Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 15 Nedenfor er nøgletallene fra 4. kvartal af 15 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg for patienter med psykiske lidelser. Udredningsret og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg gældende regler Udredningsretten indebærer, at sygehuspatienter har ret til at blive udredt inden for efter henvisning, hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt at afslutte udredningen inden for dage, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. Samtidig har sygehuspatienter også frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Overstiger ventetiden på en sygehusbehandling to måneder efter udredning, udvides patientens rettigheder til også at omfatte alle relevante private sygehuse og klinikker mv., som der har indgået en aftale herom med regionerne (dvs. det udvidede fri sygehusvalg). Ved alvorlig sygdom indtræder det udvidede fri sygehusvalg efter kun dage efter udredning. 1 For yderligere information om rettighederne se pjecen Når du er henvist til sygehus. Du kan læse pjecen ved at klikke her. National monitorering I forbindelse med udrednings- og behandlingsretten er der mellem regeringen og regionerne indgået aftale om en national kvartalsvis monitoreringsmodel baseret på Landspatientregistret (LPR) 2. Regionerne påbegyndte registrering per 1. januar 15, og faktaarket præsenterer således tallene for monitoreringsmodellens 3. offentliggørelse af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser. Monitoreringen vedrører: Opgørelser af patienternes udredningsforløb, herunder udredning inden for én måned. Opgørelser af udarbejdelse af udredningsplaner Opgørelser af andelen af patienter, der efter endt udredning har ret til udvidet frit sygehusvalg efter hhv. én måned eller to måneder 1 Det bemærkes, at patienter med livstruende sygdomme fortsat har adgang til akut handling, og denne patientgruppe skal derfor fortsat tilbydes forløb af høj kvalitet og uden unødig ventetid. 2 Data i de kvartalsvise opgørelser for monitoreringen af udredningsretten er dynamisk, hvilket betyder at der kan ske efterregistreringer efter statistikperiodens (i dette tilfælde kvartalets) ophør. Fx kan sygehusene i 4. kvartal ifm. kvalitetssikring af datagrundlaget udføre efterregistreringer i datagrundlaget for 2. kvartal.

2 Side 2 Tallenes robusthed Monitoreringsmodellen indebærer en ny registreringspraksis i regionerne siden 1. januar 15. Erfaringen fra andre monitoreringsområder (fx vedr. udredningsretten i somatikken og pakkeforløb for kræft) er, at implementering tager tid. Monitoreringsopgørelserne af udrednings- og behandlingsretten og deres robusthed skal således ses i lyset heraf. Tallene fra monitoreringsmodellens 3. offentliggørelse (dvs. 4. kvartal 15) giver dermed ikke nødvendigvis et fuldendt billede af regionernes efterlevelse af udredningsretten og det kan derfor ikke entydigt ud fra monitoreringsdata konkluderes, i hvilket omfang patienterne reelt har fået mulighed for at modtage udredning og behandling inden for fristen. Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen er derfor fortsat i dialog med Danske Regioner, regionerne og sygehusene for at sikre en bedre registreringspraksis og efterlevelse af udredningsretten fremover. De første opgørelser viser de overordnede tendenser for monitoreringen af udrednings- og behandlingsretten. Det er således muligt på baggrund af de nuværende registreringer i monitoreringsmodellen at vurdere efterlevelse opgjort som andele i forhold til både udredningsretten, retten til frit sygehusvalg og det differentierede udvidede frie sygehusvalg på nationalt og regionalt niveau. Opsummering af opgørelsens resultater for 4. kvartal 15: Der er for 4. kvartal 15 registreret udredningsforløb i monitoreringen af udredningsretten. Heraf forløb i børne- og ungdomspsykiatrien og forløb i voksenpsykiatrien. Ca. 69 pct. af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien udredes inden for fristen, mens 79 pct. af de voksne patienter i psykiatrien udredes inden for fristen. Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb er 39 dage og 28 dage i hhv. børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Ca. 76 pct. af de udleverede planer i børne- og ungdomspsykiatrien er givet rettidigt. Ca. 84 pct. af de udleverede planer i voksenpsykiatrien er givet rettidigt. Ca. 59 pct. og 55 pct. i hhv. børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis ventetiden til efterfølgende behandling overstiger én måned. Ca. 41 pct. og 45 pct. i hhv. børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis ventetiden overstiger to måneder.

3 Side 3 BØRN & UNGE Datagrundlaget for monitorering af udredningsretten m.v. for psykiatrien Anvendelsen og udbredelsen af registreringerne i den nye monitoreringsmodel varierer mellem regionerne. Opgørelserne viser bl.a., at der på landsplan blev afsluttet ca udredningsforløb i 4. kvartal 15, heraf fx kun ca. 1 udredningsforløb i Region Nordjylland. Til sammenligning var der ca udredningsforløb i Region Midtjylland, jf. figur 1. Ses på antallet af udleverede planer er der ligeledes regional variation jf. figur 2. Figur 1 Antal udredningsforløb, regionsopdelt, 4. kvt. 15 Figur 2 Antal planer, regionsopdelt, 4. kvt. 15 Antal forløb Antal forløb Antal planer Antal planer Antal udredningsforløb Hele landet, gennemsnit Antal udredningsplaner i alt Hele landet, gennemsnit Anm.:Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt. Datagrundlaget for figuren bygger på tredje monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Der tages forbehold for foreløbige tal. Anm.:Antal planer udleveret i monitoreringen i alt. Datagrundlaget for figuren bygger på tredje monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Der tages forbehold for foreløbige tal.

4 Side 4 Andel patienter udredt inden dage Udredningsretten indebærer, at sygehuspatienter har ret til at blive udredt inden dage efter henvisning, hvis det er fagligt muligt. Men der er situationer, hvor en patient ønsker en tid længere ude i fremtiden, eksempelvis hvis patienten har planlagt ferie behandling eller anden sygdom mv. Fratrækkes disse perioder, er andelen af færdigudredte inden for fristen på ca. 69 pct. jf. figur 3. På regionsniveau kan der konstateres variation i andelen af afsluttede udredningsforløb inden for fristen i 4. kvartal 15, hvor særligt Region Nordjylland med ca. 38 pct. ligger under landsgennemsnittet. Figur 3 Andel patienter udredt inden for fristen, regionsopdelt, 4. kvartal, 15 Andel udredte Andel udredte Udredt inden for dage Hele landet, dage Udredt efter dage Anm.: Figuren viser andelen af patienter, som er udredt inden fristen fra henvisningsdato fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Der tages forbehold for foreløbige tal. Frit sygehusvalg Regionernes mulighed for at efterleve retten til hurtig udredning inden for dage skal ses i sammenhæng med patientens ret til frit sygehusvalg. Hvis en patient uagtet at regionen har tilbudt hurtig udredning et andet sted derfor ønsker at blive udredt på et bestemt offentligt sygehus med en udredningstid, som evt. overstiger dage, skal regionen som udgangspunkt imødekomme patientens ønske og den deraf følgende længere udredningstid. Monitoreringsmodellen har ikke et fyldestgørende grundlag for at opgøre dette, men af aftalen om regionernes økonomi for 15 fremgår, at regionerne som led i monitoreringen skal supplere med opgørelser vedrørende patienter, der gennem deres frie valg af sygehus selv vælger en længere udredningsperiode.

5 Side 5 Sygehusenes udredningstid Af det foreliggende talgrundlag ses forholdsvis store regionale udsving målt på den gennemsnitlige- og medianvarighed af udredningsforløbene, jf. figur 4 og 5. Figur 4 Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb, dage, 4. kvt. 15 Figur 5 Median varighed af udredningsforløb, dage, 4. kvt Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb, dage Median varighed af udredningsforløb, dage Gennemsnit, hele landet Median, hele landet Anm.:Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb opgjort i antal dage fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Der tages forbehold for foreløbige tal. Anm.:Medianvarighed af udredningsforløb opgjort i antal dage. fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Der tages forbehold for foreløbige tal.

6 Side 6 Udlevering af planer Regionen har pligt til at udrede patienter, der er henvist til psykiatrien, inden for dage. Hvis ikke det er muligt at udrede patienten inden for dage, skal patienten inden for samme tidsfrist have en udredningsplan. Opgørelserne for 4. kvartal 15 viser, at ca. 76 pct. af udredningsplanerne er udleveret rettidigt, jf. figur 6. På regionsniveau kan der konstateres forskelle i forhold til udlevering af planer inden for fristen. Figur 6 Andel planer udleveret inden for dage, regionsopdelt, pct., 4. kvt. 15 Andel planer Andel planer Planer inden for dage Hele landet, dage Planer efter dage Anm.:Andel udredningsplaner udleveret inden for fristen fra henvisningsdato. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Der tages forbehold for foreløbige tal. Monitoreringsmodellen, som danner grundlaget for den generelle monitorering, indeholder ikke årsagsforklaringer ift. udredningsforløb, der ikke holder sig indenfor fristen. Sundheds- og Ældreministeriet er fortsat i dialog med Danske Regioner om, hvordan denne særlige problemstilling fremadrettet kan løses.

7 Side 7 Det differentierede udvidede frie sygehusvalg Overstiger ventetiden på sygehusbehandling 6 dage efter endt udredning, udvides patientens valgmuligheder til også at omfatte behandling på relevante private sygehuse og klinikker m.v., der har en aftale herom med regionerne (det udvidede fri sygehusvalg). Ved alvorlig sygdom indtræder det udvidede fri sygehusvalg, hvis ventetiden overstiger én måned. Når en patient er udredt og har behov for sygehusbehandling, skal det derfor vurderes, om patienten har ret til udvidet frit sygehusbehandling ved en ventetid på to eller én måned. De færdigudredte patienter fordeler sig på landsplan således, at ca. 59 pct. af fritvalgspatienterne har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis ventetiden på behandling overstiger dage, mens ca. 41 pct. har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis deres ventetid overstiger 6 dage, jf. figur 7. Der kan konstateres regionale forskelle i denne fordeling. Figur 7 Fordeling af færdigudredte DUF-patienter, og 6-dages DUFpatienter, pct., 4. kvt. 15 DUF-fordeling DUF-fordeling dages DUF-patienter 6-dages DUF-patienter Hele landet, dage Anm.:Andelen af DUF-patienter med ret til DUF ved en ventetid på mere end og 6- dage fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Der tages forbehold for foreløbige tal.

8 Side 8 I tillæg til ovenstående opgørelse for monitoreringen af udredningsretten, er det relevant at bemærke, at ventetiden til første kontakt i psykiatrien er de laveste siden 8, hvor den nuværende ventetidsopgørelse blev indført, og at udviklingen i ventetiderne fortsat er faldende, jf. figur 8. Det bemærkes, at ventetid til første kontakt i psykiatrien ikke er det samme som opgørelsen af udredningsforløbets længde, og derfor er væsentlig kortere. Figur 8 Ventetid til første kontakt i psykiatrien, børn- og ungepsykiatrien, dage, Anm.: Opgørelsen omfatter planlagt aktivitet på de offentlige sygehuse samt den planlagte aktivitet på private sygehuse og klinikker, der er betalt af patientens bopælsregion, herunder udvidet frit valg.

9 Side 9 Voksne Datagrundlaget for monitorering af udredningsretten m.v. for psykiatrien Anvendelsen og udbredelsen af registreringerne i monitoreringsmodellen varierer mellem regionerne. Opgørelserne viser bl.a., at der på landsplan blev afsluttet ca forløb i 4. kvartal 15, heraf fx kun ca. 751 udredningsforløb i Region Sjælland i 4. kvartal 15. Til sammenligning var der i samme kvartal ca udredningsforløb i Region Hovedstaden, jf. figur. Ses på antallet af udleverede planer er der ligeledes regional variation jf. figur 11. Figur Antal udredningsforløb, regionsopdelt, 4. kvt. 15 Antal forløb Antal forløb Figur 11 Antal planer, regionsopdelt, 4. kvt. 15 Antal planer Antal planer Antal udredningsforløb Hele landet, gennemsnit Antal udredningsplaner i alt Hele landet, gennemsnit Anm.:Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt. Datagrundlaget for figuren bygger på tredje monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Der tages forbehold for foreløbige tal. Anm.:Antal planer udleveret i monitoreringen i alt. Datagrundlaget for figuren bygger på tredje monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Der tages forbehold for foreløbige tal.

10 Side Andel patienter udredt inden for fristen Udredningsretten indebærer, at sygehuspatienter har ret til at blive udredt inden for dage efter henvisning, hvis det er fagligt muligt. Men der er situationer, hvor en patient ønsker en tid længere ude i fremtiden, eksempelvis hvis patienten har planlagt ferie behandling eller anden sygdom mv. Fratrækkes disse perioder, er ca. 79 pct. af patienterne på landsplan udredt inden for én måned, jf. figur 12. Figur 12 Andel patienter udredt inden for fristen, regionsopdelt, pct., 4. kvt. 15 Andel udredte Andel udredte Udredt inden for dage Hele landet, dage Udredt efter dage Anm.: Figuren viser andelen af patienter, som er udredt inden for fristen fra henvisningsdato fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Der tages forbehold for foreløbige tal. Frit sygehusvalg Regionernes mulighed for at efterleve retten til hurtig udredning inden for dage skal ses i sammenhæng med patientens ret til frit sygehusvalg. Hvis en patient uagtet at regionen har tilbudt hurtig udredning et andet sted derfor ønsker at blive udredt på et bestemt offentligt sygehus med en udredningstid, som evt. overstiger fristen, skal regionen som udgangspunkt imødekomme patientens ønske og den deraf følgende længere udredningstid. Monitoreringsmodellen har ikke et fyldestgørende grundlag for at opgøre dette, men af aftalen om regionernes økonomi for 15 fremgår, at regionerne som led i monitoreringen skal supplere med opgørelser vedrørende patienter, der gennem deres frie valg af sygehus selv vælger en længere udredningsperiode.

11 Side 11 Sygehusenes udredningstid Af det foreliggende talgrundlag ses forholdsvis store regionale udsving målt på gennemsnitlig og median varighed af udredningsforløbene, jf. figur 13 og 14. Figur 13 Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb, dage, 4. kvt. 15 Figur 14 Median varighed af udredningsforløb, dage, 4. kvt Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb, dage Median varighed af udredningsforløb, dage Gennemsnit, hele landet Median, hele landet Anm.:Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb opgjort i antal dage fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Der tages forbehold for foreløbige tal. Anm.:Medianvarighed af udredningsforløb opgjort i antal dage. fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Der tages forbehold for foreløbige tal.

12 Side 12 Udlevering af planer Regionen har pligt til at udrede patienter, der er henvist til psykiatrien, inden for dage. Hvis ikke det er muligt at udrede patienten inden for fristen, skal patienten inden for samme tidsfrist have en udredningsplan. Opgørelserne for 4. kvartal 15 viser, at ca. 84 pct. af udredningsplanerne er udleveret rettidigt, jf. figur 15. På regionsniveau kan der konstateres forskelle i forhold til udlevering af planer inden for fristen. Der er for Region Hovedstaden registreret 83 udredningsplaner i 4. kvartal 15. Figur 15 Andel planer udleveret inden for fristen, regionsopdelt, pct., 4. kvt. 15 Andel planer Andel planer Planer inden for dage Hele landet, dage Planer efter dage Anm.:Andel udredningsplaner udleveret inden for fristen fra henvisningsdato. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Der tages forbehold for foreløbige tal. Monitoreringsmodellen, som der danner grundlaget for den generelle monitorering, indeholder ikke årsagsforklaringer ift. udredningsforløb, der overstiger fristen. Sundheds- og Ældreministeriet er fortsat i dialog med Danske Regioner om, hvordan denne særlige problemstilling fremadrettet kan løses.

13 Side 13 Det differentierede udvidede frie sygehusvalg Overstiger ventetiden på en sygehusbehandling 6 dage efter endt udredning, udvides patientens valgmuligheder til også at omfatte behandling på relevante private sygehuse og klinikker m.v., der har en aftale herom med regionerne (det udvidede fri sygehusvalg). Ved alvorlig sygdom indtræder det udvidede fri sygehusvalg, hvis ventetiden overstiger én måned. Når en patient er udredt og har behov for sygehusbehandling, skal det derfor vurderes, om patienten har ret til udvidet frit sygehusbehandling ved en ventetid på to eller én måned. De færdigudredte patienter fordeler sig på landsplan således, at ca. 55 pct. af fritvalgspatienterne har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis ventetiden på behandling overstiger dage, mens ca. 45 pct. har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis deres ventetid overstiger 6 dage, jf. figur 16. Der kan konstateres regionale forskelle. Figur 16 Fordeling af færdigudredte DUF-patienter, og 6-dages DUFpatienter, pct., 4. kvt. 15 DUF-fordeling DUF-fordeling dages DUF-patienter 6-dages DUF-patienter Hele landet, dage Anm.:Andelen af DUF-patienter med ret til DUF ved en ventetid på mere end hhv. og 6 dage fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Der tages forbehold for foreløbige tal.

14 Side 14 I tillæg til ovenstående opgørelse for monitoreringen af udredningsretten, er det relevant at bemærke, at ventetiden til første kontakt i psykiatrien er de laveste siden 8, hvor den nuværende ventetidsopgørelse blev indført, og at udviklingen i ventetiderne fortsat er faldende, jf. figur 18. Det bemærkes, at ventetid til første kontakt i psykiatrien ikke er det samme som opgørelsen af udredningsforløbets længde, og derfor er væsentlig kortere. Figur 18 Ventetid til første kontakt i psykiatrien, voksne, dage, Anm.: Opgørelsen omfatter planlagt aktivitet på de offentlige sygehuse samt den planlagte aktivitet på private sygehuse og klinikker, der er betalt af patientens bopælsregion, herunder udvidet frit valg.

15 Side 15 Bilag 1: Nøgletalstabel over monitoreringen af udredningsretten i psykiatrien, børn og unge Monitorering af udredningsretten for børn og unge, efter region, 4. kvt. 15 Indikatorer vedr. udredningsforløb Hele landet Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt Andel patienter udredt inden for dage - korrigeret, pct. 1) Andel patienter udredt efter dage - korrigeret, pct. 2) Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb - korrigeret, dage Median varighed af udredningsforløb - korrigeret, dage Indikatorer vedr. udredningsplaner Antal udredningsplaner i alt Andel udredningsplaner udleveret inden for dage, pct ) Andel udredningsplaner udleveret efter dage, pct. 4) Indikatorer vedr. det udvidede frie sygehusvalg (DUF) Andel -dages DUF-patienter ud af alle DUF-patienter, pct. 5) Andel 6-dages DUF-patienter ud af alle DUF-patienter, pct. 6) Indikatorer vedr. udredningsforløb (bekendtgørelsesrelevant) Andel patienter udredt inden for dage, pct. 7) Andel patienter udredt efter dage, pct. 8) Anm.: For indikatorer vedr. udredningsforløb, DUF og udredningsforløb (bekendtgørelses relevant) er medtaget forløb, hvorpå der er registreret kode for afslutning af udredning. For indikatoren vedr. udredningsplaner er medtaget forløb, hvorpå der er registreret kode for udlevering af plan. Uafsluttede (åbne) ambulante kontakter er medtaget i opgørelsen. Patienter, som har været inkluderet i pakkeforløb for hjerter eller kræft, herunder patienter med diagnose afkræftet, er ikke inkluderet i opgørelsen. Kun 1. udredningsplan i et forløb er medtaget i opgørelsen vedr. planer. Ved udredningsforløb med mere end én registrering af, at udredning er afsluttet, er kun 1. registrering anvendt i opgørelserne. Anmærkningen "korrigeret" betyder, at perioder hvor det ikke har været muligt at udrede patienten pga. patientens ferie, behandling af anden sygdom mv. er fratrukket. 1) Andelen af patienter, som er udredt inden for dage fra henvisningsdato fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. 2) Andelen af patienter, som er udredt efter dage fra henvisningsdato fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. 3) Andel udredningsplaner udleveret inden for kalenderdage fra henvisningsdato. 4) Andel udredningsplaner udleveret efter kalenderdage fra henvisningsdato. 5) Andelen af DUF-patienter med ret til DUF ved en ventetid på mere end dage. 6) Andelen af DUF-patienter med ret til DUF ved en ventetid på mere end 6 dage. 7) Andelen af patienter, som er udredt inden for kalenderdage fra henvisningsdato. 8) Andelen af patienter, som er udredt efter kalenderdage fra henvisningsdato. Der tages forbehold for foreløbige tal.

16 Side 16 Bilag 2: Nøgletalstabel over monitoreringen af udredningsretten i psykiatrien, voksne Monitorering af udredningsretten for voksne, efter region, 4. kvt. 15 Indikatorer vedr. udredningsforløb Hele landet Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt Andel patienter udredt inden for dage - korrigeret, pct. 1) Andel patienter udredt efter dage - korrigeret, pct. 2) Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb - korrigeret, dage Median varighed af udredningsforløb - korrigeret, dage Indikatorer vedr. udredningsplaner Antal udredningsplaner i alt Andel udredningsplaner udleveret inden for dage, pct ) Andel udredningsplaner udleveret efter dage, pct. 4) Indikatorer vedr. det udvidede frie sygehusvalg (DUF) Andel -dages DUF-patienter ud af alle DUF-patienter, pct. 5) Andel 6-dages DUF-patienter ud af alle DUF-patienter, pct. 6) Indikatorer vedr. udredningsforløb (bekendtgørelsesrelevant) Andel patienter udredt inden for dage, pct. 7) Andel patienter udredt efter dage, pct. 8) Anm.: For indikatorer vedr. udredningsforløb, DUF og udredningsforløb (bekendtgørelses relevant) er medtaget forløb, hvorpå der er registreret kode for afslutning af udredning. For indikatoren vedr. udredningsplaner er medtaget forløb, hvorpå der er registreret kode for udlevering af plan. Uafsluttede (åbne) ambulante kontakter er medtaget i opgørelsen. Patienter, som har været inkluderet i pakkeforløb for hjerter eller kræft, herunder patienter med diagnose afkræftet, er ikke inkluderet i opgørelsen. Kun 1. udredningsplan i et forløb er medtaget i opgørelsen vedr. planer. Ved udredningsforløb med mere end én registrering af, at udredning er afsluttet, er kun 1. registrering anvendt i opgørelserne. Anmærkningen "korrigeret" betyder, at perioder hvor det ikke har været muligt at udrede patienten pga. patientens ferie, behandling af anden sygdom mv. er fratrukket. 1) Andelen af patienter, som er udredt inden for dage fra henvisningsdato fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. 2) Andelen af patienter, som er udredt efter dage fra henvisningsdato fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. 3) Andel udredningsplaner udleveret inden for kalenderdage fra henvisningsdato. 4) Andel udredningsplaner udleveret efter kalenderdage fra henvisningsdato. 5) Andelen af DUF-patienter med ret til DUF ved en ventetid på mere end dage. 6) Andelen af DUF-patienter med ret til DUF ved en ventetid på mere end 6 dage. 7) Andelen af patienter, som er udredt inden for kalenderdage fra henvisningsdato. 8) Andelen af patienter, som er udredt efter kalenderdage fra henvisningsdato. Der tages forbehold for foreløbige tal.

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt 9.643 11.384 13.559 6.243 3.099 43.928 Andel patienter udredt inden for 30 dage - korrigeret,

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017 Dato: 11-10-2017 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræftpatienter

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER J U N I 17 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer.

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Dato: 18. maj 2015 Brevid: Læsevejledning Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Nedenfor følger en læsevejledning til det månedlige notat om overholdelse af standardforløbstider.

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet har besluttet at nedlægge eksisterende pakkeforløb for hjerteområdet inklusiv tilhørende registrerings-

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R A P R I L

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R A P R I L OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER AP R I L 2 1 7 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges

Læs mere

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Dato: 31. juli 2015 Brevid: 2465835 Læsevejledning Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Nedenfor følger en læsevejledning til det månedlige notat om overholdelse af standardforløbstider

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 10-06- e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 1. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer.

Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. KPI-opfølgning, juni 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen er ukommenteret og

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

I alt

I alt NOTAT 22-05-2019 Opdaterede psykiatrital for Notatet opgør opdaterede tal for psykiatrien i. De første sider viser udviklingen på områderne, og vedlagt til slut er bilagsmateriale med baggrundstallene.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer.

Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgning på politiske målsætninger, september 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten 1. Indledning Retten til hurtig udredning omfatter alle nyhenviste, elektive patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus,

Læs mere

Akutte genindlggelser inden for 30 dage, psykiatrien Akutte psykiatriske genindlggelser

Akutte genindlggelser inden for 30 dage, psykiatrien Akutte psykiatriske genindlggelser 25 Akutte genindlggelser inden for 30 dage, psykiatrien Akutte psykiatriske genindlggelser 20 15 10 1. kva... 3. kvart... 1. kvart... 3. kvart... 1. kvart... 3. kvart... 1. kvart... 3. kvart... 1. kva...

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 2. KVARTAL 2017 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 2. kvartal 2017 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 Monitoreringen gør det muligt at sammenligne mellem de enkelte pakkeforløb og de enkelte regioner. 13. marts 2014

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2017 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2017 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom I hvilken udstrækning anvendes diagnostiske pakkeforløb og hvordan diagnostiske pakkeforløb

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET:

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET: 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 92 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 92 67 23 4987

Læs mere

Regnskab Status på de politiske målsætninger

Regnskab Status på de politiske målsætninger Patientforløb Chefkonsulent Jacob Frederik Nyholm Bertramsen Direkte +4521483577 jacber@rn.dk 17. februar 2017 NOTAT Regnskab 2016 - Status på de politiske målsætninger I Budget 2016 fastsatte Regionsrådet

Læs mere

November /2018. Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger. Udredningsretten

November /2018. Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger. Udredningsretten November 2018 3/2018 Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger Udredningsretten 3/2018 Beretning om udredningsretten Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 10-03-2016 e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 4. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. Monitoreringen gør det muligt at

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens årsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Patient- & Pårørendestøtte,

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 4. KVARTAL 2016 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 4. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014 Dato 28-11-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 2. kvartal 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 2/39 Overvågning

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Opgørelse for 4. kvartal 2018

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Opgørelse for 4. kvartal 2018 2019 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 4. kvartal 2018 Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 4. kvartal 2018 Side 2/42 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer 2019 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer Årsopgørelse for 2018 Side 2/40 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer Årsopgørelse

Læs mere

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De 8 nationale mål og tilhørende indikatorer 2 Resultaterne fra den første status rapport 3 Resultaterne fra den første status rapport (fortsat 4 Region

Læs mere

DECEMBER JANUAR UGE 1* UDREDNINGSTID GENNEMSNIT

DECEMBER JANUAR UGE 1* UDREDNINGSTID GENNEMSNIT UDREDNINGSRET Udredningsretten måler retrospektivt den tid der går fra en patient henvises til udredning og til patienten er færdigudredt (patientens behandlingsbehov er afklaret). Nedenstående tabel opgør

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2016 1. Indholdsfortegnelse Dokumentation... 1 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 3 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien...

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2017

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2017 Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 28. februar

Læs mere

Udviklingstendenser og udfordringer i psykiatrien

Udviklingstendenser og udfordringer i psykiatrien Udviklingstendenser og udfordringer i psykiatrien Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg Den 2. juni 2016 1 Hvad der siges i offentligheden, giver det et retfærdigt billede af psykiatrien i Danmark

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Patienter, der viderevisiteres

Patienter, der viderevisiteres Til: Forretningsudvalget Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 38 66 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Sundhedsudvalget 3. oktober 2011

Sundhedsudvalget 3. oktober 2011 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienterne skal tildeles en kontaktperson. Tildeling af kontaktperson dokumenteres i journalen og indikatoren opgøres kvartalvis efter national

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 3 maj

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Dato: 7. maj 2018 Indledning Region Sjælland monitorerer løbende udviklingen i aktivitet, registreringskvalitet

Læs mere

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til ovennævnte lovforslag.

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til ovennævnte lovforslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk sbpe@sum.dk 1. november 2013 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klageog erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet

Læs mere

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. udredningsretten

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. udredningsretten Maj 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om udredningsretten Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2018 om udredningsretten 11. april

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

KPI-opfølgning, april 2016

KPI-opfølgning, april 2016 KPI-opfølgning, april 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen er ukommenteret og

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER SUNDHEDSUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER SUNDHEDSUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 28-10-2015 13:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Lene Kaspersen Afbud Susanne Due Kristensen Karin Friis Bach Formand

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 16. februar 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

Metodebeskrivelse og tolkning

Metodebeskrivelse og tolkning Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Metodebeskrivelse og tolkning Monitorering af hjerteområdet fra 1. juli 2013 (anno 2013) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1 Nye tiltag

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation Nærværende

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Nærværende dokumentet beskriver

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet 19 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 3. kvartal 18 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side /37 Overvågning af udredning

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

KPI-opfølgning, marts 2016

KPI-opfølgning, marts 2016 KPI-opfølgning, marts 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen er ukommenteret og

Læs mere