Oktober Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv"

Transkript

1 Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

2 Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den i gave til barnet 2. Barnet låner pengene til køb af lejligheden 3. Forældre køber lejligheden og lader barnet bo i den Forældre køber lejligheden og giver den i gave til barnet Hvis forældrene køber lejligheden til barnet og videregiver med det samme denne i gave, betyder det, at der skal betales gaveafgift på 15% af lejlighedens værdi. I nogle situationer kan værdien opgøres til seneste offentlige vurdering minus 15% uanset købsprisen. Fremtidige stigninger og evt. tab påhviler barnet, ligesom de løbende omkostninger ved lejligheden betales af barnet. Det er værd at bemærke, at der hvert år kan gives en gave fra hver forælder på kr. (2012) til barnet, uden at det medfører gaveafgift. Dette er ikke den typiske model ved forældrekøb af lejlighed; det er ofte en af de to andre modeller, som er mest optimal, både skatte- og likviditetsmæssigt. Barnet låner pengene til køb af lejligheden Ved at forældrene låner pengene til barnet til køb af lejligheden, skal der ikke betales gaveafgift. Lånet kan mellem forældre og barn ydes rente- og afdragsfrit uden skattemæssige konsekvenser. Dette kræver, at udlånet er på anfordringsvilkår. Et lån på anfordringsvilkår er et lån, der kan kræves tilbagebetalt med øjeblikkeligt varsel. Hvis man overvejer at købe en andelslejlighed, kan denne model i nogle tilfælde være bedste løsning. Mange andelsforeninger har via vedtægterne besluttet, at fremleje ikke er tilladt, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, at forældrene ejer og udlejer til barnet. Fremtidige stigninger og evt. tab påhviler barnet, ligesom de løbende omkostninger ved lejligheden betales af barnet. Det er værd at bemærke, at der hvert år kan gives en gave fra hver forælder på kr. (2012) til barnet, uden at det medfører gaveafgift. Forældre køber lejligheden og lader barnet bo i den Denne model er den traditionelle forældrekøbsmodel, hvor forældrene ejer lejligheden og udlejer denne til barnet. Fremtidige værdifald eller -stigninger tilfalder forældrene, ligesom de løbende omkostninger ved lejligheden betales af forældrene, som dog får en lejeindtægt fra barnet. Dog er der mulighed for at videresælge til barnet til vurderingen minus 15%, som kan give mulighed for en skattefri gevinst til barnet senere hen. Der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed, hvor forældrene årligt skal udarbejde et regnskab og bliver beskattet af overskuddet ved udlejning eller får fradrag for underskuddet. Regnskabet er forholdsvis simpelt, og består udelukkende af en lejeindtægt og driftsomkostninger ved udlejningen (typisk fællesomkostninger, ejendomsskat, forsikring og vedligeholdelse). Der er endvidere fradrag for renteomkostningerne, se dog nedenfor under skatteberegningsmodeller. Lejligheden købes af forældrene og Barnet låner pengene til købet Købe lejligheden og udleje til barnet gives i gave til barnet Fordele Barnet får skattefri værdistigning Barnet får skattefri værdistigning Der spares ejendomsværdiskat Lånet kan ydes rente- og afdragsfrit Mulighed for fradrag for rente omkostninger i den personlige indkomst Mulighed for at videresælge lejligheden til barnet til vurderingen minus 15% Forældrene beskattes af driftsresultatet Ulemper Betaling af gaveafgift af lejlighedens værdi Ved værdifald på lejligheden er der betalt høj gaveafgift Ved værdifald på lejligheden reduceres gælden til forældrene ikke Der skal udarbejdes regnskab for udlejningsaktiviteten Beskatning ved salg af lejligheden

3 Skatteberegningsmodeller Almindelige regler Hvis man vælger at lade sig beskatte efter de almindelige regler, beskattes overskuddet før renter som personlig indkomst med op til 56% (2012). Renterne er kapitalindkomst og fradragsværdien vil være 33% (2012), forudsat at den samlede nettokapitalindkomst er negativ. Hvis man i forvejen har positiv nettokapitalindkomst, vil fradragsværdien være op til 45,5% (2012). Kapitalafkastordningen En anden mulighed er at lade sig beskatte efter kapitalafkastordningen (KAO). Fordelen ved denne er, at der er mulighed for at beregne et afkast (1% i 2012) af virksomhedens aktiver, som fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten. Dermed flyttes en del af indkomsten fra en beskatning på 56% til 33% 1. Der er desuden mulighed for at opspare en del eller hele resultatet før renter, hvor der kun betales en foreløbig skat på 25%. Dette kræver dog, at opsparingen efter skat bindes på en særskilt bankkonto (konjunkturudligningskonto). Forskellen mellem marginalskatten og 25% bliver en udskudt skat. Skatten kan derfor ikke undgås, men kan udskydes, indtil pengene hæves fra bankkontoen. Den anden helt klare fordel ved denne ordning er, at det er muligt at spare overskud op i virksomheden på samme måde som i et selskab, hvorved det på visse betingelser er muligt at minimere topskatten. Der betales en foreløbig skat på 25%, hvis overskuddet forbliver i virksomheden og investeres i fx en ny ejendom, obligationer eller lagerbeskattede investeringsforeningsbeviser. Forskellen mellem marginalskatten og 25% bliver en udskudt skat. Skatten kan derfor ikke undgås, men kan udskydes, indtil overskuddet hæves fra virksomheden til privatøkonomien, eller hvis man efterfølgende hæver mere end årets skattepligtige resultat. Det opsparede overskud beskattes desuden, hvis virksomheden efterfølgende får underskud. Dette sker i praksis ved, at den tidligere betalte virksomhedsskat tilbagetales som værende 25% af årets underskud. Det betyder derfor, at underskud fra udlejningen ikke kan fratrækkes i øvrig indkomst, så længe der er opsparet overskud fra tidligere år. Det beløb, der overføres fra virksomheden til privatøkonomien, og det beløb, der i virksomhedsordningen anses for en hævning, er styrende for at kunne optimere den skattepligtige indkomst. Følgende er eksempler på hævninger: Kapitalafkastordningen vælges for et år ad gangen samtidig med indsendelse af selvangivelsen. Det bør overvejes hvert år, hvilken ordning, der er mest fordelagtig. Det bør også tages i betragtning, at der kan være visse uhensigtsmæssige konsekvenser ved at udtræde af kapitalafkastordningen, hvis der er henlagt på konjunkturudligningskonto. Kontant udtræk fra virksomheden til privatøkonomien Beløb, der anses for at være hævet: - Værdi af fri bil - Multimedieskat - Kontingent til faglig A-kasse mm (ASE) Overførsel af gæld fra personen til virksomheden Overførsel af aktiver fra virksomheden til personen. Virksomhedsordningen Fordelen ved virksomhedsordningen (VSO) er, at virksomhedens renteomkostninger fratrækkes i den personlige indkomst med en skatteværdi på op til 56%. Herudover er der ved skattemæssigt overskud mulighed for at beregne et afkast af virksomhedens skattemæssige egenkapital (1% i 2012), som fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten. Dermed flyttes en del af indkomsten fra en beskatning på 56% til 33% 1 samtidig med, at der er opnået fradrag for virksomhedens renteomkostninger i den personlige indkomst. Eftersom der er fradrag for renteomkostningerne i den personlige indkomst, vil det være fordelagtigt at hæve et stort beløb fra virksomheden til privatøkonomien og dermed optage et lån i virksomheden. Dette er baggrunden for, at der er indført begrebet rentekorrektion. Hvis der overføres for store beløb fra virksomheden til privatøkonomien, beregnes en strafrente (1% i 2012), der tillægges den personlige indkomst og fratrækkes i kapitalindkomsten. Det er altså den modsatte effekt i forhold til kapitalafkastet. 1 Dette er under forudsætning af, at personen har negativ kapitalindkomst. Hvis kapitalindkomsten er positiv med mere end kr. ( kr. for ægtefæller) udgør beskatningen 45,5% af afkastet af virksomhedens skattemæssige egenkapital.

4 Det er derfor, man siger, at virksomhedsordningen har en selvregulerende effekt. Det er således ikke i strid med reglerne at optage en gæld i virksomheden og hæve denne til privatøkonomien, men fordelen vil på nogle punkter blive udlignet af rentekorrektionen. Der er dog visse optimeringsmuligheder, der skal vurderes individuelt. Virksomhedsordningen vælges for et år ad gangen samtidig med indsendelse af selvangivelsen. Det bør overvejes hvert år, hvilken ordning, der er mest fordelagtig. Idet det også tages i betragtning, at der kan være visse uhensigtsmæssige konsekvenser ved at udtræde af virksomhedsordningen. Skal jeg vælge kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen? Det er sjældent fordelagtigt at vælge beskatning efter de almindelige regler, så valget står som oftest mellem kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen. Virksomhedsskatteordningen er fordelagtig at anvende når: virksomhedens renteudgifter er større end renteindtægterne eller/og virksomhedens resultat tillagt lønindkomst er højere end grænsen for topskat ( kr. i 2012) og hævningerne levner plads til, at der kan spares op i virksomheden. Hvis der ikke er mulighed for at spare op i virksomhedsordningen, kan denne tommelfingerregel bruges i valget mellem kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen: Hvis de faktiske renteomkostninger i virksomheden er større end det kapitalafkast, der kan beregnes i kapitalafkastordningen, så er virksomhedsordningen mest fordelagtig Indkomst Skat Alm. regler KAO VSO Personlig indkomst Op til 56% Resultat før renter Resultat før renter - kapitalafkast Kapitalindkomst 33,7% - 45,5% Renter virksomhed Renter virksomhed + kapitalafkast Indkomst til virksomhedsbeskatning/ konjunkturudligning Fordele Ulemper 25% + udskudt skat Nej Enkel ordning Lav beskatning af renteindtægter Lav fradragsværdi af renteudgifter Ikke muligt at spare op Ikke muligt at få kapitalafkast Max. 25% af resultat før renter (konjunkturudligningskonto) Relativ enkel ordning Lav beskatning af renteindtægter Der kan spares op i ordningen Lav fradragsværdi af renteudgifter Konjunkturudligningsbeløb skal indbetales Kræver revisor Resultat efter renter - kapitalafkast + rentekorrektion + kapitalafkast - rentekorrektion Ja, hvis der ikke er hævet for meget Høj fradragsværdi af renteudgifter Der kan spares op i ordningen Høj beskatning af renteindtægter Besværlig ordning med mange specifikationer Kræver revisor

5 Salg af lejligheden Når lejligheden senere skal sælges, er en evt. fortjeneste skattepligtig for forældrene, og et evt. tab kan ikke fratrækkes, men kun modregnes i fremtidige skattepligtige gevinster ved salg af ejendomme. Forældrene har mulighed for at sælge lejligheden til barnet for en pris, der svarer til den seneste offentlige vurdering minus 15%. Dette gælder dog kun, hvis lejligheden ikke er vurderet som udlejet. Hvilket alternativ skal jeg vælge? Forældre betaler lejligheden og giver den i gave til barnet - er en forholdsvis dyr model rent likviditetsmæssigt, idet der skal betales gaveafgift. Fordelen er dog, at en eventuel fremtidig værdistigning tilfalder barnet skattefrit. Denne fordel opnås imidlertid også ved den model, hvor barnet låner pengene til købet af lejligheden. Generelt kan konkluderes, at hvis man forventer en fremtidig værdistigning i ejendommen, bør forældrene låne pengene til barnet, der så selv kan købe ejendommen. Hvis forældrene har midler stående i en eksisterende virksomhedsordning, kan det være mest fordelagtigt, at forældrene køber lejligheden og lader barnet bo i den. Markedsleje Udlejning til barnet skal ske på markedsmæssige vilkår, og skal derfor udgøres af en markedsleje. Barnet kan enten betale denne markedsleje løbende, eller det hele eller en andel heraf kan gives i gave til barnet. Det ændrer dog ikke noget for forældrene, for så vidt angår deres beskatning, da de altid skal beskattes af markedslejen. Hvis gaven udgør et større beløb end kr. (2012), vil der skulle betales 15% i gaveafgift. Hvis der ikke er indgået en almindelig lejekontrakt mellem forældrene og barnet, er der risiko, for at en for lav husleje i stedet bliver skattepligtig hos barnet som personlig indkomst. Vi anbefaler derfor, at der altid indgås lejekonkrakt med almindelig opsigelsesvarsel mv. mellem parterne. Som oftest kan den mest fordelagtige model dog være en kombination af ovenstående, hvilket skal vurderes i forhold til forventet markedsudvikling samt økonomisk situation. Hvis der er behov for uddybning af ovenstående, kan følgende kontaktes: Jane Dyhr Gadegaard Tlf Brian Hansen Tlf

6 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet

Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet Industrigruppe Finans Maj 2013 Analyse af investeringsforeningssektoren Agendaen nu og fremadrettet Indledning 2 Årets undersøgelse af udfordringerne i investeringsforeningssektoren 1 har fokuseret på

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Kom godt fra start med din virksomhed

Kom godt fra start med din virksomhed Kom godt fra start med din virksomhed 18. november 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Program 1. Velkomst 2. Forretningsplaner 3. Valg af virksomhedsform 4. Finansiering og investorstrategi 5. Skattemæssige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere