A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis"

Transkript

1 A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens hovedkonklusioner Den 11.september 2012 Ref SAA/JPN Dir pct. af alle udskrivninger sker om fredagen. Der udskrives 1/6 flere på fredage end gennemsnittet af dagene mandag-torsdag. Ser man alene på udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse, er der 20 pct. flere om fredagen end gennemsnittet af dagene mandagtorsdag. På 29 ud af de 33 sygehuse i undersøgelsen er fredag den dag i ugen, hvor der er flest udskrivninger, som følges af en genindlæggelse. Fredagseffekten er især udtalt for personer på 65 år og derover. Her er det på 30 ud af de 33 sygehuse, at fredag den dag, hvor der sker flest udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse. Det tilsvarende tal for de under 65-årige er 20 ud af 33 sygehuse. Profilerne henover ugen er ganske forskellige på tværs af sygehusene. På det sygehus, hvor fredagseffekten er mest udtalt, er antallet af udskrivninger, som fører til en genindlæggelse, 46 pct. højere end antallet på en mandag. På det sygehus, hvor der er færrest udskrivninger om fredagen i forhold til om mandagen er der derimod 23 pct. færre. Det sygehus med den højeste genindlæggelsesprocent for udskrivninger om fredagen har ca. tre gange så mange udskrivninger, som fører til en ny indlæggelse, som det sygehus med den laveste genindlæggelsesprocent (hhv. ca. 12 og 4 pct.). Store sygehuse (flest udskrivninger pr. år) udskriver oftere patienter om fredagen i forhold til dagene tidligere på ugen sammenlignet med små sygehuse (1/3 af sygehusene med færrest udskrivninger pr. år). På de store sygehuse er der således 21 pct. flere udskrivninger om fredagen, der efterfølges af en ny indlæggelse, end gennemsnittet af mandag-torsdag. På de små sygehuse er forskellen kun på 15 pct. Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax Side 1/24

2 Baggrund I KL s analyse Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse påvistes det, at fredag er den dag i ugen, hvor der sker flest udskrivninger fra sygehusene, mens mandag er den hverdag, hvor der udskrives færrest. Dette mønster gør sig gældende for alle aldersgrupper, men dog i lidt større udstrækning for de ældre på 65 år og derover end for de yngre aldersgrupper. Analysen viste også, at patienter, der udskrives på en fredag i gennemsnit har en lidt kortere liggetid end patienter, der udskrives tidligere på ugen. Endelig viste analysen, at en lidt større andel af de 65+ åriges udskrivninger, der sker om fredagen, efterfølges af en ny indlæggelse indenfor de første 30 dage efter udskrivningen, end for de udskrivninger, der sker tidligere på ugen. Ovennævnte analyse så på det samlede billede på landsplan, og gav derfor ikke indblik i variationerne mellem sygehusene med hensyn til deres udskrivningspraksis og koblingen til genindlæggelser. Et skævt udskrivningsmønster henover ugen har betydning for kravene til kommunernes indretning af beredskabet til at modtage plejekrævende borgere og betyder også en ressourcemæssig belastning af kommunerne. Denne problemstilling må formodes at blive forstærket i det omfang, der er store variationer i sygehusenes udskrivningspraksis. Dette kan samtidig have betydning for risikoen for, at en udskrivning efterfølges af en ny indlæggelse. Analyse I denne analyse vil der blive set nærmere på, hvordan udskrivninger, der følges af en genindlæggelse inden for 30 dage, fordeler sig henover ugen på de enkelte sygehuse. Antallet af udskrivninger på en given ugedag, som efterfølges af en genindlæggelse, er produktet af antallet af udskrivninger og genindlæggelsesprocenten på den givne ugedag. Er der på en given ugedag en særlig høj forekomst af mange udskrivninger, som efterfølges af en genindlæggelse, sammenlignet med andre ugedage, da må det afspejle, at sygehuset har en stor skævhed i udskrivningsmønsteret henover ugen og/eller en forhøjet genindlæggelsesprocent for udskrivninger på den pågældende ugedag. Genindlæggelser defineres som fornyet kontakt inden for 30 dage, dvs. en ny akut indlæggelse, der ikke sker som følge af en ulykke eller som henvisning fra et sygehus. Definitionen stiller ikke krav om, at den fornyede indlæggelse skal ske inden for samme diagnosegruppe eller sygehus. 2

3 Data Data omhandler sygehusudskrivninger for 2011 ekskl. DUSAS og hospice. Udskrivningerne er fordelt efter ugedag. Når der særskilt tales om udskrivninger, som efterfølges af en ny indlæggelse inden for 30 dage, altså en genindlæggelse, er det således udskrivningsdagen for den forudgående indlæggelse, som udskrivningerne fordeles efter. Når genindlæggelsesprocenten opgøres, skal det bemærkes, at der er ca. 600 udskrivninger, hvor den forudgående udskrivningsdag ikke kendes. Disse udskrivninger er ikke medtaget i opgørelsen af genindlæggelsesprocenten. Det kan betyde, at antallet af genindlæggelser og genindlæggelsesprocenten undervurderes. Sygehuse er kun medtaget i opgørelsen, hvis der i hver af grupperne 65- årige og derover eller under 65 år er mindst 150 årlige udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse inden 30 dage. Der er i alt 33 sygehuse, som opfylder dette kriterium 1. Resultater Generelt om udskrivninger fordelt på ugedage På de 33 sygehuse, som indgår i analysen, var der i 2011 ca. 1,1 mio. patienter indlagt 2. Hovedparten af disse patienter, 84 pct., udskrives i løbet af de fem hverdage. 16 pct. af samtlige udskrivninger ligger i weekenden. Derimod udskrives ca. 19 pct. af patienter på en fredag. Det er flere patienter end på de øvrige hverdage. Antal udskrivninger om fredagen ligger 1/6 højere end gennemsnittet af dagene mandag-torsdag. Antallet af udskrivninger er støt stigende i løbet af hverdagene. Sammenlignes antallet af udskrivni n- ger om fredagen med udskrivningerne om mandagen er forskellen på 28 pct. flere patienter om fredagen, jf. figur 1. 1 Det skal bemærkes, at Region Sjællands sygehusvæsen indgår i analysen som et samlet sygehusvæsen. 2 Det er alle indlæggelser, dvs. både de planlagte og akutte indlæggelser. 3

4 Figur 1. Udskrivninger om fredagen i pct. af udskrivninger om mandagen i 2011, alle aldersgrupper. Pct Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Note: Kun udskrivninger, hvor der sker en ny indlæggelse inden for 30 dage, indgår i tæller hhv. nævner. Sygehuse er udeladt af opgørelsen, hvis der i mindst én af aldersgrupperne er færre end 150 årlige udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse. Der er ikke den store variation i genindlæggelsesprocenten fordelt efter ugedag. Der er dog en smule flere patienter som udskrives om mandagen og fredagen, som genindlægges end patienter som udskrives i løbet af ugens øvrige dage, jf. figur 2. Figur 2. Genindlæggelsesprocenten fordelt efter ugedag. Pct Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 4

5 Det højere genindlæggelsesniveau for udskrivninger om mandagen kan evt. forklares ved, at der i højere grad sker overflytninger mellem sygehuse efter endt weekend, jf. bilagstabel 4. Der er dog særligt genindlæggelsesprocenten om fredagen, som har betydning, da udskrivningsvolumen om fredagen er langt større end om mandagen, hvilket naturligvis fører til langt flere genindlæggelser. Sammenligner man genindlæggelsesprocenten om fredagen med gennemsnittet for dagene mandag-torsdag er der ca. 0,2 pct. point forskel. Det svarer til, at det er knap 3 pct. mere sandsynligt at blive genindlagt efter en udskrivning på en fredag end efter en udskrivning en af dagene mandag-torsdag. Den underliggende forskel kan være større for så vidt, at en relativt større del af genindlæggelserne i ugens første fire dage udgøres af overflytninger mellem sygehuse. Udskrivninger, der følges af en ny indlæggelse I det følgende vil der alene blive set på udskrivninger, der følges af en ny indlæggelse inden 30 dage. Det drejer sig om i alt ca af de i alt 1,1 mio. udskrivninger fra sygehusvæsenet. Kombinationen af den systematiske udskrivning af patienter om fredagen samt genindlæggelsesprocenten betyder, at på de 33 sygehuse, som indgår i opgørelsen, er 23 pct. flere udskrivninger om fredagen, der efterfølges af en genindlæggelse, end på en gennemsnitlig mandag, jf. figur 3. Det er en afspejling af, at der udskrives flere personer om fredagen end om mandagen, jf. ovenfor samt KL s analyse Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse. Måler man i stedet fredag mod gennemsnittet af mandag-torsdag er der ca. 20 pct. flere udskrivninger om fredagen, der efterfølges af en ny indlæggelse. Profilerne henover ugen er ganske forskellige på tværs af sygehusene. På det sygehus, hvor fredagseffekten er mest udtalt, er antallet af udskrivninger, som fører til en genindlæggelse, 46 pct. højere end antallet på en mandag. I den modsatte ende af skalaen finder man et sygehus, hvor niveauet om fredagen er 23 pct. lavere end om mandagen, jf. figur 3. 5

6 Figur 3. Udskrivninger om fredagen i pct. af udskrivninger om mandagen på forskellige sygehuse, kun udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse inden 30 dage - alle aldersgrupper. Pct Sammenligner man i stedet fredage med gennemsnittet af mandag-torsdag spænder sygehusene fra at have 4 pct. færre til 39 pct. flere udskrivninger om fredagen, der efterfølges af en ny indlæggelse. På 29 ud af de 33 sygehuse i undersøgelsen er fredag den dag i ugen, hvor der er flest udskrivninger, som følges af en genindlæggelse. På det sidste sygehus er det én af dagene mandag-torsdag. Opdeler man patienterne i de to grupper under 65 år og 65 år og derover, fremgår det, at denne fredagseffekt især er udtalt for personer på 65 år og derover. For de 65 årige og derover er fredag den dag, hvor der sker flest udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse på 30 ud af de 33 sygehuse. For personer under 65 år gælder det 20 ud af de 33 sygehuse. Hertil kommer dog, at for de sygehuse, hvor der er samme maksimumsværdi på to eller flere dage i løbet af ugen, er fredag én af disse dage, jf. tabel 1. Tabel 1 Sygehuse fordelt efter den ugedag, hvor de har flest udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag To eller flere ugedage med samme maks. Under 65 år årige Alle I alt 6

7 Pct Der er relativt stor forskel på tværs af sygehusene med hensyn til patienter under 65 år. På det sygehus, hvor fredagseffekten er mest udtalt, er der om fredagen 51 pct. flere udskrivninger, der fører til en ny indlæggelse inden 30 dage, end på en mandag. Der er to andre sygehuse, hvor fredage ligger mindst 40 pct. over niveauet på mandagene. På det sygehus, hvor der er relativt færrest om fredagen set i forhold til om mandagen, ligger niveauet derimod 23 pct. under. Der er fem sygehuse, hvor niveauet på mandagene ligger under niveauet på fredage, jf. figur 4.1. Figur 4.1. Udskrivninger om fredagen i pct. af udskrivninger om mandagen på forskellige sygehuse. Kun udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse inden 30 dage, under 65 år Figur 4.2. Udskrivninger om fredagen i pct. af udskrivninger om mandagen på forskellige sygehuse. Kun udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse inden 30 dage, 65 år og derover Sammenligner man i stedet fredag med gennemsnittet af mandag-torsdag ligger antallet af udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse 55 pct. højere på det sygehus, hvor fredag ligger højest i forhold til gennemsnittet af ugens fire første dage. Mens, det ligger 20 pct. under på det sygehus, hvor fredag ligger lavest i forhold til gennemsnittet af ugens fire første dage. For de 65-årige og derover er der også stor spredning. På det sygehus, hvor fredagseffekten er mest udtalt, er der om fredagen 69 pct. flere udskrivninger, der fører til en ny indlæggelse inden 30 dage, end på en mandag. Der er desuden otte andre sygehuse, hvor fredage ligger mindst 40 pct. over niveauet på mandagene. På det sygehus, hvor der er relativt færrest om fredagen set i forhold til om mandagen, ligger niveauet derimod 24 pct. under. Der er dog kun to sygehuse, hvor niveauet på fredage ligger under niveauet på mandage, jf. figur 4.2. Pct

8 Sammenligner man i stedet fredag med gennemsnittet af mandag-torsdag ligger antallet af udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse 60 pct. højere på det sygehus, hvor fredag ligger højest i forhold til gennemsnittet af ugens fire første dage. Mens, det ligger 5 pct. over på det sygehus, hvor fredag ligger lavest i forhold til gennemsnittet af ugens fire første dage. Der er således på den ene side en tydelig fredagseffekt på langt de fleste sygehuse, men der er på den anden side stor forskel på tværs af sygehusene mht., hvor udtalt den er. Genindlæggelsesprocenter på tværs af sygehuse Vendes blikket mod genindlæggelsesprocenten for udskrivninger om fredagen, findes der ligeledes en variation mellem sygehusene. Det sygehus med den højeste genindlæggelsesprocent for udskrivninger om fredagen har ca. tre gange så mange udskrivninger, som fører til en ny indlæggelse, som det sygehus med den laveste genindlæggelsesprocent, jf. figur 5. Figur 5. Genindlæggelsesprocenten for udskrivninger om fredagen fordelt efter sygehus. Alle aldersgrupper Pct Variationen i genindlæggelsesprocenten for udskrivninger om fredagen er endnu større, når der ses på hver af de to aldersgrupper. Det sygehus med den højeste genindlæggelsesprocent for udskrivninger om fredagen har ca. 4,5 gange så mange udskrivninger, som fører til en genindlæggelse, som det sygehus med den laveste genindlæggelsesprocent, jf. figur Genindlæggelsesprocenten er generelt højere for patienter på 65 år og derover. På det sygehus, hvor flest patienter genindlægges efter en udskrivning om fre- 8

9 dagen, er det hele 15 pct. af alle patienter på 65 år og derover, som genindlægges. Pct Figur 6.1. Genindlæggelsesprocenten for udskrivninger om fredagen fordelt efter sygehus. Under 65 år Figur 6.2. Genindlæggelsesprocenten for udskrivninger om fredagen fordelt efter sygehus. 65 år og derover. Pct Forskelle mellem store og små sygehuse Ovenstående viste, at der er store forskelle mellem sygehusene. Forskellene kan bl.a. skyldes størrelsen på sygehusene og dermed, hvilke type behandlinger som foretages på de enkelte sygehuse. En inddeling af de 33 sygehuse i tre klynger 3, med 11 sygehuse i hver klynge, efter antallet af årlige udskrivninger, viser dog at der stadig er stor variation blandt sygehuse med omtrent samme størrelse mht. antal udskrivninger, der efterfølges af en genindlæggelse, jf. figur 7. Dermed er det ikke størrelsen af sygehusene, som kan forklare forskellene mellem udskrivninger om fredagen, der efterfølges af en genindlæggelse. 3 Klynge 1 består af de sygehuse med færrest udskrivninger, mens klynge 3 består af de sygehuse med flest årlige udskrivninger. 9

10 Figur 7. Udskrivninger om fredagen i pct. af udskrivninger om mandagen på forskellige sygehuse, alle aldersgrupper. Pct Klynge 1 Klynge 2 Klynge 3 Der er en tendens til, at sygehuse med færre udskrivninger, har en højere genindlæggelsesprocent, men også færre patienter som udskrives om fredagen, jf. tabel 2. Tabel 2. Genindlæggelsesprocent for udskrivninger om fredagen Genindlæggelsesprocent Klynge 1 Klynge 2 Klynge 3 Under 65 år 6,9 5,6 6,0 65+-årige 10,7 9,1 9,9 Alle 8,7 7,1 7,4 Note: Se note til tabel 1. Mens de sygehuse med flere årlige udskrivninger har en tendens til at udskrive patienterne om fredagen i forhold til om mandagen. Udskrivninger om fredagen i pct. af udskrivninger om mandagen er 27 pct. højere for sygehusene i klynge 3, mens det tilsvarende tal for klynge 1 er 12 pct. Forskellen mellem store og små sygehuse gør sig også gældende, hvis man i stedet ser på fredage i forhold til gennemsnittet af mandag-torsdag, men er dog af en mindre størrelsesorden (21 ctr. 15 pct.), jf. tabel 3. 10

11 Tabel 3. Antal udskrivninger om fredagen i pct. af udskrivninger om mandagen hhv. gennemsnittet af mandag-torsdag. (kun udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse inden 30 dage). Udskrivninger om fredagen i pct. af udskrivninger om mandagen Udskrivninger om fredagen i pct. af gennemsnittet af mandag-torsdag. Klynge 1 Klynge 2 Klynge 3 Klynge 1 Klynge 2 Klynge 3 Under 65 år årige Alle Note: Se note til tabel 1. 11

12 Bilagstabel 1. Udskrivninger, der følges af en ny indlæggelse inden for 30 dage, fordelt på ugedagen for den første udskrivning. Mandag=100 Antal årlige udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse inden 30 Alle aldersgrupper Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag dage Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms hospital Fredericia og Kolding Frederiksberg hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hospitalerne i Nordsjælland Hospitalsenheden Vest Hvidovre Hospital OUH Odense Universitetshospital Ouh Svendborg Region Sjællands sygehusvæsen Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg, Skive Rigshospitalet Skejby Sydvestjydsk Sygehus

13 Bilagstabel 1 (fortsat). Udskrivninger, der følges af en ny indlæggelse inden for 30 dage, fordelt på ugedagen for den første udskrivning. Mandag=100 Antal årlige udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse inden 30 Alle aldersgrupper Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag dage Sygehus Himmerland Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus Thy -Mors Sygehus Vendsyssel Vejle sygehus Aalborg Sygehus Århus Amtssygehus Århus Sygehus

14 Bilagstabel 2. Udskrivninger, der følges af en ny indlæggelse inden for 30 dage, fordelt på ugedagen for den første udskrivning. Mandag=100 Antal årlige udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse inden 30 Under 65 år Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag dage Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms hospital Fredericia og Kolding Frederiksberg hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hospitalerne i Nordsjælland Hospitalsenheden Vest Hvidovre Hospital OUH Odense Universitetshospital Ouh Svendborg Region Sjællands sygehusvæsen Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg, Skive Rigshospitalet Skejby Sydvestjydsk Sygehus

15 Bilagstabel 2 (Fortsat). Udskrivninger, der følges af en ny indlæggelse inden for 30 dage, fordelt på ugedagen for den første udskrivning. Mandag=100 Antal årlige udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse inden 30 Under 65 år Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag dage Sygehus Himmerland Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus Thy -Mors Sygehus Vendsyssel Vejle sygehus Aalborg Sygehus Århus Amtssygehus Århus Sygehus

16 Bilagstabel 3. Udskrivninger, der følges af en ny indlæggelse inden for 30 dage, fordelt på ugedagen for den første udskrivning. Mandag=100 Antal årlige udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse inden år og derover Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag dage Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms hospital Fredericia og Kolding Frederiksberg hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hospitalerne i Nordsjælland Hospitalsenheden Vest Hvidovre Hospital OUH Odense Universitetshospital Ouh Svendborg Region Sjællands sygehusvæsen Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg, Skive Rigshospitalet Skejby Sydvestjydsk Sygehus

17 Bilagstabel 3 (fortsat). Udskrivninger, der følges af en ny indlæggelse inden for 30 dage, fordelt på ugedagen for den første udskrivning. Mandag=100 Antal årlige udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse inden år og derover Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag dage Sygehus Himmerland Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus Thy -Mors Sygehus Vendsyssel Vejle sygehus Aalborg Sygehus Århus Amtssygehus Århus Sygehus

18 Bilagstabel 4. Udskrivninger fordelt på ugedag. Mandag=100 Antal årlige Alle aldersgrupper Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag udskrivninger Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms hospital Fredericia og Kolding Frederiksberg hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hospitalerne i Nordsjælland Hospitalsenheden Vest Hvidovre Hospital OUH Odense Universitetshospital Ouh Svendborg Region Sjællands sygehusvæsen Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg, Skive Rigshospitalet Skejby Sydvestjydsk Sygehus Sygehus Himmerland Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus Thy -Mors Sygehus Vendsyssel Vejle sygehus Aalborg Sygehus Århus Amtssygehus Århus Sygehus

19 Bilagstabel 5. Udskrivninger fordelt på ugedag. Mandag=100 Antal årlige Under 65 år Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag udskrivninger Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms hospital Fredericia og Kolding Frederiksberg hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hospitalerne i Nordsjælland Hospitalsenheden Vest Hvidovre Hospital OUH Odense Universitetshospital Ouh Svendborg Region Sjællands sygehusvæsen Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg, Skive Rigshospitalet Skejby Sydvestjydsk Sygehus Sygehus Himmerland Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus Thy -Mors Sygehus Vendsyssel Vejle sygehus Aalborg Sygehus Århus Amtssygehus Århus Sygehus

20 Bilagstabel 6. Udskrivninger fordelt på ugedag. Mandag=100 Antal årlige 65 år og derover Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag udskrivninger Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms hospital Fredericia og Kolding Frederiksberg hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hospitalerne i Nordsjælland Hospitalsenheden Vest Hvidovre Hospital OUH Odense Universitetshospital Ouh Svendborg Region Sjællands sygehusvæsen Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg, Skive Rigshospitalet Skejby Sydvestjydsk Sygehus Sygehus Himmerland Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus Thy -Mors Sygehus Vendsyssel Vejle sygehus Aalborg Sygehus Århus Amtssygehus Århus Sygehus

21 Bilagstabel 7. Genindlæggelsesprocenten, fordelt på ugedagen for den første udskrivning. Alle aldersgrupper Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag I alt Amager Hospital 8,5 10,3 9,8 9,0 9,8 9,3 9,4 9,5 Bispebjerg Hospital 7,5 6,9 6,9 7,1 7,3 8,4 9,4 7,4 Bornholms hospital 8,6 8,9 9,9 10,7 10,3 11,1 7,7 9,7 Fredericia og Kolding 8,0 7,5 6,8 7,0 7,3 6,9 6,5 7,2 Frederiksberg hospital 8,8 8,2 7,4 6,3 6,5 7,2 7,2 7,3 Gentofte Hospital 8,5 6,6 6,3 5,7 5,9 6,2 7,1 6,5 Glostrup Hospital 6,7 6,2 5,7 5,9 5,9 6,2 7,1 6,1 Herlev Hospital 5,0 4,6 4,6 4,5 4,7 5,0 5,0 4,7 Hospitalerne i Nordsjælland 9,4 8,9 9,1 8,8 9,7 7,9 8,7 9,0 Hospitalsenheden Vest 4,7 4,0 4,0 3,4 3,8 3,9 4,7 4,0 Hvidovre Hospital 7,6 7,2 7,2 7,3 7,6 8,1 6,7 7,4 OUH Odense Universitetshospital 11,6 11,0 11,4 11,2 11,6 10,8 11,1 11,3 Ouh Svendborg 13,1 11,4 12,8 12,1 11,3 12,2 13,5 12,2 Region Sjællands sygehusvæsen 6,4 6,1 6,0 6,1 6,7 5,7 6,0 6,2 Regionshospitalet 7,4 6,5 7,6 6,8 9,1 7,3 7,5 7,5 Herning Regionshospitalet 5,7 5,4 5,4 4,2 5,5 5,9 5,2 5,3 Holstebro Regionshospitalet 3,9 4,7 4,4 3,9 4,1 3,8 4,8 4,2 Horsens og Brædstrup Regionshospitalet 8,4 8,6 8,4 7,2 7,8 7,7 7,9 8,0 Randers Regionshospitalet 12,0 7,4 6,9 7,1 8,1 6,5 7,3 8,0 Silkeborg Regionshospitalet 7,7 8,0 7,6 6,8 7,7 7,5 7,7 7,6 Viborg, Skive Rigshospitalet 4,7 4,5 4,5 4,6 4,6 4,5 5,3 4,6 Skejby 7,7 7,2 7,8 7,4 7,7 8,3 7,2 7,6 Sydvestjydsk Sygehus 9,6 8,9 9,1 8,8 9,3 8,9 9,5 9,1 Sygehus Himmerland 9,8 9,6 11,7 11,1 10,0 11,4 9,3 10,4 Sygehus Sønderjylland, 12,9 10,9 10,4 10,9 10,3 10,7 10,7 10,9 Haderslev Sygehus Sønderjylland, 8,9 8,2 7,9 7,7 7,9 6,8 7,3 7,9 Sønderborg Sygehus Sønderjylland, 10,6 10,5 9,7 10,8 9,8 10,6 10,5 10,3 Aabenraa Sygehus Thy -Mors 10,9 10,7 10,4 9,2 11,0 9,5 10,3 10,3 Sygehus Vendsyssel 9,4 8,7 8,7 8,5 9,3 8,5 8,8 8,9 Vejle sygehus 6,2 5,7 5,9 4,7 6,0 4,8 5,8 5,6 Aalborg Sygehus 7,1 6,5 6,4 6,4 6,6 6,1 6,4 6,5 Århus Amtssygehus 12,0 10,9 9,7 9,2 12,2 11,1 10,1 10,8 Århus Sygehus 6,6 5,9 5,7 5,9 6,2 7,9 7,7 6,2 21

22 Bilagstabel 8. Genindlæggelsesprocenten, fordelt på ugedagen for den første udskrivning. Under 65 år Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag I alt Amager Hospital 6,5 9,2 8,0 6,6 7,6 7,9 7,5 7,6 Bispebjerg Hospital 5,9 5,3 5,8 5,2 5,9 7,8 8,1 6,0 Bornholms hospital 7,2 6,8 7,7 8,0 8,4 9,7 5,5 7,6 Fredericia og Kolding 6,3 5,7 5,6 6,0 5,5 6,4 5,7 5,9 Frederiksberg hospital 4,5 5,7 5,0 3,7 3,7 6,3 8,9 4,7 Gentofte Hospital 7,0 4,6 4,3 4,2 4,2 4,8 5,3 4,8 Glostrup Hospital 4,7 4,0 3,8 3,9 4,2 5,6 6,0 4,3 Herlev Hospital 3,4 3,5 3,2 3,1 3,4 3,5 3,8 3,4 Hospitalerne i Nordsjælland 7,4 6,9 6,7 6,8 7,4 7,4 7,9 7,1 Hospitalsenheden Vest 4,8 3,9 4,3 3,6 4,1 3,8 4,5 4,1 Hvidovre Hospital 6,6 6,3 6,2 6,3 6,4 7,5 6,1 6,4 OUH Odense Universitetshospital 10,2 9,1 9,3 9,5 9,7 9,3 10,4 9,6 Ouh Svendborg 10,5 8,6 11,0 9,1 8,2 8,8 11,3 9,5 Region Sjællands sygehusvæsen 5,1 4,7 4,9 4,8 5,5 5,1 5,4 5,1 Regionshospitalet 6,8 6,5 8,0 7,3 8,5 8,5 7,8 7,6 Herning Regionshospitalet 6,1 4,0 4,3 4,6 4,7 5,5 3,6 4,7 Holstebro Regionshospitalet 3,0 3,8 3,0 2,9 2,6 3,1 4,5 3,2 Horsens og Brædstrup Regionshospitalet 7,6 7,5 7,2 6,4 6,6 7,1 7,4 7,1 Randers Regionshospitalet 8,3 5,4 5,6 5,3 5,9 5,5 4,6 5,9 Silkeborg Regionshospitalet 5,8 6,4 6,3 5,6 5,7 7,1 6,9 6,2 Viborg, Skive Rigshospitalet 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 4,6 3,9 Skejby 6,2 5,8 6,2 6,0 6,4 6,7 6,2 6,2 Sydvestjydsk Sygehus 8,4 7,3 7,6 7,6 8,1 7,7 8,8 7,9 Sygehus Himmerland 9,3 6,7 9,3 9,0 6,5 12,8 9,2 8,6 Sygehus Sønderjylland, 11,3 8,8 8,0 9,5 7,2 9,9 8,1 8,9 Haderslev Sygehus Sønderjylland, 7,2 6,8 6,4 5,3 6,2 5,9 6,9 6,4 Sønderborg Sygehus Sønderjylland, 8,7 9,8 8,7 9,1 7,9 8,6 10,2 8,9 Aabenraa Sygehus Thy -Mors 9,5 9,4 10,0 8,1 10,5 9,7 8,0 9,4 Sygehus Vendsyssel 8,0 6,8 7,3 6,6 6,6 7,8 8,1 7,2 Vejle sygehus 5,0 4,5 5,0 4,4 5,2 4,2 5,1 4,8 Aalborg Sygehus 6,1 5,2 5,3 5,8 5,8 5,3 5,8 5,6 Århus Amtssygehus 10,6 9,2 7,8 7,1 11,6 9,9 11,3 9,5 Århus Sygehus 5,5 5,1 4,9 5,1 5,1 5,9 5,9 5,2 22

23 Bilagstabel 9. Genindlæggelsesprocenten, fordelt på ugedagen for den første udskrivning. 65 år og derover Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag I alt Amager Hospital 10,1 11,1 11,1 10,6 11,4 10,6 11,5 10,9 Bispebjerg Hospital 9,5 8,9 8,3 9,4 8,8 9,2 11,6 9,1 Bornholms hospital 10,1 11,1 12,4 13,8 12,1 13,1 11,5 12,0 Fredericia og Kolding 11,2 10,6 8,9 8,7 10,3 8,2 9,2 9,7 Frederiksberg hospital 12,6 10,4 9,4 8,8 9,1 7,8 6,0 9,6 Gentofte Hospital 9,9 8,4 8,2 7,2 7,3 7,5 9,2 8,1 Glostrup Hospital 9,5 9,4 8,5 9,0 8,1 7,3 9,0 8,7 Herlev Hospital 7,7 6,2 6,7 6,5 6,6 7,9 7,6 6,8 Hospitalerne i Nordsjælland 13,1 12,6 13,4 12,6 13,3 8,8 10,8 12,4 Hospitalsenheden Vest 4,5 4,2 3,6 2,9 3,5 4,1 5,5 3,8 Hvidovre Hospital 11,3 10,2 10,1 10,4 11,4 10,5 9,8 10,6 OUH Odense Universitetshospital 14,1 14,4 14,8 14,1 14,9 13,9 12,8 14,4 Ouh Svendborg 15,8 14,1 14,5 15,2 14,4 16,8 16,8 15,0 Region Sjællands sygehusvæsen 8,5 8,3 7,8 8,1 8,6 7,1 7,4 8,1 Regionshospitalet 8,5 6,4 7,1 5,9 10,0 4,5 6,5 7,3 Herning Regionshospitalet 5,4 6,6 6,4 3,9 6,2 6,2 6,8 5,8 Holstebro Regionshospitalet 5,3 6,0 6,7 5,4 6,4 5,2 5,7 5,9 Horsens og Brædstrup Regionshospitalet 9,9 10,3 10,5 8,4 9,6 9,0 9,4 9,7 Randers Regionshospitalet 16,4 10,1 8,4 9,0 10,6 7,8 12,6 10,6 Silkeborg Regionshospitalet 11,9 10,7 9,6 9,0 11,1 8,4 10,2 10,2 Viborg, Skive Rigshospitalet 8,2 6,9 6,2 6,7 6,7 6,7 8,6 7,0 Skejby 12,2 10,4 11,5 11,1 10,8 11,7 11,0 11,2 Sydvestjydsk Sygehus 11,4 11,4 11,5 10,7 11,1 11,3 11,8 11,2 Sygehus Himmerland 10,1 11,2 13,1 12,3 12,2 9,9 9,6 11,6 Sygehus Sønderjylland, 14,1 12,7 12,5 12,1 13,2 11,6 14,9 12,9 Haderslev Sygehus Sønderjylland, 11,7 10,4 10,0 11,8 10,3 8,5 8,4 10,5 Sønderborg Sygehus Sønderjylland, 12,9 11,4 10,8 12,7 12,0 13,3 11,2 12,1 Aabenraa Sygehus Thy -Mors 12,7 12,1 10,9 10,7 11,6 9,0 15,7 11,7 Sygehus Vendsyssel 11,3 11,2 10,5 11,1 12,9 9,6 10,6 11,3 Vejle sygehus 7,6 7,1 6,9 5,1 6,7 5,4 6,9 6,5 Aalborg Sygehus 8,7 8,7 8,3 7,4 8,1 7,6 7,8 8,1 Århus Amtssygehus 13,6 12,7 11,7 11,3 12,8 12,7 8,4 12,2 Århus Sygehus 8,6 7,3 7,3 7,3 8,3 12,3 12,5 8,2 23

24 24

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Kortlægning af afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse

Kortlægning af afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse A NALYSE Kortlægning af afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse - Før og efter implementering af den nye sygehusstruktur Af Bodil Helbech Hansen og Lasse Vej Toft Formålet med denne kortlægning

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 BILAG 2: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1 januar 2011

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Bilag 5: Kalenderår BILAG 5: Opgørelse af indikator 1-4 på hele kalenderår Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dette bilag omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2013 31. december

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt opraar alder sygehus (Alle) (Alle) (Alle) Værdier operation Sum af antal Antal af personer KKGH60 Operation for

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 26. januar 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene

Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene Ministeriet for Sundhed og forebyggelse 1 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Udviklingen på landsplan i perioden 2008-2011... 6 3. Forskelle

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene

Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene Udvikling i indlæggelsestid, omlægning til ambulant behandling og akutte genindlæggelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet Maj 2011 2 Indhold

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

ØGET FOKUS PÅ DE GODE RESULTATER

ØGET FOKUS PÅ DE GODE RESULTATER ØGET FOKUS PÅ DE GODE RESULTATER - Juni 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Synliggørelse og udbredelse af bedste praksis... 3 3. Indikatorer på lands-, regions- og sygehusniveau...

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Februar Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp

Februar Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp 33333 Februar 2019 Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp Kommunerne tilbyder hjemmehjælp til borgere, der ikke længere har de fysiske eller psykiske

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011 2017 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2017. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Aktivitetsdata i forbindelse med Strategi for at nedbringe overbelægning

Aktivitetsdata i forbindelse med Strategi for at nedbringe overbelægning Til: Forretningsudvalget/Regionsrådet Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail

Læs mere

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2018:6 Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018 Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte på sygehusene

Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte på sygehusene Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte på sygehusene Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bilag 3: Almen praksis tabeller. Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet

Bilag 3: Almen praksis tabeller. Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet Bilag 3: Almen praksis tabeller Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.simb.dk Henvendelse

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Formål med initiativet National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering var ét ud af fem initiativer i den nationale handleplan for udbredelse af telemedicin

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Påbegyndte uddannelsesaftaler - audiologiassistenter

Påbegyndte uddannelsesaftaler - audiologiassistenter Statistik 2012 Side 1: Forside Side 2: Påbegyndte uddannelsesaftaler audiologiassistenter Side 4: Færdiguddannede audiologiassistenter Side 5: Påbegyndte uddannelsesaftaler neurofysiologiassistenter Side

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og

Læs mere

PLO Analyse Antallet af patienter hos de praktiserende læger stiger fortsat

PLO Analyse Antallet af patienter hos de praktiserende læger stiger fortsat PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Antallet af patienter hos de praktiserende læger stiger fortsat Hovedbudskaber Antallet af patienter pr. læge er steget siden 2012 og ligger i 2018 på det

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Operationsopgørelse Uændret opgørelsesmåde Sundhedsstyrelsen

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere