K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A."

Transkript

1 Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor siden den 29. december Klagen er indgivet til Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer, men færdigbehandlet af Revisornævnet i medfør af 57, stk. 3, i revisorloven (lov nr. 468 af 17. juni 2008). Sagen angår, om indklagede har foretaget behørig kontrol af aktivernes tilstedeværelse og værdiansættelse ved sin revision af årsrapporten for et anpartsselskab. Indklagede er tidligere ved disciplinærnævnets kendelse af 4. juli 2006 idømt en bøde på kr. for at have tilsidesat sine pligter som revisor ved at afgive en uforbeholden 1

2 revisionspåtegning på et regnskab, hvori selskabets aktiver var klart fejlvurderede eller udokumenterede. Sagsfremstilling: Indklagede forsynede den 8. maj 2006 årsrapporten for B ApS med en blank revisionspåtegning. Årsrapporten angik perioden fra den 15. juni 2004 til den 30. september 2005, der var selskabets første regnskabsår. Regnskabet og ledelseserklæring blev ligeledes den 8. maj 2006 underskrevet af direktør C. Ifølge ledelsesberetningen var selskabets hovedaktiviteter ejendomsinvestering samt formidling og salg af ejendomme. Revisionspåtegningen havde følgende konklusion: "Det er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling pr. den samt af resultatet." I regnskabet var optaget aktiver for i alt kr., heraf anlægsaktiver for kr. bestående i ejendomme for kr. og biler for kr. Ifølge endeligt skøde af 5. juni 2005 solgte E ApS med overtagelse 11. juni 2005 ejendommen [matrikel], beliggende [adresse], til D for ,18 kr. Skødet ses ikke tinglyst. Købesummen skulle berigtiges ved en udbetaling på kr., overtagelse af lån samt ved: I bytte tages 2 stk. biler tilhørende køber til en værdi af kr

3 Ifølge endeligt skøde tinglyst den 16. august 2005 solgte E ApS med overtagelse den 1. oktober 2005 ejendommen [matrikel], beliggende [adresse], til F for kr. kontant. Af de skattemæssige specifikationer til regnskabet fremgik af note 1: Note 1. Omsætning Køb [adresse]: Budsum tvangsauktion Størstebeløb udover budsum Advokat, skøde, stempel m.v Salg [adresse]: Salgspris kontant Handelsomkostninger (11.200) Fortjeneste salg [adresse] Køb [bil] Salg [bil] Fortjeneste salg [bil] Modtaget erstatning G I årsrapporten hed det i ledelsens beretning bl.a.: Forhold indtruffet mellem statusdagen og årsrapportens godkendelse Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Af revisionsprotokollatet til årsrapporten fremgik bl.a.: 3

4 1.2 Revisionens omfang og udførelse Ved revisionen har vi overbevist os om, at aktiverne er til stede, at de tilhører B ApS, og at de er værdiansat forsvarligt. 3.2 Balancen Anlægsaktiver i alt kr Vi har ved forespørgsel til direktionen fået bekræftet, at ejendom kr , der efter udkast til betinget skøde pr. den 1. oktober 2005 er afhændet samt stikprøvevis kontrolleret, at automobiler kr er tilstede, og at disse er forsvarligt værdiansatte. Selskabet blev taget under konkursbehandling ved [retskreds] den 13. november Af retsbogsudskriften herom fremgik bl.a.: Mødt var selskabets direktør, C, der behørigt formanet har forklaret, at han har ejet selskabets anparter som eneanpartshaver siden marts Han købte på det tidspunkt selskabet af H for omkring kr. I forbindelse med overdragelsen fulgte der ikke nogen aktiver med, og han fik ikke nogen oplysninger om, hvorvidt selskabet havde nogen gæld. Der fulgte ikke nogen opgørelse over selskabets status med, og der fulgte heller ikke noget bogholderimateriale med, så vidt han erindrer. Han modtog nogle papirer, som han lovede at sende til advokat I. Det er korrekt, at han har underskrevet selskabets seneste årsregnskab, men han har ikke set nærmere på det. Da revisionsfirmaet havde godkendt det, gik han ud fra, det var i 4

5 orden. Han har ikke haft nogen kontakt med selskabets revisor, A, som han heller ikke kender. Baggrunden for, at han købte selskabet, var, at han gerne ville have et billigt anpartsselskab, som han kunne drive tømrervirksomhed i. Han nåede dog aldrig at få gang i virksomheden, før han modtog en ret stor regning for selskabets gæld, hvorfor han opgav at drive virksomhed i selskabet. Han har kendt H i år, men har ikke lavet forretninger sammen med ham. C blev foreholdt, at selskabet har ejet en ejendom i [by] på [adresse], som er solgt for kontant 2,3 mio. kr. til en F. C har forklaret, at han ikke har været involveret i handelen, idet denne foregik lang tid før han købte selskabet. Han kender heller ikke køberen. Vedrørende en ejendom i [by] på [adresse], som blev solgt i sommeren 2005 af selskabet til en D, har han forklaret, at han heller ikke kender hverken D eller har kendskab til handelen i øvrigt. Han blev foreholdt, at der blev givet to biler i bytte til en værdi af kr., hvilket han heller ikke har kendskab til. C afviser, at han har fungeret som stråmand for H. Han kan bekræfte, at der ikke er nogen aktiviteter eller aktiver i selskabet. Advokat I anmodede herefter om, at konkursdekret bliver afsagt. C kan erkende, at selskabet skylder det offentlige et ikke uvæsentligt pengebeløb, og at betingelserne for konkurs er til stede. 5

6 Klagen: Skattecenteret har klaget over, at indklagede har meddelt blank revisionspåtegning på årsrapporten for B ApS, hvori der var optaget aktiver i form af ejendomme og biler til en værdi af kr., til trods for, at selskabet på statusdagen den 30. september 2005 hverken ejede ejendomme eller biler. Parternes synspunkter: Skattecenteret har anført, at indklagede ikke har efterprøvet den af selskabet aflagte årsrapport for tidsrummet 15. juni 2004 til 30. september 2005, og at han ikke burde have afgivet en blank revisionspåtegning. Af selskabets årsregnskab fremgik, at selskabets væsentligste aktiver bestod af ejendomme, der pr. 30. september 2005 var optaget til kr., samt af biler til kr. Ved skattemæssig gennemgang blev klageren bekendt med, at selskabets ejendomme beliggende henholdsvis [adresse], og [adresse], blev solgt i Det fremgik af underskrevet endeligt skøde af 5. juni 2005, at selskabet solgte ejendommen [adresse] for kr. Det fremgik ligeledes af underskrevet endeligt skøde, tinglyst den 16. august 2005, at selskabet også har solgt ejendommen [adresse] for 2,3 mio. kr. kontant. Den i årsregnskabet anførte ejendom, der blev aktiveret til kr., må antages at være identisk med denne ejendom. Selskabet har som en del af vederlaget for salget af ejendommen [adresse], modtaget 2 biler til en værdi af kr. Det har ikke været muligt at identificere de pågældende biler, hvorfor det ikke har været muligt at konstatere tilstedeværelsen heraf pr. 30. september

7 Indklagede har dermed undladt at foretage den fornødne revision af selskabets væsentligste aktiver - ejendomme og biler. Det er dokumenteret, at selskabet pr. 30. september 2005 ikke ejede ejendomme, idet disse senest var solgt i henholdsvis juni og august måned Selskabet har heller ikke været registreret som ejer af nogen biler til trods for, at selskabet ifølge det ene skøde havde erhvervet 2 biler den 5. juni 2005 til en værdi af kr. Værdien af biler blev i årsregnskabet pr. 30. september 2005 anført til kr., der jf. "Anvendt regnskabspraksis" blev optaget til anskaffelsesprisen. Den realiserede friværdi for ejendommen [adresse] indgik ikke i årsregnskabet, hvormed der manglede redegørelse for ca kr. minus eventuelle omkostninger ved salget. Selskabets seneste direktør, C, har over for Skifteretten [retskreds] oplyst, at han aldrig har modtaget selskabets regnskabsmateriale, og at han hverken kender indklagede eller har haft nogen kontakt med ham. Da C ifølge hans egne oplysninger aldrig har modtaget selskabets regnskabsmateriale, er det uvist, på hvilket grundlag indklagede kan have afgivet den pågældende re-visionspåtegning. Det kan oplyses, at det heller ikke for selskabets kurator har været muligt at sætte sig i besiddelse af selskabets regnskabsmateriale. Indklagede har fastholdt, at hans revisionspåtegning uden forbehold var korrekt. For så vidt angår ejendommene, har indklagede gjort gældende, at provenuet ved salget af ejendommen [adresse], var medtaget med kr kr. i omsætningen, således som det fremgik af specifikationerne til regnskabet. Det fremgik af skødet vedrørende salg af ejendommen [adresse], at overtagelsesdagen var aftalt til den 1. oktober Indklagede fik ved regnskabsafslutningen forevist et udkast til et betinget skøde med advokat J som anmelder uden sælgers og vitterlighedsvidners underskrift. Efter oplysninger fra direktionen var overtagelsen berammet til 1. oktober Der var således for den omhandlende regnskabsperiode ingen realiseret friværdi for ejendommen. Juridisk ejede 7

8 selskabet den 30.september 2005 ejendommen [adresse], som derfor blev medtaget i regnskabet til den faktiske anskaffelsespris kr , der udgjorde budsummen, størstebeløbet ud over budsummen samt advokat, stempel, retsafgifter etc. Med hensyn til bilerne har indklagede anført, at selskabet den 5. juni 2005 erhvervede 2 stk. [biler] i forbindelse med salg af ejendommen [adresse]. Af det foreviste bilagsmateriale, som han stikprøvevis kontrollerede, fremgik ifølge hans notater, at disse to køretøjer var importeret fra [land] og ikke var afgiftsberigtigede. Der var tale om en [bil] med stelnummer [stelnummer] samt en [bil] med stelnummer [stelnummer], indkøbt til en samlet pris af kr.. Som anført i specifikationerne side 3, var den nævnte [bil] indkøbt til kr. og videresolgt til kr. med en indtægtsført fortjeneste på kr. Der resterede således i regnskabet en [bil] opført til kr. samt yderligere en [bil] med registreringsnummer [registreringsnummer], som selskabet havde erhvervet den 15. juli 2005 for kr. Den samlede anskaffelsespris for disse køretøjer var derfor som anført i regnskabet kr. Selve registreringsattesten er ikke udtryk for den juridiske adkomst til køretøjer, hvorfor det var det underliggende dokumentationsmateriale, der afgjorde ejerforholdet. Det var ikke hans ansvar som revisor at sørge for, at en ny ejer af selskabet fik udleveret regnskabsmateriale. Det er ikke nødvendigt, at revisor personligt har mødt den person, der underskriver regnskabet. Revisornævnets bemærkninger: 8

9 Ved sagens bedømmelse må det som uimodsagt mellem parterne - lægges det til grund, at det selskab, der i skøderne var anført som sælger af de to ejendomme (E ApS), var identisk med det selskab, som klagen vedrører (B ApS). I årsrapporten var der optaget anlægsaktiver i form af ejendomme for kr. Det fremgik af specifikationshæftet, at provenuet ved salget af ejendommen [adresse] indgik i angivelsen af omsætningen og var medtaget i resultatopgørelsen. I overensstemmelse med indklagedes oplysninger lægges det derfor til grund, at det nævnte beløb på kr. alene angik ejendommen [adresse], som således var den eneste ejendom, der var optaget som anlægsaktiv i regnskabet pr. statusdagen den 30. september Denne ejendom var ifølge endeligt skøde, tinglyst den 16. august 2005, afhændet af selskabet i regnskabsåret, men først med overtagelsesdag den 1. oktober 2005 og dermed efter regnskabsårets udløb. Salgets konsekvenser, der beløbsmæssigt var væsentlige for selskabets økonomiske stilling, skulle således have været afspejlet i den foreliggende årsrapport for selskabet. Indklagede - der har erkendt at være forevist udkast til skøde, førend revisionen var afsluttet burde ved indhentelse af en tingbogsoplysning, der er en sædvanlig revisionshandling, have konstateret, at skødet var tinglyst, og at ejendommen derfor var endelig afhændet. Nævnet finder herefter, at indklagede har overtrådt god revisorskik ved ikke at have taget forbehold i revisionspåtegningen på årsrapporten, hvori konsekvenserne ved salget ikke var medtaget, og hvori salget end ikke var omtalt. Endvidere var der i årsrapporten optaget anlægsaktiver i form af biler for kr. Efter indklagedes oplysninger må det lægges til grund, at dette beløb vedrørte anskaffelsesprisen for to biler, begge af mærket [bil] - den ene en model [model] anskaffet for kr. som led i salget af ejendommen [adresse] den 5. juni 2005, den anden en model [model] anskaffet for kr. den 15. juli

10 Der må gives indklagede medhold i, at registreringsforholdene ikke nødvendigvis svarer til de materielle ejerforhold til køretøjerne. Hertil kommer, at den ene bil efter det oplyste ikke var afgiftsberigtiget og derfor slet ikke kunne være registreret her i landet. Det forhold, at selskabet ikke registreringsmæssigt havde adkomst til bilerne, medfører derfor ikke i sig selv, at de med urette blev optaget som aktiver i regnskabet. Herefter, og da skattecentret ikke har dokumenteret, at de pågældende biler ejedes af andre end selskabet, frifindes indklagede for den del af klagen, der vedrører bilerne. Efter det således anførte kan indklagede alene i det beskrevne omfang anses for skyldig i den rejste klage. Forholdet er begået forud for disciplinærnævnets afgørelse af 4. juli Revisornævnet finder ikke, at en samtidig pådømmelse ville have medført en højere bøde end den bøde på kr., der dengang blev fastsat, jf. princippet i straffelovens 89. Som følge heraf fastsættes ingen tillægsstraf. T h i b e s t e m m e s : Der fastsættes ingen tillægsstraf. Kendelsen offentliggøres, jf. 12, stk. 3, i bekendtgørelsen om Revisornævnet. Taber Rasmussen 10

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen

Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen Responsum vedr. Sam Zinglersens dødsbo- revisoransvar 02.05.2008 side 1 af 4 Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen 1. Indledning Ved brev

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER

REGISTREREDE REVISORER BETÆNKNING OM REGISTREREDE REVISORER Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg BETÆNKNING NR. 534 KØBENHAVN 1969 L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLD Indledende

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere