(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 21/3 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 56/2013 af 16. januar 2013 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier ( 1 ), særlig artikel 23, stk. 1, og (4) Artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) ( 2 ) forbyder fodring af landdyr af en given art, bortset fra pelsdyr, med PAP afledt af kroppe eller dele af kroppe af dyr af samme art. Nævnte artikel forbyder også fodring af opdrættede fisk med PAP afledt af kroppe eller dele af kroppe af opdrættede fisk af samme art. ud fra følgende betragtninger: (1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos dyr. Forordningen gælder for produktion og markedsføring af levende dyr og animalske produkter og i visse særlige tilfælde for eksport heraf. (2) I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 999/2001 er anvendelse af protein fra pattedyr i foder til drøvtyggere forbudt. Dette forbud udvides ved artikel 7, stk. 2, i nævnte forordning til at omfatte andre dyr end drøvtyggere og begrænses, hvad angår fodring af disse dyr med animalske produkter, i overensstemmelse med bilag IV til samme forordning. (3) Ved bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 udvides forbuddet i artikel 7, stk. 1, til at omfatte fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, undtagen fodring af kødædende pelsdyr, med bl.a. forarbejdet animalsk protein (PAP). Som undtagelse herfra giver bilag IV mulighed for, såfremt visse særlige betingelser er opfyldt, at fodre andre opdrættede dyr end drøvtyggere med visse PAP. ( 1 ) EFT L 147 af , s. 1. (5) Den 16. juli 2010 blev Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet TSE-køreplan 2 Strategidokument om transmissible spongiforme encephalopatier i ( 3 ) vedtaget. I meddelelsen skitseres mulige fremtidige ændringer af EU-lovgivningen om TSE. Det understreges også, at enhver revision af TSE-bestemmelserne først og fremmest bør ske på grundlag af videnskabelig rådgivning og tekniske problemstillinger i forbindelse med kontrol og håndhævelse af nye foranstaltninger. (6) Meddelelsen omhandler bl.a. revision af de nuværende foderforbudsregler i EU-lovgivningen. På grundlag af to videnskabelige udtalelser afgivet af Ekspertpanelet for Biologiske Farer (BIOHAZ-panelet) under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) henholdsvis den 24. januar 2007 ( 4 ) og den 17. november 2007 ( 5 ) anerkendes det i meddelelsen, at der ikke er påvist TSE i andre opdrættede dyr end drøvtyggere under naturlige ( 2 ) EUT L 300 af , s. 1. ( 3 ) COM(2010) 384. ( 4 ) Udtalelse fra Ekspertpanelet for Biologiske Farer efter anmodning fra Europa-Parlamentet om vurdering af sundhedsrisiciene ved fodring af drøvtyggere med fiskemel for så vidt angår TSE-risikoen (EFSA Journal (2007) 443, s. 1-26). ( 5 ) Udtalelse fra Ekspertpanelet for Biologiske Farer efter anmodning fra Europa-Parlamentet om visse aspekter i tilknytning til fodring af husdyr med animalske proteiner (EFSA Journal (2007) 576, s. 1-41).

2 L 21/4 Den Europæiske Unions Tidende forhold, og at risikoen for overførsel af bovin spongiform encephalopati (BSE) fra ikke-drøvtyggere til andre ikkedrøvtyggere er ubetydelig, så længe man undgår genanvendelse inden for samme art. I overensstemmelse hermed konkluderes det i meddelelsen, at det kan overvejes at ophæve forbuddet mod at anvende PAP fra ikkedrøvtyggere i foder til ikke-drøvtyggere, men uden at ophæve det eksisterende forbud mod genanvendelse inden for samme art, og kun hvis der foreligger en godkendt analyseteknik til at bestemme, hvilken art de pågældende PAP stammer fra, og en korrekt kanalisering af PAP fra forskellige arter er etableret. (7) Den 29. november 2010 vedtog Rådet sine konklusioner om meddelelsen ( 1 ). I disse konklusioner erkendes den afgørende betydning, som forbuddet mod anvendelse af PAP i foder til opdrættede dyr har for at forhindre cirkulationen af BSE via foderkæden og for således at spille en afgørende rolle i reduktionen af forekomsten af denne sygdom hos kvægbestanden. I konklusionerne anføres det desuden, at det er en forudsætning for enhver eventuel genindførelse af anvendelsen af PAP fra ikke-drøvtyggere i foder til andre arter af ikke-drøvtyggere, at effektive og validerede forsøg er tilgængelige, så der kan sondres mellem PAP, der stammer fra forskellige arter, og også at der har været en omhyggelig analyse af risiciene ved en lempelse i forhold til dyre- og folkesundheden. (8) Den 9. december 2010 vedtog EFSA's BIOHAZ-panel en videnskabelig udtalelse om revisionen af den kvantitative risikovurdering af BSE-risikoen ved PAP ( 2 ). Det konkluderedes i udtalelsen på grundlag af 2009-dataene om BSE-overvågningen i Unionen, med udgangspunkt i en formodet kontaminering med PAP fra ikke-drøvtyggere på 0,1 % (detektionsgrænsen for PAP i foder) og på grundlag af EFSA's kvantitative risikovurderingsmodel for PAP at den estimerede samlede middel-bse-infektivitet i kvægfoder pr. år i Unionen ville svare til en Co ID 50 (Cattle Oral Infectious Dose 50 %) på 0,2. Det vurderedes i udtalelsen, at dette ville betyde, at der kunne forventes mindre end ét yderligere BSE-inficeret dyr om året i Unionens kvægbestand med en øvre konfidensgrænse på 95 %. (9) I Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 2011 om EU's proteinunderskud: Hvad er løsningen på et langvarigt problem? ( 3 ) opfordres Kommissionen til at forelægge Parlamentet og Rådet et lovgivningsmæssigt forslag, som tillader anvendelse af PAP fra slagteaffald til fremstilling af foder til enmavede dyr (svin og fjerkræ), forudsat at ( 1 ) ad01re01.da10.pdf ( 2 ) Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a revision of the quantitative risk assessment (QRA) of the BSE risk posed by processed animal protein (PAPs) (EFSA Journal 2011;9(1):1947). ( 3 ) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0084. ingredienserne stammer fra kød, der er godkendt til konsum, og at forbuddet mod genanvendelse inden for samme art og tvungen kannibalisme fuldt ud gennemføres og kontrolleres. (10) I Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om EUlovgivning om overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) samt om foderstof- og fødevarekontrol i tilknytning hertil gennemførelse og perspektiver ( 4 ) støttes især på baggrund af det eksisterende proteinunderskud i Unionen Kommissionens forslag om at ophæve bestemmelserne, der forbyder fodring af ikkedrøvtyggere med PAP, forudsat at dette kun gælder for ikke-drøvtyggere, og at visse betingelser er opfyldt. (11) Der opfordres i beslutningen til at sikre, at de produktions- og steriliseringsmetoder, der anvendes til forarbejdning af animalsk protein, er i overensstemmelse med de højeste sikkerhedsstandarder og med de regler, der er nedfældet i forordning (EF) nr. forordning (EF) nr. 1069/2009, og at den nyeste og sikreste tilgængelige teknologi anvendes. Der opfordres til, at de eksisterende forbud mod genanvendelse inden for samme art fortsat skal være gældende, at produktionskanalerne for PAP fra forskellige arter er helt adskilt, og at adskillelsen af disse produktionskanaler kontrolleres af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og revideres af Kommissionen. Det anføres desuden, at der eksisterer en pålidelig artsspecifik metode til at identificere, hvilke dyrearter proteiner i foder, der indeholder PAP, stammer fra, inden ophævelsen af foderforbuddet gennemføres, således at forbuddet mod genanvendelse inden for samme art og forekomst af PAP fra drøvtyggere kan udelukkes, lige som det fastholdes, at produktion af PAP fra kategori 1- eller kategori 2-materiale er forbudt, og at kun kategori 3-materiale egnet til menneskeføde må anvendes til fremstilling af PAP. I beslutningen afvises anvendelsen af PAP fra ikke-drøvtyggere eller drøvtyggere i foder til drøvtyggere. (12) Den 9. marts 2012 validerede EU-referencelaboratoriet for animalske proteiner i foderstoffer (EURL-AP) en ny diagnostisk, DNA-baseret metode, som gør det muligt at påvise meget små koncentrationer af drøvtyggermateriale, der måtte være til stede i foder ( 5 ). Metoden kan anvendes til rutinemæssig kontrol af PAP og foderblandinger indeholdende PAP til verifikation af, at disse ikke indeholder proteiner fra drøvtyggere. (13) Der er ikke p.t. valideret nogen diagnostisk metode, der gør det muligt at påvise forekomst af svine- eller fjerkræmateriale i foder. Det ville derfor ikke være muligt at ( 4 ) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0328. ( 5 )

3 Den Europæiske Unions Tidende L 21/5 kontrollere, at forbuddet mod genanvendelse inden for samme art gennemføres korrekt, hvis det igen blev tilladt at anvende PAP fra svin i fjerkræfoder og PAP fra fjerkræ i svinefoder. (14) Akvakulturproduktion giver ikke anledning til bekymringer for så vidt angår overholdelse af forbuddet mod genanvendelse inden for samme art, idet de nuværende kanaliseringskrav vedrørende anvendelse af fiskemel i foder til akvakulturdyr allerede har vist sig at være effektive. (15) Bortset fra fiskemel og foderblandinger indeholdende fiskemel, der allerede er tilladt i foder til ikke-drøvtyggere, bør PAP fra ikke-drøvtyggere og foderstoffer indeholdende sådant PAP derfor igen være tilladt i foder til akvakulturdyr. Der bør gælde strenge krav under indsamling, transport og forarbejdning af disse produkter for at undgå enhver risiko for krydskontaminering med protein fra drøvtyggere. Der bør desuden regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af det pågældende PAP og foderblandinger indeholdende dette PAP til kontrol af, at der ikke forekommer krydskontaminering med drøvtyggerproteiner. (16) Forbuddet mod at fodre akvakulturdyr med PAP fra ikkedrøvtyggere, som er fastsat i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, bør derfor ophæves. Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen bør hele bilag IV erstattes af bilag IV som fastsat i bilaget til nærværende forordning. (17) Der henvises i punkt 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 999/2001 til definitioner af foder (eller foderstoffer) og animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, der er fastsat i EU-retsakter, som siden er blevet ophævet. Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen bør disse henvisninger erstattes af henvisninger til de respektive definitioner i gældende retsakter. Bilag I til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. (18) Eftersom medlemsstaterne og de erhvervsdrivende i fodersektoren har brug for tilstrækkelig tid til at tilpasse deres kontrolprocedurer til de nye krav, der indføres ved denne forordning, bør forordningen ikke finde anvendelse umiddelbart efter dens ikrafttræden. (19) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør således ændres i overensstemmelse hermed. (20) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Bilag I og IV til forordning (EC) nr. 999/2001 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. Artikel 2 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 1. juni Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand

4 L 21/6 Den Europæiske Unions Tidende BILAG I bilag I og IV til forordning (EF) nr. 999/2001 foretages følgende ændringer: 1. Bilag I, punkt 1, affattes således:»1. Ved anvendelsen af denne forordning gælder følgende definitioner i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (*), Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (**), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (***), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 (****) og Rådets direktiv 2006/88/EF (*****) a) definitionen af»opdrættede dyr«i artikel 3, nr. 6), i forordning (EF) nr. 1069/2009 b) følgende definitioner i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011: i)»pelsdyr«i nr. 1) ii)»blodprodukter«i nr. 4) iii)»forarbejdet animalsk protein«i nr. 5) iv)»fiskemel«i nr. 7) v)»kollagen«i nr. 11) vi)»gelatine«i nr. 12) vii)»hydrolyseret protein«i nr. 14) viii)»dåsefoder til selskabsdyr«i nr. 16) ix)»foder til selskabsdyr«i nr. 19) x)»forarbejdet foder til selskabsdyr«i nr. 20) c) definitionen af»foder«i artikel 3, nr. 4), i forordning (EF) nr. 178/2002 d) forordning (EF) nr. 767/2009: i)»fodermidler«i artikel 3, stk. 2, litra g) ii)»foderblanding«i artikel 3, stk. 2, litra h) iii)»fuldfoder«i artikel 3, stk. 2, litra i). e) Direktiv 2006/88/EF: i)»akvakulturdyr«i artikel 3, stk. 1, litra b ii)»vanddyr«i artikel 3, stk. 1, litra e). (*) EUT L 300 af , s. 1. (**) EUT L 54 af , s. 1. (***) EFT 31 af , s. 1. (****) EUT L 229 af , s. 1. (*****) EUT L 328 af , s. 14.«; 2. Bilag IV affattes således:»bilag IV FODER KAPITEL I Udvidelse af forbuddet i artikel 7, stk. 1 I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, udvides forbuddet i artikel 7, stk. 1, til at omfatte fodring: a) af drøvtyggere med dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse og foderblandinger, der indeholder disse produkter

5 Den Europæiske Unions Tidende L 21/7 b) af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr, med: i) forarbejdet animalsk protein ii) kollagen og gelatine fremstillet af drøvtyggere iii) blodprodukter iv) hydrolyseret protein af animalsk oprindelse v) dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse vi) foder, der indeholder produkter nævnt i nr. i)-v). KAPITEL II Undtagelser fra forbuddene i artikel 7, stk. 1, og i kapitel I I overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, første afsnit, gælder forbuddene i artikel 7, stk. 1, og i kapitel I ikke for fodring af: a) drøvtyggere med: i) mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, kolostrum og kolostrumprodukter ii) æg og ægprodukter iii) kollagen og gelatine fremstillet af andre dyr end drøvtyggere iv) hydrolyseret protein fremstillet af: dele af andre dyr end drøvtyggere, eller huder og skind af drøvtyggere v) foderblandinger, der indeholder produkter nævnt i nr. i)-iv) b) andre opdrættede dyr end drøvtyggere med følgende fodermidler og foderblandinger: i) hydrolyseret protein fremstillet af dele af andre dyr end drøvtyggere eller af huder og skind af drøvtyggere ii) fiskemel og foderblandinger indeholdende fiskemel, som fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med de almindelige betingelser i kapitel III og de særlige betingelser i kapitel IV, afsnit A iii) dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse og foderblandinger indeholdende sådanne phosphater, som fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med de almindelige betingelser i kapitel III og de særlige betingelser i kapitel IV, afsnit B iv) blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådanne blodprodukter, som fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med de almindelige betingelser i kapitel III og de særlige betingelser i kapitel IV, afsnit C c) akvakulturdyr med forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådant forarbejdet animalsk protein, som fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med de almindelige betingelser i kapitel III og de særlige betingelser i kapitel IV, afsnit D d) drøvtyggere, der ikke er fravænnede, med mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel, og som fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med de særlige betingelser i kapitel IV, afsnit E e) opdrættede dyr med vegetabilske fodermidler og foderblandinger indeholdende sådanne fodermidler, som er kontamineret med en ubetydelig mængde knoglesplinter fra ikke-godkendte dyrearter. Medlemsstaterne må kun gøre brug af denne undtagelse, hvis de har gennemført en risikovurdering på forhånd, som har bekræftet, at risikoen for dyresundheden er ubetydelig. I denne risikovurdering skal der som minimum inddrages følgende:

6 L 21/8 Den Europæiske Unions Tidende i) kontamineringens omfang ii) kontamineringens art og kilde iii) den påtænkte anvendelse af det kontaminerede foder. KAPITEL III Almindelige betingelser for anvendelse af visse undtagelser i henhold til kapitel II AFSNIT A Transport af fodermidler og foderblandinger bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere 1. Følgende produkter bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere, der ikke anvendes til transport af drøvtyggerfoder: a) forarbejdet animalsk protein i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere, herunder fiskemel b) dicalcium- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse i løs vægt c) blodprodukter i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere d) foderblandinger, der indeholder fodermidler nævnt i litra a), b) og c), i løs vægt. Den kompetente myndighed skal i mindst to år have adgang til registre over den type produkter, der er transporteret. 2. Uanset punkt 1 kan køretøjer og containere/beholdere, der tidligere har været anvendt til transport af produkter som nævnt i samme punkt, efterfølgende anvendes til transport af drøvtyggerfoder, forudsat at de først rengøres for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed. Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt. 3. Forarbejdet animalsk protein i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger i løs vægt, der indeholder animalsk protein fra sådanne dyr, skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere, der ikke anvendes til transport af foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra akvakulturdyr. 4. Uanset punkt 3 kan køretøjer og containere/beholdere, der tidligere har været anvendt til transport af produkter som nævnt i samme punkt, efterfølgende anvendes til transport af foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra akvakulturdyr, forudsat at de først rengøres for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed. Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt. AFSNIT B Fremstilling af foderblandinger bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere 1. Foderblandinger, der er bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, og som indeholder følgende fodermidler, skal fremstilles på virksomheder, der ikke fremstiller foderblandinger til drøvtyggere, og som er godkendt af den kompetente myndighed: a) fiskemel b) dicalcium- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse c) blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere. 2. Uanset punkt 1 kan den kompetente myndighed tillade, at der fremstilles foderblandinger til drøvtyggere på virksomheder, som også fremstiller foderblandinger til andre opdrættede dyr end drøvtyggere indeholdende produkter nævnt i samme punkt, efter at den kompetente myndighed har foretaget kontrol på stedet, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: a) Foderblandinger til drøvtyggere skal fremstilles og opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, hvor foderblandinger til andre dyr end drøvtyggere fremstilles og håndteres.

7 Den Europæiske Unions Tidende L 21/9 b) Den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til registre over indkøb og anvendelse af de i punkt 1 nævnte produkter og over salget af foderblandinger, der indeholder sådanne produkter. c) Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af foderblandingerne til drøvtyggere til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele, ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (*); hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på principperne om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP); den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til resultaterne af de pågældende prøveudtagninger og analyser. 3. Uanset punkt 1 kræves der ikke en særlig tilladelse til fremstilling af fuldfoder ud fra foderblandinger indeholdende produkter nævnt i samme punkt for hjemmeblandere, der opfylder følgende betingelser: a) De er registreret af den kompetente myndighed. b) De holder udelukkende ikke-drøvtyggere. c) De fremstiller fuldfoder udelukkende til brug på den samme bedrift. d) Alle foderblandinger, der indeholder fiskemel, og som anvendes til fremstilling af fuldfoderet, indeholder mindre end 50 % råprotein. e) Alle foderblandinger, der indeholder dicalcium- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse, og som anvendes til fremstilling af fuldfoderet, indeholder mindre end 10 % phosphor i alt. f) Alle foderblandinger, der indeholder blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, og som anvendes til fremstilling af fuldfoderet, indeholder mindre end 50 % protein i alt. AFSNIT C Import af fodermidler og foderblandinger bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr Inden sendinger af følgende fodermidler og foderblandinger bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr, i overensstemmelse med kapitel II i dette bilag overgår til fri omsætning i Unionen, skal importøren sikre, at hver enkelt sending analyseres ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009, til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele: a) forarbejdet animalsk protein, herunder fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere b) blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere c) foderblandinger, der indeholder fodermidler nævnt i litra a) og b). AFSNIT D Anvendelse og opbevaring på bedriften af foder bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere 1. Det er forbudt at anvende og opbevare følgende typer foder på bedrifter, hvor der holdes arter af opdrættede dyr, som det pågældende foder ikke er bestemt til: a) forarbejdet animalsk protein, herunder fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere b) dicalcium- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse c) blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere d) foderblandinger, der indeholder fodermidler nævnt i litra a)-c). 2. Uanset punkt 1 kan den kompetente myndighed tillade, at de i punkt 1, litra d), nævnte foderblandinger anvendes og opbevares på bedrifter, hvor der holdes opdrættede dyrearter, som foderblandingerne ikke er bestemt til, forudsat at der gennemføres forholdsregler på bedriften, som hindrer, at sådanne foderblandinger gives til en dyreart, som de ikke er bestemt til.

8 L 21/10 Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL IV Særlige betingelser for anvendelse af de i kapitel II fastsatte undtagelser AFSNIT A Særlige betingelser for fremstilling og anvendelse af fiskemel og foderblandinger indeholdende fiskemel, som er bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr Følgende særlige betingelser gælder for fremstilling og anvendelse af fiskemel og foderblandinger indeholdende fiskemel, som er bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr: a) Fiskemelet skal fremstilles i forarbejdningsanlæg, der udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af produkter af vanddyr, bortset fra havpattedyr. b) Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, for fiskemel og foderblandinger indeholdende fiskemel samt al emballage, der indeholder sådanne produkter, skal klart mærkes med teksten»indeholder fiskemel må ikke gives til drøvtyggere«. AFSNIT B Særlige betingelser for anvendelse af dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse og foderblandinger indeholdende sådanne phosphater, som er bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, for dicalciumphosphat eller tricalciumphosphat af animalsk oprindelse og foderblandinger indeholdende sådanne phosphater samt al emballage, der indeholder sådanne produkter, skal klart mærkes med teksten»indeholder animalsk dicalciumphosphat/tricalciumphosphat må ikke gives til drøvtyggere«. AFSNIT C Særlige betingelser for fremstilling og anvendelse af blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådanne produkter, som er bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr Følgende særlige betingelser gælder for fremstilling og anvendelse af blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådanne blodprodukter, som er bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr: a) Blodet, der skal anvendes til fremstilling af blodprodukter, skal komme fra slagterier, der ikke slagter drøvtyggere, og som er registreret af den kompetente myndighed som værende et slagteri, der ikke slagter drøvtyggere. Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade, at drøvtyggere slagtes på et slagteri, der fremstiller blod fra andre dyr end drøvtyggere, som er bestemt til fremstilling af blodprodukter til anvendelse i foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere. Denne tilladelse kan kun gives, når den kompetente myndighed på grundlag af et kontrolbesøg finder det godtgjort, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forhindre krydskontaminering mellem drøvtyggerblod og blod fra andre dyr end drøvtyggere. Disse foranstaltninger skal opfylde følgende minimumskrav: i) Slagtning af andre dyr end drøvtyggere skal foregå på linjer, der er fysisk adskilt fra linjer, hvorpå der slagtes drøvtyggere. ii) Blod fra andre dyr end drøvtyggere skal opsamles, opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er adskilt fra faciliteter, der anvendes til blod fra drøvtyggere. iii) Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af blod fra andre dyr end drøvtyggere med henblik på at påvise forekomst af drøvtyggerproteiner. Den anvendte analysemetode skal være videnskabeligt valideret til dette formål. Hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på HACCP-principperne. b) Blodet, der skal anvendes til fremstilling af blodprodukter til andre dyr end drøvtyggere, skal transporteres til et forarbejdningsanlæg i køretøjer og containere/beholdere, der udelukkende anvendes til transport af blod fra andre dyr end drøvtyggere. Uanset denne særlige betingelse kan køretøjer og containere/beholdere, der tidligere har været anvendt til transport af blod fra drøvtyggere, anvendes til transport af blod fra andre dyr end drøvtyggere, forudsat at de først er rengjort grundigt for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed. Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt.

9 Den Europæiske Unions Tidende L 21/11 c) Blodprodukterne skal fremstilles i forarbejdningsanlæg, der udelukkende forarbejder blod fra andre dyr end drøvtyggere. Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade, at der fremstilles blodprodukter til anvendelse i foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere i forarbejdningsanlæg, der forarbejder blod fra drøvtyggere. Denne tilladelse kan kun gives, når den kompetente myndighed på grundlag af et kontrolbesøg finder det godtgjort, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forhindre krydskontaminering. Disse foranstaltninger skal opfylde følgende minimumskrav: i) Blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere skal fremstilles i et lukket system, som er fysisk adskilt fra det, der anvendes til fremstilling af blodprodukter fra drøvtyggere. ii) Råvarer i løs vægt og færdige produkter i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere skal indsamles, opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er adskilt fra faciliteter, der anvendes til råvarer og færdige produkter fra drøvtyggere i løs vægt. iii) Der skal anvendes en procedure, som vedvarende sikrer den nødvendige koordination af tilgangen af henholdsvis blod fra drøvtyggere og blod fra andre dyr end drøvtyggere og af de respektive blodprodukter. iv) Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere til kontrol af, at der ikke forekommer krydskontaminering med blodprodukter fra drøvtyggere, ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009; hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på principperne om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP); den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til resultaterne af de pågældende prøveudtagninger og analyser. d) Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, for blodprodukterne og foderblandinger indeholdende blodprodukter samt al emballage, der indeholder sådanne produkter, skal klart mærkes med teksten»indeholder blodprodukter må ikke gives til drøvtyggere«. AFSNIT D Særlige betingelser for fremstilling og anvendelse af forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådant forarbejdet animalsk protein, som er bestemt til fodring af akvakulturdyr Følgende særlige betingelser gælder for fremstilling og anvendelse af forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådant forarbejdet animalsk protein, som er bestemt til fodring af akvakulturdyr: a) De animalske biprodukter, der skal anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit, skal komme enten fra slagterier, der ikke slagter drøvtyggere, og som er registreret af den kompetente myndighed som værende et slagteri, der ikke slagter drøvtyggere, eller fra opskæringsvirksomheder, der ikke udbener eller opskærer kød. Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade, at drøvtyggere slagtes på et slagteri, der fremstiller animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, som er bestemt til fremstilling af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit. Denne tilladelse kan kun gives, når den kompetente myndighed på grundlag af et kontrolbesøg finder det godtgjort, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forhindre krydskontaminering mellem animalske biprodukter fra henholdsvis drøvtyggere og andre dyr end drøvtyggere. Disse foranstaltninger skal opfylde følgende minimumskrav: i) Slagtning af andre dyr end drøvtyggere skal foregå på linjer, der er fysisk adskilt fra linjer, hvorpå der slagtes drøvtyggere. ii) Animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere skal indsamles, opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er adskilt fra faciliteter, der anvendes til animalske biprodukter fra drøvtyggere. iii) Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere med henblik på at påvise forekomst af drøvtyggerproteiner. Den anvendte analysemetode skal være videnskabeligt valideret til dette formål. Hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på HACCP-principperne.

10 L 21/12 Den Europæiske Unions Tidende b) De animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, der skal anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit, skal transporteres til et forarbejdningsanlæg i køretøjer og containere/beholdere, der ikke anvendes til transport af animalske biprodukter fra drøvtyggere. Uanset denne særlige betingelse kan de transporteres i køretøjer og containere/beholdere, der tidligere har været anvendt til transport af animalske biprodukter fra drøvtyggere, forudsat at disse køretøjer og containere/beholdere først er blevet rengjort for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed. Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt. c) Forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit skal fremstilles i forarbejdningsanlæg, der udelukkende beskæftiger sig med forarbejdning af animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere med oprindelse i slagterier og opskæringsvirksomheder som omhandlet i litra a). Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade, at der fremstilles forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit i forarbejdningsanlæg, der forarbejder animalske biprodukter fra drøvtyggere. Denne tilladelse kan kun gives, når den kompetente myndighed på grundlag af et kontrolbesøg finder det godtgjort, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forhindre krydskontaminering mellem forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere og forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere. Disse forebyggende foranstaltninger skal opfylde følgende minimumskrav: i) Forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere skal fremstilles i et lukket system, som er fysisk adskilt fra det, der anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit. ii) Animalske biprodukter fra drøvtyggere skal opbevares og transporteres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, som anvendes til animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere. iii) Forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere skal opbevares og emballeres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, som anvendes til færdige produkter fra andre dyr end drøvtyggere. iv) Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit til kontrol af, at der ikke forekommer krydskontaminering med forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009; hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på principperne om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP); den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til resultaterne af de pågældende prøveudtagninger og analyser. d) Foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit, skal fremstilles på virksomheder, der er godkendt til dette formål af den kompetente myndighed, og som udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af foder til akvakulturdyr. Uanset denne særlige betingelse gælder følgende: i) Den kompetente myndighed kan tillade, at der fremstilles foderblandinger til akvakulturdyr på virksomheder, der også fremstiller foderblandinger til andre opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr, efter at der er foretaget kontrol på stedet, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: Foderblandinger til drøvtyggere skal fremstilles og opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, hvor foderblandinger til andre dyr end drøvtyggere fremstilles og håndteres. Foderblandinger til akvakulturdyr skal fremstilles og opbevares, transporteres og emballeres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, hvor foderblandinger til andre ikke-drøvtyggere fremstilles og håndteres. Den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til registre over indkøb og anvendelse af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit og over salget af foderblandinger, der indeholder sådant protein. Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af foderblandingerne til andre opdrættede dyr end akvakulturdyr til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele, ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009; hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på HACCP-principperne; den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til resultaterne.

11 Den Europæiske Unions Tidende L 21/13 ii) Der kræves ikke en særlig tilladelse til fremstilling af fuldfoder ud fra foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit for hjemmeblandere, der opfylder følgende betingelser: De er registreret af den kompetente myndighed. De holder udelukkende akvakulturdyr. De fremstiller fuldfoder til akvakulturdyr udelukkende til brug på den samme bedrift. Foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk som omhandlet i dette afsnit, og som anvendes til fremstillingen, indeholder mindre end 50 % protein i alt. e) Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, for forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit og al emballage skal klart mærkes med teksten»forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere må ikke anvendes til fremstilling af foder til opdrættede dyr, bortset fra akvakulturdyr og pelsdyr«. Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, for foderblandinger til akvakulturdyr, der indeholder forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit, og al emballage skal klart mærkes med teksten:»indeholder animalsk protein fra ikke-drøvtyggere må ikke gives til opdrættede dyr, bortset fra akvakulturdyr og pelsdyr«. AFSNIT E Særlige betingelser for fremstilling, markedsføring og anvendelse af mælkeerstatninger indeholdende fiskemel til fodring af drøvtyggere, der ikke er fravænnede Følgende særlige betingelser gælder for fremstilling, markedsføring og anvendelse af mælkeerstatninger indeholdende fiskemel til fodring af opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede: a) Fiskemelet, der anvendes i mælkeerstatninger, skal fremstilles i forarbejdningsanlæg, der udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af produkter fremstillet af vanddyr, bortset fra havpattedyr, og skal opfylde de almindelige betingelser i kapitel III. b) Anvendelse af fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, tillades kun med henblik på fremstilling af mælkeerstatninger, der distribueres i tør form og indgives efter opløsning i en given mængde væske, og som er bestemt til fodring af drøvtyggere, der ikke er fravænnede, som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum, før dyrene er helt fravænnede. c) Mælkeerstatninger indeholdende fiskemel bestemt til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, skal fremstilles på virksomheder, der ikke fremstiller andre foderblandinger til drøvtyggere, og som er godkendt til dette formål af den kompetente myndighed. Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade, at der fremstilles andre foderblandinger til drøvtyggere på virksomheder, der også fremstiller mælkeerstatninger indeholdende fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, efter at der er foretaget kontrol på stedet, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: i) Andre foderblandinger til drøvtyggere skal håndteres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, som anvendes til fiskemel i løs vægt og mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel, i løs vægt, under oplagring, transport og emballering. ii) Andre foderblandinger til drøvtyggere skal fremstilles i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, hvor der fremstilles mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel. iii) Den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til registre over indkøb og anvendelse af fiskemel og over salget af mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel. iv) Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af de andre foderblandinger til drøvtyggere til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele, ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009; hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på HACCP-principperne; den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til resultaterne.

12 L 21/14 Den Europæiske Unions Tidende d) Inden sendinger af importerede mælkeerstatninger indeholdende fiskemel overgår til fri omsætning i Unionen, skal importøren sikre, at hver enkelt sending analyseres ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009, til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele. e) Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, for mælkeerstatninger indeholdende fiskemel bestemt til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, og al emballage, der indeholder sådanne mælkeerstatninger, skal klart mærkes med teksten»indeholder fiskemel må ikke gives til drøvtyggere, undtagen drøvtyggere, der ikke er fravænnede«. f) Mælkeerstatninger i løs vægt indeholdende fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere, der ikke anvendes til transport af andet drøvtyggerfoder. Uanset denne særlige betingelse kan køretøjer og containere/beholdere, der efterfølgende vil blive anvendt til transport af andet drøvtyggerfoder i løs vægt, anvendes til transport af mælkeerstatninger i løs vægt indeholdende fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, forudsat at disse køretøjer og containere/beholdere først er rengjort for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed. Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt. g) På bedrifter, hvor der holdes drøvtyggere, skal der være etableret forholdsregler på bedriften for at hindre, at mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel, gives som foder til andre drøvtyggere end drøvtyggere, der ikke er fravænnede. Den kompetente myndighed udarbejder en liste over bedrifter, hvor der anvendes mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel, via en ordning med forhåndsmeddelelse fra bedriften eller en anden ordning, der sikrer, at denne særlige betingelse overholdes. KAPITEL V Almindelige betingelser AFSNIT A Lister Medlemsstaterne skal ajourføre og offentliggøre lister over: a) slagterier, hvorfra der kan anvendes blod tilvejebragt i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit C, litra a) b) godkendte forarbejdningsanlæg, der fremstiller blodprodukter i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit C, litra c) c) slagterier og opskæringsvirksomheder, hvorfra der kan anvendes animalske biprodukter til fremstilling af forarbejdet animalsk protein i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit D, litra a) d) godkendte forarbejdningsanlæg, der fremstiller forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, og som opfylder betingelserne i kapitel IV, afsnit D, litra c) e) godkendte virksomheder som omhandlet i kapitel III, afsnit B, i kapitel IV, afsnit D, litra d), og i kapitel IV, afsnit E, litra c) f) hjemmeblandere, der er registreret og opererer i overensstemmelse med kapitel III, afsnit B, og i kapitel IV, afsnit D, litra d). AFSNIT B Transport af fodermidler og foderblandinger indeholdende produkter fra drøvtyggere 1. Fodermidler i løs vægt og foderblandinger i løs vægt, der indeholder andre produkter fra drøvtyggere end dem, der er nævnt i litra a), b) og c), skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere, der ikke anvendes til transport af foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr: a) mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, kolostrum og kolostrumprodukter b) dicalcium- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse c) hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere.

13 Den Europæiske Unions Tidende L 21/15 2. Uanset punkt 1 kan køretøjer og containere/beholdere, der tidligere har været anvendt til transport af fodermidler og foderblandinger i løs vægt som nævnt i samme punkt, anvendes til transport af foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr, forudsat at de først er rengjort for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed. Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er anvendt. AFSNIT C Fremstilling af foderblandinger indeholdende produkter fra drøvtyggere Foderblandinger, der indeholder andre produkter fra drøvtyggere end dem, der er nævnt i litra a), b) og c), må ikke fremstilles på virksomheder, der fremstiller foder til opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr: a) mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, kolostrum og kolostrumprodukter b) dicalcium- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse c) hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere. AFSNIT D Anvendelse og opbevaring på bedriften af fodermidler og foderblandinger, der indeholder produkter fra drøvtyggere, til opdrættede dyr Det er forbudt at anvende og opbevare fodermidler og foderblandinger til opdrættede dyr, der indeholder andre produkter fra drøvtyggere end dem, der er nævnt i litra a), b) og c), på bedrifter, hvor der holdes andre opdrættede dyr end pelsdyr: a) mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, kolostrum og kolostrumprodukter b) dicalcium- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse c) hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere. AFSNIT E Eksport af forarbejdet animalsk protein og produkter indeholdende sådant protein 1. Det er forbudt at eksportere forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere samt produkter, der indeholder sådant protein. Som undtagelse herfra gælder dette forbud ikke for forarbejdet foder til selskabsdyr, herunder dåsefoder, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, er blevet underkastet en behandling og er mærket i overensstemmelse med EU-lovgivningen. 2. Eksport af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere samt produkter, der indeholder sådant protein, er kun tilladt, såfremt følgende betingelser er opfyldt: a) De er bestemt til anvendelsesformål, der ikke er forbudt i henhold til artikel 7 eller dette bilag. b) Der indgås, inden eksporten finder sted, en skriftlig aftale mellem eksportmedlemsstatens kompetente myndighed eller Kommissionen og importtredjelandets kompetente myndighed, ifølge hvilken det pågældende importtredjeland forpligter sig til at overholde den påtænkte anvendelse og til ikke at reeksportere forarbejdet animalsk protein eller produkter, der indeholder sådant protein, til anvendelsesformål, der er forbudt i henhold til artikel 7 og dette bilag. 3. Skriftlige aftaler indgået i henhold til punkt 2, litra b), skal fremlægges i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. 4. Punkt 2 og 3 finder ikke anvendelse på eksport af følgende: a) fiskemel og foderblandinger indeholdende fiskemel b) foderblandinger til akvakulturdyr c) foder til selskabsdyr.

14 L 21/16 Den Europæiske Unions Tidende AFSNIT F Offentlig kontrol 1. Offentlig kontrol, der foretages af den kompetente myndighed med henblik på at verificere, at reglerne i dette bilag overholdes, skal omfatte kontrolbesøg og udtagning af prøver til analyse af forarbejdet animalsk protein og foder i overensstemmelse med de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/ Den kompetente myndighed skal regelmæssigt kontrollere kompetencen hos laboratorier, der foretager analyser i forbindelse med den pågældende offentlige kontrol, navnlig ved at evaluere resultaterne af ringprøvninger. Hvis kompetencen anses for utilfredsstillende, skal laboratoriet som korrigerende foranstaltning som minimum iværksætte efteruddannelse af laboratoriepersonalet, inden der foretages yderligere analyser. (*) EUT L 54 af , s. 1.«

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I og IV til

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.9.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 237/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 11.2.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 40/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen.

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen. Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Bilag 2 Offentligt [Bidrag til Samlenotat, KOM (2004)775] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.12.2004 KOM(2004) 775 endelig 2004/0270 (COD). Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 22.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 163/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 532/2012 af 21. juni 2012 om ændring af bilag II til

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. marts 2012 (22.03) (OR. en) 7977/12 DENLEG 30 AGRI 173 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KAP. II BORTSKAFFELSE OG ANVENDELSE AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AFLEDTE PRODUKTER

KAP. II BORTSKAFFELSE OG ANVENDELSE AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AFLEDTE PRODUKTER INDHOLDSFORTEGNELSE TIL GENNEMFØRELSESFORORDNINGEN KOMMISSIONENES FORORDNING (EU) nr. 142/2011 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0142 DA 19.08.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. september 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. september 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. september 2014 (OR. en) 13239/14 AGRILEG 180 VETER 85 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 12. september 2014 til: Komm. dok. nr.: D033683/04

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) 13273/15 AGRILEG 197 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: D041473/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold International Handel J.nr. 2016-30-59-01628 Den 15. december 2016 Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder Indhold Indledning... 2 Definitioner...

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

FORORDNINGER. Den Europæiske Unions Tidende L 300/1

FORORDNINGER. Den Europæiske Unions Tidende L 300/1 Den Europæiske Unions Tidende L 300/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 89/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 289/2008 af 31. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2008/0110(COD) 10.11.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en) 11528/14 DENLEG 120 AGRI 477 SAN 273 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. juli 2014 til: Europa-Kommissionen Komm. dok. nr.: D033633/02 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 58/14 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/378 af 3. marts 2017 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 18. marts 2011 FVM 878 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 58/52 3.3.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/329 af 2. marts 2015 om en undtagelse fra Unionens dyre- og folkesundhedsbestemmelser om indførsel i Den Europæiske Union af animalske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) 7071/15 AGRILEG 53 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. marts 2015 til: Komm. dok. nr.: D36785/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 10. maj 2001 PE 297.243/72-123 ÆNDRINGSFORSLAG 72-123 UDKAST TIL BETÆNKNING af Marit Paulsen (PE 297.243) SUNDHEDSBESTEMMELSER

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 9.9.2015 L 235/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0346 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0346 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0346 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.6.2007 KOM(2007) 346 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om tilladelse til markedsføring af

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Forskrift om import av spirer og frø til spireproduksjon

Forskrift om import av spirer og frø til spireproduksjon Forskrift om import av spirer og frø til spireproduksjon Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet den 13. juni 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23,

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002

Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002 Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002 Udarbejdet af Kontoret for Biologiske Risici i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 268/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet

Læs mere