Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Med virkning fra den 1. januar 2015

2 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 Vedtægtens område 2.1 Generelt Selskabets spildevandsanlæg og kontraktlige tilknyttede anlæg Stik Skelbrønd Privat kloak i Randers Spildevand A/S' spildevandsopland Vejafvanding Tilslutningspligt Randers Spildevand A/S spildevandsanlæg... 7 Kapitel 3 Randers Spildevand A/S' budget og regnskab 3.1 Godkendelse Budget og regnskab... 8 Kapitel 4 Randers Spildevand A/S indtægter 4.1 Generelt Tilslutningsbidrag Grundlæggende betingelser Erhvervsejendomme i byzone Forøget bebygget areal for erhvervsejendomme i landzone Blandede boliger Bidragets størrelse Nedsættelse af bidragets størrelse Forfaldstidspunkt Byggemodninger Sikkerhedsstillelse Pristalsregulering Vandafledningsbidrag Generelt Vandafledningsbidragets beregning Boligenheders forbrug Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår Blandet beboelse og erhverv Afledning uden vandforbrug Måler Bimåler Særbidrag Vejbidrag Statsveje Kommunale veje og private fællesveje Andre spildevandsanlæg Andre spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Randers Spildevand A/S spildevandsanlæg Andre spildevandsanlæg, der er tilsluttet Randers Spildevand A/S spildevandsanlæg Overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes Randers Spildevand A/S spildevandsanlæg Side Side 1

3 Indholdsfortegnelse (fortsat) Side 4.7 Udtræden af Randers Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten) Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Økonomisk kompensation til Randers Spildevand A/S Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Genindtræden i Randers Spildevand A/S Ledningsbrud Kapitel 5 Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke Kapitel 6 Fælles bestemmelser Kapitel 7 Målerdata Kapitel 8 Vedtægtens ikrafttræden Side 2

4 Forord Lovgrundlag og omfang I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 har Randers Spildevand A/S udarbejdet denne betalingsvedtægt, som Byrådet i Randers Kommune efterfølgende har godkendt. Betalingsvedtægten er gældende for ejendomme, der er eller bliver tilsluttet Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg, samt ejendomme som på anden måde er knyttet til spildevandsanlægget, jf. kapitel 3 og 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) og bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen). Betalingsvedtægten er udarbejdet i overensstemmelse med lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold samt lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Alle referencer m.m. omfatter forhold gældende pr. 1. januar Side 3

5 Kapitel 1 Definitioner Ved en boligenhed forstås en bolig med selvstændig køkken i f.eks. et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et sommerhus, hvorfra der kun afledes husspildevand. Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningslovens 2 et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet. Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der afleder andet end husspildevand til Randers Spildevand A/S s spildevandsanlæg. Ved forsyningsområdet forstås de områder, hvori eksisterende og kommende spildevandsanlæg ejet af Randers Spildevand A/S ifølge den gældende spildevandsplan leverer spildevandsforsyning. Ved en helårsbolig forstås en bolig, der er registreret som helårsbolig, og som alene anvendes til beboelse. Ved husspildevand forstås sanitært spildevand, der afledes fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter, køkken og bad. Ved en hustank forstås en bundfældningstank (trixtank, septiktank el.lign.) eller en samletank. Ved kontraktligt medlemskab forstås en ejendom, der ikke rent fysisk er tilsluttet Randers Spildevand A/S s anlæg, men som har indgået kontrakt med Randers Spildevand A/S om udførelse, drift og vedligeholdelse af ejendommens spildevandsanlæg, jf. lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. 7a. Ved andre spildevandsanlæg forstås spildevandsanlæg, der ikke er ejet af Randers Spildevand A/S, og som ikke er etableret inden 1. januar 2010 samt drevet/og eller vedligeholdt af den tidligere kommunale spildevandsforsyning. Ved en samletank forstås en lukket beholder uden afløb. Ved selskabet forstås Randers Spildevand A/S. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer. Definitionen af spildevand omfatter således husspildevand, processpildevand, kølevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer samt perkolat fra lossepladser. Endvidere omfattes vand fra omfangsdræn og drænvand fra kirkegårde af definitionen. Ved spildevandsanlæg forstås åbne og lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet eller til afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse. Side 4

6 Spildevandsanlæg, som ikke er etableret af Randers Spildevand A/S og dermed ikke er omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold efter 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., er private, selv om de drives og vedligeholdes af selskabet. Ved spildevandsplan forstås den til enhver tid gældende spildevandsplan for Randers Kommune. Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer som f.eks. flisebelagte arealer, P-pladser, veje og jernbaner. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden sammensætning. Ved tilslutning af en ejendom forstås fysisk tilkobling af ejendommens interne spildevandsanlæg til Selskabets spildevandsanlæg. Ved tømningsordningen forstås den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke. Ved vandafledningsbidrag forstås det årlige bidrag fra tilsluttede ejendomme eller fra ejendomme med kontraktlig medlemskab til Selskabet. Vandafledningsbidraget kan opdeles i en fast og en variabel del. Side 5

7 Kapitel 2 Vedtægtens område 2.1 Generelt Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg, der er eller vil blive tilsluttet eller tilknyttet Randers Spildevand A/S. 2.2 Selskabets spildevandsforsyningsanlæg og kontraktlige tilknyttede anlæg Randers Spildevand A/S har desuden ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Selskabet, jf. lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. 7 a. Randers Spildevand A/S har endelig ansvar for tømning af private bundfældningstanke og lignende i det omfang, der er fastsat regler herfor. 2.3 Stik I områder, der jf. spildevandsplanen er omfattet af Randers Spildevand A/S forsyningsområde, er Selskabet forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg, når Randers Kommune har meddelt grundejeren mv. og Randers Spildevand A/S en frist for tilslutning til selskabets spildevandsanlæg. Det er Randers Byråd, der afgør, hvornår fysisk tilslutning skal være gennemført. Hvis Randers Spildevand A/S etablerer stikledning i forbindelse med tryksatte systemer på privat ejendom i det åbne land til spildevandsforsyning af ejendommen, overdrages ejerskab, drift og vedligeholdelsesforpligtelsen til ejendommens ejer inden ibrugtagning. Randers Spildevand A/S tinglyser stikledningen på ejendommen. 2.4 Skelbrønd Randers Spildevand A/S etablerer skelbrønde ved nye udstykninger. Tilsvarende etablerer Selskabet skelbrønde på eksisterende anlæg, såfremt Selskabet skønner det hensigtsmæssigt. Skelbrønde ejes af Randers Spildevand A/S. Skelbrønde etableres af Selskabet op til 1 meter inde på ejendommen. Har Randers Spildevand A/S etableret pumpebrønde med elforsyning i forbindelse med tryksatte systemer til spildevandsforsyning af private ejendomme i det åbne land, tilkommer ejerskab, driftsog vedligeholdelsesforpligtelsen Selskabet. Randers Spildevand A/S tinglyser pumpebrønden på ejendommen. Selskabet afholder omkostninger i forbindelse med tinglysning. 2.5 Privat kloak i Randers Spildevand A/S' spildevandsopland Detailkloak i Randers Spildevand A/S spildevandsoplande, der fungerer som ejendommens interne afløbssystem, udgør ikke en del af selskabets forsyningsområde. 2.6 Vejafvanding Anlæg, der kun anvendes til vejafvanding, herunder rendestensbrønde med stik, hører under vejanlæg. Side 6

8 2.7 Tilslutningspligt Alle ejere af fast ejendom inden for Randers Spildevand A/S forsyningsområde er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig Selskabet, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at betale til spildevandsanlæg mv. i henhold til denne vedtægts bestemmelser. 2.8 Randers Spildevand A/S spildevandsanlæg Randers Spildevand A/S spildevandsanlæg er afsluttet ved skel af den enkelte ejendom eller ved skelbrønd placeret på den enkelte ejendom, hvis en sådan forefindes. Selskabets spildevandsanlæg omfatter ikke dræn, rørlagte vandløb, afvandingskanaler, anlæg til vejafvanding m.m. Skelbrønde placeret inden for grundgrænsen ejes og vedligeholdes af Randers Spildevand A/S, hvorfor grundejeren ikke er berettiget til at råde over skelbrønden, herunder ændre eller fjerne denne. Side 7

9 Kapitel 3 Randers Spildevand A/S' budget og regnskab 3.1 Godkendelse Randers Spildevand A/S' bestyrelse vedtager hvert år budgettet og aflægger regnskabet for Selskabets udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om Selskabets forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger kalenderåret. 3.2 Budget og regnskab Randers Spildevand A/S udarbejder regnskab på grundlag af årsregnskabsloven. Derudover udarbejder Selskabet et reguleringsmæssigt regnskab efter reglerne i vandsektorlovens og regler fastsat i medfør heraf til brug for fastsættelse af takster m.v. Randers Spildevand A/S' regnskab omfatter udgifter til anlæg og drift, vedligeholdelse og administration af Selskabets spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Selskabet efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. 7 a, samt udgifter til forrentning af lån, moms, skatter og afgifter og udgifter til dækning af opgaver, der falder ind under vandsektorens udviklingsfond. Under udgifter henhører endvidere afskrivning på reinvesteringer og hensættelser til nyinvesteringer. Derudover omfatter selskabets regnskab indtægter fra afledere af spildevand i selskabets forsyningsområde, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet spildevandsanlæg tilhørende Selskabet. For tømningsordningen udformes et selvstændigt regnskab, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af Selskabets tømningsordning samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningen. Randers Spildevand A/S indtægter mv. fastsættes på baggrund af Randers Spildevand A/S samlede udgifter og under iagttagelse af det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft for Randers Spildevand A/S. Side 8

10 Kapitel 4 Randers Spildevand A/S indtægter 4.1 Generelt Randers Spildevand A/S' udgifter dækkes af følgende indtægter: tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag 4.2 Tilslutningsbidrag Grundlæggende betingelser Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ligger indenfor et i kommunens spildvandsplan angivet kloakopland og ikke tidligere har været tilsluttet, eller betalt tilslutningsbidrag til Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg. Tilslutningsbidrag betales således af den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Tilslutningsbidrag opkræves endvidere for helårsboliger udenfor de oplande, der er omfattet af kommunens spildevandsplan, der efter at have modtaget påbud om forbedret spildevandsrensning har ønsket et kontraktligt medlemskab af Randers Spildevand A/S. Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde: Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. Ved udstykning fra en boligejendom opkræves supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Randers Spildevand A/S fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel eller matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: o Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet et spildevandsanlæg tilhørende Randers Spildevand A/S Erhvervsejendomme i byzone Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommene, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved Side 9

11 påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. 2, stk. 8 (fastsættelse af et lavere tilslutningsbidrag). Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, fratrukket det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Bidraget opkræves, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes Forøget bebygget areal for erhvervsejendomme i landzone Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, fratrukket det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal Blandede boliger For ejendomme med blandet bolig og erhverv opkræves ved forøgelse af grundarealet og anden forøgelse af beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget bidrag efter reglerne for erhvervsejendomme. Ved udstykning fra ejendomme med blandet bolig og erhverv opkræves tilsvarende bidrag efter reglerne om erhvervsejendomme, hvis udstykningen sker til erhvervsanvendelse, eller til blandet bolig og erhverv. Ved udstykning til ren boliganvendelse pålignes tilslutningsbidrag efter reglerne om udstykning fra en boligejendom Bidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør kr. eksklusive moms for en boligenhed og kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. Bidraget er angivet i 1997-priser. Se i øvrigt afsnit om pristalsregulering. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal Nedsættelse af bidragets størrelse Randers Spildevand A/S kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget. Side 10

12 For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes tag- og overfladevand, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. For spildevandsanlæg kontraktligt tilknyttet Randers Spildevand A/S forfalder bidraget imidlertid til betaling ved kontraktens indgåelse. Ved opkrævning fastsættes en forfaldsdato for bidragets betaling Byggemodninger Inden Randers Spildevand A/S påbegynder anlægsarbejder nødvendiggjort af byggemodning af et nyt område, der er udstykket ved kommunal eller privat foranstaltning, kan selskabet kræve sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag. Sikkerhedsstillelse kan kræves i form af tilfredsstillende bankgaranti eller lign. Såfremt en byggemodner ønsker selskabets medvirken til kloakering i selskabets kloakopland i henhold til spildevandsplanen, førend selskabet har en egentlig forsyningsforpligtelse, kan der indgås særskilt aftale om vilkårene for selskabets påbegyndelse og færdiggørelse samt afregning af anlægsarbejderne. Herunder kan selskabet forlange sikkerhedsstillelse i form af tilfredsstillende bankgaranti eller lign Sikkerhedsstillelse Randers Spildevand A/S kan kræve sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag, inden tilslutningsarbejdet iværksættes Pristalsregulering Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede omkostningsindeks for anlæg om jordarbejder. Reguleringen sker på grundlag af indekset 3. kvartal det foregående år. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af det til enhver tid gældende takstblad for Randers Spildevand A/S. 4.3 Vandafledningsbidrag Generelt Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Randers Spildevand A/S' anlæg eller kontraktligt tilknyttet Selskabet, betaler vandafledningsbidrag. Bidraget opkræves hos den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Hvis en ejendom afleder spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Randers Spildevand A/S spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag herfor. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg. Side 11

13 Randers Spildevand kan kræve betaling for afledning af spildevand til spildevandsanlægget lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte "gæstetilledninger", selvom der ikke er tale om en permanent tilslutning til Randers Spildevand A/S spildevandsanlæg. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m³ vand om året. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m³ (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med m3 (takst 2) samt vandforbrug på over m³ (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. 2 b Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer: 1) Et fast bidrag. 2) Et variabelt bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen. Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m 3 målt eller et skønnet vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget fastsættes således, at takst 2 i 2018 og efterfølgende er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden , som følger: Reduktion af takst 2 i Reduktion af takst 3 i procent procent af takst 1 af takst Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, jf. bekendtgørelse nr af 2. september 2013, vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Side 12

14 Vandafledningsbidraget pr. m 3 og det faste bidrag fastsættes af Randers Spildevand A/S én gang årligt på baggrund af budgettet for spildevandshåndtering og under hensyntagen til prisloftet. Bidraget godkendes af Randers Kommunes byråd. Bidragets størrelse fremgår af Selskabets til enhver tid gældende takstblad. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til Selskabet, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Randers Spildevand A/S spildevandsanlæg efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug Boligenheders forbrug For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf, er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug. Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den dag, hvor måleren er opsat og godkendt af Randers Spildevand A/S. Randers Spildevand A/S skal senest 14 dage efter måleropsætningen have skriftlig underretning om opsætningen. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt (hovedmåler) eller skønnet vandforbrug under hensyntagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3. Det er en betingelse, at måleren er godkendt af det pågældende vandforsyningsselskab. Er der ikke opsat en godkendt vandmåler, skønner Randers Spildevand A/S vandforbruget. En ejer, der ikke afregner efter måler, er dog berettiget til at opsætte en måler, der på forhånd skal godkendes af Randers Spildevand A/S. Beregning af vandforbrug efter den opsatte vandmåler sker med virkning fra opsætningstidspunktet jf. afsnit Side 13

15 Eksempel: En ejendom med et årligt vandforbrug på m³ betaler for de første 500 m³ efter den højeste takst (takst 1), for de næste m³ betaler efter den mellemste takst (takst 2) og for de resterende m³ betaler efter den laveste takst(takst 3). Erhvervsejendomme kan søge Randers Spildevand A/S om fradrag for vand, der medgår i produktionen og ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige til den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler. Fradraget baseres således på måleraflæsning. Randers Spildevand A/S kan undtagelsesvis godkende fradrag i vandforbruget, der ikke er baseret på en måleraflæsning. En række forhold skal i så fald være opfyldt. Erhvervsvirksomheden skal kunne fremlægge et grundlag, som på overbevisende måde og uden Randers Spildevand A/S deltagelse, kan godtgøre et vandforbrug til produktion, der ikke efterfølgende afledes til Selskabets spildevandsanlæg (f.eks. på baggrund af dokumentation fra anerkendte forskningsinstitutter eller organisationer). Ved virksomhedsophør skal bimålere for procesvand aflæses og nedtages. Randers Spildevand A/S skal underrettes herom Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, kan ligeledes opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. Vilkår nævnt under punkt finder anvendelse Blandet beboelse og erhverv Ejendomme med blandet beboelse og erhverv pålignes vandafledningsafgift efter reglerne om erhvervsejendomme. For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. Eksempel: Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er m³. Ejendommens ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår. Ejendommen opkræves a conto således: Side 14

16 4.000 m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst m³ afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m³afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst 2. Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til m³, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en endelig afregning. Ejendommens endelige afregning bliver således: m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst m³ afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m³afregnes efter takst 1, og m³afregnes efter takst 2. Den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, anvendes ved den endelige afregning Afledning uden vandforbrug Ved afgiftspligtig afledning, der ikke skyldes et vandforbrug, fx fra afværgepumpninger, opgøres den afgiftspligtige mængde ud fra den afledte mængde. Randers Spildevand A/S kan i disse tilfælde kræve, at der for den afgiftspligtiges regning etableres måling af de afledte mængder med en af Randers Spildevand A/S godkendt måler. Tilsvarende er den afgiftspligtige berettiget til for egen regning at opsætte målere til registrering af de afledte mængder. Målere og opsætning skal være godkendt af Randers Spildevand A/S før opsætningen. Hvor der ikke sker måling af de afledte mængder, fastsættes disse skønsmæssigt af Randers Spildevand A/S. Boligenheder, som har fået afbrudt vandforsyningen til boligen, men hvor ejeren fortsat har tilmeldt sin folkeregisteradresse på ejendommens boligenhed og dermed overvejende sandsynligt fortsat afleder spildevand fra boligenheden, afregnes efter et forbrug på 170 m³ medmindre særlige forhold gør sig gældende. Randers Spildevand A/S afgør, hvornår der er tale om et særligt forhold Måler Vandmålere leveres og serviceres normalt af det lokale vandforsyningsselskab. Er dette ikke tilfældet, skal vandmålere opsættes og serviceres af en autoriseret VVS-mester. Vandmålere skal være med i en kontrolordning, og skal desuden udskiftes efter anmodning fra Randers Spildevand A/S. Omkostninger ved etablering, drift og nedtagning varetages af ejeren. Side 15

17 4.3.9 Bimåler Anvendes til at registrere vandforbrug til produktion i erhvervsejendomme. Øvrige forhold svarer til tilsvarende for målere i afsnit Særbidrag Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. 4.5 Vejbidrag Statsveje For statsveje betales et årligt vandafledningsbidrag for en vandmængde, der beregnes til 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Randers Spildevand A/S anlæg. Bidraget beregnes med brug af kubikmetertaksten på trin 1 og på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet Selskabet Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Randers Spildevand A/S på 1-8 % af de faktiske anlægsudgifter til spildevandsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Bidraget fastsættes af Randers Spildevand A/S én gang årligt og godkendes af Randers Kommunes byråd. Bidragets årlige størrelse fremgår af Selskabets til enhver tid gældende takstblad. 4.6 Andre spildevandsanlæg Andre spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Randers Spildevand A/S spildevandsanlæg Afsnittet omhandler Randers Spildevand A/S' overtagelse af eksisterende spildevandsanlæg, der ikke i forvejen er tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg. Randers Kommunes Byråd kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om, at Randers Spildevand A/S skal overtage sådanne andre spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Randers Spildevand A/S yder i sådanne tilfælde godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden Andre spildevandsanlæg, der er tilsluttet Randers Spildevand A/S spildevandsanlæg Afsnittets omhandler Randers Spildevand A/S' overtagelse af eksisterende spildevandsanlæg, der i forvejen er tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg. Side 16

18 Randers Spildevand A/S er forpligtet til at overtage ejerskabet samt driften af andre spildevandsanlæg, der allerede er tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg, når Randers Kommune gennem kommunens spildevandsplan træffer beslutning herom. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Randers Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden Overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Afsnittets omhandler Randers Spildevand A/S overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning. Udførelse af privat byggemodning kræver Randers Kommunes byråds tilladelse. Hvis anlægget forudsættes overtaget af Randers Spildevand A/S, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Selskabets overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Endvidere træffes aftale om Randers Spildevand A/S' godkendelse af spildevandsanlæggets detailprojektering, forud for etableringen, ligesom spildevandsselskabet efter omstændighederne kan betinge en aftale om overtagelse af, at anlæggets kvalitet m.v. vurderes af en selvstændig og uafhængig entreprenør på anlæggets bekostning. Skal Randers Spildevand A/S udføre byggemodningen, kan selskabet kræve sikkerhedsstillelse for betaling af anlægsarbejderne i henhold til afgivne tilbud før anlægsarbejdet kan påbegyndes. Efter Randers Spildevand A/S overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes Randers Spildevand A/S spildevandsanlæg For andre spildevandsanlæg, som tilsluttes Randers Spildevand A/S spildevandsanlæg uden at Randers Spildevand A/S overtager anlægget - fastsætter Selskabet et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. Ejendomme, der senere tilsluttes spildevandsanlægget, pålignes tilsvarende tilslutningsbidrag til Randers Spildevand A/S anlæg. Tilslutningsbidraget forfalder ved tilslutningen af spildevandsanlægget til Randers Spildevand A/S anlæg. For ejendomme, der tilsluttes senere, forfalder tilslutningsbidraget ved tilslutningen til anlægget. Side 17

19 Ejendomme uden for spildevandsplanens område kan søge tilslutning til den offentlige kloak under følgende forudsætninger: 1. Randers Spildevand A/S kan accepterer tilslutning 2. Betaling af tilslutningsbidrag og løbende vandafledningsbidrag efter Randers Spildevand A/S til en hver tids gældende betalingsvægt. 3. Ejendommens optagelse i Randers Spildevand A/S vil blive tinglyst. Tinglysningsafgiften afholdes af Randers Spildevand A/S. 4.7 Udtræden af Randers Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten) Reglerne i dette afsnit om hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved afbrydelse af tilslutning til Randers Spildevand A/S spildevandsanlæg gælder ikke, når en forbruger overtager en eksisterende ledning eller etablerer en ny ledning med henblik på at lede spildevand direkte til Randers Spildevands A/S' renseanlæg, jf. afsnit Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis Randers Kommunes spildevandsplan udpeger et eller flere oplande, hvor Randers Kommune er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det offentligt kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af Randers Spildevand A/S med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Randers Spildevand A/S foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis afbrydelse af tilslutning til Selskabets spildevandsanlæg. Det er en forudsætning for udtræden af det offentligt kloakerede opland, at der er opnået tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet i givet fald pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m 2 maksimalt 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan Randers Spildevand A/S efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås Økonomisk kompensation til Randers Spildevand A/S Hvis Randers Spildevand A/S kan sandsynliggøre, at Selskabet har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Selskabet kræve økonomisk kompensation, når den pågældende ejendom udtræder af Selskabet. Kompensationen fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når Randers Kommunes spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af kloakforsyningen, kan Randers Spildevand A/S fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. Side 18

20 4.8 Genindtræden i Randers Spildevand A/S En ejendom, der tidligere helt eller delvis er udtrådt af Selskabet, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Selskabet) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Randers Spildevand A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 4.9 Ledningsbrud Randers Spildevand A/S foretager beregning af vandspildet på baggrund af de sidste 2-3 års forbrug med samme ejer/bruger. Findes et sådan grundlag ikke, foretages et skøn. Når Randers Spildevand A/S fastlægger grundlaget for beregninger af vandspild, vil forhold som nøl blive taget i betragtning. Vandspild over flere aflæsningsperioder vil ikke blive eftergivet. Brugeren /ejeren har i så fald haft en reel mulighed for at gribe ind på et tidligere tidspunkt. Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt spildevandsanlægget. Reduktion af bidraget beregnes som den dokumenterede vandmængde, der ikke ledes til kloakken fratrukket 50 m 3, ganget med taksten. Side 19

21 Kapitel 5 Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke For deltagelse i den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke opkræves følgende bidrag: - Tømningsbidrag - Behandlingsbidrag - Administrationsbidrag Bidragene til tømningsordningen for bundfældningstanke fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen for bundfældningstanke det pågældende år. Bidrag til tømningsordningen fremgår af Randers Spildevands A/S' takstblad for budgetåret. Forhold om bundfældningstanke er i øvrigt beskrevet i et selvstændigt regulativ. Kapitel 6 Fælles bestemmelser Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. er tillagt udpantningsret, jf. lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige. Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter og gebyrer efter gældende regler herom. Ejeren af ejendommen hæfter for forbrug, indtil der er givet dokumentation om salg af ejendom til Randers Spildevand A/S, eller indtil overdragelsen af den faste ejendom er behørigt tinglyst. Byrådets eller Selskabets afgørelser truffet i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. og/eller betalingsvedtægten kan ikke indbringes for en administrativ klageinstans. Kapitel 7 Målerdata Brugere tilsluttet eller på anden vis tilknyttet til Randers Spildevand A/S har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Selskabet. Målerdata, som ikke indberettes rettidigt, tillægges gebyrer efter udsendelse af rykker. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Randers Spildevand A/S fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må for en boligenhed dog ikke overstige 600 m 3 pr. år. Side 20

22 Kapitel 8 Vedtægtens ikrafttræden Vedtægten træder i kraft den 1. januar Side 21

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning Udkast Leveringsbestemmelser for Spildevand Hvidovre Forsyning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsområdet og tilslutning... 4 4. Betaling... 7 5.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011. Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 32 60

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011. Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 32 60 Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011 Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup CVR nr. 33 04 32 60 www.glostrupforsyning.dk 1. Indledende bestemmelser.. 2 2. Definitioner..

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 9. februar Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej Glostrup. CVR nr.

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 9. februar Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej Glostrup. CVR nr. Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 9. februar 2016 Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup CVR nr. 33 04 32 60 www.glostrupforsyning.dk 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt. Kloakforsyning. skforsyning.dk

Betalingsvedtægt. Kloakforsyning. skforsyning.dk Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand A/S

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Maj Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen i Herning

Maj Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen i Herning Maj 2017 Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen i Udarbejdet af: Vand A/S Godkendt af: Vands bestyrelse d. 2. marts 2017 Legalitetsgodkendt af: Kommunes byråd 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt. BlueKolding

Betalingsvedtægt. BlueKolding Betalingsvedtægt BlueKolding Indhold FORORD... 3 1. Betalingsvedtægtens område... 4 2. BlueKoldings budget og regnskab... 4 3. BlueKoldings indtægter... 5 3.1. Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1. Bidragets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Haderslevvej 25 3000 Helsingør. Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg

Haderslevvej 25 3000 Helsingør. Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg Haderslevvej 25 3000 Helsingør Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg Med virkning fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel

Læs mere