HANDLEPLAN for. Lokalrådet i Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN for. Lokalrådet i Randers Kommune"

Transkript

1 HANDLEPLAN 2013 for Lokalrådet i Randers Kommune

2 Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand for Kredsrådet, hvor også borgmestrene i politikredsens 7 kommuner indgår. Samarbejdsplanen for 2012 er i Kredsrådet fastlagt som den overordnede ramme for Østjyllands Politis samarbejde med kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer og foreninger m.v. Samarbejdsplanen er vedtaget på møde i Kredsrådet den 8. marts Udgangspunktet for samarbejdsplanen er i vidt omfang Østjyllands Politis mål- og strategiplan for 2012, hvor løsningen af en række politimæssige og præventive opgaver har en særlig prioritering. Handleplanen for 2013 i Randers Kommune er fastlagt i lokalrådet, som herved har udmøntet samarbejdsplanen i forhold til indsatsen i kommunen, hvor handleplanen er rammen for samarbejdet mellem Østjyllands Politi og lokalsamfundet i Handleplanen er vedtaget efter lokalrådets møde i december 2012, og handleplanen kan i løbet af året suppleres og justeres, når lokalrådet ud fra udviklingen i bl.a. kriminalitetsbilledet i kommunen finder dette relevant. 1. Lokalrådet i Randers Kommune De faste medlemmer i lokalrådet er lederen af lokalpolitiet i Randers, der er formand for rådet, repræsentanter fra den kommunale ledelsesgruppe. De faste medlemmer kan suppleres ad hoc med yderligere repræsentanter fra lokalsamfundet, politiet eller kommunen. Sekretær for lokalrådet er Ulla Marcus, Randers kommune. Lokalrådet i Randers Kommune vil i 2013 afholde mindst 4 møder, og ud over de ordinære møder kan der efter behov afholdes møder til drøftelse af særlige temaer. I forbindelse med alle ordinære møder redegør Østjyllands Politi bl.a. med udgangspunkt i information fra politikredsens analyseafdeling (OPA) og det kriminalpræventive sekretariat for status i kommunen i forhold til kriminalitetsbilledet, misbrugsproblemer samt utilpassede unge m.v. Suppleret med de kommunale myndigheders vurderinger drøfter lokalrådet på den baggrund løbende behovet for iværksættelse af yderligere foranstaltninger og tilpasning af de foranstaltninger, som allerede er iværksat. SSP-samarbejdet er forankret i Lokalrådet, som sikrer en sammenhæng mellem de indsatser, som er beskrevet i denne handleplan og det reelle SSP-arbejde. 2. Det kriminalitetsforebyggende arbejde Østjyllands Politi skal samarbejde med lokalsamfundet om en fremadrettet, koordineret og bredspektret kriminalitetsforebyggende indsats, hvor et centralt element i forhold til de unge er SSP-samarbejdet. Den forebyggende indsats skal imidlertid strække sig fra vugge til grav, og alle aktører, der har indflydelse på kriminalitetsudviklingen, skal så vidt muligt inddrages, herunder bl.a. pårørende, jobcenteret, psykiatrien (PSP-samarbejdet), bolig- og grundejerforeninger samt fritids- og sportsklubber. Betydningen af samarbejdet omkring den forebyggende indsats er også understreget i samarbejdsplanen for 2012, hvor der bl.a. skal iværksættes en række målrettede projekter i Østjylland. 2

3 2.1 Den kriminalpræventive sektion i Østjylland For at fastholde en fælles og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen mellem Østjyllands Politi og kommunerne, deltager den kriminalpræventive sektion, så vidt det er muligt i alle lokalrådsmøder. 2.2 SSP-organisering i Randers Kommune LOKALRÅDET: Leif Benny Kristensen (formand) Lokalpolitiet Randers Ove Stendahl, Forebyggelsessektionen, Lokalpolitiet Randers Allan Aarslev, Den Kriminalpræventive sektion Torben Rugholm, Socialchef Sonja Møgelsvang, Familiechef Torben Bugge, Skolechef Claus Hansen, SSP Ulla Marcus, juridisk konsulent (referent) SSP-Koordinationsteamet: Ove Stendahl, Forebyggelsessektionen, - lokalpolitiet Randers Lene G. Jørgensen, Ungebasen, - Børn og familieafdelingen En repræsentant fra Rusmiddelcenter Randers Social og arbejdsmarked Peter Larsen, Afdelingsleder, Randers Ungdomsskole Børn og skole Claus Hansen, SSP-konsulent, SSP-og Forebyggelsessekretariatet Børn og skole SSP-organisationen: SSP-samarbejdet i Randers kommune organiserer sig på følgende tre niveauer: Ledelsesniveau Det koordinerende niveau Det udførende niveau I det følgende beskrives de 3 niveauer og organiseringen heraf efterfulgt af netværksgruppeinddeling baseret på skolerne i byen samt en samlet organisationsplan. Ledelsesniveauet sikrer de overordnede rammer for SSP-samarbejdet og sørger for at rammerne kan udfyldes f.eks.. ressourcemæssigt. Ledelsesniveauet skal også have det samlede overblik over kriminalitets- og misbrugsudviklingen i kommunen og sikre en effektiv kommunikation i organisationen. Det koordinerende niveau sørger for og sikrer etableringen af det nødvendige SSP-samarbejde og koordinationen heraf. Endvidere at der er den nødvendige opfølgning og evaluering af indsatserne i kommunen. Det koordinerende niveau har også til opgave at indsamle og videreformidle oplysninger om kriminalitets- og misbrugsudviklingen i lokalområderne samt generelle oplysninger om børn og 3

4 unges forhold i kommunen, og formidle disse videre til de øvrige led i organisationen, så der løbende kan ske justering af arbejdet. Det udførende niveau står for det konkrete og praktiske daglige SSP-samarbejde SSP-Koordinationsteam SSP- koordinationsteamet består af koordinatoren af netværksgrupperne, SSP-konsulenten, repræsentant fra politiet, repræsentant fra børn- og familieafdelingerne, 1 repræsentant fra Rusmiddelcenter Randers. Størrelsen afhænger af behovet, men teamet skal holdes på et absolut minimum af deltagere. SSP-koordinationsteamet mødes efter behov men minimum 10 gange om året. Teamet har ansvaret for at det praktiske SSP-samarbejde fungerer og besluttede indsatser og projekter iværksættes. Endvidere er teamet også Randers kommunes Banderåd. Teamet skal koordinere SSP-samarbejdet i kommunen ml. netværksgruppernes møder og hermed sikre det konkrete og daglige SSP-arbejde i kommunen, sparre og ideudveksle samt sikre at de lokale informationer, problematikker og behov kommunikeres videre op i systemet til Lokalrådet Netværksgruppe Der skal sikres en hensigtsmæssig organisering af det tværfaglige SSP-netværk i lokalområderne. Dette anses som en væsentlig forudsætning for en optimal løsning af problemer i relation til udviklingen af bl.a. kriminalitet og misbrug blandt børn og unge i lokalområderne. Netværksgrupperne består af SSP-medarbejdere fra skoler, ungdomsskole, klubber, institutioner, lokalpolitiet, gennemgående personer fra børn- og familieafdelingen, misbrugsforebyggelseskonsulenter og andre relevante samarbejdspartnere. Netværksgrupperne er tildelt en SSP-koordinator, der har til opgave at lede møderne samt virke som koordinator for SSP-arbejdet i lokalområderne ml. møderne. Netværksgruppens medlemmer er SSP-medarbejder for og i forhold til deres bagland og skal sikre en hensigtsmæssig kommunikation mellem baglandet og netværksgruppen. De nærmere opgaver og gruppernes sammensætning defineres løbende ud fra lokalområdets behov og konkrete problemstillinger. Men netværksgrupperne har som udgangspunkt til opgave at: at bidrage til den generelle trivsel og udvikling blandt børn og unge i lokalområdet at drøfte, samarbejde og handle aktivt på lokale problemstillinger omkring kriminalitet og misbrug at udvikle og iværksætte lokale initiativer og indsatser som er forebyggende og forgribende at gøre SSP synlig i lokalområdet at bidrage til den samlede monitorering og indsats i kommunen herunder kommunikere op i SSP- organisationen omkring lokalområdet mv. Netværksgrupperne mødes efter behov men minimum hver 3. måned. 4

5 2.2.5 Mandagsgruppen Mandagsgruppen består af en repræsentant fra lokalpolitiets forebyggelsessektion, 1 repræsentant fra hver af de tre børne- og familiecentre, 1 repræsentant fra Handicap, 1 repræsentant fra Rusmiddelcenter Randers, 1 repræsentant fra UU- Randers, 1 repræsentantfra Ungebasen og SSP-konsulenten. Mandagsgruppen mødes hver anden mandag i de lige uger eller efter behov. Deltagerne er udpeget ud fra et ønske om at inddrage de mest relevante nøglepersoner på området i forhold til formålet. Formålet med Mandagsgruppen er at sikre et situationsberedskab, som sikrer et konstant og hurtigt overblik over hvad der rører sig og ikke mindst hvem der rører sig blandt kriminalitetsog misbrugstruede unge. Endvidere så vidt det er muligt for gruppen at sikre et handlingsberedskab, som sikrer handling og indgriben i forhold til konkrete situationer og enkelt individer i form af forebyggende og specifikke indsatser. På mandagsmøderne gennemgår deltagerne relevante hændelser fra politiets SSP-lister, og de kommunale repræsentanter informerer om relevante forhold for de individer, der er genstand for bekymring. Endvidere kan de kommunale repræsentanter fremlægge konkrete hændelser med henblik på at sikre overblik og handling SSP-U/ SSP+ SSP-U/SSP+ er samarbejdet med ungdomsuddannelserne og øvrige relevante aktører på undervisningsområdet i forhold til unge som har forladt grundskolen. Deltagerne er udpegede SSP-medarbejdere for ungdomsuddannelserne mv., samt 1 repræsentant fra UUR, 1 repræsentant fra politiet, 1 repræsentant fra Ungekontakten, 1 repræsentant fra Kriminalforsorgen, 1 repræsentant fra Ungebasen, 1 repræsentant fra Ungemiljøet og SSP-konsulenten, som her også repræsenterer kontakten til det øvrige kommunale system. Gennem de seneste år har der været et stigende behov for en tættere kontakt mellem ungdomsuddannelserne, politiet og kommunen i forhold til unge med kriminel adfærd og brug af stoffer. Formålet med samarbejdet er dels at medvirke til at fastholde de unge på uddannelserne, at forebygge kriminalitet og misbrug samt indgriben i forhold til konkrete episoder. Endvidere at rådgive og kvalificere ungdomsuddannelserne og deres personale til at håndtere eventuelle problemstillinger. SSP-U/SSP+ mødes 2-4 gange om året efter behov SSP ad-hoc grupper Udover de mere formaliserede led i SSP-organisationen kan der nedsættes forskellige SSPgrupper for en kortere eller længere periode. 5

6 Det kan være grupper bestående af aktører med et fokus eller en interesse som ikke umiddelbart hører til i de bestående grupper f.eks. sportsklubber (Sport uden Baner) eller specialtilbud (private opholdssteder, Firkløverskolerne). Det kan også være grupper som bliver nedsat med henblik på løsning af opgaver eller projekter som kræver et tværfagligt eller tværgående samarbejde mellem forskellige aktører på SSPområdet. Grupperne nedsættes, mødes og fungerer efter behov SSP-og forebyggelsessekretariat Sekretariatet er Randers kommunes videns- og erfaringscenter på det kriminalitets- og misbrugsforebyggende område. Sekretariatet har til huse på Underværket og er et arbejdsfællesskab bestående af konsulenterne på kriminalitets- og misbrugsområdet. SSP-og forebyggelsessekretariatet skal have en koordinerende og udviklende rolle, og igangsætte den forebyggende og oplysende indsats på kriminalitets- og misbrugsområdet på de tre indsatsniveauer. Sekretariatet skal opsamle, systematisere og videreformidle den lokale erfaring og viden om udviklingen blandt kommunens børn og unge i forhold til formålet med SSP-samarbejdet. Sekretariatet skal støtte de enkelte led i SSP-organisationen og enkelte personer i deres arbejde gennem uddannelse, kurser, information og konsulentbistand, samt virke rådgivende i forhold lokalsamfundet. Endvidere skal sekretariatet spille en aktiv rolle i forhold til udvikling og igangsætning af indsatser og projekter på området SSP-konsulent Randers kommune har ansat en SSP-konsulent, som organisatorisk er placeret som en stabsfunktion til kommunens skoleafdeling. SSP-konsulenten har til opgave at koordinere den samlede SSP-indsats i kommunen og sikre kommunikationen mellem de forskellige niveauer i SSP-organisationen. SSP-konsulenten er medlem af lokalråd mv. og er bindeled til SSP-grupperne. 6

7 Samlet SSP-struktur: Kredsråd Lokalråd SSP- og forebyggelses sekretariat SSP-koordinationsteam Netværksgruppe 1 Netværksgruppe 2 Netværksgruppe 3 Netværksgruppe 4 Skoler Skoler Skoler Skoler SSP- og forebyggelse SSP- og forebyggelse SSP- og forebyggelse SSP- og forebyggelse Børn- og familieafd. Børn- og familieafd. Børn- og familieafd. Børn- og familieafd. Politi Politi Politi Politi Ungdomsskole/ klubber Ungdomsskole /klubber Ungdomsskole/ klubber Ungdomsskole/ klubber Øvrige Øvrige Øvrige Øvrige Mandagsgruppe SSP-U Diverse Ad - hoc grupper 7

8 3. Udmøntning af indsatsen mod fokusområder 3.1 Fokusområder for Østjyllands Politi 2013 Østjyllands Politi har med udgangspunkt i den nationale strategiplan følgende fokusområder i forhold til kommunerne og det øvrige lokalsamfund: Indsats mod rockere og bander og disses kriminalitet Indsatsen mod indbrud i privat beboelse, hæleri, hjemmerøverier og udenlandske tilrejsende kriminelle, der begår sådan kriminalitet Indsats mod utryghed og kriminalitet i de særligt udsatte boligområder, der er mest belastet af kriminalitet Færdselsindsats Samarbejdet på disse fælles fokusområder kan ikke alene omfatte den præventive indsats, men også politiets efterforskning og strafforfølgning, hvor dette er relevant. For hvert af disse fokusområder er der ved Østjyllands Politi udarbejdet operationsplaner, hvori der er beskrevet omfang og mål for de enkelte indsatser. Disse operationsplaner tilpasses lokalt med inddragelse af relevante offentlige myndigheder, interesseorganisationer og foreninger mv. Der er ikke i Randers kommune udpeget udsatte boligområder. Det er alene Gellerup/Toveshøj/ Bispehaven i Aarhus, der er udpeget. Østjyllands politi har herudover valgt følgende lokale indsatsområder: tryghed i nattelivet tyveri af cykler tryghed i nærområderne Operationsplan og indsatsmåde for de to sidste mål er pt. (dec 12) under udarbejdelse. Tryghed i nattelivet er en politiindsats, hvor politiet på udvalgte weekends øger indsatsen i bycentrum Storegade området. Der er tale om fodpatruljer, der skaber kontakt til restauratører og dørmænd, og virker præventivt på belastede tider. De har fokus på overtrædelser af Ordensbekendtgørelsen, Restaurationsloven og Lov om euforiserende stoffer. Der er tale om et lokalt mål fortsat fra Udpegning af lokale indsatsområder i Randers Kommune Som beskrevet i samarbejdsplanen har Kredsrådet udpeget en række fælles fokusområder, jf. pkt Ud fra lokale forhold har Lokalrådet drøftet hvilke indsatsområder, der har størst relevans for Randers Kommune, og lokalrådet udpeger følgende: Indbrud i privat beboelse Organiseret kriminalitet (bander og relaterede unge, samt utilpassede unge generelt) Færdsel Vold i familie- og parforhold Underretninger til PSP Trivsels- og forebyggelsesdage på skoler 3, 5 og 8 Styrket gadeplansindsats 8

9 Konflikt-/elevmægling SSP-Enkeltsagskoncept Styrket SSP+ Indsats mod Graffiti/Tags og hærværk Indbrud Indbrud i privat beboelse har igennem flere år været et fokusområde for de enkelte politikredse. Borgere, der udsættes for denne form for kriminalitet, oplever indbrud som meget belastende i forhold til privatlivets ukrænkelighed, ligesom indbrud generelt skaber utryghed for de ramte og i samfundet generelt. Selvom indsatsområdet har været et prioriteret indsatsområde både på landsplan og i politikredsene, er der over de senere år sket en stigning i antallet af indbrud i privat beboelse. Begrebet indbrud i privat beboelse defineres som det sted, den forurettede har som sit primære opholdssted. I politiets sagsstyringssystem (Polsas) er gerningskoderne defineret som: Indbrud i villa Indbrud i lejlighed Indbrud i værelse Indbrud i landejendom I Randers kommune vil Østjyllands politi I forbindelse med alle ordinære møder redegøre for udviklingen i indbrudsstatistikken, ligesom Lokalpolitiet redegør for politiets operative indsats Bander og Banderåd samt relaterede unge I Østjyllands Politi er der etableret Banderåd i samtlige kommuner, hvilket er valgt ud fra en konkret vurdering af, at politikredsen har stærke rockerkoncentrationer, der ses arbejde/operere i stort set alle kommunerne i politikredsen. Banderådene bliver etableret i allerede kendte fora og i regi af 115, og de vil dermed være et myndighedsråd, hvor der kan diskuteres enkeltpersoner. Der vil i selve banderådet ikke deltage private personer/organisationer, men det sikres, at alle relevante interessenter bidrager med oplysninger om bekymrende unge, der kunne være emner til optagelse i bander. De lokale banderåd vil være fora, hvor alle relevante aktører løbende drøfter de konkrete problemer og forslag til forebyggende og tryghedsskabende tiltag, med den primære opgave at dæmme op for rekrutteringen til banderne, herunder den såkaldte lillebrorgruppe. Det er en forudsætning, at disse samarbejdsfora, der normalt håndterer unge under 18 år i relation til Banderådsarbejdet - ser bort fra denne aldersgrænse. Det etablerede 115 samarbejde er organiseret under Lokalrådene, hvilket indebærer at også banderådene vil referere til Lokalrådene i kommunerne. 9

10 Banderådene vil fremover blive etableret således, at ovennævnte mødefora mindst hver 3. måned etablerer sig og afholder møde som banderåd. Dette møde er politiet ansvarlig for. Forud for hvert møde i banderådet vil de enkelte medlemmer kontakte egne interessenter og aktivt indhente oplysninger om eventuelle unge. Banderådet kan herefter på mødet i myndighedsregi drøfte de unge, som man enten selv har afdækket eller som interessenterne har spillet ind i rådet. Banderådet kan ved generelle problemstillinger efter behov indkalde interessenterne som supplement til banderådet. Banderådet vil på mindst hvert andet møde gennemføre en interessentvurdering/evaluering for hele tiden at være opmærksom på, om alle relevante interessenter er inddraget i arbejdet. Denne model er forelagt på netop gennemførte Lokalrådsmøder i politikredsen, hvor der er stor enighed om, at dette er en god og praktisk håndterbar model, der sikrer myndighedssamarbejdet i en kombination med privates oplysninger, og som gør, at de i forvejen opbyggede fora udnyttes på den mest optimale måde i forhold til etablering af banderåd. I 2013 evalueres politikredsens organisering af banderåd i forhold til en vurdering af fordele og ulemper ved kun at have et banderåd i politikredsen. Denne evaluering vil eventuelt blive foretaget af Nationalt Forebyggelsescenter på landsdækkende niveau. Sker dette ikke, vil der lokalt blive lagt op til en revitalisering af organiseringen. Exit-program. Østjyllands Politi tilbyder som et led i en helhedsorienteret indsats mod rocker- bandemiljøet råd og vejledning til rocker- bandemedlemmer, der ønsker at komme ud af miljøet. Østjyllands Politi, kommunerne i Østjylland og Kriminalforsorgen kan i et tæt samarbejde udvikle individuelle exit-programmer, som vil hjælpe motiverede rocker- bandemedlemmer til en ny start. Pårørende og andre med tilknytning til rocker- bandemedlemmer eller til unge, som bliver eller er i risikogruppen for at blive udsat for repressalier fra rocker- bandemiljøet opfordres også til at kontakte politiet med henblik på råd og vejledning. KONTAKTNUMMER: Utilpassede unge generelt: Kriminelle bander samt utilpassede individer og grupper, hvor lokalrådets koordinering af en mål- og fremadrettet indsats skal medvirke til at nedbringe de lovovertrædelser og den utryghedsskabende adfærd, der nat og dag forøves af utilpassede individer og grupper. Der skal herunder fokuseres på forebyggelse af rekruttering af unge til bandemiljøet, jfr. ovenstående. Konkret skal der lokalt gennemføres følgende initiativer: En hurtig indsats i forhold til problemfamilier Tidligere underretning af skoler og uddannelsesinstitutioner 10

11 Det generelle forebyggende arbejde i kommunen intensiveres med målrettede initiativer Tidligere opfølgning i forhold til børn og unge, som fungerer dårligt i skolen Bedre SSP kontakt til opholdssteder, ungdomsuddannelser og produktionsskoler Mere synligt politi ved ungdomsarrangementer Fokus på at den unge vejledes og hjælpes vedrørende sagsbehandlingen i forbindelse med kontanthjælp og beskæftigelse I forbindelse med alvorlig personfarlig kriminalitet (røverier o.l.) begået af unge under den kriminelle lavalder, vil kommunen omgående iværksætte passende foranstaltninger Med Lokalrådet som omdrejningspunkt etableres et tæt samarbejde mellem politiet og de personer, som er beskæftiget med de unge. Det skal herved sikres, at der er samhørighed i myndighedernes opgavevaretagelse, ligesom der skal ydes rådgivning til de erhvervsdrivende om, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan forholde sig til disse unge og de problemer, de kan give anledning til. SSP-samarbejdet vil være centralt i forbindelse med denne indsats Færdsel. Der er i Randers kommune ikke etableret et Færdselssikkerhedsudvalg, hvorigennem samarbejdet mellem Østjyllands politi og kommunen omkring færdselsmæssige foranstaltninger, kampagner, tiltag mv. foregår, men dette arbejde sker indtil videre gennem halvårlige møder mellem politiet og Teknisk Forvaltning. Den egentlige færdselsindsats som mål relaterer til en operativ indsats, som forestås af politiet Vold i par- og familieforhold mv. Politiet skal i alle tilfælde af vold i par- og familieforhold, hvor der er børn under 18 år i hjemmet, underrette kommunen om forholdet via en socialrapport. Kommunen forpligter sig til at gennemføre et efterfølgende og opfølgende arbejde senest 5 dage efter, at socialrapporten er modtaget i kommunen. Herudover deltager Østjyllands politi i et projekt under Socialstyrelsen, hvor politiet skal forsøge at skaffe samtykke til at et interventionscenter kan mægle og rådgive familien. Der vil ud over sager om regulær partnervold tillige være tale om indberetning ved en del af husspektaklerne Underretninger til PSP I forbindelse med det etablerede PSP-samarbejde (Politi-Socialforvaltning-Psykiatri) forpligtes deltagerne og herunder særligt politiet til i forbindelse med tvangsindlæggelser og voldssager at sikre, at relevante personer medtages til drøftelse og vurdering i samarbejdet Trivsels- og forebyggelsesdage på skolerne / 3, 5 og 8 Der har i været afviklet forebyggelsesdage på enkelte skoler i kommunen. 11

12 Med baggrund i de positive tilbagemeldinger og respons på konceptet fra skolerne, er der udviklet et forsøgskoncept for Trivsels - og forebyggelsesdage for 3., 5. og 8. årgang også kaldet 3, 5 og 8. Der er udbudt 25 forløb i skoleåret 2012 /13, som alle er fuldt booket. På 3. årgang er overskriften på dagene De andre, Dig og Mig med fokus på trivsel, kammerater, sprog, politi, færdsel, motion og kost. På 5. årgang er overskriften Netværk og Mig med fokus på sociale medier, risikoadfærd, kriminalitet, sundhed, kost og trivsel. På 8. årgang er overskriften Mit Fede Liv med fokus på misbrug, rusmidler, fester, risikoadfærd, kriminalitet, sex og sundhed. Inden instruktørerne kommer på skolen, har der været arbejdet min. 12 lektioner ud fra et tilsendt undervisningsmateriale. Efter hvert forløb afvikles der et fælles forældremøde, som understøtter dagen med et fokus på et relevant emne for den pågældende årgang Styrket gadeplansindsats På grund af nogle konkrete erfaringer med udfordringer omkring udsatte unge i gadens rum og primært i Randers midtby har der i løbet af 2011/12 på forsøgsplan været etableret et opsøgende team Op-team i SSP/Ungdomsskoleregi. Endvidere har der også været lavet opsøgende gadeplansarbejde af medarbejdere fra Ungebasen. Med baggrund i de positive erfaringer omkring det opsøgende gadeplansarbejde undersøges muligheder for at permanentgøre og styrke den opsøgende gadeplansindsats i kommunen. Desuden tydeliggøres og informeres der om samarbejdsmuligheder i forhold til de opsøgende medarbejdere for eksterne interessenter såsom fx ungdomsklubber. Det tilstræbes også at lave et kompetenceudviklende forløb målrettet de opsøgende gadeplansmedarbejdere. Der udarbejdes der en aftaleplan i forhold til diverse perioder og arrangementer. Denne plan varetages og vedligeholdes af SSP- og Forebyggelsessekretariatet og synliggøres på SSP- og forebyggelses intranet Konflikt-/elevmægling Det er ønsket at iværksætte konflikt-/elevmægling på flere folkeskoler i Randers kommune med det formål, at det bliver en gennemgående tankemåde og kultur på de pågældende skoler. Gennem mægling mellem børn/unge vil mobning kunne mindskes, samt give det enkelte individ mere selvtillid og empati. Små konflikter i skolegården kan fylde meget ved det enkelte barn, men ved elevmægling opnår man, at konflikten bliver ved børnene uden at en voksen intervenerer og overtager konflikten. 12

13 På længere sigt vil mægling blive en naturlig ting for de unge også ind i voksenlivet. Der er uddannet elevmæglere fra 5. klassetrin på Rismølleskolen og Østervangsskolen, som er forsøgsskoler i 2012/13. SSP-medarbejderne herfra er sammen med SSP-konsulenten ansvarlig for projektet. Herudover tænkes det at søge at finde 2 skoler mere i løbet af 2013, som kunne tænke sig at indgå i et konflikt-/elevmæglingsforløb. SSP-medarbejderne fra de overstående skoler vil kunne være undervisere og hjælpere på de nye skoler SSP-Enkeltsagskoncept Der er udarbejdet et udkast til et SSP-Enkeltsagskoncept for Randers kommune. Formålet med et SSP-Enkeltsagskoncept er at forebygge ungdomskriminalitet ved at have fokus på trivsel og mistrivsel samt at strømline den tværsektorielle sagsbehandling, formalisere sagsbehandlingen og tydeligøre de enkelte parters ansvar og opgaver. SSP-Enkeltsagskonceptet indeholder 4 niveauer, som er gradueret efter den enkelte sags alvorlighed og indhold. I løbet af 2012/2013 ønskes SSP-Enkeltsagskonceptet vedtaget og implementeret i Randers kommune Styrket SSP+ SSP-strukturen for Randers kommune indeholder et formaliseret SSP-U/SSP+ samarbejde med primært omdrejningspunkt i et samarbejde med kommunens ungdomsuddannelser. Med baggrund i kriminalitetsudviklingen blandt de årige skal der i 2012/13 undersøges muligheder for at styrke SSP+ arbejdet ved etablering af nye samarbejdsfora med andre interessenter udover ungdomsuddannelserne Indsats mod Graffiti/Tags og hærværk Der er i løbet af 2012 konstateret en massiv stigning i den ulovlige Graffitti i bybilledet i Randers kommune. Det er primært Tags som males på bygninger og vægge koncentreret omkring Randers midtby og byens skoler. Der iværksættes i løbet af 2012/13 et udvalg bestående af repræsentanter fra SSPsamarbejdet samt Miljø og Teknik med henblik på sikre en fremadrettet fælles indsats mod Graffiti og lave nogle retningslinier eller en politik, der beskriver hvad der gøres i forhold til at fjerne Graffiti og Tags fra byen. Endvidere vil der i den kriminalitetsforebyggende indsats på skolerne blive et prioriteret fokus på oplysninger om konsekvenser ved Graffiti /Tags og hærværk. 13

14 4. Politikredsdækkende præventive indsatsområder Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Efter beslutning i Kredsrådet deltager Østjylland sammen med Syd- og Sønderjylland som de to første områder i et forebyggende samarbejde, der i 2015 forventes at være landsdækkende. Projektleder er Det Kriminalpræventive Råd, som med støtte fra Trygfonden har inviteret Østjylland med. Hensigten med projektet er at sætte fokus på anvendelse af evidensbaserede metoder over for særligt udsatte unge, som er på vej ud i en kriminel løbebane eller allerede belastede. Projektet vil understøtte, at de nødvendige kompetencer er til stede hos kommunerne og politiet for at kunne implementere den eller de udvalgte metoder. Projektet påbegyndes primo 2013 og det forventes at der er - Udpeget en kontaktperson i kommunen (ambassadør). - Udpeget kontaktperson i det lokale politi (ambassadør). - Deltagelse i møder/temadage af 2 4 dages varighed - afholdt af DKR. - Drøftelse i lokalrådet ultimo 2013 med henblik på at beslutte om der er udpeget egnede metoder til implementering. Konfliktforståelse og mægling. Emnet blev indført i handleplanerne for 2012 og der ønskes fortsat fokus på området, da det er velegnet som forebyggende initiativ, både i forhold til at øge trygheden og forebygge kriminalitet. I regi af SSP Østjylland er der blevet afholdt temadage. Det er væsentligt at understøtte det tværfaglige samarbejde mellem kommunen og politiet i form af fælles organisering og afgrænsning af snitflader i de enkelte indsatser. Et særligt fokus på elevmægling i skoler samt fælles kompetenceudvikling prioriteres højt. Mere specifikke planer for området iværksættes af SSP Østjylland. Nabohjælp. Det Kriminalpræventive Råd lancerede i 1986 em kampagne vedrørende nabohjælp med henblik på at reducere antallet af indbrud i privat beboelse. Kampagnen blev relanceret i november 2012 efter samme koncept, men understøttet af en internetbaseret platform. I de kommende år vil der med mellemrum blive reklameret for nabohjælp op til ferier og højtider. Lokalrådets opgave i den forbindelse er at understøtte konceptet ved at sørge for at borgerne får mulighed for råd og vejledning, når de organiserer sig i lokalt forankrede foreninger. 14

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts 2011. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Broe Sørensen,

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne Socialdistriktsbaserede møder, hvor der udveksles oplysninger om kriminalitetstruede unge mellem politi og kommune

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj 2013. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog John V. Pedersen, Lokalpolitileder + Helle

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde SSP SSP-politik for Aabenraa Kommune SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde Forord Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats ønsker vi i SSP-regi at bidrage til, at Aabenraa kommune

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Beslutningsreferat. SSP Lokalråd

Beslutningsreferat. SSP Lokalråd SSP Lokalråd Beslutningsreferat Møde nr. : 2/2010 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 01. juni 2010. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 15.

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 15. SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Per Bennekov,

Læs mere

Udlændinge, integrations og boligministeriet

Udlændinge, integrations og boligministeriet 1 Overblik over organisering af SSP-området i Assens Kommune Justitsministeriet Udlændinge, integrations og boligministeriet Ministerie for børn, undervisning og ligestilling NFC nationalt forebyggels

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd

Referat. SSP Lokalråd SSP Lokalråd Referat Møde nr.: 4/2013 Sted : Østjyllands politi, Vestre skovvej 1, 8500 Grenå Dato : 27. november 2013. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog John V. Pedersen, Lokalpolitileder

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Notat SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE BØRN OG UNGE

Notat SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE BØRN OG UNGE Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Møde mellem Aarhus Kommune og Østjyllands Politi den 25. februar 2014 Thomas Medom og Bünyamin Simsek Nils Petersen, Erik Kaastrup-Hansen, Lotte Henriksen Toke Agerschou

Læs mere

Lokalråd Kalundborg Kommune

Lokalråd Kalundborg Kommune 1 Dagsorden for lokalrådsmøde den 30. august 2017. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om kriminalitetsudviklingen 4. Orientering om politiets

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

SSP-samarbejdets organisering

SSP-samarbejdets organisering SSP står for samarbejdet mellem Skolerne, Socialforvaltningen og Politiet. Formålet med SSPsamarbejdet er at koordinere den kriminalpræventive indsats, der ydes overfor børn og unge; Herunder også den

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro Generel handleplan 2016 Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro Lokalpolitiet i Holstebro Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2016 for Midtog Vestjyllands

Læs mere

Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds

Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds Referat af møde i Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag d. 12. august 2008 kl. 13.30 Sted: Fyns Politi, Assens, Toftevej 33, 5610 Assens. Afbud: Dorthe Dahlstrup og Jan Anker Skytte Ankersen,

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

Årsberetning 2015 fra SSP

Årsberetning 2015 fra SSP Årsberetning 2015 fra SSP Indledning 2015 har været præget af, at flere centrale unge fra den tidligere problematiske ungegruppe fra 2013 er vendt tilbage til Struer fra deres opholdssteder. De er på forskellige

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 Virksomhedsplan 2012-2013 Social inklusion af børn og unge i HotSpotcentret HotSpotcentret arbejder løbende på at øge inklusionen og finde nye veje til at fastholde og genintegrere børn og unge i skole,

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere