Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra Forsikringsbetingelser

2 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG Sikrede personer Hvor dækkes? Motorløb, øvelseskørsel, kap- og væddeløbskørsel... 4 AFSNIT 2 BILFORSIKRINGEN GENERELT Selvrisiko Moms Ændring i risikoen Kilometerforbrug og kilometerstand Præmietrin... 6 AFSNIT 3 ANSVARSFORSIKRING Forsikringen omfatter Forsikringen dækker ikke Forsikringssummer Regres Førerulykkesforsikring dødsdækning Følgende dækkes ikke... 8 AFSNIT 4 KASKOFORSIKRING INKL. BRAND Forsikringen dækker Brandforsikringen dækker Kaskoforsikringen omfatter Kaskoforsikringen omfatter ikke Kaskoforsikringen dækker ikke Endvidere dækker forsikringen ikke skade Retshjælpsforsikring Redningsforsikring i udlandet AFSNIT 5 KASKOFORSIKRING INKL. BRAND Skadeanmeldelse Skadens opgørelse... 9 AFSNIT 6 SÆRLIGE REGLER LEASINGBILER Erstatning for værdiforringelse Nyværdierstatning Udbetaling af erstatning

3 AFSNIT 7 TILVALGSDÆKNINGER Bilafsavn Friskadedækning Autohjælp Trailere og campingvogne AFSNIT 8 GENERELT Fortrydelsesfrist Hvordan fortryder du? Betaling af forsikringspræmie, selvrisiko og skadesforsikringsafgift m.v Forsikring i andet selskab Krigs-, jordskælvs- og atomskade Indeksregulering og afgifter Ændring af præmie, selvrisici og forsikringsvilkår Forsikringens varighed og opsigelse Klager Lovgivning Tilsyn og Garantifond Ikrafttræden

4 Afsnit 1 Forsikringens omfang 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter bilen, lader det benytte eller er fører af det. a. At kørslen foregår i Danmark, b. At Justitsministeriets/politiets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, samt c. At de foreskrevne løbsregler overholdes. Virksomheder, der har fået overladt bilen til reparation, service o.lign., er kun dækket for kørselsskader, og kun når kørslen foregår i forsikringstagerens interesse. Skifter den forsikrede bil ejer, er den nye ejer dækket af forsikringen i 3 uger efter ejerskiftet i det omfang, der ikke er tegnet anden forsikring. 1.2 HVOR DÆKKES? Forsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor Europa, der er tilsluttet "grøn-kort"- ordningen. Skade eller ansvar for skade, som opstår under hastigheds-konkurrencer samt kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil samt enhver kørsel på bane eller område, der er afspærret til disse formål, er ikke dækket. Skade eller ansvar for skade, som opstår under øvelseskørsel (glatførekørsel, manøvrekørsel o.lign.) på et område, der af myndighederne er godkendt og er afspærret til formålet, er dækket af forsikringen på betingelse af, at kørslen foregår under instruktion fra motor- eller kørelærerorganisationer eller tilsvarende sagkyndige. For samtlige biler gælder, at ansvarsforsikringen ikke dækker ansvar for skade på transporteret gods, når skaden sker udenfor Danmark. Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstageren, brugeren eller føreren. De fuldstændige vilkår vedrørende "grøn-kort"- ordningen kan rekvireres hos PenSam Forsikring (herefter selskabet). 1.3 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL, KAP- OG VÆDDELØBSKØRSEL Skade eller ansvar for skade, som opstår under nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt rallies, er dækket under forudsætning af: 4

5 Afsnit 2 Bilforsikringen generelt 2.1 SELVRISIKO Selvrisikoen fremgår af policen. Er der i skadestilfælde udlagt selvrisiko, har selskabet ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere beløbet. Betales selvrisikoen ikke rettidigt, forbeholder selskabet sig ret til at ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. Forsikringstageren er ikke berettiget til at nægte at refundere selskabet det udlagte selvrisikobeløb under henvisning til, at tredjemand helt eller delvist har ansvaret for skaden. 2.2 MOMS Moms i henhold til gældende lov betales af selskabet. For biler tilhørende registrerede virksomheder betales momsen endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med SKAT. Selskabet lægger momsen ud og opkræver den derefter hos forsikringstageren. Betales momsen ikke rettidigt, forbeholder selskabet sig ret til at ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 2.3 ÆNDRING I RISIKOEN Sker der forandring i den risiko, der er beskrevet i policen - herunder bilens anvendelse, indretning, vægt, registreringsadresse, kørsel med påhængsvogn eller andre ændringer - skal der straks ske meddelelse til selskabet for, at vilkårene kan blive reguleret efter selskabets tarif. Undlades det, kan det få betydning for forsikringens dækning, jf. Forsikringsaftalelovens regler herom. 2.4 KILOMETERFORBRUG OG KILOMETERSTAND Bilens kilometerstand ved tegning af forsikringen fremgår af policen. Det gælder også hvilket af følgende 3 intervaller dit årlige kilometerforbrug er oplyst at ligge indenfor: km km. over km. Præmien er fastsat i overensstemmelse hermed. Du skal meddele selskabet, hvis der sker ændring i det årlige kilometerforbrug. Samtidig skal du oplyse den aktuelle kilometerstand. Ændring af oplysningerne om kilometerforbrug har først virkning fra det tidspunkt, hvor du giver selskabet meddelelse herom. En stigning i det årlige kilometerforbrug kan medføre, at præmien stiger. I skadestilfælde: I tilfælde af en skade skal kilometerstanden aflæses. Selskabet har til enhver tid ret til at foretage besigtigelse af bilen og få oplysning om kilometerstanden. Ud fra oplysningen om kilometerstanden udregnes det gennemsnitlige årlige kilometerforbrug i forhold til den seneste registrerede aflæsning. Det gennemsnitlige årlige kilometerforbrug beregnes som antal kørte km. delt med antallet af påbegyndte forsikringsår siden nytegning eller det tidspunkt, hvor du har givet selskabet meddelelse om ændring af det årlige kilometerforbrug. 5

6 BILFORSIKRINGEN GENERELT Hvis der er sket en dækningsberettiget skade, som føreren af bilen er helt eller delvist ansvarlig for, og det årlige angivne kilometerforbrug ikke falder inden for det på policen oplyste interval, gælder følgende: BILFORSIKRING MED FASTPRÆMIE Der foretages ingen trinregulering i forbindelse med en skade. a. Hvis det årlige kilometerforbrug er op til 40 % højere end det højest angivne inden for det valgte interval, pålægges en yderligere selvrisiko på kr. (indeksreguleres indeks 2014) udover den selvrisiko, der fremgår af policen. b. Hvis det årlige kilometerforbrug er over 40 % højere end det højest angivne inden for det valgte interval, pålægges en yderligere selvrisiko på kr. (indeksreguleres indeks 2014) udover den selvrisiko, der fremgår af policen. 2.5 PRÆMIETRIN Det fremgår af policen, om bilforsikringen er tegnet med trinregulering eller fastpræmie BILFORSIKRING MED TRINREGULERING Når forsikringen har løbet skadefrit et helt forsikringsår fra hovedforfaldsdatoen på samme præmietrin, rykkes frem til næste præmietrin. For hver skade rykkes fra førstkommende hovedforfaldsdag 2 præmietrin tilbage i forhold til det præmietrin, der var gældende på skadestidspunktet. Ved skade forstås forsikringsbegivenhed, der direkte eller indirekte, medfører udgift for selskabet, når kravet ikke kan gøres gældende eller gennemføres overfor tredjemand. Hvis der er tegnet tilvalget friskadedækning, henvises til afsnit 7, punkt

7 Afsnit 3 Ansvarsforsikring 3.1 FORSIKRINGEN OMFATTER Det fremgår af policen, om bilforsikringen er tegnet med ansvarsforsikring og/eller kaskoforsikring (afsnit 4) samt eventuelt tilvalgsdækninger (afsnit 7). Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved bilens brug som køretøj incl. eventuelt tilkoblet køretøj, som er medforsikret uden ekstra præmiebetaling. lovgivning - dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. Omkostninger pådraget med selskabets billigelse ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse samt renter af idømte erstatningsbeløb, der henhører under forsikringen, udredes af selskabet, selv om forsikringssummerne derved overskrides. Ansvar for personskade, som overgår forsikringstageren, når vedkommende ikke selv er fører af bilen, er dækket af ansvarsforsikringen. 3.2 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Ansvarsforsikringen dækker ikke skade: a. På forsikringstagerens eller brugerens ejendom b. På førerens person eller ejendom c. På tilkoblet køretøj, påhængsredskab o.lign. og hvad der transporteres heri eller herpå d. Der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 3.3 FORSIKRINGSSUMMER Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastlagt i Færdselsloven. For personskade eller tab af forsørger på indtil 100 millioner kr. og tingskade på indtil 20 millioner kr. for den ved en enkelt begivenhed forårsagede skade. I lande, med hvem "grøn-kort"-ordningen eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands De nævnte forsikringssummer indeksreguleres i henhold til Færdselslovens 105, stk REGRES Selskabet har regres mod den, der efter Færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, når forsikringsbegivenheden er fremkaldt af den ansvarlige forsætligt eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. Færdselslovens 108, stk. 2. Udlejes bilen uden fører i strid med de bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet, er selskabet forpligtet til at gøre regres, hvis en skade har medført udgifter for selskabet, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at bilen er udlejet i strid med bestemmelserne. 3.5 FØRERULYKKESFORSIKRING DØDSDÆKNING Dækningen er omfattet af forsikringen, når der er tegnet ansvarsforsikring. Førerulykkesforsikringen dækker bilens fører. Førerulykkesforsikringen dækker udelukkende, 7

8 ANSVARSFORSIKRING når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Forsikringen dækker dødsfald, som er en direkte følge af kørselsuheld indtruffet, når den sikrede befinder sig i bilen som fører eller rammer sikrede som fører under ind- og udstigning af denne. Hvis et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, er direkte årsag til sikredes død, betales forsikringssummen til nærmeste pårørende. Forsikringen dækker med den på policen anførte sum ved dødsfald. 3.6 FØLGENDE DÆKKES IKKE a. Følger af ulykkestilfælde, der indtræffer, mens bilen benyttes til erhvervsmæssig personbefordring eller benyttes uden forsikringstagerens viden og vilje b. Følger af ulykkestilfælde, der overgår personer, som er knyttet til værksteder, servicestationer, hoteller eller andre virksomheder, som i erhvervsøjemed har bilen i varetægt c. Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg d. Følger af ulykkestilfælde sket under de i afsnit 4, punkt 4.6 nævnte omstændigheder. 8

9 Afsnit 4 Kaskoforsikring inkl. Brand 4.1 FORSIKRINGEN DÆKKER Kaskoforsikringen dækker bortset fra nedenstående undtagelser, jf. punkt , enhver skade på den forsikrede bil, samt tab af bilen ved tyveri og røveri. Glasskader er meddækket, således at brud (ikke ridser) på bilens glas erstattes. 4.2 BRANDFORSIKRINGEN DÆKKER Brandforsikringen dækker skade på den forsikrede bil ved brand, eksplosion, lynnedslag og kortslutning med de undtagelser, der er nævnt nedenfor under punkt Ved brandskade forstås ildsvåde. Herfra undtages beskadigelse som følge af svidning f.eks. fra tobaksgløder. Brandforsikringen er en del af kaskoforsikringen, og alle punkter vedrørende kaskoforsikringen er derfor også gældende for brandforsikringen. 4.3 KASKOFORSIKRINGEN OMFATTER a. Bilen b. Fastmonteret tilbehør til bilen max. kr (indeksreguleres indeks 2014) c. Afmonteret tilbehør og standardværktøj, når dette alene bruges til den forsikrede bil max. kr (indeksreguleres indeks 2014) d. 1 stk. CD/DVD-medie hørende til bilradio, DVD- eller CD-afspiller. 4.4 KASKOFORSIKRINGEN OMFATTER IKKE a. Fastmonteret tilbehør, der anvendes erhvervsmæssigt b. Mobiltelefoner og andet sende/modtage materiel. 4.5 KASKOFORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Fabrikations- og konstruktionsfejl b. Skade, der alene opstår i og er begrænset til bilens mekaniske dele (f.eks. motor, transmission og styretøj m.v.), medmindre sådan skade er overgået bilen ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet hertil godkendt befordringsmiddel c. Skade, der påføres bilen eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af bilen fra lift d. Forringelse af bilens stand, som er en følge af brugen af denne, f.eks. stenslag i lak, ridser o.lign. e. Skade, der skyldes vejrligets påvirkning f.eks. tæring, rust og frostsprængning f. Skade, der skyldes slidtage g. Tyveri af brændstof h. Skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie og skade som følge af frostsprængning i. Tyveri eller skade som følge af tyveri, hvis policens krav om tyverisikring ikke er opfyldt. 4.6 ENDVIDERE DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE SKADE a. Forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftaleloven 18 b. Forårsaget ved selvforskyldt beruselse, jf. Forsikringsaftalelovens 20 og regler om spirituskørsel i Færdselslovens 53, stk. 1 og 2 9

10 KASKOFORSIKRING INKL. BRAND c. Indtrådt, mens bilen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed. Er en skade, som nævnt under stk. a - c, ikke forvoldt af forsikringstageren selv, er denne dækket af forsikringen, medmindre det godtgøres, at forsikringstageren var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller at det manglende kendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. Har selskabet på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regresret for de afholdte udgifter. 4.7 RETSHJÆLPSFORSIKRING Hvis der er tegnet kaskoforsikring omfatter forsikringen retshjælp. Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med erhvervsudøvelse. Blanketten er udarbejdet af Forsikring & Pension. Omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af den forsikrede bil, dækkes med indtil kr. Der beregnes en selvrisiko på 10 % af de erstatningsberettigede omkostninger, dog min kr. De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning kan rekvireres hos selskabet. 4.8 REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET Hvis der er tegnet kaskoforsikring for personbil (eller varebil, som kun bruges til privat personkørsel) med en totalvægt på højst 3,5 ton, er forsikringen udvidet med redningsforsikring under kørsel i udlandet. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen er trykt i det røde SOS-servicekort, som altid bør medbringes ved kørsel i udlandet, og kan rekvireres hos selskabet. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til selskabet, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt foretages. I småsager kan forsikringstageren selv indgive anmeldelse på særlig blanket for småsager. 10

11 Afsnit 5 Forhold i skadetilfælde ved kasko- og brandskader 5.1 SKADEANMELDELSE Skader eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal omgående anmeldes til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt. Ved tyveri af selve bilen skal der foruden anmeldelse til selskabet, omgående ske anmeldes til politiet. Forsikringstageren må ikke uden selskabets samtykke træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med bilen. Selskabet har ret til at anvise reparatør, og alle skader skal besigtiges af taksator, forinden reparationen udføres. Såfremt skaden er repareret, forinden der sker anmeldelse til selskabet, kan selskabet afvise eller nedsætte erstatningskravet. Skader under redningsforsikringen skal anmeldes til SOS-International A/S se det røde SOSservicekort. 5.2 SKADENS OPGØRELSE Selskabet kan enten lade bilen reparere, erstatte den skete skade med et kontant beløb eller foretage genanskaffelse REPARATION Bilen skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid erstattes ikke. En forringelse af bilens handelsværdi som følge af reparation, erstattes i henhold til reglerne i punkt Er skaden opstået, mens bilen var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler jf. afsnit 1, punkt 1.1, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser, såfremt reparatøren er ansvarlig for skaden. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation. Reparation af bilen finder ikke sted, hvis den af Skatteministeriet fastsatte udgiftsgrænse overskrides (totalskade). Skaden afgøres da ved kontant erstatning KONTANT ERSTATNING Afgøres skaden ved kontant betaling, eller kommer bilen ved tyveri eller røveri ikke atter til veje inden 4 uger efter, at selskabet har modtaget skadeanmeldelse, sættes erstatningen til det beløb, en bil/udstyr af tilsvarende alder og godhed vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, jf. dog punkt Den skaderamte bil tilfalder selskabet GENANSKAFFELSE Hvis bilen fortsat er i forsikringstagerens varetægt, kan selskabet i stedet for kontanterstatning for udstyr som fx bilradio vælge at yde erstatning i form af genanskaffelse. 11

12 FORHOLD I SKADETILFÆLDE VED KASKO- OG BRANDSKADER ERSTATNING FOR VÆRDIFORRINGELSE Der ydes erstatning, hvis bilens værdi er forringet efter at være blevet repareret. Bilens værdi vurderes forringet, såfremt reparationsudgifterne udgør mindst 20 % af den pris, der er betalt for bilen ved køb af denne. Til beregning benyttes slutseddel/faktura for køb af den beskadigede bil. Bilen må kun have haft én ejer. Dog kan der ydes erstatning for biler, der har kørt og været indregistreret som demobiler, og således er registreret anden gang ERSTATNINGSBEREGNING VÆRDIFORRINGELSE Erstatning for værdiforringelse udgør: b. At den skaderamte bil var fabriksny ved tegningen af forsikringen, og c. At reparationsomkostningerne beregnes til at ville overstige 50 % af vognens nyværdi på skadetidspunktet. Den skaderamte bil tilfalder selskabet TRANSPORTOMKOSTNINGER I DANMARK Nødvendige omkostninger ved bilens transport til nærmeste reparatør betales af selskabet. Kommer en bil efter tyveri eller røveri atter til veje, betaler selskabet ud over den skade, der evt. er påført bilen, tillige nødvendige omkostninger til hjemtransport af bilen. De nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. a. 15 % af reparationsprisen, hvis skaden sker inden for det første år efter registrering b. 10 % af reparationsprisen, hvis skaden sker inden for det andet og tredje år efter første registrering. Hvis der er tale om en leasingbil gælder de erstatningsregler, der fremgår af afsnit 5, medmindre der fremgår undtagelse eller særlige regler i afsnit 6. For over 3 år gamle biler udbetales ikke erstatning for værdiforringelse NYVÆRDIERSTATNING For personbiler registreret til privat personkørsel har forsikringstageren ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny vogn af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte under forudsætning af: a. At skaden indtræffer inden for det første år efter første registrering og 12

13 Afsnit 6 Særlige regler leasingbiler 6.1 ERSTATNING FOR VÆRDIFORRINGELSE Der udbetales ikke erstatning for værdiforringelse, jf. punkt , når der er tale om en leaset bil. 6.2 NYVÆRDIERSTATNING Der udbetales ikke nyværdierstatning, jf. punkt 5.2.6, når der er tale om en leaset bil. 6.3 UDBETALING AF ERSTATNING Ved totalskade eller tyveri af bilen, udbetales erstatningen til leasingselskabet. Det fremgår af policen, om forsikringen omfatter en eller flere af tilvalgsdækningerne nævnt i afsnit 7. 13

14 Afsnit 7 Tilvalgsdækninger 7.1 BILAFSAVN Er der tegnet bilafsavn, ydes erstatning ved skade, der er dækket og erstattet på brandog kaskoforsikringen (afsnit 4). Der ydes udelukkende erstatning ved totalskade eller tyveri af bil samt ved reparationer, der beløber sig til kr (indeksreguleres indeks 2014) og derover. Ved totalskade ydes et fast engangsbeløb på kr (indeksreguleres indeks 2014). Ved tyveri ydes kr. 524 pr. dag (indeksreguleres indeks 2014), bilen er væk. Der kan maksimalt ydes erstatning for 28 dage. Ved reparationer, der beløber sig til kr (indeksreguleres indeks 2014) og derover (iht. taksatorrapport), ydes der erstatning med kr. 524 pr. dag (indeksreguleres indeks 2014), bilen er på værksted. Der kan maksimalt ydes erstatning for 5 dage. 7.2 FRISKADEDÆKNING Friskadedækning betyder, at der i visse skadessituationer ikke fratrækkes selvrisiko, og hvis bilforsikringen er tegnet med trinregulering, rykkes der ikke præmietrin. Der fratrækkes ikke selvrisiko i følgende skadessituationer: a. Ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og nedstyrtning af genstande på bilen b. Mens bilen er overladt til værksted, servicestation o.lign., eller efter at bilen er overdraget til en ny ejer, jf. afsnit 1, punkt 1.1 c. Alene efter punkt 4.8 (Redningsforsikring i udlandet) d. Alene på bilens glas. Der rykkes ikke tilbage i præmietrin, når forsikringen er tegnet med trinregulering, i følgende skadessituationer: a. Ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion og nedstyrtning af genstande på bilen b. Mens bilen er overladt til værksted, servicestation o.lign., eller efter at bilen er overdraget til en ny ejer, jf. afsnit 1, punkt 1.1 c. Alene efter punkt 4.7 (Retshjælpsforsikring) og punkt 4.8 (Redningsforsikring i udlandet) d. Alene på bilens glas e. forvoldt af en skadevolder, hvis erstatningspligt bortfalder i medfør af lov om erstatningsansvar, kapitel 2 f. ved tyveri, når tændingsnøglen er stjålet, og den er brugt til at bortskaffe bilen. Det gælder dog ikke, når tændingsnøglen befandt sig i bilen g. hærværk af en kendt gerningsmand, der er ude af stand til at refundere selskabets udgift. 7.3 AUTOHJÆLP Autohjælp leveres af selskabets samarbejdspartner, SOS Dansk Autohjælp A/S, Torsøvej 2, 8240 Riskov. Hvis du har behov for autohjælp, skal du ringe på Assistancebehov, der kendes på tidspunktet for tegning af tilvalgsdækningen, er ikke dækket. Hvis en assistance ikke er dækningsberettiget, betaler du for egen regning prisen på assistancen. 14

15 TILVALGSDÆKNINGER Når "sikrede" er nævnt nedenfor henvises til afsnit 1, punkt 1.1. FORCE MAJEURE Selskabet eller samarbejdspartneren, SOS Dansk Autohjælp, er ikke ansvarlig for manglende assistance i tilfælde af force majeure. Force majeure omfatter bl.a. følgende situationer: a. Krig og borgerkrig (uanset om det er erklæret eller ej) b. Borgerlige uroligheder c. Terrorisme d. Lynnedslag, jordskælv og voldsom storm e. Brand og oversvømmelse f. Udslip af kernestråling og g. Udslip af biologisk skadeligt materiale. 1 DÆKNINGSOMRÅDE Dækningen er gældende i Danmark og Europa (med undtagelse af Færøerne og Grønland), for biler under kg. tilladt totalvægt. Efterspændt campingvogn eller trailer er også dækket. Der er dækning efter de danske betingelser på transitruten E 65 mellem Malmø og Ystad, samt indtil 25 km syd for den dansk/ tyske grænse. Med "Europa" i betingelserne for autohjælp menes følgende lande: Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. 2 DÆKNING Sikrede, der er bosiddende i Danmark, og har en dansk indregistreret bil, kan tegne dækningen. Der ydes assistance ved driftsstop eller uheld, som gør, at bilen ikke kan køre videre ved egen hjælp. Den eller de biler, som er registreret hos selskabet, er dækket. Hvis bilen undervejs i dækningsperioden udskiftes med en tilsvarende bil, dækkes i stedet den nye bil, under forudsætning af, at selskabet er orienteret om udskiftningen. Der ydes én assistance pr. uheld/driftsstop. Konstruktionsmæssige ændringer af køretøjet skal meddeles til selskabet. 3 BUGSERING I DANMARK OG EUROPA I Danmark: Hvis køretøjet er udsat for skade eller driftsstop, og ikke kan repareres på stedet, transporteres det til bopæl eller værksted i samråd med sikrede. Ved driftsstop/skade ved bopæl transporteres køretøjet til værksted efter sikredes valg. Der ydes én assistance pr. uheld/ driftsstop. Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Makedonien, I Europa: Hvis skaden eller driftsstoppet sker uden for Danmarks grænser, i Europa, og køretøjet ikke kan repareres på stedet, transporteres det til nærmeste værksted. 15

16 TILVALGSDÆKNINGER 4 STARTHJÆLP/HJULSKIFTE/BRÆNDSTOF- UDBRINGNING M.M. I udlandet bugseres køretøjet til nærmeste værksted. SOS Dansk Autohjælp forsøger at hjælpe sikrede på stedet, hvis bilen ikke kan starte eller ikke kan køre videre. Er det ikke muligt, tilbydes transport til værksted i samråd med sikrede i henhold til 3. Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof skal betales kontant af sikrede. 5 DØROPLUKNING Er bilnøglen låst inde i bilen, eller er nøglen blevet væk, dækkes døroplukning, hvis SOS Dansk Autohjælp forsvarligt kan foretage oplukning af bildøren. Hvis ikke, transporteres bilen til nærmeste værksted i samråd med sikrede (ved accept fra SOS Dansk Autohjælp til nærmeste mærkeværksted). 6 BJÆRGNING/FRITRÆKNING Ved fritrækning på sikredes hjemadresse forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. Bjærgning/fritrækning er kun dækket indenfor Danmarks grænser. 9 AKUT OPSTÅET SYGDOM Hvis sikrede som fører af det dækkede køretøj i Danmark bliver ramt af sygdom eller kommer til skade, og sikrede således ikke kan fortsætte kørslen, sørger SOS Dansk Autohjælp for hjemkørsel af køretøjet, sikrede og eventuelle passagerer til fælles bestemmelsessted. SOS Dansk Autohjælp yder ikke hjælp ved kroniske lidelser. SOS Dansk Autohjælp kan forlange, at sikredes læge dokumenterer sygdom/tilskadekomst. SOS Dansk Autohjælp påbegynder hjemkørsel af køretøjet indenfor 24 timer efter bestilling. Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst under kørsel uden for Danmark bliver bil, sikrede og passagerer kørt til nærmeste læge eller behandlingssted. 10 TYVERI Der ydes ikke dækning for assistancer efter tyveri i udlandet. Bugsering efter tyveri i Danmark er dækket i henhold til 3. 7 BILRUDER 11 TRANSPORT MELLEM VÆRKSTEDER Ved defekt forrude, der gør det uforsvarligt at køre videre, dækkes bugsering til værksted. Ved øvrige ruder foretages der så vidt muligt en rudeafdækning. 8 FÆRDSELSUHELD Køretøjet transporteres til nærmeste værksted i henhold til 3, under forudsætning af, at SOS Dansk Autohjælp udfører bugseringen. Der ydes ikke bugsering mellem værksteder. 12 HOTELOPHOLD I DANMARK Kan bilen ikke repareres samme dag i Danmark, og SOS Dansk Autohjælp vurderer det rimeligt, vil sikrede samt medpassagerer, der lovligt kan være i bilen, blive tilbudt en hotelovernatning inkl. morgenmad. 16

17 TILVALGSDÆKNINGER 13 FORTSÆTTELSE AF REJSE I DANMARK BETINGELSERNE ER DELT OP I 2 AFSNIT: Hvis sikrede samt medpassagerer ikke kan køre med redderen, tilbydes at refundere billetten til f.eks.: Bus, tog, taxa, færge osv. Dette sker efter SOS Dansk Autohjælps valg ud fra billigste løsning. Fører og eventuelle passagerer, der lovligt kan være i bilen, er dækket. AFSNIT A: TRAILERE AFSNIT B: CAMPINGVOGN AFSNIT A TRAILERE: 1 DÆKNINGSOMRÅDE 14 EVENTUELLE BRO- OG FÆRGEAFGIFTER Hvis SOS Dansk Autohjælp skal bugsere køretøjet mellem landsdele, og det medfører en færge- eller broafgift (f.eks. Storebælt), vil sikrede blive opkrævet 200 kr. kontant for dette. Dækningsområdet er i Danmark og Europa (med undtagelse af Færøerne og Grønland), for trailere. Der er dækning efter de danske betingelser på transitruten E 65 mellem Malmø og Ystad, samt indtil 25 km syd for den dansk/ tyske grænse. BILLIGERE LEJE AF DIN EKSTRA BIL 2 DÆKNING Hvis uheldet er ude, og sikredes bil skal transporteres til værksted, kan SOS Dansk Autohjælp tilbyde sikrede at leje Din Ekstra Bil. Din Ekstra bil kan lejes for sikredes egen regning. Prisen for benyttelse af Din Ekstra Bil er 250 kr. pr. døgn de første 3 døgn, derefter 650 kr. pr. døgn inkl. forsikring. Prisen reguleres i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. De nærmere betingelser for at leje Din Ekstra Bil, kan fås hos SOS Dansk Autohjælp. TRAILERE OG CAMPINGVOGNE Nedenstående betingelser gælder for trailere og campingvogne. Der ydes assistance ved driftsstop eller uheld, som gør, at køretøjet ikke kan køre videre ved egen hjælp. Der er dækning for trailere, uanset om de er ejet, lejet eller lånt, idet det forudsættes, at de er dansk indregistrerede. Der ydes én assistance pr. uheld/driftsstop, uagtet om det er på bilen, eller på traileren. Ved assistance forbeholder SOS Dansk Autohjælp sig ret til at forlange havarerede trailere aflæsset for eventuelt gods (f.eks. dyr). Af- og pålæsning, anvendelse af erstatningskøretøjer m.m. er ikke dækket, men SOS Dansk Autohjælp tilbyder at være behjælpelig med at finde en løsning, som skal betales af sikrede. Konstruktionsmæssige ændringer af traileren skal meddeles selskabet. 3 BUGSERING I Danmark: Hvis en trailer er udsat for skade eller driftsstop, og ikke kan repareres på stedet, transporteres den til bopæl eller værksted i samråd 17

18 TILVALGSDÆKNINGER med sikrede. Ved driftsstop/skade på bopælsadresse, transporteres traileren til værksted efter sikredes valg. Hvis nedbruddet er på bilen, kommer traileren med til fælles bestemmelsessted, såfremt SOS Dansk Autohjælp udfører assistancen. Ved nedbrud på bilen og SOS Dansk Autohjælp ikke udfører assistancen, bugseres traileren til ønsket adresse indenfor en radius af 50 km. fra nedbrudsstedet eller til nærmeste leverandørstation. Her opbevares den i op til 5 dage uden beregning. Såfremt traileren ikke afhentes indenfor 5 dage faktureres for opbevaring efter gældende prisliste. 7 TYVERI Assistance efter tyveri i Danmark er dækket. Assistance efter tyveri uden for Danmarks grænser er ikke dækket. AFSNIT B - CAMPINGVOGN Samme dækning som ved Trailere, se afsnit A, dog med følgende forskelle: 1 DÆKNINGSOMRÅDE I Europa: Hvis skaden eller driftsstoppet sker uden for Danmarks grænser, i Europa, og traileren ikke kan repareres på stedet, transporteres den til nærmeste værksted. Hvis nedbruddet er på bilen, tages traileren med til værkstedet. Dækningsområdet er i Danmark og Europa (med undtagelse af Færøerne og Grønland), for campingvogne. Der er dækning efter de danske betingelser på transitruten E 65 mellem Malmø og Ystad, samt indtil 25 km syd for den dansk/tyske grænse. 4 HJULSKIFTE OG ANDEN VEJSERVICE 2 - DÆKNING SOS Dansk Autohjælp forsøger at hjælpe på stedet, hvis en trailer ikke kan køre videre. Er det ikke muligt, tilbydes transport til værksted i samråd med sikrede. Eventuelle udleverede reservedele betales kontant af sikrede. Der er dækning for campingvogne, uanset om de er ejet, lejet eller lånt, idet det forudsættes, at de er dansk indregistrerede. Der ydes én assistance pr. uheld/driftsstop, uagtet om det er på bilen eller campingvognen. 5 BJÆRGNING/FRITRÆKNING Ved fritrækning på sikredes bopæl forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. Bjærgning/fritrækning er kun dækket indenfor Danmarks grænser. 6 FÆRDSELSUHELD En trailer transporteres til nærmeste værksted i henhold til 3, under forudsætning af at SOS Dansk Autohjælp udfører bugseringen. Ved assistance forbeholder SOS Dansk Autohjælp sig ret til at forlange en havareret campingvogn aflæsset for eventuelt gods. Af - og pålæsning, anvendelse af erstatningskøretøjer m.m. er ikke dækket, men SOS Dansk Autohjælp tilbyder at være behjælpelig med at finde en løsning, som skal betales af sikrede. Konstruktionsmæssige ændringer af campingvognen skal meddeles selskabet. 18

19 TILVALGSDÆKNINGER 3 BUGSERING I Danmark: Hvis en campingvogn er udsat for skade eller driftsstop, og ikke kan repareres på stedet, transporteres den til bopæl eller værksted i samråd med sikrede. Ved driftsstop/skade på bopælsadresse, transporteres campingvognen til værksted efter sikredes valg. Hvis nedbruddet er på bilen, kommer campingvognen med til fælles bestemmelsessted, såfremt SOS Dansk Autohjælp udfører assistancen. Ved nedbrud på bilen og SOS Dansk Autohjælp ikke udfører assistancen, bugseres campingvognen til ønsket adresse indenfor en radius af 50 km. fra nedbrudsstedet, eller til nærmeste leverandørstation. Her opbevares den i op til 5 dage uden beregning. Såfremt campingvognen ikke afhentes indenfor 5 dage faktureres for opbevaring efter gældende prisliste. I Europa: Hvis skaden eller driftsstoppet sker uden for Danmarks grænser, i Europa, og campingvognen ikke kan repareres på stedet, transporteres den til nærmeste værksted. Hvis nedbruddet er på bilen, tages campingvognen med til værkstedet. 4 TYVERI Assistance efter tyveri uden for Danmarks grænser er ikke dækket. 19

20 Afsnit 8 Generelt 8.1 FORTRYDELSESFRIST Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor forsikringsaftalen er indgået. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har fået oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. modtager policen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag, kan du vente til den følgende hverdag. 8.2 HVORDAN FORTRYDER DU? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette selskabet om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. eventuelle gebyrer, morarente og andre omkostninger. Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de i policen anførte forfaldsdage. Påkrav om betalingen finder sted på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks oplyses herom. Tilsendelse af giroindbetalingskort eller anden meddelelse om forfalden præmie anses for påkrav. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. Beløbene opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Betales opkrævede beløb ikke rettidigt, opkræves gebyr for hver rykkerskrivelse, der må udsendes. Herudover er selskabet berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: PenSam Forsikring Jørgen Knudsens Vej Farum 8.3 BETALING AF FORSIKRINGSPRÆMIE, SELV- RISIKO OG SKADESFORSIKRINGSAFGIFT M.V. Præmien fastsættes efter den til enhver tid gældende prisliste. Sammen med præmien opkræves eventuel skadesforsikringsafgift og andre afgifter til det offentlige, herunder statsafgift og miljøbidrag. Ligeledes opkræves Betales opkrævede beløb stadig ikke, slettes forsikringen, og hvis bilen er registreret, underrettes politiet med henblik på inddragelse af nummerpladerne. Der foretages registrering i fællesregistret (se punkt ) Er forsikringen slettet på grund af restance, kan genoptagelse ske, hvis betingelserne herfor er opfyldt i henhold til forsikringsaftalelovens regler herom. Selskabet er tilsluttet BS, hvorigennem betaling af præmie m.v. kan foretages. Nærmere oplysninger kan fås i dit pengeinstitut. 20

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Bilforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Forsikringsbetingelser M400-01 Indholdsfortegnelse Aros Autohjælp PLUS Biler under 3.500 kg. 2 1. Dækningsområde 2 2. Aros Autohjælp PLUS dækker 2 3. Bugsering i Danmark og Europa 2 4. Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-1 Gældende fra 01.07.2015 1 2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKEL MC-1 AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

SOS Dansk Autohjælp PLUS

SOS Dansk Autohjælp PLUS FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOHJÆLPSFORSIKRING SOS Dansk Autohjælp PLUS Nedenstående betingelser gælder som tillæg til de generelle abonnementsbetingelse som findes i 20 til 29 på side 8 til 10, hvorfor

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Erhverv Kombi 2 (+6M)

Erhverv Kombi 2 (+6M) Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Abonnement Erhverv Bil

Abonnement Erhverv Bil Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Autohjælp for. GF Amager

Autohjælp for. GF Amager Autohjælp for GF Amager Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Bestemmelserne er omfattet af den abonnementsaftale klubben

Læs mere

Tillæg til Autoforsikring M05-01, Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02, Camping- og påhængsvognsforsikring 65-03 og Motorcykelforsikring M40-01

Tillæg til Autoforsikring M05-01, Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02, Camping- og påhængsvognsforsikring 65-03 og Motorcykelforsikring M40-01 Familiens bedste forsikringsselskab Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Tillæg til Autoforsikring M05-01, Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02, Camping- og påhængsvognsforsikring 65-03

Læs mere

Autohjælp for. GF Transport og Logistik

Autohjælp for. GF Transport og Logistik Autohjælp for GF Transport og Logistik Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning.

Ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for private abonnementer, hvorfor der også henvises til disse. Den valgte abonnementstype

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland Autohjælp for GF Finans og GF Østsjælland Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere