Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven"

Transkript

1 Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven November 2006

2 Indholdsfortegnelse 0 Indledning 1 1 Hovedlinierne i den nye indtægtsrammeregulering 1 2 Det tidsmæssige forløb i reguleringen 2 3 Transmissionsnet med rådighedsbetaling 5 4 Indtægtsloft og forrentningsloft 6 5 Håndtering af differencer 7 6 Andre indtægter opnået ved driften af den bevillingspligtige aktivitet 9 7 Tilslutningsbidrag 11 8 Pensionsforpligtelser 12 9 Nødvendige nyinvesteringer Anlæg gennemført i regning for 3. mand Råderummet i Forrentning og afskrivninger på aktiver Afvikling af underdækning for årene Regnskabsaflæggelse Benchmarking 20 BILAG Bilaget illustrerer forløbet for fastsættelse af reguleringsprisen for 2005 og den efterfølgende opgørelse af differencer. www ISBN:

3 0 Indledning Bekendtgørelse nr af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning trådte i kraft den 1. januar Bekendtgørelsen blev ændret med bekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2005, der også har virkning fra den 1. januar 2005, da der alene var tale om en teknisk ændring. Bekendtgørelsen bygger på helt nye principper i forhold til den tidligere indtægtsrammeregulering, derfor blev der udsendt en vejledning den 1. februar Vejledningen skaber ikke ny ret. Det gør kun bekendtgørelsen. Vejledningen skal ses som et fortolkningsbidrag til de berørte virksomheders beslutningstagere, administration, ledelse m.fl. Vejledningens første udgave tog udgangspunkt i de problemstillinger og spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med vedtagelsen af bekendtgørelsen. Vejledningen er efterfølgende blevet revideret som følge af ændringsbekendtgørelsen af 10. marts 2005, jf. side 10 midt. I lyset af de indhøstede erfaringer med administration af bekendtgørelsen har der vist et behov for mere detaljerede forklaringer på en række punkter. Det er baggrunden for denne revision af vejledningen, der er udbygget i afsnit Endvidere er reglerne om udskillelse af aktiviteter, som ligger uden for bevillingen, blevet ændret, jf. 47 i lov nr. 520 af 7. juni Dette er kort behandlet side Vejledningen findes elektronisk på Energistyrelsens hjemmeside, under publikationer. Herudover henvises til Energitilsynets hjemmeside, hvor tilsynets retningslinier, indberetningsskemaer og konkrete afgørelser om indtægtsrammerne findes. 1 Hovedlinierne i den nye indtægtsrammeregulering Siden 1. januar 2000 har elnetvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder været underlagt en indtægtsrammeregulering, der tog udgangspunkt i de nødvendige omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden. Ved lov nr. 494 af 9. juni 2004 er der blevet fastlagt nye vilkår for netselskabernes indtægtsrammer, der tager udgangspunkt i, at virksomhedernes indtægter ikke må stige i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, regnet i faste priser og ved uændret aktivitetsniveau, og under forudsætning af effektiv drift. Energitilsynet fastsætter årligt en indtægtsramme for hver enkelt virksomhed ud fra virksomhedens budgetterede omsætning. Indtægtsrammen er produktet af en såkaldt reguleringspris, der udtrykker den tilladte gennemsnitlige indtægt pr. leveret kwh, og virksomhedens budgetterede leverance af elektricitet til slutbrugere eller andre aftagere. Reguleringen af indtægtsrammen sker via reguleringsprisen. Indtægtsrammen ændrer sig således frit i takt med ændringer i virksomhedens aktivitet. 1

4 Reguleringsprisen omfatter både driftsmæssige indtægter fra bevillingspligtige aktiviteter og andre indtægter, som virksomheden opnår ved den bevillingspligtige aktivitet. Eventuel viderefakturering fra et andet selskab, typisk betaling for net- og systemydelser fra overordnede net og betaling for PSO, indgår ikke i reguleringsprisen. Betaling for prioriteret produktion i 2004 indgår heller ikke. Ved regnskabsaflæggelsen beregner virksomheden sin gennemsnitlige indtægt pr. leveret kwh. Hvis virksomhedens gennemsnitlige indtægt afviger fra reguleringsprisen, taler bekendtgørelsen om en difference. Virksomheden vedlægger regnskabet et forslag til justering af priserne, som sikrer at differencen bringes ud af verden inden udgangen af det næstfølgende regnskabsår. Der er således tale om en regulering, der sigter på hurtig afvikling af differencer. Derudover er det en regulering, der sætter nogle overordnede mål ud fra lovens bestemmelser, men som ikke går i detaljer i forhold til virksomhedernes daglige drift. Indtægtsrammen til virksomheder, der stiller deres net til rådighed for den systemansvarlige virksomhed, indeholder ikke en reguleringspris, men derimod et rådighedsbeløb, der er uafhængigt af den transporterede mængde strøm. Virksomheder, der både modtager rådighedsbetaling fra den systemansvarlige virksomhed og leverer strøm til slutbrugere eller andre aftagere får to indtægtsrammer. Indtægtsrammereguleringen er i øvrigt ens for de to typer aktiviteter. For overskuelighedens skyld fokuserer vejledningen på virksomheder, der leverer strøm til slutbrugere eller andre aftagere. De særlige forhold for transmissionsvirksomheder, der stiller net til rådighed for den systemansvarlige virksomhed er opsummeret i afsnit 3, Transmissionsnet med rådighedsbetaling. 2 Det tidsmæssige forløb i reguleringen 2004 Netvirksomhedens indtægter for 2004 reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder ( overgangsbekendtgørelsen ). Den forudsætter, at tarifferne pr. 1. januar 2004 holdes uændret i Dette grundlag kan dog korrigeres efter kapitel 3 i overgangsbekendtgørelsen rammen 2005 er det første år under den nye regulering. Da indtægtsrammereguleringen efter loven tager udgangspunkt i virksomhedernes indtjening på baggrund af tarifferne pr. 1. januar 2004, er det nødvendigt med en særlig håndtering af reguleringsprisen for 2005, indtil regnskabstallene for 2004 foreligger. 2

5 Senest den 1. februar 2005 skal virksomhederne indsende budgetoplysninger for 2005 til Energitilsynet om de forventede driftsmæssige indtægter og leverede kwh. For virksomheder, der stiller transmissionsnet til rådighed for den systemansvarlige virksomhed indsendes oplysninger for den budgetterede rådighedsbetaling. Energitilsynet udmelder krav til budgetoplysningerne. På basis af budgetoplysningerne for 2005 beregner Energitilsynet en foreløbig reguleringspris (henholdsvis rådighedsbeløb) pr. 1. januar 2005 for hver enkelt virksomhed. Når virksomhedens regnskab for 2004 foreligger, har Energitilsynet det nødvendige grundlag for at beregne en korrigeret reguleringspris pr. 1. januar Denne korrigerede reguleringspris er udgangspunktet for den fremtidige indtægtsrammeregulering. Bemærk at regnskabsaflæggelsen for 2004 sker i henhold til bekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004, overgangsbekendtgørelsen. Energitilsynet pristalsregulerer reguleringsprisen kvartårligt efter et vejet indeks, jf. 7. Pristalsreguleringen for januar 2005 afspejler prisudviklingen fra 1. januar 2004 til 31. december Alle efterfølgende prisreguleringer afspejler pristalsudviklingen i det foregående kvartal. Reguleringsprisen kan endvidere ændres i medfør af 13 og 14. Virksomheden kan selv afgøre, om pristalsreguleringen af reguleringsprisen skal udløse en tarifjustering, og i givet fald hvornår. Tarifferne anmeldes på sædvanlig vis til Energitilsynet i medfør af elforsyningslovens 76, stk. 2. Efter udgangen af et reguleringsår, der altid er et kalenderår, udmelder Energitilsynet en såkaldt årlig reguleringspris, der er et tidsvægtet gennemsnit af virksomhedens reguleringspriser i det forgangne år. Den årlige reguleringspris afspejler såvel årets pristalsregulering som eventuelle ændringer i reguleringsprisen jf. 13 og 14. Denne årlige reguleringspris skal eventuelt efterfølgende sænkes i medfør af 14, på baggrund af oplysninger i virksomhedens årsrapport. Virksomheden indsender sit regnskab for reguleringsåret 2005 senest den 31. maj Ved regnskabsaflæggelsen viser det sig, om der er opstået en difference mellem virksomhedens årlige reguleringspris og den gennemsnitlige indtægt pr. kwh leveret til slutbruger eller anden aftager, som virksomheden har opnået i regnskabsåret. Regnskabet vedlægges et forslag til justering af priserne (op eller ned), således at en eventuel difference for 2005 bringes ud af verden senest ved udgangen af

6 2006-rammen og følgende år Fastlæggelse af indtægtsrammer for 2006 og senere år, sker efter følgende procedure: Virksomheden indsender hvert år, senest den 10. december, et budget for det følgende reguleringsår. Budgettet indeholder bl.a. oplysning om de forventede leverede kwh for det kommende år. Med udgangspunkt i virksomhedens reguleringspris på anmeldelsestidspunktet og virksomhedens budget for det kommende års leverede kwh udmelder Energitilsynet en indtægtsramme for det nye reguleringsår. Reguleringsprisen for et nyt reguleringsår svarer til reguleringsprisen ultimo året før. Reguleringsprisen pristalsreguleres kvartårligt, første gang med virkning pr. 1. januar, når pristallet foreligger for december i året før. Virksomheden kan således i sit budget indregne den forventede prisudvikling for året. Beregningen af indtægtsrammen sker automatisk, når virksomheden inddaterer de nødvendige budgetoplysninger. Såfremt en virksomhed ønsker en tidligere beregning af sin indtægtsramme for det nye regnskabsår, inddaterer virksomheden sine budgetoplysninger tilsvarende tidligere. I vedlagte bilag er angivet beregningseksempler for opgørelse af indtægtsrammen ( 3, stk. 1), den foreløbige reguleringspris ( 3, stk. 3), og den korrigerede reguleringspris ( 3, stk. 4). I bilagets skema A er beregnet den foreløbige reguleringspris pr. 1. januar 2005 baseret på virksomhedens indberetning i januar Når regnskabet for 2004 foreligger, kan den korrigerede reguleringspris opgøres. Elementerne heri fremgår af skema B. Den korrigerede reguleringspris pristalsreguleres for pristalsudviklingen i 2004 samt kvartalsvis herefter. Reguleringsprisen fastsættes ud fra den leverede mængde elektricitet ( 2, nr. 8), der skal baseres på faktiske målinger. I den udstrækning, der ikke foreligger en faktisk måling for en leverance for perioden, må denne skønnes. Et sådant skøn opgøres i praksis som indkøbt mængde i regnskabsåret fratrukket nettabet. Da indtægtsrammen er fastsat ud fra en given mængde leveret elektricitet, vil ændring i leveret mængde påvirke netselskabets samlede indtægtsramme. Reguleringsprisen påvirkes derimod ikke af stigninger i leveret mængde elektricitet. Det indebærer, at virksomheden har mulighed for øgede indtægter, såfremt der tilsluttes nye kunder, eller de eksisterende kunder øger forbruget. 4

7 I bilagets skema C opgøres differencen for 2005, som virksomheden skal tage stilling til ved regnskabsaflæggelsen, jf. nærmere nedenfor. I skema D opgøres indtægtsrammen for Såfremt særlige forhold i en netvirksomhed medfører, at virksomheden ikke vil kunne gennemføre aktiviteter, der er nødvendige, for at den skal kunne varetage sine bevillingspligtige opgaver, vil virksomheden kunne anmode Energitilsynet om en forhøjelse af virksomhedens reguleringspris, jf. 13, stk Transmissionsnet med rådighedsbetaling Indtægtsrammen for virksomheder med transmissionsnet, der stilles til rådighed for den systemansvarlige virksomhed, fastsættes som en rådighedsbetaling dvs. en fast betaling, der er uafhængig af aktiviteten i form af transporterede mængder. Dette er begrundet i transmissionsnettenes særlige funktion i den samlede elforsyning, hvor udnyttelsesgraden i de enkelte net varierer som følge af forhold i det samlede forsyningssystem. For disse net er det derfor ikke meningsfuldt at inddrage den transporterede mængde i den økonomiske regulering. Virksomheder, der både har distributionsnet og net, som stilles til rådighed for den systemansvarlige virksomhed, får tildelt to indtægtsrammer på samme måde som hidtil. Regionale transmissionsvirksomheder, der tillige har egne aftagere, får som noget nyt også tildelt to indtægtsrammer: en mængdebaseret indtægtsramme vedrørende leverancer til slutbrugere eller andre aftagere, en indtægtsramme, der omfatter det beløb, virksomhederne opnår for at stille transmissionsnet til rådighed for den systemansvarlige virksomhed. Den mængdebaserede indtægtsramme beregnes som for netvirksomhederne, jf. afsnit 2 ovenfor. Indtægtsrammen for at stille nettet til rådighed for den systemansvarlige virksomhed kaldes rådighedsbeløbet Transmissionsvirksomhedens indtægter for 2004 reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder ( overgangsbekendtgørelsen ). Den forudsætter, at tarifferne pr. 1. januar 2004 holdes uændret i Dette grundlag kan dog korrigeres efter kapitel 3 i overgangsbekendtgørelsen. 5

8 2005-rammen Energitilsynet fastsætter et foreløbigt rådighedsbeløb med virkning pr. 1. januar 2005 ud fra transmissionsvirksomhedens budgetterede betaling fra den systemansvarlige virksomhed, for at stille sit net til rådighed for den systemansvarlige virksomhed i Når virksomhedens regnskab for 2004 foreligger, beregner Energitilsynet et korrigeret rådighedsbeløb med virkning pr. 1. januar Bemærk at regnskabsaflæggelsen for 2004 sker i henhold til bekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004, overgangsbekendtgørelsen. Dette korrigerede rådighedsbeløb er udgangspunktet for den fremtidige indtægtsrammeregulering. Såfremt særlige forhold i en transmissionsvirksomhed medfører, at virksomheden ikke vil kunne gennemføre aktiviteter, der er nødvendige, for at den skal kunne varetage sine bevillingspligtige opgaver, vil virksomheden kunne anmode Energitilsynet om en forhøjelse af virksomhedens rådighedsbeløb, jf. 13, stk. 5. Rådighedsbeløbet for 2005 reguleres i forhold til pristalsudviklingen og nyinvesteringer mv. efter samme regler som reguleringsprisen for virksomheder, der leverer elektricitet til slutbrugere eller andre aftagere rammen og følgende år Rådighedsbeløbet fastsættes og udvikler sig efter samme mønster og principper som netvirksomhedernes reguleringspriser. 4 Indtægtsloft og forrentningsloft Den nye indtægtsrammeregulering sigter mod en fastfrysning af virksomhedens driftsmæssige indtægter, regnet i faste priser pr. 1. januar 2004 og ved uændret aktivitetsniveau. Virksomheden får mulighed for en rimelig overskudsdannelse gennem effektivisering af den bevillingspligtige aktivitet. Den nye indtægtsrammeregulering indeholder to lofter. Dels et loft over virksomhedens gennemsnitlige indtægter, dels et loft over forrentningen. Indtægtsloftet indebærer, at virksomhedens driftsmæssige indtægter fastfryses, regnet i faste priser pr. 1. januar 2004 og ved uændret aktivitetsniveau. Indtægtsloftet afspejler sig i reguleringsprisen. Indtægtsloftet stiger i takt med pristalsudviklingen, samt når Energitilsynet i særlige tilfælde forhøjer en virksomheds reguleringspris, jf. 13, hvorved virksomheden får økonomisk rum til forhøjelse af sine priser. I særlige tilfælde kan Energitilsynet også nedsætte reguleringsprisen, jf. 14. Senest ved regnskabsaflæggelsen gør virksomheden opmærksom på forhold, som begrunder en sænkning af reguleringsprisen. Sænkningen af reguleringsprisen har virkning fra det tidspunkt, hvor det forhold indtræffer, som begrunder, at prisen skal sænkes. Det betyder, at reguleringsprisen kan sænkes med tilbagevirkende kraft. Dette kan virksomhederne imidlertid undgå ved at give 6

9 Energitilsynet meddelelse om forhold, der indebærer, at reguleringsprisen skal sænkes, så snart disse indtræffer. Forrentningsloftet indebærer, at Energitilsynet nedsætter en virksomheds reguleringspris, såfremt virksomheden opnår en forrentning, der overstiger den lange byggerente plus 1 procentpoint. Virksomheden skal da regulere sin gennemsnitlige indtægt pr. kwh, og dermed sine tariffer, tilsvarende. Nedsættelsen af reguleringsprisen som følge af forrentningsloftet kan dog højst være på 2 procent om året. Nedsættelsen af reguleringsprisen har virkning fra den 1. januar i det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Det betyder, at en høj forrentning i f.eks vil blive konstateret ved regnskabsaflæggelsen den 31. maj 2006, og reduktionen i reguleringsprisen vil ske med virkning fra den 1. januar I beregningen af virksomhedens forrentning henregnes justering af differencer til det år, hvor differencen er opstået. Hvis eksempelvis en virksomhed i et år har en reguleringspris på 10 mio. kr., men alene har opkrævet 9 mio. kr., vil den det følgende regnskabsår kunne opkræve mio. kr., i alt 11 mio. kr. Ved beregningen af virksomhedens opnåede forrentning henregnes differencen på 1 mio. kr. til det år, den er opstået. Det forudsættes, at virksomheden klart redegør for disse forhold i sit regnskab. Da forrentningsloftet højst kan medføre en årlig reduktion af reguleringsprisen med 2 procent, vil det være muligt for en virksomhed at fastholde det høje forrentningsniveau, såfremt virksomheden gennemfører effektiviseringer af mindst samme omfang, som de pålagte reduktioner af reguleringsprisen. 5 Håndtering af differencer I den hidtidige pris- og indtægtsrammeregulering har man opereret med over- og underdækning. I 2005-bekendtgørelsen arbejder man med begrebet differencer. Der foreligger en difference: når der er en forskel mellem en virksomheds gennemsnitlige indtægt pr. kwh og dens årlige reguleringspris, eller når de faktiske indtægter fra den systemansvarlige virksomhed for at stille net til rådighed afviger fra virksomhedens rådighedsbeløb. Virksomheden vedlægger regnskabet (dvs. årsrapporten), der sendes til Energitilsynet, et forslag til justering af priserne, således at den opståede difference afvikles senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. 7

10 En difference i forbrugernes favør pålægges en strafrente, svarende til den lange byggerente plus 1 procentpoint. Strafrenten har virkning fra den 1. januar i det regnskabsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Ved en hurtig afvikling af differencen kan virksomheden således undgå at betale strafrenter. Differencer i selskabets favør forrentes ikke. Eksempelvis vil en realiseret difference vedrørende 2005 blive konstateret ved regnskabsudarbejdelsen i maj , stk. 2, fastslår, at selskabet i denne situation skal vedlægge et forslag til justering af virksomhedens priser, således at denne difference senest er afviklet ved udgangen af Principielt kan afviklingen allerede ske i 2006 eller fordelt over 2006 og Strafrenten for differencer i forbrugernes favør vil have virkning fra den 1. januar Energitilsynet skal godkende virksomhedens forslag til prisjustering, for at sikre at det tidsmæssige krav er opfyldt. I de tilfælde, hvor en virksomhed i årsrapporten redegør for forhold, der kræver en nedsættelse af reguleringsprisen efter 14, er det nødvendigt, at Energitilsynet genberegner virksomhedens årlige reguleringspris for regnskabsåret, idet reduktion af reguleringsprisen efter 14 har virkning fra det tidspunkt, hvor begivenheden indtræffer. Virksomhedens difference for regnskabsåret må tilsvarende genberegnes, og et nyt forslaget til justering af priserne må udarbejdes. Såfremt virksomheden ønsker at undgå dette ekstra regnskabsmæssige besvær, sørger den for at meddele Energitilsynet ændringer, der er omfattet af 14, så snart det konstateres, at begivenheden er indtruffet. Såfremt virksomhedens gennemsnitlige indtægt pr. kwh er lavere end reguleringsprisen, og virksomheden i sit forslag til justering af priserne ikke ønsker at opkræve hele eller dele af differencen, anses prisreduktionen som udgangspunkt for varig (jf. 22, stk. 5). Hermed menes, at differencebeløbet ikke senere vil kunne opkræves, og at reguleringsprisen nedsættes tilsvarende. Energitilsynet beregner i så fald en ny reguleringspris, der afspejler virksomhedens prisreduktion, jf. dog nedenfor om ikke-varige prisreduktioner. Såfremt en virksomhed eksempelvis i år 2006 har en negativ difference på kr., og den i sit forslag til justering af priserne tilkendegiver, at denne difference ikke ønskes krævet op, bortfalder retten hertil permanent. Virksomheden kan vælge at opkræve et mindre beløb f.eks kr. hvilket i givet fald skal fremgå af virksomhedens forslag til justering af priserne. Reguleringsprisen vil da blive reguleret i forhold til det ikke opkrævede beløb på kr. Såfremt faldet i den gennemsnitlige indtægt skyldes prisfald, der er sikret gennem forbedret effektivitet, er udgangspunktet, at prisfaldet anses for varigt, og at reguleringsprisen derfor reduceres tilsvarende. 8

11 Såfremt virksomheden kan godtgøre over for Energitilsynet, at differencen skyldes forhold, der ikke har varig karakter, nedsætter Energitilsynet ikke virksomhedens reguleringspris, jf. 22, stk. 6. Det indebærer, at virksomheden på et senere tidspunkt atter vil kunne øge sin gennemsnitlige indtægt pr. kwh til et niveau svarende til reguleringsprisen. Virksomheden vil derimod ikke kunne sætte differencen til side til en senere forhøjelse af sine indtægter, som ville medføre, at reguleringsprisen overskrides. Hvis f.eks. virksomheden har nedsat forbrugerprisen, fordi den ønsker at lade modtagne udbytter eller renter komme forbrugerne til gode, eller den har opnået indtægter/likviditet fra salg af kraftværksaktier, særlig stor udlodning fra et selskab, eller salg af væsentlige aktiver, vil det være en grund til at betragte prisnedsættelsen, og dermed den lavere gennemsnitlige indtægt pr. kwh, som ikke-varig med den konsekvens, at reguleringsprisen ikke nedsættes. Såfremt virksomheden ikke kan godtgøre, at en prisnedsættelse skyldes forhold af ikke-varig karakter, og Energitilsynet derfor ikke kan tiltræde, at prisnedsættelsen kan anses for ikkevarig, får virksomheden mulighed for at ændre sin disposition af differencen, inden den reducerede reguleringspris beregnes og udmeldes. 6 Andre indtægter opnået ved driften af den bevillingspligtige aktivitet Bekendtgørelsen sondrer i 2, nr. 1 og 2, mellem indtægter fra den bevillingsmæssige aktivitet og "andre driftsindtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige aktivitet. Begge typer af indtægter indgår ved opgørelsen af virksomhedens driftsindtægter for det pågældende år, og dermed i opgørelsen af årets gennemsnitlige indtægter. Andre driftsindtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige aktiviteter, omfatter ydelser, som fremkommer i tilknytning til den bevillingspligtige aktivitet, og hvor omkostningerne bæres af den bevillingspligtige aktivitet, dvs. hvor driftsomkostningen eller investeringen primært er afholdt med henblik på den bevillingspligtige aktivitet. Der vil typisk være tale om ydelser, som skabes samtidig med udførelsen af den bevillingspligtige aktivitet, og som giver mulighed for udnyttelse af en økonomisk fordelagtig synergi-effekt, f.eks. ved udnyttelse af ledig kapacitet i anlæggene. Nedenfor gives en række eksempler på andre indtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige aktivitet ( andre driftsindtægter ), og hvor indtægten vil være omfattet af indtægtsrammereguleringen: Netselskabet graver en kabelrende med det primære formål at nedlægge elkabler, men samtidig bliver der plads til, at en bredbåndsvirksomhed kan nedlægge bredbåndsnet i renden. De indtægter, som netselskabet opnår ved at stille renden til rådighed for bredbåndsvirksomheden, vil indgå i opgørelsen af andre driftsindtægter. I forbindelse med netvirksomhedens administrative funktioner foretages postudsendelser, som giver mulighed for, at andre virksomheder kan udsende materiale til den 9

12 samme personkreds i samme forsendelse. Indtægten fra denne serviceydelse vil indgå under andre driftsindtægter. Indtægter, som et netselskab opnår ved at sælge overskydende kapacitet i lyslederkabler, hvis primære formål er at understøtte driften af nettet, vil indgå under andre driftsindtægter. Hvis et netselskab, der udlejer en andel af sin domicilejendom til andre, herunder til et koncernselskab, og hvor netselskabet afholder alle udgifter forbundet med driften, vil hele netselskabets indtægt i form af husleje, refusion af varmeudgifter, bidrag til vicevært mv. indgå under andre driftsindtægter. Goodwill indtægter kan efter virksomhedens eget valg indtægtsføres over en periode på op til 5 år. Såfremt goodwill indtægterne er af væsentligt omfang i forhold til virksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter, kan Energitilsynet tillade, at perioden forlænges ud over 5 år. Hvis en virksomhed sælger ud af sine aktiver, vil et eventuelt tab eller gevinst i forhold til bogført værdi skulle konteres over afskrivningskontoen, jf. Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskaber for Andre indtægter, som i 2004 er opnået ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, indgår som en del af de indtægter i 2004, som udgør grundlaget for fastsættelsen af den korrigerede reguleringspris pr. 1. januar Såfremt der i de følgende år sker ændringer i disse andre indtægter, berører det ikke indtægtsrammen. Den vil alt andet lige være uændret, jf. bekendtgørelse nr. 151 af 10. marts Men det vil få indflydelse på tarifferne, der skal reduceres, hvis andre indtægter stiger i forhold til Tilsvarende kan tarifferne sættes op, hvis andre indtægter bliver reduceret. Salget af de ydelser, som ligger til grund for andre indtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, er omfattet af elforsyningslovens 46. Det fremgår heraf, at aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår, og at aftalerne skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. Dette gælder også aftaler med koncernforbundne virksomheder. Der har også under den tidligere elforsyningslov været krav om, at aftalerne skulle være indgået på markedsbestemte vilkår. Det nye er, at aftalerne skal være skriftlige. Energitilsynet kan kræve dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat. Indtægter fra aktiviteter, der ikke udføres som led i den bevillingspligtige aktivitet, indgår ikke i indtægtsrammereguleringen, men reguleres efter elforsyningslovens regler om udskillelse af aktiviteter, jf. lovens 47. Ifølge 47 skal aktiviteter, som ligger uden for bevillingen - for eksempel bredbåndsaktiviteter - udskilles i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Der er dog hjemmel i 47, stk. 6, til at undtage mindre omfattende aktiviteter fra kravet om sel- 10

13 skabsmæssige adskillelse, når der er tale om netvirksomheder, der har færre end tilsluttede forbrugere. Aktiviteterne skal i så fald holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige aktiviteter. Der vil snarest blive udarbejdet en ny bekendtgørelse med hjemmel i 47, stk. 6. Bekendtgørelsen vil afløse bekendtgørelse nr. 358 af 20. maj 2003 om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven. Indtil den nye bekendtgørelse foreligger, fortolkes bekendtgørelse nr. 358 i overensstemmelse med loven. Udskillelsen indebærer, at hverken indtægter eller omkostninger ved disse aktiviteter påvirker netvirksomhedens årsrapport i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsen, og således heller ikke opgørelsen af årets gennemsnitlige indtægt og årets forrentning efter bekendtgørelsen. Det skal dog bemærkes, at i de tilfælde, hvor aktiviteter, som ligger uden for bevillingen, modtager ydelser fra den bevillingspligtige aktivitet, jf. eksemplerne ovenfor, skal sådanne ydelser prissættes efter elforsyningslovens 46, og indtægten herfra skal indgå under andre driftsindtægter. 7 Tilslutningsbidrag Der har i branchen været forskellig praksis for, hvordan tilslutningsbidrag er behandlet i virksomhedens regnskaber. Et anlæg, der etableres ved tilslutning af en ny kunde (eller grupper af kunder), vil normalt blive afskrevet over f.eks. 40 år. Nogle elselskaber har indtægtsført tilslutningsbidraget fuldt ud i tilslutningsåret, medens andre har passiveret beløbet og afskrevet dette over samme levetid som det anlæg, der etableres. Årsregnskabsloven sigter mod at skabe periodisk sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Det indebærer, at modtagne tilslutningsbidrag som udgangspunkt passiveres og indtægtsføres over samme periode som de anlæg, de vedrører. I nogle situationer er der imidlertid begrænset behov for etablering af nye anlæg ved tilslutning af en ny kunde set i forhold til tilslutningsbidraget, hvilket kan tale for en løbende indtægtsførsel. Det regnskabsmæssigt indtægtsførte tilslutningsbidrag indgår som en del af de driftsmæssige indtægter, og dermed i opgørelsen af virksomhedens gennemsnitlige indtægter pr. leveret kwh. Bekendtgørelsen indeholder ikke regler om den regnskabsmæssige behandling af tilslutningsbidrag. Virksomhederne bør vælge den fremgangsmåde, der giver det mest retvisende resultat. Fremgangsmåden skal fremgå af årsrapporten. Eventuel ændring af princip fra løbende indtægtsførsel til periodisering over de underliggende aktivers løbetid, eller omvendt, kan ske fremadrettet. 11

14 8 Pensionsforpligtelser En række netvirksomheder har i medfør af bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 optaget deres pensionsforpligtelser som et aktiv i balancen, der modsvarer forpligtelser til betaling af tjenestemandspensioner, som er optjent i perioden før 1. januar Efter bekendtgørelse nr. 944 kunne forpligtelsen afvikles over tarifferne som et særligt element i indtægtsrammen. Der var endvidere fastsat vilkår for afviklingsperioden og dermed afskrivningen af pensionsaktivet. Den nye bekendtgørelse opererer med en samlet indtægtsramme og reguleringspris. De berørte virksomheder vil fra 2005 fortsat kunne opkræve 2004-tariffen inkluderet den sum, der var indregnet til dækning af pensionsforpligtelserne. Bekendtgørelsen tager ikke selvstændigt stilling til den regnskabsmæssige behandling af pensionsforpligtelserne. Såfremt virksomheden ønsker det, vil den derfor kunne ændre den regnskabsmæssige behandling af pensionsforpligtelserne og afskrivningsprofilen for pensionsaktivet. Ændringen forelægges Energitilsynet til godkendelse, idet den valgte metode og afskrivningsprofilen som udgangspunkt skal afspejle selve forpligtelsen. Når pensionsforpligtelserne er afviklet, vil virksomheden kunne opnå en tilsvarende forbedring i sin forrentning, eller den vil kunne reducere sine priser. 9 Nødvendige nyinvesteringer Energitilsynet kan efter anmodning hæve reguleringsprisen for at sikre rum til forrentning og afskrivning af nødvendige nyinvesteringer. Bekendtgørelsen sondrer mellem ordinære investeringer (f.eks. reinvesteringer) og nødvendige nyinvesteringer. Ordinære investeringer kan ikke give anledning til forhøjelse af reguleringsprisen. Nødvendige nyinvesteringer omfatter investeringer i net og tilhørende tekniske anlæg, der tilfører det samlede anlæg nødvendig og væsentligt øget kapacitet og ydeevne. Hertil kommer investering i kabellægning, der gennemføres ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, jf. nedenfor. Under hensyn til net- og transmissionsvirksomheders pligt til at sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af elektricitet med tilhørende ydelser, og herunder blandt andet en pligt til at vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet, jf. elforsyningslovens 20, stk. 1, forudsættes det, at der løbende sker en vedligeholdelse og tilpasning af anlæggene til et tidssvarende teknologisk niveau inden for de gældende indtægtsrammer. Ændringer og renoveringer af distributionsnet, transmissionsnet og tilhørende tekniske anlæg, som primært udføres af hensyn til anlæggenes løbende drift og vedligeholdelse, kan derfor ikke begrunde en forhøjelse af re- 12

15 guleringspris eller rådighedsbeløb, heller ikke selv om de, i kraft af den teknologiske udvikling, medfører en vis opgradering af anlægget. Nødvendige nyinvesteringer omfatter ( 2, nr. 13): a) Kabellægning, der sker af hensyn til forsyningssikkerheden eller ud fra andre væsentlige samfundsmæssige hensyn. b) Andre netinvesteringer, der gennemføres i samarbejde med den systemansvarlige virksomhed, jf. elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 8. c) Nyinvesteringer, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder og væsentlige forstærkninger af nettet, der er begrundet i forsyning af nye og/eller større forbrugere samt begrundet i aftag af elektricitet fra nye og/eller større produktionssteder. Ad a) Kabellægning vil som udgangspunkt være omfattet af begrebet nødvendige nyinvesteringer, medmindre der er tale om kabellægning, der strider mod væsentlige samfundsmæssige hensyn. Kabellægning af hensyn til eksempelvis sikkerhedsmæssige forhold generelt eller landskabelige forhold vil være omfattet af begrebet væsentlige samfundsmæssige hensyn, mens samfundsnytten af f.eks. parallel nedlægning af kabler vil være tvivlsom, hvorfor den i givet fald skal dokumenteres særskilt. I forbindelse med en kabellægning kan det besluttes at udskifte den transformerstation, hvortil kablet tilsluttes. Udskiftningen af transformerstationen er som udgangspunkt ikke en nødvendig nyinvestering i bekendtgørelsens forstand, men en reinvestering, der ikke i sig selv kan udløse en forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. Ændringer eller etablering af transformerstationer, der er en teknisk forudsætning for anvendelsen af det nye kabelnet, vil dog kunne anses som en del af kabellægningen. Ad b) Virksomheden skal dokumentere, at investeringerne bygger på en fælles forståelse med den systemansvarlige virksomhed på baggrund af bestemmelserne i elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 8. For investeringer i transmissionsnet over 100 kv gælder tillige, at de kræver ministerens godkendelse, jf. 21, stk. 1, i elforsyningsloven. Denne fælles forståelse skal afspejles i de anlægsplaner, som udarbejdes af Energinet.dk i samarbejde med de regionale transmissionsselskaber. Anlægsplanerne omhandler samlede langsigtede planer for udbygningen og vedligeholdelsen af transmissionskapaciteten i det sammenhængende net, herunder planer for renovering samt om- og udbygninger af systemet. Inden for denne fælles ramme træffer de enkelte transmissionsvirksomheder principbeslutning om konkrete investeringer, der skal gennemføres inden for de nærmeste år. Energinet.dk godkender efterfølgende beslutningen ved en anlægsaftale. 13

16 Det forudsættes i denne forbindelse, at der i anlægsaftalerne skelnes klart mellem nødvendige nyinvesteringer, der giver mulighed for en forhøjelse af rådighedsbeløbet, og andre investeringer, herunder f.eks. reinvesteringer og levetidsforlængelser. Nødvendige nyinvesteringer er investeringer, der sikrer nødvendig ny kapacitet, samt væsentlige omlægninger af den overordnede netstruktur, som er nødvendige for at sikre forsyningssikkerheden, og som er omfattet af de nævnte fælles planer og anlægsaftaler. Ad c) Ikke alle nyinvesteringer er omfattet af bekendtgørelsens bestemmelse om investeringer, der kan begrunde en forhøjelse af virksomhedens reguleringspris eller rådighedsbeløb. Nyinvesteringer i helt nye forsyningsområder er omfattet, men ikke investeringer til brug for tilslutning af enkelte mindre aftagere inden for eksisterende forsyningsområder. Væsentlige forstærkninger af nettet vil være omfattet, såfremt disse er begrundet i forsyning af nye forbrugere, eller et væsentligt øget aftag fra eksisterende større forbrugere. Endelig er væsentlige forstærkninger af nettet omfattet, såfremt de er begrundet i aftag af elektricitet fra helt nye og/eller større produktionssteder. Forstærkninger af nettet kan efter denne bestemmelse omfatte transformerstationer, som indgår i forstærkningen. Forstærkninger af nettet, der ikke er begrundet i servicering af konkrete nye eller større forbrugere eller produktionssteder, må betragtes som reinvesteringer. De er dermed ikke omfattet af bekendtgørelsen bestemmelser om nødvendige nyinvesteringer, der kan udløse en forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. Endelig er investeringer i andre anlæg, som ikke er en del af nettet eller de tilhørende tekniske anlæg, f.eks. administrationsbygninger, ikke omfattet. Såfremt der med investeringen opnås indtægter eller besparelser i et omfang, der i sig selv sikrer den fulde forrentning og afskrivning af investeringen, vil investeringen ikke kunne medføre en forhøjelse af reguleringsprisen. I dette tilfælde gennemfører virksomheden sin investering uden inddragelse af Energitilsynet. En stigning i reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet ved nødvendige nyinvesteringer skal være begrundet i, at selskabet kun ved en prisstigning fuldt ud vil kunne afskrive investeringen og forrente den med en forrentning svarende til den lange byggerente plus 1 procentpoint. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skal således sikre, at mankoen kan dækkes, jf. 13, stk. 2, 2. sidste punktum. Såfremt anlægget ikke er omfattet af reglerne om nødvendige nyinvesteringer, vil ændringen ikke påvirke reguleringsprisen/rådighedsbeløbet. Forhøjelse af reguleringsprisen sker efter ansøgning til Energitilsynet. Med henblik på at sikre en smidig administration af reglerne, som giver virksomheden et oplyst grundlag at træffe sin 14

17 investeringsbeslutning på, anbefales virksomhederne at følge den nedenfor beskrevne procedure: En virksomhed, der påtænker en nyinvestering, anmoder Energitilsynet om en forhåndstilkendegivelse af, om investeringen falder inden for bekendtgørelsens definition af nødvendige nyinvesteringer. Såfremt der er tale om en nødvendig nyinvestering i bekendtgørelsens forstand, fremsender virksomheden, når investeringen er gennemført, dokumentation for omkostningerne ved investeringen, samt en beregning af forventede fremtidige indtægter, besparelser og driftsomkostninger som følge af investeringen. Med udgangspunkt i dette materiale beregner virksomheden endvidere behovet for en forøgelse af reguleringsprisen, således at virksomheden vil kunne opnå den fulde forrentning og afskrivning af investeringen fra idriftsættelsestidspunktet. Energitilsynet vurderer den fremsendte dokumentation. Såfremt dokumentationen og beregningen kan godkendes, hæver Energitilsynet virksomhedens reguleringspris fra idriftsættelsestidspunktet for investeringen. Ved længerevarende projekter (f.eks. omfattende kabellægning eller omfattende udbygninger), kan virksomheden aftale en periodisk anmeldelse, således at de ovenfor nævnte beregninger kan foretages for grupper af investeringer. Energitilsynet kan fastsætte nærmere regler for ansøgningerne og for formen og indholdet i den nødvendige dokumentation. Når disse foreligger, vil der her blive etableret et link til reglerne på Energitilsynets hjemmeside. Energitilsynet kan endvidere pålægge virksomheden efterfølgende at dokumentere, at de forventede indtægter og besparelser ved investeringen er realistiske i forhold til de faktisk opnåede. Herudover er der ikke krav om, at virksomheden efterfølgende skal honorere særlige dokumentationskrav for gennemførte nyinvesteringer, der har medført en forøgelse af reguleringsprisen. 10 Anlæg gennemført i regning for 3. mand I forbindelse med byudvikling eller ud fra andre lokale eller regionale hensyn kan 3. mand have behov for, at der sker ændringer i et anlæg. I så fald kan det aftales, at denne 3. mand betaler anlægsændringerne, når arbejdet er udført. Væsentlige anlægsinvesteringer, der betales af 3. mand, holdes regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige aktiviteter. Energitilsynet kan udforme skemaer til indberetning af disse oplysninger. 15

18 Indtægter, som en netvirksomhed eller en regional transmissionsvirksomhed oppebærer som betaling fra 3. mand til dækning af omkostninger ved anlægsinvesteringer, og som alene dækker medgåede omkostninger, indgår ikke i beregningen af differencer i forbindelse med virksomhedens indtægtsrammer, ligesom de ikke indgår i beregningen af virksomhedens forrentning. Anlæg, der betales af 3. mand indgår ikke i virksomhedens afskrivningsgrundlag, idet de anses som straks-afskrevet. I det tilfælde et sådant anlæg afløser et eksisterende anlæg, der samtidig skrottes og dermed udgår af afskrivningsgrundlaget skal netvirksomheden eller den regionale transmissionsvirksomhed give meddelelse til Energitilsynet, såfremt virksomheden ønsker, at det nye anlæg skal indgå i beregningen af virksomhedens forrentningsprocent. I så fald indgår anlægget med en værdi, der højst svarer til værdien af det skrottede anlæg på skrotningstidspunktet, og med en afskrivningsperiode, der højst svarer til det, der ville have været den resterende afskrivningsperiode for det skrottede anlæg, således at virksomheden ved beregningen af virksomhedens forrentning ikke stilles ringere end før etableringen af det nye anlæg. Energitilsynet kan udforme skemaer til anmeldelse af disse oplysninger. Såfremt der er tale om delvis omkostningsdækning fra 3. mand, skal dette klart fremgå af såvel en skriftlig aftale herom som af virksomhedens regnskaber, idet der skal være den nødvendige regnskabsmæssige adskillelse mellem de dele, der betales af 3. mand, og resten af anlægget. Ved væsentlige anlægsinvesteringer forstås investeringer, hvor betalingerne fra 3. mand i forbindelse med omkostningsdækningen medfører en forøgelse af virksomhedens indtægter på det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. eller kr., jf. bekendtgørelsens 13, stk Råderummet i Råderummet er et udtryk for den uudnyttede del af den samlede indtægtsramme for sektoren for 2004 med efterfølgende justeringer. Råderummet kan anvendes til omfordeling mellem virksomhederne under den samlede ramme. Råderummet beregnes som den samlede værdi af pålagte eller frivillige nedsættelser af reguleringspriserne, hhv. rådighedsbeløbene. Råderummet administreres af Energitilsynet til gavn for nødlidende virksomheder. En virksomhed anses for nødlidende, hvis den over for Energitilsynet kan dokumentere, at den ikke inden for sin reguleringspris eller rådighedsbeløb kan gennemføre nødvendige aktiviteter, dvs. aktiviteter, der er en forudsætning for, at den kan løse sine bevillingspligtige opgaver. For at kunne sikre en effektiv drift på længere sigt bør enhver virksomhed inden for sin indtægtsramme kunne dække nødvendige driftsomkostninger samt afskrivninger af net og øvrige tekniske anlæg, idet afskrivningerne udgør en del af det økonomiske grundlag for nødvendige reinvesteringer. I udgangspunktet bør en virksomheds indtægtsramme derfor kunne dække 16

19 disse omkostninger. Hvis en virksomhed kan dokumentere, at den har haft særligt lave indtægter i 2004, og dermed en tilsvarende lav indtægtsramme for de følgende år, således at indtægterne ikke kan dække nødvendige omkostninger til drift og afskrivninger, vil virksomheden kunne søge Energitilsynet om en opskrivning af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet med virkning pr. den 1. januar Såfremt en virksomhed herudover kan dokumentere, at den ikke kan gennemføre aktuelle nødvendige aktiviteter, vil den kunne søge Energitilsynet om en forøgelse af indtægtsrammen. Ved behandling af en ansøgning tager Energitilsynet hensyn til mulighederne for lånefinansiering, således at indtægtsrammen alene hæves til et niveau, der sikrer forrentning og afdrag på et lån. Et synspunkt om, at virksomheden ikke kan opnå den tilladte forrentning, kan ikke begrunde en forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. En forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet under henvisning til 13, stk. 5, er varig, medmindre helt særlige hensyn i den konkrete situation tilsiger, at Energitilsynet giver tilladelse til en forhøjelse i form af et engangsbeløb. Det kunne f.eks. være relevant til afhjælpning af omkostninger i forbindelse med ulykker. Inden for den nye varige reguleringspris eller rådighedsbeløb vil virksomheden kunne opnå en forrentning gennem effektivisering. Nødlidende virksomheder vil på lige fod med alle andre blive benchmarket og pålagt effektiviseringskrav fra 2008, jf. afsnit 14. Råderummet skal ikke nødvendigvis udnyttes. Hvor forsyningssikkerhedsmæssige hensyn taler for det, kan råderummet i et år overskrides. 12 Forrentning og afskrivninger på aktiver. Virksomheden har mulighed for gennem effektivisering at opnå og forbedre sin forretning. Beregningen af forrentningen tager udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før finansielle poster og skat. Forrentningsprocenten beregnes som forholdet mellem den opnåede forrentning og virksomhedens nødvendige kapital, jf. 2, nr. 12, opgjort ultimo reguleringsåret. Når virksomheden opnår en forrentningsprocent, der overstiger den lange byggerente plus 1 procentpoint, vil virksomhedens reguleringspris blive reduceret med en procentsats, der modsvarer overskridelsen. Dog kan reguleringsprisen højst blive reduceret med 2 procent pr. år. For at sikre en korrekt beregning af virksomhedens forrentning, skal virksomheden være opmærksom på en korrekt sondring mellem ordinære driftsposter og finansielle poster. Det præ- 17

20 ciseres, at gebyr ved for sen betaling indgår under driftsindtægterne. I den udstrækning der opkræves renter ved for sen betaling, indgår disse derimod under finansielle indtægter, forudsat at de opkræves særskilt, at de er beregnet som en andel af det skyldige beløb, og at de er beregnet procentuelt i forhold til varigheden af restancen. I koncernforhold skal virksomhederne være opmærksomme på, at de interne afregningsvilkår fastsættes på en sådan måde, at reelle finansielle omkostninger ikke afregnes som driftsomkostninger f.eks. gennem fastsættelse af meget usædvanlige betalingsbetingelser. I givet fald kan disse vilkår blive tilsidesat som omgåelse, idet virksomhederne skal tilrettelægge interne aftaler ud fra markedsbestemte vilkår, jf. elforsyningslovens 46. Forrentningsgrundlaget udgøres som nævnt af den nødvendige kapital ( 2, nr. 12) svarende til den opgjorte værdi af virksomhedens netaktiver ved udgangen af regnskabsåret med et tillæg på 2 procent, som udtryk for virksomhedens omsætningskapital. Procenttillægget kompenserer i nogen grad virksomhedens pengebinding i arbejdskapital (bl.a. til reservedelslager, debitorer, leverandørgæld). Værdiopgørelse og afskrivninger sker efter reglerne i 16. Principperne for værdiopgørelse og afskrivning svarer til årsregnskabsloven med visse præciseringer. Aktiver med en anskaffelsessum under den skattemæssige bundgrænse kan udgiftsføres i anskaffelsesåret, men virksomheden kan frit vælge at aktivere alle aktiver. Afskrivninger på aktiver, som er idriftsat forud for den 1. januar 2005, opgøres på grundlag af aktivets værdi ultimo 2004 opgjort efter 15 og 16 i bekendtgørelse nr. 899 af 30. august Afskrivning foretages med lige store årlige beløb over den restlevetid, som aktivet havde ultimo Anskaffelser efter den 31. december 2004, herunder idriftsættelse af anlæg, der ultimo 2004 var under opførelse, aktiveres og afskrives med lige store årlige beløb over anlæggenes restlevetid. Afskrivningerne beregnes på grundlag af de bogførte anskaffelsespriser inkl. byggerenter, jf. 16, stk. 3. Netaktiver, der skrottes, udgår af afskrivningsgrundlaget, jf. 16, stk Afvikling af underdækning for årene Virksomheder, der i årsrapporten for 2003 har opgjort en akkumuleret underdækning for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2003, kan afvikle denne over indtægterne, under forudsætning af at reguleringsprisen henholdsvis rådighedsbeløbet ikke overskrides. Afviklingen skal være afsluttet senest ved udgangen af

21 En eventuel overdækning ved udgangen af 2003 har ingen indvirkning på indtægtsrammerne efter dette tidspunkt. 14 Regnskabsaflæggelse Der skal årligt aflægges regnskab til Energitilsynet. Regnskabet hedder årsrapport i den nye bekendtgørelse og skal i forhold til årsregnskabslovens årsrapport indeholde en række supplerende oplysninger til brug for tilsynet med virksomhedens prisfastsættelse. Årsrapporten til Energitilsynet skal i det omfang, det er relevant for virksomheden, redegøre for afvikling af historisk underdækning, afvikling af differencer, afvikling af pensionsforpligtelser, forrentningsforhold samt en fyldestgørende redegørelse for de forhold, der fremgår af bekendtgørelsens 14, der kan begrunde en sænkning af reguleringsprisen. Der kan principielt godt være forskel mellem årsrapporten, der anmeldes til Energitilsynet, og virksomhedens eksterne årsrapport. F.eks. vil en værdiregulering i en ekstern årsrapport af netaktiverne ved en virksomhedsoverdragelse ikke få indflydelse på værdien af de netaktiver, der efter bekendtgørelsen kan indgå i forrentningen, jf. 16, stk. 3. Såfremt virksomheden udøver sideordnet aktivitet, der ikke er udskilt i et andet selskab, jf. bkg. nr. 358 af 20. maj 2003 om sideordnede aktiviteter, vil disse indtægter og udgifter der skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra de bevillingspligtige aktiviteter - ligeledes skulle holdes uden for den årsrapport, som anmeldes til Energitilsynet. I helt særlige tilfælde kan en virksomhed afholde omkostninger eller indtægter direkte over egenkapitalen f.eks. i form af omkostninger ved en kapitalforhøjelse eller korrektion af fundamentale fejl. Sådanne posteringer på egenkapitalen skal i årsrapporten behandles som driftsmæssige indtægter henholdsvis driftsomkostninger før skat. Kontrollen med årsrapportens korrekthed sker først og fremmest ved den krævede revisionsmæssige gennemgang og revisionspåtegning, der foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor. Den revisionsmæssige gennemgang og revisorpåtegningen af årsrapporten udelukker ikke, at Energitilsynet kan foretage en selvstændig vurdering af virksomhedens forhold. Energitilsynet vil efter behov kunne udmelde en revisorinstruks i medfør af bekendtgørelsens 22. Tidsfristen for fremsendelse af årsrapporten til Energitilsynet er 31. maj i året efter afslutning af reguleringsåret. Energitilsynet offentliggør årsrapporterne via Tilsynets hjemmeside. 19

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven I medfør af 69, stk. 2, 70, stk. 2 og 10, 78, stk. 3 og 88 i lov om elforsyning,

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning NB! Ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er markeret med rødt, undtagen konsekvensrettelser af paragrafhenvisninger o. lign. Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL 2017

VEJLEDNING, APRIL 2017 VEJLEDNING, APRIL 2017 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2016 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2016 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70 nr. 96 23 54 00 1300 Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12 Jfc pwc Knøsgaard Transformatorforening CVR-nr. 13 37 78 12 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Energy Eldistribution A/S OVER

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S

Thy-Mors Energi Elnet A/S Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 2108 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING

Læs mere

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE Vordingborg Elnet A/S Brovejen 10 4760 Vordingborg 2. september 2016 Detail & Distribution 12/09083 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 13. marts 2015 Sag 13/08953 og 13/08758 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 11. november 2016 Detail & Distribution 12/09081 AE BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2015 I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MARTS 2016 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 3 DOKUMENTATION...

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SEN A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 31. maj 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09066 Initialer KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR SEN FOR REGU- LERINGSÅRENE 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af klima- og energiminister Connie Hedegaard Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Sikring af

Læs mere

Vestjyske Net 150 kv A/S over Energitilsynet af 29. juni 2007 Ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb

Vestjyske Net 150 kv A/S over Energitilsynet af 29. juni 2007 Ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb (Elforsyning) Vestjyske Net 150 kv A/S over Energitilsynet af 29. juni 2007 Ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr

pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712

Læs mere

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar ENERGITILSYNET Bilag til punkt 4.a Energitilsynets møde den 25. juni 2013 27. juni 2013 Detail & Distribution 12/05012, 12/09057 /JST/LCH/MBK/LAA/TS Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Viby Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MAJ 2017 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 2 DOKUMENTATION...

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, APRIL 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE ENERGITILSYNET ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF INVESTERING

Læs mere

Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering

Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering Anders Stouge, vicedirektør Net-temadag, den 3. december 2014 3 formål 3 indsatsområder 16 hovedanbefalinger 97 konkrete vurderinger og anbefalinger 5 hensyn

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej 5 8450 Hammel 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0127 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Hammel Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 24. april 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

REGULATORISKE KONSEKVENSER VED NETVIRKSOMHEDERS AFHÆNDELSE AF ANLÆGSAKTIVER

REGULATORISKE KONSEKVENSER VED NETVIRKSOMHEDERS AFHÆNDELSE AF ANLÆGSAKTIVER PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEBMER 2015 REGULATORISKE KONSEKVENSER VED NETVIRKSOMHEDERS AFHÆNDELSE AF 29. september 2015 Detail & Distribution 15/00322 AE, LRN RESUMÉ 1. DONG Energy Eldistribution

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere