Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som retmæssigt er ejere af sommerhusparceller, jfr. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som retmæssigt er ejere af sommerhusparceller, jfr. 1."

Transkript

1 Eksisterende vedtægter Tilpassede vedtægter Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALDRED AF 1967, dens medlemsområde er ejere af sommerhusparceller, der den 1. april 1967 var matrikulerede under matrikelbetegnelsen Torpe by og Kaldred by. Dens medlemsområde kan evt. yderligere udvides ved generalforsamlingsbeslutning. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune (tidl. Bjegsted Kommune). Foreningens værneting er Københavns byret. 2 Foreningens formål er bl.a. i overensstemmelse med eventuelle servitutter, lyst på de pågældende grunde, at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder bl.a. forestå administration og vedligeholdelse af eventuelt kommende kloak- og rensningsanlæg, el- og vandforsyning, anlæg, vedligeholdelse af veje, hegn, anlægge og administrere friarealer og grønne områder m.m., hvor administrationen ikke er overtaget af kommunen, vandværket m.m. 3 Foreningen er upolitisk, og kan uden videre ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger, jfr.. Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som retmæssigt er ejere af sommerhusparceller, jfr.. Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidigt med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til forenings formue. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALDRED AF 1967, dens medlemsområde er retmæssige ejere af sommerhus parceller, der den 1. april 1967 var matrikulerede under matrikelbetegnelsen Torpe by og Kaldred by. Dens medlemsområde kan eventuelt yderligere udvides ved en generalforsamlings beslutning. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune og dens værneting er Københavns Byret. Foreningens formål og virke er bl.a. i overensstemmelse med eventuelle servitutter, lyst på de pågældende parceller, at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder bl.a. forestå administration og vedligeholdelse af eventuelt kommende kloakog rensningsanlæg, el- og vandforsyningsanlæg, vedligeholdelse af veje, hegn, og evt. overtage, anlægge og administrere friarealer og grønne områder m.m., hvor administrationen ikke er overtaget af kommunen, vandværket m.m. Foreningen er upolitisk, og kan uden videre ændringer i disse vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger, jfr. Som medlem kan og skal optages retmæssige ejere af sommerhus parceller, jfr. Én parcel optages som ét medlem, hvilket betyder at en ægtefælle eller registreret samlever til en registreret parcelejer ved dennes skriftlige fuldmagt kan repræsentere parcellen og derved overfor Foreningen sidestilles med ejer, med samme rettigheder og forpligtigelser som denne. Ophører et medlem med at være ejer af en af de ovennævnte parceller, bortfalder medlems retten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent, indskud eller tilsvarende samt uden ret til udbetaling af andel i foreningens formue. Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidigt med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue. Ved indtrædelse i foreningen er medlemmet forpligtet til at betale kontingent, indskud og anden pengeydelse herunder eventuelle gebyrer som måtte fremgå af disse vedtægter. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underlagt alle de bestemmelser i de i 2 omtalte servitutter, samt sådanne deklarationer og servitutter som i forbindelse med udstykning, grundmodning eller bebyggelse med eller uden pant måtte blive krævet pålagt af det offentlige eller andre. Ligeså er medlemmer af foreningen forpligtet til at efterleve disse vedtægter samt generalforsamlings- og bestyrelses beslutninger. Medlemmer af foreningen er pligtige til at medvirke til at der, dersom dette måtte blive eller være vedtaget af foreningen, på deres ejendom at lyse deklaration, hvorved der gives pant til foreningen for medlemskontingent og øvrige bidrag jf. 2 og 4. Meddelelse til foreningen om parcellens overdragelse / overtagelse og dermed følgende udtræden for sælger og indtræden for køber skal ske senest 14 dage efter handelens indgåelse. Skæringsdato er den dato hvor ny ejer overtager forpligtigelser og dermed det juridiske ansvar for parcellen. Informations pligt påhviler såvel køber som sælger. Et indtrædende medlem er forpligtiget til at betale det af foreningen fastsatte indskud og måtte der erhverves en ejendom hvor sælger er i restance til foreningen, er indtrædende medlem pligtig at udrede det

2 skyldige beløb. Eventuelle heraf afledte tvister imellem køber og sælger er derfor foreningen uvedkommende. Medlemskabet er først effektivt, når kontingent, indskud og anden pligtig pengeydelse er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i restance, er pligtig at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. Medlemmer af foreningen er forpligtiget til at holde foreningen oplyst om korrekt folkeregister adresse. Ændringer hertil skal meddeles foreningen senest 14 dage efter flytning. 4 Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal ske senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Medlemskabet er først effektivt, når kontingent, indskud og anden pligtig pengeydelse er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i restance, er pligtig at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. Bopælsforandring skal ligeledes meddeles senest 14 dage efter flytning. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de i 2 omtalte servitutter, samt sådanne deklarationer og servitutter som i forbindelse med udstykning, grundmodning eller bebyggelse med eller uden pant måtte blive påkrævet af det offentlige eller andre. Grundejerforeningen udøver påtaleret i det omfang, den er tillagt foreningen i servitutterne, samt i andre henseender, hvori foreningen måtte have berettiget interesse. 5 Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales årligt og forfalder til betaling senest den 1. Februar for tiden 1. Januar 31. December. Ved ejerskifte betaler ny ejer et indskud på kr. 500,-, hvilket indskud ikke refunderes ved udtræden af foreningen. Såvel indskud som kontingent betales pr. parcel. Grundejerforeningen udøver påtaleret i det omfang den er tillagt foreningen i servitutterne eller vedtægterne samt i andre henseender, hvori foreningen måtte have berettiget interesse. Kontingentet, gebyr m.v. fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales årligt og forfalder til betaling senest 1. Februar gældende for tiden 1. Januar til 31.December. Ved ejerskifte af en parcel betaler ny ejer det af foreningen fastsatte indskud hvilket ikke vil blive refunderet ved udtræden af foreningen. Såvel indskud som kontingent betales pr. parcel. Nyudstykkede parceller, som tilsluttes grundejerforeningen efter den 1. April 1975, skal foruden ejerskifte indskud betale et ekstra indskud som ikke refunderes ved udtræden af foreningen. Foreningen forestår derefter derom lovlig vedtagen generalforsamlings beslutning eventuel opkrævning af bidrag til kloak, vej vandledninger m.v., som vedligeholdelsesbidrag i det omfang administrationen ikke er overtaget af kommunen, vandværket m.m. Fordelingen af de på de enkelte parceller forfaldne kontingenter, indskud og andre forpligtigelser skal ske med lige parter til hvert parcel og fordeles ikke efter facadelængde eller areal, såfremt grundejerforeningen har bestemmelsesret herover. Dog er undtaget et eventuelt kommende bidrag for ikke optagne medlemmer der måtte benytte foreningens faciliteter. Den ordinære generalforsamling fastlægger størrelse på bidrag og vilkår herfor. Gebyr i forbindelse med misligeholdelse af ordensregler eller servitutter fastsættes af Generalforsamlingen. Eventuel fortsat misligeholdelse og manglende betaling vil medføre at beløbet i sidste ende kan indrives via retslig inkasso. En restance til foreningen medfører at det pågældende medlems stemmeret, valgbarhed og ret til at fremsende forslag til ordinær som ekstraordinær generalforsamling er suspenderet indtil restance og de eventuelle påløbne omkostninger, herunder salærer og evt. administrations gebyrer m.v. er behørigt indbetalt. Et suspenderet medlem er fortsat underlagt de samme forpligtigelser som fremgår af disse vedtægter samt bestyrelsens, ordinær og ekstraordinær generalforsamlings beslutninger. For dispositioner, foretaget af bestyrelsen indenfor disse vedtægters givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne pro rata. Nyudstykkede parceller, der tilsluttes grundejerforeningen efter den 1. April 1975, skal foruden indskuddet, kr. 500,-, betale et ekstra indskud på kr. 5000,-. Foreningen forestår efter derom lovlig vedtagen generalforsamlingsbeslutning eventuel opkrævning af bidrag til kloak, vej vandledninger m.v., som vedligeholdelsesbidrag i det omfang administrationen ikke er overtaget af kommunen, vandværket m.m. Restancer med kontingentet og andre medlemmerne pålagte bidrag medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet,

3 indtil restancen og eventuelle i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger, herunder sagførersalær og administrationsgebyr, behørigt er indbetalt. Påtaleberettiget i enhver henseender er i relation til foreningens rettigheder formanden. Henvendelser om pligter, foreningen eventuelt måtte have skal ligeledes rettes til formanden. 6 Fordelingen af de på de enkelte parceller forfaldne bidrag, kontingenter, indskud i henhold til 5 skal ske med lige parter til hver parcel og fordeles ikke efter facadelængde eller areal, såfremt grundejerforeningen har bestemmelsesret herover. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter som alle vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Formanden vælges på generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen efterfølgende konstituerer sig selv. Bestyrelsen afgår med skiftevis 4 og 3 medlemmer samt 1 suppleant hvert år. lige år afgår formand, 2 bestyrelses medlemmer og 1 suppleant. ulige år afgår 4 bestyrelses medlemmer og 1 suppleant. Genvalg til bestyrelse og som suppleant må finde sted. Ved opstilling skal medlem være til stede eller have fremsendt et skrifteligt tilsagn herom, hvilket skal fremvises den på generalforsamlingen valgte dirigent. 7 Medlemmerne af foreningen er pligtige at medvirke til, at der, derom dette måtte blive vedtaget af foreningen, på deres ejendom lyses deklaration, hvorved der gives pant til foreningen for medlemskontingent og øvrige bidrag, jfr. 2 og 5. 8 For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for den bestyrelse ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne pro rata. 9 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 4 og 3 medlemmer hvert år; lige år afgår 3 medlemmer: formand og 2 bestyrelsesmedlemmer; ulige år 4 medlemmer: næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Sekretæren vælges af bestyrelsen. Der vælges 2 suppleanter, der Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, landinspektør, arkitekt, ingeniør m.m. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til anlæg af fælles tekniske anlæg og vedligeholdelse af foreningens fællesveje, fællesarealer, stier m.m. ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde. Formanden og kassereren kan aflønnes med et maksimalt årligt beløb, som fastsættes på den ordinære generalforsamling. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, ydes medlemmer af bestyrelsen et rimeligt honorar, som dog ikke kan udgøre mere end 5% af formandens honorar. Større beløb skal forud være vedtaget på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder, som over for private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med generalforsamlingens og egne trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle henseender og anliggender af formanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem. Påtaleberettiget i enhver henseende er i relation til foreningens rettigheder formanden. Henvendelser om pligter som foreningen eventuelt måtte have skal ligeledes rettes til formanden. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder dette nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skrifteligt med en dagsorden over de emner som ønskes behandlet overfor formand eller næstformand måtte forlange det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede,

4 afgår efter tur; 1 i lige år og 1 i ulige år. Genvalg kan finde sted. Formand, næstformand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Der tegnes en kautionsforsikring med kassereren som sikrede og foreningen som forsikringstager. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, landinspektør, arkitekt, ingeniør m.m. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til anlæg af fælles tekniske anlæg og vedligeholdelse af private veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde. heraf enten formand eller næstformand. Formand eller i hans fravær næstformand leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og vælger selv blandt bestyrelsens medlemmer en sekretær som under mødet fører protokol over forhandlingerne og over de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskives efterfølgende af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen, skal denne gældende til næste ordinære generalforsamling supplere sig med en eller begge af de ved generalforsamlingen valgte suppleanter. Bestyrelsen må efter supplering fortsætte sit virke uden hensyntagen til antal tilbageværende suppleanter, når blot bestyrelsen består af det i 6 angivne antal medlemmer. Dersom formanden måtte udtræde af bestyrelsen, skal hans afløser vælges på en ekstraordinær generalforsamling som skal varsles iht. bestemmelserne om ekstraordinær generalforsamling. Formanden og kassereren lønnes med et beløb pr. år, som fastsættes på den ordinære generalforsamling. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, derom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, ydes medlemmer af bestyrelsen et rimeligt honorar. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. 0 1 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder, som over for private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle henseender og anliggender af formanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, heraf enten formand eller næstformand. Formand eller i hans fravær næstformand leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit b, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg, gældende til næste ordinære Kasereren modtager foreningens indtægter og lægger alle anerkendte udgifter klar til betaling ved underskrift af formanden eller næstformanden samt 1 bestyrelsesmedlem. Der skal være tegnet en kautionsforsikring med kassereren som sikrede og foreningen som forsikringstager. Kassereren sikrer at der løbende føres en af revisionen autoriseret kassebog samt et medlemskartotek. Kassereren underskriver alle kvitteringer og lægger dem frem til underskrift af formand eller næstformand samt 1 bestyrelsesmedlem før betaling. Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller girokonto, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontiene ved 2 underskrifter hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens samt 1 bestyrelsesmedlem. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr ,-. Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden senest den 1. februar. Foreningens revisor, der har en måned til regnskabets gennemgang tilbageleverer regnskabet til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge FÆRDIGT og REVIDERET den 1. marts. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun denne kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Medlemmerne skal indkaldes skrifteligt via brev eller elektronisk post med med mindst 4 ugers varsel - ved ekstraordinær generalforsamling dog kun med 2 ugers varsel. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

5 2 generalforsamling, supplere sig med en af de ved generalforsamlingen valgte suppleanter. Dersom formand eller næstformand samt kassereren efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges på linje med i vedtægternes 9 vedtagne. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Kassereren fører en af revisionen autoriseret kassebog samt medlemskartotek. Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse og girokonto, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontiene i forbindelse med formandens eller næstformandens underskrift. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr ,-. Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december. Årsregnskabet afleveres til formanden inden den 1. februar. Den statsautoriseret revisor, der har en måned til regnskabets gennemgang tilbageleverer regnskabet til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge FÆRDIGT og REVIDERET den 1. marts. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag kan evt. sendes ud til medlemmerne elektronisk, men skal hænges op i udhængsskabet på Rådhuset, og offentliggøres på foreningens hjemmeside. For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden: Punkt 1. Valg af referent og dirigent. Punkt 2. Beretning fra bestyrelsen om det forløbne år. Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Punkt 4a. Fastsættelse af kontingent og indskud. Punkt 4b. Fastsættelse af gebyrer og honorarer. Punkt 4c. Forslag fra bestyrelsen. Punkt 4d. Forslag fra medlemmerne. Punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år Punkt 6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år Punkt 7. Valg af revisor. Punkt 8. Valg af et af foreningens medlemmer til revisor. Punkt 9. Valg af revisorsuppleant. Punkt 10. Eventuelt. Generalforsamlingen ledes af en neutral dirigent, der ikke må være bestyrelsesmedlem, suppleant, revisor i foreningen eller have tætte personlige relationer til en eller flere af samme. Dirigenten vælges af forsamlingen og har pligt til at sørge for at disse vedtægter overholdes. Bestyrelsen har pligt til at stille med kandidater til referent og dirigent. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jvfr. 1 skrifteligt tilsendes formanden senest 2 uger inden den pågældende generalforsamling. Forslagsstillere skal være til stede på generalforsamlingen og motivere deres forslag. I modsat fald kan forslaget ikke behandles. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen kan ske ved håndsrækning. Dog skal afstemning ske skrifteligt, såfremt et medlem eller bestyrelsen kræver skriftelig afstemning. Hvert medlemskab giver èn stemme. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftelig fuldmagt, dog må ingen møde med fuldmagt fra mere end et andet medlem, undtaget herfor er dog personer som måtte eje mere end en parcel. Sådan ejer må lade sig repræsentere af en anden for samtlige af sine medlemskaber. Den af forsamlingen valgte referent udfærdiger løbende referat over de på generalforsamlingen fortagne drøftelser, forhandlinger, vedtagne beslutninger og valg som måtte finde sted. Referat skal underskrives af dirigent og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer i umiddelbar forlængelse af forsamlingens afslutning, og denne har da fuld bevisgyldighed i enhver henseende. Referat indføres efterfølgende i foreningens forhandlingsprotokol. Referat, ordensregler, navne og kontaktoplysninger på den siddende bestyrelse tillige med takst, gebyr og honorar oversigt sættes indenfor 30 dage i opslagstavlen på rådhuset samt lægges ud på foreningens hjemmeside. Desuden lægges en passende portion i kassen ved rådhuset, hvor medlemmer kan hente et eksemplar. Til vedtagelse af vedtægtsændringer fordres at mindst halvdelen af

6 3 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Medlemmerne skal indkaldes med brev med mindst 4 ugers varsel; ved ekstraordinær generalforsamlinger dog kun med 2 ugers varsel. Genralforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal enten sendes ud til medlemmerne, hænges op i udhængsskabet på Rådhuset, og offentliggøres på foreningens hjemmeside. medlemmerne er til stede og afgiver stemme. Forslaget skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden èn måned med det i 1 angivne varsel til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de fremmødtes antal kan tages gyldig beslutning såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formåls tjenligt, eller når mindst 100 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med det i 1 vedtagne varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner - og kun disse kan generalforsamlingen tage stilling til. Såfremt en ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidigt med begæringens fremsendelse meddele, hvilke emner som ønskes behandlet - og kun disse kan generalforsamlingen tage stilling til. Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling. 14 Ekstraordinære genralforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenstligt, eller når mindst 100 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med det i 3 vedtagne varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt en ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidigt med begæringens fremsendelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og kun disse kan generalforsamlingen tage stilling til. Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling. De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, der i henhold til disse vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne indtil endelig retsafgørelse foreligger og medlemmerne er pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningen pålagte pligter det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtigelsernes opfyldelse. 5 6 For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden: Punkt 1 Valg af dirigent. Punkt 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Punkt 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Punkt 4a Fastsættelse af kontingent. Punkt 4b Forslag fra bestyrelsen. Punkt 4c Forslag fra medlemmerne. Punkt 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen. Punkt 6 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Punkt 7 Valg af statsautoriseret revisor. Punkt 8 Valg af et af foreningens medlemmer til revisor. Punkt 9 Valg af revisorsuppleant. Punkt 10 Eventuelt. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skrifteligt tilsendes formanden senest 2 uger inden den pågældende generalforsamling, jfr. 3. Forslagsstillere skal være til stede på generalforsamlingen og motivere deres forslag. I modsat fald kan forslaget ikke behandles. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen kan ske ved håndsrækning. Dog skal afstemning ske skrifteligt, når 25 medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftelig Uanset hvad der i disse vedtægter måtte være besluttet om ændring i vedtægterne, kan den herved stiftede forening ikke opløses, så længe der påhviler foreningen som sådan nogen gældsforpligtelser. Forslag til foreningens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer. Afstemning om foreningens opløsning finder sted efter reglerne om vedtægtsændringer. I tilfælde af beslutning i overensstemmelse med foranstående om foreningens opløsning skal der samtidigt træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue herunder tinglyste arealer, bygninger, maskiner m.v. En opløsning af foreningen skal tillige ske i overensstemmelse med eventuelle servitutter lyst på de af foreningens medlemmers parceller.

7 afstemning. Hvert medlemskab giver èn stemme. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig fuldmagt, dog må ingen møde med fuldmagt fra mere end èt andet medlem Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutning tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden èn måned med mindst 14 dages varsel, jfv. 3 til ekstraordinær genralforsamling, på hvilken der, uden hensyn til de fremmødtes antal, kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. De på genralforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og denne har da fuld bevisgyldighed i enhver henseende. De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måttes tages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil endelig retsafgørelse foreligger, og medlemmerne er pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningen pålagte pligter det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsernes opfyldelse. Uanset hvad der i disse vedtægter måtte være besluttet om ændring i vedtægterne, kan den herved stiftede forening ikke opløses, så længe der påhviler foreningen som sådan gældsforpligtelser. Forslag til foreningens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer. Afstemning om foreningens opløsning finder sted efter reglerne om vedtægtsændringer. I tilfælde af beslutning i overensstemmelse med foranstående om foreningens opløsning skal der samtidigt træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue. Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende genralforsamling den 16. april 1967, med ændringer vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger afholdt den 24. september 1967, den 10. maj 1970 den 10. april 1975 den 30. april 1983 den 27. april 1985 den 23. april 1988 den 27 april 1991 den 21. maj 2005 den 26. oktober 2009 (oplysninger om forenings hjemsted er administrativt ændret) den 29. maj 2010 den 27. juni 2013 (hvor tidsfrist i 3 er administrativ ændret iht. beslutning af 29. maj 2010.)

Hermed Indkaldes. til. Ekstraordinær generalforsamling. Lørdag den 27 juni 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Hermed Indkaldes. til. Ekstraordinær generalforsamling. Lørdag den 27 juni 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Hermed Indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling Lørdag den 27 juni 2015 kl. 10.00 i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Med følgende Dagsorden.: Punkt 1. a. Valg af dirigent b.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kaldred af 1967

Vedtægter for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 Vedtægter for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 1 Foreningens navn er 'GRUNDEJERFORENINGEN KALDRED AF 1967', dens medlemsområde er retmæssige ejere af sommerhus parceller, der den 1. april 1967 var matrikulerede

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård Vedtægter 1 stk. 1, Foreningens navn er Grundejerforeningen Karmstensgård, dens område er matr. nr. 2a af Udlejre by, Ølstykke Sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra. Dens hjemsted er Ølstykke

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK.

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen KARBAK. Dens område omfatter foruden 64 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr. nr. 49 A og 45 H samt

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge 23. november 2012 Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge. 1. Foreningens navn er grundejereningen»hjortlund«. Dens hjemsted er Vindinge, Roskilde Kommune. Foreningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING 1. Foreningens navn er Snebærhavens Grundejerforening", og dens område er de parceller som er udstykket fra matr. nr. 9 bo Herstedøster by og sogn. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området )

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) VEDTÆGTER for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dønnergården". Dens område er parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret Grundejerforeningen Byholmene Vedtægter for Grundejerforeningen BYHOLMENE Strøby-, Nørby- og Vedbyholm 2650 hvidovre Vedtaget 06.05.1975 Sidst ændret 03.03.1998 1 Foreningens navn er: Byholmene. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Ajourført frem til 25. februar 2010 1 Navn og Omfang Foreningens navn er Grundejerforeningen Søgården, dens område er den syd for Kirke Værløsevej beliggende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TEGLGÅRDEN KYNDELØSE SYDMARK 4070 KIRKE HYLLINGE VEDTÆGTER

GRUNDEJERFORENINGEN TEGLGÅRDEN KYNDELØSE SYDMARK 4070 KIRKE HYLLINGE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TEGLGÅRDEN KYNDELØSE SYDMARK 4070 KIRKE HYLLINGE VEDTÆGTER 1 Værneting Grundejerforeningens navn er Teglgården, dens område er matr. Nr. 5c og 5f Kyndeløse by, Kirke Hyllinge og samtlige

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Maj 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Grundejerforeningens område... 2 2 Medlemsret og -pligt... 2 3 Formål... 2 4 Hæftelser... 2 5 Kontingent... 2 6 Græsslåning,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mikkelhøj. Dens område er vejarealer, fællesarealer og parceller fra matr.nr. 21 a af Karrebæk by og sogn. Dens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Skytteengen Syd

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Skytteengen Syd VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Skytteengen Syd 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skytteengen Syd. Dens område omfatter parceller omfattet af lokalplan nr. 36 beliggende vest for henholdsvis

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Sandhøj. Dens område begrænses af følgende eksisterende eller projekterede veje: Sandhøjvej Smedegade ældre bebyggelse

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "Lærkensten"

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Lærkensten Grundejerforeningen Lærkensten Slangerup Side 1 af 5 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "Lærkensten" Som vedtaget på generalforsamling den 6. marts 1981 og med senere ændringer vedtaget på ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Strandgården, Enø", og dens område er det på ved-hæftede plan viste areal, omfattende 113 parceller, vejarealer

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER Vedtægter for grundejerforeningen BOGHVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Boghvedemarken. Dens område er de I deklaration, lyst den 6.9.1977

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Grundejerforeningen BIGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen Bigården

Grundejerforeningen BIGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen Bigården Grundejerforeningen BIGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen Bigården 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Bigården, dens område er matr. nr. 2 a af Ejby by, Rye sogn, og samtlige parceller, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer Nuværende Forslag Kommentar samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til Meddelelse

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

5. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet

5. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet Vedtægter: 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen "TANGBJERG". Dens område er: Matr. 4, 41, 4g, 4h, 4m, 2a, Svestrup by, Ølstykke sogn og samtlige parceller, der udstykkes derfra. Dens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen MOSEPARKEN VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN" V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8

Læs mere

Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1

Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1 Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1 Index: Navn, hjemsted og område... 2 Formål m.v.... 2 Medlemmerne og disses forhold til foreningen... 3 Bestyrelsen... 4 Regnskab og revision...5 Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER. Juni 1992

Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER. Juni 1992 Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER Juni 1992 Afskrift af hæfte udgivet i 1992. Juni 1992 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Husorden...3 Forord...4...5 1: Foreningens navn...5 2: Formål og virke...5

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen LØNBJERG

LOVE. for. Grundejerforeningen LØNBJERG LOVE for Grundejerforeningen LØNBJERG Revideret april 2016 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 - Foreningens navn. 2 - Foreningens formål, omfang og virke. 3 - Medlemmernes rettigheder og pligter.

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Gartnerparkens Grundejerforening

Vedtægter for Gartnerparkens Grundejerforening Vedtægter for Gartnerparkens Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "GARTNERPARKENS GRUNDEJERFORENING", dens område er vejarealer, fællesarealer og parceller udstykket fra matr.nr. 15æ

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen RAVNSBJERG

Vedtægter for grundejerforeningen RAVNSBJERG Vedtægter for grundejerforeningen RAVNSBJERG Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RAVNSBJERG. 1 2 Foreningens område er matrikelnummer 15a og de af matrikelnummer 15a, Gjellerup by og sogn udstykkede

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SYSTOFTE SKOVBY 1 Foreningens navn er: Systofte Skovby Grundejerforening Foreningens område er: A. Matr.nr. 14 bn, -bo, - bp, -bq, -br, -bs, -bt, -by, -bu, -bv, -bx, -bz, -bæ, -bø, -ca, -cb,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN Valmuehaven, Indholdsfortegnelse: l. Foreningens område. 2. Medlemsret og -pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser. 5. Kontingenter.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Birkelyparken

Vedtægter for grundejerforeningen Birkelyparken Vedtægter for grundejerforeningen Birkelyparken Foreningen er stiftet i henhold til deklaration, tinglyst den 21.1.1977 og senere på matr. nr. 11 b, 11 f, 11 g, 11 h, 11 i, 11 k, 11 l, 11 m, 11 n, 11 o,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender. Vedtægter for Grundejerforeningen Nørhede Øst Revision November 2015. 1. Foreningens navn er: Nørhede Øst Grundejerforening. Alle ejere af parcellerne nummer 1 til 265, beliggende Gråstensborgvej, Kaprifolievej,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Østre Smedegård

Vedtægter for Grundejerforeningen Østre Smedegård Vedtægter for Grundejerforeningen Østre Smedegård 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Østre Smedegaard". Dens område er grundene matr. nr. 14 aæ til 14 ce begge grunde medregnede, Kyndeløse by,

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN 2 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN Indholdsfortegnelse: l. Foreningens område. 2. Medlemsret og -pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser. 5. Kontingenter.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen 1. Navn, hjemsted og formål. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Vingen. Grundejerforeningens hjemsted er Helsingør Kommune. Grundejerforeningens område

Læs mere

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse.

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse. Vedtægter Foreningens navn er Grundejerforeningen Firhøj. Dens område er det i vedtægterne medfølgende kort, identisk med lokalplan 2.9. Et nyt boligområde nord for Særslev og 2.10. En udvidelse af boligområdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. april 2005

Vedtægter. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. april 2005 Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. april 2005 1 Formål Stk 1: Foreningens navn er MOGENSTRUP GRUNDEJERFORENING (MGF), og dens område er bebyggelser samt udstykningsområderne

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Foreningen skal underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskifte, og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger (sælgende ejer) for kontingentet.

Foreningen skal underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskifte, og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger (sælgende ejer) for kontingentet. VEDTÆGTER Ajourført oplag. Udgivet i februar 1988. for grundejerforeningen KONGSMARK PARK; Kongsmark. 1. Foreningens navn er gnmdejerforeningen "KONGSMARK PARK", Kongsmark. 'Dens område omfatter 137 parceller

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAUNEHØJ

GRUNDEJERFORENINGEN BAUNEHØJ VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN BAUNEHØJ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Grundejerforeningen Baunehøj". Dens hjemsted er Lejre kommune. "Baunehøjudstykningen" omfatter det på bilag 1 optegnede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Vedtægter for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 Indholdsfortegnelse. 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Adresseforandring og ejerskifte. 5. Ydelser til foreningen. 6.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere