogiske personales kompetencer. Som en del af Syddjurs kommunes vision om udvikling af it som et digitalt læringsredskab anvender alle elever og alt pædagogisk personale ipads. De studerende låner så vidt muligt en, mens de er på skolen. Der er et meget tydeligt fokus på, at ipad en ikke blot bruges som afløser for papir og blyant og til træningsopgaver. Opmærksomheden er rettet mod, at didaktikken og undervisningen udvikles i forlængelse af de nye pædagogiske muligheder. Skolen har etableret elektroniske tavler i alle undervisningslokaler. Alt pædagogisk personale og studerende forventes at anvende redskabet eksemplarisk og som en naturlig del i forbindelse med forberedelse og undervisning. Der arbejdes på skolen med den elektroniske læringsplatform MinUddannelse. MinUddannelse består af en læringsforløbsdel og en elevprofil. Læringsforløbsdelen er et redskab til lærernes og pædagogernes planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb, og hvor der sættes læringsmål for eleverne. Elevprofilen er den del, hvor eleverne skal ind og selvevaluere, og som betegnes som deres elevplan. MinUddannelse skal give et overblik over elevens læring og trivsel, ligesom det skal bruges til at planlægge, hvad eleven skal arbejde med fremadrettet. Det er endnu ikke et system til kommunikation mellem skole og forældre. Her bruges fortsat ForældreIntra. Ansvar for praktikken Pædagogisk leder Charlotte Rosenberg har ansvaret for praktikken på skolen. Rasmus Nørregaard Hansen og Anna Sofie Grøn er praktikmentorer, og de udvælger lærere og koordinerer overordnet de studerendes praktik. De studerendes primære kontakt på skolen er deres praktiklærer. Praktikmentorerne er til rådighed for alle overordnede spørgsmål om skolen, praktikken og

2 lærerjobbet. Alle praktiklærere er kompetente, erfarne lærere og linjefagsuddannede. Såfremt en praktikgruppe/studerende har et ønsker om at vide mere om skolen eller at drøfte et særlig område af skolen, kan dette altid aftales med praktikmentorerne og den praktikansvarlige. Samarbejde med de studerende De nye studerende inviteres til opstartsmøde med skolens praktikansvarlige og praktikmentorerne. Her drøftes de gensidige forventninger. De studerende oprettes på skolens intranet samt i MinUddannelse. Vi opfordrer de studerende til at stille spørgsmål og bidrage med forslag til deres praktik. Vi drøfter gerne pædagogik og didaktik med de studerende og opfatter os selv som fleksible i forhold til ønsker og forslag. Der er udarbejdet årsplaner for alle fag, så de studerende kan opleve at komme ind i planlagte forløb med begrænsede mulighed for at ændre på læringsmålene. Har studerende ønsker eller forslag til praktikken, og er dette relevant for klassen vil vi, så vidt muligt, gerne imødekomme dette. Planlægning af praktikken skal drøftes i god tid inden forløbet med praktiklæreren. De studerende opfordres til at være ambitiøse, udvise initiativ i praktikken og skabe et tydeligt fokus på elevernes samt egen udvikling og læring. Studerende på skolen De studerende er studerende på forskellige niveauer i løbet af deres uddannelse. Samtidig er de kommende lærere/kolleger, og skal overfor elever og forældre fremstå med en vis pondus og tydelighed. Det stiller særlige krav til både skole/lærere og studerende. Skolens lærere (både praktiklærere og øvrige) skal søge at inddrage de lærerstuderende i skolens pædagogiske liv, fx i forhold til drøftelser om materialer og elever, møder, mm. Samtidig er skolens medarbejdere opmærksomme på og respekterer den studerendes status som studerende - fordi viden, erfaring og lærerfaglighed skal etableres og udvikles. Vi forventer, at de studerende inden praktikken har sat sig ind i både praktikvejledningen, skolens uddannelsesplan, Skolens abc for medarbejdere og hjemmeside, så basis for samarbejde er på plads. De studerende bliver en del af det praksisfællesskab, vi har på skolen, hvilket bl.a. betyder, at man har samme tavshedspligt som andre ansatte. Derudover forventes det, at den studerende deltager i andre relevante læreropgaver som frikvartersvagter, skole/hjem-samtaler, forældremøder, lærermøder, fagteammøder og/eller andre opgaver/arrangementer, som har relevans for den studerendes virke på skolen. Film af de studerendes undervisning Konkrete ønsker om at filme i undervisningen skal aftales med praktiklærer og forældre skal altid give tilladelse til, at deres børn filmes. Sygdom og fravær Ved sygdom skal skolen informeres jævnfør skolens ABC for medarbejdere.

3 Kompetencemål for praktikken Kompetenceområde Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning. Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø. Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner. Kompetencemål Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen. Praktik og vejledning skolens indsats ift. ovenstående kompetencemål I forhold til didaktisk kompetence: Praktiklærere vil stå til rådighed med at hjælpe de studerende til at finde information om lovgivning, fælles mål og klassens årsplaner. De vil ligeledes stå til rådighed for de studerendes spørgsmål til alle tre områder. I den fælles forberedelse sammen med praktiklærerne vil disse uddybe egne didaktiske overvejelser i forbindelse med både konkrete og langsigtede mål og evalueringen af disse. Herunder skal drøftes forskellige evalueringsformer og deres anvendelse. I de studerendes planlægning af egne undervisningssekvenser, vil praktiklærerne udfordre dem om deres overvejelser, refleksioner og hvordan disse er fremkommet, evt. på baggrund af tidligere observationer i timerne af omsætningen af mål til undervisning. Eftervejledningen vil indeholde de studerendes egne refleksioner efter undervisningen og praktiklærers observationer og tilbagemelding, samt evaluering af undervisningen. I forhold til klasseledelse: Praktiklærerne vil opfordre de studerende til at være meget opmærksomme på, hvordan eleverne reagerer på lærerens instruktion af klassens arbejde. Fx.: Hvordan starter timen, hvordan samler læreren opmærksomheden, ved eleverne, hvornår de skal gå i gang og med hvad? Er der hjælp til eleven undervejs, og hvordan klares hjælpen? Endelig er selve afslutningen vigtig, slutter læreren timen, eller løber tiden bare ud? Er der klarhed om eventuelle lektier? Osv. Praktiklæreren aftaler med de studerende hvor og hvornår der gives feedback og vejledning herom. De studerende skal ligeledes selv aftaler rammer for hvordan og hvor de mødes for at drøfte refleksioner og feedback.

4 I forhold til relationsarbejde: I lighed med klasseledelse vil de studerende kunne tage udgangspunkt i observationer af hinandens undervisning, for at følge den kommunikation og kontakt, der er mellem elev og underviser. Fx: Er eleverne trygge ved at bede om hjælp, og ser læreren alle elever og deres behov? I vejledningen skal deres observationer og refleksioner drøftes. Når de selv har gennemført undervisningssekvenser, skal disse også drøftes og egne oplevelser holdes op mod det som er observeret af medstuderende og praktiklærer. Samtidig skal de studerende i løbet af deres praktik være opmærksomme på relationen studerende andre voksne. I praktikken er de studerende i andres øjne kommet over på den anden side af katederet, så kommunikation, fremtræden og væremåde generelt vil blive vurderet, ikke bare af praktiklærerne men af alle andre voksne på skolen (sekretær, pedel, vejledere, ledelse, sundhedspersonale, forældre.) Bedømmelse af den studerende Praktiklærerne drøfter og indstiller efter praktikken en bedømmelse af den enkelte studerende. Det er skolens praktikansvarlig, der på den baggrund træffer en afgørelse af, om den studerende består praktikken. Praktiklæreren tilstræber at informere og støtte den studerende så tidligt som muligt, når der er tvivl om en studerende vil bestå. Prøven/eksamen Prøven i praktik bliver afholdt efter praktikken på praktikskolen. Fra LIA deltager den studerendes underviser og fra praktikskolen deltager en praktikmentor som eksaminator ved niveau 2 og 3 deltager også en ekstern censor. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Fælles fokuslektion På Hornslet Skole anvender vi fælles fokuslektion som grundlag for de studerendes praktikeksamen. Fælles fokuslektion går ud på, at praktiklæreren og de studerende udvælger og fokuserer på ét bestemt tidsrum mod slutningen af praktikperioden. De studerende underviser i dette tidsrum, og praktikmentoren, der skal eksaminere til prøven, er til stede som observatør. Når den fælles fokuslektion er gennemført, er det denne lektion, der danner grundlag (case) for praktikopgaven og for prøven i praktik. Fokuslektionens varighed er 30 min pr. studerende. De studerende, praktiklæreren og praktik-eksaminator/mentor aftaler i fællesskab, hvornår lektionen afvikles. Vi opfordrer til, at de punkter man har arbejdet med i den daglige undervisning og vejledning bliver en synlig del af fokuslektionen. 1.niveau - Arbejdsplan og arbejdstid for 1.års studerende Forud for praktikperioden modtager den studerende en arbejdsplan, hvor den studerendes ugentlige 37 timers praktikstudie er fastlagt. Al arbejdstid er som udgangspunkt placeret i tidsrummet Den studerendes arbejdstid vil fremgå af arbejdsplanen. Afvigelser fra arbejdsplanen skal aftales med de praktikansvarlige. Vi vil gå ud fra, at de studerende har et vist personligt og fagligt niveau i de fag de vælger som undervisningsfag. Omsætningen til undervisningskompetence sker i løbet af studietiden gennem

5 didaktisk og praktisk træning på LIA og i praktikken. På 1.årgang vil vi derfor forvente, at de studerende har stor lyst til at udfordre sig selv i forhold til fag og elever. Vi vil tilbyde og støtte, at de studerende hurtigt indgår i undervisningsforløb og dele af lektioner, så de får afprøvet at stå foran en klasse og at have en del af ansvaret. Derudover vil hver enkelt praktikstuderende i løbet af praktikperioden skulle forestå undervisningen én dag i praktikperioden alene - selvfølgelig efter grundig og kvalificeret vejledning med praktiklæreren. Vi forventer, at de studerende er velforberedte og at de i høj grad aktivt sammen med praktiklærer tager ansvar for at skabe gode vejledninger. De studerende forventes ligeledes løbende at arbejde samme om at formulere refleksioner over praktikken og deres samt elevernes læring. Den studerende vil have en ugentlig vejledningslektion med den primære praktiklærer, samt minimum en lektion med de andre praktiklærere i løbet af praktikperioden. Arbejdsplanen kan justeres undervejs i praktikforløbet. Hver praktikgruppe tilknyttes i 1.års praktikken så vidt muligt én lærer og ét team. Praktiklærer introducerer de studerende for relevante ressourcepersoner. Vejledningen skal ske i et samarbejde mellem studerende og praktiklærer, hvor der sættes rammer for alle møder med en tydelig dagsorden, sluttidspunkt, osv. De studerende følger læreren i de fleste lektioner. Herudover deltager de i relevante møder på skolen efter aftale med praktiklæreren og praktikmentorerne. Har de studerende udfordringer i samarbejdet med praktiklærer, kan de studerende efter forsøg på at løse udfordringerne kontakte praktikmentorerne. Plan for praktik - niveau 1 Niveau 1 Færdighedsmål Vidensmål Tilrettelæggelse på skolen Målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvense r i samarbejde med medstuderende og kolleger, Folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægni ng, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger, Det forventes, at de studerende planlægger, gennemfører og evaluerer kortere undervisningsforløb med klare læringsmål under vejledning af praktiklærerne. Didaktik redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål og evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen, Med støtte fra praktiklærerne skal de studerende reflektere over og redegøre for elevernes målopnåelse i forhold til de opstillede læringsmål.

6 analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen, observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder, I praktikperioden skal de studerende observere praktiklærernes og de medstuderendes undervisning, med efterfølgende drøftelse af det observerede og derigennem have mulighed for udvikling af egen undervisning. Klasseledelse Lede elevernes deltagelse i undervisningen, Klasseledelse, Indhentning af egen undervisningserfaring samt refleksion sammen med medstuderende og vejledning fra praktiklærerne. Desuden mulighed for teoretisk viden qua drøftelser mellem skolens personale på div. møder. Relationsarbej de Kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever, Kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer, I forbindelse med planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningsforløb under vejledning af praktiklærerne vil kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer blive inddraget. Kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave. Skole-hjemsamarbejde. Så vidt muligt deltage i forældrearrangementer, skole/ hjem-samtaler, mm. Samt indgå i samarbejdet med praktiklæreren om kommunikationen mellem skole og hjem. 2.niveau - Arbejdsplan for 2.års studerende Forud for praktikperioden modtager den studerende en arbejdsplan, hvor den studerendes ugentlige 37 timers praktikstudie er fastlagt. Al arbejdstid er som udgangspunkt placeret i tidsrummet Den studerendes arbejdstid vil fremgå af arbejdsplanen. Afvigelser fra arbejdsplanen skal aftales med de praktikansvarlige.

7 På andet år vil skolen i høj grad forsøge at tilgodese, at de studerende får mulighed for at arbejde med begge deres fag. De studerende får derfor flere praktiklærere og møder måske flere børn end i deres 1.års praktik. Vi vil gå ud fra, at de studerende har et vist personligt og fagligt niveau i de fag de vælger som undervisningsfag. Omsætningen til undervisningskompetence sker i løbet af studietiden gennem didaktisk og praktisk træning på LIA og i praktikken. Den enkelte praktikstuderende vil på 2.årgang i løbet af praktikperioden skulle forestå undervisningen én dag i praktikperioden alene - selvfølgelig efter grundig og kvalificeret vejledning med praktiklæreren. Vi forventer, at de studerende er velforberedte og at de i høj grad aktivt sammen med praktiklærer tager ansvar for at skabe gode vejledninger. De studerende forventes ligeledes løbende at arbejde samme om at formulere refleksioner over praktikken og deres samt elevernes læring. Den studerende vil have en ugentlig vejledningslektion med den primære praktiklærer, samt minimum en lektion med de andre praktiklærere i løbet af praktikperioden. Praktiklærer introducerer de studerende for relevante ressourcepersoner. Vejledningen skal ske i et samarbejde mellem studerende og praktiklærer, hvor der sættes rammer for alle møder med en tydelig dagsorden, sluttidspunkt, osv. De studerende følger læreren i de fleste lektioner. Herudover deltager de i relevante møder på skolen efter aftale med praktiklæreren og praktikmentorerne. Har de studerende udfordringer i samarbejdet med praktiklærer, kan de studerende efter forsøg på at løse udfordringerne kontakte praktikmentorerne. Plan for praktik - niveau 2 Niveau 2 Færdighedsmål Vidensmål Tilrettelæggelse på skolen Planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorientered e undervisningsformer og bevægelse i undervisningen, undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferenti ering, læremidler og it, Med udgangspunkt i praksissamarbejdet foregående skoleår forventes de studerende at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb med klare læringsmål under vejledning af praktiklærerne.

8 Didaktik evaluere undervisningsfor- løb og elevers læringsudbytte, formative og summative evalueringsmetoder samt test, Med støtte fra praktiklærerne og relevante ressourcepersoner forventes det, at de studerende i deres planlægning af undervisning anvender både formative og summative evalueringsmetoder som af eleverne er kendte, og at de studerende undervejs anvender dette til at reflektere over elevernes læringsudbytte. observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen, observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder. I praktikperioden skal de studerende gennem struktureret dataindsamling og observation af praktiklærernes og de medstuderendes undervisning kunne reflektere og drøfte den indsamlede dokumentation og gennem dette udvikle egen undervisning. Klasseledelse udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne og klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer og Indhentning af egen undervisningserfaring samt refleksion sammen med medstuderende og vejledning fra praktiklærerne. Derudover forventes det, at den studerende bidrager til klassens sociale læringsmiljø gennem vejledning fra praktiklæreren. Relationsarbej samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse, kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel, I forbindelse med planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningsforløb vil kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel blive inddraget.

9 Relationsarbej de kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisnings- forløb, professionel kommunikation - mundtligt og digitalt, Så vidt muligt deltage i forældrearrangementer, skole/ hjem-samtaler, mm. Samt indgå i samarbejdet med praktiklæreren om kommunikationen mellem skole og hjem. 3.niveau - Arbejdsplan for 4.års studerende Forud for praktikperioden modtager den studerende en arbejdsplan, hvor den studerendes ugentlige 37 timers praktikstudie er fastlagt. Al arbejdstid er som udgangspunkt placeret i tidsrummet Den studerendes arbejdstid vil fremgå af arbejdsplanen. Afvigelser fra arbejdsplanen skal aftales med de praktikansvarlige. På fjerde år vil skolen i høj grad forsøge at tilgodese, at de studerende får mulighed for at arbejde med deres linjefag. De studerende får derfor flere praktiklærere og møder måske flere børn end i deres tidligere praktikker. Den studerende vil have en ugentlig vejledningslektion med den primære praktiklærer, samt minimum en lektion med de andre praktiklærere i løbet af praktikperioden. På 4. år/3. niveau forventes en højere grad af selvstændighed og initiativ fra den studerende. Den studerende skal i forløbet om muligt også gerne afholde elevsamtaler ved siden af sin undervisning. Fokus i elevsamtalerne aftales med praktiklærer. Antallet af undervisningslektioner fremgår af arbejdsplanen og kan efter aftale justeres i løbet af praktikken. Det forventes, at man er så godt forberedt, at undervisningen går i gang første dag praktikken begynder. Al undervisning skal forestås af den studerende (og ikke en gruppe af studerende), således at man har et kvalificeret grundlag at tale om til vejledningen. Praktiklæreren observerer den praktikstuderende den første del af praktikperioden, og overvære al denne undervisning. Sidste del af praktikperioden skal den praktikstuderende forestå alene, hvor praktiklæreren vil sidde i et tilstødende lokale. Har de studerende udfordringer i samarbejdet med praktiklærer, kan de studerende efter forsøg på at løse udfordringerne kontakte praktikmentorerne.

10 Plan for praktik - niveau 3 Niveau 3 Færdighedsmål Vidensmål Tilrettelæggelse på skolen planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressource- personer, organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer, Med udgangspunkt i praksissamarbejdet de foregående skoleår forventes de studerende at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb med klare læringsmål samt med varierende organisations-, undervisnings- og samarbejdsformer under vejledning af praktiklærerne. Didaktik evaluere elevers lærings- udbytte og undervisningens effekt og metoder til formativ og summativ evaluering og Med støtte fra praktiklærerne og relevante ressourcepersoner forventes det, at de studerende i deres planlægning af undervisning anvender forskellige metoder til den formative og summative evaluering, og at de studerende undervejs anvender dette til at reflektere over elevernes læringsudbytte, samt anvender denne viden til at differentiere undervisningen. udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag. observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder. I praktikperioden skal de studerende igennem struktureret dataindsamling og observation af praktiklærernes og de medstuderendes undervisning kunne reflektere og drøfte den indsamlede dokumentation og gennem dette udvikle egen undervisning.

11 Klasseledelse lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne. læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning. Indhentning af egen undervisningserfaring samt refleksion sammen med medstuderende og vejledning fra praktiklærerne. Derudover forventes det, at den studerende bidrager til klassen læringsmiljø gennem refleksioner over konflikthåndtering, mobning og inklusion. Relationsarbej de støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen, og anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser og I forbindelse med planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningsforløb vil anerkendende kommunikation, ligeværdigt samarbejde og inklusionsprocesser blive inddraget. kommunikere med forældre om elevernes skole- gang. Processer, der fremmer godt skolehjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper. Så vidt muligt deltage i forældrearrangementer, skole/hjem-samtaler, mm. Samt indgå i samarbejdet med praktiklæreren om kommunikationen mellem skole og hjem. Hornslet Skole

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Praktikniveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af Hvordan

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Uddannelsesplan for praktik for 2. årsstuderende på Ådalsskolen. Ådalen 2, Skørring 8544 Mørke. Skoleåret

Uddannelsesplan for praktik for 2. årsstuderende på Ådalsskolen. Ådalen 2, Skørring 8544 Mørke. Skoleåret Uddannelsesplan for praktik for 2. årsstuderende på Ådalsskolen Ådalen 2, Skørring 8544 Mørke Skoleåret 2015-16 1 1. Grundoplysninger og beskrivelse af kultur og særkende. Ådalsskolen er en lys og venlig

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Uddannelseplan for lærerstuderende

Uddannelseplan for lærerstuderende Uddannelseplan for lærerstuderende Kolind Centralskole, 1. og 2. praktikniveau Kolind Centralskole som uddannelsessted Beskrivelse af skolen: Kolind Centralskole er beliggende i Kolind by i Syddjurs Kommune.

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang (2016-17) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende.

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Præsentation af Lille Næstved Skole Lille Næstved Skole kan dateres tilbage til 1828 og er en folkeskole, der værner om sin tradition for indlæring

Læs mere

Grønnevang Skole i Hillerød

Grønnevang Skole i Hillerød Grønnevang Skole i Hillerød Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Michael Schmidt misc@hillerod.dk Karin Marcher karm@hillerod.dk Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Mølleholmsskolens Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Afdelingsleder: Thomas Pedersen Friis - 43352298,

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Signe Nabe-Nielsen: signen@roskilde.dk, Tlf.: 46 31 44 36 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS 1. Skolen som uddannelsessted Som uddannelsessted vil I som studerende opleve et læringsmiljø, der er præget af engagerede lærere. Vi ønsker på bedste vis, at

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole

Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole er en lille privatskole, der ligger 4 km fra Søllested. Vi har elever fra Nakskov, Søllested, Rødby, Maribo samt de mindre

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Nedenstående beskriver skolens plan for praktikanter. Denne uddannelsesplan er i overensstemmelse med kpetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode.

Læs mere

Nyboder Skole som uddannelsessted

Nyboder Skole som uddannelsessted Praktik uddannelsesplan Nyboder Skole Øster Voldgade 15, 1350 København K, tlf. 3366 4950 Praktik ansvarlig på Nyboder Skole: Mariann Würtz, tlf. 8232 8550 eller 2630 1734 mawurt@nyboderskole.kk.dk, Nyboder

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan Nordre Skole

Uddannelsesplan Nordre Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nordre Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan 2016/2017

Uddannelsesplan 2016/2017 Uddannelsesplan 2016/2017 Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Lise Roar, souschef og faglig leder 7.- 9. Mail: LISROA@gladsaxe.dk Mobil: 20203103 Skolen som uddannelsessted:

Læs mere

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Grundoplysninger Absalons Skole Absalonsgade 2 4000 Roskilde Tlf: 46314150 Mail: absalonsskole@roskilde.dk http://si.absalonsskole.roskilde.dk Praktik

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen

Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen 20016/20017 Tovshøjskolen som uddannelsessted Tovshøjskolen er en 42 år gammel skole, som ligger i Aarhus Vest. Skoledistriktet omfatter

Læs mere

Principper for arbejdsplanen

Principper for arbejdsplanen Gammelgaardsskolen er en 50 år gammel skole, som ligger i Åbyhøj. Skoledistriktets elever er overordnet børn fra familier, der bor i villaer, men omfatter også børn fra lejligheder i Bispehaven og Gjellerup.

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 1,

Retningslinjer for praktikniveau 1, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 46 47, 2016 og uge 7 11, 2017 (inkl. en uges vinterferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 16, 2017 på praktikskolen. Omfang De studerende skal

Læs mere

Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik

Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik Uddannelsesplanen skal give en kort beskrivelse af, hvordan praktikskolen arbejder med at uddanne den lærerstuderende. Se BEK nr 231 af

Læs mere

Hillerødsholmskolen som uddannelsessted

Hillerødsholmskolen som uddannelsessted Hillerødsholmskolen som uddannelsessted Praktikansvarlig Maria Nørholt Godtkjær Ledelsesperson Henrik Stockfleth Olsen Adresse Postnr. og by: 3400 Hillerød Fastnettelefon: 72 32 77 00 Emailadresse: hilleroedsholmskolen@hillerod.dk

Læs mere

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud

Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 2,

Retningslinjer for praktikniveau 2, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 39-45, 2016 (inkl. en uges efterårsferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 50 2016. Prøven holdes på læreruddannelsen på Nyelandsvej. Omfang

Læs mere

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole Uddannelsesplan for Lindebjergskolen som praktikskole Lindebjergskolen ligger i Gundsølille ca. 10 km. fra Roskilde. Lindebjergskolen er en 2-sporet skole fra 0. 9. klasse med 340 elever, 37 lærere, 2

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Uddannelsesplan. Egeskovskolen som praktikskole. 1., 2. og 3. praktikniveau. Egeskovskolen. Vestre Ringvej Bjerringbro

Uddannelsesplan. Egeskovskolen som praktikskole. 1., 2. og 3. praktikniveau. Egeskovskolen. Vestre Ringvej Bjerringbro Uddannelsesplan Egeskovskolen som praktikskole 1., 2. og 3. praktikniveau Egeskovskolen Vestre Ringvej 11 8850 Bjerringbro skole.egeskov@viborg.dk Kultur og særkende som uddannelsessted Værdier og visioner

Læs mere

Uddannelsesplan Langelands Efteskole

Uddannelsesplan Langelands Efteskole Uddannelsesplan Langelands Efteskole 1. Skolen som uddannelsessted Langelands Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionens formål er at drive en fri og uafhængig efterskole

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau III

Uddannelsesplan praktikniveau III Uddannelsesplan praktikniveau III For Skole Generelle oplysninger om skolen (kontaktoplysninger, adresse, værdigrundlag, etc.): I følge 13 (jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016

Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016 Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016 Praktikansvarlig Afdelingsleder Lene Andersen Telefon:47 17 09 10 la@stenpriv.dk Skolen som uddannelsessted Stenløse Privatskole fungerer som praktikskole

Læs mere

Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere

Uddannelsesplan for Kastrupgårdsskolen, praktikniveau 2 og 3, 2016/2017

Uddannelsesplan for Kastrupgårdsskolen, praktikniveau 2 og 3, 2016/2017 Uddannelsesplan for Kastrupgårdsskolen, praktikniveau 2 og 3, 2016/2017 Kontaktoplysninger Kastrupgårdsskolen Blåklokkevej 1 2770 Kastrup Tlf: 32470350 Sygetlf: 51 46 94 39 Mail: kg.uk@taarnby.dk Skoleleder:

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

Hver skole har udfærdiget eget værdigrundlag og på Herstedøster skole er overskrifterne på de på fem værdier:

Hver skole har udfærdiget eget værdigrundlag og på Herstedøster skole er overskrifterne på de på fem værdier: Herstedøster Skole Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund, tlf 43687300 Skoleleder Jens Rud Madsen jens.rud.madsen@albertslund.dk Praktikkoordinator Anette Iben Pohl anette.pohl@albertslund.dk Præsentation

Læs mere

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Grundoplysninger: Navn Adresse Telefon mail Webadresse Solsideskolen Kirke Alle 7, 9400 Nørresundby 98 17 23 40 kontoret.851052@skolekom.dk

Læs mere

Susåskolens uddannelsesplan for lærerstuderende

Susåskolens uddannelsesplan for lærerstuderende Susåskolens uddannelsesplan for lærerstuderende Susåskolen er en nydannet skole fra 1. august 2016 som følge af skolestrukturændringen i Næstved Kommune. Skolen består af 3 afdelinger, der alle grænser

Læs mere

Kære 4. års studerende på 3. niveau. Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde.

Kære 4. års studerende på 3. niveau. Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde. Kære 4. års studerende på 3. niveau Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde. Skolen: Gudenaadalens Efterskole (GE) er en Grundtvig/Koldsk efterskole,

Læs mere

LU13 Uddannelsesplan Praktik på Vestergårdsskolen

LU13 Uddannelsesplan Praktik på Vestergårdsskolen LU13 Uddannelsesplan Praktik på Vestergårdsskolen 1. Kultur og særkende Vestergårdsskolen er en almindelig folkeskole i Viby med normalt to spor på hver årgang, et 10. klasses center med pt. to 10. klasser

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 3,

Retningslinjer for praktikniveau 3, Praktikperioden er på i alt 6 uger Meritstuderende: Praktikugerne er uge 39-45, 2016 (inkl. en uges efterårsferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 50 2016. Prøven holdes på læreruddannelsen på Nyelandsvej.

Læs mere

Rødkilde Skole. Uddannelsesplan 2014

Rødkilde Skole. Uddannelsesplan 2014 Rødkilde Skole Uddannelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse Kontakt... 3 Skolen som uddannelsessted... 3 Om Rødkilde Skole... 4 Muligheder for praksissamarbejde... 5 Forventninger til praktikkens parter...

Læs mere

Kvalitetskrav til praktikskolerne

Kvalitetskrav til praktikskolerne Kvalitetskrav til praktikskolerne herunder krav til uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet

Læs mere

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

en skole, hvor mennesker har lyst til at arbejde, at udfolde sig og udvikle sig.

en skole, hvor mennesker har lyst til at arbejde, at udfolde sig og udvikle sig. Uddannelsesplan 1. Skolen som uddannelsessted en skole, hvor mennesker har lyst til at arbejde, at udfolde sig og udvikle sig. en attraktiv, udviklende og udfordrende arbejdsplads, som har et tæt samspil

Læs mere

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Skoleleder Ulla Andersen, uda@furesoe.dk, tlf. 7235 7000 Syvstjerneskolen samarbejder med

Læs mere

Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole

Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole Kongeådalens Efterskole Dovervej 19, Dover 6660 Lintrup 74855333 info@keskole.dk www.keskole.dk Præsentation af skolen Kongeådalens Efterskole er

Læs mere

Rønneskolens uddannelsesplan

Rønneskolens uddannelsesplan Rønneskolens uddannelsesplan Kontaktoplysninger til praktikansvarlig Afdeling Søndermark: Andreas Grosbøll. Andreas.Grosboell@brk.dk Afdeling Østre: Gitte Lykkegaard. Gitte.Lykkegaard@brk.dk Afdeling Åvang:

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC.

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC. Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC. 1. Skolen som uddannelsessted Skolen på La Cours vej er skole som er skabt i en veksel mellem det moderne samfund

Læs mere

Skolen som uddannelsessted: Langebjergskolen

Skolen som uddannelsessted: Langebjergskolen Skolen som uddannelsessted: Langebjergskolen Langebjergskolen har en lang tradition for at modtage praktikanter og samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Vi er åbne og interesserede og ser samarbejdet

Læs mere

Uddannelsesplan for Skovshoved Skole 2015/2016 Skovshoved Skole

Uddannelsesplan for Skovshoved Skole 2015/2016 Skovshoved Skole Uddannelsesplan for Skovshoved Skole 2015/2016 Skovshoved Skole Praktikansvarlig: Viceskoleleder Peter Vinkel @: pv@gentofte.dk mobil: 4086 1090 Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Tlf:

Læs mere

Orienteringsdag -praktik

Orienteringsdag -praktik Orienteringsdag -praktik 3. årgang, praktikniveau 2 Disse Powerpointsendes efterfølgende/placeres på portalen Hovedtemaer: Tidsmæssigt begivenheder Undersøgelse, problemstilling, opgave, prøve - forløb

Læs mere

Praktik uddannelsesplan - Skolen pa Duevej

Praktik uddannelsesplan - Skolen pa Duevej Praktik uddannelsesplan - Skolen pa Duevej 2016-17 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Pernille Keyper Skolen som uddannelsessted Skolen på

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Uddannelsesplan Nr. Søby Skole

Uddannelsesplan Nr. Søby Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nr. Søby Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Kontaktoplysninger Dragør Skole Nord Hartkornsvej 30 2791 Dragør Tlf kontor: 32890400 Tlf sygemelding: 32890403. Skal ske inden kl. 07.00. Mail: nordstrandskolen@dragoer.dk

Læs mere

Mariendal Friskole som praktikskole - uddannelsesplan for lærerstuderende

Mariendal Friskole som praktikskole - uddannelsesplan for lærerstuderende Mariendal Friskole som praktikskole - uddannelsesplan for lærerstuderende Praktikansvarlig: Pernille Poulsen, mail: pernille@mariendalfriskole.dk Anders Blom Salmonsen, mail: anders@mariendalfriskole.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014 Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 PRAKTIKNIVEAU I... 2 PRAKTIKNIVEAU II... 3 OVERGANGSORDNING FOR STUDERENDE PÅ LÆRERUDDANNELSEN BORNHOLM. PRAKTIKNIVEAU II... 5 PRAKTIKNIVEAU III... 5 OVERGANGSORDNING

Læs mere

Uddannelsesplan Rønde Skole, praktikniveau 15/16

Uddannelsesplan Rønde Skole, praktikniveau 15/16 Uddannelsesplan Rønde Skole, 1.+ 2. praktikniveau 15/16 Rønde Skole som uddannelsessted Rønde Skole er beliggende i Rønde by i Syddjurs Kommune. Skolen har 2-3 spor fra 0.-9. klasse, 10. Klassecenter samt

Læs mere

Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16

Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16 Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16 Praktikansvarlig: Signe Piil Pædagogisk leder Sorø Gymnastikefterskole Topshøjvej 50 4180 Sorø Tlf.: 57830034, Mobil: 22829215 E-mail: sa@sge.nu 1. Skolen

Læs mere

Praktik ansvarlige: Tomas Terp Nielsen E-mail: terpnielsen@hotmail.com

Praktik ansvarlige: Tomas Terp Nielsen E-mail: terpnielsen@hotmail.com UDDANNELSESPLAN (Lærerstuderende i praktik på Gørlev Idrætsefterskole). Gørlev Idrætsefterskole er en almendannende efterskole med fokus på idræt. Vores mål er at uddanne danne eleverne til selvstændige

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Rødkilde Skole Uddannelsesplan

Rødkilde Skole Uddannelsesplan Rødkilde Skole Uddannelsesplan 2016-2017 Kontakt Praktikansvarlig: Niels Toldam, telefon: 38 87 22 80. niels.toldam@roed.kk.dk Praktikkontaktlærer: Mette Svaneberg ms.roed@ci.kk.dk Skolen som uddannelsessted

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015

Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015 Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015 Dette dokument indeholder: Skabelon til uddannelsesplan, der indarbejdes som del af skolens hjemmeside. Vejledning til udfyldelse af punkterne i uddannelsesplanen.

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan for Dyssegårdsskolen

Uddannelsesplan for Dyssegårdsskolen UDDANNELSESPLAN Uddannelsesplan for Dyssegårdsskolen 2016-2017 Præsentation af Dyssegårdsskolen Dyssegårdsskolen er en 3-sporet skole, hvor knap 730 børn og 80 medarbejdere fordelt på skole og GFO, har

Læs mere

Jakobskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Jakobskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Jakobskolens uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesplan for Korsvejens Skole for lærerstuderende i praktik fra professionshøjskolen Metropol og UCC, praktikniveau 3, 2016/2017

Uddannelsesplan for Korsvejens Skole for lærerstuderende i praktik fra professionshøjskolen Metropol og UCC, praktikniveau 3, 2016/2017 Uddannelsesplan for Korsvejens Skole for lærerstuderende i praktik fra professionshøjskolen Metropol og UCC, praktikniveau 3, 2016/2017 Kontaktoplysninger Korsvejens Skole Tårnbyvej 1-3 2770 Kastrup Telefon:

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 3 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Uddannelsesplan Nr. Felding Skole

Uddannelsesplan Nr. Felding Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nr. Felding Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Vestervangsskolen

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Vestervangsskolen 1 Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Skoleleder: Viceskoleleder: Kim Egeberg Johansen kim.egeberg.johansen@randers.dk Charlotte Worm-Leonhard charlotte.worm-leonhard@randers.dk

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Uddannelsesplan praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Uddannelsesplan 2015-16 2. praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Uddannelsesplan Stoholm Skole

Uddannelsesplan Stoholm Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Stoholm Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Orienteringsdag -praktik

Orienteringsdag -praktik Orienteringsdag -praktik 2. årgang, praktikniveau I - Disse Powerpoint sendes efterfølgende/placeres på portalen/fronter Tidsmæssigt begivenheder jeres opgaver/ansvar Praktikhæftet og om praktikforløbet,

Læs mere

ISJ / Uddannelsesplan for lærerstuderende. Uddannelsesplan. for lærerstuderende. Institut Sankt Joseph. Ver

ISJ / Uddannelsesplan for lærerstuderende. Uddannelsesplan. for lærerstuderende. Institut Sankt Joseph. Ver Uddannelsesplan for lærerstuderende 1 Ver. 2016.1 Institut Sankt Joseph Uddannelsesplan for lærerstuderende Indhold Skolen som uddannelsessted 3 International afdeling på ISJ 4 Det professionelle miljø

Læs mere

Uddannelsesplan for Guldberg

Uddannelsesplan for Guldberg Uddannelsesplan for Guldberg Indholdsfortegnelse Skolens grundoplysninger:... 2 Guldberg Skole Hvem er vi?... 2 Guldberg Skole som praktikskole... 4 Forventningerne til praktikkens parter... 4 Fælles for

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

UDDANNELSESPLAN for Nyager Skole

UDDANNELSESPLAN for Nyager Skole UDDANNELSESPLAN for Nyager Skole 2016-2017 Skolen som uddannelsessted Nyager Skole er en af Rødovre Kommunes seks folkeskoler, beliggende ved Vestvolden op mod Jyllingevej. Skolen er tegnet af arkitekten

Læs mere

Uddannelsesplan Valhøj Skole

Uddannelsesplan Valhøj Skole Uddannelsesplan Valhøj Skole 2016 17 Rødager Allé 102, 2610 Rødovre 36 37 83 83, praktikmail: cn23013@rk.dk Skolen som uddannelsessted Valhøj Skole er en af Rødovres 6 folkeskoler beliggende mellem Damhussøen

Læs mere

for lærerstuderende i praktik fra UCC

for lærerstuderende i praktik fra UCC Avedøre Skole uddannelsesplan Avedøre Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra UCC 2016-17 Præsentation Avedøre Skole ligger i Hvidovre har ca. 650 elever ca. 90 ansatte lærere pædager.

Læs mere

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Kultur og særkende for Østervangsskolen Historie og organisation Østervangsskolen er bygget i 1956 og ombygget

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik pa Distriktsskole Smørum i samarbejde med Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik pa Distriktsskole Smørum i samarbejde med Professionshøjskolerne Metropol og UCC Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik pa Distriktsskole Smørum i samarbejde med Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol Pædagogisk grundlag for heldagsskolen Indledning Nørre Fælled skole er en københavnsk folkeskole. Den er samtidig madskole

Læs mere